ทดลองเว็บ e-Office 2018
วันที่ 8 มกราคม 2561 เว็บเดิมนี้ จะเปลี่ยนหน้าเว็บเป็น e-Office 2018

หนังสือเวียน ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560
ประเภทหนังสือเวียนชื่อเรื่องหน่วยงานเปิดอ่าน(ครั้ง) *
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์การนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือนธันวาคม 2560กองคลัง40 
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์การรายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนา การให้บริการทางวิชาการและการจ้างที่ปรึกษา ที่ไม่สามารถดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้กองคลัง41 
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง \"นโยบายและแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินของการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนาเพื่อการให้บริการทางวิชาการ หรือการจ้างที่ปรึกษา\"กองคลัง25 
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานกองคลัง
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56 - 57 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ครั้งที่ 3)กองกลาง28 
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการพัฒนาการเรียนการสอนแบบดิจิทัลกองกลาง24 
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แบบสัญญาอนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย และแบบสัญญาค้ำประกันกองการเจ้าหน้าที่25 
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกาา คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561กองกลาง39 
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตโครงการแลกเปลี่ยนของโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กองกลาง26 
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย สำหรับนิสิตโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กองกลาง24 
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่อง กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่นๆ ในการบริหารโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กองกลาง44 
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการและนักวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2560กองกลาง71 
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาพนักงานกองกลาง60 
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่อง ให้ปริญญาแก่นิสิตกองกลาง23 
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย / เงินประกันสังคมประจำปี 2560 วิทยาเขตบางเขนกองคลัง38 
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม วิจัย และดูงานกองการเจ้าหน้าที่43 
ประกาศแต่งตั่งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะเทคนิคการสัตวแพทย์กองการเจ้าหน้าที่25 
ประกาศแต่งตั่งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมกองกลาง33 
ประกาศแต่งตั่งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรายวิชาความสุขในพลวัตของชีวิต(Happiness amongst Life Dynamics)กองกลาง14 
ประกาศแต่งตั่งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆเรื่อง เปลี่ยนแปลงและแก้ไขคณะกรรมการจัดงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2560กองกลาง25 
ประกาศทุนวิจัยจาก ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอก (Postdoctoral Fellowship 2018)กองกลาง16 
ประกาศทุนการศึกษาจาก สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง ขอเชิญชวนสมัครขอรับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561กองกลาง10 
ประกาศทุนการศึกษาประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงศักยภาพมนุษย์แห่งประเทศฮังการี ประจำปี 2017-2018กองวิเทศสัมพันธ์14 
ประกาศรับสมัครงานจาก คณะสิ่งแวดล้อม เรื่อง รับสมัครงาน กองกลาง13 
ประกาศรับสมัครงานจาก คณะสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครงานกองกลาง14 
ประกาศรับสมัครงานจาก คณะสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครงานกองกลาง12 
ประกาศรับสมัครงานจาก ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอน-ย้าย ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2561กองกลาง109 
ประกาศรับสมัครงานจาก ม.ศิลปากร เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากรกองกลาง
ประกาศรับสมัครงานจาก ม.สุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำเงินรายได้และลูกจ้างประจำลักษณะพิเศษกองกลาง
ประกาศรับสมัครงานจาก สถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบันกองกลาง
ประกาศรับสมัครงานจาก สำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกและเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างๆกองกลาง11 
ประกาศถึงแก่กรรมคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัช ขนบดี ข้าราชการบำนาญถึงแก่กรรมกองกลาง22 
ประกาศถึงแก่กรรมจาก คณะเกษตร เรื่อง มารดาของ รศ.สุรเชษฐ จามรมาน ข้าราชการบำนาญ ถึงแก่กรรมกองกลาง32 
ประกาศถึงแก่กรรมจาก คณะเกษตร เรื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขจรพรรณ ลิมป์สุรพงษ์ ข้าราชการบำนาญถึงแก่กรรมกองกลาง18 
ประกาศถึงแก่กรรมจาก คณะประมง เรื่อง มารดาของ นายวีรพัฒน์ จูฑะสุต ถึงแก่กรรมกองกลาง
ประกาศถึงแก่กรรมจาก คณะประมง เรื่อง รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา อายุตตะกะ (ข้าราชการบำนาญถึงแก่กรรม)กองกลาง16 
ประกาศถึงแก่กรรมจาก คณะวนศาสตร์ เรื่อง นายเฉลิม ขุนทอง ข้าราชการบำนาญ ถึงแก่กรรมกองกลาง11 
ประกาศถึงแก่กรรมจาก คณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง บิดาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธารัตน์ โชติกประคัลภ์ ถึงแก่กรรมกองกลาง12 
ประกาศถึงแก่กรรมจาก คณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง มารดาของ รองศาสตราจารย์ ดร.สพรรณา เตชะสกุล ข้าราชการบำนาญ ถึงแก่กรรมกองกลาง12 
ประกาศถึงแก่กรรมจาก คณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง บิดาของ ดร.สุริยา ณ หนองคาย ถึงแก่กรรมกองกลาง12 
ประกาศถึงแก่กรรมจาก คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา เรื่อง บิดาของ นางสาวจันทร์ทรงกลด ข่ายม่าน ถึงแก่กรรมกองกลาง
ประกาศถึงแก่กรรมจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง มารดาของ นายพิภพ ลลิตาภรณ์ ข้าราชการบำนาญ ถึงแก่กรรมกองกลาง
ประกาศถึงแก่กรรมจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง บิดาของ นายธีระวัฒน์ ศรีเปารยะ ถึงแก่กรรมกองกลาง
ประกาศถึงแก่กรรมจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง มารดาของ นายสุรชัย ลิปิวัฒนาการ ถึงแก่กรรมกองกลาง
ประกาศถึงแก่กรรมจาก สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เรื่อง บิดาของ นางสาวศกมลวรรณ ประสิทธิ์วิไล ถึงแก่กรรมกองกลาง
ประกาศกิจกรรมมหาวิทยาลัยจาก กองยานพาหนะอาคารและยานพาหนะ เรื่อง ขออนุมัติปิดบริการ อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1 และอาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2กองกลาง
ประกาศกิจกรรมมหาวิทยาลัยจาก กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เรื่อง ขอความร่วมมืองดนำยานพาหนะผ่านเข้า-ออก ถนนกำพลอดุลวิทย์ และงดจอดรถ ในวันที่ 28 ธันวาคม 2560กองกลาง
ประกาศกิจกรรมมหาวิทยาลัยจาก กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เรื่อง ขอความร่วมมือแจ้งมาตรการรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนกองกลาง
ประกาศกิจกรรมมหาวิทยาลัยจาก กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เรื่อง การหยุดให้บริการรถโดยสารสวัสดิการกองกลาง13 
ประกาศกิจกรรมมหาวิทยาลัยจาก สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เรื่อง ขอปิดทำการ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. วันที่ 27 ธันวาคม 2560กองกลาง12 
ประกาศกิจกรรมมหาวิทยาลัยจากกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ เรื่อง ขออนุมัติหยุดให้บริการรถโดยสารสวัสดิการช่วงเทศกาลปีใหม่กองกลาง19 
ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมการสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 5กองการเจ้าหน้าที่
ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมขอเชิญเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 5กองการเจ้าหน้าที่11 
ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมขอเชิญชวนส่งบทความวิชาการและเข้าร่วมการประชุม 45th IAH Congress (IAH 2018)กองวิเทศสัมพันธ์
ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจัดฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆประจำปี 2561 จำนวน 4 หลักสูตร ณ สาธารณรัฐอินเดียกองวิเทศสัมพันธ์15 
ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการกองกลาง37 
ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก ม.ขอนแก่น เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19กองกลาง
ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก ม.ทักษิณ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ \"งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561\"กองกลาง
ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เร่ื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตร การปฏิบัติงานสารบรรณภาครัฐ และการเขียนหนังสือราชการเชิงบูรณาการ รุ่นที่ 2กองกลาง
ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก ม.ธรรมศาสตร์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมประจำปี 2561กองกลาง
ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก ม.ธรรมศาสตร์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร \"เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม\" รุ่นที่ 23กองกลาง11 
ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก ม.มหิดล เรื่อง เชิญร่วมส่งผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ AUN-QA International Conference 2018กองกลาง
ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก ม.แม่โจ้ เรื่อง ประชาสัมพันธ์จัดการประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติกองกลาง
ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ \"อยุธยา : พลิกอดีต มุมมองใหม่\"กองกลาง68 
ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก ม.ราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 พร้อมกฎหมายลูกฉบับใหม่กองกลาง13 
ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก ม.ราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร \"การบริหารสินทรัพย์\" รุ่นที่ 4 และรุ่นที่ 5กองกลาง19 
ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก ม.เวสเทิร์น เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11กองกลาง
ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก ม.ศิลปากร เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังหน่วยงานภาครัฐ รุ่นที่1-รุ่นที่3กองกลาง
ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก ม.ศิลปากร เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตรการบัญชีภาครัฐสำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยงานภาครัฐกองกลาง
ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก ม.ศิลปากร เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการปฏิบัติงานการเงินการคลังภาครัฐรุ่นที่1-รุ่นที่3กองกลาง
ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก ม.สงขลานครินทร์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561กองกลาง
ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก ม.สงขลานครินทร์ เรื่อง ขอเชิญเป็นเจ้าภาพร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Geophysics 2018RM-กองกลาง14 
ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก ม.สงขลานครินทร์ เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ปี 2561 กองกลาง
ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก ม.หาดใหญ่ เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในโครงการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9กองกลาง
ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก มหาวิทยาลัยเกษตมบัณฑิต เรื่อง ขอเชิญส่งบทความวิชาการ และเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติกองกลาง
ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง ขอเชิญส่งบทความและเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติกองกลาง
ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ กองกลาง14 
ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยและประชุมวิชาการกองกลาง
ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก ศูนย์วิจัยการย้ายถิ่นแห่งเอเชีย สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุมนานาชาติกองกลาง
ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ) เรื่่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมระดับโลก ว่าด้วยการป้องกันการบาดเจ็บและการส่งเสริมความปลอดภัย ครั้งที่ 13กองกลาง
ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เรื่อง ประชาสัมพันธ์ข่าวการฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีกองกลาง30 
ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งทึี่ 10 กองกลาง81 
ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์กองกลาง11 
ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น \"นวัตกรรมการบริหารในโลกยุคใหม่สำหรับนักบริหารระดับสูง\"กองกลาง15 
ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก สมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย เรื่อง ประชุมวิชาการภูมิศาสตร์ 2560กองกลาง
ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดงานประชุมกองกลาง
ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เรื่อง การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและภูมิสารสนเทศแห่งชาติกองกลาง
ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก สำนักบริการวิชาการ ม.ศิลปากร เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร \"การปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่หน่วยงานภาครัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560\" รุ่น 1-รุ่นที่4กองกลาง11 
ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมเชิญร่วมการอบรมหลักสูตร \"ผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับสูงยุค Thailand 4.0\"กองการเจ้าหน้าที่16 
ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม Strategy and Innovation for Business in Asia (SIBA) 2018กองวิเทศสัมพันธ์11 
ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าพัฒนาองค์ความรู้กองการเจ้าหน้าที่20 
ประกาศทั่วไปขอเรียนเชิญบุคลากรร่วมงานขอบคุณบุคลากรประจำปี พ.ศ. 2560กองการเจ้าหน้าที่53 
ประกาศทั่วไปจาก กรมการค้าภายใน เรื่อง การประกวดคลิปวีดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์\"ตลาดต้องชม\" ภายใต้โครงการส่งเสริมตลาดกลาง-ตลาดชุมชนประชารัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค (Local Econcmy Market)กองกลาง
ประกาศทั่วไปจาก กรมวิชาการเกษตร เรื่อง ขอแจ้งใช้เส้นทางเดินขบวนพาเหรดกองกลาง21 
ประกาศทั่วไปจาก กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่อง การดำเนินโครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ. 2561กองกลาง27 
ประกาศทั่วไปจาก คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การบรรยายพิเศษ เรื่อง Research cooperation possibilities and exchange programs (Erasmus Mundus) : studying & visiting Finlandกองกลาง
ประกาศทั่วไปจาก คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาภรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ขอเชิญเสนอชื่อผู้เหมาะสมและประชาสัมพันธ์รางวัล นักชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล ปี 2561กองกลาง
ประกาศทั่วไปจาก ม.มหิดล เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานวิ่ง (MUPY RUN 2018)กองกลาง14 
ประกาศทั่วไปจาก ม.รังสิต เรื่อง ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสาร Journal of Current Science And Technology (JCST) Volume 8 Number 1กองกลาง
ประกาศทั่วไปจาก ม.ราชภัฏเชียงราย เรื่อง ขอเชิญร่วมและส่งบทความ\"การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่1\"กองกลาง16 
ประกาศทั่วไปจาก ม.สวนดุสิต เรื่อง การเชิญชวนส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่กองกลาง
ประกาศทั่วไปจาก โรงเรียนวัดใหญ่สว่างอารมณ์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สิ่งของหรือทุนทรัพย์เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติกองกลาง
ประกาศทั่วไปจาก วัดบางแวก เรื่อง การจัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (เสด็จเตี่ย) เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ 19 ธันวาคม 2560กองกลาง
ประกาศทั่วไปจาก ศูนย์กองทุนเผยแพร่พระพุทธศาสนา วัดหัวฝาย เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญจัดพิมพ์หนังสือพ่อหลวงกับพระพุทธศาสนาฯกองกลาง
ประกาศทั่วไปจาก สกอ. เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กองกลาง
ประกาศทั่วไปจาก สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน เรื่อง ขอเรียนเชิญส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการกองกลาง
ประกาศทั่วไปจาก สถาบันพัฒนาปัญญาไท เรื่อง ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารักสมุนไพรแพทย์ไทยกองกลาง
ประกาศทั่วไปจาก สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกองกลาง
ประกาศทั่วไปจาก สมาคมอุทยานแห่งชาติ เรื่อง โครงการจัดกิจกรรมระดมทุนเพื่ิอการอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติและมรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่กองกลาง102 
ประกาศทั่วไปจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง มติ อ.ก.พ. กระทรวงศึกษาธิการมาเพื่อให้สถานศึกษาทราบและถือปฏิบัติต่อไปกองกลาง11 
ประกาศทั่วไปจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง สำเนาหนังสือ ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา 2561 ภายใต้โครงการผลิตนักวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สำหรับปีการศึกษา 2561 กองกลาง
ประกาศทั่วไปจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การขยายเวลาชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรกองกลาง20 
ประกาศทั่วไปจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 4 ฉบับ ทางด้านสภาการแพทย์ไทยกองกลาง
ประกาศทั่วไปจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง สำเนาหนังสือ \"แนวทางการส่งเสริมการออมทั้งระบบ\"กองกลาง
ประกาศทั่วไปจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประชาสัมพันธ์ หนังสือ กฎหมายปกครองเกี่ยวกับการศึกษากองกลาง
ประกาศทั่วไปจาก สำนักงานพุทธมณฑล เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการพบพระพบธรรมในวันธรรมสวนะ ณ วิหารพุทธมณฑลกองกลาง
ประกาศทั่วไปจาก สำนักงานราชบัณฑิตยสภา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครภาคีสมาชิก สำนักธรรมศาสตร์และการเมืองและขอยกเลิกประกาศสำนักงานราชบัณฑิตยสภาฉบับลงวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560กองกลาง
ประกาศทั่วไปจาก อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1 เรื่อง ขออนุมัติปิดบริการ อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1 ,อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2กองกลาง18 
คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งผู้รักษาการแทน ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (ผศ.หฤทัย นำประเสริฐชัย และอีก 2 ราย)กองการเจ้าหน้าที่12 
คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งผู้รักษาการแทน ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (นางหทัยทรรศ เสมชูโชติ และอีก 3 ราย)กองการเจ้าหน้าที่12 
คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งผู้รักษาการแทน ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (นางประวีณ์นุช เกตุแก้ว และอีก 3 ราย)กองการเจ้าหน้าที่15 
คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (ผศ.ศศิธร นาคทอง และอีก 2 ราย)กองการเจ้าหน้าที่20 
คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (น.ส.สิริลักษณ์ พิชัยณรงค์ และอีก 5 ราย)กองการเจ้าหน้าที่20 
คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (น.ส.กรรณิการ์ มณฑา)กองการเจ้าหน้าที่15 
คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (รศ.ธนโชติ บุญวรโชติ และอีก 2 ราย)กองการเจ้าหน้าที่10 
คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ (ผศ.ภุชงค์ อุทโยภาศ)กองการเจ้าหน้าที่37 
คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ (ผศ.หฤทัย นำประเสริฐชัย และอีก 2 ราย)กองการเจ้าหน้าที่20 
คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (น.ส.ธรรมาพร พิจิตราศิลป์)กองการเจ้าหน้าที่
คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (ผศ.กมล อมรฟ้า และ น.ส.ชารินี ลิ้มสวัสดิ์)กองการเจ้าหน้าที่18 
คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (ผศ.ธนารักษ์ เหล่าสุทธิ และอีก 3 ราย)กองการเจ้าหน้าที่
คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ คณะบริหารธุรกิจ ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (น.ส.กรรณิกา มิตรปล้อง)กองการเจ้าหน้าที่
คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา (นางลัดดาวัลย์ ภู่ทอง)กองการเจ้าหน้าที่
คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (นางพรพรรณ หมื่นสิน และ น.ส.วัชรี จันทร์จำนงค์)กองการเจ้าหน้าที่15 
คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งรองคณบดีคณะเกษตร (เพิ่มเติม) (รศ.ธานี ศรีวงศ์ชัย และอีก 2 ราย)กองการเจ้าหน้าที่22 
คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งรองคณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน (ผศ.ศศิธร นาคทอง และอีก 2 ราย)กองการเจ้าหน้าที่29 
คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งรองคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร (ผศ.รวิพิมพ์ ฉวีสุข และอีก 7 ราย)กองการเจ้าหน้าที่35 
คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนองโพ คณะสัตวแพทยศาสตร์ (นายศุภชาติ ปานเนียม)กองการเจ้าหน้าที่
คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน คณะสัตวแพทยศาสตร์ (นายดิศดนัย เพ็ญชรี)กองการเจ้าหน้าที่
คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งรองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล (รศ.ธนโชติ บุญวรโชติ และอีก 2 ราย)กองการเจ้าหน้าที่22 
คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ (เพิ่มเติม) (น.ส.ธรรมาพร พิจิตราศิลป์)กองการเจ้าหน้าที่
คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน (ผศ.กมล อมรฟ้า และ น.ส.ชารินี ลิ้มสวัสดิ์)กองการเจ้าหน้าที่
คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ (เพิ่มเติม) (ผศ.ธนารักษ์ เหล่าสุทธิ และอีก 2 ราย)กองการเจ้าหน้าที่
คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา (นายปิยะพงษ์ ศรีรัตน์)กองการเจ้าหน้าที่15 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนิสิตเพื่อเข้ารับการพิจารณารับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2560กองกลาง11 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆเรื่อง ยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารับผู้มีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษกองกลาง11 
คำสั่งมอบอำนาจในการปฎิบัติราชการการมอบอำนาจดำเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กองการเจ้าหน้าที่54 
คำสั่งมอบอำนาจในการปฎิบัติราชการมอบอำนาจให้ผู้ช่วยคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ (ผศ.วราภรณ์ อ่วมอ่าม และ น.ส.วราพร พิมพ์ประไพ)กองการเจ้าหน้าที่
คำสั่งมอบอำนาจในการปฎิบัติราชการมอบอำนาจให้รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ (นายภูริวัจน์ เดชอุ่ม)กองการเจ้าหน้าที่16 
คำสั่งอื่น ๆขอพ้นจากตำแหน่งรองหัวหน้าภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ และผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชา ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (น.ส.ศิรินิตย์ ธารธาดา)กองการเจ้าหน้าที่
คำสั่งอื่น ๆขอพ้นจากตำแหน่งรองหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ และผู้รักษาการแทน (ผศ.สุภาณี หาญพัฒนะนุสรณ์ และ นายนนทร์ วรพาณิชช์)กองการเจ้าหน้าที่
คำสั่งอื่น ๆขอพ้นจากตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ (ศ.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์)กองการเจ้าหน้าที่10 
คำสั่งอื่น ๆขอพ้นจากผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี (นายภูริวัจน์ เดชอุ่ม)กองการเจ้าหน้าที่20 
คำสั่งอื่น ๆขอพ้นจากผู้รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (นางสุรางค์รัตน์ เพ็ชรคุ้ม)กองการเจ้าหน้าที่10 
ข้อบังคับอื่น ๆเรื่อง ว่าด้วยสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2560กองกลาง34 
ประกาศสภาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาแต่งตั้งคณะกรรมการในคณะกรรมการประจำสำนักทะเบียนและประมวลผล (เพิ่มเติม)กองกลาง34 
ประกาศสภาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์กองกลาง51 
ประกาศสภาอื่น ๆแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยกองกลาง34 
ประกาศสภาอื่น ๆแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กองกลาง65 
ประกาศสภาอื่น ๆเรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน แทนตำแหน่งที่ว่างกองกลาง25 
คำสั่งสภาแต่งตั้งผู้บริหารเรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสนกองกลาง71 
ประกาศทุนวิจัยทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือในต่างประเทศ ไทย-เกาหลี (NRCT-NRF) ประจำปี 2561กองวิเทศสัมพันธ์
ประกาศทุนการศึกษาประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ร่วง ประจำปี 2561 จาก Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่นกองวิเทศสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครงาน รายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือกเพื่อจางใหดํารงตําแหนงผูจัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ มก.40 
ประกาศทั่วไปผลการลงคะแนนสรรหาคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2561สหกรณ์ออมทรัพย์ มก.21 
ประกาศทั่วไปสำนักงานกฎหมาย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ พนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นิติกร สำนักงานกฎหมาย22 

[ย้อนกลับ]

   หมายเหต: เปิดอ่าน(ครั้ง) * คือ จำนวนครั้งที่ผู้ใช้คลิกเปิดอ่านเอกสาร เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2554