ทดลองเว็บ e-Office 2018
วันที่ 8 มกราคม 2561 เว็บเดิมนี้ จะเปลี่ยนหน้าเว็บเป็น e-Office 2018

หนังสือเวียน ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2560
ประเภทหนังสือเวียนชื่อเรื่องหน่วยงานเปิดอ่าน(ครั้ง) *
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์การกำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market: e-market)กองคลัง23 
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์การเช่าและการจ้างเหมาบริการที่มีความจำเป็นต่อเนื่องกองคลัง33 
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2560กองคลัง28 
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560กองคลัง54 
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงานกองคลัง
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงานกองคลัง
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงานกองคลัง
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงานกองคลัง
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงานกองคลัง10 
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงานกองคลัง
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560กองกลาง48 
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำหนดอัตราค่าตอบแทนการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขข้อมูลหลักสูตรในระบบสารสนเทศการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กองกลาง33 
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กองกลาง32 
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสนกองกลาง34 
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทน ค่าสมนาคุณ และการจัดสรรเงินในการบริการวิชาการ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กองกลาง44 
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำหนดอัตราค่าให้บริการวิชาการ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรสาสตร์กองกลาง22 
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอเชิญประชุมเรื่อง \"การตรวจสอบการใช้เงินสำรองจ่ายและเงินยืมทดรองจ่ายของคณะ/สำนัก/สถาบันกองคลัง34 
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอเลื่อนการประชุมเรื่อง \\\"การตรวจสอบการใช้เงินสำรองจ่ายและเงินยืมทดรองจ่าย\\\"กองคลัง29 
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอให้ส่วนงานรายงานข้อมูลกองทุนต่างๆกองคลัง20 
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขออนุมัติเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลกองคลัง
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จาก ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ \\\"เทคนิคการต่อสู้และนำเสนอพยานหลักฐานในคดีฟอกเงิน\\\"กองกลาง13 
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง สำเนาหนังสือ เรื่อง การจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และวันครบรอบ 100 ปี การประการใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยกองกลาง
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานกองคลัง
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานกองคลัง
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานกองคลัง
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานกองคลัง
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานกองคลัง
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานกองคลัง
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานกองคลัง
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานกองคลัง
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผู้เหมาะสมเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่กองกลาง33 
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผู้เหมาะสมเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองกิจการนิสิตกองกลาง25 
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผู้เหมาะสมเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพกองกลาง22 
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานพิํธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.2560 เพิ่มเติมกองกลาง
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประกาศคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (จำนวน 2 ฉบับ) 1. แต่งตั้งที่ปรึกษาของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2. แต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กองกลาง70 
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประกาศรายชื่อคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.อ.ม.)กองการเจ้าหน้าที่66 
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่อง การหยุดเรียนและงดใช้อาคารกองกลาง51 
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่อง คุณสมบัติและภารกิจของอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กองกลาง44 
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่อง ประกาศให้ปริญญาแก่นิสิต (จำนวน 121 ฉบับ)กองกลาง48 
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าพักอาศัยในห้องรับรองสำหรับผู้บริหาร อาคารที่พักอาศัยบุคลากรซอยพหลโยธิน 45 หลังที่ 2กองกลาง24 
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อัตราค่าธรรมเนียมการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และอัตราค่าวิเคราะห์-วิจัย ของคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กองกลาง22 
ประกาศแต่งตั่งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา (น.ส.อังศุธร เถื่อนนาดี)กองการเจ้าหน้าที่
ประกาศแต่งตั่งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรีกองการเจ้าหน้าที่34 
ประกาศแต่งตั่งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรีกองการเจ้าหน้าที่60 
ประกาศแต่งตั่งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยงานรับขวัญเฟรชชี่นนทรีช่อใหม่ KU77กองกลาง20 
ประกาศแต่งตั่งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการจัดการประชุมนานาชาติด้านพลศึกษา สุขภาพและกีฬา ครั้งที่ 3กองกลาง14 
ประกาศแต่งตั่งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆเรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2560กองกลาง44 
ประกาศแต่งตั่งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆเรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2560 เพิ่มเติมกองกลาง33 
ประกาศแต่งตั่งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆเรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2560 ในคณะกรรมการดำเนินงาน เพิ่มเติมกองกลาง40 
ประกาศแต่งตั่งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆเรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทคัดย่อและเรื่องเต็มงานวิจัย (Peer Review)กองกลาง28 
ประกาศทุนวิจัยรับสมัครสอบชิงทุนเพื่อการวิจัย 3 โครงการประจำปี 2561กองวิเทศสัมพันธ์22 
ประกาศทุนการศึกษาจาก สกอ. เรื่อง การรับสมัครทุนการศึกษา มูลนิธิการศึกษาเชล 100 ปี ว่าด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560กองกลาง25 
ประกาศรับสมัครงานจาก คณะประมง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานกองกลาง14 
ประกาศรับสมัครงานจาก คณะสังคมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครงานกองกลาง23 
ประกาศรับสมัครงานจาก คณะสังคมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครงานกองกลาง20 
ประกาศรับสมัครงานจาก คณะสังคมศาสตร์ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กองกลาง12 
ประกาศรับสมัครงานจาก คณะสิิ่งแวดล้อม เรื่อง รับสมัครงานกองกลาง10 
ประกาศรับสมัครงานจาก ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอน-ย้าย ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2/2560กองกลาง153 
ประกาศรับสมัครงานจาก ม.ราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการกองกลาง
ประกาศรับสมัครงานจาก ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุนกองกลาง13 
ประกาศรับสมัครงานจาก ม.สุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา/พนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง34 
ประกาศรับสมัครงานจาก สกอ. เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากองกลาง
ประกาศรับสมัครงานประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชการพัสดุกองคลัง22 
ประกาศรับสมัครงานประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีกองคลัง30 
ประกาศรับสมัครงานประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 1 ตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 1 อัตราสำนักประกันคุณภาพ19 
ประกาศรับสมัครงานรับสมัครงานตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญการพยากรณ์อุทกภัยกองวิเทศสัมพันธ์
ประกาศถึงแก่กรรมจาก กองกิจการนิสิต เรื่อง บิดาของ นางสาวพัชรา อินทสุวรรณ์ ถึงแก่กรรมกองกลาง10 
ประกาศถึงแก่กรรมจาก กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เรื่อง บิดาของ นางสาวยุพิน ทองคำ ถึงแก่กรรมกองกลาง
ประกาศถึงแก่กรรมจาก กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เรื่อง ภรรยาของ นายสมาน พรหมหาญ ถึงแก่กรรมกองกลาง
ประกาศถึงแก่กรรมจาก กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เรื่อง มารดาของ นายนิพนธ์ ลิ้มแหลมทอง ข้าราชการบำนาญ (อดีตรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ ผู้อำนวยการกองยานพาหนะอาคารและสถานที่)กองกลาง26 
ประกาศถึงแก่กรรมจาก คณะเกษตร เรื่อง บิดาของ นางสุภาภรณ์ ธรรมสโรช ข้าราชการบำนาญ ถึงแก่กรรมกองกลาง19 
ประกาศถึงแก่กรรมจาก คณะเกษตร เรื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรินทร์ บุญวัฒน์ ข้าราชการบำนาญ ถึงแก่กรรมกองกลาง26 
ประกาศถึงแก่กรรมจาก คณะเกษตร เรื่อง มารดาของ นางสาววีรวรรณ์ พึ่งแย้ม ถึงแก่กรรมกองกลาง
ประกาศถึงแก่กรรมจาก คณะเกษตร เรื่อง มาราของ นายวิเชียร เอี่ยมทอง ลูกจ้างประจำ ถึงแก่กรรมกองกลาง
ประกาศถึงแก่กรรมจาก คณะเกษตร เรื่อง มาราดของ นายชัยวัฒน์ คลังทอง ถึงแก่กรรมกองกลาง10 
ประกาศถึงแก่กรรมจาก คณะเกษตร เรื่อง สามีของ ศาสตราจารย์ ดร.เลขา มาโนช ข้าราชการบำนาญถึงแก่กรรมกองกลาง10 
ประกาศถึงแก่กรรมจาก คณะบริหารธุรกิจ เรื่อง ข้าราชการบำนาญถึงแก่กรรมกองกลาง27 
ประกาศถึงแก่กรรมจาก คณะประมง เรื่อง บิดาของ ดร.จันทนา ไพรบูรณ์ ถึงแก่กรรมกองกลาง
ประกาศถึงแก่กรรมจาก คณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง เปลี่ยนแปลงเวลาฌาปนกิจศพ มารดาของ ศาสตราจารย์ ดร.บุษบา ยงสิทธิ์ ข้าราชการบำนาญ ถึงแก่กรรมกองกลาง14 
ประกาศถึงแก่กรรมจาก คณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง มราดาของ ศาสตราจราย์บุษบา ยงสมิทธิ์ ข้าราชการบำนาญ ถึงแก่กรรมกองกลาง10 
ประกาศถึงแก่กรรมจาก คณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง สามีของ รศ.ลาวัณย์ ไกรเดช ข้าราชการบำนาญ ถึงแก่กรรมกองกลาง11 
ประกาศถึงแก่กรรมจาก ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร เรื่อง มารดาของ รองศาสตราจารย์สุดาวดี เหมทานนท์ ถึงแก่กรรมกองกลาง13 
ประกาศถึงแก่กรรมจาก ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ เรื่อง บิดาของ รองศาสตราจารย์ ดร.โสมสกาว เพชรานนท์ ถึงแก่กรรมกองกลาง
ประกาศถึงแก่กรรมจาก สำนักบริการคอมพิวเตอร์ เรื่อง บิดาของ นางสาวพจีจินต์ อาวรณ์ ถึงแก่กรรมกองกลาง10 
ประกาศถึงแก่กรรมจาก สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม เรื่อง มารดาของ นายพนม เกิดแสง ถึงแก่กรรมกองกลาง
ประกาศถึงแก่กรรมจากคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง บิดาของ นายธวัชชัย ชุ่มใจ และ นางภิญญดา วงษ์กรานต์ ถึงแก่กรรมกองกลาง
ประกาศกิจกรรมมหาวิทยาลัยจาก สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เรื่อง ขอปิดทำการในระหว่างวันที่ 2-3 ตุลาคม 2560กองกลาง12 
ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมการฝึกอบรม \"หลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาสายสนับสนุนระดับสูง (นบสส.)\" รุ่นที่ 17กองการเจ้าหน้าที่18 
ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมขอเชิญสมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร ประจำปีงบประมาณ 2561กองการเจ้าหน้าที่16 
ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมงานนิทรรศการการศึกษาไต้หวัน ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 2-3 ตุลาคม 2560กองวิเทศสัมพันธ์
ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมฯกองกลาง19 
ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก ม.เกริก เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งาน \"การประชุมเกริกวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560\"กองกลาง23 
ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติในวันฉลองครบรอบ 25 ปี ธรรมศาสตร์ ลำปางกองกลาง11 
ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก ม.ราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 9 ตามศาสตร์พระราชากับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนกองกลาง14 
ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตร \"แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และวิธีปฏิบัติทางอิเล็กทรอนิกส์กองกลาง21 
ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมกองกลาง12 
ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมกองกลาง14 
ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมกองกลาง24 
ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมเพื่อเฉลิมฉลองวันแห่งการเรียนรู้หนังสือสากล 2560กองกลาง
ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติกองกลาง13 
ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ กองกลาง11 
ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560กองกลาง39 
ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการอบรม กองกลาง80 
ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง ขอเชิญร่วมปงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 ฯ กองกลาง13 
ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เรื่อง ขอเชิญประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยกองกลาง33 
ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ขอเชิญเข้าอบรมโครงการ ฯ \"การบัญชีภาครัฐสำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติด้านบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ\"กองกลาง14 
ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ขอเชิญส่งผลงานวิจัย กองกลาง
ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก วิทยาลัยดุสิตธานี เรื่อง ขอเชิญประชุมวิชาการและสัมมนาระดับนานาชาติกองกลาง
ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เรื่อง ขอเชิญประชุมวิชาการกองกลาง10 
ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การจัดงานประชุมวิชาการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีฯกองกลาง11 
ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก สถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพ เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมกองกลาง17 
ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก สถาบันพัฒนาสื่สารมวลชนและการประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการสัมมนาพิเศษหลักสูตรการประชาสัมพันธ์ยุคใหม่กองกลาง
ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก สมาคมเวิร์ดไดแด็ค เอเซีย เรื่อง เรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาและเข้าชมงาน เวิรด์ลไดแด็ค เอเซีย 2017กองกลาง52 
ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการพระปกเกล้า ครั้งที่ 19 ประจำปี 2560 กองกลาง
ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมNIDA Academic Forumกองกลาง13 
ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมประจำปี 2560-2561 ให้แก่ประเทศสมาชิกของซีมีโอ จำนวน 4 หลักสูตรกองวิเทศสัมพันธ์
ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมมหาวิทยาลัยราขชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประชุมวิชาการนานาชาติกองกลาง
ประกาศทั่วไปการรับครูอาสาสมัครชาวจีนประจำปีการศึกษา 2561กองวิเทศสัมพันธ์15 
ประกาศทั่วไปขอเชิญร่วมส่งบทความในการประชุมวิชาการและสัมมนาระดับชาติ Gracious Hospitality and Tourism International Conference 2017กองวิเทศสัมพันธ์
ประกาศทั่วไปงานเทศกาลไทยในบังกลาเทศ สานสัมพันธ์การแพทย์และการศึกษา ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2560 ณ ศูนย์ประชุม Ismaili Jamatkhana and Center กรุงกาธากองวิเทศสัมพันธ์11 
ประกาศทั่วไปจาก กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กองกลาง10 
ประกาศทั่วไปจาก กรมธนารักษ์ เรื่อง การเปิดรับจองเหรียญที่ระลึกในโอกาสพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตั้งแต่วันทรี่ 22 สิงหาคม - 30 กันยายน 2560กองกลาง
ประกาศทั่วไปจาก กรมประมง เรื่อง ขอเชิญทำบุญทอดกฐินสามัคคีกรมประมง ปี 2560กองกลาง12 
ประกาศทั่วไปจาก กรมประมง เรื่อง ขอเชิญบริจาคโลหิตกองกลาง
ประกาศทั่วไปจาก กรมป่าไม้ เรื่อง ขอเชิญร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560กองกลาง
ประกาศทั่วไปจาก กรมศิลปากร เรื่อง ขอเชิญร่วมงานและร่วมอนุโมทนาพระกฐินพระราชทานกรมศิลปากร ประจำปี พ.ศ. 2560กองกลาง
ประกาศทั่วไปจาก กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ขอเชิญร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมฯ ประจำปี 2560กองกลาง41 
ประกาศทั่วไปจาก กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ประชาสัมพันธ์งาน Talent Mobility Fair 2017กองกลาง
ประกาศทั่วไปจาก กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีและร่วมบริจาคปัจจัยสมทบถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2560กองกลาง21 
ประกาศทั่วไปจาก กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ขอเชิญร่วมกุศลในการทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน และมอบทุนการศึกษากองกลาง
ประกาศทั่วไปจาก กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เรื่อง แจ้งปิดการให้บริการ วันที่ 19 กันยายน 2560กองกลาง13 
ประกาศทั่วไปจาก การประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560กองกลาง
ประกาศทั่วไปจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประกวดแข่งขันนวัตกรรมจากบุคคลภายนอก กฟภ ปี 2560กองกลาง12 
ประกาศทั่วไปจาก คณะมนุษย์ศาสตร์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รับสมัครทุนสถาบันขงจื้อเพื่อศึกษาต่อประเทศจีนระยะสั้นกองกลาง
ประกาศทั่วไปจาก บริษัท บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) เรื่อง แจ้งเปลี่ยนเลขหมายโทรศัพท์กองกลาง12 
ประกาศทั่วไปจาก บริษัท แอพลิเทค โซลูชั่น จำกัด เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน \"เวิลด์ไดแด็ค เอเซีย\" กองกลาง15 
ประกาศทั่วไปจาก บริษัทเพย์ออล กรุ๊ป จำกัด เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดสัญลักษณ์ (Logo) ของบริษัทเพย์ออล กรุ๊ป จำกัดกองกลาง
ประกาศทั่วไปจาก ม.เชียงใหม่ เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญและร่วมในพิธีถวายผ้ากฐิน ประจำปี 2560กองกลาง10 
ประกาศทั่วไปจาก ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2560กองกลาง10 
ประกาศทั่วไปจาก ม.ราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2560กองกลาง
ประกาศทั่วไปจาก ม.ศรีปทุม เรื่อง ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ เข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติกองกลาง25 
ประกาศทั่วไปจาก ม.สุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง ขอเชิญชวนบริจาคเงินร่วมสมทบในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี พ.ศ. 2560กองกลาง16 
ประกาศทั่วไปจาก ม.อีสเทิร์นเอเชีย เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินมหากุศลสามัคคี EAU สืบสานงานพระศาสนากองกลาง
ประกาศทั่วไปจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมกองกลาง
ประกาศทั่วไปจาก มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง ขอเชิญร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล สมทบองค์พระกฐินพระราชทาน ปี 2560กองกลาง
ประกาศทั่วไปจาก มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเผยแพร่ในวารสารกองกลาง
ประกาศทั่วไปจาก มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นพร้อมผลงานกองกลาง
ประกาศทั่วไปจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับโอนกองกลาง
ประกาศทั่วไปจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครินทร์ เรื่อง ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารกองกลาง
ประกาศทั่วไปจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง เชิญส่งบทความต้นฉบับเพื่อรับการพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย.กองกลาง
ประกาศทั่วไปจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง รับสมัครข้าราชการพลเรือนกองกลาง12 
ประกาศทั่วไปจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประชาสัมพันธ์ วารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่นกองกลาง
ประกาศทั่วไปจาก มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีกองกลาง
ประกาศทั่วไปจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ปี 2560กองกลาง
ประกาศทั่วไปจาก โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เรื่อง ประชาสัมพันธ์เชิญเขียนบทความตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการกองกลาง
ประกาศทั่วไปจาก สกอ. เรื่อง กำหนดจัดพิธีเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย ในวันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณหน้าตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาล โดยมีนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานในพิธี และขอให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานร่วมดำเนินการอย่างพร้อมเพียงกัน ในวันและเวลาดังกล่าวกองกลาง11 
ประกาศทั่วไปจาก สกอ. เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรเพื่อเข้ารับการคัดเลือกรางวัลดีเด่นเนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2560กองกลาง
ประกาศทั่วไปจาก สกอ. เรื่อง สำเนาหนังสือจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบในการรวบรวมรายงานผลการออกใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองมาตรฐานต่างๆ กองกลาง16 
ประกาศทั่วไปจาก สถาบันโลกร้อนศึกษาประเทศไทย เรื่อง เชิญเสวนาสาธารณะ ครั้งที่ 6กองกลาง
ประกาศทั่วไปจาก สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์เชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนากองกลาง
ประกาศทั่วไปจาก สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ขอความร่วมมือเสนอชื่อนิสิตเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2561กองกลาง10 
ประกาศทั่วไปจาก สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมขับร้องประสานเสียงเพลงพระราชนิพนธ์ ร่วมกับนิสิตเก่า มก.กองกลาง
ประกาศทั่วไปจาก สวทช. เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานและนำเสนอผลงานในงาน Thailand Tech Show 2017กองกลาง13 
ประกาศทั่วไปจาก สำนักงบประมาณ เรื่อง ขอเชิญร่วมงานเป็นเจ้าภาพในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560กองกลาง16 
ประกาศทั่วไปจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอความร่วมมือตอบแบบสองถามการรับรู้ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์งานของกรมบัญชีกลางผ่านเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ 2560กองกลาง
ประกาศทั่วไปจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง ฐานะและเงื่อนไขการอยู่ในราชอาณาจักรไทยของผู้เกิดในราชอาณาจักรไทยซึ่งไม่ได้สัญชาติไทย พ.ศ. 2560กองกลาง
ประกาศทั่วไปจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการ ฯ กองกลาง
ประกาศทั่วไปจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมนิทรรศการแสดงผลงานประดิษฐ์คิดค้น ในกิจกรรม งานประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น ปี 2561กองกลาง
ประกาศทั่วไปจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์กองกลาง11 
ประกาศทั่วไปจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560กองกลาง19 
ประกาศทั่วไปจาก สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลารับสมัครเข้าร่วมแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศลฯกองกลาง22 
ประกาศทั่วไปจาก สำนักงานราชบัณฑิตยสภา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวประกาศเปิดการรับสมัครภาคีสมาชิก สำนักศิลปกรรมกองกลาง
ประกาศทั่วไปจาก สำนักงานศาลปกครอง เรื่อง เชิญร่วมทำบุญพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี 2560กองกลาง13 
ประกาศทั่วไปจาก สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง แจ้งการซ้อมอพยพหนีไฟกองกลาง
ประกาศทั่วไปจาก สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เรื่อง ขอเชิญร่วมงาน Digital Thailand Big Bang 2017กองกลาง13 
ประกาศทั่วไปจาก สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐลาล (สนามบินน้ำ) เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี 2560กองกลาง16 
ประกาศทั่วไปจาก สำนักมูลนิธิ 14 ตุลา เรื่อง ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมงานรำลึกและปาฐกถา 14 ตุลากองกลาง13 
ประกาศทั่วไปจาก สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงาน Thailand Innovation and Design Expo 2017 (T.I.D.E.2017)กองกลาง
ประกาศทั่วไปซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษากองการเจ้าหน้าที่33 
ประกาศทั่วไปประชาสัมพันธ์นิทรรศการ วิเทศไมตรี 130 ปี ไทย-ญี่ปุ่นกองวิเทศสัมพันธ์
ประกาศทั่วไปมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์กองกลาง
ประกาศทั่วไปมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่อง การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองกองกลาง
ประกาศทั่วไปรับทราบการยกเลิกข้อตกลงงาน ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ 27 กันยายน 2555กองการเจ้าหน้าที่27 
คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งผู้จัดการอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ (นายวิโรจน์ พวงพิกุล)กองการเจ้าหน้าที่12 
คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งผู้รักษาการแทน ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (รศ.วินัย พูลศรี และอีก 2 ราย)กองการเจ้าหน้าที่25 
คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน (นายณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์)กองการเจ้าหน้าที่59 
คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (รศ.วินัย พูลศรี และอีก 4 ราย)กองการเจ้าหน้าที่34 
คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (ผศ.ราตรี เรืองไทย และอีก 3 ราย)กองการเจ้าหน้าที่
คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (เพิ่มเติม) (ผศ.ชนินทร์ ปัญจพรผล)กองการเจ้าหน้าที่
คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (น.ส.วิมลลาศ ประชากุล และอีก 2 ราย)กองการเจ้าหน้าที่12 
คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งรองคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (เพิ่มเติม) (นายวีระชัย ธนมัยมาศ)กองการเจ้าหน้าที่14 
คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งรองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม (เพิ่มเติม) (รศ.สุวิสา พัฒนเกียรติ)กองการเจ้าหน้าที่10 
คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ (รศ.สิริกร กาญจนสุนทร)กองการเจ้าหน้าที่
คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (น.ส.นพมาศ โลกคำลือ)กองการเจ้าหน้าที่
คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (ผศ.ราตรี เรืองไทย และอีก 3 ราย)กองการเจ้าหน้าที่
คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ (เพิ่มเติม) (ผศ.ชนินทร์ ปัญจพรผล)กองการเจ้าหน้าที่
คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (น.ส.นงณพชร คุณากร)กองการเจ้าหน้าที่
คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ (ผศ.พงศกร จันทรัตน์)กองการเจ้าหน้าที่14 
คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา (ผศ.ไพโรจน์ ทองประศรี)กองการเจ้าหน้าที่
คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ (ผศ.สันติ แก้วโมกุล)กองการเจ้าหน้าที่12 
คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ (นายพรชัย ศุภวิทิตพัฒนา)กองการเจ้าหน้าที่
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการกองการเจ้าหน้าที่19 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆปรับเปลี่ยน และแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (น.ส.ปาณิสรา วิจิตร)กองการเจ้าหน้าที่15 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างประกาศเกี่ยวกับการมอบใบประกาศนียบัตร เกียรติบัตรและวุฒิบัตรกองกลาง13 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการดำเนินงานจัดนิทรรศการ \\\"ทรัพยากรไทย:ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น\\\" เพิ่มเติมกองกลาง11 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลหลักสูตรในระบบสารสนเทศการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เพิ่มเติม)กองกลาง15 
คำสั่งมอบอำนาจในการปฎิบัติราชการการมอบอำนาจดำเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกองการเจ้าหน้าที่48 
คำสั่งมอบอำนาจในการปฎิบัติราชการการมอบอำนาจลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560กองการเจ้าหน้าที่45 
คำสั่งอื่น ๆขอพ้นจากตำแหน่งรองคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ผศ.นพพร รัตนช่วง)กองการเจ้าหน้าที่14 
คำสั่งอื่น ๆขอพ้นจากตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา (นายอุเทน สุปัตติ)กองการเจ้าหน้าที่
คำสั่งอื่น ๆขอพ้นจากผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (น.ส.กนกอร แก้วประภา)กองการเจ้าหน้าที่23 
คำสั่งอื่น ๆขอพ้นจากผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (ผศ.ฉลาด จักรพิมพ์)กองการเจ้าหน้าที่20 
คำสั่งอื่น ๆขอพ้นจากผู้รักษาการแทนรองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ (ผศ.วัฒนา อนันตผล)กองการเจ้าหน้าที่11 
ประกาศสภาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสนกองกลาง34 
คำสั่งสภาแต่งตั้งผู้บริหารเรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์กองกลาง83 
คำสั่งสภาแต่งตั้งผู้บริหารเรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์กองกลาง64 
คำสั่งสภาแต่งตั้งผู้บริหารเรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผลกองกลาง75 
ประกาศทุนการศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำภาคฤดูใบไม้ผลิ ปีการศึกษา 2561 ณ Kangwon National University ประเทศเกาหลีใต้กองวิเทศสัมพันธ์52 
ประกาศทุนการศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปี 2561 ณ Akita International University ประเทศญี่ปุ่นกองวิเทศสัมพันธ์77 
ประกาศทุนการศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปี 2561 ณ Kumoh National Institute of Technology ประเทศเกาหลีใต้กองวิเทศสัมพันธ์
ประกาศทุนการศึกษาประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปี 2561 จาก National Chung Hsing University ไต้หวันกองวิเทศสัมพันธ์
ประกาศทั่วไปประชาสัมพันธ์โครงการ Winter Program ประจำปี 2561 ณ University of Miyazaki ประเทศญี่ปุ่นกองวิเทศสัมพันธ์

[ย้อนกลับ]

   หมายเหต: เปิดอ่าน(ครั้ง) * คือ จำนวนครั้งที่ผู้ใช้คลิกเปิดอ่านเอกสาร เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2554