ทดลองเว็บ e-Office 2018
วันที่ 8 มกราคม 2561 เว็บเดิมนี้ จะเปลี่ยนหน้าเว็บเป็น e-Office 2018

หนังสือเวียน ประจำวันศุกร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2560
ประเภทหนังสือเวียนชื่อเรื่องหน่วยงานเปิดอ่าน(ครั้ง) *
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จาก ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ \\\"เทคนิคการต่อสู้และนำเสนอพยานหลักฐานในคดีฟอกเงิน\\\"กองกลาง13 
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผู้เหมาะสมเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่กองกลาง33 
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผู้เหมาะสมเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองกิจการนิสิตกองกลาง25 
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผู้เหมาะสมเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพกองกลาง22 
ประกาศรับสมัครงานรับสมัครงานตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญการพยากรณ์อุทกภัยกองวิเทศสัมพันธ์
ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมฯกองกลาง19 
ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการอบรม กองกลาง80 
ประกาศทั่วไปจาก ม.ราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2560กองกลาง
ประกาศทั่วไปจาก สวทช. เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานและนำเสนอผลงานในงาน Thailand Tech Show 2017กองกลาง13 
ประกาศทั่วไปจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560กองกลาง19 
ประกาศทั่วไปจาก สำนักงานราชบัณฑิตยสภา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวประกาศเปิดการรับสมัครภาคีสมาชิก สำนักศิลปกรรมกองกลาง
ประกาศทั่วไปซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษากองการเจ้าหน้าที่33 
คำสั่งอื่น ๆขอพ้นจากผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (น.ส.กนกอร แก้วประภา)กองการเจ้าหน้าที่23 
ประกาศทั่วไปประชาสัมพันธ์โครงการ Winter Program ประจำปี 2561 ณ University of Miyazaki ประเทศญี่ปุ่นกองวิเทศสัมพันธ์

[ย้อนกลับ]

   หมายเหต: เปิดอ่าน(ครั้ง) * คือ จำนวนครั้งที่ผู้ใช้คลิกเปิดอ่านเอกสาร เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2554