ทดลองเว็บ e-Office 2018
วันที่ 8 มกราคม 2561 เว็บเดิมนี้ จะเปลี่ยนหน้าเว็บเป็น e-Office 2018

หนังสือเวียน ประจำวันพุธที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ประเภทหนังสือเวียนชื่อเรื่องหน่วยงานเปิดอ่าน(ครั้ง) *
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง \"นโยบายและแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินของการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนาเพื่อการให้บริการทางวิชาการ หรือการจ้างที่ปรึกษา\"กองคลัง25 
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แบบสัญญาอนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย และแบบสัญญาค้ำประกันกองการเจ้าหน้าที่25 
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม วิจัย และดูงานกองการเจ้าหน้าที่43 
ประกาศแต่งตั่งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะเทคนิคการสัตวแพทย์กองการเจ้าหน้าที่25 
ประกาศแต่งตั่งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆเรื่อง เปลี่ยนแปลงและแก้ไขคณะกรรมการจัดงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2560กองกลาง25 
ประกาศถึงแก่กรรมจาก คณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง บิดาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธารัตน์ โชติกประคัลภ์ ถึงแก่กรรมกองกลาง12 
ประกาศทั่วไปจาก ศูนย์กองทุนเผยแพร่พระพุทธศาสนา วัดหัวฝาย เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญจัดพิมพ์หนังสือพ่อหลวงกับพระพุทธศาสนาฯกองกลาง
ประกาศทั่วไปจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง สำเนาหนังสือ \"แนวทางการส่งเสริมการออมทั้งระบบ\"กองกลาง
ประกาศทั่วไปจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประชาสัมพันธ์ หนังสือ กฎหมายปกครองเกี่ยวกับการศึกษากองกลาง
คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งผู้รักษาการแทน ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (นางหทัยทรรศ เสมชูโชติ และอีก 3 ราย)กองการเจ้าหน้าที่12 
คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งผู้รักษาการแทน ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (นางประวีณ์นุช เกตุแก้ว และอีก 3 ราย)กองการเจ้าหน้าที่15 
คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (ผศ.ศศิธร นาคทอง และอีก 2 ราย)กองการเจ้าหน้าที่20 
คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (ผศ.กมล อมรฟ้า และ น.ส.ชารินี ลิ้มสวัสดิ์)กองการเจ้าหน้าที่18 
คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ คณะบริหารธุรกิจ ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (น.ส.กรรณิกา มิตรปล้อง)กองการเจ้าหน้าที่
คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งรองคณบดีคณะเกษตร (เพิ่มเติม) (รศ.ธานี ศรีวงศ์ชัย และอีก 2 ราย)กองการเจ้าหน้าที่22 
คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งรองคณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน (ผศ.ศศิธร นาคทอง และอีก 2 ราย)กองการเจ้าหน้าที่29 
คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน (ผศ.กมล อมรฟ้า และ น.ส.ชารินี ลิ้มสวัสดิ์)กองการเจ้าหน้าที่
คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา (นายปิยะพงษ์ ศรีรัตน์)กองการเจ้าหน้าที่15 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆเรื่อง ยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารับผู้มีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษกองกลาง11 
คำสั่งอื่น ๆขอพ้นจากตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ (ศ.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์)กองการเจ้าหน้าที่10 
คำสั่งอื่น ๆขอพ้นจากผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี (นายภูริวัจน์ เดชอุ่ม)กองการเจ้าหน้าที่20 
ประกาศทั่วไปสำนักงานกฎหมาย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ พนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นิติกร สำนักงานกฎหมาย22 

[ย้อนกลับ]

   หมายเหต: เปิดอ่าน(ครั้ง) * คือ จำนวนครั้งที่ผู้ใช้คลิกเปิดอ่านเอกสาร เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2554