ทดลองเว็บ e-Office 2018
วันที่ 8 มกราคม 2561 เว็บเดิมนี้ จะเปลี่ยนหน้าเว็บเป็น e-Office 2018

หนังสือเวียน ประจำวันพุธที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2560
ประเภทหนังสือเวียนชื่อเรื่องหน่วยงานเปิดอ่าน(ครั้ง) *
ประกาศแต่งตั่งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยงานรับขวัญเฟรชชี่นนทรีช่อใหม่ KU77กองกลาง20 
ประกาศแต่งตั่งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการจัดการประชุมนานาชาติด้านพลศึกษา สุขภาพและกีฬา ครั้งที่ 3กองกลาง14 
ประกาศแต่งตั่งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆเรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทคัดย่อและเรื่องเต็มงานวิจัย (Peer Review)กองกลาง28 
ประกาศทุนการศึกษาจาก สกอ. เรื่อง การรับสมัครทุนการศึกษา มูลนิธิการศึกษาเชล 100 ปี ว่าด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560กองกลาง25 
ประกาศรับสมัครงานจาก คณะสังคมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครงานกองกลาง20 
ประกาศรับสมัครงานจาก ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอน-ย้าย ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2/2560กองกลาง153 
ประกาศรับสมัครงานจาก ม.ราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการกองกลาง
ประกาศรับสมัครงานจาก ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุนกองกลาง13 
ประกาศถึงแก่กรรมจาก คณะเกษตร เรื่อง มารดาของ นางสาววีรวรรณ์ พึ่งแย้ม ถึงแก่กรรมกองกลาง
ประกาศถึงแก่กรรมจาก คณะเกษตร เรื่อง สามีของ ศาสตราจารย์ ดร.เลขา มาโนช ข้าราชการบำนาญถึงแก่กรรมกองกลาง10 
ประกาศถึงแก่กรรมจาก คณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง สามีของ รศ.ลาวัณย์ ไกรเดช ข้าราชการบำนาญ ถึงแก่กรรมกองกลาง11 
ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมเพื่อเฉลิมฉลองวันแห่งการเรียนรู้หนังสือสากล 2560กองกลาง
ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง ขอเชิญร่วมปงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 ฯ กองกลาง13 
ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการพระปกเกล้า ครั้งที่ 19 ประจำปี 2560 กองกลาง
ประกาศทั่วไปจาก กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ประชาสัมพันธ์งาน Talent Mobility Fair 2017กองกลาง
ประกาศทั่วไปจาก กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เรื่อง แจ้งปิดการให้บริการ วันที่ 19 กันยายน 2560กองกลาง13 
ประกาศทั่วไปจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอความร่วมมือตอบแบบสองถามการรับรู้ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์งานของกรมบัญชีกลางผ่านเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ 2560กองกลาง
ประกาศทั่วไปจาก สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลารับสมัครเข้าร่วมแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศลฯกองกลาง22 
ประกาศทั่วไปมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่อง การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองกองกลาง
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการดำเนินงานจัดนิทรรศการ \\\"ทรัพยากรไทย:ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น\\\" เพิ่มเติมกองกลาง11 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลหลักสูตรในระบบสารสนเทศการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เพิ่มเติม)กองกลาง15 
ประกาศทุนการศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปี 2561 ณ Akita International University ประเทศญี่ปุ่นกองวิเทศสัมพันธ์77 
ประกาศทุนการศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปี 2561 ณ Kumoh National Institute of Technology ประเทศเกาหลีใต้กองวิเทศสัมพันธ์

[ย้อนกลับ]

   หมายเหต: เปิดอ่าน(ครั้ง) * คือ จำนวนครั้งที่ผู้ใช้คลิกเปิดอ่านเอกสาร เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2554