ทดลองเว็บ e-Office 2018
วันที่ 8 มกราคม 2561 เว็บเดิมนี้ จะเปลี่ยนหน้าเว็บเป็น e-Office 2018

หนังสือเวียน ประจำวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ประเภทหนังสือเวียนชื่อเรื่องหน่วยงานเปิดอ่าน(ครั้ง) *
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย สำหรับนิสิตโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กองกลาง24 
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่อง กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่นๆ ในการบริหารโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กองกลาง44 
ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เร่ื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตร การปฏิบัติงานสารบรรณภาครัฐ และการเขียนหนังสือราชการเชิงบูรณาการ รุ่นที่ 2กองกลาง
ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก ม.ศิลปากร เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังหน่วยงานภาครัฐ รุ่นที่1-รุ่นที่3กองกลาง
ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก ม.ศิลปากร เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตรการบัญชีภาครัฐสำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยงานภาครัฐกองกลาง
ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก ม.ศิลปากร เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการปฏิบัติงานการเงินการคลังภาครัฐรุ่นที่1-รุ่นที่3กองกลาง
ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก ม.หาดใหญ่ เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในโครงการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9กองกลาง
ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก สำนักบริการวิชาการ ม.ศิลปากร เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร \"การปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่หน่วยงานภาครัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560\" รุ่น 1-รุ่นที่4กองกลาง11 
ประกาศทั่วไปจาก กรมการค้าภายใน เรื่อง การประกวดคลิปวีดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์\"ตลาดต้องชม\" ภายใต้โครงการส่งเสริมตลาดกลาง-ตลาดชุมชนประชารัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค (Local Econcmy Market)กองกลาง
ประกาศทั่วไปจาก ม.รังสิต เรื่อง ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสาร Journal of Current Science And Technology (JCST) Volume 8 Number 1กองกลาง
ประกาศทั่วไปจาก ม.ราชภัฏเชียงราย เรื่อง ขอเชิญร่วมและส่งบทความ\"การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่1\"กองกลาง16 
ประกาศทั่วไปจาก ม.สวนดุสิต เรื่อง การเชิญชวนส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่กองกลาง

[ย้อนกลับ]

   หมายเหต: เปิดอ่าน(ครั้ง) * คือ จำนวนครั้งที่ผู้ใช้คลิกเปิดอ่านเอกสาร เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2554