หนังสือเวียน ประจำวันศุกร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560
ประเภทหนังสือเวียนชื่อเรื่องหน่วยงานเปิดอ่าน(ครั้ง) *
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่อง คุณสมบัติและภารกิจของอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กองกลาง36 
ประกาศรับสมัครงานจาก คณะประมง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานกองกลาง13 
ประกาศรับสมัครงานจาก ม.สุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา/พนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง18 
ประกาศรับสมัครงานจาก สกอ. เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากองกลาง
ประกาศถึงแก่กรรมจาก คณะประมง เรื่อง บิดาของ ดร.จันทนา ไพรบูรณ์ ถึงแก่กรรมกองกลาง
ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรมการฝึกอบรม \"หลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาสายสนับสนุนระดับสูง (นบสส.)\" รุ่นที่ 17กองการเจ้าหน้าที่11 
ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรมจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมกองกลาง10 
ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรมจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมกองกลาง
ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรมจาก สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมNIDA Academic Forumกองกลาง10 
ประกาศทั่วไปจาก สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมขับร้องประสานเสียงเพลงพระราชนิพนธ์ ร่วมกับนิสิตเก่า มก.กองกลาง

[ย้อนกลับ]

   หมายเหต: เปิดอ่าน(ครั้ง) * คือ จำนวนครั้งที่ผู้ใช้คลิกเปิดอ่านเอกสาร เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2554