ทดลองเว็บ e-Office 2018
วันที่ 8 มกราคม 2561 เว็บเดิมนี้ จะเปลี่ยนหน้าเว็บเป็น e-Office 2018

หนังสือเวียน ประจำวันศุกร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560
ประเภทหนังสือเวียนชื่อเรื่องหน่วยงานเปิดอ่าน(ครั้ง) *
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่อง คุณสมบัติและภารกิจของอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กองกลาง44 
ประกาศรับสมัครงานจาก คณะประมง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานกองกลาง14 
ประกาศรับสมัครงานจาก ม.สุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา/พนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง34 
ประกาศรับสมัครงานจาก สกอ. เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากองกลาง
ประกาศถึงแก่กรรมจาก คณะประมง เรื่อง บิดาของ ดร.จันทนา ไพรบูรณ์ ถึงแก่กรรมกองกลาง
ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมการฝึกอบรม \"หลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาสายสนับสนุนระดับสูง (นบสส.)\" รุ่นที่ 17กองการเจ้าหน้าที่18 
ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมกองกลาง14 
ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมกองกลาง12 
ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมNIDA Academic Forumกองกลาง13 
ประกาศทั่วไปจาก สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมขับร้องประสานเสียงเพลงพระราชนิพนธ์ ร่วมกับนิสิตเก่า มก.กองกลาง

[ย้อนกลับ]

   หมายเหต: เปิดอ่าน(ครั้ง) * คือ จำนวนครั้งที่ผู้ใช้คลิกเปิดอ่านเอกสาร เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2554