ทดลองเว็บ e-Office 2018
วันที่ 8 มกราคม 2561 เว็บเดิมนี้ จะเปลี่ยนหน้าเว็บเป็น e-Office 2018

หนังสือเวียน ประจำวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560
ประเภทหนังสือเวียนชื่อเรื่องหน่วยงานเปิดอ่าน(ครั้ง) *
ประกาศถึงแก่กรรมจาก กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เรื่อง ภรรยาของ นายสมาน พรหมหาญ ถึงแก่กรรมกองกลาง
ประกาศถึงแก่กรรมจาก สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม เรื่อง มารดาของ นายพนม เกิดแสง ถึงแก่กรรมกองกลาง
ประกาศทั่วไปรับทราบการยกเลิกข้อตกลงงาน ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ 27 กันยายน 2555กองการเจ้าหน้าที่27 
คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งรองคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (เพิ่มเติม) (นายวีระชัย ธนมัยมาศ)กองการเจ้าหน้าที่14 
คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา (ผศ.ไพโรจน์ ทองประศรี)กองการเจ้าหน้าที่
คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ (นายพรชัย ศุภวิทิตพัฒนา)กองการเจ้าหน้าที่
คำสั่งอื่น ๆขอพ้นจากตำแหน่งรองคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ผศ.นพพร รัตนช่วง)กองการเจ้าหน้าที่14 

[ย้อนกลับ]

   หมายเหต: เปิดอ่าน(ครั้ง) * คือ จำนวนครั้งที่ผู้ใช้คลิกเปิดอ่านเอกสาร เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2554