ทดลองเว็บ e-Office 2018
วันที่ 8 มกราคม 2561 เว็บเดิมนี้ จะเปลี่ยนหน้าเว็บเป็น e-Office 2018

หนังสือเวียน ประจำวันพุธที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2560
ประเภทหนังสือเวียนชื่อเรื่องหน่วยงานเปิดอ่าน(ครั้ง) *
ประกาศถึงแก่กรรมจาก คณะเกษตร เรื่อง บิดาของ นางสุภาภรณ์ ธรรมสโรช ข้าราชการบำนาญ ถึงแก่กรรมกองกลาง19 
ประกาศถึงแก่กรรมจาก คณะเกษตร เรื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรินทร์ บุญวัฒน์ ข้าราชการบำนาญ ถึงแก่กรรมกองกลาง26 
ประกาศถึงแก่กรรมจาก ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ เรื่อง บิดาของ รองศาสตราจารย์ ดร.โสมสกาว เพชรานนท์ ถึงแก่กรรมกองกลาง
ประกาศกิจกรรมมหาวิทยาลัยจาก สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เรื่อง ขอปิดทำการในระหว่างวันที่ 2-3 ตุลาคม 2560กองกลาง12 
ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก วิทยาลัยดุสิตธานี เรื่อง ขอเชิญประชุมวิชาการและสัมมนาระดับนานาชาติกองกลาง
ประกาศทั่วไปขอเชิญร่วมส่งบทความในการประชุมวิชาการและสัมมนาระดับชาติ Gracious Hospitality and Tourism International Conference 2017กองวิเทศสัมพันธ์
ประกาศทั่วไปจาก กรมธนารักษ์ เรื่อง การเปิดรับจองเหรียญที่ระลึกในโอกาสพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตั้งแต่วันทรี่ 22 สิงหาคม - 30 กันยายน 2560กองกลาง
ประกาศทั่วไปจาก กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ขอเชิญร่วมกุศลในการทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน และมอบทุนการศึกษากองกลาง
ประกาศทั่วไปจาก มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง ขอเชิญร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล สมทบองค์พระกฐินพระราชทาน ปี 2560กองกลาง
ประกาศทั่วไปจาก มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเผยแพร่ในวารสารกองกลาง
ประกาศทั่วไปจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประชาสัมพันธ์ วารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่นกองกลาง
ประกาศทั่วไปจาก มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีกองกลาง
ประกาศทั่วไปจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ปี 2560กองกลาง
ประกาศทั่วไปจาก สกอ. เรื่อง กำหนดจัดพิธีเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย ในวันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณหน้าตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาล โดยมีนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานในพิธี และขอให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานร่วมดำเนินการอย่างพร้อมเพียงกัน ในวันและเวลาดังกล่าวกองกลาง11 
ประกาศทั่วไปจาก สกอ. เรื่อง สำเนาหนังสือจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบในการรวบรวมรายงานผลการออกใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองมาตรฐานต่างๆ กองกลาง16 
ประกาศทั่วไปจาก สถาบันโลกร้อนศึกษาประเทศไทย เรื่อง เชิญเสวนาสาธารณะ ครั้งที่ 6กองกลาง
ประกาศทั่วไปจาก สำนักงานศาลปกครอง เรื่อง เชิญร่วมทำบุญพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี 2560กองกลาง13 
ประกาศทั่วไปประชาสัมพันธ์นิทรรศการ วิเทศไมตรี 130 ปี ไทย-ญี่ปุ่นกองวิเทศสัมพันธ์
คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน (นายณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์)กองการเจ้าหน้าที่59 

[ย้อนกลับ]

   หมายเหต: เปิดอ่าน(ครั้ง) * คือ จำนวนครั้งที่ผู้ใช้คลิกเปิดอ่านเอกสาร เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2554