ทดลองเว็บ e-Office 2018
วันที่ 8 มกราคม 2561 เว็บเดิมนี้ จะเปลี่ยนหน้าเว็บเป็น e-Office 2018

หนังสือเวียน ประจำวันอังคารที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2560
ประเภทหนังสือเวียนชื่อเรื่องหน่วยงานเปิดอ่าน(ครั้ง) *
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์การเช่าและการจ้างเหมาบริการที่มีความจำเป็นต่อเนื่องกองคลัง33 
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประกาศคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (จำนวน 2 ฉบับ) 1. แต่งตั้งที่ปรึกษาของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2. แต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กองกลาง70 
ประกาศถึงแก่กรรมจาก ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร เรื่อง มารดาของ รองศาสตราจารย์สุดาวดี เหมทานนท์ ถึงแก่กรรมกองกลาง13 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างประกาศเกี่ยวกับการมอบใบประกาศนียบัตร เกียรติบัตรและวุฒิบัตรกองกลาง13 
คำสั่งสภาแต่งตั้งผู้บริหารเรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์กองกลาง83 
คำสั่งสภาแต่งตั้งผู้บริหารเรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์กองกลาง64 
คำสั่งสภาแต่งตั้งผู้บริหารเรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผลกองกลาง75 

[ย้อนกลับ]

   หมายเหต: เปิดอ่าน(ครั้ง) * คือ จำนวนครั้งที่ผู้ใช้คลิกเปิดอ่านเอกสาร เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2554