ทดลองเว็บ e-Office 2018
วันที่ 8 มกราคม 2561 เว็บเดิมนี้ จะเปลี่ยนหน้าเว็บเป็น e-Office 2018

หนังสือเวียน ประจำวันจันทร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2560
ประเภทหนังสือเวียนชื่อเรื่องหน่วยงานเปิดอ่าน(ครั้ง) *
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงานกองคลัง10 
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง สำเนาหนังสือ เรื่อง การจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และวันครบรอบ 100 ปี การประการใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยกองกลาง
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานกองคลัง
ประกาศแต่งตั่งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา (น.ส.อังศุธร เถื่อนนาดี)กองการเจ้าหน้าที่
ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตร \"แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และวิธีปฏิบัติทางอิเล็กทรอนิกส์กองกลาง21 
ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ขอเชิญเข้าอบรมโครงการ ฯ \"การบัญชีภาครัฐสำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติด้านบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ\"กองกลาง14 
ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมมหาวิทยาลัยราขชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประชุมวิชาการนานาชาติกองกลาง
ประกาศทั่วไปจาก การประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560กองกลาง
ประกาศทั่วไปจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประกวดแข่งขันนวัตกรรมจากบุคคลภายนอก กฟภ ปี 2560กองกลาง12 
ประกาศทั่วไปจาก ม.เชียงใหม่ เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญและร่วมในพิธีถวายผ้ากฐิน ประจำปี 2560กองกลาง10 
ประกาศทั่วไปจาก ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2560กองกลาง10 
ประกาศทั่วไปจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง เชิญส่งบทความต้นฉบับเพื่อรับการพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย.กองกลาง
ประกาศทั่วไปจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง ฐานะและเงื่อนไขการอยู่ในราชอาณาจักรไทยของผู้เกิดในราชอาณาจักรไทยซึ่งไม่ได้สัญชาติไทย พ.ศ. 2560กองกลาง
คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งผู้จัดการอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ (นายวิโรจน์ พวงพิกุล)กองการเจ้าหน้าที่12 
คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (ผศ.ราตรี เรืองไทย และอีก 3 ราย)กองการเจ้าหน้าที่
คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (เพิ่มเติม) (ผศ.ชนินทร์ ปัญจพรผล)กองการเจ้าหน้าที่
คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งรองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม (เพิ่มเติม) (รศ.สุวิสา พัฒนเกียรติ)กองการเจ้าหน้าที่10 
คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ (รศ.สิริกร กาญจนสุนทร)กองการเจ้าหน้าที่
คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (น.ส.นพมาศ โลกคำลือ)กองการเจ้าหน้าที่
คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (ผศ.ราตรี เรืองไทย และอีก 3 ราย)กองการเจ้าหน้าที่
คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ (เพิ่มเติม) (ผศ.ชนินทร์ ปัญจพรผล)กองการเจ้าหน้าที่
คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ (ผศ.พงศกร จันทรัตน์)กองการเจ้าหน้าที่14 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆปรับเปลี่ยน และแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (น.ส.ปาณิสรา วิจิตร)กองการเจ้าหน้าที่15 
คำสั่งมอบอำนาจในการปฎิบัติราชการการมอบอำนาจดำเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกองการเจ้าหน้าที่48 
คำสั่งมอบอำนาจในการปฎิบัติราชการการมอบอำนาจลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560กองการเจ้าหน้าที่45 
คำสั่งอื่น ๆขอพ้นจากผู้รักษาการแทนรองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ (ผศ.วัฒนา อนันตผล)กองการเจ้าหน้าที่11 
ประกาศทุนการศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำภาคฤดูใบไม้ผลิ ปีการศึกษา 2561 ณ Kangwon National University ประเทศเกาหลีใต้กองวิเทศสัมพันธ์52 

[ย้อนกลับ]

   หมายเหต: เปิดอ่าน(ครั้ง) * คือ จำนวนครั้งที่ผู้ใช้คลิกเปิดอ่านเอกสาร เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2554