ทดลองเว็บ e-Office 2018
วันที่ 8 มกราคม 2561 เว็บเดิมนี้ จะเปลี่ยนหน้าเว็บเป็น e-Office 2018

หนังสือเวียน ประจำวันพุธที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ประเภทหนังสือเวียนชื่อเรื่องหน่วยงานเปิดอ่าน(ครั้ง) *
ประกาศกิจกรรมมหาวิทยาลัยจากกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ เรื่อง ขออนุมัติหยุดให้บริการรถโดยสารสวัสดิการช่วงเทศกาลปีใหม่กองกลาง19 
ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมขอเชิญเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 5กองการเจ้าหน้าที่11 
ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก ม.มหิดล เรื่อง เชิญร่วมส่งผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ AUN-QA International Conference 2018กองกลาง
คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (น.ส.สิริลักษณ์ พิชัยณรงค์ และอีก 5 ราย)กองการเจ้าหน้าที่20 
คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (น.ส.กรรณิการ์ มณฑา)กองการเจ้าหน้าที่15 
คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (รศ.ธนโชติ บุญวรโชติ และอีก 2 ราย)กองการเจ้าหน้าที่10 
คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (น.ส.ธรรมาพร พิจิตราศิลป์)กองการเจ้าหน้าที่
คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (ผศ.ธนารักษ์ เหล่าสุทธิ และอีก 3 ราย)กองการเจ้าหน้าที่
คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา (นางลัดดาวัลย์ ภู่ทอง)กองการเจ้าหน้าที่
คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งรองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล (รศ.ธนโชติ บุญวรโชติ และอีก 2 ราย)กองการเจ้าหน้าที่22 
คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ (เพิ่มเติม) (น.ส.ธรรมาพร พิจิตราศิลป์)กองการเจ้าหน้าที่
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนิสิตเพื่อเข้ารับการพิจารณารับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2560กองกลาง11 
คำสั่งมอบอำนาจในการปฎิบัติราชการมอบอำนาจให้รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ (นายภูริวัจน์ เดชอุ่ม)กองการเจ้าหน้าที่16 
คำสั่งอื่น ๆขอพ้นจากตำแหน่งรองหัวหน้าภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ และผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชา ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (น.ส.ศิรินิตย์ ธารธาดา)กองการเจ้าหน้าที่
ประกาศสภาอื่น ๆแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยกองกลาง34 
ประกาศสภาอื่น ๆแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กองกลาง65 

[ย้อนกลับ]

   หมายเหต: เปิดอ่าน(ครั้ง) * คือ จำนวนครั้งที่ผู้ใช้คลิกเปิดอ่านเอกสาร เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2554