หนังสือเวียน ประจำวันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2560
ประเภทหนังสือเวียนชื่อเรื่องหน่วยงานเปิดอ่าน(ครั้ง) *
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กองกลาง19 
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสนกองกลาง29 
ประกาศแต่งตั่งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆเรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2560 เพิ่มเติมกองกลาง26 
ประกาศถึงแก่กรรมจาก กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เรื่อง บิดาของ นางสาวยุพิน ทองคำ ถึงแก่กรรมกองกลาง
ประกาศถึงแก่กรรมจาก คณะบริหารธุรกิจ เรื่อง ข้าราชการบำนาญถึงแก่กรรมกองกลาง26 
ประกาศถึงแก่กรรมจาก คณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง มราดาของ ศาสตราจราย์บุษบา ยงสมิทธิ์ ข้าราชการบำนาญ ถึงแก่กรรมกองกลาง
ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรมจาก ม.เกริก เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งาน \"การประชุมเกริกวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560\"กองกลาง
ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรมจาก มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เรื่อง ขอเชิญประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยกองกลาง
ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรมจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ขอเชิญส่งผลงานวิจัย กองกลาง
ประกาศทั่วไปจาก บริษัท บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) เรื่อง แจ้งเปลี่ยนเลขหมายโทรศัพท์กองกลาง
ประกาศทั่วไปจาก บริษัทเพย์ออล กรุ๊ป จำกัด เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดสัญลักษณ์ (Logo) ของบริษัทเพย์ออล กรุ๊ป จำกัดกองกลาง
ประกาศทั่วไปจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครินทร์ เรื่อง ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารกองกลาง
ประกาศทั่วไปจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมนิทรรศการแสดงผลงานประดิษฐ์คิดค้น ในกิจกรรม งานประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น ปี 2561กองกลาง
ประกาศทั่วไปจาก สำนักมูลนิธิ 14 ตุลา เรื่อง ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมงานรำลึกและปาฐกถา 14 ตุลากองกลาง

[ย้อนกลับ]

   หมายเหต: เปิดอ่าน(ครั้ง) * คือ จำนวนครั้งที่ผู้ใช้คลิกเปิดอ่านเอกสาร เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2554