ทดลองเว็บ e-Office 2018
วันที่ 8 มกราคม 2561 เว็บเดิมนี้ จะเปลี่ยนหน้าเว็บเป็น e-Office 2018

หนังสือเวียน ประจำวันอังคารที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2560
ประเภทหนังสือเวียนชื่อเรื่องหน่วยงานเปิดอ่าน(ครั้ง) *
ประกาศแต่งตั่งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรีกองการเจ้าหน้าที่34 
ประกาศแต่งตั่งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรีกองการเจ้าหน้าที่60 
ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมงานนิทรรศการการศึกษาไต้หวัน ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 2-3 ตุลาคม 2560กองวิเทศสัมพันธ์
ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ กองกลาง11 
ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การจัดงานประชุมวิชาการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีฯกองกลาง11 
ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก สถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพ เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมกองกลาง17 
ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก สมาคมเวิร์ดไดแด็ค เอเซีย เรื่อง เรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาและเข้าชมงาน เวิรด์ลไดแด็ค เอเซีย 2017กองกลาง52 
ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมประจำปี 2560-2561 ให้แก่ประเทศสมาชิกของซีมีโอ จำนวน 4 หลักสูตรกองวิเทศสัมพันธ์
ประกาศทั่วไปจาก กรมป่าไม้ เรื่อง ขอเชิญร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560กองกลาง
ประกาศทั่วไปจาก กรมศิลปากร เรื่อง ขอเชิญร่วมงานและร่วมอนุโมทนาพระกฐินพระราชทานกรมศิลปากร ประจำปี พ.ศ. 2560กองกลาง
ประกาศทั่วไปจาก กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ขอเชิญร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมฯ ประจำปี 2560กองกลาง41 
ประกาศทั่วไปจาก บริษัท แอพลิเทค โซลูชั่น จำกัด เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน \"เวิลด์ไดแด็ค เอเซีย\" กองกลาง15 
ประกาศทั่วไปจาก ม.สุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง ขอเชิญชวนบริจาคเงินร่วมสมทบในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี พ.ศ. 2560กองกลาง16 
ประกาศทั่วไปจาก ม.อีสเทิร์นเอเชีย เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินมหากุศลสามัคคี EAU สืบสานงานพระศาสนากองกลาง
ประกาศทั่วไปจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับโอนกองกลาง
ประกาศทั่วไปจาก สกอ. เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรเพื่อเข้ารับการคัดเลือกรางวัลดีเด่นเนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2560กองกลาง
ประกาศทั่วไปจาก สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์เชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนากองกลาง
ประกาศทั่วไปจาก สำนักงบประมาณ เรื่อง ขอเชิญร่วมงานเป็นเจ้าภาพในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560กองกลาง16 
ประกาศทั่วไปจาก สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง แจ้งการซ้อมอพยพหนีไฟกองกลาง
คำสั่งอื่น ๆขอพ้นจากผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (ผศ.ฉลาด จักรพิมพ์)กองการเจ้าหน้าที่20 

[ย้อนกลับ]

   หมายเหต: เปิดอ่าน(ครั้ง) * คือ จำนวนครั้งที่ผู้ใช้คลิกเปิดอ่านเอกสาร เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2554