หนังสือเวียน ประจำวันศุกร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560
ประเภทหนังสือเวียนชื่อเรื่องหน่วยงานเปิดอ่าน(ครั้ง) *
ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรมจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติกองกลาง10 
ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรมจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560กองกลาง27 
ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรมจาก วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เรื่อง ขอเชิญประชุมวิชาการกองกลาง
ประกาศทั่วไปจาก โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เรื่อง ประชาสัมพันธ์เชิญเขียนบทความตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการกองกลาง

[ย้อนกลับ]

   หมายเหต: เปิดอ่าน(ครั้ง) * คือ จำนวนครั้งที่ผู้ใช้คลิกเปิดอ่านเอกสาร เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2554