ทดลองเว็บ e-Office 2018
วันที่ 8 มกราคม 2561 เว็บเดิมนี้ จะเปลี่ยนหน้าเว็บเป็น e-Office 2018

หนังสือเวียน ประจำวันพุธที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560
ประเภทหนังสือเวียนชื่อเรื่องหน่วยงานเปิดอ่าน(ครั้ง) *
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560กองคลัง54 
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประกาศรายชื่อคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.อ.ม.)กองการเจ้าหน้าที่66 
ประกาศรับสมัครงานประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชการพัสดุกองคลัง22 
ประกาศรับสมัครงานประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีกองคลัง30 
ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก ม.ราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 9 ตามศาสตร์พระราชากับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนกองกลาง14 
ประกาศทั่วไปจาก กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กองกลาง10 
ประกาศทั่วไปจาก กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีและร่วมบริจาคปัจจัยสมทบถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2560กองกลาง21 
ประกาศทั่วไปจาก ม.ศรีปทุม เรื่อง ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ เข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติกองกลาง25 
ประกาศทั่วไปจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์กองกลาง11 
ประกาศทั่วไปจาก สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงาน Thailand Innovation and Design Expo 2017 (T.I.D.E.2017)กองกลาง
คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งผู้รักษาการแทน ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (รศ.วินัย พูลศรี และอีก 2 ราย)กองการเจ้าหน้าที่25 
คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (รศ.วินัย พูลศรี และอีก 4 ราย)กองการเจ้าหน้าที่34 

[ย้อนกลับ]

   หมายเหต: เปิดอ่าน(ครั้ง) * คือ จำนวนครั้งที่ผู้ใช้คลิกเปิดอ่านเอกสาร เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2554