ทดลองเว็บ e-Office 2018
วันที่ 8 มกราคม 2561 เว็บเดิมนี้ จะเปลี่ยนหน้าเว็บเป็น e-Office 2018

หนังสือเวียน ประจำวันอังคารที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ประเภทหนังสือเวียนชื่อเรื่องหน่วยงานเปิดอ่าน(ครั้ง) *
ประกาศรับสมัครงานจาก ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอน-ย้าย ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2561กองกลาง109 
ประกาศรับสมัครงานจาก สถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบันกองกลาง
ประกาศรับสมัครงานจาก สำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกและเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างๆกองกลาง11 
ประกาศถึงแก่กรรมจาก คณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง บิดาของ ดร.สุริยา ณ หนองคาย ถึงแก่กรรมกองกลาง12 
ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก ม.ธรรมศาสตร์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมประจำปี 2561กองกลาง
ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เรื่อง ประชาสัมพันธ์ข่าวการฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีกองกลาง30 
ประกาศทั่วไปขอเรียนเชิญบุคลากรร่วมงานขอบคุณบุคลากรประจำปี พ.ศ. 2560กองการเจ้าหน้าที่53 
ประกาศทั่วไปจาก วัดบางแวก เรื่อง การจัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (เสด็จเตี่ย) เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ 19 ธันวาคม 2560กองกลาง

[ย้อนกลับ]

   หมายเหต: เปิดอ่าน(ครั้ง) * คือ จำนวนครั้งที่ผู้ใช้คลิกเปิดอ่านเอกสาร เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2554