ทดลองเว็บ e-Office 2018
วันที่ 8 มกราคม 2561 เว็บเดิมนี้ จะเปลี่ยนหน้าเว็บเป็น e-Office 2018

หนังสือเวียน ประจำวันอังคารที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560
ประเภทหนังสือเวียนชื่อเรื่องหน่วยงานเปิดอ่าน(ครั้ง) *
ประกาศถึงแก่กรรมจาก คณะเกษตร เรื่อง มาราดของ นายชัยวัฒน์ คลังทอง ถึงแก่กรรมกองกลาง10 
ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมขอเชิญสมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร ประจำปีงบประมาณ 2561กองการเจ้าหน้าที่16 
ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก สถาบันพัฒนาสื่สารมวลชนและการประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการสัมมนาพิเศษหลักสูตรการประชาสัมพันธ์ยุคใหม่กองกลาง
ประกาศทั่วไปจาก กรมประมง เรื่อง ขอเชิญบริจาคโลหิตกองกลาง
ประกาศทั่วไปจาก คณะมนุษย์ศาสตร์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รับสมัครทุนสถาบันขงจื้อเพื่อศึกษาต่อประเทศจีนระยะสั้นกองกลาง
ประกาศทั่วไปจาก สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐลาล (สนามบินน้ำ) เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี 2560กองกลาง16 
คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (น.ส.วิมลลาศ ประชากุล และอีก 2 ราย)กองการเจ้าหน้าที่12 
คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (น.ส.นงณพชร คุณากร)กองการเจ้าหน้าที่
คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ (ผศ.สันติ แก้วโมกุล)กองการเจ้าหน้าที่12 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการกองการเจ้าหน้าที่19 
คำสั่งอื่น ๆขอพ้นจากตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา (นายอุเทน สุปัตติ)กองการเจ้าหน้าที่
ประกาศสภาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสนกองกลาง34 
ประกาศทุนการศึกษาประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปี 2561 จาก National Chung Hsing University ไต้หวันกองวิเทศสัมพันธ์

[ย้อนกลับ]

   หมายเหต: เปิดอ่าน(ครั้ง) * คือ จำนวนครั้งที่ผู้ใช้คลิกเปิดอ่านเอกสาร เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2554