หนังสือเวียน ประจำวันศุกร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560
ประเภทหนังสือเวียนชื่อเรื่องหน่วยงานเปิดอ่าน(ครั้ง) *
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำหนดอัตราค่าตอบแทนการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขข้อมูลหลักสูตรในระบบสารสนเทศการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กองกลาง27 
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอให้ส่วนงานรายงานข้อมูลกองทุนต่างๆกองคลัง19 
ประกาศถึงแก่กรรมจาก กองกิจการนิสิต เรื่อง บิดาของ นางสาวพัชรา อินทสุวรรณ์ ถึงแก่กรรมกองกลาง
ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรมจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมกองกลาง20 
ประกาศทั่วไปจาก กรมประมง เรื่อง ขอเชิญทำบุญทอดกฐินสามัคคีกรมประมง ปี 2560กองกลาง
ประกาศทั่วไปมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์กองกลาง

[ย้อนกลับ]

   หมายเหต: เปิดอ่าน(ครั้ง) * คือ จำนวนครั้งที่ผู้ใช้คลิกเปิดอ่านเอกสาร เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2554