หนังสือเวียน ประจำวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2560
ประเภทหนังสือเวียนชื่อเรื่องหน่วยงานเปิดอ่าน(ครั้ง) *
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปรับปรุงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสังเขปครุภัณฑ์การแพทย์ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนมีนาคม 2560กองคลัง
ประกาศรับสมัครงานจาก คณะสิ่งแวดล้อม เรื่อง รับสมัครงานกองกลาง
ประกาศถึงแก่กรรมจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง ภรรยาของ ดร.เฉลิมพล เปล่งสะอาด ข้าราชการ ถึงแก่กรรมกองกลาง
ประกาศกิจกรรมมหาวิทยาลัยจาก โรงพยาบาลสัตว์ มก. บางเขน คณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง ปิดทำการในวันที่ 26 ตุลาคม 2560กองกลาง 
ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรมจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม ฯกองกลาง
ประกาศทั่วไปจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น กองกลาง
คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (น.ส.เกศศิณี ตระกูลทิวากร)กองการเจ้าหน้าที่
คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งรองผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (เพิ่มเติม) (น.ส.ดาลัด ศิริวัน)กองการเจ้าหน้าที่ 
คำสั่งอื่น ๆขอพ้นจากตำแหน่งรองคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ และผู้รักษาการแทน (ผศ.นิรวรรณ แสนโพธิ์)กองการเจ้าหน้าที่ 
คำสั่งอื่น ๆขอพ้นจากตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และผู้รักษาการแทน (น.ส.เกศศิณี ตระกูลทิวากร และ นางเนตรนภิส วัฒนสุชาติ)กองการเจ้าหน้าที่
คำสั่งอื่น ๆขอพ้นจากตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ และผู้รักษาการแทน (นายจิตติ นิรมิตรานนท์)กองการเจ้าหน้าที่
คำสั่งอื่น ๆขอพ้นจากตำแหน่งรองหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ (นางเตือนใจ น้อยพา)กองการเจ้าหน้าที่ 

[ย้อนกลับ]

   หมายเหต: เปิดอ่าน(ครั้ง) * คือ จำนวนครั้งที่ผู้ใช้คลิกเปิดอ่านเอกสาร เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2554