หน่วยงาน : กระทรวงคมนาคม   [ย้อนกลับ]
วัน เดือน ปีเลขที่หนังสือหน่วยงานชื่อเรื่องเปิดอ่าน(ครั้ง) *
04 ก.พ. 2547ที่ ศธ 0513.10102/ว 145กระทรวงคมนาคมขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ข่าว51 
20 ม.ค. 2547ศธ 0513.10102/ว 66กระทรวงคมนาคมขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการนักบินเอื้ออาทร37 
25 ธ.ค. 2546ที่ คค 0408.7/17189กระทรวงคมนาคมขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ข่าว47 
21 พ.ย. 2546ที่ คค 0408.7/2067กระทรวงคมนาคมขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ข่าว120 
04 ก.ย. 2546ศธ 0513.10102/ว 720กระทรวงคมนาคมการจัดตั้งบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด43 
25 ส.ค. 2546ศธ 0513.10102-571กระทรวงคมนาคมการจัดตั้งบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)47 
1 ส.ค. 2546ที่ ขสมก. 1722/2546กระทรวงคมนาคมการรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ ู42 
10 ธ.ค. 2545รสพ 01/757กระทรวงคมนาคมการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการ องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์48 

[ย้อนกลับ]

   หมายเหต: เปิดอ่าน(ครั้ง) * คือ จำนวนครั้งที่ผู้ใช้คลิกเปิดอ่านเอกสาร เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2554