หน่วยงาน : หน่วยงานอิสระ   [ย้อนกลับ]
วัน เดือน ปีเลขที่หนังสือหน่วยงานชื่อเรื่องเปิดอ่าน(ครั้ง) *
09 เม.ย. 2547ที่ พป 0002/ว 145หน่วยงานอิสระการสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตร “ การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง” รุ่นที่ 338 
26 มี.ค. 2547กบข.ปีที่ 6 ฉ.3หน่วยงานอิสระประชาสัมพันธ์ กบข. (สินเชื่อการศึกษากรุงไทย เพื่อสมาชิก กบข.)37 
04 มี.ค. 2547ที่ พป 0002/ว 83หน่วยงานอิสระการสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตร พรรคการเมืองกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย สำหรับผู้บริหารพรรคการเมือง รุ่นที่ 339 
17 ก.พ. 2547ที่ พป 0002/ว 61หน่วยงานอิสระการสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตร "การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง" รุ่นที่ 8 36 
12 ก.พ. 2547กบข.ปีที่ 6 ฉ.1หน่วยงานอิสระวารสาร กบข. ก้าวต่อไปในปี 2547 (ฉบับนี้มีอะไร)40 
09 ก.พ. 2547ที่ วช 0003/ว.0280หน่วยงานอิสระการส่งรายงานการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม/สัมมนา ปฏิบัติงานวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ41 
04 ก.พ. 2547ที่ ศธ 0513.10102/ว 149หน่วยงานอิสระขอความกรุณาประชาสัมพันธ์การประชุม SECOTOX 200434 
03 ก.พ. 2547ที่ พป 002/ว 35หน่วยงานอิสระการสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตร ผู้นำการเมืองยุคใหม่32 
29 ม.ค. 2547ศธ 0513.10101/อ.217หน่วยงานอิสระประกาศรับสมัครนักเรียนทุนแผนกเกษตรศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล36 
27 ม.ค. 2547กสจ./ป85หน่วยงานอิสระวารสารข่าว กสจ. (ปีที่ 6 ฉบับที่ 3)36 
26 ม.ค. 2547ที่ ศธ 0513.10102/ ว 104หน่วยงานอิสระโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ32 
23 ม.ค. 2547ที่ ศธ 0513.10102/ว 90หน่วยงานอิสระขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นภาคีสมาชิกสำนักวิทยาศาสตร์32 
23 ม.ค. 2547ศธ 0513.10102/ว 88หน่วยงานอิสระขอเชิญร่วมรับฟังข้อมูลและแสดงความคิดเห็นการแปลงสภาพการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย33 
23 ม.ค. 2547ศธ 0513.10102/ว 94หน่วยงานอิสระประกาศการอบรมหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทย36 
19 ม.ค. 2547ศธ 0513.10102/ว.67หน่วยงานอิสระขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม Fast & Easy E-learning ครั้งที่ 7 และนำเสนอบริการE-learning System44 
13 ม.ค. 2547ที่ ศธ 0513.10102/ว 34หน่วยงานอิสระโครงการรับนักศึกษาเข้าฝึกงานภาคฤดูร้อน ประจำปี 254734 
12 ม.ค. 2547ที่ พป 0007/ว 578หน่วยงานอิสระขอเชิญสมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตร “ประกาศนียบัตรการจัดการความขัดแย้ง” รุ่นที่ 232 
07 ม.ค. 2547ที่ ศธ 0513.10102/ว 16หน่วยงานอิสระขอเชิญซื้อซีดีรอม33 
05 ม.ค. 2547กบข.1210/ว.4625/2546หน่วยงานอิสระสื่อประชาสัมพันธ์ของ กบข. ประจำปี 254745 
24 ธ.ค. 2546ที่ ปณท.ปน.(น)รฝ.4)159หน่วยงานอิสระอัตราค่าบริการไปรษณีย์ที่ปรับปรุงใหม่39 
24 ธ.ค. 2546ที่ พิเศษ/2546หน่วยงานอิสระขอบริจาคของขวัญและทุนทรัพย์ในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ36 
18 ธ.ค. 2546ที่ 444/2546หน่วยงานอิสระขอความอนุเคราะห์สนับสนุนสั่งซื้อหนังสือ39 
16 ธ.ค. 2546ที่ ดบ.1/1362หน่วยงานอิสระขอความอนุเคราะห์ในการจัดจำหน่ายเข็ม "เรารักในหลวง"52 
12 ธ.ค. 2546ที่ สสท.0401/ว 407หน่วยงานอิสระประกาศรับสมัครผู้ทำวิจัย33 
08 ธ.ค. 2546ที่ มรพ.50 มวก.433/2546หน่วยงานอิสระขอความอนุเคราะห์จัดจำหน่ายปฏิทิน "ศิริมงคล" สมทบทุนโครงการก่อสร้างโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ จังหวัดอุบลราชธานี48 
01 ธ.ค. 2546พิเศษ/2546หน่วยงานอิสระขอเสนอหลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่โลกของการทำงานสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 438 
28 พ.ย. 2546ที่ ส.วก.ทว.037/2546หน่วยงานอิสระขอความร่วมมือและอุปถัมภ์การจัดงานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ณ พุทธมณฑล34 
27 พ.ย. 2546ที่ พิเศษหน่วยงานอิสระถวายพระพร 5 ธันวามหาราช ทาง internet36 
24 พ.ย. 2546ที่ อดช.20101/2546หน่วยงานอิสระขอความอนุเคราะห์ และอุปถัมภ์สนับสนุนโครงการมูลนิธิอุทิศเพี่อเด็กไทยในชนบท37 
21 พ.ย. 2546ที่ สนว.46/18หน่วยงานอิสระขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "วิธีสุ่มตัวอย่างในการวิจัย"40 
14 พ.ย. 2546รับที่ 12301หน่วยงานอิสระขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง "ทำอย่างไรให้พนักงานรักองค์กร"40 
12 พ.ย. 2546ที่ R/TH/2003/241-4หน่วยงานอิสระการให้ทุนการศึกษาแบบบางส่วนเพื่อเรียนต่อที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย34 
31 ต.ค. 2546ที่ DCG-T-E-001หน่วยงานอิสระขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การออกแบบและพัฒนา e-learning อย่างมืออาชีพ"37 
29 ต.ค. 2546ที่ AST 7/2546หน่วยงานอิสระขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ASIATOX III39 
29 ต.ค. 2546ที่ พช.พิเศษ/2546หน่วยงานอิสระขอเชิญชมและฟังทอล์คโชว์เรื่อง "สร้างเงิน สร้างงาน สร้างรากฐานให้กับชีวิต"40 
28 ต.ค. 2546ที่ สวรส.สปรส.ว.350/2546หน่วยงานอิสระการจัดสมัชชาสุขภาพปี 254735 
27 ต.ค. 2546ศธ 0513.10102/ว 874หน่วยงานอิสระพระบรมราโชวาท41 
27 ต.ค. 254611548หน่วยงานอิสระขอเชิญส่งบุคคลาการเข้าร่วมสัมมนา43 
27 ต.ค. 2546ที่ 07/2546หน่วยงานอิสระขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการจำหน่าย "ขนมปังน้ำใจ" สมทบ "ทุนการกุศลสมเด็จย่า" โครงการ "น้อมใจภักดิ์รักสมเด็จย่า"48 
09 ต.ค. 25462546หน่วยงานอิสระขอเชิญเข้าร่วมประชุมนานาชาติ "Uses and Effects of Pesticides in Southeast Asia : Ecological, Biomedical and Economic"44 
07 ต.ค. 2546ที่ ทป (2) 143/2546หน่วยงานอิสระการให้บริการสวัสดิการด้านการประกันภัย44 
30 ก.ย. 254610741หน่วยงานอิสระขอความอนุเคราะห์เผยแพร่แผ่นพับ CALL FOR PAPERS35 
26 ก.ย. 2546ที่ รจ 060/678หน่วยงานอิสระขอเชิญร่วมโครงการ "ร่วมใจทำไทยให้สะอาด" ปี 254639 
19 ก.ย. 2546ที่ ว 693/2546หน่วยงานอิสระขอเชิญร่วมฟังการบรรยายทางวิชาการ40 
16 ก.ย. 254618/2546หน่วยงานอิสระขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ42 
03 ก.ย. 2546ศธ 0513.10102/ว 715หน่วยงานอิสระขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม37 
01 ก.ย. 2546ที่ พสท 204/2546 หน่วยงานอิสระขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าฝึกอบรมการปฏิบัติจิตตภาวนาเพื่อการพัฒนาจิตและบุคลิกภาพ33 
22 ส.ค. 2546ศธ 0513.10102-ว 669หน่วยงานอิสระการประชุม AFITA/WCCA200431 
7 ส.ค. 2546ที่ พม 5310/294หน่วยงานอิสระการรับสมัครประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)34 
7 ส.ค. 2546ที่ สอก.4-46104หน่วยงานอิสระขอเชิญร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต45 
4 ส.ค. 2546มศ 0002(ว)/1219หน่วยงานอิสระขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์34 
21 ก.ค. 2546ทม 0401.01/ว 547หน่วยงานอิสระขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปีโครงการ BRT ครั้งที่ 736 
16 ก.ค. 2546ที่ กท 9041/4054หน่วยงานอิสระการคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ34 
16 ก.ค. 2546ที่ มด 2663/2546หน่วยงานอิสระขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง การจัดการเรียนการสอนและบริหารผ่านระบบเครือข่าย ด้วย VClass37 
11 ก.ค. 2546ทม 0401.01/ว 531หน่วยงานอิสระกำหนดการทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรฯ41 
3 ก.ค. 2546ที่ พม 0402/ว 2178หน่วยงานอิสระการประชุมเครือข่ายผู้นำสตรีในกรอบเอเปค ครั้งที่ 8 ที่จังหวัดเชียงใหม่34 
3 ก.ค. 2546ทม 0401.01/ว 485หน่วยงานอิสระขอร่วมถวายความจงรักภักดี สนับสนุนจำหน่ายดอกมะลิในโอกาสวันแม่แห่งชาติ35 
3 มิ.ย. 2546ทม 0401.01/ว 389หน่วยงานอิสระขอเชิญเข้าร่วมการประกวดโครงการ "สภาสังคมสงเคราะห์-ซิตี้แบงก์ พัฒนาต้นกล้าสังคม" และการเสวนา เรื่อง "เทคนิคการสอน เพื่อพัฒนาต้นกล้าสังคม"60 
28 พ.ค. 2546ที่ ศร 0004.1/ว 26หน่วยงานอิสระขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้ารับการฝึกอบรม36 
30 เม.ย. 2546กท 9041/2095หน่วยงานอิสระขอเชิญประชุม เรื่อง ขอความร่วมมือรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก35 
30 เม.ย. 2546ที่ มกค 351/2546หน่วยงานอิสระขอเรียนเชิญร่วมงาน และประชาสัมพันธ์การประชุม34 
23 เม.ย. 2546ที่ สว 0008/(ส)ว1714หน่วยงานอิสระการสรรหากรรมการตรวจเงินแผ่นดิน38 
23 เม.ย. 2546ที่ ส.ว.ท.ท.294/2546หน่วยงานอิสระขอเชิญส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมหลักสูตร "เจ้าหน้าที่รายการวิทยุกระจายเสียง" รุ่นพิเศษเพื่อรับบัตรอนุญาตเป็นนักจัดรายการ จากกรมประชาสัมพันธ์35 
22 เม.ย. 2546ทม 0401.01/ว 242หน่วยงานอิสระการเปิดโครงการบ้าน ธอส.เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการสมาชิก กบข.ครั้งที่ 240 
21 เม.ย. 2546ทม 0401.01/ว 235หน่วยงานอิสระการจัดระเบียบราชการ ราชบัณฑิตยสถาน ตามพระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 254445 
4 เม.ย. 2546ทม 0401.01/ว 206หน่วยงานอิสระข่าวการบวชภาคฤดูร้อนและปฏิบัติธุดงค์ในป่า 10,000 ไร่ ของวัด/พุทธอุทยานเขาศาลาฯ อ.บัวเชด จ.สุรินทร์46 
19 มี.ค. 2546ที่ สวส.46/13หน่วยงานอิสระการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การวิจัยเชิงคุณภาพ"46 
18 มี.ค. 2546ทม 0401.01/ว 092หน่วยงานอิสระขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการ33 
13 มี.ค. 2546ที่ สจพ.048/2546หน่วยงานอิสระขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการ33 
12 มี.ค. 2546ที่ 0106/2546หน่วยงานอิสระขอเชิญส่งบุคลากรร่วมอบรมระบบคุณภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อม33 
4 มี.ค. 2546ทม 0401.01/ว 076หน่วยงานอิสระขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ วิชา "GMOs สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม"32 
4 มี.ค. 2546ทม0401.01/ว 076หน่วยงานอิสระขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ วิชา "GMOs สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม"33 
22 ก.พ. 2546 1910(กองกลาง)หน่วยงานอิสระขอเชิญเขาร่วมสัมมนา e-Learning ในหัวข้อ "e-Learning อะไร ทำไม อย่างไร..."38 
20 ก.พ. 2546ที่ ศย 300.006/0186หน่วยงานอิสระขอให้ช่วยประชาสัมพันธ์โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับภาษีอากรสำหรับประชาชน ฟรี42 
12 ก.พ. 2546ที่ สสคท.420/2546หน่วยงานอิสระขอความร่วมมือเผยแพร่และเชิญชวนส่งคำประพันธ์เข้าประกวด36 
10 ก.พ. 2546ที่ 313/2546หน่วยงานอิสระขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง การธำรงรักษาความเป็นไทยในสถานการณ์ปัจจุบัน43 
5 ก.พ. 2546ที่ วช 0006/0660หน่วยงานอิสระขอความอนุเคราะห์พิจารณาระงับการเผยแพร่ข้อมูลโครงการฝนหลวง35 
3 ก.พ. 2546SBI-BWD 003/03หน่วยงานอิสระขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม E-learning & Distance Training44 
30 ม.ค. 2546ที่ 1/2546หน่วยงานอิสระขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้เพื่อการกุศล38 
22 ม.ค. 2546พสท 5/2546หน่วยงานอิสระขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าฝึกอบรมการปฏิบัติจิตตภาวนาเพื่อการพัฒนาจิต และการทำงานฯลฯ40 
20 ม.ค. 2546TE/BEP/03/014หน่วยงานอิสระการจัดประชุมใหญ่เครือข่ายการดำเนินงานด้านนิเวศเศรษฐกิจและการผลิตที่สะอาด ประจำปี 254542 
24 ธ.ค. 2545ที่ สออ. 45/261หน่วยงานอิสระขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการของ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 1032 
24 ธ.ค. 2545ที่ พป 0006/ว 303หน่วยงานอิสระขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ภายในพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว32 
3 ธ.ค. 2545ที่ สสช.90/2545หน่วยงานอิสระขอเขิญร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ครอบครัวอยู่ดีมีสุข"35 
21 พ.ย. 2545ที่ สบร.027/2545หน่วยงานอิสระขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา33 
21 พ.ย. 2545ที่ พป 0006/ว 228หน่วยงานอิสระขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว32 
13 พ.ย. 2545ที่ วธ 0203/99หน่วยงานอิสระรับสมัครคัดเลือกข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร 1036 
13 พ.ย. 2545ที่ 11386/2545หน่วยงานอิสระขอความอนุเคราะห์จัดจำหน่ายไปรษณีย์บัตรกาชาดมหากุศล35 
7 พ.ย. 2545ที่ กก 5201/ว 011หน่วยงานอิสระเชิญร่วมประกวดประดิษฐ์กระทงและการแต่งกายสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นในงานลอยกระทงคลองคูเมือง34 
4 พ.ย. 2545ที่ พิเศษ/2545หน่วยงานอิสระขอความอุปถัมภ์อาหารกลางวันเด็กเล็ก32 
29 ต.ค. 2545ที่ อก 0507/214หน่วยงานอิสระแจ้งการปรับเปลี่ยนโครงสร้างส่วนราชการใหม่ 42 
29 ต.ค. 2545ที่ กบ 02-1-011/883หน่วยงานอิสระขอเชิญประชุมเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางปฏิบัติเรื่องนักสึกษาฝึกงาน33 
24 ต.ค. 2545สว 0008/(ส)4712หน่วยงานอิสระขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคคลที่เห็นสมควร เป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ36 
22 ต.ค. 2545ที่ กทพ.03/ว 020หน่วยงานอิสระการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย31 
18 ต.ค. 2545ที่ สสอท.218/2545หน่วยงานอิสระขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ41 
14 ต.ค. 2545ที่ ส.ห.ท.26/2545หน่วยงานอิสระขอเรียนเชิญร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง แนวโน้มการวิจัยและพัฒนาเห็ดสมุนไพรและเห็ดเศรษฐกิจ37 
2 ต.ค. 2545วช 0004.5/ว.5004หน่วยงานอิสระขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมและขอเชิญเสนอบทคัดย่อผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการนานาชาติ32 
17 ก.ย. 2545ที่ ศวพ.096/45หน่วยงานอิสระขอเชิญอบรมการให้การปรึกษาปัญหาทางเพศ39 
27 ส.ค. 2545ที่ Az 38/2545หน่วยงานอิสระขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมงานวันอัลไซเมอร์โลก , ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันอัลไซเมอร์โลก38 
21 ส.ค. 25453593/2545หน่วยงานอิสระขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพื่อข้ารับการพิจารณาเป็นบุคคลที่เห็นสมควรเป็นกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ34 
21 ส.ค. 2545ที่ อบศ. 5/997/2545หน่วยงานอิสระขอเชิญฟังการเสวนาแลขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์31 
14 ส.ค. 25456913หน่วยงานอิสระขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าฝึกอบรมการปฏิบัติจิตตภาวนาเพื่อการพัฒนาจิตและการทำงาน ฯลฯ39 
19 มี.ค. 2545ทม 0401.01/ว 210หน่วยงานอิสระขออนุญาตติดประกาศรับสมัครทีมประชาสัมพันธ์พิเศษอีซูซุเลดี้ ประจำปี 254547 
11 มี.ค. 2545ที่ พป 0002/ว 277หน่วยงานอิสระการสมัคนเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตร \"การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง\" รุ่นที่ 647 
15 ก.พ. 2545คล/USE/2545/1หน่วยงานอิสระขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้จริง51 
13 ก.พ. 2545สพจ. 005/2545หน่วยงานอิสระขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมมหกรรมนัดพบคณะกรรมการ 5 ส. ทั่วไทย52 
12 ก.พ. 2545ที่ สสคท.345/2545หน่วยงานอิสระขอความร่วมมือเผยแพร่และเชิญชวนส่งคำประพันธ์เข้าประกวด48 
12 ก.พ. 2545ที่ สธ 9-450001หน่วยงานอิสระขอเชิญเข้าชมพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 95 ปี ธนาคารไทยพาณิชย์52 
24 ม.ค. 2545Ref 2002/015cหน่วยงานอิสระประกาศรับสมัครชิงทุน Fulbright American Studies Institute Program ประจำภาคฤดูร้อน 254556 
23 ม.ค. 2545นบก. 022/2545หน่วยงานอิสระขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานวันก๊าซชีวภาพและชมนิทรรศการด้านพลังงานก็าซชีวภาพ51 
18 ม.ค. 2545ที่ ทม 0401.01/ว 41หน่วยงานอิสระขอเรียนเชิญเข้าชมพิพิธภัณฑ์พระพุทธรูปเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในโลก51 
18 ม.ค. 2545ทม 0401.01/ว 046หน่วยงานอิสระรับสมัครงานบัณฑิตใหม่55 
03 ม.ค. 2545TAF 01/001/45หน่วยงานอิสระขอความกรุณาในการประชาสัมพันธ์งาน "ซื้อบ้านอย่างรอบรู้" ครั้งที่ 654 
28 ธ.ค. 2544พสท.233/2544หน่วยงานอิสระขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าฝึกอบรมการปฏิบัติจิตตภาวนาเพื่อการพัฒนาจิต และการทำงาน ฯลฯ54 
26 ธ.ค. 2544Ref. 2001/693cหน่วยงานอิสระการเปิดแข่งขันชิงทุนฟุลไบรท์ ประจำปีการศึกษา 254655 
26 ธ.ค. 2544รส 0904/ว.95403หน่วยงานอิสระจัดทำเว็บไซท์ของกองสงเคราะห์ชาวเขา53 
20 ธ.ค. 2544กท 2003/5863หน่วยงานอิสระขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบแผงลอยจำหน่ายอาหาร53 
20 ธ.ค. 2544กบข1122/ว 8546/2544หน่วยงานอิสระมหกรรมบ้าน "โครงการ ธอส.-กบข.เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ53 
19 ธ.ค. 2544ทม 0401.01/ว 752หน่วยงานอิสระส่งจดหมายเรียนท่านคณบดีทุกคณะภายในสถาบัน52 
17 ธ.ค. 2544ทม 0401.01/ว 747หน่วยงานอิสระโครงการศึกษาภาษาอังกฤษและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมช่วงปิดภาคเรียน ณ ประเทศนิวซีแลนด์53 
06 ธ.ค. 2544ศธ 1158.020605/148หน่วยงานอิสระส่งโครงการขอสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์52 
16 มี.ค. 2520สร ทม 0202/ว 3หน่วยงานอิสระการรับโอนข้าราชการมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามข้อ 11 (ก)แห่งกฎทบวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2519)52 
19 ต.ค. 2519สร.ทม.0202/ว.17หน่วยงานอิสระการกำหนดวิธีการเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามกฎกระทรวงหรือกฎทบวงซึ่งถูกยกเลิกไปแล้ว37 
14 ต.ค. 2519สร.ทม.0202/ว.12หน่วยงานอิสระหลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุผู้ไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีกลับเข้ารับราชการ36 

[ย้อนกลับ]

   หมายเหต: เปิดอ่าน(ครั้ง) * คือ จำนวนครั้งที่ผู้ใช้คลิกเปิดอ่านเอกสาร เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2554