หน่วยงาน : สำนักนายกรัฐมนตรี   [ย้อนกลับ]
วัน เดือน ปีเลขที่หนังสือหน่วยงานชื่อเรื่องเปิดอ่าน(ครั้ง) *
28 มิ.ย. 25470004.1/2653สำนักนายกรัฐมนตรี38 
26 เม.ย. 2547นร 1008.1/ว 7สำนักนายกรัฐมนตรีมาตรการที่ 3 มาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบราชการ41 
23 มี.ค. 2547นร 1007.011/83สำนักนายกรัฐมนตรีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานพนักงานราชการ44 
18 มี.ค. 2547นร 1013.8.4/1054สำนักนายกรัฐมนตรีการสัมมนาเจ้าหน้าที่ส่วนราชการเกี่ยวกับการแก้ไขระเบียบว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ และการขอรับการจัดสรรทุนรัฐบาล ประจำปี 254840 
08 มี.ค. 2547นร 1007.011/65สำนักนายกรัฐมนตรีขอแก้ไขข้อความในประกาศฯ42 
17 ก.พ. 2547ที่ นร 1008.4/161สำนักนายกรัฐมนตรีแนวทางดำเนินการสำหรับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมมาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง “โครงการทางเลือกใหม่ให้ชีวิต”43 
17 ก.พ. 2547ป/92สำนักนายกรัฐมนตรีการประชุมชี้แจงเรื่องระบบพนักงานราชการจ้างสู่ทางปฏิบัติ39 
02 ก.พ. 2547ที่ นร 1004.2/พิเศษสำนักนายกรัฐมนตรีรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ฯ ประจำปี 2547 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)43 
21 ม.ค. 2547ที่ นร 1008/ว 1 สำนักนายกรัฐมนตรีการเพิ่มเติมมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง48 
20 ม.ค. 2547ที่ นร 1008.1/ว 2สำนักนายกรัฐมนตรีซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง38 
14 ม.ค. 2547ที่ นร 0503/16682สำนักนายกรัฐมนตรีร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และร่างพระราชกฤษฎีการับวิทยาลัยการชลประทาน กรมชลประทาน และวิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย์ กรมปศุสัตว์ เข้าสมทบในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.254644 
13 ม.ค. 2547ป/109สำนักนายกรัฐมนตรีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 254744 
09 ม.ค. 2547ที่ นร 1008.1/2403สำนักนายกรัฐมนตรีแบบหนังสือขอลาออกจากราชการตามมาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง38 
18 ธ.ค. 2546ที่ นร 0505/ว 289สำนักนายกรัฐมนตรีหนังสือเวียนของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ในรอบเดือนพฤศจิกายน 254646 
17 ธ.ค. 2546ที่ นร 0505/ว 265สำนักนายกรัฐมนตรีหนังสือเวียนของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ในรอบเดือนตุลาคม 254647 
17 ธ.ค. 2546ที่ นร 0505/ว 262สำนักนายกรัฐมนตรีกฎหมายและระเบียบที่สำคัญที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา44 
16 ธ.ค. 2546ที่ นร 1008.1/ว 13สำนักนายกรัฐมนตรีรายละเอียดมาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง37 
19 พ.ย. 2546ศธ 0513.10102/974สำนักนายกรัฐมนตรีการประดับธงชาติ40 
13 พ.ย. 2546ที่ 11713/2546สำนักนายกรัฐมนตรีขอความร่วมมือช่วยจำหน่ายบัตรอวยพรปีใหม่และบัตรอวยพรอเนกประสงค์40 
06 พ.ย. 2546ที่ นร 1004.3/612สำนักนายกรัฐมนตรีการพิจารณารับรองคุณวุฒิ49 
29 ต.ค. 2546ที่ นร 0102/ว 2776สำนักนายกรัฐมนตรีการรับสมัคร หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.)37 
24 ต.ค. 2546ที่ นร 0108/1967สำนักนายกรัฐมนตรีสำรวจข้อมูลเบื้องต้นของบุคคล หน่วยงานและโครงการที่มีผลงานดีเด่นระดับชาติ38 
19 ก.ย. 2546ที่ ศธ 0503.10102/ว 765สำนักนายกรัฐมนตรีเผยแพร่พระดำรัสคำสอนขององค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย41 
17 ก.ย. 2546ที่ สก.มช.071/2546สำนักนายกรัฐมนตรีการพิจารณาเสนอชื่อนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น37 
29 ส.ค. 2546ศธ 0513.10102/ว 695สำนักนายกรัฐมนตรีกฎหมายและระเบียบที่สำคัญที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา42 
29 ส.ค. 2546ศธ 0513.10102-ว 698สำนักนายกรัฐมนตรีหนังสือเวียนของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ในรอบเดือนกรกฎาคม 254639 
27 ส.ค. 2546ศธ 0513.10102-678สำนักนายกรัฐมนตรีการจำหน่ายสินค้าของสวัสดิการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี35 
26 ส.ค. 2546ศธ 0513.10102-687สำนักนายกรัฐมนตรีการจำหน่ายสินค้าของสวัสดิการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี34 
15 ส.ค. 2546ที่ นร 0504/ว.209สำนักนายกรัฐมนตรีการกำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษเฉพาะเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องในการประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 1144 
29 ก.ค. 2546์ศธ 0513.10102-ว 573สำนักนายกรัฐมนตรีหนังสือเวียนของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ในรอบเดือนมิถุนายน 254639 
29 ก.ค. 2546ศธ 0513.10102-ว 572สำนักนายกรัฐมนตรีกฎหมายและระเบียบที่สำคัญที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา39 
29 ก.ค. 2546ศธ 0513.10102-ว 570สำนักนายกรัฐมนตรีกฎหมายและระเบียบที่สำคัญที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา40 
07 ก.ค. 2546ที่ พรบ.46/น.45-48สำนักนายกรัฐมนตรีกฎกระทรวง กำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาการเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง ของกรรมการในคณะกรรมการการอุดมศึกษา46 
07 ก.ค. 2546พรบ.46/กฎกระทรวงสำนักนายกรัฐมนตรีกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 254647 
06 ก.ค. 2546ที่ พรบ.46/ศธ.สำนักนายกรัฐมนตรีพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 254640 
04 ก.ค. 2546ที่ นร 0504/ว 169สำนักนายกรัฐมนตรีการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้ให้ความร่วมมือต่อทางราชการในการปราบปรามยาเสพติด40 
18 มิ.ย. 2546ที่ ปช 0003/ว 299สำนักนายกรัฐมนตรีระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการตอบแทนผู้แทนผู้ทำคุณงามความดีในการป้องกันหรือปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 254346 
5 มิ.ย. 2546ที่ พป 0001/ว 237สำนักนายกรัฐมนตรีการสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตร "ธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลางสำหรับองค์กรอิสระ หน่วยงานราชการและภาคเอกชน" รุ่นที่ 1 41 
23 พ.ค. 2546ทม 0401.01/ว 349สำนักนายกรัฐมนตรีขอหารือการนำเอกสารเผยแพร่ใน Homepage หน่วยงาน44 
21 พ.ค. 2546ที่ สว 0008/ว 2237สำนักนายกรัฐมนตรีฃยายเวลาการรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน39 
29 เม.ย. 2546ที่ นร 0108/ว 6937สำนักนายกรัฐมนตรีการจัดปฐมนิเทศด้านเอกลักษณ์ของชาติแก่ผู้เกี่ยวข้องกับงานด้านวิเทศ รุ่นที่ 51 และ 5240 
21 เม.ย. 2546ตช 0015.011/ว 333สำนักนายกรัฐมนตรีขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เวบไซต์ของหน่วยงาน38 
19 เม.ย. 2546นร. /นพรัตน์วชิระสำนักนายกรัฐมนตรีพระราชกฤษฎีกา รับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ เข้าสมทบในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 254649 
10 เม.ย. 2546นร 0105/ว 7939สำนักนายกรัฐมนตรีการหยุดราชการเนื่องจากการเกิดโรคระบาดทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง38 
4 เม.ย. 2546ทม 0401.01/แ 207สำนักนายกรัฐมนตรีแนวทางปฏิบัติในการปรับชั้นความลับสำหรับเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี38 
4 เม.ย. 2546ทม 0401.01/ว 199สำนักนายกรัฐมนตรีกฎหมายและระเบียบที่สำคัญที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา45 
3 เม.ย. 2546ทม 0401.01/ว 200สำนักนายกรัฐมนตรีหนังสือเวียนของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 254637 
3 เม.ย. 2546ทม 0401.01/ว 198สำนักนายกรัฐมนตรีกฎหมายและระเบียบที่สำคัญที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา38 
21 มี.ค. 2546ทม 0401.01/ว 160สำนักนายกรัฐมนตรีให้รัฐมนตรี หัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ระงับการเดินทางไปต่างประเทศ44 
18 มี.ค. 2546นร 0901/0314สำนักนายกรัฐมนตรีขอหารือเรื่องเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยที่ไม่ต้องนำส่งกระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ49 
26 ก.พ. 2546นร 0220/905สำนักนายกรัฐมนตรีขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง การสร้างระบบราชการและบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมทีดี40 
24 ก.พ. 2546นร 0505/ว 59สำนักนายกรัฐมนตรีการปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการปรับขนาดกำลังคนภาครัฐ : ลูกจ้างประจำ54 
22 ม.ค. 2546ที่ กห 0318.7/54สำนักนายกรัฐมนตรีการประชุมทางวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทย36 
20 ธ.ค. 2545ทม1810/79สำนักนายกรัฐมนตรีขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขา การพัฒนาระบบสารสนเทศ45 
21 ส.ค. 2545นร 1212/718สำนักนายกรัฐมนตรีขอเชิญชมงานเชื่อมั่นอุตสาหกรรมไทย BUILD Thailand40 
30 พ.ค. 2545นร 0708.6/1185สำนักนายกรัฐมนตรีพระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 254561 
28 ก.พ. 2545นร 2110/ว 15สำนักนายกรัฐมนตรีการรับสมัครสอบเพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทของรัฐบาลออสเตรเลีย ประจำปี 2545/4669 
12 ก.พ. 2545นร 0206/ว 3สำนักนายกรัฐมนตรีหนังสือเวียนของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ในรอบเดือนธันวาคม 254457 
12 ก.พ. 2545ที่ นร 0206/ว 15สำนักนายกรัฐมนตรีกฎหมายและระเบียบที่สำคัญที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา60 
14 ม.ค. 2545ที่ นร 0708.7/พิเศษสำนักนายกรัฐมนตรีรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี 2545 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)53 
28 ธ.ค. 2544นร 0206/ว 243สำนักนายกรัฐมนตรีหนังสือเวียนของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ในรอบเดือนพฤศจิกายน 254458 
30 พ.ย. 2544นร 0205/ว 235สำนักนายกรัฐมนตรีแนวทางการเร่งรัดการใช้เงินภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. 254557 
15 ส.ค. 2544ที่ นร 0701/ว 9สำนักนายกรัฐมนตรีการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร 939 
05 ก.ย. 2540ที่ นร 0206/ว 180สำนักนายกรัฐมนตรีการปรับปรุงวิธีจัดสรรวงเงินที่ใช้ในการเลื่อนขั้นเงินเดือนกลุ่มข้าราชการ44 
04 ก.ย. 2539ที่ นร 0216/ว 174 สำนักนายกรัฐมนตรีขอยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี (เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2516 เกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการที่ออกจากราชการโดยเกษียณอายุ)50 
07 พ.ค. 2539นร0104/8392สำนักนายกรัฐมนตรีการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยของรัฐ57 
01 พ.ค. 2539นร.0216/ด่วนมากสำนักนายกรัฐมนตรีการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยของรัฐ48 
27 พ.ย. 2538ที่ นร 0217/ว 244สำนักนายกรัฐมนตรีแบบหนังสือรับรองแสดงผลงานและการบริจาคทรัพย์สิน การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรองคุณสมบัติของบุคคลที่พึงได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ดิเรกคุณาภรณ์ รายชื่อนิติบุคคลที่ส่วนราชการจะรับรองผลงานของผู้กระทำความดีความชอบต่อนิติบุคคลนั้น ๆ และรายชื่อนิติบุคคลที่จะออกหนังสือรับรองแสดงรายการบริจาคทรัพย์สินที่ได้รับ 43 
05 ต.ค. 2538นร 0217/ว.208สำนักนายกรัฐมนตรีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ.253845 
18 ก.ย. 2538นร 0217/ว 199สำนักนายกรัฐมนตรีการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 253884 
06 ก.ย. 2538 นร 0217/ว 187สำนักนายกรัฐมนตรีหารือเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา102 
21 ก.ค. 2538นร 0706/ว.11สำนักนายกรัฐมนตรีข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยการดูแลจัดการศึกษาของนักเรียนฝ่ายพลเรือนในต่างประเทศ พ.ศ.253867 
03 ก.ค. 2538ที่ นร 0708.1/ว 9สำนักนายกรัฐมนตรีกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน78 
30 มิ.ย. 2538ที่ นร 0203/ว 102สำนักนายกรัฐมนตรีหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ154 
29 พ.ค. 2538ที่ นร 0708.3/454สำนักนายกรัฐมนตรีการกำหนดตำแหน่งที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งเพิ่มเติม40 
22 เม.ย. 2537ทม 0206/4864สำนักนายกรัฐมนตรีแผนและมาตรการเพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานของรัฐ51 
01 เม.ย. 2537ที่ นร 0709.1/ว 2สำนักนายกรัฐมนตรีข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 253753 
29 ธ.ค. 2536ที่ นร.0204/ว235สำนักนายกรัฐมนตรีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฏไทย พ.ศ.253653 
02 ก.ย. 2536ที่ นร 0201/12965สำนักนายกรัฐมนตรีการแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์การทำสัญญาของข้าราชการที่ลาไปศึกษา ฝึกอบรม และปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ49 
01 ก.ย. 2536นร 0201/ว 148สำนักนายกรัฐมนตรีการแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์การทำสัญญาของข้าราชการที่ลาไปศึกษา ฝึกอบรม และการปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ48 
10 มิ.ย. 2536นร 0402/ว 118สำนักนายกรัฐมนตรีหลักเกณฑ์และวิธีการตัดโอนเงินเดือนจากส่วนราชการใดไปส่วนราชการอื่น41 
26 มิ.ย. 2535ที่ นร 0205/15038สำนักนายกรัฐมนตรีหารือเรื่องการทำสัญญาและหนังสือค้ำประกันของข้าราชการที่ไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี40 
02 ม.ค. 2535ที่ นร/291สำนักนายกรัฐมนตรีระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 253537 
02 ม.ค. 2535ระเบียบ/ฉ.3สำนักนายกรัฐมนตรีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิบัติราชการของข้าราชการประจำการในต่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.253545 
23 มิ.ย. 2527นร.0201/7896สำนักนายกรัฐมนตรีขอหารือเรื่องการเปลี่ยนขั้นเงินเดือนประจำปีของข้าราชการผู้ซึ่งไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ45 
20 มิ.ย. 2527นร.0108/8698สำนักนายกรัฐมนตรีขอหารือเรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีของข้าราชการผู้ซึ่งไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ43 
02 ธ.ค. 2526นร.0604/3391สำนักนายกรัฐมนตรีการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ55 
21 พ.ย. 2526ที่ นร.0201/ว.183สำนักนายกรัฐมนตรีข้าราชการขออนุญาตลาติดตามคู่สมรสไปปฏิบัติราชการ ณ ต่างประเทศ45 
14 พ.ย. 2526นร.0904/5095สำนักนายกรัฐมนตรีข้อหารือเรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีของข้าราชการผู้ซึ่งไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ45 
29 ก.ย. 2525ทม 0202/ ว 6สำนักนายกรัฐมนตรีการให้ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยได้รับเงินเดือนตามตำแหน่ง41 
19 ส.ค. 2525สร 0107(งอธ)/13269สำนักนายกรัฐมนตรีขออุทธรณ์การชดใช้เงินคืนแก่ทางราชการ47 
29 ก.ค. 2525สร.1004/8709สำนักนายกรัฐมนตรีข้อหารือเกี่ยวกับความหมายของคำว่า "ลาไปต่างประเทศ"53 
28 ม.ค. 2525ที่ สร.0702/ว.1สำนักนายกรัฐมนตรีแนวทางการพิจารณาให้ข้าราชการไปศึกษา ณ สหรัฐอเมริกา50 
27 พ.ย. 2524สร.0302/ว.255สำนักนายกรัฐมนตรีการย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งย้อนหลัง174 
13 ต.ค. 2524ที่ กปร.1123/2524สำนักนายกรัฐมนตรีข้าราชการไปปฏิบัติงานต่างประเทศ และการสัมมนาข้าราชการ50 
11 มิ.ย. 2523ที่ สร.0203/ว.88สำนักนายกรัฐมนตรีกฎสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 71 (พ.ศ.2523) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช 2478455 
22 ต.ค. 2522ก.ข.ต.113/2522สำนักนายกรัฐมนตรีประกาศ ก.ข.ต. เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ46 
20 ต.ค. 2521สร.0201/ว.164สำนักนายกรัฐมนตรีการลาติดตามคู่สมรสซึ่งย้ายไปรับราชการในต่างประเทศ37 
13 ก.ค. 2521สร.0201/ว.97สำนักนายกรัฐมนตรีขออนุมัติให้ข้าราชการช่วยปฏิบัติหน้าที่รับรองทางการทูต42 
30 มี.ค. 2521สร.0202/ว.49สำนักนายกรัฐมนตรีการขออนุมัติให้ข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจเดินทางไปประเทศเครือคอมมิวนิสต์48 
31 ส.ค. 2520กขต.229/2520สำนักนายกรัฐมนตรีการอนุมัติ ก.ข.ต.79 
27 ก.ค. 2520นร 2110/.สำนักนายกรัฐมนตรีหลักเกณฑ์การพิจารณากรณีข้าราชการที่ได้รับทุนประเภท 1(ข) ขอรับทุนประเภทเดียวกันเพื่ออยู่ศึกษา/ฝึกอบรม/ดูงาน เพิ่มเติม72 
20 พ.ค. 2520นร 2110/สำนักนายกรัฐมนตรีหลักการและแนวปฏิบัติในการให้ข้าราชการที่ได้รับทุนประเภท 1(ข) อยู่ศึกษา/ฝึกอบรม/ดูงาน ณ ต่างประเทศ ต่อด้วยทุนประเภท 243 
09 ส.ค. 2519สร.0201/ว.72สำนักนายกรัฐมนตรีการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการเป็นกรณีพิเศษเกินกว่า 1 ขั้น97 
24 มี.ค. 2519ที่ สร.0204/ว.81สำนักนายกรัฐมนตรีการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 251947 
29 ก.ค. 2518สร.0201/ว.95สำนักนายกรัฐมนตรีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการเป็นกรณีพิเศษ116 
19 มิ.ย. 2518สร .0201/ว.80สำนักนายกรัฐมนตรีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติตัวบุคคลให้ข้าราชการ พนักงานของรัฐวิสาหกิจ และลูกจ้างของส่วนราชการลาราชการภายในประเทศ หรือลาราชการไปต่างประเทศ43 
03 ส.ค. 2515หลักเกณฑ์/2515สำนักนายกรัฐมนตรีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้ข้าราชการที่ได้รับทุนการศึกษา หรือฝึกอบรม หรือดูงาน ณ ต่างประเทศ ด้วยทุนประเภท 1(ข) แล้วขอรับทุนประเภท 1(ข) อีก53 
02 พ.ย. 2513สร.0403/ว.83สำนักนายกรัฐมนตรีการพิจารณาคุณวุฒิของผู้ที่ศึกษา ณ ต่างประเทศ ซึ่งได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเพิ่มขึ้น โดยฝ่าฝืนมติ ก.พ. หรือศึกษานอกเหนือจากแนวการศึกษาที่กำหนด46 
5 ต.ค. 2513สร.0903/88608สำนักนายกรัฐมนตรีการพิจารณาคุณวุฒิของผู้ที่ศึกษา ณ ต่างประเทศ ซึ่งได้รับปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเพิ่มโดยฝ่าฝืนมติ ก.พ. หรือศึกษานอกเหนือจากแนวการศึกษาที่กำหนด50 
08 มี.ค. 2512ระเบียบ นร.สำนักนายกรัฐมนตรีระเบียบว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ.2512 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 9) พ.ศ.253549 
22 พ.ค. 2510สร.0401/ว.50สำนักนายกรัฐมนตรีการลงโทษข้าราชการกระทำผิดวินัย กรณีลาไปศึก การลงโทษข้าราชการกระทำผิดวินัย กรณีลาไปศึกษา ณ ต่างประเทศ และไม่เดินทางกลับมารับราชการภายในกำหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติ 93 
14 ม.ค. 2507นรสำนักนายกรัฐมนตรีพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 250758 
05 ต.ค. 2503ที่ น.ว.125/2503สำนักนายกรัฐมนตรีการลงโทษข้าราชการผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง45 
21 ก.พ. 2502ที่ ทม 0401.02/สนร.สำนักนายกรัฐมนตรีกำหนดเวลาทำงาน และวันหยุดราชการ (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 250245 

[ย้อนกลับ]

   หมายเหต: เปิดอ่าน(ครั้ง) * คือ จำนวนครั้งที่ผู้ใช้คลิกเปิดอ่านเอกสาร เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2554