หน่วยงาน : ทบวงมหาวิทยาลัย   [ย้อนกลับ]
วัน เดือน ปีเลขที่หนังสือหน่วยงานชื่อเรื่องเปิดอ่าน(ครั้ง) *
23 ธ.ค. 2546ทม 0202.4/ว 8ทบวงมหาวิทยาลัยการมอบอำนาจการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย25 
8 ส.ค. 2546ที่ ทม 5400/ว 005ทบวงมหาวิทยาลัยขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อทุนการศึกษา19 
18 ก.ค. 2546ทม.0809/2537ทบวงมหาวิทยาลัยขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาล้ยมหิดล ประจำปี 254628 
7 ก.ค. 2546ทม 0401.01/ว 495ทบวงมหาวิทยาลัยการดำเนินการตามข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร20 
7 ก.ค. 2546ทม 0401.01/ว 505ทบวงมหาวิทยาลัยการสั่งจองสมุดบันทึกประจำวันสำหรับนักบริหารฉบับภาษาอังกฤษ ประจำปี 254727 
7 ก.ค. 2546ทม 04040.1/ว 500ทบวงมหาวิทยาลัยการประชาสัมพันธ์ให้ส่วนราชการและรัฐสาหกิจประดับธงชาติ27 
7 ก.ค. 2546ทม 0401.01/ว 499ทบวงมหาวิทยาลัยหนังสือเวียนของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ในรอบเดือนพฤษภาคม 254623 
7 ก.ค. 2546ทม 0401.01/ว 498ทบวงมหาวิทยาลัยการให้บริการค้นข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี32 
7 ก.ค. 2546ทม 0401.01/ว 497ทบวงมหาวิทยาลัยการกำหนดเลขที่หนังสือออกของสำนักงานบริหารการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน23 
7 ก.ค. 2546ทม 0401.01/ว 494ทบวงมหาวิทยาลัยการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (smart card)25 
7 ก.ค. 2546ทม 0401.01/ว 493ทบวงมหาวิทยาลัยการปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง การบินถ่ายรูปในประเทศ20 
30 มิ.ย. 2546ทม 0202.5/9989ทบวงมหาวิทยาลัยขอความร่วมมือแจ้งรายชื่อข้าราชการพลเรีอนในมหาวิทยาลัยซึ่งจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 254730 
30 มิ.ย. 2546ทม 0202.6.3/ ว 651ทบวงมหาวิทยาลัยขอความร่วมมือให้ความเห็น/ข้อเสนอแนะ ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. ....32 
26 มิ.ย. 2546ทม 0203/ว 613ทบวงมหาวิทยาลัยแนวทางการรณรงค์ป้องกันเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน 2546)24 
26 มิ.ย. 2546ทม 0401.01/ว 468ทบวงมหาวิทยาลัยการขอพระราชทานนามอาคาร สิ่งปลูกสร้าง หรือสถานที่ของทางราชการ68 
26 มิ.ย. 2546ทม 0401.01/ว 466ทบวงมหาวิทยาลัยมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้ง19 
26 มิ.ย. 2546ทม 0404.01/ว 467ทบวงมหาวิทยาลัยมาตรการเร่งด่วนเพื่อคุ้มครองผู้ให้ความร่วมมือต่อทางราชการในการปราบปรามยาเสพติด18 
20 มิ.ย. 2546ทม 0401.01/ว 450ทบวงมหาวิทยาลัยขอความร่วมมือเผยแพร่โครงการ "ศิริราชร้อยใจไทย เฉลิมพระเกียรติ"29 
17 มิ.ย. 2546ทม 0202.5/ว 601ทบวงมหาวิทยาลัยการปรับเกณฑ์การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์34 
28 พ.ค. 2546ทม 0401.01/ว 370ทบวงมหาวิทยาลัยการเปิดสอนหลักสูตรภาคพิเศษ28 
26 พ.ค. 25460401.01/; 354ทบวงมหาวิทยาลัยกฎหมายและระเบียบที่สำคัญที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา25 
22 พ.ค. 2546ทม 0401.01/ว 338ทบวงมหาวิทยาลัยหนังสือเวียนของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ในรอบเดือนมีนาคม 254625 
28 เม.ย. 2546ทม 0401.01/ว 267ทบวงมหาวิทยาลัยแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันว่าได้มีการจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้งและนอกวิทยาเขต เปิดสอนในหลักสูตร สาขา26 
23 เม.ย. 2546ทม 0401.01/ว 245ทบวงมหาวิทยาลัยการจัดสรรทุนโครงการพัฒนาอาจารย์31 
23 เม.ย. 2546ทม 0401.01/ว 246ทบวงมหาวิทยาลัยกรอบของโครงการส่งเสริมสมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ17 
22 เม.ย. 2546ทม 0401.01/ว 237ทบวงมหาวิทยาลัยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมและประสานงานสตรีและสถาบันครอบครัวแห่งชาติ พ.ศ. 254624 
11 เม.ย. 2546ทม 0401.01/ว 227ทบวงมหาวิทยาลัยการอบรมหลักสูตร "การจัดทำและบริหารงบประมาณด้วยคอมพิวเตอร์" รุ่นที่ 8-10 31 
8 เม.ย. 2546ทม 0401.01/ว 215ทบวงมหาวิทยาลัยขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ24 
4 เม.ย. 2546ทม 0401.01/ว 201ทบวงมหาวิทยาลัยสถานการณ์และมาตรการป้องกันควบคุมโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง, แจ้งการเปลี่ยนแปลงชื่อประเทศยูโกสลาเวีย26 
4 เม.ย. 2546ทม 1809/ว 7ทบวงมหาวิทยาลัยขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง "ประเด็นว่าด้วยวัฒนธรรมและบริบท : การบริหารจัดการและการตระหนักรู้"25 
4 เม.ย. 2546ทม 1903.01(3)/ว 0907ทบวงมหาวิทยาลัยขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุมทางวิชาการประจำปี พ.ศ.2546 21 
4 เม.ย. 2546ทม 0401.01/ว 205ทบวงมหาวิทยาลัยขอเชิญร่วมโครงการเฉลิมฉลอง 48 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 48 ปาฐกถาภูมิปัญญานักคิดไทย28 
3 เม.ย. 2546ทม 0337/507ทบวงมหาวิทยาลัยขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ26 
01 เม.ย. 2546ทม 0202.5/ว 309ทบวงมหาวิทยาลัยแจ้งผลการตรวจสอบรายชี่อข้าราชการที่หมดสิทธิยื่นคำขอแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด31 
31 มี.ค. 2546ทม 0202.2/ว 2ทบวงมหาวิทยาลัยซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการอุทธรณ์ผลการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ22 
27 มี.ค. 2546ทม 0401.01/ว 182ทบวงมหาวิทยาลัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้งดการใช้พระยศทางทหารนำหน้าพระนามาภิไธย, กำหนดเขตท้องที่จังหวัดสำหรับการออกบัตรประจำตัวประชาชนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 6), สำนักงานเลขานุการกรม กรมโยธาธิการและผังเมือง จะย้ายที่ทำการใหม่34 
21 มี.ค. 2546ทม 0401.01/154ทบวงมหาวิทยาลัยการประหยัดพลังงาน25 
21 มี.ค. 2546ทม 0401.01/ว 155ทบวงมหาวิทยาลัยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดฯ, การดำเนินการตามข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร24 
21 มี.ค. 2546ทม 0401.01/ว 157ทบวงมหาวิทยาลัยการรับนักเรียน/นักศึกษาที่ออกจากสถานศึกษาเนื่องจากกรณีวิกฤติเศรษฐกิจกลับเข้าศึกษาต่อ20 
19 มี.ค. 2546ที่ ทม 0202.3/ว 250ทบวงมหาวิทยาลัยการจัดสรรนักเรียนทุนรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี17 
18 มี.ค. 2546ทม 0401.01/ว 094ทบวงมหาวิทยาลัยเรื่อง คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 41/2546 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี20 
12 มี.ค. 2546ทม 1807/ว 279ทบวงมหาวิทยาลัยขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม26 
12 มี.ค. 2546ทม 0204/ว 186ทบวงมหาวิทยาลัยการเปิดฝึกอบรมหลักสูตรด้านคอมพิวเตอร์22 
12 มี.ค. 2546ที่ ทม 0812/674ทบวงมหาวิทยาลัยขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์22 
12 มี.ค. 2546ที่ ทม 5308/086ทบวงมหาวิทยาลัยขอเชิญเข้าร่วมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์21 
11 มี.ค. 2546ที่ ทม 0201(1)/ว213ทบวงมหาวิทยาลัยการพัฒนาระบบราชการในด้านบุคลากร39 
7 มี.ค. 2546ทม 0201(1)/ว 179ทบวงมหาวิทยาลัยขอรับการส่งเสริมสนับสนุนและอำนวยการโครงการการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ16 
06 มี.ค. 2546ทม 0202.2/ว 1ทบวงมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมข้อมูลในการกรอบแบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ18 
30 ม.ค. 2546ทม 5101/ว 6ทบวงมหาวิทยาลัยขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการนานาชาติ27 
17 ม.ค. 2546หลักเกณฑ์ พ.ศ.2533ทบวงมหาวิทยาลัยหลักเกณฑ์วิธีการ และค่าตอบแทนการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. 2533 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 253722 
8 พ.ย. 2545ที่ ทม 0923/ว 01ทบวงมหาวิทยาลัยขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ20 
30 ต.ค. 2545ที่ ทม 1318.03/ว 151ทบวงมหาวิทยาลัยขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม23 
29 ต.ค. 2545ที่ ทม 0203/ว 863ทบวงมหาวิทยาลัยขอความร่วมมือเผยแพร่การปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ18 
25 ต.ค. 2545ทม 0627/ว 1362ทบวงมหาวิทยาลัยขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการจัดโครงการสัปดาห์วิชาการครั้งที่ 1 ประจำปี 254623 
24 ต.ค. 2545ทม 0701/1352ทบวงมหาวิทยาลัยขอเชิญชวนร่วมเสนอบทความทางวิชาการ และขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์25 
18 ต.ค. 2545ทม 0205๖3๗/ว 831ทบวงมหาวิทยาลัยประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา21 
18 ต.ค. 2545ที่ ทม 1807/ว 1278ทบวงมหาวิทยาลัยขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม26 
03 ต.ค. 2545ทม 0202/ว 7 (ปี 45)ทบวงมหาวิทยาลัยซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอ้างอิงตามหลักเกณฑ์ฯ เพื่อให้ผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนในระดับ 1140 
20 ก.ย. 2545ที่ ทม 0201(1)/ว 744ทบวงมหาวิทยาลัยแนวทางการดำเนินงาน/โครงการที่เป็นเรื่องสำคัญและเป็นนโยบายที่จำเป็นเร่งด่วน25 
27 ส.ค. 2545ที่ ม.กร. 1501/พิเศษทบวงมหาวิทยาลัยขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนา "มันนีทอล์คสัญจร"28 
21 ส.ค. 2545ทม 0501.07/ว 4254ทบวงมหาวิทยาลัยขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการนานาชาติ International Conference EDU-COM 2002 Higher Education without Borders on Sustainable Development in Higher Education26 
21 ส.ค. 25452545/038ทบวงมหาวิทยาลัยขอเชิญเข้าร่วมฟังการสัมมนาทางวิชาการ25 
11 ก.ค. 2545ที่ ทม 0206/ว 510ทบวงมหาวิทยาลัยสมัครรับรางวัลด้านสิ่งแวดล้อมแก่บุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นที่ประจักษ์ของสังคม19 
18 มิ.ย. 2545ที่ สนศ. 346 ว /2545ทบวงมหาวิทยาลัยการเสนอชื่อนักศึกษาเก่าดีเด่น40 
13 มิ.ย. 2545ที่ ทม 0203/ว 467ทบวงมหาวิทยาลัยการปราบปรามบริษัทดำเนินธุรกิจการเงินนอกระบบ38 
14 พ.ค. 2545ทม 0203/ว 377ทบวงมหาวิทยาลัยการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนมูลค่าผลิตภัณพ์สินค้าชุมชนสู่กระบวนการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" 39 
18 เม.ย. 2545ที่ ทม 1318.03/ว 062ทบวงมหาวิทยาลัยขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรม48 
19 มี.ค. 2545ทม 1201.29/ว 22ทบวงมหาวิทยาลัยขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ข่าวการรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา45 
15 มี.ค. 2545ทม 0201(1)/ว 208ทบวงมหาวิทยาลัยทบวงมหาวิทยาลัยขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 3 ฉบับ50 
6 มี.ค. 2545ืทม 1318.03/ว 035ทบวงมหาวิทยาลัยขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม41 
21 ก.พ. 2545ทม 1206.01(8)/015ทบวงมหาวิทยาลัยขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุม 4 Asia-Pacific Conference on Problem-Based Leaming51 
14 ก.พ. 2545ทม 0206/ว 115ทบวงมหาวิทยาลัยนิทรรศการการศึกษาต่อต่างประเทศ\" ครั้งที่ 843 
13 ก.พ. 2545ทม 0801.12/117ทบวงมหาวิทยาลัยขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมและประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม40 
12 ก.พ. 2545ทม 1806/ว 196ทบวงมหาวิทยาลัยขอเชิญเข้าร่วมสัมมนางานวิจัย45 
12 ก.พ. 2545ทม 0367/05ทบวงมหาวิทยาลัยขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ ITUA 200242 
12 ก.พ. 2545ทม 1809/ว 11ทบวงมหาวิทยาลัยขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษ39 
12 ก.พ. 2545ทม 0353(ศทจ)/30ทบวงมหาวิทยาลัยขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา41 
12 ก.พ. 2545ทม 0401.01/ว 113ทบวงมหาวิทยาลัยแจ้งข่าวการเปิดการฝึกอบรม43 
06 ก.พ. 2545ทม 1318.03/ว 035ทบวงมหาวิทยาลัยขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม42 
28 ม.ค. 2545ทม 0401/อ.160ทบวงมหาวิทยาลัยประกาศรับสมัคร นักเรียนทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกเกษตรศาสตร์40 
18 ม.ค. 2545ทม 0401.01/ว 42ทบวงมหาวิทยาลัยส่งกำหนดการใช้สถานที่สวนอัมพร ประจำปี 254540 
16 ม.ค. 2545วศ 2317/2544ทบวงมหาวิทยาลัยขอเรียนเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ-รังสิตนิทรรศ41 
15 ม.ค. 2545ทม 0213/ว.27ทบวงมหาวิทยาลัยขอเชิญผู้แทนมหาวิทยาลัย/สถาบันเข้าร่วมประชุม APAN 200243 
14 ม.ค. 2545ทม 0202.6(10)/ว 6ทบวงมหาวิทยาลัยราชบัณฑิตสถานตามพระราชบัญญัติราชบัณฑิตสถาน พ.ศ . 254438 
14 ม.ค. 2545ทม 1809/ว.1ทบวงมหาวิทยาลัยขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร Grammar for Enhancing English Writing Proficiency รุ่นที่ 1842 
14 ม.ค. 2545ทปอ.45/006ทบวงมหาวิทยาลัยขอความเห็นเพื่อจัดเข้าวาระการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย39 
03 ม.ค. 2545ทม 0203/ว 4ทบวงมหาวิทยาลัยมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์40 
27 ธ.ค. 2544ืทม 0367/634ทบวงมหาวิทยาลัยขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ40 
26 ธ.ค. 2544ทม 0202.4/ว 1079ทบวงมหาวิทยาลัยขอความร่วมมือให้ข้อมูล39 
21 ธ.ค. 2544้ทม 5301/4448ทบวงมหาวิทยาลัยขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ40 
21 ธ.ค. 2544ทม 1705/ว 610ทบวงมหาวิทยาลัยขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม40 
21 ธ.ค. 2544ทม 2001/ว 8708ทบวงมหาวิทยาลัยขอส่งประกาศสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง รับสมัครผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา40 
20 ธ.ค. 2544ทม 1321/ว 50ทบวงมหาวิทยาลัยขอเชิญบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม39 
17 ธ.ค. 2544มทม 120/960ทบวงมหาวิทยาลัยขอเชิญส่งบุคตากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรระยะสั้น39 
12 ธ.ค. 2544ทม 0100/ว 1179ทบวงมหาวิทยาลัยการอวยพรปีใหม่38 
30 พ.ย. 2544ทม 0204(3)/25356ทบวงมหาวิทยาลัยข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาคนพิการ39 
28 พ.ย. 2544ืทม 0401.01/ว 705ทบวงมหาวิทยาลัยขอเชิญเข้าร่วมและ/หรือนำเสนอบทความ และขอความกรุณาส่งผู้แทนเข้าร่วม ในการประชุมทางวิชาการ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 848 
26 พ.ย. 2544ทม 0401.01/ว 692ทบวงมหาวิทยาลัยขอยกเว้นเป็นพิเศษเฉพาะรายในการเสนอขอเพิ่มงบประมาณฯ กรณีการซื้ออาคารที่ทำการกระทรวงยุติธรรม39 
06 มี.ค. 2541ที่ ทม 0202.2/ว 2ทบวงมหาวิทยาลัยการพิจารณาคุณวุฒิจากสถานศึกษาต่างประเทศ26 
08 ม.ค. 2541 ที่ ทม 0202/ว 1ทบวงมหาวิทยาลัยการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ และการให้ผู้เกษียณอายุราชการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 254237 
28 ต.ค. 2540 ที่ ทม 0202.4/ว 17ทบวงมหาวิทยาลัยการปรับปรุงวิธีจัดสรรวงเงินที่ใช้ในการเลื่อนขั้นเงินเดือนกลุ่มข้าราชการ ตำแหน่งระดับ 9-1128 
11 ก.ย. 2540 ที่ ทม 0202.4/ว 16ทบวงมหาวิทยาลัยแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งผู้มีวุฒิปริญญาตรีในตำแหน่งอาจารย์โรงเรียนสาธิตฯ24 
25 มิ.ย. 2540ทม 0202.02/ว.13ทบวงมหาวิทยาลัยซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุง หรือส่งผลงานทางวิชาการเพิ่มเติม19 
23 มิ.ย. 2540ที่ นร 0205/ว 117ทบวงมหาวิทยาลัยระบบเปิดในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ25 
29 พ.ค. 2540ทม 0202.6/ว.11ทบวงมหาวิทยาลัยกฏ ก.พ. ฉบับที่ 16 (พ.ศ.2540) ว่าด้วยการอุทธรณ์ และการพิจารณาอุทธรณ์21 
29 พ.ค. 2540ทม 0202.6/ว.12 ทบวงมหาวิทยาลัยกฎ ก.พ.ฉบับที่ 17 (พ.ศ.2540) ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ขอให้แก้ไขการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย27 
29 พ.ค. 2540ทม 0202.6/ว.10ทบวงมหาวิทยาลัยกฎ ก.พ. ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) ว่าด้วยการสั่งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ประจำกระทรวง ประจำทบวง ประจำกรม ประจำกอง หรือประจำจังหวัด22 
30 เม.ย. 2540ทม 0202.2/ว.9ทบวงมหาวิทยาลัยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย28 
30 เม.ย. 2540ที่ ทม 0202/ว.ค ทบวงมหาวิทยาลัยเงินสมนาคุณกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการในการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ24 
14 ก.พ. 2540ที่ ทม 0202.4/ว.6ทบวงมหาวิทยาลัยการมอบอำนาจการดำเนินการตามระเบียบทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ36 
07 ก.พ. 2540ทม 0202/ว5.ทบวงมหาวิทยาลัยการมอบอำนาจการดำเนินการตามระเบียบทบวงมหาวิทยาลัยว่าด้วยการให้ผู้เกษียณอายุปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ.253928 
07 ก.พ. 2540ระเบียบ 2539ทบวงมหาวิทยาลัยคู่มือปฏิบัติงานและระเบียบทบวงมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการให้ผู้เกษียณอายุราชการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย31 
27 ม.ค. 2540ทม 0202.4/ว4.ทบวงมหาวิทยาลัยการกำหนดตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ตามข้อ 11(ค) แห่งกฎทบวงฉบับที่2 (พ.ศ.2519) (ตำแหน่งในระดับกอง และเลขานุการคณะหรือเทียบเท่า)23 
15 ม.ค. 2540ทม 0202.4/ว2 (ปี 40)ทบวงมหาวิทยาลัยการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการที่ออกจากราชการโดยเกษียณอายุ24 
15 ม.ค. 2540ทม 0202.4/ว3ทบวงมหาวิทยาลัยหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี (แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิการลาคลอดบุตร)35 
14 ม.ค. 2540ทม 0202.6/1056ทบวงมหาวิทยาลัยแนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การทำสัญญาค้ำประกันสัญญาของข้าราชการที่ลาไปศึกษา ฝึกอบรม และปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ31 
10 ม.ค. 2540ทม 0202.4/ว1(ปี 40)ทบวงมหาวิทยาลัยการเทียบตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย83 
20 ธ.ค. 2539ทม 0202.6/17ทบวงมหาวิทยาลัยกฏ ก.พ.ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2539) ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง และระเบียบ ก.พ.ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.253928 
18 พ.ย. 2539ทม 0202.4/ว16ทบวงมหาวิทยาลัยการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2540 ให้แก่ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยซึ่งลาคลอดบุตร31 
12 พ.ย. 2539ทม 0202.4/ว15ทบวงมหาวิทยาลัยการให้อาจารย์ที่ได้รับอนุญาตให้ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความร้ทางวิชาการได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการต่อไป22 
05 พ.ย. 2539ระเบียบทบวง2539ทบวงมหาวิทยาลัยระเบียบทบวงมหาวิทยาลัยว่าด้วยการให้ผู้เกษียณอายุราชการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย42 
31 ต.ค. 2539ทม 0202.4/ว14ทบวงมหาวิทยาลัยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ และผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. 253935 
31 ต.ค. 2539m, 0202.4/ว 13ทบวงมหาวิทยาลัยการกำหนดตำแหน่งในสายงานเทคนิคการแพทย์ เป้นตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามพระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.253828 
24 ต.ค. 2539ทม 0202.4/ว12ทบวงมหาวิทยาลัยการกำหนดตำแหน่งข้าราชการที่จะได้รับเงินประจำตำแหน่งเพิ่มเติม23 
04 ก.ย. 2539ทม 0202.4/ว9ทบวงมหาวิทยาลัยการเพิ่มเติมมาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย25 
20 ส.ค. 2539ทม 0202.4/ว18975ทบวงมหาวิทยาลัยการให้อาจารย์ที่ได้รับอนุญาตให้ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการต่อไป29 
26 ก.ค. 2539ทม 0202/ว7ทบวงมหาวิทยาลัยการกำหนดระดับและอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ31 
26 ก.ค. 2539ทม 0202/ว 6 (ปี 39)ทบวงมหาวิทยาลัยการเทียบคูณสมบัติของข้าราชการเพื่อใช้เป็นคุณสมบัติในการขอกำหนดตำแหน่งเชี่ยวชาญ หรือชำนาญการพิเศษ ระดับ 923 
26 ก.ค. 2539ทม 0202/ว 7 (ปี 39)ทบวงมหาวิทยาลัยการกำหนดระดับและอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ38 
16 ก.ค. 2539ทม 0202.4/ว.5ทบวงมหาวิทยาลัยหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ และผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ22 
25 มิ.ย. 2539ทม 0202.4/ว.4ทบวงมหาวิทยาลัยมอบอำนาจในการบรรจุบุคคลจากสภากาชาดไทยเข้ารับราชการ21 
13 พ.ค. 2539กฎทบวง (ฉบับที่ 9)ทบวงมหาวิทยาลัยกฎทบวงออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2539)37 
08 พ.ค. 2539ทม 0202.4/ว.3ทบวงมหาวิทยาลัยการเพิ่มเติมมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง25 
21 ก.พ. 2539ทม 0202/ว 2 (ปี 39)ทบวงมหาวิทยาลัยการกำหนดตำแหน่งผู้ตรวจการพยาบาลของสายงานพยาบาล18 
26 ม.ค. 2539ทม 0202.4/ว 1ทบวงมหาวิทยาลัยการเพิ่มเติมมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและแจ้งแนวทางปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี22 
16 ม.ค. 2539ทม0701/ว239ทบวงมหาวิทยาลัยการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยของรัฐ35 
18 ธ.ค. 2538ที่ ทม 0202.4/ว 24ทบวงมหาวิทยาลัยการรวมอัตราว่างไว้ที่มหาวิทยาลัย/สถาบัน30 
29 พ.ย. 2538ที่ ทม 0202.4/ว 23ทบวงมหาวิทยาลัยการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย เป็นกรณีพิเศษ25 
15 พ.ย. 2538ที่ ทม 0202/ว 22ทบวงมหาวิทยาลัยการปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง31 
03 พ.ย. 2538ที่ ทม 0202/24797ทบวงมหาวิทยาลัยการเทียบตำแหน่งผู้ชำนาญการของตำแหน่งบริหารบริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเชี่ยวชาญ ระดับ 9 และตำแหน่งชำนาญการพิเศษ ระดับ 9 25 
03 พ.ย. 2538ที่ ทม 0202/ว 21.ทบวงมหาวิทยาลัยการมอบอำนาจในการพิจารณากำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยวิธีพิเศษ 26 
03 พ.ย. 2538ที่ ทม 0202.4/ว 19ทบวงมหาวิทยาลัยการบรรจุผู้รับทุนรัฐบาลเข้ารับราชการย้อนหลัง22 
21 ก.ย. 2538ที่ ทม 0202/ว.11ทบวงมหาวิทยาลัยการกำหนดระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของผู้รับทุนสาขาวิชาชีพขาดแคลน20 
21 ก.ย. 2538ที่ ทม 0202/ว.10ทบวงมหาวิทยาลัยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ และหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (เพิ่มเติม)23 
21 ก.ย. 2538ที่ ทม 0202/ว. 12ทบวงมหาวิทยาลัยหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนข้าราชการพลเรีอนในมหาวิทยาลัย ตามข้อ 11(ข) แห่งกฎทบวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2519) ในสายงานแพทย์ ทันตแพทย์ และสัตวแพทย์ ขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 19 
18 ก.ย. 2538ทม 0202/ว.9ทบวงมหาวิทยาลัยหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี33 
31 ส.ค. 2538ทม 0202/ว 8.ทบวงมหาวิทยาลัยการให้ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยได้รับเงินเดือน21 
19 ส.ค. 2538ทม 0202/ว 6ทบวงมหาวิทยาลัยการพิจารณาคุณวุฒิจากสถานศึกษาต่างประเทศ22 
19 ส.ค. 2538ทม 0202/ว 7ทบวงมหาวิทยาลัยหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ 52 
14 ส.ค. 2538ที่ ทม 0202/ว.5ทบวงมหาวิทยาลัยการกำหนดชื่อตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ (ระดับ 7) ที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง31 
10 ส.ค. 2538ที่ ทม 0202/ว.4ทบวงมหาวิทยาลัยการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ตามข้อ 11(ข) และ (ค) แห่งกฎทบวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2519)24 
09 ส.ค. 2538ที่ ทม 0202/ว.3ทบวงมหาวิทยาลัยการกำหนดตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ตามข้อ 11(ข) แห่งกฎทบวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2519) ในสายงานแพทย์ ทันตแพทย์ และสัตวแพทย์28 
22 พ.ค. 2538ที่ ทม 0202/ว.2ทบวงมหาวิทยาลัยการกำหนดตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ตามข้อ 11(ค) แห่งกฎทบวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2519)34 
16 มี.ค. 253855/2538ทบวงมหาวิทยาลัยมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน52 
09 มี.ค. 2538 ที่ ทม 0202/ว.1ทบวงมหาวิทยาลัยการกำหนดตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ตามข้อ 11(ค) แห่งกฎทบวง ฉบับที่ 2(พ.ศ.2519)30 
30 ม.ค. 2538ราชกิจจา/2538ทบวงมหาวิทยาลัยพระราชกฤษฎีกา "การได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. 253822 
23 พ.ย. 2537ระเบียบทบวง ปี 2537ทบวงมหาวิทยาลัยระเบียบทบวงมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.253719 
08 พ.ย. 2537ทม 0202/ว 11 (ปี 37)ทบวงมหาวิทยาลัยการเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุ เปลี่ยนตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง และตัดโอนตำแหน่ง21 
03 มิ.ย. 2537ทม 0202/ว 10 (ปี 37)ทบวงมหาวิทยาลัยการกำหนดตำแหน่งของสายงานพยาบาล36 
29 เม.ย. 2537ทม 0202/ว.137ทบวงมหาวิทยาลัยการมอบอำนาจให้มหาวิทยาลัย และสถาบันของรัฐในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยดำเนินการได้เองบางกรณี33 
29 เม.ย. 2537ทม 0202/ว.132ทบวงมหาวิทยาลัยการสั่งให้ข้าราชการออกจากราชการบางกรณี53 
27 เม.ย. 253737/2537ทบวงมหาวิทยาลัยมอบอำนาจเกี่ยวกับการดำเนินการในทางแพ่ง34 
27 เม.ย. 253736/2537ทบวงมหาวิทยาลัยมอบอำนาจการอนุมัติให้ผ่อนชำระเงินทุนของผู้ผิดสัญญาว่าด้วยการลาไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ38 
27 เม.ย. 253735/2537ทบวงมหาวิทยาลัยมอบอำนาจเกี่ยวกับการอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ41 
05 เม.ย. 2537ทม 0202/ว 5 (ปี 37)ทบวงมหาวิทยาลัยการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ตามข้อ 11 (ค) แห่งกฏทบวงฉบับที่ 2 (พ.ศ.2519) ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น28 
05 เม.ย. 2537ทม 0202/ว 7 (ปี 37)ทบวงมหาวิทยาลัยการเพิ่มคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 234 
5 เม.ย. 2537ทม 0202/ว5 (ปี 37)ทบวงมหาวิทยาลัยการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ตามข้อ 11 (ค) แห่งกฏทบวงฉบับที่ 2 (พ.ศ.2519) ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น50 
05 เม.ย. 2537ทม 0202/ว.6 (ปี 37)ทบวงมหาวิทยาลัยการรายงานผลการประเมินการเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้น21 
05 เม.ย. 2537ทม 0202/ว 8 (ปี 37)ทบวงมหาวิทยาลัยการปรับปรุงและกำหนดมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง28 
10 มี.ค. 2537ทม 0202/ว 4 (ปี 37)ทบวงมหาวิทยาลัยการกำหนดตำแหน่ง ระดับ 9 ในสำนักงานอธิการบดี21 
01 มี.ค. 2537ทม 0202/ว 3 (ปี 37)ทบวงมหาวิทยาลัยการประเมินผลการสอนเพื่อการเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการ23 
07 ก.พ. 2537ทม 0202/ว 2 (ปี 37)ทบวงมหาวิทยาลัยการบรรจุข้าราชการ25 
02 ม.ค. 2537กฎทบวง ฉบับที่ 8 ทบวงมหาวิทยาลัยกฎทบวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 250726 
02 ม.ค. 2537กฎทบวง ฉบับที่ 8ทบวงมหาวิทยาลัยกฎทบวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 250732 
29 ธ.ค. 2536ทม 0202/ว 11 (ปี 36)ทบวงมหาวิทยาลัยการหารือ และการเสนอ ก.ม.ให้พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์ที่ ก.ม.กำหนด26 
24 ธ.ค. 2536ที่ ทม 0202/ว.336ทบวงมหาวิทยาลัยการมอบอำนาจการอนุมัติการไปราชการต่างประเทศ และการประชุมสัมมนาร่วมกับหน่วยงานเอกชนให้อธิการบดี27 
03 ธ.ค. 2536ทม 0202/ว 10 (ปี 36)ทบวงมหาวิทยาลัยการให้ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ตามข้อ 11(ข) และ (ค) แห่งกฎทบวงฉบับที่ 2 (2519) ได้รับเงินเดือนตามตำแหน่ง22 
29 พ.ย. 2536ที่ ทม 0202/ว 305ทบวงมหาวิทยาลัยระเบียบ ก.พ.ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการพลเรีอนสามัญ พ.ศ.253649 
07 ต.ค. 2536ทม 0202/ว.254ทบวงมหาวิทยาลัยการแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์การทำสัญญาของข้าราชการที่ลาไปศึกษา ฝึกอบรม และการปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ32 
01 ก.ค. 2536ทม 0202/ว 8 (ปี 36)ทบวงมหาวิทยาลัยการกำหนดเงินประจำตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ28 
15 มิ.ย. 2536ทม 0202/ว (ปี 36)ทบวงมหาวิทยาลัยการแก้ไขเพิ่มเติมคำจำกัดความของผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น20 
10 มิ.ย. 2536ทม 0202/ว 6 (ปี 36)ทบวงมหาวิทยาลัยการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ เชี่ยวชาญ ฯลฯ โดยวิธีพิเศษ24 
27 เม.ย. 2536ทม 0202/ว 20 (ปี 36)ทบวงมหาวิทยาลัยการกำหนดประเภทตำแหน่งและชื่อสายงานเพื่อให้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง22 
02 เม.ย. 2536ทม 0202/ว 4 (ปี 36)ทบวงมหาวิทยาลัยการกำหนดเงินเดือนของผู้ที่ได้รับปริญญาเอก หรือเทียบเท่าสำหรับวุฒิในประเทศ30 
01 เม.ย. 2536ทม 0202/8841ทบวงมหาวิทยาลัยการกำหนดตำแหน่งชำนาญการโดยวิธีพิเศษ35 
29 มี.ค. 2536ทม 0202/ว 2 (ปี 36)ทบวงมหาวิทยาลัยการกำหนดระยะเวลาการประเมินประสิทธิภาพการสอน ตามข้อ 11 (ก)26 
10 ก.พ. 2536ทม 0202/ว 39ทบวงมหาวิทยาลัยการดำเนินการตามมาตรการเกี่ยวกับระเบียบทบวงมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ25 
18 ม.ค. 2536ทม 0202/ว 13ทบวงมหาวิทยาลัยทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการด้านวินัยข้าราชการ27 
14 ม.ค. 2536ที่ ทม 0202/1039ทบวงมหาวิทยาลัยข้อสังเกตของ ก.ม.เกี่ยวกับการพิจารณาตำแหน่งศาสตราจารย์ 28 
16 ธ.ค. 2535ทม 0202/ว 8 (ปี 35)ทบวงมหาวิทยาลัยการลดระยะเวลาในการประเมินประสิทธิภาพการสอนและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง22 
07 ธ.ค. 2535ที่ ประกาศทบวง/2535ทบวงมหาวิทยาลัยประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 253565 
05 ส.ค. 2535ทม 0202/ว 7 (ปี 35)ทบวงมหาวิทยาลัยการพิจารณาบรรจุบุคคลเข้ารับราชการโดยได้รับเงินเดือนสูงขึ้นกว่าเดิม 1 ขั้น เป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการที่ได้รับอนุมัติให้ออกจากราชการเพื่อไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี หรือตามมติคณะกรรมการพิจารณา การให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ (กขอ.)22 
31 ก.ค. 2535ทม 0202/ว 6 (ปี 35)ทบวงมหาวิทยาลัยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาประเมินคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของตำแหน่งศาสตราจารย์ ระดับ 1124 
29 พ.ค. 2535ทม 0202/ว 5 (ปี 35) ทบวงมหาวิทยาลัยการบรรจุผู้ไปรับราชการทหารกลับเข้ารับราชการ18 
21 พ.ค. 2535ทม 0202/ว 4 (ปี 35)ทบวงมหาวิทยาลัยการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2535 เป็นกรณีพิเศษ20 
27 เม.ย. 2535ทม 0202/ว 2 (ปี 35)ทบวงมหาวิทยาลัยการรับโอนข้าราชการ22 
29 มี.ค. 2535ปีที่ 47/2535ทบวงมหาวิทยาลัยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.253559 
10 ก.พ. 2535ทม 0202/ว 1 (ปี 35)ทบวงมหาวิทยาลัยการปรับปรุงระยะเวลาการประเมินประสิทธิภาพการสอน ตามข้อ 11(ก) และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามข้อ 11(ข) และ (ค) แห่งกฎทบวงฉบับที่ 2 (พ.ศ.2519)24 
10 ก.พ. 2535ที่ ทม 0202/ว 39.ทบวงมหาวิทยาลัย ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 253525 
20 ธ.ค. 2534ทม 0202/ว 8ทบวงมหาวิทยาลัยการพิจารณาการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ กรณีเป็นข้าราชการประเภทอื่น23 
10 ก.ค. 2534ทม 0202/ ว 5ทบวงมหาวิทยาลัยการปรับวุฒิข้าราชการ29 
17 พ.ค. 2534ทม 0202/ว 3ทบวงมหาวิทยาลัยการบรรจุผู้มีวุฒิปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเข้ารับราชการ26 
3 ธ.ค. 2533ที ทม2020/ว 7ทบวงมหาวิทยาลัยการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย เป็นกรณีพิเศษ28 
22 ต.ค. 2533ทม 0202/ว 6ทบวงมหาวิทยาลัยการกำหนดเงินเดือนของผู้ที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ก.ม.รับรอง31 
19 ก.ย. 2533ทม 0202/ว 4ทบวงมหาวิทยาลัยการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2532 เป็นกรณีพิเศษ25 
21 ส.ค. 2533ระเบียบ/2533ทบวงมหาวิทยาลัยระเบียบทบวงมหาวิทยาลัยว่าด้วยการให้ข้าราชการทบวงมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อภายในประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.253325 
29 มิ.ย. 2533นร 0203 /9795ทบวงมหาวิทยาลัยการกำหนดรายละเอียดตามมาตรการจูงใจให้อาจารย์ซึ่งมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 65 ปี มาทำงานในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ42 
29 มี.ค. 2533ทม 0202/ว 1ทบวงมหาวิทยาลัยการขอเพิ่มคุณวุฒิข้าราชการใน ก.ม.131 
21 ก.พ. 2533m, 0202/4495ทบวงมหาวิทยาลัยระเบียบทบวงมหาวิทยาลัยว่าด้วยการให้ข้ราชการไปปฏิบัติงานบริการทางวิชาการเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการ พ.ศ. 253353 
18 ต.ค. 2532ทม0202/ว 6ทบวงมหาวิทยาลัยการให้ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ตามข้อ 11 (ข) และ (ค) แห่งกฎทบวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2519) ได้รับเงินเดือนตามตำแหน่ง35 
16 ต.ค. 2532ทม 0202/ว 5ทบวงมหาวิทยาลัยการกำหนดเงินเดือนสำหรับวุฒิปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพ21 
01 ก.ย. 2532นร.0202/13344ทบวงมหาวิทยาลัยการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรบุคคลในสถาบันการศึกษา25 
14 เม.ย. 2532ที่ ทม.0202/ว.3ทบวงมหาวิทยาลัยการสับเปลี่ยนหรือโอนอัตราเงินเดือนข้าราชการมหาวิทยาลัย21 
13 มี.ค. 2532ที่ ทม.0202/ว.2ทบวงมหาวิทยาลัยการนับระยะเวลาการเลื่อนตำแหน่งชำนาญการ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ ตามข้อ 11 (ข)และชำนาญการ ชำนาญการพิเศษตามข้อ 11 (ค) แห่งกฎทบวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2519)39 
16 ม.ค. 2532ที่ ทม0202/ว1ทบวงมหาวิทยาลัยการนำวุฒิที่ได้รับเพิ่มหรือสูงขึ้นระหว่างรับราชการบันทึกลงในทะเบียนประวัติ21 
14 ก.ย. 2531ทม 0202/23141ทบวงมหาวิทยาลัยข้อหารือการทดลองปฏิบัติราชการ37 
17 ส.ค. 2531ที่ ทม0202/ว8ทบวงมหาวิทยาลัยซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการให้ปรับปรุงหรือส่งผลงานทางวิชาการเพิ่มเติมภายในกำหนดเวลา 3 เดือน27 
02 ส.ค. 2531ทม 0202/19057ทบวงมหาวิทยาลัยการรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ 30 
30 มิ.ย. 2531ที่ ทม. 0202/ว.7ทบวงมหาวิทยาลัยการเสนอผลงานวิจัยเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ28 
03 มิ.ย. 2531ที่ ทม 0202/ว 6ทบวงมหาวิทยาลัยการเปลี่ยนตำแหน่งและการให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ30 
10 พ.ค. 2531ที่ ทม. 0202/ว.5ทบวงมหาวิทยาลัยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ และหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ29 
22 มี.ค. 2531ทม 0202/ว 80ทบวงมหาวิทยาลัยการนับระยะเวลาในการขอตำแหน่งทางวิชาการ35 
07 มี.ค. 2531ทม.0202/5970ทบวงมหาวิทยาลัยก.ม.ขอเก็บผลงานทางวิชาการของผู้เสนอขอตำแหน่งทางวิขาการ 1 ชุด30 
22 ก.พ. 2531ทม 0202/4836ทบวงมหาวิทยาลัยการเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการ33 
10 ก.พ. 2531ที่ ทม 0202/ว. 2ทบวงมหาวิทยาลัยการกำหนดเวลาให้ปรับปรุงหรือส่งผลงานทางวิชาการเพิ่มเติม21 
22 ม.ค. 2531ทม 0202/ว..1ทบวงมหาวิทยาลัยการเสนอตำราสำเร็จรูปของมหาวิทยาลัยเปิด เป็นผลงานประกอบการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ32 
28 ธ.ค. 2530ทม 0202/ว. 6ทบวงมหาวิทยาลัยการตรวจสอบหลักฐานการสำเร็จการศึกษา31 
23 ก.ย. 2530ทม 0202/ว5ทบวงมหาวิทยาลัยหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ตามข้อ 11 (ข) และ (ค)แห่งกฎทบวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2519) ขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น22 
23 ก.ย. 2530ทม0202 / ว 4ทบวงมหาวิทยาลัยการกำหนดตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยตามข้อ11(ค) แห่งกฎทบวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2519)24 
21 ก.ย. 2530ทม. 0202/23289ทบวงมหาวิทยาลัยตอบข้อหารือการเลื่อนระดับตำแหน่ง37 
14 ก.ย. 2530ทม.0202/22744ทบวงมหาวิทยาลัยตอบข้อหารือการเลื่อนระดับตำแหน่งชำนาญการ40 
07 ก.ย. 2530ทม.0202/19857ทบวงมหาวิทยาลัยการกำหนดตำแหน่งเพิ่มใหม่เพื่อทดแทนลูกจ้างประจำที่ถูกยุบเลิก19 
05 ก.พ. 2530ทม0202 / ว3ทบวงมหาวิทยาลัยการกำหนดตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ตามข้อ 11 (ค.) แห่งกฎทบวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2519)23 
15 ม.ค. 2530ทม 0202/ว 2ทบวงมหาวิทยาลัยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายออกจากราชการ20 
15 ม.ค. 2530ทม0202 / ว 1ทบวงมหาวิทยาลัยคุณสมบัติของกรรมการสอบสวน27 
18 พ.ย. 2529ทม 0202 /ว 6ทบวงมหาวิทยาลัยการใช้กรอบตำแหน่งเพิ่มใหม่เพื่อทดแทนลูกจ้างประจำที่ถูกยุบเลิกไป21 
04 พ.ย. 2529ทม0202/ว5ทบวงมหาวิทยาลัยการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการให้แก่ข้าราชการที่ใกล้เกษียณอายุ22 
13 ต.ค. 2529ทม. 0202/ว. 4ทบวงมหาวิทยาลัยการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ22 
26 มี.ค. 2529ทม. 0202/ว. 3ทบวงมหาวิทยาลัยการกำหนดตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ตามข้อ 11 (ข) 26 
14 มี.ค. 2529ทม 0202 / ว 2ทบวงมหาวิทยาลัยการให้ถ้อยคำในการสอบสวน49 
10 ม.ค. 2529ทม.0202/ว 1ทบวงมหาวิทยาลัยการปรับปรุงอัตราเงินเดือนของผู้ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น22 
18 ก.ย. 2528ทม. 0202/ว 6ทบวงมหาวิทยาลัยการแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัยหรือการให้ออกจากราชการ27 
30 ส.ค. 2528ทม. 0202/ว 5ทบวงมหาวิทยาลัยการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ ระดับ 829 
30 ส.ค. 2528ทม. 0202/ว 5ทบวงมหาวิทยาลัยการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ ระดับ 823 
15 ม.ค. 2528ทม.0202/1355ทบวงมหาวิทยาลัยซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปฏิบัติในการเสนอขอแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ24 
10 ม.ค. 2528ทม.0202/ ว 2ทบวงมหาวิทยาลัยการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ23 
06 พ.ย. 2527ทม.0202/29326ทบวงมหาวิทยาลัยการเพิ่มเติมคุณวุฒิใน ก.ม.135 
29 ต.ค. 2527ทม.0202/ ว. 6ทบวงมหาวิทยาลัยแก้ไขคำจำกัดความของผลงานทางวิชาการ22 
08 ต.ค. 2527ทม. 0202/ว.437ทบวงมหาวิทยาลัยการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของผู้ไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี23 
05 ต.ค. 2527ที่ ทม.0202/26815ทบวงมหาวิทยาลัยขอความร่วมมือเกี่ยวกับการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ25 
31 ส.ค. 2527ทม.0202/ว. 4ทบวงมหาวิทยาลัยการกำหนดอัตราเงินเดือนของผู้ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา22 
12 ก.ค. 2527ทม. 0202/8161ทบวงมหาวิทยาลัยขอหารืออำนาจในการสั่งการ34 
25 มิ.ย. 2527ทม.0202/16110ทบวงมหาวิทยาลัยตอบข้อหารือการปรับระดับเงินเดือนข้าราชการ43 
04 มิ.ย. 2527ทม.0202/ว. 2ทบวงมหาวิทยาลัยการขอตำแหน่งทางวิชาการในวิชาต่างๆ31 
13 ก.พ. 2527ทม.0202/3474ทบวงมหาวิทยาลัยตอบข้อหารือการแต่งตั้งข้าราชการที่สอบคัดเลือกเลื่อนระดับได้23 
23 ม.ค. 2527ทม.0202/1555ทบวงมหาวิทยาลัยตอบข้อหารือการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ38 
16 ม.ค. 2527ที่ ทม 0202/ทบวงมหาวิทยาลัยระเบียบทบวงมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการให้ข้าราชการทบวงมหาวิทยาลัย ไปศึกษาต่อภายในประเทศ พ.ศ.252721 
23 ธ.ค. 2526ทม.0202/ว.19ทบวงมหาวิทยาลัยการกำหนดตำแหน่งและการให้ได้รับเงินเดือนของสายงานพยาบาล31 
21 ธ.ค. 2526ทม.0202/29784ทบวงมหาวิทยาลัยตอบข้อหารือเกี่ยวกับการใช้บทความทางวิชาการเป็นผลงานทางวิชาการเพื่อขอตำแหน่งรองศาสตราจารย์28 
07 พ.ย. 2526ทม.0202/ว.18ทบวงมหาวิทยาลัยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ30 
14 ต.ค. 2526ทม.0202/ว 16ทบวงมหาวิทยาลัยการกำหนดวิธีการเลื่อนข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ตามข้อ 11(ข) และ (ค)แห่งกฎทบวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2519) ขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น30 
09 ก.ย. 2526ทม.0202/ว 14ทบวงมหาวิทยาลัยการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพการสอนและการปฏิบัติหน้าที่อาจารย์20 
18 ส.ค. 2526ทม.0202/ ว 13ทบวงมหาวิทยาลัยการเทียบคุณวุฒิเพื่อการเสนอขอแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ23 
17 ส.ค. 2526ทม.0202/18505ทบวงมหาวิทยาลัยการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น20 
15 ส.ค. 2526ทม.0202/ว.12ทบวงมหาวิทยาลัยหลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุผู้ไปรับราชการทหารกลับเข้ารับราชการ19 
26 ก.ค. 2526ทม.0202/16575ทบวงมหาวิทยาลัยการปรับวุฒิข้าราชการ33 
20 ก.ค. 2526ทม.0202/16250ทบวงมหาวิทยาลัยการประเมินการเลื่อนระดับตำแหน่งให้สูงขึ้นและการกำหนดตำแหน่งชำนาญการ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ38 
08 ก.ค. 2526ทม.0202/15258ทบวงมหาวิทยาลัยการนับเวลาในการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์23 
13 พ.ค. 2526ทม.0202/10509ทบวงมหาวิทยาลัยการโอนและรับโอนข้าราชการที่มีสัญญาผูกพันการรับราชการ22 
19 เม.ย. 2526ทม.0202/8837ทบวงมหาวิทยาลัยการเพิ่มคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง32 
08 เม.ย. 2526ทม.0202/8188ทบวงมหาวิทยาลัยขอหารือการคำนวณเวลาทำการสอนพิเศษเพื่อขอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ26 
29 มี.ค. 2526ที่ทม0202/ว4ทบวงมหาวิทยาลัยการกำหนดตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ตามข้อ 11 (ข) แห่งกฎทบวงฉบับที่ 2(พ.ศ.2519)27 
29 มี.ค. 2526ที่ทม.0202/ว.8ทบวงมหาวิทยาลัยหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยตามข้อ 11 (ค)แห่งกฎทบวงฉบับที่ 2 (พ.ศ.2519 ขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น31 
29 มี.ค. 2526ที่ทม.0202/ว7ทบวงมหาวิทยาลัยการกำหนดตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ตามข้อ 11 (ค) แห่งกฎทบวงฉบับที่ 2 (พ.ศ.2519)29 
29 มี.ค. 2526ที่ทม0202/ว5ทบวงมหาวิทยาลัยหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยตามข้อ 11 (ข) แห่งกฎทบวงฉบับที่ 2 (พ.ศ.2519) ขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น29 
29 มี.ค. 2526ที่ทม.0202/ว.1ทบวงมหาวิทยาลัยการเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุ26 
29 มี.ค. 2526ทม.0202/7274ทบวงมหาวิทยาลัยการปรับปรุงการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย27 
29 มี.ค. 2526ทม.0401(2)/7764ทบวงมหาวิทยาลัยขอหารือการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ32 
29 มี.ค. 2526ที่ทม0202/ว3ทบวงมหาวิทยาลัยการให้ผู้ดำรงตำแหน่งตามข้อ 11(ก)แห่งกฎทบวงฉบับที่ 2 (พ.ศ.2519)ได้รับเงินเดือนตามตำแหน่ง24 
01 มี.ค. 2526ทม.0401(2)/1562ทบวงมหาวิทยาลัยขอหารือการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ37 
20 พ.ย. 2525ที่ ทม.0202/ว.9ทบวงมหาวิทยาลัยการกำหนดระดับคุณภาพของผลงานทางวิชาการ25 
25 ต.ค. 2525ทม.0202/24905ทบวงมหาวิทยาลัยการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ33 
11 ต.ค. 2525ที่ ทม.0202/ว7ทบวงมหาวิทยาลัยการขอกำหนดตำแหน่งเพิ่มใหม่31 
29 ก.ย. 2525ทม.0202/22657ทบวงมหาวิทยาลัยขอความร่วมมือมิให้รับโอนผู้ได้รับทุนผูกพันธ์ที่ได้รับการจัดสรรให้แก่มหาวิทยาลัย/สถาบันภูมิภาค28 
29 ก.ย. 2525ที ทม.0202/ว 6ทบวงมหาวิทยาลัยการให้ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยรับเงินเดือนตามตำแหน่ง16 
30 ส.ค. 2525ทม.0202/19687ทบวงมหาวิทยาลัยการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ38 
30 ก.ค. 2525ทม.0202/ว.221ทบวงมหาวิทยาลัยข้าราชการขออนุมัติไปปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ29 
07 มิ.ย. 2525ทม.0202/2672ทบวงมหาวิทยาลัยขอหารือการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย23 
14 เม.ย. 2525ทม.0202/8474ทบวงมหาวิทยาลัยขอหารือการเปลี่ยนตำแหน่งและระดับเงินเดือน28 
19 ก.พ. 2525ทม.0202/4266ทบวงมหาวิทยาลัยหารือการเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุ31 
27 ต.ค. 2524ทม.0202/ ว 5ทบวงมหาวิทยาลัยการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง22 
24 เม.ย. 2524ทม.0202/8318ทบวงมหาวิทยาลัยตอบข้อหารือเกี่ยวกับการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น25 
28 ม.ค. 2524ทม 0202/ว.34ทบวงมหาวิทยาลัยข้าราชการขอลาศึกษา ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ32 
27 ม.ค. 2524ทม 0202/ว.24ทบวงมหาวิทยาลัยแนวทางพิจารณาให้ข้าราชการไปศึกษา ณ ต่างประเทศโดยได้รับเงินเดือน30 
23 ม.ค. 2524ทม. 0202/ว 1ทบวงมหาวิทยาลัยการเทียบคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง เพื่อประโยชน์การสมัครสอบแข่งขัน สอบคัดเลือกหรือรับคัดเลือก47 
28 ต.ค. 2523ทม. 0202/ว.5ทบวงมหาวิทยาลัยการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ30 
09 ก.ค. 2523ทม. 0202/ว.3ทบวงมหาวิทยาลัยการเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการ23 
07 ม.ค. 2523ทม 0202 / ว. 1ทบวงมหาวิทยาลัยวุฒิปริญญาหรือประกาศนียบัตรที่ไม่ได้รับการรับรองวิทยฐานะ25 
31 ต.ค. 2522ทม0202/ว6ทบวงมหาวิทยาลัยหลักสูตรการสอบคัดเลือก22 
01 ต.ค. 2522ทม 0202 / ว. 6ทบวงมหาวิทยาลัยการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ผู้กลับจากรับราชการทหาร20 
01 ต.ค. 2522ทม.0202/ว.6ทบวงมหาวิทยาลัยการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ผู้กลับจากราชการทหาร27 
30 เม.ย. 2522ทม 0202/ว.1ทบวงมหาวิทยาลัยการยุบอัตราข้าราชการพลเรือนวิสามัญ24 
13 ก.ค. 2521ทม 0202/ว.6ทบวงมหาวิทยาลัยหลักสูตรการสอบคัดเลือก20 
16 มิ.ย. 2521ทม 0202/ว.5ทบวงมหาวิทยาลัยการกำหนดตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย20 
01 เม.ย. 2521ทม.0202/ว.1ทบวงมหาวิทยาลัยการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง เพื่อประกาศรับสมัครบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ22 
23 พ.ย. 2520ทม.0202/ว.14ทบวงมหาวิทยาลัยการขอกำหนดตำแหน่งเพิ่มใหม่21 
31 ต.ค. 2520ทม.0202/ว.13ทบวงมหาวิทยาลัยการขอกำหนดตำแหน่งเพิ่มใหม่51 
31 ส.ค. 2520ทม.0202/ว.11ทบวงมหาวิทยาลัยการเทียบประกาศนียบัตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายเนติบัณฑิตยสภา (น.บ.ท.)เท่ากับปริญาโท เพื่อสิทธิในการขอแต่งตั้งตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์78 
16 พ.ค. 2520ทม.0202/ว.5ทบวงมหาวิทยาลัยการอุทธรณ์คำสั่งมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.251849 
16 มี.ค. 2520สร.ทม.0202/ว.3ทบวงมหาวิทยาลัยการรับโอนข้าราชการมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามข้อ 11 (ก) แห่งกฎทบวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2519)23 
01 มี.ค. 2520สร.ทม.0202/ว.1ทบวงมหาวิทยาลัยการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ26 
28 ต.ค. 2519สร.ทม.0202/ว.18ทบวงมหาวิทยาลัยการบรรจุผู้มีวุฒิปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเข้ารับราชการในตำแหน่งที่มีอัตราเงินเดือนหลายระดับ22 
19 ต.ค. 2519สร ทม 0202/ว 17ทบวงมหาวิทยาลัยการกำหนดวิธีการเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามกฎกระทรวงหรือกฎทบวงซึ่งถูกยกเลิกไปแล้ว21 
14 ต.ค. 2519สร.ทม.0202/ว.14ทบวงมหาวิทยาลัยการใช้ผลการสอบหรือการคัดเลือก20 
14 ต.ค. 2519สร.ทม.0202/ว.15ทบวงมหาวิทยาลัยการเทียบคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งเพื่อสิทธิในการสมัครสอบหรือรับคัดเลือก21 
14 ต.ค. 2519สร.ทม.0202/ว 16ทบวงมหาวิทยาลัยการอนุมัติให้แต่งตั้งข้าราชการที่มีคุณสมบัติเฉพาะต่างไปจากที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง20 
14 ต.ค. 2519สร ทม 0202/ว.12ทบวงมหาวิทยาลัยหลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุผู้ไปปฎิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีกลับเข้ารับราชการ16 
14 ต.ค. 2519สร.ทม.0202/ว.10ทบวงมหาวิทยาลัยหลักเกณฑ์และวิธีการโอนข้าราชการ28 
14 ต.ค. 2519สร.ทม.0202/ว.13ทบวงมหาวิทยาลัยการใช้บังคับกฎทบวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2519)38 
14 ต.ค. 2519สร.ทม.0202/ว.4ทบวงมหาวิทยาลัยหลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ26 
14 ต.ค. 2519สร.ทม.0202/ว.8ทบวงมหาวิทยาลัยหลักสูตรและวิธีดำเนินการเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้28 
14 ต.ค. 2519สร.ทม.0202/ว.9ทบวงมหาวิทยาลัยหลักเกณฑ์และวิธีการโอนข้าราชการ22 
14 ต.ค. 2519สร.ทม.0202/ว.2ทบวงมหาวิทยาลัยหลักสูตรและวิธีดำเนินการเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน เกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้25 
08 มี.ค. 2519กฎทบวง (ฉบับที่ 2)ทบวงมหาวิทยาลัยกฏทบวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2519) และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปี พ.ศ.2522 ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย24 

[ย้อนกลับ]

   หมายเหต: เปิดอ่าน(ครั้ง) * คือ จำนวนครั้งที่ผู้ใช้คลิกเปิดอ่านเอกสาร เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2554