หน่วยงาน : กระทรวงการคลัง   [ย้อนกลับ]
วัน เดือน ปีเลขที่หนังสือหน่วยงานชื่อเรื่องเปิดอ่าน(ครั้ง) *
16 มี.ค. 2547ที่ กค 0406.2/ว.23กระทรวงการคลังแนวทางปฏิบัติในการอุทธรณ์ฎีกาคำพิพากษาของศาล81 
12 มี.ค. 2547ป/108กระทรวงการคลังระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา และการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2546 114 
03 มี.ค. 2547ที่ กค 0409.4/ว.12กระทรวงการคลังพระราชบัญญัติสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. 254655 
25 ก.พ. 2547ที่ กค 0409.3/ว. 106กระทรวงการคลังระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินรายได้สถานศึกษาของรัฐที่ไม่เป็นนิติบุคคล พ.ศ. 254668 
09 ก.พ. 2547กค 0409.5/ว.8กระทรวงการคลังประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การคงสิทธิตามโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยสำหรับข้าราชการซึ่งลาออกจากราชการตามมาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง พ.ศ. 254757 
26 ม.ค. 2547ที่ ศธ 0513.10102/ว 103กระทรวงการคลังการจัดสัมมนาทางวิชาการ59 
09 ม.ค. 2547ที่ ศธ 0513.10102/ว 20กระทรวงการคลังขอข้อมูลการเบิกจ่ายค่าติดตั้งโทรศัพท์ประจำบ้านพักส่วนตัวข้าราชการ47 
04 ธ.ค. 2546ที่ กค 0409.4/ ว.103กระทรวงการคลังพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 21) พ.ศ.2546 และพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.254662 
03 พ.ย. 2546ที่ กค 0406.3/ว 332กระทรวงการคลังประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการผ่อนชำระหนี้ กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือทายาทได้รับเงินเกินสิทธิหรือได้รับเงินไปโดยไม่มีสิทธิ260 
16 ต.ค. 2546ที่ กค 0311/ว 168กระทรวงการคลังเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกการประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 1149 
19 ก.ย. 2546ที่ กค 0301/ว 150กระทรวงการคลังขอความร่วมมือเผยแพร่ข่าว53 
19 ก.ย. 2546ที่ กค 0311/ว 148กระทรวงการคลังเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติครบ 150 ปี แห่งวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว61 
11 ก.ย. 2546ศธ 0513.10102/ว 745กระทรวงการคลังขอข้อมูลคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการของส่วนราชการ47 
14 ส.ค. 2546ที่ กค 0311/ว 113กระทรวงการคลังเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกครบ 90 ปี ธนาคารออมสิน66 
10 ก.ค. 2546กค 0417/ว 201กระทรวงการคลังขอความร่วมมือให้ส่งคืนบัตรหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า51 
09 มิ.ย. 2546ที่ กค 0409.7/ว.44กระทรวงการคลังการเทียบตำแหน่ง64 
02 มิ.ย. 2546ที่ กค 0415/ว 41กระทรวงการคลังหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง115 
11 เม.ย. 2546ที่ กค 0301/ว 53กระทรวงการคลังโครงสร้่างเนื้อหาและข้อมูลของเว็บไซต์กรมธนารักษ์ใหม่50 
26 มี.ค. 2546ทม 0401.01/ว 178กระทรวงการคลังการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตรงถึงสมาชิก48 
20 มี.ค. 2546กค 0415/ว.23กระทรวงการคลังหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ122 
04 มี.ค. 2546กค 0409.5/ว.18กระทรวงการคลังซ้อมความเข้าใจคดีปกครองเกี่ยวกับสิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ83 
23 ม.ค. 2546กค 0406.6/ว. 8กระทรวงการคลังการเรียกชดใช้เงินกรณีผิดสัญญารับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และสัญญาการไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ74 
17 ม.ค. 2546ที่ กค 0906/55กระทรวงการคลังขอความอนุเคราะห์ติดประกาศรับสมัครงาน50 
11 พ.ย. 2545ที่ กค 0311/ว 294กระทรวงการคลังเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกครบ 90 ปี วชิรพยาบาล 90 ปี กรมทางหลวง และ 60 ปี กรมการค้าภายใน78 
8 พ.ย. 2545ที่ กค 0419/ว 315กระทรวงการคลังขอข้อมูล51 
22 ต.ค. 2545ที่ กค 0301/ว 278กระทรวงการคลังการกำหนดเลขที่หนังสือออกของกรมธนารักษ์59 
19 ก.ย. 2545ที่ กค 0418/ว228กระทรวงการคลังเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกครบ 100 ปี กรมชลประทาน54 
29 ส.ค. 2545กค 0408/ว 208กระทรวงการคลังกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 254595 
12 เม.ย. 2545ที่ กค 0506.5/ว 56กระทรวงการคลังคู่มือสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลของผู้รับบำนาญ52 
7 ก.พ. 2545กค 0418/ว 21กระทรวงการคลังเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกครบ 50 ปี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์77 
14 ม.ค. 2545ท 5/2545กระทรวงการคลังโครงการรับนักศึกษาเข้าฝึกงานภาคฤดูร้อนประจำปี 254581 
12 ธ.ค. 2544กค 0528.3/ว.37097กระทรวงการคลังการตรวจสอบการตีราคาทรัพย์สิน79 
28 พ.ย. 2544กค 0530.1/ว.129กระทรวงการคลังการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายสำรองเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 จำนวน 58,000 ล้านบาท78 
19 ต.ค. 2544กค 0526.3/ว29703กระทรวงการคลังการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. 254561 
15 ต.ค. 2539กค 0526.5/45853กระทรวงการคลังการขอให้อาจารย์ที่ได้รับอนุญาตให้ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการต่อไป63 
07 ส.ค. 2539กค 0528.2/ว97กระทรวงการคลังระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. 253961 
19 เม.ย. 2539ที่ กค 0526.5/ว 57 กระทรวงการคลังพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ56 
06 พ.ย. 2538กค 0526.5/ว.119กระทรวงการคลังสิทธิในการรับค่าเช่าบ้านข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2527 กรณีย้ายสำนักงานไปต่างท้องที่86 
28 เม.ย. 2538กค 0502/15023กระทรวงการคลังการเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งในมหาวิทยาลัย92 
22 ส.ค. 2537ที่ กค 0502/ว 95กระทรวงการคลังการแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์การทำสัญญาของข้าราชการที่ลาไปศึกษา ฝึกอบรม และปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ60 
06 พ.ค. 2537ด่วนมาก กค.0513/ว 58กระทรวงการคลังการนับอายุบุคคล66 
03 ก.ย. 2536กค 0502/ว 90กระทรวงการคลังการผ่อนผันให้นับเวลาที่ขอกลับเข้ารับราชการเป็นระยะเวลาการรับราชการชดใช้ทุนตามสัญญาลาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย67 
16 มิ.ย. 2536กค 0502/ว 24277กระทรวงการคลังการกำหนดเงินประจำตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย54 
23 เม.ย. 2536ที่ กค 0502/ว 14922กระทรวงการคลัง การกำหนดเงินประจำตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย 56 
25 ม.ค. 2536กค 0502/ว 11กระทรวงการคลังเงินสวัสดิการบุตร66 
10 เม.ย. 2535กค 0502/ว 59กระทรวงการคลังพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 253564 
29 ส.ค. 2534กค 0512/ว 105กระทรวงการคลังการแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่60 
03 ก.ค. 2533ที่ กค 0502/ว.90กระทรวงการคลังการปรับปรุงแบบสัญญาของข้าราชการที่ไปศึกษา หรือฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ51 
10 มี.ค. 2529กค.0531/ว.12163กระทรวงการคลังการแต่งตั้งลูกจ้างประจำให้ดำรงตำแหน่งที่ปรับระดับชั้น60 
29 พ.ย. 2527กค.0510/ว.61755กระทรวงการคลังการแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่68 
19 ก.ย. 2518กค .0508/ว.34174กระทรวงการคลังกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการผ่อนชำระเงินทุนของผู้ผิดสัญญาว่าด้วยการลาไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ74 

[ย้อนกลับ]

   หมายเหต: เปิดอ่าน(ครั้ง) * คือ จำนวนครั้งที่ผู้ใช้คลิกเปิดอ่านเอกสาร เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2554