หน่วยงาน : กระทรวงสาธารณสุข   [ย้อนกลับ]
วัน เดือน ปีเลขที่หนังสือหน่วยงานชื่อเรื่องเปิดอ่าน(ครั้ง) *
16 ต.ค. 2546ที่ สธ 0423.3/ว 347กระทรวงสาธารณสุขการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับบุหรี่ให้เป็นรูปธรรม37 
18 ก.ค. 2546ที่ สธ 0409.1/ว 307กระทรวงสาธารณสุขแจ้งการเปลี่ยนชื่อหน่วยงานใหม่44 
2 ก.ค. 2546สธ 0905.04/ว 3754กระทรวงสาธารณสุขขอเชิญส่งผลงานวิชาการและเข้าร่วมประชุมในการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพ เรื่อง "สิ่งแวดล้อมสะอาดสดใส เด็กไทยแข็งแรง"36 
31 มี.ค. 2546สธ 0421.1/1204กระทรวงสาธารณสุขขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการส่งข้าราชการไปประชุม ในพื้นที่เขตระบาดของโรค SARS 39 
28 ก.พ. 2546สปสช.03/วกระทรวงสาธารณสุขส่งประกาศเพื่อประชาสัมพันธ์57 
28 ก.พ. 2546สปสช.03/ว 95กระทรวงสาธารณสุขส่งประกาศเพื่อประชาสัมพันธ์66 
1 ก.ค. 2545ที่ กบม. 366/2545กระทรวงสาธารณสุขขอเชิญร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติ "50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ"40 
19 มี.ค. 2545สธ 0216/0204/ว 353กระทรวงสาธารณสุขเชิญเข้ารับการอบรม53 

[ย้อนกลับ]

   หมายเหต: เปิดอ่าน(ครั้ง) * คือ จำนวนครั้งที่ผู้ใช้คลิกเปิดอ่านเอกสาร เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2554