หน่วยงาน : กระทรวงศึกษาธิการ   [ย้อนกลับ]
วัน เดือน ปีเลขที่หนังสือหน่วยงานชื่อเรื่องเปิดอ่าน(ครั้ง) *
18 ส.ค. 2547ศธ 0508/ว 818กระทรวงศึกษาธิการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดาผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและราชการ41 
29 มี.ค. 2547ศธ 0521.2.1004/003กระทรวงศึกษาธิการขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมและขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวอบรม30 
24 มี.ค. 2547ศธ 0512.41/ว. 19กระทรวงศึกษาธิการขอความร่วมมือประกาศ35 
11 มี.ค. 2547ที่ ศธ 0509.3/ว.220กระทรวงศึกษาธิการขอแก้ไขในประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อรับทุนโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาเด็กอัจฉริยะ34 
11 มี.ค. 2547ป/107กระทรวงศึกษาธิการประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2546 54 
01 มี.ค. 2547ที่ ศธ 0509.3/ว. 263กระทรวงศึกษาธิการรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาเด็กอัจฉริยะ เพื่อศึกษาในระดับปริญญาโท-เอก ณ ต่างประเทศ36 
11 ก.พ. 2547ที่ ศธ 0509.3/ว.103กระทรวงศึกษาธิการแจ้งรายชื่อข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยที่จะเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 255142 
06 ก.พ. 2547ศธ 0509.3/1260กระทรวงศึกษาธิการการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 12-1329 
05 ก.พ. 2547ที่ ศธ 0507/ว 77กระทรวงศึกษาธิการการจัดสรรทุนรัฐบาลตามโครงการเตรียมกำลังคนภาคราชการเพื่ออนาคต ประจำปี 254731 
04 ก.พ. 2547ศธ 0513.10102/ว 146กระทรวงศึกษาธิการขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม" รุ่นที่ 629 
04 ก.พ. 2547ศธ 0513.10102/ว 144กระทรวงศึกษาธิการขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "สันติภาพโลก"29 
04 ก.พ. 2547ที่ ศธ 0513.10102/ ว 143กระทรวงศึกษาธิการขอความอนุเคราะห์พิจารณเสนอรายชื่อข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม29 
03 ก.พ. 2547ที่ ศธ 0509.5/ว 84กระทรวงศึกษาธิการแจ้งรายชื่อข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยที่จะเกษียณอายุราชการในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 254732 
02 ก.พ. 2547ที่ ศธ 0513.10102/ว 138กระทรวงศึกษาธิการขอเชิญร่วมสัมมนา และประชาสัมพันธ์29 
02 ก.พ. 2547ศธ 0513.10102/ว 136กระทรวงศึกษาธิการขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การจัดทำและบริหารงบประมาณด้วยคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 13 และรุ่นที่ 1445 
29 ม.ค. 2547ศธ 0507/ ว 85กระทรวงศึกษาธิการประกาศรับสมัคร Secretary ของ องค์การอนามัยโลก ภายใต้การดูแลของ ESCAP38 
28 ม.ค. 2547ศธ 0528.05/0763กระทรวงศึกษาธิการการประชุมนานาชาติ International Conference "Korea: Past, Present and Future32 
28 ม.ค. 2547ที่ ศธ 0513.10102/ ว 113กระทรวงศึกษาธิการขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ และการนำเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยศรีปทุม30 
27 ม.ค. 2547ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0507/ว56กระทรวงศึกษาธิการการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ประชุมระดับนานาชาติ29 
23 ม.ค. 2547ที่ ศธ 0513.10102/ว.89กระทรวงศึกษาธิการขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนานานาชาติ เนื่องในโอกาสพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว92 
21 ม.ค. 2547ศธ 0513.10102/ว 73กระทรวงศึกษาธิการขอเชิญฟังการอภิปรายวิชาการ เรื่อง "การเงินอุดมศึกษาแบบใหม่ : มิติใหม่ในการปฏิรูปอุดมศึกษาจริงหรือ"31 
21 ม.ค. 2547ศธ 0513.10102/ว 74กระทรวงศึกษาธิการขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมการอบรม33 
21 ม.ค. 2547ที่ ศธ 0513.10102/ว.79กระทรวงศึกษาธิการขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนา32 
20 ม.ค. 2547ที่ ศธ 0513.10102- ว 71กระทรวงศึกษาธิการขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนา30 
20 ม.ค. 2547ศธ 0513.10102/ว.72กระทรวงศึกษาธิการขอเชิญร่วมงานสัมมนาทางวิชาการ31 
19 ม.ค. 2547ศธ 0513.10102/ว.61กระทรวงศึกษาธิการขอเรียนเชิญร่วมการประชุมทางวิชาการนานาชาติด้านการปฏิรูปการศึกษา "Making Educational Reform Happen : Learning from Asian Experience and Comparative Perspectives"33 
19 ม.ค. 2547ศธ 0513.10102/ว.57กระทรวงศึกษาธิการขอเชิญฟังปาฐกถาชุดสิรินธร ครั้งที่ 1934 
14 ม.ค. 2547ที่ ศธ 0513.10102/ว 41กระทรวงศึกษาธิการเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์33 
14 ม.ค. 2547ที่ ศธ 0201.4/3178กระทรวงศึกษาธิการการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 254632 
14 ม.ค. 2547ที่ ศธ 0513.10102/ว.37กระทรวงศึกษาธิการขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ29 
14 ม.ค. 2547ศธ 0505/ว.12 กระทรวงศึกษาธิการขอความอนุเคราะห์เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ 
13 ม.ค. 2547ศธ 0513.10102/ว.33กระทรวงศึกษาธิการการเปลี่ยนแปลงเลขหมายโทรศัพท์และโทรสารของหน่วยงานภายในอาคาร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา31 
13 ม.ค. 2547ที่ ศธ 0513.10102/ว 32กระทรวงศึกษาธิการขอความร่วมมือสำรวจความพร้อมของสถาบันอุดมศึกษาในการช่วยยกระดับมาตรฐานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา30 
13 ม.ค. 2547ที่ ศธ 0513.10102/ว 35กระทรวงศึกษาธิการการดำเนินการตามมติที่ประชุมสภาลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ประจำปี 254629 
09 ม.ค. 2547ที่ ศธ 0507/ว 663กระทรวงศึกษาธิการการเสนอคำขอรับการสนับสนุนโครงการภายใต้โครงการให้นักวิชาการไทยที่อยู่ต่างประเทศกลับมาร่วมพัฒนาการอุดมศึกษาไทย32 
09 ม.ค. 2547ศธ 0513.10102/ว 21กระทรวงศึกษาธิการการประชุมนานาชาติ The Asia-Pacific Electromagnetic Fields Conference 38 
09 ม.ค. 2547ที่ ศธ 0513.10102/ว 22กระทรวงศึกษาธิการขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม29 
08 ม.ค. 2547ที่ ศธ 0513.10102/ว.19กระทรวงศึกษาธิการขอเรียนเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่านสมัครเข้ารับการอบรมระยะสั้น32 
07 ม.ค. 2547 ที่ ศธ 0513.10102/ว.15กระทรวงศึกษาธิการขอความอนุเคราะห์อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการศึกษา29 
07 ม.ค. 2547ที่ ศธ 0513.10102/ว 17กระทรวงศึกษาธิการรายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน28 
06 ม.ค. 2547ที่ ศธ 0513.10102/ว 10กระทรวงศึกษาธิการขอความอนุเคราะห์จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและโปรดเผยแพร่ข่าวการอบรม32 
06 ม.ค. 2547ศธ 0513.10102/ว 11กระทรวงศึกษาธิการระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมสวัสดิการสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 254633 
30 ธ.ค. 2546ที่ ศธ 0530.1(2.2)/ว 476กระทรวงศึกษาธิการขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดแต่งเพลงมหาวิทยาลัยฯ29 
26 ธ.ค. 2546ที่ ศธ 0575/ว 0782 กระทรวงศึกษาธิการเลื่อนการปิดรับสมัครผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา34 
19 ธ.ค. 2546ที่ ศธ 0501/ว.610กระทรวงศึกษาธิการ4. การจัดตั้งสำนักงานทะเบียนกลางของประเทศ49 
19 ธ.ค. 2546ที่ ศธ 0501/ว. 610กระทรวงศึกษาธิการ5. แจ้งสถานที่ติดต่อสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพี่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ46 
19 ธ.ค. 2546ที่ ศธ 0501/ว 610กระทรวงศึกษาธิการ3. ขอส่งงสรุปการสัมมนาวิชาการฯ46 
19 ธ.ค. 2546ที่ศธ 0501/ว 610กระทรวงศึกษาธิการ2.แนวทางและมาตรการการใช้สื่อของรัฐเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และครอบครัว47 
19 ธ.ค. 2546ศธ 0501/ว 610กระทรวงศึกษาธิการ1.กำหนดให้วันที่ 2 มกราคม 2547 เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ47 
16 ธ.ค. 2546ศธ 0513.10102/ว 1061กระทรวงศึกษาธิการยุทธศาสตร์เสริมสร้างจิตสำนึกที่ถูกต้อง มีคุณธรรมอันมั่นคงสำหรับสังคมไทย ตามนโยบายรัฐบาล32 
16 ธ.ค. 2546ที่ ยน 1791/ว.2546กระทรวงศึกษาธิการขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าป่าหนังสือ วิทยาลัยโยนก38 
12 ธ.ค. 2546ที่ ศธ 0501/ว 560 (1)กระทรวงศึกษาธิการการนำกฎสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 91 (พ.ศ.2546) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบข้าราชการพลเรือน พุทธศักราช 2478, ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 3/254667 
12 ธ.ค. 2546ที่ ศธ 0501/ว 562กระทรวงศึกษาธิการการประดับธงชาติ56 
12 ธ.ค. 2546ศธ 0501/ว 559กระทรวงศึกษาธิการผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของรัฐบาล พ.ศ. 2546, เรื่อง ทุนสนับสนุนการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ของมูลนิธิ 50 ปี ธปท., เรื่อง ขอเชิญชวนร่วมประชาสัมพันธ์หนังสือโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 42 
12 ธ.ค. 2546ที่ ศธ 0501/ว 560กระทรวงศึกษาธิการการดำเนินงานโครงการพัฒนาชีวิตครู โครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน การชี้แจงคณะรัฐมนตรีผ่านการประชุมทางไกล (VDO Conference) การแต่งตั้งผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา เครื่องหมายราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การติดต่อและประสานงานกับสำนักงานบริหารการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน (องค์การมหาชน)32 
12 ธ.ค. 2546ที่ ศธ 0501/ว 561กระทรวงศึกษาธิการแนวยุทธศาสตร์และขั้นตอนการต่อสู้เพี่อเอาชนะยาเสพติด (Road map)30 
04 ธ.ค. 2546ที่ ศธ 5801/UTOกระทรวงศึกษาธิการขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนา33 
03 ธ.ค. 2546ที่ ศธ 0513.10102/ว 1023กระทรวงศึกษาธิการขอส่งข้อเสนอแนวทางการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์29 
03 ธ.ค. 2546ที่ ศธ 0516.36/377กระทรวงศึกษาธิการขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการ29 
17 พ.ย. 2546ที่ ศธ 04137/1500กระทรวงศึกษาธิการโครงการทอดผ้าป่าหนังสือ 1,000,000 เล่ม39 
14 พ.ย. 2546ที่ ศธ บส. 0564.06/ว 10159กระทรวงศึกษาธิการขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ32 
14 พ.ย. 2546ที่ วอ.0019/2546กระทรวงศึกษาธิการขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์34 
13 พ.ย. 2546ศธ 0513.10102/948กระทรวงศึกษาธิการขอความร่วมมือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ47 
13 พ.ย. 2546ศธ 0513.10102/951กระทรวงศึกษาธิการผลการประชุมปรึกษาหารือการตรวจราชการตามโครงสร้างใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ34 
12 พ.ย. 2546ที่ ศธ 0575/ว 474กระทรวงศึกษาธิการประกาศรับสมัครผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา35 
06 พ.ย. 2546ที่ ศธ 0522.08(03) ว 2667กระทรวงศึกษาธิการขอเชิญส่งบุลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรม29 
06 พ.ย. 2546ที่ สธ 0519.1.06/1167กระทรวงศึกษาธิการขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การสัมมนาวิชาการ38 
05 พ.ย. 2546ที่ ศธ 5801/1723กระทรวงศึกษาธิการขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา29 
04 พ.ย. 2546ที่ ศธ 0512.37/39กระทรวงศึกษาธิการขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการประจำปี 254638 
04 พ.ย. 2546ที่ ศธ 0528.26/ว 2464กระทรวงศึกษาธิการขอแจ้งการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา41 
30 ต.ค. 2546ที่ ศธ 0562/ว 2167กระทรวงศึกษาธิการแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสถาบันราชภัฏจันทรเกษม ระบบอัตโนมัติ40 
28 ต.ค. 2546ที่ ศธ 0516.01/-กระทรวงศึกษาธิการขอเชิญร่วมรับฟังปาฐกถาเนื่องในโอกาสมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 70 ปี33 
27 ต.ค. 2546ที่ สคช ว.027/2546กระทรวงศึกษาธิการสถาบันคลังสมองของชาติ40 
24 ต.ค. 2546ที่ ศธ 0512.41/ว 92กระทรวงศึกษาธิการขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมทางไกล (Distance Learming Course)31 
13 ต.ค. 2546ที่ ศธ 0513.10102/ว 858กระทรวงศึกษาธิการ"วัน 14 ตุลา ประชาธิปไตย"32 
13 ต.ค. 2546ที่ ศธ 0503/ว. 399กระทรวงศึกษาธิการการนำวุฒิอาสาธนาคารสมองมาร่วมพัฒนาประเทศ40 
13 ต.ค. 2546ที่ ศธ 0513.10102/ว 859กระทรวงศึกษาธิการแจ้งเตือนการป้องกันภัยจากน้ำท่วมฉับพลัน35 
30 ก.ย. 2546ที่ ศธ 0509.6(7)/5149กระทรวงศึกษาธิการร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ60 
26 ก.ย. 2546ที่ ศธ 0501/ว 316กระทรวงศึกษาธิการการรณรงค์ประดับธงชาติเพื่อสร้างความรู้สึกนิยม และภาคภูมิใจในความเป็นชาติ38 
26 ก.ย. 2546ที่ ศธ 0501/ว 315กระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอส่งสำเนาหนังสือเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 1. เรื่องการส่งเรื่องการจัดวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี 2. เรื่องบัญชีติดตามเรื่องที่นำเสนอคณะรัฐมนตรี 6. ขั้นตอนการดำเนินการตาม มาตรา 17 แห่ง พ.ร.บ. สภาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 254337 
23 ก.ย. 2546ที่ ศธ 0501/ว 318กระทรวงศึกษาธิการมาตรการต่อข้าราชการที่ทำงานไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล32 
19 ก.ย. 2546ที่ ศธ 0513.10102/ว 766กระทรวงศึกษาธิการข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม34 
19 ก.ย. 2546ที่ ศธ 0512.64/65กระทรวงศึกษาธิการขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานเสวนาอาศรมความคิด (2002-2003) ครั้งที่ 931 
19 ก.ย. 2546ที่ ศธ 0516/994กระทรวงศึกษาธิการขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลการศึกษาขั้นสุดท้ายโครงการศึกษาเส้นทางลัดสู่ภาคใต้30 
19 ก.ย. 2546ที่ ศธ 0513.10102/ว 772กระทรวงศึกษาธิการหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการกิจกรรมทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ35 
04 ก.ย. 2546ศธ 0509.2/ว.3กระทรวงศึกษาธิการการแบ่งสัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการในการเสนอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ35 
04 ก.ย. 2546ศธ 0513.10102/ว 713กระทรวงศึกษาธิการความคืบหน้าในการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 254647 
04 ก.ย. 2546ศธ 0509.6(9)/519กระทรวงศึกษาธิการหารือหลักเกณฑ์การขอผ่อนชำระเงินกรณีผิดสัญญาลาศึกษาต่างประเทศ33 
03 ก.ย. 2546ศธ 0513.10102/ว 714กระทรวงศึกษาธิการขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธชินราช หน้าตัก 7 ศอก38 
03 ก.ย. 2546ที่ ศธ 0519.23/0178กระทรวงศึกษาธิการขอเชิญร่วมโครงการเฉลิมฉลอง 48 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 48 ปาฐกถาภูมิปัญญานักคิดไทย ระยะที่ 336 
03 ก.ย. 2546ศธ 0513.10102/ว 712กระทรวงศึกษาธิการการปรับปรุงแนวทางและมาตรการเกี่ยวกับการชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระให้แก่รัฐวิสาหกิจ43 
01 ก.ย. 2546ที่ สศม. 01(ว)151กระทรวงศึกษาธิการขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์30 
01 ก.ย. 2546ที่ ศธ 0525/495กระทรวงศึกษาธิการขอเชิญเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ ในงานนิทรรศการตลาดนัด e-Leaming40 
01 ก.ย. 2546ที่ ศธ 0517.18/442กระทรวงศึกษาธิการขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการประจำปี 254633 
29 ส.ค. 2546ที่ ศธ 0508/ว178กระทรวงศึกษาธิการขออนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ28 
29 ส.ค. 2546ศธ 0513.10102/ว 705กระทรวงศึกษาธิการขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาผลงานวิจัยและขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์30 
27 ส.ค. 2546ศธ 0513.10102-ว 682กระทรวงศึกษาธิการขอเรียนเชิญฟังการเสวนาทางวิชาการ36 
26 ส.ค. 2546ศธ 0521.2.07/ว 0626กระทรวงศึกษาธิการขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์34 
26 ส.ค. 2546ที่ ศธ 0516/248กระทรวงศึกษาธิการขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้ารับการพิจารณารางวัล TTF AWARD ประจำปี 2546-254732 
26 ส.ค. 2546ที่ กทศ. 101/2546กระทรวงศึกษาธิการขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง "แนวทางการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อความเป้นเลิศทางวิชาการ"28 
25 ส.ค. 2546ศธ 0513.10102-ว 675กระทรวงศึกษาธิการประกาศรับสมัครสถาบันอุดมศึกษานำร่อง โครงการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษารุ่นที่ 332 
21 ส.ค. 2546ศธ 0513.10102-ว 667กระทรวงศึกษาธิการขอเชิญกำหนดหัวข้อเรื่อง และส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ฉบับพิเศษ35 
15 ส.ค. 2546ศธ 0509.6(4)/ว95กระทรวงศึกษาธิการขอความอนุเคราะห์เผยแพรประกาศ และขอเชิญชวนเสนอผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการการอุดมศึกษา30 
06 ส.ค. 2546ศธ0509.6(7)/ว106กระทรวงศึกษาธิการการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน50 
6 ส.ค. 2546ที่ สสอ.46/088กระทรวงศึกษาธิการขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการของ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 1129 
6 ส.ค. 2546ทม 0513.10102/ว 610กระทรวงศึกษาธิการการกราบเรียนเชิญ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี36 
5 ส.ค. 2546 ทม 0503.8/พ.44กระทรวงศึกษาธิการงานทอดกฐินมหากุศล การสร้างพระพุทธรูปปางสะดุ้งมาร ภปร.สก.สูง 79 นิ้ว และการสร้างวิหาร 90 พรรษา ญสส.33 
4 ส.ค. 2546์์์ที่ ศธ 0507/ว 42กระทรวงศึกษาธิการแถลงการณ์ร่วมโดยรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสในโอกาสการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทย ระหว่างวันที่ 12-13 พฤษภาคม 254629 
31 ก.ค. 2546์ศธ 0513.10102-ว 587กระทรวงศึกษาธิการขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนา28 
28 ก.ค. 2546ทม 1201/60256กระทรวงศึกษาธิการขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย34 
23 ก.ค. 2546ที่ วก 1210/2546กระทรวงศึกษาธิการขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ทุกการศึกษาต่อต่างประเทศ28 
21 ก.ค. 2546์ศธ 1530.11/64กระทรวงศึกษาธิการขอความอนุเคราะห์จัดสรรโควต้าให้นักเรียนเข้าเรียนมหาวิทยาลัย และคู่มือ เอกสาร วารสาร การศึกษาต่อของมหาวิทยาลัย29 
18 ก.ค. 2546ที่ ม.ญ. 1149/2546กระทรวงศึกษาธิการเปลี่ยนแปลงชื่อ "วิทยาลัยหาดใหญ่" เป็น "มหาวิทยาลัยหาดใหญ่"33 
11 ก.ค. 2546ที่ ศธ 0509/ ว 20กระทรวงศึกษาธิการการอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ รุ่นที่ 330 
11 ก.ค. 2546ที่ ทม 0303/2985กระทรวงศึกษาธิการขอเรียนเชิญร่วมการสัมมนาทางวิชาการ "12 ปี ไอ ทีจุฬาฯ : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวัดผลการดำเนินงานขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ"30 
11 ก.ค. 2546ที่ ทม 1807/ว 1032กระทรวงศึกษาธิการขอเชิญเข้ารับการอบรม29 
10 ก.ค. 2546ที่ ทม 0414/2104กระทรวงศึกษาธิการขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม31 
10 ก.ค. 2546ศธ 1541.22/ว 099กระทรวงศึกษาธิการขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรม31 
27 มิ.ย. 2546ที่ Ref.2003/340กระทรวงศึกษาธิการประกาศรับสมัครสอบชิงทุน Fulbright-TRF Thai Junior Research Scholarship Program37 
25 มิ.ย. 2546ที่ สศบม.ว.0158/2546กระทรวงศึกษาธิการเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นพร้อมผลงาน29 
25 มิ.ย. 2546ที่ ทม 5101/ว 60กระทรวงศึกษาธิการขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาและขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การสัมมนาเชิงวิชาการนานาชาติ29 
13 มิ.ย. 2546ที่ 2546/พรบ.กศธ.กระทรวงศึกษาธิการพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ34 
2 มิ.ย. 2546ที่ ศธ 1733.6/52กระทรวงศึกษาธิการขอความอนุเคราะห์หนังสือประกอบการเรียนการสอน41 
28 พ.ค. 2546ที่ ศมข.220/2546กระทรวงศึกษาธิการการเสนอชื่อศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 254632 
28 พ.ค. 2546ที่ ทม 1807/ว.691กระทรวงศึกษาธิการขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม31 
20 พ.ค. 2546ศธ ๑๓๐๕/๓๒๕กระทรวงศึกษาธิการการรับรองคุณวุฒิและกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครู38 
13 พ.ค. 2546ทม 5101/635กระทรวงศึกษาธิการขอความร่วมมือประกาศและเผยแพร่การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยสถาบัน31 
30 เม.ย. 2546ที่ ศธ 1541.22/ว 048กระทรวงศึกษาธิการขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรม32 
18 เม.ย. 2546ทม 0325/451กระทรวงศึกษาธิการขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เรื่อง การประเมินผลรายวิชาและบทเรียน33 
28 มี.ค. 2546ทม 0401.01/ ว 187กระทรวงศึกษาธิการขอความร่วมมือในการรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดปฏิบัติตามแนวศีล 536 
17 มี.ค. 2546ทม0361/978กระทรวงศึกษาธิการขอเชิญชวนเสนอหนังสือมายังสำนักพิมพ์เพื่อพิจารณาจัดพิมพ์48 
6 มี.ค. 2546ที่ ศธ 1033/1068กระทรวงศึกษาธิการแจ้งการปรับเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร34 
26 ก.พ. 2546ทม0201(1)/ว 133กระทรวงศึกษาธิการทบวงมหาวิทยาลัยขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 7 ฉบับ32 
25 ก.พ. 2546ทม 0816/194กระทรวงศึกษาธิการการดำเนินงานตามแผนพัฒนาล่ามภาษามือ พ.ศ. 254637 
25 ก.พ. 2546ทม 0201(1)/ว 131กระทรวงศึกษาธิการการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด28 
24 ก.พ. 2546ทม 0815/370กระทรวงศึกษาธิการขอเชิญร่วมงาน Open house35 
24 ก.พ. 2546ที่ อค.016/2546กระทรวงศึกษาธิการขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานเสวนา และประชาสัมพันธ์การจัดงาน35 
24 ก.พ. 2546์ศธ 1542.15/19กระทรวงศึกษาธิการขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรม30 
24 ก.พ. 2546ทม 0815.06/170กระทรวงศึกษาธิการขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังปาฐกถาเกียรติยศ ศาสตราจารย์นายแพทย์กษาน จาติกวนิช ครั้งที่ 232 
20 ก.พ. 2546ทม 1807/ว 270กระทรวงศึกษาธิการขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตร "การจัดทำและบริหารงบประมาณด้วยคอมพิวเตอร์30 
12 ก.พ. 2546ที่ ทม 1901/ว 0498กระทรวงศึกษาธิการขอเรียนเชิญจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการฝึกอบรม30 
10 ก.พ. 2546ทม 0819/2193กระทรวงศึกษาธิการขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมระยะสั้น และประชาสัมพันธ์หลักสูตร51 
28 ม.ค. 2546ที่ ทม 1201.20/ว 005กระทรวงศึกษาธิการขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญส่งภาพถ่ายโบราณเมืองปัตตานีเข้าร่วมประกวด33 
22 ม.ค. 2546ที่ ทม 0814/0023กระทรวงศึกษาธิการขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์30 
22 ม.ค. 2546ที่ ศวพ.004/46กระทรวงศึกษาธิการขอเชิญอบรมการให้การปรึกษาปัญหาทางเพศ34 
21 ม.ค. 2546664กระทรวงศึกษาธิการขอเชิญเข้าร่วมฟังการสัมมนาทางวิชาการ36 
21 ม.ค. 2546ทม 0818/01กระทรวงศึกษาธิการขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม30 
16 ม.ค. 2546ทมกระทรวงศึกษาธิการขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ37 
16 ม.ค. 2546ทม 5301/59กระทรวงศึกษาธิการขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ34 
13 ม.ค. 2546ที่ ทม 1804/01กระทรวงศึกษาธิการขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ "Bangkok Conference on Comparative Analysis of East Asian Income Inequalities"30 
10 ม.ค. 2546ศธ1541.22/ว 047 กระทรวงศึกษาธิการขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม34 
26 ธ.ค. 2545ทม 0802/ว 6961กระทรวงศึกษาธิการขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2546 (รอบเพิ่มเติม)35 
20 ธ.ค. 2545ที่ ทม 1804/ก.ศ. 68กระทรวงศึกษาธิการขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท31 
20 ธ.ค. 2545ทม 1810/79กระทรวงศึกษาธิการขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการพัฒนาระบบสารสนเทศ31 
20 ธ.ค. 2545ทม 0501.03.1/ว6974กระทรวงศึกษาธิการขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการและนำเสนอผลงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา32 
18 ธ.ค. 2545ทม 5309/1100กระทรวงศึกษาธิการขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษา 1/254656 
17 ธ.ค. 2545ที่ ทม 1809/ว 28กระทรวงศึกษาธิการขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาและการสื่อสาร) ภาคพิเศษ35 
16 ธ.ค. 2545ที่ ทม 0713/ว 1862กระทรวงศึกษาธิการขอความอนุเคราะห์จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและโปรดเผยแพร่ข่าวการอบรม29 
16 ธ.ค. 2545ที่ ทม 1201/ 5675กระทรวงศึกษาธิการการพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นเพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลจากกองทุนเอกิ้น เลาเกเซ่นอนุสรณ์ ประจำปี 254633 
16 ธ.ค. 2545 ทม 1706/768กระทรวงศึกษาธิการขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร 28 
16 ธ.ค. 2545ทม 1809/ว 27กระทรวงศึกษาธิการขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษ31 
10 ธ.ค. 2545ทม 1807/ว1656กระทรวงศึกษาธิการขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม31 
6 ธ.ค. 2545ทม 0701/1390กระทรวงศึกษาธิการขอเชิญร่วมประชุมวิชาการประเพณีสตรีศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4ในหัวข้อ "ผู้หญิงกับความรู้ 4: รัฐ เรื่องเล่าและแนวคิดสกุลหลังอาณานิคม" และขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ข่าวการประชุมวิชาการประเพณี28 
6 ธ.ค. 2545ทม 1807/ว 1663กระทรวงศึกษาธิการการฝึกอบรมหลักสูตร "วิทยากรฝึกอบรม" รุ่นที่ 3630 
3 ธ.ค. 2545ที่ ทม 1318.02/ว 173กระทรวงศึกษาธิการขอเชิญฟังและเผยแพร่ข่าวสารการจัดอภิปรายทางวิชาการ38 
3 ธ.ค. 2545ทม 0721/0401กระทรวงศึกษาธิการขอเชิญสมัครเป็นสมาชิกสถาบันทรัพยากรมนุษย์36 
26 พ.ย. 254511390กระทรวงศึกษาธิการแจ้งข่าวการเปิดการฝึกอบรม30 
21 พ.ย. 2545ที่ ทม 0801.12/1239กระทรวงศึกษาธิการขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมและประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม29 
21 พ.ย. 2545ที่ ทม 0330.08/0103กระทรวงศึกษาธิการขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ34 
18 ก.พ. 2545ศธ 1404/ว 627กระทรวงศึกษาธิการขอเชิญชมการแสดงผลงานของศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 254450 
23 ม.ค. 2545ศธ 1005/0085กระทรวงศึกษาธิการขอเชิญชวนเข้าร่วมชมงานราชมงคลวิชาการํ4547 

[ย้อนกลับ]

   หมายเหต: เปิดอ่าน(ครั้ง) * คือ จำนวนครั้งที่ผู้ใช้คลิกเปิดอ่านเอกสาร เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2554