หน่วยงาน : กระทรวงวิทยาศาสตร์   [ย้อนกลับ]
วัน เดือน ปีเลขที่หนังสือหน่วยงานชื่อเรื่องเปิดอ่าน(ครั้ง) *
23 ม.ค. 2547ศธ 0513.10102/ว 93กระทรวงวิทยาศาสตร์แจ้งสถานที่ตั้งที่ทำการแห่งใหม่47 
29 ส.ค. 2546ศธ 0513.10102-ว 699กระทรวงวิทยาศาสตร์ขอความอนุเคราะห์เกี่ยวกับการจัดงานประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น เพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 254744 
20 มิ.ย. 2546ที่ วท 5401/ว. 1440กระทรวงวิทยาศาสตร์ขอเชิญชวนเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ35 
19 มิ.ย. 2546ที่ วท 5401/ว 1440กระทรวงวิทยาศาสตร์ขอเชิญชวนเสนอชืี่อผู้ที่สมควรได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ55 
17 เม.ย. 2546ที่ สวส.46/37กระทรวงวิทยาศาสตร์การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหล้ักสูตร "การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย"47 
24 ก.พ. 2546วช 0006/0998กระทรวงวิทยาศาสตร์แจ้งรายชื่อหนังสือที่ขอให้ระงับการเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ48 
8 ม.ค. 2546ที่ วช 0006/ว 6459กระทรวงวิทยาศาสตร์ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 254650 

[ย้อนกลับ]

   หมายเหต: เปิดอ่าน(ครั้ง) * คือ จำนวนครั้งที่ผู้ใช้คลิกเปิดอ่านเอกสาร เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2554