หน่วยงาน : กระทรวงแรงงาน   [ย้อนกลับ]
วัน เดือน ปีเลขที่หนังสือหน่วยงานชื่อเรื่องเปิดอ่าน(ครั้ง) *
22 ธ.ค. 2546ที่ รง 0315.2/ว.4730กระทรวงแรงงานส่งเอกสารประชาสัมพันธ์ การทำงานของคนต่างด้าวในราชอาณาจักรไทย54 
13 มิ.ย. 2546ที่ กบข./2546กระทรวงแรงงานโครงการบ้าน ธอส. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการสมาชิก กบข.ครั้งที่ 246 
05 มิ.ย. 2546ที่ รง 0623/ว.39399กระทรวงแรงงานการส่งข้อมูลทะเบียนด้วยสื่ออิเลคทรอนิคส์49 
11 เม.ย. 2546รง 0604/2654กระทรวงแรงงานการนำส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานมหาวิทยาลัย44 

[ย้อนกลับ]

   หมายเหต: เปิดอ่าน(ครั้ง) * คือ จำนวนครั้งที่ผู้ใช้คลิกเปิดอ่านเอกสาร เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2554