หน่วยงาน : กระทรวงมหาดไทย   [ย้อนกลับ]
วัน เดือน ปีเลขที่หนังสือหน่วยงานชื่อเรื่องเปิดอ่าน(ครั้ง) *
21 ม.ค. 2547ศธ 0513.10102/ว.75กระทรวงมหาดไทยส่งประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์แบบสำรวจข้อมูลชุมชน37 
09 ม.ค. 2547ที่ ศธ0513.10102/ว 23กระทรวงมหาดไทยโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ36 
24 ธ.ค. 2546ที่ มท 0424/ว 842กระทรวงมหาดไทยขอความร่วมมือเผยแพร่เอกสารประชาสัมพันธ์การจัดงานเมืองแห่งภูมิปัญญาไทย (OTOP CITY)38 
03 ธ.ค. 2546ที่ มท 0620/ว 860กระทรวงมหาดไทยขอความร่วมมือในการติดประกาศโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การรับบริจาคเครื่องห่มกันหนาว35 
26 พ.ย. 2546ที่ มท 0416/ว2617กระทรวงมหาดไทยการจำหน่ายบัตรอวยพรปีใหม่ เพื่อนำรายได้สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี42 
21 พ.ย. 2546ที่ กท 3004/2205กระทรวงมหาดไทยขอความร่วมมือเผยแพร่ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปี 2547 ของกรุงเทพมหานคร41 
26 ส.ค. 2546ศธ 0513.10102-679กระทรวงมหาดไทยการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย40 
8 ม.ค. 2546ที่ ศป 0001.3/ว 2464กระทรวงมหาดไทยขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการทดสอบข้อเขียนในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองชั้นต้น35 
9 ธ.ค. 2545ที่ ปจ 0001/ว2355กระทรวงมหาดไทยขอความร่วมมือเผยแพร่การจัดงาน "แสดงนิทรรศการและจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม จังหวัดปราจีนบุรี" ประจำปี 054544 
27 ส.ค. 2545ที่ มท 0509/ว 1908กระทรวงมหาดไทยประชาสัมพันธ์จัดงานเทศกาลสุราแช่ไทย ครั้งที่ 138 
22 ก.ค. 2545ที่ มท 0505/ว 1703กระทรวงมหาดไทยขอเชิญร่วมกิจกรรม "รณรงค์แต่งผ้าไทย เทิดไท้องค์ราชินี"38 
20 ธ.ค. 2544ศก 0024/2344กระทรวงมหาดไทยโครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อการศึกษา50 
28 พ.ย. 2544ทม 0401.01/ว 706กระทรวงมหาดไทยการจำหน่ายบัตรอวยพรปีใหม่ เพื่อนำรายได้สมทบกองทุนพัมนาเด็กชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ยสยามบรมราชกุมารี67 

[ย้อนกลับ]

   หมายเหต: เปิดอ่าน(ครั้ง) * คือ จำนวนครั้งที่ผู้ใช้คลิกเปิดอ่านเอกสาร เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2554