หน่วยงาน : กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์   [ย้อนกลับ]
วัน เดือน ปีเลขที่หนังสือหน่วยงานชื่อเรื่องเปิดอ่าน(ครั้ง) *
22 ก.ค. 2546พม 0401/ว 2287กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์เปลี่ยนสถานที่ทำการสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว38 
11 มิ.ย. 2546ที่ พม 0507/4999กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์การสัมมนาเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุราชการ46 

[ย้อนกลับ]

   หมายเหต: เปิดอ่าน(ครั้ง) * คือ จำนวนครั้งที่ผู้ใช้คลิกเปิดอ่านเอกสาร เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2554