หน่วยงาน : กองคลัง  หนังสือเวียนปี 2561      [ย้อนกลับ]
วัน เดือน ปีเลขที่หนังสือประเภทหนังสือชื่อเรื่องเปิดอ่าน(ครั้ง) *
22 พ.ค. 2561ศธ.0513.10105/ว.5700 (22052561)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256155 
18 พ.ค. 2561ศธ.0513.10105/ว.29 (18052561)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์การตีความนิยามคำว่า \"ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน\" ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 450 
18 พ.ค. 2561ศธ.0513.10105/ว.5640 (18052561)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แจ้งการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ ใบจ่ายเงินเดือนใหม่ ผ่านระบบ Digital (E-Slip) ฉบับที่ 294 
16 พ.ค. 2561ศธ.0513.10105/ว.28 (16052561)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดราคาขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารสอบราคา15 
16 พ.ค. 2561ศธ.0513.10105/ว.27 (16052561)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซ้อมความเข้าใจการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของรถประจำตำแหน่ง60 
15 พ.ค. 2561ศธ.0513.10105/ว.1976 (11052561)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บัญชีนวัตกรรมไทย (ฉบับเพิ่มเติม เดือน เมษายน 2561)22 
11 พ.ค. 2561ศธ.0513.10105/ว.26 (11052561)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
11 พ.ค. 2561ศธ.0513.10105/ว.25 (11052561)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน12 
08 พ.ค. 25610513.10105/ว.5234ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง \"การจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560\"55 
08 พ.ค. 2561ศธ.0513.10105/ว.24 (08052561)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์การกำหนดแบบรายงานความเห็นอุทธรณ์ของหน่วยงานของรัฐ 46 
03 พ.ค. 2561ศธ.0513.10105/ว.23 (03052561)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 256181 
30 เม.ย. 2561ศธ.0513.10105/ว.20 (30042561)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ42 
30 เม.ย. 2561ศธ.0513.10105/ว.19 (30042561)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์การใช้ใบเสร็จรับเงินจากช่องทางการให้บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักฐานในการประกอบการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ28 
30 เม.ย. 2561ศธ.0513.10105/ว.21 (30042561)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน11 
30 เม.ย. 2561ศธ.0513.10105/ว.22 (30042561)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
26 เม.ย. 2561ศธ.0513.10105/ว.4740 (26042561)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แจ้งการเปลี่ยนแปลงรูปแบบใบจ่ายเงินเดือนใหม่ ผ่านระบบ Digital (E-Mail)126 
25 เม.ย. 2561ศธ.0513.10105/ว.4573 (24042561)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างรายจ่ายลงทุนเงินอุดหนุนจากรัฐบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256139 
10 เม.ย. 2561ศธ.0513.10105/ว.1508 (09042561)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซ้อมความเข้าใจการเบิกค่าบริการฝังเข็มและค่าบริการการให้การบำบัดของผู้ประกอบโรคศิลปะอื่น24 
10 เม.ย. 2561ศธ.0513.10105/ว.1509 (09042561)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก73 
04 เม.ย. 2561ศธ.0513.10105/ว.1392 (30032561)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอให้หน่วยงานส่งรายงานลูกหนี้ เจ้าหนี้ และใบสำคัญค้างจ่าย ณ 30 กันยายน 2559 และ 256035 
02 เม.ย. 2561ศธ.0513.10105/ว.1409 (02042561)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือการสอบราคา20 
23 มี.ค. 2561ศธ.0513.10105/ว.18 (23032561)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์การกำหนดแบบรายงานความเห็นอุทธรณ์ของหน่วยงานของรัฐ39 
23 มี.ค. 2561ศธ.0513.10105/ว.1261 (23032561)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาหรือการให้บริการทางวิชาการ71 
21 มี.ค. 2561ศธ.0513.10105/ว.1159ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์การยืนภาษีเงินได้ประจำปี 2560 ประเภทเงินชดเชย แยกคำนวณภาษีกับเงินได้อื่นๆ79 
20 มี.ค. 2561ศธ.0513.10105/ว.14 (05725)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซ้อมแนวทางปฏิบัติในการกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง19 
20 มี.ค. 2561ศธ.0513.10105/ว.1177ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บัญชีนวัตกรรมไทย (มกราคม 2561)11 
20 มี.ค. 2561ศธ.0513.10105/ว.17 (05723)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ72 
20 มี.ค. 2561ศธ.0513.10105/ว.16 (05749)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย “งานก่อสร้าง” ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 256038 
20 มี.ค. 2561ศธ.0513.10105/ว.1178ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บัญชีนวัตกรรมไทย (กุมภาพันธ์ 2561)17 
20 มี.ค. 2561ศธ.0513.10105/ว.15 (05724)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซ้อมความเข้าใจการเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท103 
12 มี.ค. 2561ศธ.0513.10105/ว.1020ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อัตราราคางานต่อหน่วย53 
12 มี.ค. 2561ศธ.0513.10105/ว.1021ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซ้อมความเข้าใจกรณีการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน82 
08 มี.ค. 2561ศธ.0513.10105/ว.2775ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2560 (เงินรายได้และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล)27 
07 มี.ค. 2561ศธ.0513.10105/ว.0904ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขออนุมัติหลักการ การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2560 (เงินรายได้และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล)72 
05 มี.ค. 2561ศธ.0513.10105/ว.12 (04735)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำหนดให้คลินิกทันตกรรมมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นสถานพยาบาลของทางราชการ48 
05 มี.ค. 2561ศธ.0513.10105/ว.13 (04609)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 256159 
02 มี.ค. 2561ศธ.0513.10105/ว.0853ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง27 
02 มี.ค. 2561ศธ.0513.10105/ว.10ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน12 
02 มี.ค. 2561ศธ.0513.10105/ว.11 (04407)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน13 
26 ก.พ. 2561ศธ.0513.10105/ว.09 (03902)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์การเบิกค่ารักษาพยาบาลของศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ27 
19 ก.พ. 2561ศธ.0513.10105/ว.0699ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง54 
14 ก.พ. 2561ศธ.0513.10105/ว.1710ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์การตรวจสอบงบการเงินโครงการพิเศษ ประจำปี 2559 และ 256098 
09 ก.พ. 25610513.10105/ว.604ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและการพัฒนา การให้บริการวิชาการ และการจ้างที่ปรึกษาที่ไม่สามารถดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 256058 
05 ก.พ. 2561ศธ.0513.10105/ว.1466ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง \"หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ เพื่อความโปร่งใสและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน\"62 
31 ม.ค. 2561ศธ.0513.10105/ว.0423ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์การตรวจสอบรายชื่อที่ปรึกษาที่ขึ้นทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง25 
31 ม.ค. 2561ศธ.0513.10105/ว.0424ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค132 
24 ม.ค. 2561ศธ.0513.10105/ว.07ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน21 
24 ม.ค. 2561ศธ.0513.10105/ว.08ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประเภทและอัตราเงินค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา26 
24 ม.ค. 2561ศธ.0513.10105/ว.06ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256146 
19 ม.ค. 2561ศธ.0513.10105/ว.04ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์การกำหนดแบบขอเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน19 
19 ม.ค. 2561ศธ.0513.10105/ว.03ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอขยายระยะเวลาการใช้บังคับอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 6 ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และหมวดที่ 7 ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา30 
19 ม.ค. 2561ศธ.0513.10105/ว.05 (00665)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์การกำหนดแบบแจ้งผู้ทิ้งงาน12 
17 ม.ค. 2561ศธ.0513.10105/ว.0222ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี40 
17 ม.ค. 2561ศธ.0513.10105/ว.509ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รายงานการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560100 
09 ม.ค. 2561ศธ.0513.10105/ว.0103ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บัญชีนวัตกรรมไทย
09 ม.ค. 25610513.10105/ว.2(194)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค37 
09 ม.ค. 25610513.10105/ว.128ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างงานจัดแสดงนิทรรศการ/แสดงสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแสดงผลงานทางวิชาการ110 
09 ม.ค. 2561ศธ.0513.10105/ว.0104ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์74 
05 ม.ค. 2561ศธ.0513.10105/ว.01(31049)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลที่ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่17 

[ย้อนกลับ]

   หมายเหต: เปิดอ่าน(ครั้ง) * คือ จำนวนครั้งที่ผู้ใช้คลิกเปิดอ่านเอกสาร เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2554