หน่วยงาน : กองคลัง  หนังสือเวียนปี 2560   
วัน เดือน ปีเลขที่หนังสือประเภทหนังสือชื่อเรื่องเปิดอ่าน(ครั้ง) *
16 พ.ย. 2560ศธ 0513.10105/ว.5004กองคลังบัญชีนวัตกรรมไทย (ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2560)
16 พ.ย. 2560ศธ 0513.10105/ว.76 (26907)กองคลังกำหนดแบบประกาศและเอกสารเชิญชวนในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็คทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) และวิธีสอบราคา15 
16 พ.ย. 2560ศธ 0513.10105/ว.5003กองคลังแนวทางการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีบุตรของผู้มีสิทธิเปลี่ยนประเภทสถานศึกษาในระหว่างปีการศึกษา
14 พ.ย. 2560ศธ 0513.10105/ว.13756กองคลังการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 (เงินรายได้)24 
13 พ.ย. 2560ศธ 0513.10105/ว.74 (26500)กองคลังการเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน13 
13 พ.ย. 2560ศธ 0513.10105/ว.75 (23942)กองคลังคำสั่งมอบอำนาจให้อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา21 
10 พ.ย. 2560ศธ 0513.10105/ว.4876กองคลังหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน25 
09 พ.ย. 2560ศธ 0513.10105/ว.13618กองคลังนโยบายและแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินของการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนา เพื่อการให้บริการทางวิชาการหรือการจ้างที่ปรึกษา12 
07 พ.ย. 2560ศธ 0513.10105/ว.13500กองคลังขอเชิญประชุม เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขงบการเงิน ปี 2559-2560 ของโครงการพิเศษ23 
07 พ.ย. 2560ศธ 0513.10105/ว.13499กองคลังขอเชิญประชุม เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขงบการเงิน ปี 2559-256030 
27 ต.ค. 2560ศธ 0513.10105/ว.73 (24750)กองคลังการจัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าเช่าที่พัก ของหน่วยงานของรัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช่จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วนงานของรัฐนั้น45 
19 ต.ค. 2560ศธ 0513.10105/ว.4509กองคลังปรับปรุงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสังเขปครุภัณฑ์การแพทย์ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนมีนาคม 256011 
16 ต.ค. 2560ศธ 0513.10105/ว.4452กองคลังการเปิดรอบระยะเวลาบัญชีในระบบ ERP24 
12 ต.ค. 2560ศธ 0513.10105/ว.71 (22973)กองคลังหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ29 
12 ต.ค. 2560ศธ 0513.10105/ว.70 (23868)กองคลังวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
12 ต.ค. 2560ศธ 0513.10105/ว.69 (23867)กองคลังการขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป11 
12 ต.ค. 2560ศธ 0513.10105/ว.72 (22974)กองคลังการเก็บเงินและการขยายเวลาเก็บเงินไว้ใช้จ่ายหลังสิ้นปีของส่วนราชการที่มีสำนักงานในต่างประเทศ
09 ต.ค. 2560ศธ.0513.10105/ว.12092กองคลังการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256048 
09 ต.ค. 2560ศธ.0513.10105/ว.12031กองคลังเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256120 
06 ต.ค. 2560ศธ.0513.10105/ว.4297กองคลังบัญชีนวัตกรรมไทย
04 ต.ค. 2560ศธ.0513.10105/ว.11399กองคลังการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เงินงบประมาณแผ่นดิน)29 
26 ก.ย. 2560ศธ.0513.10105/ว.68(22044)กองคลังการเช่าและการจ้างเหมาบริการที่มีความจำเป็นต่อเนื่อง32 
25 ก.ย. 2560ศธ.0513.10105/ว.66(22655)กองคลังการเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน10 
25 ก.ย. 2560ศธ.0513.10105/ว.67(22656)กองคลังแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
21 ก.ย. 2560ศธ.0513.10105/ว.55(21608)กองคลังการเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
21 ก.ย. 2560ศธ.0513.10105/ว.63(21618)กองคลังการเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
21 ก.ย. 2560ศธ.0513.10105/ว.57(21614)กองคลังแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
21 ก.ย. 2560ศธ.0513.10105/ว.54(21588)กองคลังแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
21 ก.ย. 2560ศธ.0513.10105/ว.59(21591)กองคลังแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
21 ก.ย. 2560ศธ.0513.10105/ว.58(21590)กองคลังการเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
21 ก.ย. 2560ศธ.0513.10105/ว.53(21587)กองคลังขออนุมัติเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
21 ก.ย. 2560ศธ.0513.10105/ว.64(21661)กองคลังการเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
21 ก.ย. 2560ศธ.0513.10105/ว.65(21619)กองคลังแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
21 ก.ย. 2560ศธ.0513.10105/ว.61(21593)กองคลังแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
21 ก.ย. 2560ศธ.0513.10105/ว.62(21597)กองคลังการเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
21 ก.ย. 2560ศธ.0513.10105/ว.60(21592)กองคลังแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
21 ก.ย. 2560ศธ.0513.10105/ว.56(21613)กองคลังแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
13 ก.ย. 2560ศธ.0513.10105/ว.10786กองคลังการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.256047 
13 ก.ย. 2560ศธ.0513.10105/ว.3849กองคลังประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี30 
13 ก.ย. 2560ศธ.0513.10105/ว.3850กองคลังประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชการพัสดุ22 
11 ก.ย. 2560ศธ.0513.10105/ว.51(20987)กองคลังการกำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market: e-market)23 
11 ก.ย. 2560ศธ.0513.10105/ว.52(20986)กองคลังการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.256028 
11 ก.ย. 2560ศธ.0513.10105/ว3825กองคลังขอเลื่อนการประชุมเรื่อง \\\"การตรวจสอบการใช้เงินสำรองจ่ายและเงินยืมทดรองจ่าย\\\"26 
05 ก.ย. 2560ศธ.0513.10105/ว.3749กองคลังขอเชิญประชุมเรื่อง \"การตรวจสอบการใช้เงินสำรองจ่ายและเงินยืมทดรองจ่ายของคณะ/สำนัก/สถาบัน33 
01 ก.ย. 2560ศธ.0513.10105/ว.3685กองคลังขอให้ส่วนงานรายงานข้อมูลกองทุนต่างๆ19 
31 ส.ค. 2560ศธ.0513.10105/ว.10259กองคลังขอให้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256026 
31 ก.ค. 2560ศธ.0513.10105/ว.3008กองคลังบัญชีนวัตกรรมไทย14 
30 ส.ค. 2560ศธ.0513.10105/ว.50(18942)กองคลังแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
30 ส.ค. 2560ศธ.0513.10105/ว.48(18945)กองคลังแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
30 ส.ค. 2560ศธ.0513.10105/ว.49(18944)กองคลังแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
30 ส.ค. 2560ศธ.0513.10105/ว.47(18943)กองคลังแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
28 ส.ค. 2560ศธ.0513.10105/ว.3581กองคลังขอเชิญร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง \"การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560\"29 
22 ส.ค. 2560ศธ.0513.10105/ว.9655กองคลังปฏิทินจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนจากเงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แก้ไขวันที่23 สค. 60)28 
22 ส.ค. 2560ศธ.0513.10105/ว.9121กองคลังการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ47 
21 ส.ค. 2560ศธ.0513.10105/ว.3279กองคลังขอแจ้งเลขที่บัญชีเงินฝากะนาคาร เงินมัดจำสัญญา และบัญชีเงินฝากธนาคาร เงินรายได้แผ่นดินใหม่15 
17 ส.ค. 2560ศธ.0513.10105/ว.46(18230)กองคลังแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
17 ส.ค. 2560ศธ.0513.10105/ว.45(18213)กองคลังแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
17 ส.ค. 2560ศธ.0513.10105/ว.44(18155)กองคลังแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
17 ส.ค. 2560ศธ.0513.10105/ว.43 (18154)กองคลังแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
16 ส.ค. 2560ศธ 0513.10105/ว.40กองคลังแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
16 ส.ค. 2560ศธ 0513.10105/ว.41กองคลังแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
16 ส.ค. 2560ศธ 0513.10105/ว.39กองคลังแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
09 ส.ค. 2560ศธ.0513.10105/ว.40 (16922)กองคลังแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
09 ส.ค. 2560ศธ.0513.10105/ว.41(16923)กองคลังแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
09 ส.ค. 2560ศธ.0513.10105/ว.42(16924)กองคลังแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
04 ส.ค. 2560ศธ.0513.10105/ว.3114กองคลังแนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีผลบังคับใช้16 
04 ส.ค. 2560ศธ.0513.10105/ว.8629กองคลังการซื้อวัสดุสำนักงานในภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัย26 
02 ส.ค. 2560ศธ.0513.10105/ว.8435กองคลังการกำหนดการส่งใบสำคัญเบิกจ่ายเงินรายได้ของสำนักงานอธิการบดี ประจำปี พ.ศ.256022 
02 ส.ค. 2560ศธ.0513.10105/ว.8437กองคลังการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 (งบอุดหนุนจากรัฐบาล)14 
02 ส.ค. 2560ศธ.0513.10105/ว.8436กองคลังแนวปฏิบัติการขอกันเงินเหลื่อมปีงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2560 (เงินรายได้และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล26 
24 ก.ค. 2560ศธ 0513.10105/ว.39 (15583)กองคลังแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
24 ก.ค. 2560ศธ.0513.10105/ว.8120กองคลังการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดและจ้างเหมาบริการความปลอดภัยปีงบประมาณ พ.ศ.256112 
24 ก.ค. 2560ศธ 0513.10105/ว.36(15580)กองคลังแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
24 ก.ค. 2560ศธ 0513.10105/ว.37(15581)กองคลังแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
24 ก.ค. 2560ศธ 0513.10105/ว.38 (15582)กองคลังแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
14 ก.ค. 2560ศธ.0513.10105/ว.32(15158)กองคลังแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
14 ก.ค. 2560ศธ.0513.10105/ว.2649กองคลังแจ้งระบุปีการศึกษาที่มิติโครงการในการบันทึกรายการบัญชี15 
14 ก.ค. 2560ศธ.0513.10105/ว.35(15161)กองคลังแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
14 ก.ค. 2560ศธ.0513.10105/ว.2793กองคลังรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินราได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี11 
14 ก.ค. 2560ศธ.0513.10105/ว.33 (15159)กองคลังการเพิกถอนการแจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
14 ก.ค. 2560ศธ.0513.10105/ว.34(15160)กองคลังการเพิกถอนการแจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
14 ก.ค. 2560ศธ.0513.10105/ว.2790กองคลังแจ้งกำหนดการเปิด-ปิดสมุด ZADJ และการเปลี่ยนแปลงวันที่ในการลงรายการบัญชี เพื่อการบันทึกบัญชี ปี 2555- ปี2559
03 ก.ค. 2560ศธ.0513.10105/ว.2628กองคลังขอเชิญประชุมเกี่ยวกับการจ้างเหมาบริการและการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน41 
29 มิ.ย. 2560ศธ.0513.10105/ว.2606กองคลังการรายงานข้อมูลการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย11 
27 มิ.ย. 2560ศธ.0513.10105/ว.2565กองคลังเปิดรับสมัครขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนา มก. ประจำปีการศึกษา 256025 
22 มิ.ย. 2560ศธ.0513.10105/ว.30 (12605)กองคลังการกำหนดสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้เป็นสถานพยาบาลของทางราชการ
22 มิ.ย. 2560ศธ.0513.10105/ว.28(12513)กองคลังแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน10 
22 มิ.ย. 2560ศธ.0513.10105/ว.32(12517)กองคลังแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
22 มิ.ย. 2560ศธ.0513.10105/ว.29(12515)กองคลังแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
22 มิ.ย. 2560ศธ.0513.10105/ว.31(12516)กองคลังแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน12 
02 มิ.ย. 2560ศธ.0513.10105/ว.5745กองคลังการจ้างเหมาบริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256127 
01 มิ.ย. 2560ศธ.0513.10105/ว.24(115115)กองคลังแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน11 
01 มิ.ย. 2560ศธ.0513.10105/ว.27(11518)กองคลังแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
01 มิ.ย. 2560ศธ.0513.10105/ว.26 (11517)กองคลังแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
01 มิ.ย. 2560ศธ.0513.10105/ว.25(11516)กองคลังแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
18 พ.ค. 2560ศธ.0513.10105/ว.1823กองคลังกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและอัตราในการจ่ายเงินสงเคราะห์และกำหนดลักษณะของความพิการทุพพลภาพขนาดหนักจนเป็นอุปสรรคสำคัญยิ่งในการประกอบอาชีพหรือในการดำรงชีพ (ฉบับที่2) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพผู้ประสบภัย เนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม (ฉบับที่2) พ.ศ.256012 
18 พ.ค. 2560ศธ.0513.10105/ว.22กองคลังแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน13 
18 พ.ค. 2560ศธ.0513.10105/ว.1822กองคลังการขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256017 
18 พ.ค. 2560ศธ.0513.10105/ว.23 (10669)กองคลังแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
02 พ.ค. 2560ศธ.0513.10105/ว.19กองคลังแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน11 
02 พ.ค. 2560ศธ.0513.10105/ว.20กองคลังแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน11 
02 พ.ค. 2560ศธ.0513.10105/ว.21กองคลังแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน21 
28 เม.ย. 2560ศธ.0513.10105/ว.1629กองคลังขอให้ส่งสำเนาบัญชีฝากธนาคารและงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 256014 
25 เม.ย. 2560ศธ.0513.10105/ว.1572กองคลังแจ้งกำหนดการเปิด-ปิดสมุด ZADJ เพื่อการบันทึก ปี 2555-ปี255921 
19 เม.ย. 2560ศธ.0513.10105/ว.17กองคลังแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน15 
19 เม.ย. 2560ศธ.0513.10105/ว.18กองคลังแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน13 
18 เม.ย. 2560ศธ.0513.10105/ว.16กองคลังแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน11 
18 เม.ย. 2560ศธ.0513.10105/ว.15กองคลังแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน16 
11 เม.ย. 2560ศธ.0513.10105/ว.14กองคลังการปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ22 
11 เม.ย. 2560ศธ.0513.10105/ว.1391กองคลังคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน21 
10 เม.ย. 2560ศธ.0513.10105/ว.1394กองคลังบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์27 
10 เม.ย. 2560ศธ.0513.10105/ว.1389กองคลังขอเชิญประชุมเรื่อง \"การแก้ไขปรับปรุงงบการเงินปี2557 และปี2558 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและการจัดทำงบการเงินปี2559\"18 
10 เม.ย. 2560ศธ.0513.10105/ว.13กองคลังการเปลี่ยนแปลงชื่อนิติบุคคล ของบริษัท อิเมอร์สัน เนทเวอร์ค พาวเวอร์ เป็น บริษัท เวอร์ทิฟ (ประเทศไทย) จำกัด15 
10 เม.ย. 2560ศธ.0513.10105/ว.1395กองคลังกำหนดและซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี จ(2)21 
31 มี.ค. 25600513.10105/3448กองคลังการประเมินเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง32 
28 มี.ค. 25600513.10105/11กองคลังการเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน17 
28 มี.ค. 25600513.10105/12กองคลังแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน10 
28 มี.ค. 25600513.10105/10กองคลังแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน14 
23 มี.ค. 2560ศธ.0513.10105/ว.1115กองคลังขอให้ดำเนินการบันทึกยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันสิ้นเดือน ในระบบ ERP28 
23 มี.ค. 25600513.10105/1098กองคลังขอให้ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ50 
22 มี.ค. 2560ศธ.0513.10105/ว.1046กองคลังขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี 256023 
22 มี.ค. 2560ศธ.0513.10105/ว.1045กองคลังขออนุมัติปิดบริการ32 
20 มี.ค. 25600513.10105/2891กองคลังการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2559 (เงินรายได้และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล)29 
14 มี.ค. 25600513.10105/ว.8กองคลังการเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน12 
14 มี.ค. 25600513.10105/ว.7กองคลังการเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน16 
14 มี.ค. 2560ศธ.0513.10105/ว.09กองคลังการประกาศนโยบายการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์47 
15 ก.พ. 25600513.10105/ว.4กองคลังแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน10 
15 ก.พ. 25600513.10105/0488.2กองคลังขอให้ตรวจสอบและยืนยันบัญชีธนาคารที่ไม่มีในระบบ ERP (ครั้งที่ ๒) สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน16 
15 ก.พ. 25600513.10105/0488กองคลังขอให้ตรวจสอบและยืนยันบัญชีธนาคารที่ไม่มีในระบบ ERP (ครั้งที่ ๒) สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา10 
15 ก.พ. 25600513.10105/ว.5กองคลังแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน13 
15 ก.พ. 25600513.10105/ว.6กองคลังการเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน13 
15 ก.พ. 25600513.10105/0488.1กองคลังขอให้ตรวจสอบและยืนยันบัญชีธนาคารที่ไม่มีในระบบ ERP (ครั้งที่ ๒) สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร10 
03 ก.พ. 25600513.10105/0356กองคลังขอแจ้งเรื่องเอกสารประกอบการยื่นภาษีเงินได้ประจำปี 2559 ของพนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการ52 
19 ม.ค. 25600513.10105/551กองคลังการปรับปรุงขั้นตอนการรับ-จ่ายเงินโครงการพัฒนาวิชาการ47 
17 ม.ค. 25600513.10105/3กองคลังหลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและการเดินทางไปราชการต่างประเทศ และวิธีปฏิบัติกรณีผู้เดินทางทำหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินสูญหาย60 
06 ม.ค. 25600513.10105/01กองคลังแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน14 
06 ม.ค. 25600513.10105/02กองคลังแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน20 

[ย้อนกลับ]

   หมายเหต: เปิดอ่าน(ครั้ง) * คือ จำนวนครั้งที่ผู้ใช้คลิกเปิดอ่านเอกสาร เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2554