หน่วยงาน : กองคลัง  หนังสือเวียนปี 2560   
วัน เดือน ปีเลขที่หนังสือประเภทหนังสือชื่อเรื่องเปิดอ่าน(ครั้ง) *
26 ก.ย. 2560ศธ.0513.10105/ว.68(22044)กองคลังการเช่าและการจ้างเหมาบริการที่มีความจำเป็นต่อเนื่อง
25 ก.ย. 2560ศธ.0513.10105/ว.66(22655)กองคลังการเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
25 ก.ย. 2560ศธ.0513.10105/ว.67(22656)กองคลังแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
21 ก.ย. 2560ศธ.0513.10105/ว.59(21591)กองคลังแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 
21 ก.ย. 2560ศธ.0513.10105/ว.54(21588)กองคลังแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 
21 ก.ย. 2560ศธ.0513.10105/ว.57(21614)กองคลังแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 
21 ก.ย. 2560ศธ.0513.10105/ว.58(21590)กองคลังการเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน 
21 ก.ย. 2560ศธ.0513.10105/ว.61(21593)กองคลังแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 
21 ก.ย. 2560ศธ.0513.10105/ว.60(21592)กองคลังแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 
21 ก.ย. 2560ศธ.0513.10105/ว.63(21618)กองคลังการเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน 
21 ก.ย. 2560ศธ.0513.10105/ว.55(21608)กองคลังการเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน 
21 ก.ย. 2560ศธ.0513.10105/ว.56(21613)กองคลังแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 
21 ก.ย. 2560ศธ.0513.10105/ว.53(21587)กองคลังขออนุมัติเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
21 ก.ย. 2560ศธ.0513.10105/ว.62(21597)กองคลังการเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน 
21 ก.ย. 2560ศธ.0513.10105/ว.65(21619)กองคลังแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 
21 ก.ย. 2560ศธ.0513.10105/ว.64(21661)กองคลังการเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน 
13 ก.ย. 2560ศธ.0513.10105/ว.3849กองคลังประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี27 
13 ก.ย. 2560ศธ.0513.10105/ว.3850กองคลังประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชการพัสดุ17 
13 ก.ย. 2560ศธ.0513.10105/ว.10786กองคลังการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.256043 
11 ก.ย. 2560ศธ.0513.10105/ว3825กองคลังขอเลื่อนการประชุมเรื่อง \\\"การตรวจสอบการใช้เงินสำรองจ่ายและเงินยืมทดรองจ่าย\\\"25 
11 ก.ย. 2560ศธ.0513.10105/ว.51(20987)กองคลังการกำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market: e-market)20 
11 ก.ย. 2560ศธ.0513.10105/ว.52(20986)กองคลังการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.256025 
05 ก.ย. 2560ศธ.0513.10105/ว.3749กองคลังขอเชิญประชุมเรื่อง \"การตรวจสอบการใช้เงินสำรองจ่ายและเงินยืมทดรองจ่ายของคณะ/สำนัก/สถาบัน30 
01 ก.ย. 2560ศธ.0513.10105/ว.3685กองคลังขอให้ส่วนงานรายงานข้อมูลกองทุนต่างๆ17 
31 ส.ค. 2560ศธ.0513.10105/ว.10259กองคลังขอให้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256023 
31 ก.ค. 2560ศธ.0513.10105/ว.3008กองคลังบัญชีนวัตกรรมไทย14 
30 ส.ค. 2560ศธ.0513.10105/ว.48(18945)กองคลังแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
30 ส.ค. 2560ศธ.0513.10105/ว.50(18942)กองคลังแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
30 ส.ค. 2560ศธ.0513.10105/ว.49(18944)กองคลังแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
30 ส.ค. 2560ศธ.0513.10105/ว.47(18943)กองคลังแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
28 ส.ค. 2560ศธ.0513.10105/ว.3581กองคลังขอเชิญร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง \"การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560\"28 
22 ส.ค. 2560ศธ.0513.10105/ว.9655กองคลังปฏิทินจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนจากเงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แก้ไขวันที่23 สค. 60)26 
22 ส.ค. 2560ศธ.0513.10105/ว.9121กองคลังการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ45 
21 ส.ค. 2560ศธ.0513.10105/ว.3279กองคลังขอแจ้งเลขที่บัญชีเงินฝากะนาคาร เงินมัดจำสัญญา และบัญชีเงินฝากธนาคาร เงินรายได้แผ่นดินใหม่13 
17 ส.ค. 2560ศธ.0513.10105/ว.46(18230)กองคลังแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
17 ส.ค. 2560ศธ.0513.10105/ว.43 (18154)กองคลังแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
17 ส.ค. 2560ศธ.0513.10105/ว.45(18213)กองคลังแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
17 ส.ค. 2560ศธ.0513.10105/ว.44(18155)กองคลังแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
16 ส.ค. 2560ศธ 0513.10105/ว.39กองคลังแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
16 ส.ค. 2560ศธ 0513.10105/ว.41กองคลังแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
16 ส.ค. 2560ศธ 0513.10105/ว.40กองคลังแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
09 ส.ค. 2560ศธ.0513.10105/ว.41(16923)กองคลังแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
09 ส.ค. 2560ศธ.0513.10105/ว.40 (16922)กองคลังแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
09 ส.ค. 2560ศธ.0513.10105/ว.42(16924)กองคลังแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
04 ส.ค. 2560ศธ.0513.10105/ว.8629กองคลังการซื้อวัสดุสำนักงานในภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัย26 
04 ส.ค. 2560ศธ.0513.10105/ว.3114กองคลังแนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีผลบังคับใช้14 
02 ส.ค. 2560ศธ.0513.10105/ว.8437กองคลังการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 (งบอุดหนุนจากรัฐบาล)13 
02 ส.ค. 2560ศธ.0513.10105/ว.8436กองคลังแนวปฏิบัติการขอกันเงินเหลื่อมปีงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2560 (เงินรายได้และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล24 
02 ส.ค. 2560ศธ.0513.10105/ว.8435กองคลังการกำหนดการส่งใบสำคัญเบิกจ่ายเงินรายได้ของสำนักงานอธิการบดี ประจำปี พ.ศ.256018 
24 ก.ค. 2560ศธ 0513.10105/ว.39 (15583)กองคลังแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
24 ก.ค. 2560ศธ.0513.10105/ว.8120กองคลังการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดและจ้างเหมาบริการความปลอดภัยปีงบประมาณ พ.ศ.256112 
24 ก.ค. 2560ศธ 0513.10105/ว.36(15580)กองคลังแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
24 ก.ค. 2560ศธ 0513.10105/ว.37(15581)กองคลังแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
24 ก.ค. 2560ศธ 0513.10105/ว.38 (15582)กองคลังแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
14 ก.ค. 2560ศธ.0513.10105/ว.32(15158)กองคลังแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
14 ก.ค. 2560ศธ.0513.10105/ว.2649กองคลังแจ้งระบุปีการศึกษาที่มิติโครงการในการบันทึกรายการบัญชี15 
14 ก.ค. 2560ศธ.0513.10105/ว.35(15161)กองคลังแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
14 ก.ค. 2560ศธ.0513.10105/ว.2793กองคลังรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินราได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี11 
14 ก.ค. 2560ศธ.0513.10105/ว.33 (15159)กองคลังการเพิกถอนการแจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
14 ก.ค. 2560ศธ.0513.10105/ว.34(15160)กองคลังการเพิกถอนการแจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
14 ก.ค. 2560ศธ.0513.10105/ว.2790กองคลังแจ้งกำหนดการเปิด-ปิดสมุด ZADJ และการเปลี่ยนแปลงวันที่ในการลงรายการบัญชี เพื่อการบันทึกบัญชี ปี 2555- ปี2559
03 ก.ค. 2560ศธ.0513.10105/ว.2628กองคลังขอเชิญประชุมเกี่ยวกับการจ้างเหมาบริการและการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน40 
29 มิ.ย. 2560ศธ.0513.10105/ว.2606กองคลังการรายงานข้อมูลการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย11 
27 มิ.ย. 2560ศธ.0513.10105/ว.2565กองคลังเปิดรับสมัครขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนา มก. ประจำปีการศึกษา 256024 
22 มิ.ย. 2560ศธ.0513.10105/ว.30 (12605)กองคลังการกำหนดสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้เป็นสถานพยาบาลของทางราชการ
22 มิ.ย. 2560ศธ.0513.10105/ว.28(12513)กองคลังแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
22 มิ.ย. 2560ศธ.0513.10105/ว.32(12517)กองคลังแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
22 มิ.ย. 2560ศธ.0513.10105/ว.29(12515)กองคลังแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
22 มิ.ย. 2560ศธ.0513.10105/ว.31(12516)กองคลังแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน11 
02 มิ.ย. 2560ศธ.0513.10105/ว.5745กองคลังการจ้างเหมาบริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256126 
01 มิ.ย. 2560ศธ.0513.10105/ว.24(115115)กองคลังแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน10 
01 มิ.ย. 2560ศธ.0513.10105/ว.27(11518)กองคลังแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
01 มิ.ย. 2560ศธ.0513.10105/ว.26 (11517)กองคลังแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
01 มิ.ย. 2560ศธ.0513.10105/ว.25(11516)กองคลังแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
18 พ.ค. 2560ศธ.0513.10105/ว.1823กองคลังกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและอัตราในการจ่ายเงินสงเคราะห์และกำหนดลักษณะของความพิการทุพพลภาพขนาดหนักจนเป็นอุปสรรคสำคัญยิ่งในการประกอบอาชีพหรือในการดำรงชีพ (ฉบับที่2) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพผู้ประสบภัย เนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม (ฉบับที่2) พ.ศ.256011 
18 พ.ค. 2560ศธ.0513.10105/ว.22กองคลังแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน12 
18 พ.ค. 2560ศธ.0513.10105/ว.1822กองคลังการขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256017 
18 พ.ค. 2560ศธ.0513.10105/ว.23 (10669)กองคลังแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
02 พ.ค. 2560ศธ.0513.10105/ว.19กองคลังแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน11 
02 พ.ค. 2560ศธ.0513.10105/ว.20กองคลังแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน11 
02 พ.ค. 2560ศธ.0513.10105/ว.21กองคลังแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน20 
28 เม.ย. 2560ศธ.0513.10105/ว.1629กองคลังขอให้ส่งสำเนาบัญชีฝากธนาคารและงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 256014 
25 เม.ย. 2560ศธ.0513.10105/ว.1572กองคลังแจ้งกำหนดการเปิด-ปิดสมุด ZADJ เพื่อการบันทึก ปี 2555-ปี255920 
19 เม.ย. 2560ศธ.0513.10105/ว.17กองคลังแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน15 
19 เม.ย. 2560ศธ.0513.10105/ว.18กองคลังแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน13 
18 เม.ย. 2560ศธ.0513.10105/ว.16กองคลังแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน11 
18 เม.ย. 2560ศธ.0513.10105/ว.15กองคลังแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน16 
11 เม.ย. 2560ศธ.0513.10105/ว.14กองคลังการปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ22 
11 เม.ย. 2560ศธ.0513.10105/ว.1391กองคลังคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน20 
10 เม.ย. 2560ศธ.0513.10105/ว.1394กองคลังบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์26 
10 เม.ย. 2560ศธ.0513.10105/ว.1389กองคลังขอเชิญประชุมเรื่อง \"การแก้ไขปรับปรุงงบการเงินปี2557 และปี2558 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและการจัดทำงบการเงินปี2559\"17 
10 เม.ย. 2560ศธ.0513.10105/ว.13กองคลังการเปลี่ยนแปลงชื่อนิติบุคคล ของบริษัท อิเมอร์สัน เนทเวอร์ค พาวเวอร์ เป็น บริษัท เวอร์ทิฟ (ประเทศไทย) จำกัด15 
10 เม.ย. 2560ศธ.0513.10105/ว.1395กองคลังกำหนดและซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี จ(2)19 
31 มี.ค. 25600513.10105/3448กองคลังการประเมินเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง30 
28 มี.ค. 25600513.10105/11กองคลังการเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน17 
28 มี.ค. 25600513.10105/12กองคลังแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน10 
28 มี.ค. 25600513.10105/10กองคลังแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน14 
23 มี.ค. 2560ศธ.0513.10105/ว.1115กองคลังขอให้ดำเนินการบันทึกยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันสิ้นเดือน ในระบบ ERP28 
23 มี.ค. 25600513.10105/1098กองคลังขอให้ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ48 
22 มี.ค. 2560ศธ.0513.10105/ว.1046กองคลังขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี 256023 
22 มี.ค. 2560ศธ.0513.10105/ว.1045กองคลังขออนุมัติปิดบริการ31 
20 มี.ค. 25600513.10105/2891กองคลังการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2559 (เงินรายได้และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล)28 
14 มี.ค. 25600513.10105/ว.8กองคลังการเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน12 
14 มี.ค. 25600513.10105/ว.7กองคลังการเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน16 
14 มี.ค. 2560ศธ.0513.10105/ว.09กองคลังการประกาศนโยบายการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์46 
15 ก.พ. 25600513.10105/ว.4กองคลังแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน10 
15 ก.พ. 25600513.10105/0488.2กองคลังขอให้ตรวจสอบและยืนยันบัญชีธนาคารที่ไม่มีในระบบ ERP (ครั้งที่ ๒) สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน16 
15 ก.พ. 25600513.10105/0488กองคลังขอให้ตรวจสอบและยืนยันบัญชีธนาคารที่ไม่มีในระบบ ERP (ครั้งที่ ๒) สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา10 
15 ก.พ. 25600513.10105/ว.5กองคลังแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน13 
15 ก.พ. 25600513.10105/ว.6กองคลังการเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน13 
15 ก.พ. 25600513.10105/0488.1กองคลังขอให้ตรวจสอบและยืนยันบัญชีธนาคารที่ไม่มีในระบบ ERP (ครั้งที่ ๒) สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร10 
03 ก.พ. 25600513.10105/0356กองคลังขอแจ้งเรื่องเอกสารประกอบการยื่นภาษีเงินได้ประจำปี 2559 ของพนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการ51 
19 ม.ค. 25600513.10105/551กองคลังการปรับปรุงขั้นตอนการรับ-จ่ายเงินโครงการพัฒนาวิชาการ46 
17 ม.ค. 25600513.10105/3กองคลังหลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและการเดินทางไปราชการต่างประเทศ และวิธีปฏิบัติกรณีผู้เดินทางทำหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินสูญหาย56 
06 ม.ค. 25600513.10105/01กองคลังแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน14 
06 ม.ค. 25600513.10105/02กองคลังแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน19 

[ย้อนกลับ]

   หมายเหต: เปิดอ่าน(ครั้ง) * คือ จำนวนครั้งที่ผู้ใช้คลิกเปิดอ่านเอกสาร เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2554