หน่วยงาน : กองคลัง  หนังสือเวียนปี 2561      [ย้อนกลับ]
วัน เดือน ปีเลขที่หนังสือประเภทหนังสือชื่อเรื่องเปิดอ่าน(ครั้ง) *
19 ม.ค. 2561ศธ.0513.10105/ว.04ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์การกำหนดแบบขอเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน17 
19 ม.ค. 2561ศธ.0513.10105/ว.05 (00665)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์การกำหนดแบบแจ้งผู้ทิ้งงาน10 
19 ม.ค. 2561ศธ.0513.10105/ว.03ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอขยายระยะเวลาการใช้บังคับอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 6 ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และหมวดที่ 7 ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา26 
17 ม.ค. 2561ศธ.0513.10105/ว.0222ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี37 
17 ม.ค. 2561ศธ.0513.10105/ว.509ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รายงานการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.256084 
09 ม.ค. 2561ศธ.0513.10105/ว.0104ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
09 ม.ค. 25610513.10105/ว.128ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างงานจัดแสดงนิทรรศการ/แสดงสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแสดงผลงานทางวิชาการ100 
09 ม.ค. 25610513.10105/ว.2(194)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค33 
09 ม.ค. 2561ศธ.0513.10105/ว.0103ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บัญชีนวัตกรรมไทย
05 ม.ค. 2561ศธ.0513.10105/ว.01(31049)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลที่ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่15 

[ย้อนกลับ]

   หมายเหต: เปิดอ่าน(ครั้ง) * คือ จำนวนครั้งที่ผู้ใช้คลิกเปิดอ่านเอกสาร เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2554