หน่วยงาน : กองกลาง  หนังสือเวียนปี 2560   
วัน เดือน ปีเลขที่หนังสือประเภทหนังสือชื่อเรื่องเปิดอ่าน(ครั้ง) *
17 พ.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1840-2560กองกลางจาก ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เรื่อง ขอเชิญร่วมงาน ASEAN Tourism Research Conference (ATRAC) 2018 
17 พ.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1841-2560กองกลางจาก สกอ. เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ
17 พ.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1836-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านอ้อย11 
17 พ.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1838-2560กองกลางจาก กรมกิจการผู้สูงอายุ เรื่อง จัดอบรมเตรียมตัวก่อนเกษียณบุคลากรภาครัฐ
17 พ.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1843-2560กองกลางจาก คณะวนศาสตร์ เรื่อง นางลินทา นุกูลกิจ อดีตข้าราชการบำนาญ ถึงแก่กรรม
17 พ.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1839-2560กองกลางจาก ม.รังสิต เรื่อง ขอเชิญนำเสนอบทความวิจัยและงานสร้างสรรค์ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ
17 พ.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1837-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 ราชมงคลธัญบุรีเกมส์
16 พ.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1828-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256113 
16 พ.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว1832 -2560กองกลางจาก สสสส. เรื่อง ขอเชิญร่วมงาน สัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 13 ลงทุนเพื่อความปลอดภัยทางถนนที่ยั่งยืน
16 พ.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 134-2560กองกลางเรื่อง ชมเชยการปฏิบัติหน้าที่พลเมืองดี
16 พ.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1833-2560กองกลางเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการดำเนินงานจัดตั้ง \"สถาบันพัฒนาความร่วมมือด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิตเชิงยุทธศาสตร์\" (Strategic Value-Based Co-Creations& Well Being Institute)
16 พ.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1831-2560กองกลางจาก องค์การจัดการน้ำเสีย เรื่อง รับสมัครงาน
16 พ.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1829-2560กองกลางเชิญชวนร่วมงานมหกรรมเทศนาธรรม มีเทศน์ มีทอล์ค ครั้งที่ 6 ตอน คำสอนพ่อ
16 พ.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1835-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 256118 
15 พ.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1827-2560กองกลางเรื่อง กำหนดรหัสพยัญชนะ และเลขประจำส่วนงาน ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการทางสัตวแพทย์
15 พ.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1824-2560กองกลางเรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15 พ.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1816-2560กองกลางกองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เรื่อง รายชื่อผู้ได้สิทธิ์พักอาศัยห้องพักของอาคารสวัสดิการ มก.
15 พ.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1822-2560กองกลางจาก ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้
15 พ.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1820-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
15 พ.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1823-2560กองกลางจาก สกอ. เรื่อง ประชาสัมพันธ์ ความคืบหน้าผลการดำเนินงานและพิจารณาผลการส่งเสริมการใช้ยางพาราของรัฐว่ามีผลต่อราคากลางหรือไม่ รวมทั้งมีนวัตกรรมใหม่และธุรกิจใหม่เพิ่มขึ้นหรือไม่เพียงใด 
15 พ.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1818-2560กองกลางจาก สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน
15 พ.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1819 - 2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านจอมบึง เรื่อง ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย
15 พ.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1825 - 2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2560 (ฉบับแก้ไข)10 
15 พ.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1826-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมและจัดขบวนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2560 (ประจำคณะ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6
15 พ.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1821-2560กองกลางจาก ม.ขอนแก่น เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม\"การวางแผนและพัฒนาการจัดอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์\"
14 พ.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1811-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาองค์กรนิสิต ประจำปีการศึกษา 256010 
14 พ.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1814-2560กองกลางเรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทน ค่าสมนาคุณ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการจัดการโครงการที่เกี่ยวข้องกับนิสิตนานาชาติ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
14 พ.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1813-2560กองกลางเรื่อง กำหนดอัตราค่าเครื่องแบบ เครื่องแต่งกาย ชุดกีฬา เครื่องหมาย และเครื่องนอน สำหรับนิสิตคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
14 พ.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1812-2560กองกลางเรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนผู้จัดการอาคารจอดรถของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์11 
14 พ.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1808-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ 2 ฉบับ (ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าประชุมทางวิชาการ)
14 พ.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1806-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง ประชาสัมพันธ์โอนข้าราชการ
14 พ.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1810-2560กองกลางจาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบิหารศาสตร์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม NIDA Academic Forum
14 พ.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1807-2560กองกลางจาก สถาบันวิทยาการพลังงาน เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการอบรม
14 พ.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1809-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ ฯ
14 พ.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1815-2560กองกลางจาก สวทช. เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม10 
14 พ.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1805-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการ
13 พ.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1799-2560กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที 13 ประจำปี 256014 
13 พ.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1801-2560กองกลางแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมและจัดขบวนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2560 (ประจำคณะ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 511 
13 พ.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1802-2560กองกลางจาก โรงเรียนปากเกร็ด เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา 
13 พ.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1800-2560กองกลางแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมและจัดขบวนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2560 (ประจำคณะ) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 3
13 พ.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1804-2560กองกลางจาก กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในยุคไทยแลนด์ 4.0 รุ่นที่ 1
10 พ.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1797-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนและติดตามโครงการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อการขับเคลื่อน Thailand 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม)14 
10 พ.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1795-2560กองกลางจาก ม.อุบลราชธานี เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการฯ
10 พ.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1798-2560กองกลางจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ \"ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปี 2561\"
10 พ.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1976-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำร่างแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์18 
09 พ.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1793-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง รางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา 2559
09 พ.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1791-2560กองกลางจาก สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 5
09 พ.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1794-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เรื่อง ขอเชิญสมัครอบรมความรู้ทางด้านกฎหมาย
09 พ.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1792-2560กองกลางจาก สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เรื่อง ขอเชิญประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศ ฯ
09 พ.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1790-2560กองกลางจาก สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอเชิญส่งบทความวิจัย และบทความวิชาการ
08 พ.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1775-2560กองกลางจาก กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่อง ประชาสัมพันธ์รับสมัครการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมงานเทศกาลวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติในต่างประเทศ
08 พ.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1782-2560กองกลางจาก คณะกรรมการ ป.ป.ท. เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.
08 พ.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1787-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกภาคเอกชนเข้าร่วมจัดงานบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบผู้ประกอบการ ครั้งที่ 27
08 พ.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1778-2560กองกลางเรื่อง กำหนดอัตราค่าเช่าที่ดิน และอาคารในความปกครองดูแลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน15 
08 พ.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1779-2560กองกลางเรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่ราชพัสดุในความปกครองดูแลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน10 
08 พ.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1786-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
08 พ.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1780-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน \"ขอบคุณบุคลากร\" ประจำปี 256027 
08 พ.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1781-2560กองกลางจาก คณะสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์
08 พ.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1788-2560กองกลางจาก คณะประมง เรื่อง นายสมบูรณ์ เชื้อชาวนา ถึงแก่กรรม10 
08 พ.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1785-2560กองกลางจาก กองวิเทศสัมพันธ์ เรื่อง บิดาของ นางนีรชา กลันทะกะสุวรรณ ถึงแก่กรรม10 
08 พ.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1789-2560กองกลางจาก คณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง มารดาของ นางสาวชุติกาญจน์ แก้วถาวร ถึงแก่กรรม
08 พ.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1774-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง ขอเชิญประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์ ฯ
08 พ.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1773-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ
08 พ.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1783-2560กองกลางจาก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง ทิศทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อผู้สูงอายุในบริบทไทย 13 
08 พ.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1784-2560กองกลางจาก ม.มหาสารคาม เรื่อง ขอความอนุเคราะห์จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตร ความเข้าใชเชิงลึกในมาตรฐานรายงานทางการเงินเพื่อสอดแทรกในการเรียนการสอนบัญชี
07 พ.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1768 - 2560กองกลางจาก กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์จบสลากห้องพักของอาคารสวัสดิการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์21 
07 พ.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1766-2560กองกลางจาก สำนักหอสมุด เรื่อง มารดาของ นางสาวจิรวดี วิรัตนโท ถึงแก่กรรม
07 พ.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1776-2560กองกลางจาก คณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง บิดาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วลี เฑียรบุญเลิศรัตน์ ถึงแก่กรรม
07 พ.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1771-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมและจัดขบวนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2560 (ประจำคณะ) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2
07 พ.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1770-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์นักเรียนโครงการเรียนล่วงหน้ารุ่นที่ 12 เพื่อเข้าศึกษาในสังกัดคณะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
07 พ.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1769-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวด โครงการ รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2561
06 พ.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1756-2560กองกลางจาก สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า
06 พ.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1758-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมและจัดขบวนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2560 (ประจำคณะ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 417 
06 พ.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1759-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ อนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่ดำเนินงานรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาตามโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับนักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น (โควตาพิเศษ) ประจำปีการศึกาา 2561
06 พ.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1763 - 2560กองกลางจาก สำนักการกีฬา เรื่อง มารดาของ นางสาววรัญญา ทองหล่อ ถึงแก่กรรม
06 พ.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1764-2560กองกลางชมเชยการปฏิบัติหน้าที่พลเมืองดี17 
06 พ.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1765-2560กองกลางแต่งตั้งรองประธานสภาพพนักงานสายวิชาการ17 
06 พ.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1757-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมและจัดขบวนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2560 (ประจำคณะ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 319 
06 พ.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1761-2560กองกลางจาก จังหวัดเชียงราย เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อเด็กพิการ
06 พ.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1762 - 2560กองกลางจาก สำนักการกีฬา เรื่อง บิดาของ นางสาวนิปัทม์ ครองสนั่ง ถึงแก่กรรม
03 พ.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1753-2560กองกลางเรื่อง มารดาของ นางสาวนลินทิพย์ พิมพ์ประสิทธิ์(กองกิจกานนิสิต)และนางสาววิมล พิมพ์ประสิทธิ์(สำนักทะเบียนและประมวลผล) ถึงแก่กรรม16 
03 พ.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1752-2560กองกลางจาก ม.ราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7
03 พ.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1755-2560กองกลางจาก กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เรื่อง ขออนุมัติงดให้บริการและงดเก็บค่าธรรมเนียมลานจอดรถยนต์ อาคารหอประชุม
03 พ.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1754-2560กองกลางจาก กองแผนงาน เรื่อง สำเนาหนังสือจาก สกอ. เรื่อง การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256213 
03 พ.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1751-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมและจัดขบวนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2560 (ประจำคณะ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 220 
03 พ.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1750-2560กองกลางเรื่อง เปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม14 
02 พ.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1748-2560กองกลางจาก กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เรื่อง ขอเชิญเข้าประกวดการจัดนิทรรศการในงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ปี 2560
02 พ.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1749-2560กองกลางจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ขอเชิญร่วมงานสัมมนา12 
01 พ.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1744-2560กองกลางจาก วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก เรื่อง ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสาร
01 พ.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1745-2560กองกลางข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยธรรมนูญนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 256020 
01 พ.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1746-2560กองกลางจาก กองบังคับการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่อง แจ้งการตัดสัญญาณโทรศัพท์มือถือ14 
01 พ.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1743-2560กองกลางแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมและจัดขบวนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2560 (ประจำคณะ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 122 
01 พ.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1741-2560กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหนังสือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เล่ม 215 
01 พ.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1742-2560กองกลางแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมและจัดขบวนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2560 (ประจำคณะ) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 117 
31 ต.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1738-2560กองกลางจาก สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งาน Thailand e-Commerce Week 2017
31 ต.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1736 - 2560กองกลางจาก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เรื่อง ขอความร่วมมืองดปล่อยโคมลอยและลูกโป่ง การจุดพลุ ดอกไม้ไฟ การฉายลำแสงขึ้นบนท้องฟ้า ฯ
31 ต.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1731-2560กองกลางแต่งตั้งคณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน (นายปภพ สินชยกุล)34 
31 ต.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1732-2560กองกลางแต่งตั้งคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ (นางวิจิตต์ศรี สงวนวงศ์)36 
31 ต.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1737-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันว่ายน้ำและโปโลน้ำชิงชนะเลิศสระจุฬาภรณวลัยลักษณ์ เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 39
31 ต.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1733-2560กองกลางแต่งตั้งคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร (นายอนุวัตร แจ้งชัด)19 
31 ต.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1730-2560กองกลางแต่งตั้งคณบดีคณะเกษตร (นายสุดเขตต์ นาคะเสถียร)34 
31 ต.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1739-2560กองกลางเรื่อง แก้ไขประกาศให้ปริญญาแก่นิสิต13 
31 ต.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1734-2560กองกลางแต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร34 
30 ต.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1727-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ขอเชิญประชุมวิชการ
30 ต.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1729 - 2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง สำเนาหนังสือนายกรัฐมนตรี จำนวน 2 ฉบับ ว่าด้วยการการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติ และธงของต่างประเทศ ในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560
30 ต.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1724-2560กองกลางจาก กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม12 
30 ต.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1725-2560กองกลางจาก กรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกาศ การยื่นขอลงทะเบียนของกลุ่มเด็กและเยาวชน
30 ต.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1726-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เรื่อง ขอเชิญประชุมวิชาการและส่งผลงานวิจัย
30 ต.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1728-2560กองกลางจาก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมศึกษาดูงานเพื่อเสริมทักษะการทำงานด้านการบริหารการจัดการน้ำ ณ ประเทศญี่ปุ่น
27 ต.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1717-2560กองกลางจาก ม.ศรีปทุม เรื่อง ขอเชิญร่วมบุญมหากุศลถวายผ้ามหากฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปี 2560
27 ต.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1719-2560กองกลางเรื่อง กำหนดอัตราค่าวิเคราะห์ ของโครงการพัฒนาวิชาการ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์16 
27 ต.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1722-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งผู้สังเกตการณ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 255916 
27 ต.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1718-2560กองกลางจาก กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม
27 ต.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1723-2560กองกลางจาก คณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง บิดาของ นางสาวรติกร บุตรชา ถึงแก่กรรม
27 ต.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1720-2560กองกลางจาก คณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง มารดาของ นายทรงศักดิ์ รวมใหม่ ถึงแก่กรรม
27 ต.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1721-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)14 
25 ต.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1712-2560กองกลางจาก กกต เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเลือกตั้ง
25 ต.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1715-2560กองกลางจาก กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เรื่อง ขออนุมัติหยุดให้บริการรถโดยสารสวัสดิการ วันที่ 26 ตุลาคม 2560
25 ต.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1713-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม14 
25 ต.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1714-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างหลักสูตรบูรณาการศาสตร์แห่งแผ่นดิน (Knowledge of The Land) เพิ่มเติม17 
24 ต.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1709-2560กองกลางเรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร ซึ่งเลือกจากคณบดี ผู้อำนวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือสำนัก แทนคณบดีที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง30 
24 ต.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1707-2560กองกลางจาก คณะบริหารธุรกิจ เรื่อง นางสุพัตรา นุชบุษบา ลูกจ้างประจำเกษียณอายุ ถึงแก่กรรม10 
24 ต.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1708-2560กองกลางจาก คณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง มารดาของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ถึงแก่กรรม
24 ต.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1710-2560กองกลางเรื่อง คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร ซึ่งเลือกจากคณบดี ผู้อำนวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือสำนัก แทนคณบดีที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง21 
20 ต.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1696-2560กองกลางจาก ม.แม่โจ้ เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช 2560
20 ต.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1702-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดประชุมวิชาการ The 3rd Bilateral Conference between Kyoto University and Kasetsart University
20 ต.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1704-2560กองกลางเรื่อง อนุมัติให้ปริญญากิตติมศักดิ์28 
20 ต.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1699-2560กองกลางแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ เพิ่มเติม
20 ต.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1698-2560กองกลางเรื่อง แก้ไขคุณสมบัติผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์15 
20 ต.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1697-2560กองกลางจาก กระทรวงการคลัง เรื่อง ขอเรียนเชิญและพิจารณาส่งบุคลากรเข้าอบรม30 
20 ต.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1700-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เพิ่มเติม14 
20 ต.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1706-2560กองกลางจาก คณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง รองศาสตราจารย์ น.สพ.นิสิต ม่วงศรี (ข้าราชการบำนาญ) ถึงแก่กรรม17 
20 ต.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1705-2560กองกลางจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง บิดาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรวัฒน์ วัฒนพงศ์ ถึงแก่กรรม
20 ต.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1703-2560กองกลางจาก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาและเยี่ยมชมงานวิศวกรรมแห่งชาติ 256016 
20 ต.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1701-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส่วนงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 255919 
19 ต.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1691 - 2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม ฯ
19 ต.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1690 - 2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น
19 ต.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1693 - 2560กองกลางจาก โรงพยาบาลสัตว์ มก. บางเขน คณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง ปิดทำการในวันที่ 26 ตุลาคม 2560
19 ต.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1694 - 2560กองกลางจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง ภรรยาของ ดร.เฉลิมพล เปล่งสะอาด ข้าราชการ ถึงแก่กรรม
19 ต.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1692 - 2560กองกลางจาก คณะสิ่งแวดล้อม เรื่อง รับสมัครงาน16 
18 ต.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1680-2560กองกลางจาก สกอ. เรื่อง สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การดำเนินการเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
18 ต.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1682-2560กองกลางจาก ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
18 ต.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1683-2560กองกลางจาก กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม เรื่อง ขอเชิญร่วมงานดีเฟนส์และซีคิวริตี้ 201711 
18 ต.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1678-2560กองกลางจาก ม.ราชภัฏอุดรธานี เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2560
18 ต.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1681-2560กองกลางจาก สำนักงาน กสทช. เรื่อง การจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อกิจการวิทยุคมนาคม12 
18 ต.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1685-2560กองกลางจาก สกอ. เรื่อง กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2560
18 ต.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1688 - 2560กองกลางจาก กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ปี 2560
18 ต.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1686-2560กองกลางจาก สกอ. เรื่อง สำเนาหนังสือกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่อง ขอความร่วมมือการส่งเสริม ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน
18 ต.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1676-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ\"เลือกแนวทาง...วางอนาคต\" ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์17 
18 ต.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1675-2560กองกลางเรื่อง ประกาศให้ปริญญาแก่นิสิต (จำนวน 136 ฉบับ)13 
18 ต.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1677-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการอบรม\"เตรียมความพร้อมสำหรับการทำงาน\" ปี 256118 
18 ต.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1684-2560กองกลางจาก ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยในภูมิภาคเอเชียฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย
18 ต.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1687 - 2560กองกลางจาก กองยานพาหนะอาคารและสถานทีั่ เรื่อง ขอแจ้งผังการจราจรการจัดกิจกรรม อภิวาทแทบพระยุคลบาท ภูมิแผ่นดินคืนแผ่นฟ้า เสด็จสู่สวรรคาลัย ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560
18 ต.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1679-2560กองกลางจาก ม.สวนดุสิต เรื่อง ขอเชิญประชุมและส่งผลงานในการประชุมวิชาการคหเศรษฐศาสตร์ระดับชาติ ประจำปี 256014 
18 ต.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1669- 2560กองกลางจาก กรมอนามัย เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นกรรมการ ฯ
17 ต.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1671 - 2560กองกลางจาก กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เรื่อง ห้องพักว่างของอาคารสวัสดิการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์15 
17 ต.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1670 - 2560กองกลางจาก สำนักทะเบียนและประมวลผล เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56
17 ต.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1667 - 2560กองกลางแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการและนักวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 256027 
17 ต.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1666-2560กองกลางแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมและจัดขบวนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2560 (ประจำคณะ)33 
17 ต.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1672-2560กองกลางจาก กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เรื่อง งดให้บริการแลงดเก็บค่าธรรมเนียมลานจอดรถยนต์ อาคารหอประชุม
17 ต.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1663 - 2560กองกลางกำหนดอัตราค่าสมัครสอบ ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารศูนย์ทดสอบทางภาษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 2)11 
17 ต.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1664 - 2560กองกลางกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการกำกับติดตามดูแลการให้เช่าดำเนินการศูนย์ประชุมนานาชาติจุฬาภรณ์พร้อมที่พัก12 
17 ต.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1673-2560กองกลางจาก สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร เรื่อง ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2
17 ต.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1662 - 2560กองกลางจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง สามีของ นางธัญญารัตน์ สืบมาก ถึงแก่กรรม10 
17 ต.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1665 - 2560กองกลางการสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
16 ต.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1660-2560กองกลางจาก ม.สวนดุสิต เรื่อง ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ15 
16 ต.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1661-2560กองกลางจาก ม.มหาสารคาม เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560
12 ต.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1655 - 2560กองกลางจาก สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่จัดทำบัญชีรายชื่อฯ
12 ต.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1657-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพิ่มเติม
12 ต.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1658 - 2560กองกลางจาก โรงเรียนสาธิตแห่ง มก. เรื่อง บิดาของ นายอมร อารี พนักงานมหาวิทยาลัย ถึงแก่กรรม
12 ต.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1656-2560กองกลางจาก สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
12 ต.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1659 - 2560กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์26 
11 ต.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1648-2560กองกลางจาก สมาคมเบญมบพิตร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เรื่อง ขอเชิญร่วมบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศล
11 ต.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1652-2560กองกลางจาก วิทยาลัยสันตพล เรื่อง ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วม การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2560
11 ต.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1650-2560กองกลางจาก ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น
11 ต.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1651-2560กองกลางจาก สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านฮาลาล
11 ต.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1649-2560กองกลางจาก ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย16 
11 ต.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1653-2560กองกลางจาก กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เรื่อง บิดาของ นางสาวสุภาภรณ์ ปุรินันท์ ถึงแก่กรรม10 
11 ต.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1654-2560กองกลางจาก กรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 256018 
10 ต.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1645 - 2560กองกลางแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานการจัดทำร่างประกาศกำหนดอัตราค่าสมัครคัดเลือก และการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าตอบแทนแก่กรรมการ อนุกรรมการ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการดำเนินงานการรับเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์22 
10 ต.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1644 - 2560กองกลางจาก กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เรื่อง แจ้งปิดบริการอาคารจอดรถงามวงวงศ์วาน 1 และอาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2 ในวันที่ 13 23 และ 26 รวม 3 วัน
10 ต.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1646- 2560กองกลางจาก คณะอุตสาหกรรมเกษตร เรื่อง มารดาของ รองศาสตราจารย์ ดร.อนุวัตร แจ้งชัด ถึงแก่กรรม
09 ต.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1639 - 2560กองกลางจาก วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ
09 ต.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1640 - 2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร13 
09 ต.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1637- 2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ขอเชิญร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลกร14 
09 ต.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว1638 - 2560กองกลางจาก โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบฐานสโม เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ซื้อแผ่น DVD เพื่อเป็นอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
09 ต.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1642 - 2560กองกลางจาก สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เรื่อง มารดาของ นายสุชเดช อินโคกสูง ถึงแก่กรรม
06 ต.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1633 - 2560กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)32 
06 ต.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1636 - 2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง สำเนาหนังสือประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตยศาสตร์ในระดับชาติ ครั้งที่ 23
06 ต.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1635 - 2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดเรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือประชาสัมพันธ์งานและเรียน I-NNOVATION THAILAND WEEK 2017
06 ต.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1634 - 2560กองกลางแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)24 
06 ต.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1632 - 2560กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม \"อภิวาทแทบพระยุคลบาท ภูมิแผ่นดินคืนฟ้า สเด็จสู่สวรรคาลัย\"25 
05 ต.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1619 - 2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสารคาม เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีด ประจำปี 2560
05 ต.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1626-2560กองกลางจาก กรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญร่วมกุศลในการทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2560
05 ต.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1627-2560กองกลางจาก กสทช. เรื่อง แนวปฏิบัติการออกอากาศช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช16 
05 ต.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1623-2560กองกลางจาก สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เรื่อง ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 8 และนานาชาติ ครั้งที่ 1
05 ต.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1625-2560กองกลางจาก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรข้อมูลอุตุนิยมวิทยา เครือข่ายข้อมูล และการประยุกต์ใช้โปรแกรม Surfer ในการวิเคราะห์เพื่อการจัดการ
05 ต.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1622-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน \\\\\\\"วันที่ระลึกวันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี\"22 
05 ต.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1624-2560กองกลางจาก กสทช. เรื่อง ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560)
05 ต.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1630 - 2560กองกลางจาก คณะวนศาสตร์ เรื่อง นายบรรจง กลิ่นจันทร์ อดีตลูกจ้างประจำ ถึงแก่กรรม
04 ต.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1618 - 2560กองกลางจาก คณะเกษตร เรื่อง มารดาของ นายพชรนนท์ ทัศนภักดี ถึงแก่กรรม
04 ต.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1616-2560กองกลางเรื่อง เปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม17 
04 ต.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1614 - 2560กองกลางแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ65 
04 ต.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1617-2560กองกลางเรื่อง เปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการรับเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เพิ่มเติม)15 
04 ต.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1615 - 2560กองกลางจาก คณะเกษตร มารดาของ นางสาวอรเบญญา ดวงสุวรรณ ถึงแก่กรรม
04 ต.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1621 - 2560กองกลางจาก สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เรื่อง ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมงาน
03 ต.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1609-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรม18 
03 ต.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1608-2560กองกลางจาก ่จังหวัดเชียงราย เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อเด็กพิการ
03 ต.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1611-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การส่งบทความตีพิมพ์ในวารสาร
03 ต.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1613-2560กองกลางแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม)26 
03 ต.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1612 - 2560กองกลางจาก กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เรื่อง ขอแจ้งแผนการจราจร และแผนพังการจัดการจราจร งานแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ประจำปี 256017 
02 ต.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1604-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิภาพนิสิต23 
02 ต.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1603-2560กองกลางจาก องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม10 
02 ต.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1605-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตจากโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
02 ต.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1607-2560กองกลางเรื่อง งบประมาณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีบัญชี พ.ศ. 256149 
02 ต.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1606-2560กองกลางเรื่อง ผลการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 255833 
29 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1599 - 2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม10 
29 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1600-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม
29 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1593-2560กองกลางจาก สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมขับร้องประสานเสียงเพลงพระราชนิพนธ์ ร่วมกับนิสิตเก่า มก.
29 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1598-2560กองกลางเรื่อง คุณสมบัติและภารกิจของอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์36 
29 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1595-2560กองกลางจาก สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมNIDA Academic Forum10 
29 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1596-2560กองกลางจาก สกอ. เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
29 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1597-2560กองกลางจาก คณะประมง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน13 
29 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1602-2560กองกลางจาก คณะประมง เรื่อง บิดาของ ดร.จันทนา ไพรบูรณ์ ถึงแก่กรรม
29 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1594-2560กองกลางจาก ม.สุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา/พนักงานมหาวิทยาลัย 18 
28 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1590 - 2560กองกลางจาก กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เรื่อง ภรรยาของ นายสมาน พรหมหาญ ถึงแก่กรรม
28 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1591 - 2560กองกลางจาก สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม เรื่อง มารดาของ นายพนม เกิดแสง ถึงแก่กรรม
27 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1574-2560กองกลางจาก กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ขอเชิญร่วมกุศลในการทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน และมอบทุนการศึกษา
27 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1586 - 2560กองกลางจาก วิทยาลัยดุสิตธานี เรื่อง ขอเชิญประชุมวิชาการและสัมมนาระดับนานาชาติ
27 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1580 - 2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี 
27 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1573-2560กองกลางจาก สกอ. เรื่อง สำเนาหนังสือจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบในการรวบรวมรายงานผลการออกใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองมาตรฐานต่างๆ 10 
27 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1584-2560กองกลางจาก กรมธนารักษ์ เรื่อง การเปิดรับจองเหรียญที่ระลึกในโอกาสพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตั้งแต่วันทรี่ 22 สิงหาคม - 30 กันยายน 2560
27 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1577-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประชาสัมพันธ์ วารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น
27 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1575 - 2560กองกลางจาก สถาบันโลกร้อนศึกษาประเทศไทย เรื่อง เชิญเสวนาสาธารณะ ครั้งที่ 6
27 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1572-2560กองกลางจาก สกอ. เรื่อง กำหนดจัดพิธีเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย ในวันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณหน้าตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาล โดยมีนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานในพิธี และขอให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานร่วมดำเนินการอย่างพร้อมเพียงกัน ในวันและเวลาดังกล่าว
27 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1583 - 2560กองกลางจาก สำนักงานศาลปกครอง เรื่อง เชิญร่วมทำบุญพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี 2560
27 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1582-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ปี 2560
27 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1578 - 2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเผยแพร่ในวารสาร
27 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1588 - 2560กองกลางจาก คณะเกษตร เรื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรินทร์ บุญวัฒน์ ข้าราชการบำนาญ ถึงแก่กรรม20 
27 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1587 - 2560กองกลางจาก คณะเกษตร เรื่อง บิดาของ นางสุภาภรณ์ ธรรมสโรช ข้าราชการบำนาญ ถึงแก่กรรม15 
27 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1589-2560กองกลางจาก ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ เรื่อง บิดาของ รองศาสตราจารย์ ดร.โสมสกาว เพชรานนท์ ถึงแก่กรรม
27 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1579 - 2560กองกลางจาก สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เรื่อง ขอปิดทำการในระหว่างวันที่ 2-3 ตุลาคม 2560
27 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1581 - 2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง ขอเชิญร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล สมทบองค์พระกฐินพระราชทาน ปี 2560
26 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1569-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างประกาศเกี่ยวกับการมอบใบประกาศนียบัตร เกียรติบัตรและวุฒิบัตร10 
26 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1566-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล53 
26 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1571-2560กองกลางจาก ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร เรื่อง มารดาของ รองศาสตราจารย์สุดาวดี เหมทานนท์ ถึงแก่กรรม10 
26 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1567-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์56 
26 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1570-2560กองกลางประกาศคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (จำนวน 2 ฉบับ) 1. แต่งตั้งที่ปรึกษาของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2. แต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์37 
26 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1568-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์65 
25 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1459 - 2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง เชิญส่งบทความต้นฉบับเพื่อรับการพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย.
25 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1455- 2560กองกลางจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประกวดแข่งขันนวัตกรรมจากบุคคลภายนอก กฟภ ปี 2560
25 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1561 - 2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ขอเชิญเข้าอบรมโครงการ ฯ \"การบัญชีภาครัฐสำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติด้านบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ\"11 
25 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1457 - 2560กองกลางมหาวิทยาลัยราขชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประชุมวิชาการนานาชาติ
25 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1456-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง สำเนาหนังสือ เรื่อง การจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และวันครบรอบ 100 ปี การประการใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย
25 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1563-2560กองกลางจาก การประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560
25 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1560-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง ฐานะและเงื่อนไขการอยู่ในราชอาณาจักรไทยของผู้เกิดในราชอาณาจักรไทยซึ่งไม่ได้สัญชาติไทย พ.ศ. 2560
25 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1564-2560กองกลางจาก ม.เชียงใหม่ เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญและร่วมในพิธีถวายผ้ากฐิน ประจำปี 2560
25 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1565-2560กองกลางจาก ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2560
25 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1458 - 2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตร \"แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และวิธีปฏิบัติทางอิเล็กทรอนิกส์15 
22 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว1449 - 2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง รับสมัครข้าราชการพลเรือน
22 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1448-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นพร้อมผลงาน
22 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1447 - 2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการ ฯ
22 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1453 - 2560กองกลางจากคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง บิดาของ นายธวัชชัย ชุ่มใจ และ นางภิญญดา วงษ์กรานต์ ถึงแก่กรรม
22 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1445-2560กองกลางเรื่อง ประกาศให้ปริญญาแก่นิสิต (จำนวน 121 ฉบับ)31 
22 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1451 - 2560กองกลางอัตราค่าธรรมเนียมการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และอัตราค่าวิเคราะห์-วิจัย ของคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์12 
22 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1450 - 2560กองกลางจาก คณะสิิ่งแวดล้อม เรื่อง รับสมัครงาน10 
22 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1452 - 2560กองกลางแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานพิํธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.2560 เพิ่มเติม
21 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1443-2560กองกลางเรื่อง การหยุดเรียนและงดใช้อาคาร44 
21 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1442 - 2560กองกลางจาก คณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง เปลี่ยนแปลงเวลาฌาปนกิจศพ มารดาของ ศาสตราจารย์ ดร.บุษบา ยงสิทธิ์ ข้าราชการบำนาญ ถึงแก่กรรม12 
21 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1444-2560กองกลางเรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าพักอาศัยในห้องรับรองสำหรับผู้บริหาร อาคารที่พักอาศัยบุคลากรซอยพหลโยธิน 45 หลังที่ 221 
20 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1425 - 2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เรื่อง ขอเชิญประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย
20 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1430 - 2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ขอเชิญส่งผลงานวิจัย
20 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1431- 2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมนิทรรศการแสดงผลงานประดิษฐ์คิดค้น ในกิจกรรม งานประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น ปี 2561
20 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1429-2560กองกลางจาก สำนักมูลนิธิ 14 ตุลา เรื่อง ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมงานรำลึกและปาฐกถา 14 ตุลา
20 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1427 - 2560กองกลางจาก บริษัท บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) เรื่อง แจ้งเปลี่ยนเลขหมายโทรศัพท์
20 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1432-2560กองกลางจาก บริษัทเพย์ออล กรุ๊ป จำกัด เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดสัญลักษณ์ (Logo) ของบริษัทเพย์ออล กรุ๊ป จำกัด
20 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1438-2560กองกลางจาก ม.เกริก เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งาน \"การประชุมเกริกวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560\"
20 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1434- 2560กองกลางกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์19 
20 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1433 - 2560กองกลางกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน29 
20 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1439-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม26 
20 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1441 - 2560กองกลางจาก คณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง มราดาของ ศาสตราจราย์บุษบา ยงสมิทธิ์ ข้าราชการบำนาญ ถึงแก่กรรม
20 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1437-2560กองกลางจาก คณะบริหารธุรกิจ เรื่อง ข้าราชการบำนาญถึงแก่กรรม26 
20 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1440 - 2560กองกลางจาก กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เรื่อง บิดาของ นางสาวยุพิน ทองคำ ถึงแก่กรรม
20 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1426 - 2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครินทร์ เรื่อง ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร
19 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1412 - 2560กองกลางจาก บริษัท แอพลิเทค โซลูชั่น จำกัด เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน \"เวิลด์ไดแด็ค เอเซีย\"
19 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1413 - 2560กองกลางจาก สมาคมเวิร์ดไดแด็ค เอเซีย เรื่อง เรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาและเข้าชมงาน เวิรด์ลไดแด็ค เอเซีย 201737 
19 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1423-2560กองกลางจาก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การจัดงานประชุมวิชาการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีฯ
19 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1409- 2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ
19 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1415-2560กองกลางจาก สถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพ เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
19 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1411 - 2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับโอน
19 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1422-2560กองกลางจาก สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง แจ้งการซ้อมอพยพหนีไฟ
19 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1421-2560กองกลางจาก สกอ. เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรเพื่อเข้ารับการคัดเลือกรางวัลดีเด่นเนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2560
19 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1420-2560กองกลางจาก ม.สุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง ขอเชิญชวนบริจาคเงินร่วมสมทบในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี พ.ศ. 256010 
19 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1418-2560กองกลางจาก กรมศิลปากร เรื่อง ขอเชิญร่วมงานและร่วมอนุโมทนาพระกฐินพระราชทานกรมศิลปากร ประจำปี พ.ศ. 2560
19 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1417-2560กองกลางจาก ม.อีสเทิร์นเอเชีย เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินมหากุศลสามัคคี EAU สืบสานงานพระศาสนา
19 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1416-2560กองกลางจาก กรมป่าไม้ เรื่อง ขอเชิญร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560
19 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1414-2560กองกลางจาก สำนักงบประมาณ เรื่อง ขอเชิญร่วมงานเป็นเจ้าภาพในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560
19 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1424-2560กองกลางจาก สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์เชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา
19 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1419-2560กองกลางจาก กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ขอเชิญร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมฯ ประจำปี 256030 
18 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1407-2560กองกลางกำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 256045 
18 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1408 - 2560กองกลางจาก กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เรื่อง มารดาของ นายนิพนธ์ ลิ้มแหลมทอง ข้าราชการบำนาญ (อดีตรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ ผู้อำนวยการกองยานพาหนะอาคารและสถานที่)25 
18 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1406-2560กองกลางจาก คณะสังคมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครงาน19 
15 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1400 - 2560กองกลางจาก โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เรื่อง ประชาสัมพันธ์เชิญเขียนบทความตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ
15 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1401 - 2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 256027 
15 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1402- 2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ10 
15 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1403 - 2560กองกลางจาก วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เรื่อง ขอเชิญประชุมวิชาการ
14 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1397 - 2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
14 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1395 - 2560กองกลางจาก สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ขอความร่วมมือเสนอชื่อนิสิตเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 256110 
14 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1398 - 2560กองกลางกำหนดอัตราค่าให้บริการวิชาการ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรสาสตร์16 
14 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1399 - 2560กองกลางกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทน ค่าสมนาคุณ และการจัดสรรเงินในการบริการวิชาการ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์30 
14 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1394-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 256024 
14 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1393-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2560 ในคณะกรรมการดำเนินงาน เพิ่มเติม35 
13 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1389-2560กองกลางจาก กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีและร่วมบริจาคปัจจัยสมทบถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 256016 
13 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1388-2560กองกลางจาก กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
13 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1387-2560กองกลางจาก ม.ศรีปทุม เรื่อง ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ เข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ12 
13 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1392-2560กองกลางจาก ม.ราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 9 ตามศาสตร์พระราชากับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
13 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1390-2560กองกลางจาก สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงาน Thailand Innovation and Design Expo 2017 (T.I.D.E.2017)
13 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1391-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
12 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1382 - 2560กองกลางจาก กรมประมง เรื่อง ขอเชิญบริจาคโลหิต
12 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1375 - 2560กองกลางจาก สถาบันพัฒนาสื่สารมวลชนและการประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการสัมมนาพิเศษหลักสูตรการประชาสัมพันธ์ยุคใหม่
12 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1383 - 2560กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน23 
12 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1379 - 2560กองกลางจาก คณะมนุษย์ศาสตร์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รับสมัครทุนสถาบันขงจื้อเพื่อศึกษาต่อประเทศจีนระยะสั้น
12 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1381- 2560กองกลางจาก คณะเกษตร เรื่อง มาราดของ นายชัยวัฒน์ คลังทอง ถึงแก่กรรม
12 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1374 - 2560กองกลางจาก สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐลาล (สนามบินน้ำ) เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี 256010 
11 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1378-2560กองกลางจาก คณะเกษตร เรื่อง มาราของ นายวิเชียร เอี่ยมทอง ลูกจ้างประจำ ถึงแก่กรรม
11 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1377-2560กองกลางจาก ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติในวันฉลองครบรอบ 25 ปี ธรรมศาสตร์ ลำปาง
11 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1376-2560กองกลางจาก คณะสังคมศาสตร์ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์11 
08 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1372- 2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการอบรม 56 
08 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1362-2560กองกลางจาก คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมฯ15 
08 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1363-2560กองกลางจาก ม.ราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2560
08 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1370 - 2560กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผู้เหมาะสมเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่30 
08 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1371 - 2560กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผู้เหมาะสมเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต24 
08 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1369 - 2560กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผู้เหมาะสมเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ21 
08 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1367-2560กองกลางจาก ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ \\\"เทคนิคการต่อสู้และนำเสนอพยานหลักฐานในคดีฟอกเงิน\\\"
08 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1366-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 256014 
08 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1365-2560กองกลางจาก สวทช. เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานและนำเสนอผลงานในงาน Thailand Tech Show 2017
08 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1364-2560กองกลางจาก สำนักงานราชบัณฑิตยสภา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวประกาศเปิดการรับสมัครภาคีสมาชิก สำนักศิลปกรรม
06 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1357 - 2560กองกลางมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่อง การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
06 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1359 - 2560กองกลางจาก กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ประชาสัมพันธ์งาน Talent Mobility Fair 2017
06 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1345 - 2560กองกลางจาก คณะเกษตร เรื่อง มารดาของ นางสาววีรวรรณ์ พึ่งแย้ม ถึงแก่กรรม
06 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1355-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการพระปกเกล้า ครั้งที่ 19 ประจำปี 2560
06 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1339 - 2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมเพื่อเฉลิมฉลองวันแห่งการเรียนรู้หนังสือสากล 2560
06 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1356- 2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง ขอเชิญร่วมปงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 ฯ 11 
06 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1351-2560กองกลางจาก สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลารับสมัครเข้าร่วมแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศลฯ13 
06 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1341-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลหลักสูตรในระบบสารสนเทศการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เพิ่มเติม)12 
06 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1346 - 2560กองกลางจาก คณะเกษตร เรื่อง สามีของ ศาสตราจารย์ ดร.เลขา มาโนช ข้าราชการบำนาญถึงแก่กรรม
06 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1344-2560กองกลางจาก กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เรื่อง แจ้งปิดการให้บริการ วันที่ 19 กันยายน 256012 
06 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1354-2560กองกลางจาก คณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง สามีของ รศ.ลาวัณย์ ไกรเดช ข้าราชการบำนาญ ถึงแก่กรรม10 
06 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1358-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอความร่วมมือตอบแบบสองถามการรับรู้ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์งานของกรมบัญชีกลางผ่านเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ 2560
06 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1353-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการจัดการประชุมนานาชาติด้านพลศึกษา สุขภาพและกีฬา ครั้งที่ 3
06 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1343-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยงานรับขวัญเฟรชชี่นนทรีช่อใหม่ KU7713 
06 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1352-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทคัดย่อและเรื่องเต็มงานวิจัย (Peer Review)23 
06 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1347-2560กองกลางจาก สกอ. เรื่อง การรับสมัครทุนการศึกษา มูลนิธิการศึกษาเชล 100 ปี ว่าด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
06 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1340 - 2560กองกลางจาก คณะสังคมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครงาน17 
06 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1348-2560กองกลางจาก ม.ราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ
06 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1350-2560กองกลางจาก ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน11 
06 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1342-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการดำเนินงานจัดนิทรรศการ \\\"ทรัพยากรไทย:ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น\\\" เพิ่มเติม
06 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1349-2560กองกลางจาก ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอน-ย้าย ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2/2560132 
04 ก.ย. 25600513.10102/ว 1338-2560กองกลางจาก สำนักบริการคอมพิวเตอร์ เรื่อง บิดาของ นางสาวพจีจินต์ อาวรณ์ ถึงแก่กรรม
04 ก.ย. 25600513.10102/ว 1337-2560กองกลางจาก สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เรื่อง ขอเชิญร่วมงาน Digital Thailand Big Bang 201710 
01 ก.ย. 25600513.10102/ว 1333-2560กองกลางมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
01 ก.ย. 25600513.10102/ว1331-2560กองกลางจาก กองกิจการนิสิต เรื่อง บิดาของ นางสาวพัชรา อินทสุวรรณ์ ถึงแก่กรรม
01 ก.ย. 25600513.10102/ว 1334-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม20 
01 ก.ย. 25600513.10102/ว 1335-2560กองกลางกำหนดอัตราค่าตอบแทนการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขข้อมูลหลักสูตรในระบบสารสนเทศการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์27 
01 ก.ย. 25600513.10102/ว 1332-2560กองกลางจาก กรมประมง เรื่อง ขอเชิญทำบุญทอดกฐินสามัคคีกรมประมง ปี 2560
31 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1325-2560กองกลางจาก สมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าชมงาน Thailand LAB INTERNATIONAL 2017
31 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1328-2560กองกลางจาก สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏสงขลา เรื่อง ขอเชิญหน่วยงานเสนอชื่อผู้ทำคุณประโยชน์ด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
31 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1327-2560กองกลางจาก สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนา \"การใช้ระบบผลิตแผนที่กลางแบบออนไลน์ เพื่อสนับสนุนการจัดการน้ำของประเทศ\"
31 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1330-2560กองกลางจาก สำนักงบประมาณ เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
31 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1326-2560กองกลางจาก สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอมอบสิทธิ์ในการเป็นสมาชิกประเภทองค์กร (Corporate Member) ประจำปี 2560
31 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1323-2560กองกลางเรื่อง ให้ปริญญาแก่นิสิต 28 
31 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1322-2560กองกลางจาก สถาบันพระปกเกล้า เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2560
31 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1320-2560กองกลางจาก กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เรื่อง ขออนุมัติงดให้บริการและงดเก็บค่าธรรมเนียมลานจอดรถยนต์ อาคารหอประชุม11 
31 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1329-2560กองกลางเรื่อง การจำหน่ายพัสดุที่ชำรุดหรือเสื่อมสภาพ20 
31 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1324-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งผู้สังเกตการณ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 255914 
31 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1321-2560กองกลางจาก กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 256011 
30 ส.ค. 25600513.10102/ว1316-2560กองกลางจาก บริษัท อิงลิชออนไน์ จำกัด เรื่อง ประชาสัมพันธ์สนับสนุนการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษระบบออนไลน์
30 ส.ค. 25600513.10102/ว1319-2560กองกลางจาก โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มารดาของ นายพศวีร์ วรสร ถึงแก่กรรม
30 ส.ค. 25600513.10102/ว 1318-2560กองกลางจาก คณะวนศาสตร์ เรื่อง บิดาของ นางนฤมล นพพิบูลย์ เงินดี ถึงแก่กรรม
30 ส.ค. 25600513.10102/ว1317-2560กองกลางจาก บริษัท อิงลิชออนไลน์ จำกัด เรื่องการอบรมเชิงปฏิบัติการ EOL System
29 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1308-2560กองกลางเรื่อง แก้ไขประกาศให้ปริญญาแก่นิสิต23 
28 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1301-2560กองกลางจาก ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาให้ความรู้
28 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1302-2560กองกลางจาก ม.ราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมประจำปีพุทธศักราช 2560 และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
28 ส.ค. 25600513.10102/ว 1306-2560กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ25 
28 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1299-2560กองกลางเรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนและแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายโครงการเกษตร อาหารและเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการขับเคลื่อน Thailand 4.0 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์13 
28 ส.ค. 25600513.10102/ว1303-2560กองกลางแต่งตั้งคณะทำงานสำรวจการปรับปรุงอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
28 ส.ค. 25600513.10102/ว 1305-2560กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมหารสรรหาผู้อำนวยการสำนักหอสมุด กำแพงแสน26 
28 ส.ค. 25600513.10102/ว1304-2560กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ True Lab@Kasetsart10 
28 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1300-2560กองกลางเรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการโครงการเกษตร อาหารและเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อการขับเคลื่อน Thailand 4.011 
26 ก.ค. 25600513.10102/ว 12266-2560กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างหลักสูตรบูรณาการศาสตร์แห่งแผ่นดิน (Knowledge of The Land) เพิ่มเติม15 
25 ส.ค. 25600513.10102/ว1295-2560กองกลางจาก กรมวิชาการเกษตร เรื่อง ขอเชิญร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชาน ประจำปี 2560
25 ส.ค. 25600513.10102/ว 1292 - 2560 กองกลางจาก สถาบันคลังสมองของชาติ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติฯ
25 ส.ค. 25600513.10102/ว 1298-2560กองกลางจาก กรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง ขอเชิญร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชาน ประจำปี 2560
25 ส.ค. 25600513.10102/ว 1293-2560กองกลางจาก สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ขอเชิญเข้าอบรม ฯ10 
25 ส.ค. 25600513.10102/ว 1297-2560กองกลางจาห กรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ขอเชิญร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชาน ประจำปี 2560
25 ส.ค. 25600513.10102/ว1296-2560กองกลางจาก วิทยาลัยการชลประทานมูลนิธิ เรื่อง ขอเชิญร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชาน ประจำปี 2560
25 ส.ค. 25600513.10102/ว 1290-2560กองกลางจาก ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการยกย่องเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจำปี 2560
24 ส.ค. 25600513.10102/ว1289-2560กองกลางกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมหอพักบุคลากรและนิสิต โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนองโพ
24 ส.ค. 25600513.10102/ว 1287-2560กองกลางจาก สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม เรื่อง ขอแจ้งงดการให้บริการของสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม10 
24 ส.ค. 25600513.10102/ว 1288-2560กองกลางกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมหอพักบุคลากรและนิสิต โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน22 
23 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1277-2560กองกลางจาก สกอ. เรื่อง ส่งสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
23 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1278-2560กองกลางจาก สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาคฯ12 
23 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1280-2560กองกลางจาก สำนักงาน กสทช. เรื่อง ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร กสทช. ประจำปี 2560
23 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1271-2560กองกลางจาก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมศึกษาดูงานเพื่อเสริมทักษะการทำงานด้านการบริหารจัดการน้ำ ณ ประเทศไต้หวัน
23 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1825-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานประชุมนานาชาติ \"2017 International Agriculture and Food Deans Meeting\"
23 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1270-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาจัดทำงบประมาณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2560 (ใช้ฉบับนี้แทนฉบับเดิม)25 
23 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1274-2560กองกลางจาก ม.ราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมฟังปาฐกถาบรรจบ พันธุเมธา ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560
23 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1273-2560กองกลางจาก ม.ธรรมศาสตร์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรฯ12 
23 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1281-2560กองกลางจาก ม.ฟาฏอนี เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6
23 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1283-2560กองกลางจาก วิทยาลัยนานาชาติ ม.ทักษิณ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ TSU -AFBE International Conference 2018
23 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1275-2560กองกลางจาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรฯ15 
23 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1282-2560กองกลางจาก ม.ราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
23 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1272-2560กองกลางจาก สำนักงานราชบัณฑิตยสภา เรื่อง ขอเชิญร่วมกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560
23 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1284-2560กองกลางจาก สกอ. เรื่อง สำเนาหนังสือจำนวน 3 ฉบับ
23 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1286-2560กองกลางจาก ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร เรื่อง มารดาของ นางสำราญ ศรีชมพร ถึงแก่กรรม
23 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1279-2560กองกลางจาก ม.เชียงใหม่ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ
23 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1276-2560กองกลางจาก ม.ราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
22 ส.ค. 25600513.10102/ว1267-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอเชิญชวนร่วมสวดมนต์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพระชัยมงคล กับถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 ในวันที่ 22 สิงหาคม 2560
22 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1258-2560กองกลางจาก สถาบันคลังสมองของชาติ เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมงานสุนทรียเสวนา \"ฟังความรอบด้าน : การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา\"
22 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1260-2560กองกลางจาก สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ เสนอชื่อ \"ผู้หญิงเก่ง ปี 2561\"
22 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1264-2560กองกลางจาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม10 
22 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1266-2560กองกลางจาก ม.ราชภัฏอุดรธานี เรื่อง ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏอุดรธานี ปีที่ 5 เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
22 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1257-2560กองกลางจาก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
22 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1261-2560กองกลางจาก วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมการจัดการประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 112 
22 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1255-2560กองกลางเรื่อง ชมเชยการปฏิบัติหน้าที่พลเมืองดี12 
22 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1256-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 256073 
22 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1263-2560กองกลางจาก ม.สุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา/พนักงานมหาวิทยาลัย หรือเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย13 
22 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1262-2560กองกลางจาก ม.แม่โจ้ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาคณบดี 2 หน่วยงาน
22 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1259-2560กองกลางจาก คณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการประชุมวิชาการนานาชาติวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี 2560 (World Rabies Day 2017)14 
22 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1265-2560กองกลางจาก สกอ. เรื่อง สำเนาหนังสือสำนักกิจการยุติธรรม
21 ส.ค. 25600513.10102/ว 1247-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ \"การสรรหาและคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2560\"
21 ส.ค. 25600513.10102/ว 1249-2560กองกลางจาก บริษัท กริดบิสซิเนสโซลูชั่นส์ จำกัด เรื่อง ขอเชิญอบรมหลัก ฯ
21 ส.ค. 25600513.10102/ว 1250-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม ฯ
21 ส.ค. 25600513.10102/ว 1248-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอส่งเนาหนังสือ \"การคัดเลือกสตรี บุคคคลและหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2561\"
21 ส.ค. 25600513.10102/ว1251-2560กองกลางจาก สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน เรื่อง ขอเชิญเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์และเผยแพร่หนังสือ
21 ส.ค. 25600513.10102/ว1253-2560กองกลางจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง มารดาของ นายสุวิวัฒน์ สืบสานกุล ถึงแก่กรรม
21 ส.ค. 25600513.10102/ว1245-2560กองกลางกำหนดหลักเกณฑ์การมอบทุนสนับสนุนการเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า ในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ และทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์10 
21 ส.ค. 25600513.10102/ว 1255-2560กองกลางจาก คณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง มารดาของ นางหนึ่งฤทัย กลิ่นจันทร์ ถึงแก่กรรม13 
21 ส.ค. 25600513.10102/ว1244-2560กองกลางจาก คณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง บิดาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพฤทธิ์ จินันทุยา ถึงแก่กรรม
21 ส.ค. 25600513.10102/ว1254-2560กองกลางจาก สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เรื่อง มารดาของ นางสาววาสนา บัวจันทร์ ถึงแก่กรรม11 
21 ส.ค. 25600513.10102/ว1246-2560กองกลางอัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาและค่าใช้จ่ายอื่น ในโครงการเตรียมความพร้อมการพัมนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ ระดับคณะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์14 
18 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1241-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ การจัดการประชุมระดับบัณฑิตศึกษา The 3rd University Consortium Graduate Forum 2017 \" Combating Food and Energy Insecurity and Climate Change with Sustainable and Inclusive Agricultural Technology and Innovation\"
18 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1242-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการสอบกลางภาคและสอบไล่ ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน15 
18 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1240-2560กองกลางเรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้สถานที่ ห้องประชุม ห้องบรรยาย ห้องเรียน และการใช้บริการโสตทัศนูปกรณ์ของภาควิชาในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 2)14 
18 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1238-2560กองกลางจาก ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ประจำปี 2560
18 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1236-2560กองกลางจาก สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เรื่อง ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
18 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1243-2560กองกลางจาก คณะสังคมศาสตร์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประกาศขยายเวลารับสมัครงาน17 
18 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1239-2560กองกลางจาก สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการนานาชาติ ADTech-SAB 2018
18 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1237-2560กองกลางจาก ม.แม่โจ้ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาคณบดี 2 หน่วยงาน
17 ส.ค. 25600513.10102/ว 1231-2560กองกลางยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณางบประมาณสนับสนุนโครงการเสริาสร้างศักยภาพนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่สากล14 
17 ส.ค. 25600513.10102/ว 1235-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง ประชาสัมพันธ์เชิญประชุมวิชาการระดับชาติ18 
17 ส.ค. 25600513.10102/ว 1234-2560กองกลางจาก กระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง การประกวดตัวการ์ตูนคุณธรรม
17 ส.ค. 25600513.10102/ว 1232-2560กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนและติดตามโครงการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อการขับเคลื่อน Thailand 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256012 
17 ส.ค. 25600513.10102/ว 1233-2560กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 (แก้ไขครั้งที่ 4)10 
16 ส.ค. 25600513.10102/ว 1219-2560กองกลางจาก สมาคมกีฬาลีลาศแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาลีลาศนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 812 
16 ส.ค. 25600513.10102/ว 1218 - 2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง เชิญร่วมกิจกรรมทางวิชาการ
16 ส.ค. 25600513.10102/ว1211-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยเทคโนลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี
16 ส.ค. 25600513.10102/ว1212-2560กองกลางจาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี 256022 
16 ส.ค. 25600513.10102/ว 1209-2560กองกลางแต่งตั้งคณะทำงานเืพ่อปรับปรุงและพัฒนาเว็บเพจฝ่ายวิจัย - บริการวิชาการ11 
16 ส.ค. 25600513.10102/ว1221-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรม \"การจัดหาพัสดุแนวทางใหม่ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560\" รุ่น 2 13 
16 ส.ค. 25600513.10102/ว 1224-2560กองกลางจาก คณะเทคนิคสัตวแพทย์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการการบรรยายพิเศา เรื่อง \"The Are of Grant Writing
16 ส.ค. 25600513.10102/ว 1215-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม
16 ส.ค. 25600513.10102/ว 1213-2560กองกลางจาก สวทช. เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม18 
16 ส.ค. 25600513.10102/ว1214-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมทางวิชาการ
16 ส.ค. 25600513.10102/ว 1217-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ 2 ฉบับ เรื่อง แนวทางการแต่ตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ / การบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้
16 ส.ค. 25600513.10102/ว 1226-2560กองกลางจาก คณะสิ่งแวดล้อม เรื่อง รับสมัครงาน10 
16 ส.ค. 25600513.10102/ว 1225 -2560กองกลางจาก โรงพยาบาลสัตว ม.เกษตร บางเขน เรื่อง งดให้บริการ ในวันที่ 6 กันยายน 2560
16 ส.ค. 25600513.10102/ว 1216-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เขอเชิญส่งบทความและเข้าร่วมประชุม
11 ส.ค. 25600513.10102/ว 1197-2560กองกลางจาก กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เสนอบุคคลเพื่อประกอบการพิจารณาศิลปินแห่งชาติ พุุทธศักราช 2560
11 ส.ค. 25600513.10102/ว1200-2560กองกลางจาก มูลนิธิพัฒนาการศึกษาอำเภอเชียงใหม่ เรื่อง การมอบทุนการศึกษา
11 ส.ค. 25600513.10102/ว 1194-2560กองกลางแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลหลักสูตรในระบบสารสนเทศการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์29 
11 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1204-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสำนักทะเบียนและประมวลผล
11 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1203-2560กองกลางจาก สำนักงานประกันคุณภาพ เรื่อง มารดาของนางสาววาสิฏฐี ไวตี ถึงแก่กรรม
11 ส.ค. 25600513.10102/ว 1195-2560กองกลางจาก สมาคมนักวิชาการอ้อยและน้ำตาลแห่งประเทศไทย เรื่อง การประชุมนักวิชาชีพน้ำตาลและเทคโนโลยีบูรณาการระหว่างประเทศ ครั้งที่ 616 
11 ส.ค. 25600513.10102/ว 1196-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การเสวนาเรื่อง ลิขสิทธิ์ ยุคเทคโนโลยีดิจิทัล
11 ส.ค. 25600513.10102/ว 1201-2560กองกลางจากคณะสังคมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครงาน12 
11 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1206-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเกษตร28 
10 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1192-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดตั้ง \"สถาบันพัฒนาความร่วมมือด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิตเชิงยุทธศาสตร์\" (Strategic Value-Based Co-Creations & Well Being Institute)
10 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1190-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการอบรม \"ผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์\" ครั้งที่ 24-5-2560
10 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1189-2560กองกลางจาก คณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง มารดาของ รองศาสตราจารย์ ดร.กิติมา อินทรัมพรรย์ ถึงแก่กรรม
10 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1191-2560กองกลางจาก คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์
10 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1193-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบริการวิชาการสำนักทะเบียนและประมวลผล16 
08 ส.ค. 25600513.10102/ว 1183-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง ประชาสัมพันธ์สรรหาอธิการบดี 11 
08 ส.ค. 25600513.10102/ว1182-2560กองกลางจาก องค์การตลาด เรื่อง แจ้งที่ทำการองค์การตลาด สำนักงานใหญ่
08 ส.ค. 25600513.10102/ว 1187-2560กองกลางจาก คณะเกษตร เรื่อง สามีของ นางสุภาพ ไตรมนตรี ถึงแก่กรรม12 
08 ส.ค. 25600513.10102/ว 1186-2560กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56-57 ของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์18 
08 ส.ค. 25600513.10102/ว1184-2560กองกลางจาก คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เรื่อง รับสมัครงาน14 
08 ส.ค. 25600513.10102/ว 1185-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ กรมการแพทย์แผนไทย ฯ
07 ส.ค. 25600513.10102/ว 1179-2560กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารับนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 256112 
07 ส.ค. 25600513.10102/ว 1180 - 2560 กองกลางจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง บิดาของ นายไชยวัฒน์ กล่ำพล ถึงแก่กรรม
07 ส.ค. 25600513.10102/ว 1181-2560กองกลางจาก คณะสังคมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครงาน14 
04 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1174-2560กองกลางจาก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงานวันมหิดล ประจำปี 2560
04 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1173-2560กองกลางจาก มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย เรื่อง ขอเชิญเสนอชื่อบุคคล คณะบุคคล และ/หรือหน่วยงานที่สมควรรับรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมูลนิธิโทเร ประเทศไทย ครั้งที่ 24 พ.ศ. 2560
04 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1175-2560กองกลางจาก กรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ขอเชิญเยี่ยมชมการจัดงาน ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี
04 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1176-2560กองกลางจาก ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรม17 
04 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1172-2560กองกลางจาก มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย เรื่อง ขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 24 พ.ศ. 2560
04 ส.ค. 25600513.10102/ว 1134-2560กองกลางจาก คณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง มารดาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรางค์ สุธิราวุธ ถึงแก่กรรม
04 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1177-2560กองกลางจาก คณะบริหารธุรกิจ เรื่อง บิดาของ ดร.ธีรารัตน์ วรพิเชฐ ถึงแก่กรรม13 
04 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1171-2560กองกลางเรื่อง ทุนฉลองสมโภชพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ประจำปีการศึกษา 256011 
03 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1165-2560กองกลางจาก ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 256015 
03 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1161-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนายุวมหาดไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
03 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1169-2560กองกลางจาก สถาบันโลกร้อนศึกษาประเทศไทย เรื่อง เชิญเสวนาสาธารณะ ครั้งที่ 425 
03 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1167-2560กองกลางจาก สกอ. เรื่อง ขอความร่วมมือประสานสถานศึกษาที่มีโครงการเลี้ยงไก่ไข่หรือสัตว์ปีกเพื่ออาหารกลางวัน ดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดนก
03 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1170-2560กองกลางจาก คณะเทคนิคกการสัตวแพทย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่งแม่บ้าน
03 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1164-2560กองกลางจาก สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน10 
03 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1162-2560กองกลางจาก โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561
03 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1168-2560กองกลางจาก คณะสังคมศาสตร์ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
03 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1163-2560กองกลางจาก ม.สุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง รับสมัครคัดเลือกผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัดต่างๆ10 
03 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1166-2560กองกลางจาก สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2560
02 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1158-2560กองกลางจาก สกอ. เรื่อง สำเนาหนังสือ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การจัดกิจกรรมถวายพระกุศล เนื่องในโอกาสที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเจริญพระชันษา 60 ปี 13 กรกฎาคม 2560
02 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1159-2560กองกลางจาก คณะเกษตร เรื่อง บิดาของ รองศาสตราจารย์วันชัย จันทร์ประเสริฐ ถึงแก่กรรม
02 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1156-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเชิดชูเกียรติบัณฑิตเกียรตินิยม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 256018 
02 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1137-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ KU International Food Fair 201713 
02 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1136-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์25 
02 ส.ค. 25600513.10102/ว 1142-2560กองกลางจาก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมเสวนา 50 ปี อาเซียนกับการดำเนินด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและเทศทางในอนาคต
02 ส.ค. 25600513.10102/ว 1148-2560กองกลางจาก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการประเมินฟุตพริ้นท์น้ำ (Water Footprint)
02 ส.ค. 25600513.10102/ว 1149-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ขอเชิญนำเสนอผลงานทานวิชาการในการประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ
02 ส.ค. 25600513.10102/ว 1143-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติงานวินัยการเงินการคลังภาครัฐ
02 ส.ค. 25600513.10102/ว 1151-2560กองกลางจาก กรมการแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ขอเชิญร่วมงานส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมประกวด ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติและการประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย ฯ10 
02 ส.ค. 25600513.10102/ว 1150-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่้อง ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
02 ส.ค. 25600513.10102/ว 1154-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยรังสิต เรื่อง การเผยแพร่วารสารและเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่
02 ส.ค. 25600513.10102/ว 1146-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย
02 ส.ค. 25600513.10102/ว 1145-2560กองกลางจาก สำนักงานราชบัณฑิตยสภา เรื่อง ประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ประจำพุทธศักราช 2561
02 ส.ค. 25600513.10102/ว 1144-2560กองกลางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือ 1. เรื่อง การขับเคลื่อนแนวทางการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ 2. ขอเชิญร่วมงานการประชุม THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 18 Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 2560
02 ส.ค. 25600513.10102/ว1152-2560กองกลางจาก บริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด เรื่อง ขอเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ M Heart : สายโลหิต สายใจ
02 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1157-2560กองกลางเรื่อง ประกาศให้ปริญญาแก่นิสิต15 
02 ส.ค. 25600513.10102/ว 1153-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาภาคการศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560
02 ส.ค. 25600513.10102/ว 1147-2560กองกลางจาก มหายวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์เชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร
01 ส.ค. 25600513.10102/ว 1140-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ขอเชิญอบรม \"แนวทางการบริหารความเสี่ยงการประเมินผลการควบคุมภายในและการป้องกันหรือควบคุมความเสียหายตามมาตรการการตรวจเงินแผ่นดิน\"10 
01 ส.ค. 25600513.10102/ว 1141-2560กองกลางจาก กรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง ขอเชิญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 256022 
01 ส.ค. 25600513.10102/ว1138-2560กองกลางจาก สำนักงานทรัพย์สิน เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการให้เช่าพื้นที่ประเภทธุรกิจขนาดใหญ่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน การวิจัยหรือกิจกรรมหลักของหน่วยงาน15 
01 ส.ค. 25600513.10102/ว 1139-2560กองกลางจาก สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร เรื่อง ทะเบียนวัตถุอันตรายที่ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนหมดอายุ10 
31 ก.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1135-2560กองกลางจาก คณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง มารดาของ รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช ถึงแก่กรรม11 
30 มิ.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 986-2560กองกลางจาก กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เรื่อง ขอแจ้งแผนผังจราจรการซ่อมแซมถนนทวีศักดิ์ เสสะเวส
27 ก.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1131-2560กองกลางจาก คณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง บิดาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรา โตบัว ถึงแก่กรรม
26 ก.ค. 25600513.10102/ว1120-2560กองกลางจาก กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง แจ้งเลขที่หนังสือออก ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ฯ
26 ก.ค. 25600513.10102/ว1123-2560กองกลางจาก กรมสุขภาพจิต เรื่อง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อเทคโนโลยี
26 ก.ค. 25600513.10102/ว 1129-2560กองกลางยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารอาคารเรียนรวมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน16 
26 ก.ค. 25600513.10102/ว1127-2560กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์21 
26 ก.ค. 25600513.10102/ว 1128-2560กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์24 
26 ก.ค. 25600513.10102/ว 1124-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญประชุม
26 ก.ค. 25600513.10102/ว1125-2560กองกลางจาก คณะเกษตร เรื่อง รองศาสตราจารย์แสงธรรม คมกฤส ข้าราชการบำนาญ ถึงแก่กรรม13 
26 ก.ค. 25600513.10102/ว 1121-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แจ้งให้บุคลากรในสถาบัน ฯ ส่งผลงานวิชาการเข้าประกวด ฯ
25 ก.ค. 25600513.10102/ว1110-2560กองกลางจาก กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้สิทธิ์พักอาศัยห้องพักอาคารสวัสดิการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์27 
25 ก.ค. 25600513.10102/ว 1113-2560กองกลางจาก คณะสิ่งแวดล้อม เรื่อง รับสมัครงาน13 
25 ก.ค. 25600513.10102/1118-2560กองกลางจาก สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อ เรื่อง ภรรยาของ นายเกรียงศักดิ์ บุญผา ถึงแก่กรรม
25 ก.ค. 25600513.10102/ว1109-2560กองกลางจาก สำนักหอสมุด เรื่อง บิดาของ นายอุดม กุญแจทอง ถึงแก่กรรม
25 ก.ค. 25600513.10102/ว 1111-2560กองกลางจาก มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลัง เรื่อง ขอเชิญเข้าอบรมโครงการสัมมนา เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการเงินการคลังภาครัฐ
25 ก.ค. 25600513.10102/ว 1112-2560กองกลางจาก สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย เรื่อง การสัมมนา เรื่อง การปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.....29 
25 ก.ค. 25600513.10102/ว 1115-2560กองกลางจาก กระทรวงยุติธรรม เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ฯ
25 ก.ค. 25600513.10102/1114-2560กองกลางจาก สถาบันคลังสมองของชาติ เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร
25 ก.ค. 25600513.10102/ว 1116-2560กองกลางจาก สถาบันคลังสมองของชาติ เรื่อง ขอเชิญร่วมการสัมมนาภารกิจที่ 4
24 ก.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1105-2560กองกลางจาก ม.ขอนแก่น เรื่อง ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2560
24 ก.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1104-2560กองกลางจาก กรมชลประทาน เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมชลประทาน ประจำปี 256011 
24 ก.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1107-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร14 
24 ก.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1106-2560กองกลางจาก ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 256013 
24 ก.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1103-2560กองกลางจาก ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ ประชาสัมพันธ์การสรรหาอธิการบดี
24 ก.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1101-2560กองกลางจาก ม.ศรีปทุม เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการเรียนรู้และสัมมนาเชิงปฏิบัติการ.23 
24 ก.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1102-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเรื่อง NRMS กับการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ
24 ก.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1108-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์31 
21 ก.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1099-2560กองกลางจาก สำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนร่วมงาน Thailand Industry Expo 2017
21 ก.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1098-2560กองกลางจาก สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง ขอเชิญชวนสมัครขอรับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม)
21 ก.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1097-2560กองกลางจาก สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏนครปฐม เรื่อง ขอเชิญร่วมแข่งขันสวดทำวัตรเช้าและบทโพชฌงค์ ครั้งที่ 6 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี166 
21 ก.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1095-2560กองกลางจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ประกาศทุน
21 ก.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1093-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำร่างปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เพิ่มเติม)13 
21 ก.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1094-2560กองกลางเรื่อง ขอพ้นจากตำแหน่งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์44 
21 ก.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1100-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา และระดับวิทยาเขต ประจำปีการศึกษา 255927 
21 ก.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1096-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2561
20 ก.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1084-2560กองกลางจาก ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง ขอเชิญร่วมถวายผ้ากฐินของมหาวิทยาลัย ประจำปี 256022 
20 ก.ค. 25600513.10102/ว 1088-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การกำหนดแนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณร่ายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
20 ก.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1083-2560กองกลางจาก คณะสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน11 
20 ก.ค. 25600513.10102/ว 1091-2560กองกลางจาก สวทช. เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการสัมมนา
20 ก.ค. 25600513.10102/ ว 1086 -2560 กองกลางจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พงศ. 60 : มิติใหม่ ทางกฎหมายและข้อสัญญาที่พึงรู้ก่อนกฎหมายใช้บังคับ26 
20 ก.ค. 25600513.10102/ 1090 - 2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
20 ก.ค. 25600513.10102/1089-2560กองกลางจาก มูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มประเทศไทย เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุม
20 ก.ค. 25600513.10102/ว 1085 - 2560 กองกลางจาก คณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง บิดของ นางสาวพรมณี ยิ่งมีมา ถึงแก่กรรม
19 ก.ค. 25600513.10102/ว1077-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอส่งสำเนา ขอความอนุเคราะห์คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ฯ10 
19 ก.ค. 25600513.10102/ว1081-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับโอน
19 ก.ค. 25600513.10102/ว 1082-2560กองกลางจาก สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นผู้อำนวยการ
19 ก.ค. 25600513.10102/ว 1080-2560กองกลางจาก สวทช. เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม15 
19 ก.ค. 25600513.10102/ว1079-2560กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการ \"สืบสาน วันสืบ นาคะเสถียร\" ปี 256016 
19 ก.ค. 25600513.10102/ว 1076-2560กองกลางจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงวุฒิ เฮงพระธานี ข้าราชการ ถึงแก่กรรม31 
19 ก.ค. 25600513.10102/ว1078-2560กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร24 
18 ก.ค. 25600513.10102/ว 1075-2560กองกลางจาก คณะประมง เรื่อง บิดาของ ผศ.มณช์นิศาษ์ ศรีสมวงศ์
18 ก.ค. 25600513.10102/ว1075-2560กองกลางจาก กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ เรื่อง มารดาของ นายสุนทร กาบตุ้ม ลูกจ้างประจำ เกษียณอายุราชการ ถึงแก่กรรม
17 ก.ค. 25600513.10102/ว1072-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินพระราชทาน
17 ก.ค. 25600513.10102/ว 1073-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เรื่อง ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุมวิชาการ
17 ก.ค. 25600513.10102/ว1071-2560กองกลางจาก คณะสังคมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครงาน13 
14 ก.ค. 25600513.10102/ว 1068-2560กองกลางจาก กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ประชาสัมพันธ์กิจกรรม \"ประกวดตราสัญลักษณ์และคำขวัญการป้องกันและต่อต้านการทุจริต กระทรวงอุตสาหกรรม\"
14 ก.ค. 25600513.10102/ว1069-2560กองกลางจาก กรมการข้าว เรื่อง ขอเชิญกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 256017 
14 ก.ค. 25600513.10102/ว 1066-2560กองกลางจาก บริษัทแบ็งค็อค เอ็กซ์ซิบิชั่น เรื่อง ประชาสัมพันธ์งานแสดงสินค้า Food & Hotel Thailand 2017
14 ก.ค. 25600513.10102/ว 1061 - 2560 กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมในเว็บไซต์
14 ก.ค. 25600513.10102/ว 1604-2560กองกลางจาก มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล42 
14 ก.ค. 25600513.10102/ว 1067-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ ขอเชิญร่วมบริจาคสนับสนุนงาน \"วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน\"
14 ก.ค. 25600513.10102/ว1065-2560กองกลางจาก สมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด เรื่อง ขอความอนุเคราะห์งบประมารในการจัดทำโครงการทำความดีทดแทนคุณแผ่นดิน
14 ก.ค. 25600513.10102/ว 1060-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ
14 ก.ค. 25600513.10102/ว 1062-2560 กองกลางจาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง ประชาสัมพันธ์ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอบรมเชิงปฏิบัติการ ฯ12 
14 ก.ค. 25600513.10102/ว 1063 - 2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง ประชาสัมพันธ์อบรม18 
14 ก.ค. 25600513.10102/ว 1070 - 2560กองกลางจาก สมาคมเครือข่ายไอซีที เรื่อง ขอเรียนเชิญส่งบคุลากรเข้าอบรม
14 ก.ค. 25600513.10102/ว 1059-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลกรและนักศึกษา เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยในงานประชุมระดับนานาชาติ
13 ก.ค. 25600513.10102/ว 1054-2560กองกลางเปลี่ยนแปลงตำแหน่งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์18 
13 ก.ค. 25600513.10102/ว1056-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การอบรมหลักสูตร ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ รุ่นที่ 2517 
13 ก.ค. 25600513.10102/ว1053-2560กองกลางจาก สำนักหอสมุด เรื่อง สามีของ นางพัชญ์สิตา อัครบดีชยานันท์ ถึงแก่กรรม12 
13 ก.ค. 25600513.10102/ว1055-2560กองกลางเปลี่ยนแปลงตำแหน่งคณะกรรมการอำนวยการจัดทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์12 
12 ก.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1042-2560กองกลางจาก สมาคมคนตาบอดชาวอีสาน เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณซื้อต้นเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2560
12 ก.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1045-2560กองกลางจาก ม.สวนดุสิต เรื่อง ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ12 
12 ก.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1043-2560กองกลางจาก สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เรื่อง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่
12 ก.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1040-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย - จีน ครั้งที่ 612 
12 ก.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1052-2560กองกลางจาก สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ ประจำปี 2560
12 ก.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1047-2560กองกลางจาก คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ อัยการสูงสุด เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด
12 ก.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1046-2560กองกลางจาก ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
12 ก.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1050-2560กองกลางเรื่อง เปลี่ยนแปลงตำแหน่งและแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาโครงการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เพิ่มเติม)11 
12 ก.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1039-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์55 
12 ก.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1038-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล64 
12 ก.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1037-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน49 
12 ก.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1048-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเกษตรแฟร์ปากช่อง 6017 
12 ก.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1049-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานที่ปรึกษาโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด14 
12 ก.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1035-2560กองกลางจาก คณะวนศาสตร์ เรื่อง มารดาของ นางบรรเจิด ศรีโปฎก ถึงแก่กรรม
12 ก.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1036-2560กองกลางจาก คณะสังคมศาสตร์ เรื่อง บิดาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพทินนา สมุทรานนท์ ถึงแก่กรรม
12 ก.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1041-2560กองกลางจาก ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ 16 
12 ก.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1051-2560กองกลางจาก ม.สงขลานครินทร์ เรื่อง ขอเชิญส่งผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการ
12 ก.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1044-2560กองกลางจาก โรงเรียนกำเนิดวิทย์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 256127 
11 ก.ค. 25600513.10102/ว1033-2560กองกลางจาก สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง สำเนาหนังสือจากคณะรัฐมนตรี เรื่องแนวทางการจัดทำร่างกฎหมายให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เพิ่มเติม)
11 ก.ค. 25600513.10102/ว 1029-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง ขอเชิญชวนส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการนานาชาติ
11 ก.ค. 25600513.10102/ว 1032-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมงานสืบสานภาษา คงคุณค่าวรรณศิลป์ ครั้งที่ 10
11 ก.ค. 25600513.10102/ว 1019-2560กองกลางจาก กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง ประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2560
11 ก.ค. 25600513.10102/ว 1022 - 2560 กองกลางจาก มหายวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคลลเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดี
11 ก.ค. 25600513.10102/ว 1024 - 2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน
11 ก.ค. 25600513.10102/ว 1034-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครบการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมการจัดหาพัสดุแนวทางใหม่สำหรับหน่วยงานของรัฐ ฯ
11 ก.ค. 25600513.10102/ว 1021 - 2560กองกลางจาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลาการเข้ารับการอบรม20 
11 ก.ค. 25600513.10102/ว 1020 - 2560 กองกลางจาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ12 
11 ก.ค. 25600513.10102/ว 1031-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ขอเชิญประชุม
11 ก.ค. 25600513.10102/ว 1023-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ ฯ
11 ก.ค. 25600513.10102/ว 1030-2560กองกลางจาก โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เรื่อง ปชส.การจัดประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย12 
11 ก.ค. 25600513.10102/ว 1028-2560 กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง ขอเชิญประชุมวิชาการ11 
11 ก.ค. 25600513.10102/ว 1026-2560กองกลางจาก สำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. 256022 
11 ก.ค. 25600513.10102/ว 1025-2560กองกลางประกาศจากกองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์จับสลากห้องพักของอาคารสวัสดิการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์22 
11 ก.ค. 25600513.10102/ว 1027-2560กองกลางจาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม NIDA Academic Forum
07 ก.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1014-2560กองกลางจาก กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก เรื่อง ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ
07 ก.ค. 25600513.10102/ว 1010-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม15 
07 ก.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1015-2560กองกลางจาก สำักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
07 ก.ค. 25600513.10102/ว 1009-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร18 
07 ก.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1016-2560กองกลางจาก วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เรื่อง ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3
07 ก.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1017-2560กองกลางจาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา15 
07 ก.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1013-2560กองกลางจาก คณะบริหารธุรกิจ เรื่อง บิดาของ ดร.ชลลดา สัจจานิตย์ ถึงแก่กรรม13 
07 ก.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1012-2560กองกลางเรื่อง ยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์14 
07 ก.ค. 25600513.10102/ว 1008-2560กองกลางจาก สถาบันคลังสมอง เรื่อง ประชาสัมพันธ์หลักสูตรธรรมาภิบาล
07 ก.ค. 25600513.10102/ว 1011-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 256017 
06 ก.ค. 25600513.10102/ว1006-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิยร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ2560
06 ก.ค. 25600513.10102/ว 1005 - 2560 กองกลางจาก คณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง บิดาของ นางสาวนภสร เผ่าชูศักดิ์ ข้าราชการ ถึงแก่กรรม
06 ก.ค. 25600513.10102/ว 1004-2560กองกลางจาก บัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง บิดาของ นางสาวอังคณา เผ่าชูศักดิ์ ถึงแก่กรรม
05 ก.ค. 25600513.10102/ว1001-2560กองกลางจาก สำนักการกีฬา เรื่อง บิดาของ นายศวัช ขัดโพธิ์ ลูกจ้างประจำ ถึงแก่กรรม10 
05 ก.ค. 25600513.10102/ว 1002-2560กองกลางจาก สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย เรื่อง ขอเชิญอบรมทางวิชาการ โครงการ Digital Social Innovation 201722 
03 ก.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 994-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งสมาชิกสภาผู้แทนนิสิต องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ประจำปีการศึกษา 256030 
03 ก.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 996-2560กองกลางเรื่อง แต่งต้้งประธานชมรมนิสิตด้านศิลปวัฒนธรรม วิทยาเขตบางเขน ประจำปีการศึกษา 2560
03 ก.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 997-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งประธานชมรมนิสิตด้านบำเพ็ญประโยชน์ บางเขน ประจำปีการศึกษา 256011 
03 ก.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 991-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี 256012 
03 ก.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1000-2560กองกลางจาก คณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง นางสาวชอุ่มเอม สิริสวย (ข้าราชการบำนาญ) ถึงแก่กรรม
03 ก.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 987-2560กองกลางจาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง เตือนให้รายงานข้อมูลการขนส่งกากอุตสาหกรรมในระบบอิเล็กทรอนิกส์
03 ก.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 999-2560กองกลางจาก คณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง บุตรของ นายประทีป สาดโพล้ง ถึงแก่กรรม
03 ก.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 998-2560กองกลางจาก กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เรื่อง บิดาของ นายเอกสิทธิ์ เมฆชัยภักดิ์ ถึงแก่กรรม
03 ก.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 989-2560กองกลางจาก สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 (วทท 43)11 
03 ก.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 988-2560กองกลางจาก สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยฯ เรื่อง แจ้งปรับอัตราค่าลงทะเบียนร่วมประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 1111 
03 ก.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 993-2560กองกลางเรื่อง คณะกรรมการสมาชิกสภาผู้แทนนิสิต องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ประจำปีการศึกษา 256021 
03 ก.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 995-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการองค์การบริหาร องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ประจำปีการศึกษา 256027 
30 มิ.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 985-2560กองกลางจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง ประกาศรับสมัครรางวัล 2018 TRF-OHEC-Scopus Researcher Awards และรางวัล 2018 TRF-OHEC-Scopus Innovative Researcher Award15 
30 มิ.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 984-2560กองกลางเรื่อง การเปิดรับสมัครผู้สนใจเช่าพื้นที่ในความปกครองดูแลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน20 
29 มิ.ย. 2560ศธ.0513.10102/ว 980-2560กองกลางจาก สกอ. เรื่อง สำเนาหนังสือ 2 ฉบับ33 
29 มิ.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 979-2560กองกลางจาก สถาบันคลังสมองของชาติ เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนา20 
29 มิ.ย. 2560ศธ.0513.10102/ว982-2560กองกลางจาก ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง ขอปิดทำการธุรการภาควิชาภาษาต่างประเทศ
29 มิ.ย. 2560ศธ.0513.10102/ว 981-2560กองกลางจาก สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอเชิญประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 18 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2560 (TSAE 2017)
28 มิ.ย. 25600513.10102/ว977-2560กองกลางจาก กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม11 
28 มิ.ย. 25600513.10102/ว975-2560กองกลางจาก สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง ดาวน์โหลดไฟล์หนังสือรวมกฏหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
28 มิ.ย. 25600513.10102/ว 973-2560 กองกลางจาก มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ขอเชิญเข้าอบรมศิลปะทำงานพิพิธภัณฑ์
28 มิ.ย. 25600513.10102/ว 974-2560กองกลางจาก สวทช. เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม 21 
28 มิ.ย. 25600513.10102/ว978-2560กองกลางจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง บิดาของ นายมารุศ ชาวไร่ ถึงแก่กรรม
28 มิ.ย. 25600513.10102/ว972-2560กองกลางจาก คณะสังคมศาสตร์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดนวัตกรรมเพื่อสังคม
28 มิ.ย. 25600513.10102/ว971-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จาก แนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน) ประจำปี 2560
27 มิ.ย. 25600513.10102/ว 970 -2560กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการทุน สควค. ระยะที่ 3 ศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
27 มิ.ย. 25600513.10102/ว 976-2560กองกลางจาก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างกฎหมาย
27 มิ.ย. 25600513.10102/ว969-2560กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานโครงการทุน สควค. ระยะที่ 3 ศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
27 มิ.ย. 25600513.10102/ว 968- 2560กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประเภท โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพและสร้างความพร้อมในการแข่งขันของประเทศ (เพิ่มเติม)10 
26 มิ.ย. 25600513.10102/ว 961 - 2560 กองกลางจาก สำนักงาน กสทช. เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดประมูลหมายเลขโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นหมายเลขสวย
26 มิ.ย. 25600513.10102/ว 962-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอส่งสำหนาหนังสือมหาวิทยาลัยเอเซียน เรื่อง ข้อมูลเผยแพร่
26 มิ.ย. 25600513.10102/ว964-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี เรื่อง ขอเรียนเชิญส่งบทความวิชาการ
26 มิ.ย. 25600513.10102/ว 960-2560 กองกลางจาก กองการเจ้าหน้าที่ เรื่อง นาวสาวพรวสา บุญรินทร์ ถึงแก่กรรม49 
26 มิ.ย. 25600513.10102/ว 965-2560กองกลางจาก สำนักงานราชบัณฑิตสภา เรื่อง ประชาสัมพันธ์ข่าวประกาศเปิดรับสมัครภาคีสมาชิก
26 มิ.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว959-2560กองกลางเรื่อง ประกาศให้ปริญญาแก่นิสิต (32 ฉบับ)21 
26 มิ.ย. 25600513.10102/ว967-2560กองกลางจาก คณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง มารดาของ นางสาวธัญญารัตน์ อินลุน ถึงแก่กรรม
26 มิ.ย. 25600513.10102/ว966-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา
23 มิ.ย. 25600513.10102/ว 944 - 2560 กองกลางจาก สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ฯ เรื่อง ขอความร่วมมือเผยแพร่ะและจำหน่ายดอกมะลิ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
23 มิ.ย. 25600513.10102/ว952- 2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ เรื่อง ไม้หวงห้ามประเภท ก ขั้นตอนการขออนุญาตตัดไม้หวงห้าม
23 มิ.ย. 25600513.10102/ว 943-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แก้ไข้ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการน้ำมันรำข้าวนานาชาติ
23 มิ.ย. 25600513.10102/ว957-2560กองกลางจาก สำนักงาน กสทช. เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดประมูลเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่เป็นหมายเลขสวย
23 มิ.ย. 25600513.10102/ว 948 - 2560กองกลางจาก สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น
23 มิ.ย. 25600513.10102/ว 950 - 2560 กองกลางจาก ม.เชียงใหม่ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรม12 
23 มิ.ย. 25600513.10102/ว 955 - 2560กองกลางจาก การประปานครหลวง เรื่อง ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิชาการ การประปานครหลวง ประจำปี 2560
23 มิ.ย. 25600513.10102/ว 951- 2560 กองกลางจาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2561
23 มิ.ย. 25600513.10102/ว942-2560กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 29)14 
23 มิ.ย. 25600513.10102/ว 956- 2560กองกลางจาก สำนักงานกฎหมาย เรื่อง ขอแจ้งปิดทำการ ในวันที่ 6 - 8 กรกฎาคม 256013 
23 มิ.ย. 25600513.10102/ว 953- 2560 กองกลางจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรม10 
23 มิ.ย. 25600513.10102/ว 949-2560 กองกลางจาก สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย เรื่อง ขอเชิญร่วมถวายพระพรชัยมงคลในหนังสือวันแม่แห่งชาติ ปี 256010 
21 มิ.ย. 25600513.10102/ ว 922 -2560กองกลางผลการเลือกอุปนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์46 
21 มิ.ย. 25600513.10102/ว924-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมโครงการจัดประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 16
21 มิ.ย. 25600513.10102/ว 395 - 2560 กองกลางจาก สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ14 
21 มิ.ย. 25600513.10102/6 936-2560กองกลางจาก กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมนานาชาติพรรณพฤกษชาติของประเทศไทย ครั้งที่ 1710 
21 มิ.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว941-2560กองกลางจาก สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การคัดเลือกครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ กว ประจำปี พ.ศ. 2560
21 มิ.ย. 25600513.10102/ 934-2560 กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง การขออนุญาติให้ศึกษาวิจัย หรือจำหน่ายส่งออก หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า
21 มิ.ย. 25600513.10102/ว932-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ฯ
21 มิ.ย. 25600513.10102/931-2560กองกลางจาก วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เรื่อง ขอเชิญรับฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก
21 มิ.ย. 25600513.10102/ว 947 - 2560กองกลางจาก คณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง มารดาของ ดร.เพ็ญศรี บุญสวรรค์ส่ง ถึงแก่กรรม
21 มิ.ย. 25600513.10102/ว925-2560กองกลางจาก สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย เรื่อง เชิญสัมมนาและประชุม14 
21 มิ.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว940-2560กองกลางจาก ม.ราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง การเตรียมพร้อมสู่การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 256028 
21 มิ.ย. 25600513.10102/ 930-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการอบรม แนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 256038 
21 มิ.ย. 25600513.10102/929-2560กองกลางจาก สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา มหกรรมความรู้ ครั้งที่ 6
21 มิ.ย. 25600513.10102/ว933-2560กองกลางจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ขอเชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ12 
21 มิ.ย. 25600513.10102/ว 927-2560กองกลางจาก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้นำด้านการบริหารจัดการน้ำ รุ่นที่ 7
21 มิ.ย. 25600513.10102/ว923-2560กองกลางแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เพิ่มเติม)22 
20 มิ.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว912-2560กองกลางจาก สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รุ่นที่ 613 
20 มิ.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว919-2560กองกลางจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนา
20 มิ.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว918-2560กองกลางจาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการยกระดับระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย102 
20 มิ.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว921-2560กองกลางจาก ม.ธรรมศาสตร์ เรื่อง ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุค THAILAND 4.032 
20 มิ.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว913-2560กองกลางจาก สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เรื่อง ขอรับการสนับสนุนและเชิญชมนิทรรศการ
20 มิ.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว911-2560กองกลางจาก มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เรื่อง ขอเชิญร่วมบริจาคสนับสนุน วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน
20 มิ.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว908-2560กองกลางจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ26 
20 มิ.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว909-2560กองกลางจาก สกอ. เรื่อง สำเนาหนังสือจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
20 มิ.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว916-2560กองกลางจาก สำนักงานมูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพฯ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง ขอความร่วมมือในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อขอรับรางวัลการส่งเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพฯ
20 มิ.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว910-2560กองกลางจาก วัดอินจำปา เรื่อง ขอความสนับสนุนกำแพงวัด
20 มิ.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว914-2560กองกลางจาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมมหกรรมการจัดการความรู้
20 มิ.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว920-2560กองกลางจาก ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ขอเชิญชวนเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์
20 มิ.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว915-2560กองกลางจาก คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม13 
20 มิ.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว917-2560กองกลางจาก สำนักงานที่ประชุมสภาข้าราชการพนักงานและลูกจ้าง เรื่อง ขอส่งวารสารและเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ปขมท.
19 มิ.ย. 25600513.10102/ว 904-2560กองกลางจาก สำนักงานอธิการบดี เรื่อง ขอแจ้งปิดทำการสำนักงานอธิการบดี24 
19 มิ.ย. 25600513.10102/ว 905-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารับผู้มีความสามารถพิเศษทางดนตรีเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ12 
19 มิ.ย. 25600513.10102/ว 906-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบาย 4.0 กลุ่มเรื่องเกษตรและอาหาร (Agriculture & Food)10 
19 มิ.ย. 25600513.10102/ว 907-2560กองกลางจาก คณะสิ่งแวดล้อม เรื่อง บิดาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุจิณณา กรรณสูต ถึงแก่กรรม12 
19 มิ.ย. 25600513.10102/ว902-2560กองกลางจาก คณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง มารดาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวัชชัย ศักดิ์ภู่อร่าม ข้าราชการบำนาญ ถึงแก่กรรม19 
19 มิ.ย. 25600513.10102/ว 901-2560กองกลางจาก คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชาา เรื่อง บิดาของ นางสาวสุภารัตน์ จิตรแจ้ง ถึงแก่กรรม
19 มิ.ย. 25600513.10102/ว 903-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการเก็บข้อมูลการจัดอันดับ UI GreenMetric มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์20 
16 มิ.ย. 25600513.10102/ว 900-2560กองกลางจาก ม.นเรศวร เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการน้ำมันรำข้าวนานาชาติ13 
16 มิ.ย. 25600513.10102/ว 899-2560กองกลางจาก กระทรวงพลังงาน เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงพลังงาน ประจำปี 256021 
16 มิ.ย. 25600513.10102/ว 896-2560กองกลางจัดตั้งศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางวัสดุยางและพอลิเมอร์เพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์28 
16 มิ.ย. 25600513.10102/ว 898-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 256036 
16 มิ.ย. 25600513.10102/ว894-2560กองกลางกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิตโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม (ภาคพิเศษ) ระบบไตรภาค คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา14 
16 มิ.ย. 25600513.10102/ว893-2560กองกลางกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิตโครงการหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม (ภาคพิเศษ) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา16 
16 มิ.ย. 25600513.10102/ว895-2560กองกลางกำหหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย สำหรับนิสิตโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรนานาชาติ) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์26 
15 มิ.ย. 25600513.10102/ว 890-2560กองกลางเรื่อง การจัดกิจกรรมร้องเพลงมหาวิทยาลัยและรับน้องใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 256079 
15 มิ.ย. 25600513.10102/ว 888-2560กองกลางจาก สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เรื่อง เชิญพนักงานร่วมงานสัมมนา Thailand Cybersecurity Week 201725 
15 มิ.ย. 25600513.10102/ว 891-2560กองกลางเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้19 
15 มิ.ย. 25600513.10102/ว 889-2560กองกลางเรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ของสำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 6)17 
13 มิ.ย. 25600513.10102/ว873-2560กองกลางจาก สำนักงานพุทธมณฑล เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการพบพระธรรมในวันธรรมสวนะ ณ วิหารพุทธมณฑล
13 มิ.ย. 25600513.10102ว 883-2560กองกลางหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของสำนักหอสมุด กำแพงแสน ห้องสมุด วิทยาเขตศรีราชา และห้องสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร22 
13 มิ.ย. 25600513.10102/ว 879-2560กองกลางจาก กองกิจการนิสิต เรื่อง นางสาวถนอมศรี ฉิมอ่ำ พนักงานมหาวิทยาลัย ถึงแก่กรรม23 
13 มิ.ย. 25600513.10102/ว880-2560กองกลางอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน19 
13 มิ.ย. 25600513.10102/ว 882-2560กองกลางเปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมงานโอกาสที่ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จมาเป็นประธานเปิดศูนย์ประชุมนานาชาติจุฬาภรณ์ (Princess Chulabhorn International Conference Centre)และเปิดประชุมวิชาการนานาชาติวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี 2560 (World Rabies Day 2017)15 
12 มิ.ย. 25600513.10102/ว874-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ 30 
12 มิ.ย. 25600513.10102/ว 875-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา15 
12 มิ.ย. 25600513.10102/ว876-2560กองกลางจาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ
09 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 657-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน นนทรีสีทอง 6037 
08 มิ.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 870-2560กองกลางจาก คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา เรื่อง ขอแจ้งการปิดทำการ13 
08 มิ.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 858-2560กองกลางจาก สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ 4 ทศวรรษสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 12 
08 มิ.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 864-2560กองกลางจาก ม.นเรศวร เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และเชิญเข้าร่วมโครงการประชุม15 
08 มิ.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 871-2560กองกลางจาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง ขอเชิญส่งผลงานและรับฟังการชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด Thailand Energy Awards 201814 
08 มิ.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 868-2560กองกลางจาก วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ เรื่อง การเผยแพร่วารสารและเชิญชวนส่งผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่20 
08 มิ.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 867-2560กองกลางจาก สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง สรุปผลการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
08 มิ.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 857-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 256012 
08 มิ.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 859-2560กองกลางจาก ม.ทักษิณ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี
08 มิ.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 865-2560กองกลางจาก สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประกาศข่าวรับสมัครงาน11 
08 มิ.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 863-2560กองกลางจาก ม.ราชภัฏนครปฐม เรื่อง ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 224 
08 มิ.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 866-2560กองกลางจาก สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา31 
08 มิ.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 869-2560กองกลางจาก ม.ราชภัฏนครปฐม เรื่อง ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 913 
08 มิ.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 860-2560กองกลางจาก สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมและส่งผลงานร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 11
07 มิ.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 847-2560กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและป้องกันผลกระทบการกำหนดแหล่งหินอุตสาหกรรม ชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) ณ บริเวณศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร
07 มิ.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 850-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
07 มิ.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 840-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13
07 มิ.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 856-2560กองกลางจาก คณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง มารดาของ รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ จันทวงศ์ ข้าราชการบำนาญ ถึงแก่กรรม
07 มิ.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 854-2560กองกลางจาก คณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง บิดาของ นางสาวสมิตานัน พานทอง ถึงแก่กรรม
07 มิ.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 848-2560กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานสีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ ครั้งที่ 11
07 มิ.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 851-2560กองกลางจาก การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประกวดแนวคิดและรูปแบบการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
07 มิ.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 852-2560กองกลางจาก กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เรื่อง ห้องพักว่างของอาคารสวัสดิการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์20 
07 มิ.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 855-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา เรื่อง ขอให้มหาวิทยาลัย ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องใช้งบประมาณเหลือจ่าย ขอให้รายงานตามแบบฟอร็ม (หัวข้อ ขอความเห็นชอบใช้งบประมาณเหลือจ่าย รอบสอง)
07 มิ.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 841-2560กองกลางจาก บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เรื่อง ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษและเยี่ยมชมงาน14 
07 มิ.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 845-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำเนาหนังสือ เรื่อง การประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์สำหรับใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระบรมศพฯ14 
07 มิ.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 839-2560กองกลางจาก สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อรับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ดประจำปี 2560
07 มิ.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 838-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง ประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความตีพิมพ์ในวารสารวิจัย11 
07 มิ.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 842-2560กองกลางจาก กรมประมง เรื่อง ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต
07 มิ.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 843-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการพลเรือน23 
07 มิ.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 849-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการครั้งที่ 9 และงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 4
06 มิ.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 837-2560กองกลางจาก คณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง สามีของ รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณวรรณ หวังกอบเกียรติ ข้าราชการถึงแก่กรรม29 
06 มิ.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 827-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล วช. ประจำปี 2560
06 มิ.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 828-2560กองกลางจาก สำนักงานกิจการยุติธรรม เรื่อง คู่มือแนวทางการเผยแพร่กฎหมายเพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ
06 มิ.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 832-2560กองกลางจาก กรมสุขภาพจิต เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ 24 
06 มิ.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 831-2560กองกลางจาก สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ฯ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ15 
06 มิ.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 834-2560กองกลางจาก สถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง รับสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร13 
06 มิ.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 830-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การอบรมหลักสูตร ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ รุ่นที่ 2415 
06 มิ.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 835-2560กองกลางจาก สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน13 
06 มิ.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 826-2560กองกลางจาก คณะสิ่งแวดล้อม เรื่อง รับสมัครงาน25 
06 มิ.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 829-2560กองกลางจาก สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร เรื่อง ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการ และร่วมประชุมวิชาการ ประจำปี 256010 
06 มิ.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 833-2560กองกลางจาก คณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง มารดาของ ดร.ณิชยา บุญมา ถึงแก่กรรม
05 มิ.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 823-2560กองกลางจาก เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ เรื่อง ขอเชิญชวนส่งงานวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุน
05 มิ.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 821-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง ประชาสัมพันธ์เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร
05 มิ.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 819-2560กองกลางจาก กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประกวดภาพถ่าย \"สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ\" ประจำปี 2560
05 มิ.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 818-2560กองกลางจาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง ขอเชิญร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 256032 
05 มิ.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 822-2560กองกลางจาก กรมวิชาการเกษตร เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 3813 
05 มิ.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 820-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การวิเคราะห์กลั่นกรองหนังสือราชการและการเกษียณหนังสืออย่างอาชีพ รุ่นที่ 115 
02 มิ.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 815-2560กองกลางจาก คณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง บิดาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฎฐา เสนีวาส ถึงแก่กรรม10 
02 มิ.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 816-2560กองกลางจาก ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ เรื่อง ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 16
31 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 811-2560กองกลางจาก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรื่อง ขออนุญาตปิดทำการ16 
31 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 814-2560กองกลางจาก สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ เรื่อง ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียน เทิดพระคุณแม่ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 256076 
31 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 810-2560กองกลางจาก สมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการด้านครอบครัวศึกษา ประจำปี 2560
31 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 813-2560กองกลางจาก ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมงานและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 436 
31 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 807-2560กองกลางจาก สำนักงบประมาณ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. 256073 
31 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 812-2560กองกลางจาก สมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การนำเสนอผลงานวิจัยด้านครอบครัวแบบโปสเตอร์
31 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 806-2560กองกลางจาก สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มก. เรื่อง มารดาของ นางวรนุช ขำสวัสดิ์ ข้าราชการบำนาญ ถึงแก่กรรม
31 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 809-2560กองกลางจาก มูลนิธิเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดาร เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ราษฎรบนพื้นที่สูง
30 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 804-2560กองกลางจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมฟังการแสดงปาฐกถา ฯ
30 พ.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว กองกลางการปิดอาคารตึกพักชายที่ 14 และอาคารตึกพักชายที่ 15 เพื่อปรับปรุงเป็นหอพักนิสิตหญิง32 
30 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 803-2560กองกลางจาก สถาบันไทยศึกษา เรื่อง ขอเชิญประชุมวิชาการ โครงการประชุมวิชาการ การรักษาโรคกับการใช้ยาสมุนพรไทยในวัฒนธรรมไทย-ไท32 
30 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 805-2560กองกลางจาก คณะสังคมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครงาน25 
30 พ.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 808-2560กองกลางการปิดอาคารตึกพักชายที่ 14 และอาคารตึกพักชายที่ 15 เพื่อปรับปรุงเป็นหอพักนิสิตหญิง11 
29 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 800-2560กองกลางจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง ขอความร่วมมือมือเผยแพร่ประกาศทุนวิจัย11 
29 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 802-2560กองกลางจาก คณะบริหารธุรกิจ เรื่อง บิดาของ นางสาวจีรนันท์ เกิดผาสุข ถึงแก่กรรม10 
29 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 801-2560กองกลางจาก คณะประมง เรื่อง นายบันเจิด กราบทอง ลูกจ้างประจำถึงแก่กรรม12 
26 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 796-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม25 
26 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 799-2560กองกลางเรื่อง ข้อปฏิบัติในการทดสอบวัดความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 256028 
26 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 798-2560กองกลางเรื่อง กำหนดอัตราค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนในการดำเนินการทดสอบวัดความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์33 
26 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 797-2560กองกลางจาก คณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง ขอแจ้งปิดทำการ วันที่ 1-2 มิถุนายน 256014 
25 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 788-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี พ.ศ. 256012 
25 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 785-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญเข้าร่วมการประชุม
25 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 786-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น
25 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 794-2560กองกลางจาก จังหวัดจันทบุรี เรื่อง การประกวดและสาธิตผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร งาน มหานครผลไม้ภาคตะวันออก ประจำปี 2560
25 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 792-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม24 
25 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 789-2560กองกลางจาก สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เรื่อง รับสมัครงาน27 
25 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 791-2560กองกลางจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง มรดาของ นายเลิศชัย ระตะนะอาพร ถึงแก่กรรม16 
25 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 784-2560กองกลางจาก สำนักทะเบียนและประมวลผล เรื่อง แจ้งปิดทำการฝ่ายวิชาบูรณาการ ฯ ในวันพุธที่ 31 พฤษภาคม - วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 256015 
25 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 790-2560กองกลางแต่งตั้งคณะทำงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม18 
24 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 725-2560กองกลางจาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง \"องค์กรต้นแบบด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง\"
24 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 731-2560กองกลางจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเรื่อง \"ศักยภาพอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน17 
24 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 728-2560กองกลางจาก ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตร \"กฏหมายและระเบียบสำหรับการคลัง\" รุ่นที่ 510 
24 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 727-2560กองกลางจาก คณะกรรมการประกวดผลงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
24 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 724-2558กองกลางจาก คณะสังคมศาสตร์ เรื่อง ประกาศรับสมัครงาน20 
24 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 729-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมประกวด \"อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle : UAV)\" ประจำปี 2560
24 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 730-2560กองกลางจากโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560223 
24 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 726-2560กองกลางจาก สกอ. เรื่อง สำเนาหนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
24 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 733-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Sensory Science and Consumer Research Symposium 201716 
24 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 732-2560กองกลางจาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ขอขยายเวลาส่งบทคัดย่อและบทความฉบับสมบูรณ์ ในงานประชุมวิชาการการบริหารการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหารระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560
23 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 721-2560กองกลางจาก สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ เรื่อง ขอเชิญร่วมสัมมนา OKMD The Knowledge Talk : The Knowledge INNOVATION Series
23 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 722-2560กองกลางจาก สกอ. เรื่อง ขอความร่วมมือในโครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
23 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 719-2560กองกลางเรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องบรรยาย ห้องประชุม ห้องปฏิบัติการและโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์18 
23 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 718-2560กองกลางเรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการเครื่องมือและอุปกรณ์ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์16 
23 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 720-2560กองกลางจาก วัดขุนทิพย์ เรื่อง ขอเชิญร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคี19 
22 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 716-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญส่งแบบเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ไทย ประจำปี 2560
22 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 717-2560กองกลางจาก คณะบริหารธุรกิจ เรื่อง มารดาของ นางปรียา พลอยศิริ ถึงแก่กรรม
22 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 715-2560กองกลางจาก คณะสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน16 
19 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 706-2560กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างหลักสูตรบูรณาการศาสตร์แห่งแผ่นดิน (Knowledge of The Land)36 
19 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 712-2560กองกลางมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 912 
19 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 707-2560กองกลางจาก ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ เรื่อง ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ
19 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 705-2560กองกลางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 120 
19 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 711-2560กองกลางสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง ขอส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม10 
19 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว713-2560กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดกิจกรรมร้องเพลงมหาวิทยาลัยและรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)14 
19 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 704-2560กองกลางคณะสิ่งแวดล้อม เรื่อง รับสมัครงาน12 
19 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 714-2560กองกลางจาก คณะมนุษย์ศาสตร์ เรื่อง นายชิน ฝ้ายเทศ (นายชินกร ไกรลาศ) บิดาของ ดร.ขจร ฝ้ายเทศ ถึงแก่กรรม19 
19 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 709-2560กองกลางจาก คณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง แจ้งปิดทำการสำนักงานเลขานุการ คณะมนุษยศาสตร์ ในวันที 21 - 23 พฤษภาคม 256011 
19 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 710-2560กองกลางมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
18 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 701-2560กองกลางจาก สกว. เรื่อง ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (รอบ 2)
18 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 703-2560กองกลางสำนักงานทรัพย์สิน เรื่อง ขอแจ้งกำหนดการสวดอภิธรรมและพระราชทานเพลิงศพ บิดาของ นางปิยฉัตร ช่างเหล็ก22 
18 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 702-2560กองกลางคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง มารดาของ นายวีระพจน์ อร่ามรัตน์ ถึงแก่กรรม10 
18 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 700-2560กองกลางจาก สำนักทะเบียนและประมวลผล เรื่อง รับสมัครงาน29 
17 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 699-2560กองกลางจาก กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-256220 
16 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 693-2560กองกลางจาก ม.ราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง เชิญเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรับรางวัลเพชรสยาม/บุคคลดีเด่น20 
16 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 696-2560กองกลางจาก กรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์การเกษตรและอาหาร ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยทรัพย์สินทางปัญญา14 
16 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 698-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจ ส่งเรื่องจริงของผู้ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์เป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ เพื่อรับการคัดเลือก
16 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 697-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 717 
16 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 692-2560กองกลางจาก ไปรษณีย์ไทย เรื่อง ประชาสัมพันธ์ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไป ประจำปี 2560
16 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 691-2560กองกลางจาก คณะประมง เรื่อง มารดาของ นางภัสสรา รัตนพิศิฏฐ์ ถึงแก่กรรม
16 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 694-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอเชิญประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง 256020 
16 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 695-2560กองกลางจาก สภาวิศวกร เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดเสวนา เรื่อง การแก้ปัญหาน้ำท่วมภาคใต้อย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ ในหลวง ร 9
15 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 687-2560กองกลางจาก สถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง รับสมัครผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
15 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 679-2560กองกลางแต่งตั้งคณะทำงานจัดโครงการฝึกอบรม \"หลักสูตรผู้นำนิสิต ต้นกล้าสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน\" ประจำปีการศึกษา 256013 
15 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 683-2560กองกลางจาก สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 715 
15 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 686-2560กองกลางจาก ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุม World Materials Research Institutes Forum ครั้งที่ 718 
15 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 684-2560กองกลางจาก ไทยพาณิชย์ เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมบริจาคโลหิต
15 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 689-2560กองกลางจาก คณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง ขอแจ้งปิดทำการ10 
15 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 690-2560กองกลางเรื่อง ประกาศรายชื่อคณะกรรมการกลั่นกรองผู้ที่สมควรได้รับการพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์19 
15 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 680-2560กองกลางจาก คณะสิ่งแวดล้อม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป15 
15 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 681-2560กองกลางจาก สำนักงานบริการวิชาการ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน12 
15 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 682-2560กองกลางจาก คณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง มารดาของ นายวิจิตร สัมมาวรรณ ถึงแก่กรรม11 
15 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 688-2560กองกลางจาก คณะวนศาสตร์ เรื่อง นายสมหมาย ขันเพ็ชร อดีตลูกจ้างประจำถึงแก่กรรม
15 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 685-2560กองกลางจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ขอเชิญร่วมการประชุม และส่งกรณีศึกษาในการประชุมสัมมนาวิชาการ EnT ครั้งที่ 4 15 
11 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 674-2560กองกลางจาก สวทช. เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม21 
11 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 673-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ15 
11 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 677-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 13
11 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 672-2560กองกลางจาก จังหวัดสระบุรี เรื่อง การประกวดออกแบบสัญลักษณ์ (Mascot) ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี15 
11 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 676-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ 13 
11 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 671-2560กองกลางจาก สำนักสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการประกวดผลิตภัณฑ์และพัฒนาวัสดุเหลือใช้ ประจำปี 256012 
11 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 670-2560กองกลางจาก กระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการฑูตระหว่างไทยกับมาเลเซีย
11 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 675-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการจากวิทยานิพนธ์ ในงานประชุมวิชาการการสื่อสารระดับชาติครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
11 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 669-2560กองกลางจาก กระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง การส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดคลิปวิดีโอในหัวข้อ 50 ปี อาเซียน ก้าวสู่ยุคใหม่กับโอกาสและความท้าทาย
09 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 666-2560กองกลางจาก ม.เกษมบัณฑิต เรื่อง ขอความร่วมมือการจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม28 
09 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 662-2560กองกลางจาก ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง ขอมอบวารสารวิชาการและวิจัย และขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารฯ
09 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 661-2560กองกลางเรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิจัย สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์10 
09 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 665-2560กองกลางจาก ม.แม่ฟ้าหลวง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน10 
09 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 659-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 256054 
09 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 660-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดโครงการประชุมนานาชาติวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี 2560 (World Rabies Day 2017) เพิ่มเติม16 
09 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 658-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานดำเนินการจัดประชุมวิชาการ SPC 201716 
09 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 640-2560กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว19 
09 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 663-2560กองกลางจาก กรมหม่อนไหม เรื่อง แจ้งการก่อสร้างอาคารวิจัยพัฒนามาตรฐานและอนุรักษ์พันธ์กรรมหม่อนไหม กรมหม่อนไหม
09 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 664-2560กองกลางจาก คณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง ขออนุมัติหยุดทำการ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 256011 
08 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 651-2560กองกลางจาก สถาบันคลังสมองของชาติ เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร นักวิชาการเพื่อสังคม
08 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 649-2560กองกลางจาก สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
08 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 655-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอความร่วมมือสถานศึกษาพิจารณาดำเนินการข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ)18 
08 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 648-2560กองกลางจาก ชมรมศิษย์กรรมฐาน พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรม16 
08 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 650-2560กองกลางจาก สถาบันการศึกษาทางไกล เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาศึกษาทางไกล
08 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 653-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
08 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 1652-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยศรีปทุม เรื่อง ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการและนำเสนอผลงานพัฒนาการสอน
08 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 656-2560กองกลางจาก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง การประกวดภาพเด็กและเยาวชนในหัวข้อ \\\"ประเทศไทย ปลอดภัยจากการค้ามนุษย์\\\"20 
08 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 654-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เรื่อง ขอชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ
05 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 631-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ประชาสัมพันธ์และเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการและการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 1
05 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 639-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดนวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุ กิจกรรม 45 ปี 37 
05 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 637-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง สำเนาหนังสือ จำนวน 2 ฉบับ (1. เชิญชวนประดับธงชาติ ในวันที่ 28 กันยายน 2560 เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย 2. ปชส.นำเสนอผลงานในงาน วทท.เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 12)12 
05 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 633-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ขอเชิญอบรมโครงการหลักสูตร เสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานการเงินการคลังภาครัฐ12 
05 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 630-2560กองกลางจาก บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประกวดภาพถ่าย คุ้งบางกะเจ้า ความสุขพระราชทาน15 
05 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 634-2560กองกลางจาก วัดบางปลากด เรื่อง ประชาสัมพันธ์ ติดตั้งป้ายโครงการอุปสมบทหมู่
05 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 629-2560กองกลางจาก องค์การหรือสถานสาธารณสุข ลำดับที่ 89 เรื่อง การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ปี 256079 
05 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 646-2560กองกลางแนวปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 255975 
05 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 638-2560กองกลางจาก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เรื่อง จัดอบรมหลักสูตรแพทย์ทางเลือก26 
05 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 636-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ \"นวัตกรรมสร้างสรรค์ ศาสตร์ พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ไทยแลนด์ 4.027 
05 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 644-2560กองกลางจาก กองกิจการนิสิต เรื่อง มารดาของ นายสำเริง เครื่องไธสง ถึงแก่กรรม10 
05 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 643-2560กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์28 
05 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 635-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือจากกรมบัญชีกลาง กฏกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและอัตราในการจ่ายเงินสงเคราะห์และกำหนดลักษณะความพิการขนาดหนักจนเป็นอุปสรรคสำคัญยิ่งในการประกอบอาชีพหรือในการดำรงชีพ ฯ
05 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 627-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอเชิญส่งบทความ และแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานและสหกิจศึกษา
05 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 632-2560กองกลางจาก องค์การแลกเปลี่ยนเยาวชน YES เรื่อง ประชาสัมพันธ์สอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน 1 ปีการศึกษา รุ่นที่ 3210 
05 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 641-2560กองกลางกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษ ของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์20 
04 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 623-2560กองกลางจาก สำนักทะเบียนและประมวลผล เรื่อง ขอแจ้งปิดทำการฝ่ายวิชาบูรณาการ วันที่ 4 - 6 พฤษภาคม 256022 
04 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 625-2560กองกลางจาก โรงเรียนบ้านป่าสัก เรื่อง ขอเชิญความทำบุญ ออมบุญเพื่อเด็กน้อยด้อยโอกาส11 
04 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 624-2560กองกลางจาก มูลินิธิพิทักษ์สิทธิเด็ก เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือเด็กที่ถูกกระทำความรุนแรง
03 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 645-2560กองกลางแต่งตั้งคณะทำงานจัดกิจกรรมดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ \"เทศน์มหาชาติ ถวายราชสักการะ องค์พระภูมิพล\" เนื่องในโอกาสรำลึกและถวายพระราชกุศลเป็นราชสักการะแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร10 
03 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 616-2560กองกลางเรื่อง ผลการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน45 
03 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 619-2560กองกลางจาก สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ เรื่อง เผยแพร่วารสารวิชาการนานาชาติด้านสุขภาพจิตและพัฒนาการเด็ก12 
03 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 618-2560กองกลางจาก สำนักงานบริการวิชาการ เรื่อง ขอแจ้งปิดทำการสำนักงานบริการวิชาการ19 
03 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 620-2560กองกลางจาก วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร เรื่อง ขอเชิญเป็นเจ้าภาพกัณฑ์มหาชาติ ในวันวิสาขบูชาโลก14 
03 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 622-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง สำเนาหนังสือประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดทักษะภาษาจีน นานมี ฯ12 
03 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 621-2560กองกลางจาก สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดสัมมนาทางวิขาการ เรื่อง พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ ณ มิถุนายน 256028 
02 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 612-2560กองกลางจาก สวทช. เรื่อง จัดส่งเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร STEM เพื่อการวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรม
02 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 614-2560กองกลางจาก ม.หอการค้าไทย เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ14 
02 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 615-2560กองกลางจาก สกอ. เรื่อง สำเนาหนังสือจากการยางแห่งประเทศไทย
02 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 611-2560กองกลางจาก สกอ. เรื่อง ผลการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 13 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง19 
02 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 613-2560กองกลางจาก สกอ. เรื่อง สำเนาหนังสือ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
01 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 608-2560กองกลางจาก มูลนิธิสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรม36 
01 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 600-2560กองกลางเรื่อง เปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ประจำวิทยาเขตบางเขน19 
01 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 606-2560กองกลางเปลี่ยนแปลงวันจบการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ของนิสิตวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ13 
01 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 607-2560กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพิ่มเติม29 
28 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 596-2560กองกลางจาก ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8
28 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 598-2560กองกลางจาก คณะสังคมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
28 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 594-2560กองกลางจาก ม.ธรรมศาสตร์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร \\\"เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม\\\" รุ่นที่ 2117 
28 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 595-2560กองกลางจาก ม.ราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม \"สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่\" (ลูกไก่)11 
28 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 599-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 (เพิ่มเติม)17 
28 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 601-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 6 และการจัดประชุมภาคีเครือข่ายสัตวศาสตร์/สัตวบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9
28 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 593-2560กองกลางจาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร \"เส้นทางลัดสู่ความเป็นเลิศทางการวิจัยในยุค 4.0 plus\"15 
28 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 597-2560กองกลางจาก กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบัตรมวยการกุศล
28 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 602-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามการสร้างเพิ่มเติมศูนย์ประชุมนานาชาติจุฬาภรณ์ พร้อมที่พักโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์12 
27 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 591-2560กองกลางสมาคมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยอีสาน เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่ 89 รูป
27 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 589-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 เรื่อง (แนวทางการจัดทำและการเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตร )19 
27 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 590-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอความร่วมมือ ประชาสัมพันธ์ให้นิสิต นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
27 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 588-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประชาสัมพันธ์เสนอชื่อผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงาน พิจารณาผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
26 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 583-2560กองกลางจาก กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เรื่อง บิดาของ นางทองสุข จรจัด ถึงแก่กรรม14 
26 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 584-2560กองกลางจาก สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรม \"เทศกาล การแสดง ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี\"12 
26 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว587-2560กองกลางจาก คณะประมง เรื่อง บิดาของ นางสาวดวงกมล หวังแก้ว ถึงแก่กรรม11 
26 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 586-2560กองกลางเรื่อง ประกาศให้ปริญญาแก่นิสิต 37 
25 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 580-2560กองกลางหลักเกณฑ์การใช้เงินรางวัลสำหรับผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์33 
25 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 579-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร22 
25 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 582-2560กองกลางจาก คณะวนศาสตร์ เรื่อง นายสุพจน์ ศรีวิเชียร อดีตลูกจ้างประจำถึงแก่กรรม10 
25 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 578-2560กองกลางจาก คณะสังคมศาสตร์ เรื่อง บิดาของนางสาวพิทชญา สารภิรมย์ ถึงแก่กรรม
24 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 564-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
24 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 560-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนา20 
24 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 577-2560กองกลางจาก สำนักหอสมุด เรื่อง มารดาของ นางสาวกัญฐิมา ภักพวง ถึงแก่กรรม
24 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 576-2560กองกลางจาก โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง บิดาของ นางสิรยา ตรีสุวรรณ ถึงแก่กรรม
24 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 573-2560กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ21 
24 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 569-2560กองกลางผลการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร ซึ่งเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี58 
24 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 575-2560กองกลางกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการห้องสมุด ของสำนักขอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์25 
24 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 572-2560กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการโครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 24 
24 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 571-2560กองกลางแต่งตั้งคระกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์42 
24 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 570-2560กองกลางแต่งตั้งคณะทำงานการดำเนินงานจัดนิทรรศการ \"ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น\"10 
24 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 562-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2017
24 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว561-2560กองกลางจาก สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดสัมมนาทางวิชาการ 28 
24 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 566-2560กองกลางจาก กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ขอเชิญประชุมและส่งผลงานวิชาการ ฯ 17 
24 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 563-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
21 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 556-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ 20 
21 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 559-2560กองกลางจาก สสส. เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสรรหารองประธานกรรมการคนที่สอง
21 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 554-2560กองกลางจาก สำน้กงานราชบัณฑิตยสภา เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรัยสม้ครภาคีสมาชิก 11 
21 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 568-2560กองกลางให้นิสิตหยุดเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 255913 
21 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 558-2560กองกลางจาก มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ เรื่อง โครงการอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน 13 
21 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 557-2560กองกลางจาก สำนักศิริพัฒนา เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรอบรม18 
20 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 546-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยรังสิต เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ11 
20 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 541-2560กองกลางจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรม29 
20 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 547-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตร 2 สถิติสำหรับงานด้านชีววิทยาและการแพทย์43 
20 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 548-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การสรรหาบุคคลและองค์กรในหน่วยงาน เพื่อเข้ารับโล่เกียรติคุณกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 256017 
20 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 544-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ข้อคิดเห็นจากากรระดมสมอง เรื่อง การจัดกิจกรรมในและนอกหลักสูตรเพื่อให้อุดมศึกษาสร้างคนดีให้แก่บ้างเมือง16 
20 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 551-2560กองกลางจาก ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการจัดประชุมระดับชาติด้านวิชาการเทคโนโลยีการเชื่อมและการตรวจสอบ
20 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 553-2560กองกลางจาก การยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประกาศ เรื่อง จัดสรรทุนส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพารา ปีงบประมาณ 256114 
20 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 552-2560กองกลางจาก สวทช เรื่อง ขอเรียนเชิญส่งผลงานเข้าร่วมงาน Thailand Tech Show 2017
20 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 550-2560กองกลางจาก สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เรื่อง มารดาของ นางจุฬาลักษณ์ จารุนุช ถึงแก่กรรม11 
20 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 542-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 8
20 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 545-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ขอส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม24 
20 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 549-2560กองกลางจาก กรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง การเสนวนา นวัตกรรมตอบโจทย์สังคมสูงวัย12 
19 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 540-2560กองกลางจาก มูลนิธิเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่้น เรื่อง ขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศล15 
19 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 538-2560กองกลางจาก ม.เชียงใหม่ เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อหารายได้จัดสร้างอาคารเรียนฯ
19 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 539-2560กองกลางจาก ม.ศิลปากร เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร \"แนวทางการจัดการบริหารสินทรัพย์\"14 
19 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 531-2560กองกลางเรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำ59 
19 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 532-2560กองกลางเรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร ซึ่งเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่ง คณบดี ผู้อำนวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือสำนัก66 
19 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 534-2560กองกลางจาก สถานพยาบาล เรื่อง ขอปิดทำการบริการ 2 วัน (20-21 เมษายน 2560)12 
19 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว527-2560กองกลางจาก คณะสิ่งแวดล้อม เรื่อง รับสมัครงาน21 
19 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 537-2560กองกลางจาก สถาบันวิทยาชุมชน เรื่อง รับสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล13 
19 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 536-2560กองกลางจาก สถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง รับสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง22 
19 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 528-2560กองกลางจาก คณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง บิดาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลี่ลี อิงศรีสว่าง ถึงแก่กรรม12 
19 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 535-2560กองกลางจาก สถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง รับสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน13 
18 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 525-2560กองกลางจาก คณะอุตสาหกรรมเกษตร เรื่อง บิดาของ นายรัฐรวี จิตรบำรุง ถึงแก่กรรม10 
18 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 526-2560กองกลางจาก กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เรื่อง บิดาของ นายประจวบ เทียมญาติ ถึงแก่กรรม
12 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 516-2560กองกลางจาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการการบริหารการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหารระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 256074 
12 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 522-2560กองกลางจาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการนานาชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 15 และจัดประชุมวิชาการระดับชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 739 
12 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 517-2560กองกลางจาก ม.ศิลปากร เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรม34 
12 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 521-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง แจ้งประกาศกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 2 ฉบับ14 
12 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 519-2560กองกลางจาก กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เรื่อง คู่สมรสของ นางขวัญใจ จันทร์ลภ มรณภาพ11 
12 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 515-2560กองกลางจาก สกอ. เรื่อง สำเนาหนังสือ 2 ฉบับ37 
12 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 514-2560กองกลางจาก กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่อง ขอส่งบทความวิจัยทางวัฒนธรรมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้เผยแพร่ในการประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ \"วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ 7\"12 
12 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 518-2560กองกลางเรื่อง ยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดโครงการประชุมนานาชาติวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี 2560 (World Rabies Day 2017)29 
12 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 520-2560กองกลางจาก สกอ. เรื่อง สำนาประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการ23 
11 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 511-2560กองกลางจาก ม.บูรพา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2560
11 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 512-2560กองกลางจาก สกอ. เรื่อง สำเนาหนังสือ 3 ฉบับ17 
11 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 513-2560กองกลางจาก สำนักทะเบียนและประมวลผล เรื่อง ขออนุญาตปิดทำการ วันอังคารที่ 11 เมษายน 256017 
11 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 510-2560กองกลางจาก สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบันฯ16 
11 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 507-2560กองกลางเรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาพนักงานแทนตำแหน่งที่ว่าง21 
11 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 506-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันรำลึกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ทรงหว่านข้าว ณ เกษตรกลาง บางเขน13 
11 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 509-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดกิจกรรมร้องเพลงมหาวิทยาลัยและรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 256020 
11 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 508-2560กองกลางเรื่อง การคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการและนักวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 256040 
10 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 502-2560กองกลางจาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม40 
10 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 501-2560กองกลางจาก สถาบันการบินพลเรือน เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการการบินสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 332 
10 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 500-2560กองกลางเรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์39 
10 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 504-2560กองกลางจาก กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 256017 
10 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 642-2560กองกลางจาก กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ เรื่อง ขอส่งแผนการจราจร ปิดปรับปรุงประตู20 
10 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 503-2560กองกลางจาก ม.ราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256012 
07 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 489-2560กองกลางจาก กรมควบคุมโรค เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แจ้งเวียนประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทคัดย่อ และเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ44 
07 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 490-2560กองกลางจาก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเผยแพร่ผลงานโครงการในภาพรวม ESCO ก้าวหน้า ประชารัฐก้าวไกล พาไทยประหยัดพลังงาน26 
07 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 491-2560กองกลางจาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง พัฒนบริหารศาสตร์กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน53 
07 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 496-2560กองกลางจาก มหาวิทยามหิดล เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 46 
07 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 494-2560กองกลางจาก คณะเกษตร เรื่อง บิดาของ นางสายฝน เสนาะอาจ ถึงแก่กรรม17 
07 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 498-2560กองกลางจาก กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เรื่อง บิดาของ นายวินัย อ่วมอิ่ม ถึงแก่กรรม11 
07 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 497-2560กองกลางจาก คณะเศรษฐศาสตร์ เรื่อง บิดาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิยา สาหร่ายทอง ถึงแก่กรรม14 
07 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 495-2560กองกลางจาก คณะสังคมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครงาน17 
05 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 487-2560กองกลางจาก ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตร \"ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐและวิธีปฏิบัติทางอิเล็กทรอนิกส์\" รุ่นที่ 220 
05 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 488-2560กองกลางจาก ม.ธรรมศาสตร์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร \\\"เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่ง\\\" รุ่นที่ 616 
05 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 483-2560กองกลางจาก สำนักหอสมุด เรื่อง มารดาของนางสาวยุพิน เกียรติสุวิมล ถึงแก่กรรม13 
05 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 485-2560กองกลางจาก กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เรื่อง มาตรการรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน วันหยุดเทศกาลสงกรานต์ 2560
05 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 486-2560กองกลางเรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการห้องปฎิบัติการของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์18 
05 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 481-2560กองกลางจาก ม.ราชธานี เรื่อง ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ \"ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 2\"
04 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 479-2560กองกลางจาก สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง ขอแจ้งการจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการของสมาคม20 
03 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 467-2560กองกลางจาก สกอ. เรื่อง สำเนาหนังสือ จำนวน 3 ฉบับ56 
03 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 465-2560กองกลางจาก ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม เรื่อง เชิญเข้าอบรมสัมมนา29 
03 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 466-2560กองกลางจาก สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่อง ขอส่งลิงค์การดาวน์โหลดข้อมูลรายงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 255910 
03 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 464-2560กองกลางจาก ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์13 
03 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 470-2560กองกลางจาก ม.พะเยา เรื่อง ขอเชิญชวนส่งบทความลงวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.พะเยา13 
03 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 473-256059กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเตรียมกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 3637 
03 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 474-2560กองกลางเรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมหอพักนิสิตและค่าปรับต่างๆ ของหอพักนิสิตปรับอากาศ อาคาร 27-31 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน36 
03 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 472-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 256033 
03 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 463-2558กองกลางจาก สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
03 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 477-2560กองกลางจาก โรงเรียนสาธิตแห่ง มก. เรื่อง บิดาของ นางสาวฐิภาพรรณ บุญมี ถึงแก่กรรม11 
03 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 476-2560กองกลางจาก โรงเรียนสาธิตแห่ง มก. เรื่อง มารดาของ นางสาวเครือวัลย์ ปาวิลัย ถึงแก่กรรม11 
03 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 475-2560กองกลางจาก คณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง มารดาของ ดร.รุจ เอกะวิภาต ถึงแก่กรรม
03 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 478-2560กองกลางจาก คณะเกษตร เรื่อง บิดาของ นายอานนท์ วิชัยวงษ์ ถึงแก่กรรม
03 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 471-2560กองกลางจาก วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรฯ ม.รังสิต เรื่อง \"เรียนเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ นวัตกรรม นำพาข้าวไทยฝ่าวิกฤติ\"25 
03 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 469-2560กองกลางจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมการประชุมและส่งกรณีศึกษาในการประชุมสัมมนาวิชาการ EnT ครั้งที่ 414 
03 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 468-2560กองกลางจาก สำนักงานราชบัณฑิตยสภา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครภาคีสมาชิก สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง12 
31 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 462-2560กองกลางจาก คณะเกษตร เรื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ เอกะวิภาต ข้าราชการบำนาญ ถึงแก่กรรม18 
31 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 461-2560กองกลางจาก โครงการ GovConnect การคลัง 4.0 เรื่อง ขอเรียนเชิญและพิจารณาส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม56 
31 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 460-2560กองกลางจาก สำนักงานทรัพย์สิน เรื่อง บิดาของผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สิน ถึงแก่กรรม44 
30 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 458-2560กองกลางจาก คณะสังคมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครงาน20 
30 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 459-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลัเกณฑ์และแนวทางการจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.....พร้อมปฏิทินโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256016 
28 มี.ค. 2560ศธ 0513.10102/449-2560กองกลางจากบริษัท แบงค็อค เรื่อง ขอแจ้งการจัดงานแสดงสินค้า15 
28 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 454-2560กองกลางจาก ม.ราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ10 
28 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 455-2560กองกลางจาก สกอ. เรื่อง การยืมตัวข้าราชการ และพนักของหน่วยงานในกำกับของรัฐ เพื่อช่วยดำเนินงานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และโรงพยาบาลจุฬาภรณ์23 
28 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 452-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์42 
28 มี.ค. 2560ศธ 0513.10102/448-2560กองกลางจาก คณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง มารดาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฎฐา เสนีวาส ถึงแก่กรรม16 
28 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 450-2560กองกลางจาก สำนักทะเบียนและประมวลผล เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย22 
28 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 451-2560กองกลางจาก สำนักทะเบียนและประมวลผล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้15 
28 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 457-2560กองกลางจาก คณะอุตสาหกรรมเกษตร เรื่อง สามีของ นางพิกุล ประโคม ถึงแก่กรรม13 
28 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 456-2560กองกลางจาก สำนักการศึกษา เรื่อง ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกรุงเทพมหานคร13 
24 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 445-2560กองกลางจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง บิดาของ นางสุรีรัตน์ ผลศิลป์ ถึงแก่กรรม20 
23 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 440-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์10 
23 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 441-2560กองกลางจาก สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่น
23 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 439-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
23 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 442-2560กองกลางจาก กรมทรัพยากรน้ำ เรื่อง ประชาสัมพันธ์งานสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติและวันน้ำโลก ปี พ.ศ. 2560
23 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 444-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดโครงการประชุมนานาชาติวันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี 2560 (World Rabies Day 2017)38 
23 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว436-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ 16 
23 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 438-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประชาสัมพันธ์การพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ
23 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 443-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนงบประมาณโครงสร้างพื้นฐานภาพรวมด้านสารสนเทศ ระดับมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม)14 
23 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 437-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์
22 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 422-2560กองกลางจาก ม.มหาสารคาม เรื่อง ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่11 
22 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 420-2560กองกลางจาก กรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง การสรรหาพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนประจำปี 256063 
22 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 424-2560กองกลางจาก ม.อุบลราชธานี เรื่อง เผยแพร่วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
22 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว409-2560กองกลางจาก โรงเรียนบ้านกระวัน เรื่อง ขอความอนุเคราะห์งบประมาณ17 
22 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 413-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ขอเชิญส่งบทความวิจัยจัยเพื่อเผยแพร่12 
22 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 421-2560กองกลางจาก ม.ราชภัฏลำปาง เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ \"คณะครุศาสตร์ 2560 : นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้\"
22 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 428-2560กองกลางจาก กรมบัญชีกลาง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายหนังสือ แนวคำวินิจฉัยคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่ง เล่ม 115 
22 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 416-2560กองกลางจาก วิทยาลัยสารพัดช่างสีพระยา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์20 
22 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 419-2560กองกลางเรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) ของโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ มก.24 
22 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 411-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประชาสัมพันธ์ โอน - ย้าย ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา20 
22 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 418-2560กองกลางประกาศคณะกรรมการบริหารทุน ทุนฉลองสมโภชพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เรื่อง รับสมัครนิสิตขอรับทุนฉลองสมโภชพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ปีการศึกษา 256026 
22 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 434-2560กองกลางจาก สำนักทะเบียนและประมวลผล เรื่อง ขอแจ้งปิดทำการ 30 
22 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 417-2560กองกลางจาก ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน เรื่อง ขอเชิญร่วมโครงการอบรมเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน ฯ 15 
22 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 432-2560กองกลางจาก ม.ศิลปากร เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร \"กฎและระเบียบสำหรับการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ รุ่นที่ 2\"16 
22 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 414-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม30 
22 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 427-2560กองกลางจาก มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม หลักสูตร เศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับผู้บริหาร40 
22 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 430-2560กองกลางจาก ม.ราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อการเผยแพร่ฯ37 
22 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 425-2560กองกลางจาก ม.ศิลปากร เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร พัฒนาบุคลากรภาครัฐเกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 321 
22 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 423-2560กองกลางจาก สถาบันการพลศึกษา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการนานาชาติ สถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 732 
22 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 410-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม25 
22 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 431-2560กองกลางจาก ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 256026 
22 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 426-2560กองกลางจาก ม.ราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ยินดีต้อนรับ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ154 
22 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 429-2560กองกลางจาก ม.ราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ICMSIT 2017
22 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 433-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง รับสม้ครสองแข่งขันบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย11 
21 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 404-2560กองกลางจาก ม.ราชภัฏภูเก็ต เรื่อง ขยายเวลาในการรับบทความวิจัยในงานนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ
21 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว407-2560กองกลางจาก สถานพยาบาล เรื่อง ขอติดตามการลงทะเบียนสุขภาพประจำปี 256019 
21 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 403-2560กองกลางจาก ม.อีสเทิร์นเอเชีย เรื่อง เรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและส่งผลงานวิจัย
21 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 406-2560กองกลางจาก สถาบันการบินพลเรือน เรื่อง สถาบันการบินพลเรือนเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน ประจำปีการศึกษา 2560
21 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 405-2560กองกลางจาก สกอ. เรื่อง โครงการบรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ46 
20 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 401-2560กองกลางจาก สกอ. เรื่อง สำเนาหนังสือ3 ฉบับ28 
20 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 402-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การส่งผลงานการออกแบบและตั้งชื่อ Mascot ของงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 Thailand Research Expo 201722 
20 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 390-2560กองกลางจาก กรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ (STRATEGIC PR MANAGEMENT) รุ่นที่ 1150 
20 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 389-2560กองกลางจาก สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ
20 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 388-2560กองกลางจาก ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและขอประชาสัมพันธ์35 
17 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 382-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 256015 
17 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 385-2560กองกลางจาก สำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2560
17 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 384-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งาน Talent Mobility for Food Innovation 201716 
17 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 381-2560กองกลางจาก สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่ 12 ประจำปี 256024 
17 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 387-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แผนโครงการเงินกู้ 5 ปี (พ.ศ. 2562-2566)23 
17 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 386-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 256079 
17 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 383-2560กองกลางกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง แจ้งการส่งข้อมูลรายงานผลปริมาณการซื้อ-ขายนมโคตาม MOU ปี 2559/2560 ของผู้ซื้อและผู้ขาย24 
15 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 378-2560กองกลางจาก สำนักงบประมาณ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการใหม่ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงบประมาณ21 
15 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 377-2560กองกลางจาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษ12 
15 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 379-2560กองกลางอัตราค่าธรรมเนียมการใช้สถานนีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์21 
15 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 376-2560กองกลางเรื่อง ให้ปริญญาแก่นิสิต 136 
14 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 368-2560กองกลางจาก ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานจัดแสดงละครเวทีเรื่องเสียงของพ่อ
14 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 372-2560กองกลางจาก ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) เรื่อง ขอเชิญชวนร่วมเสนอชื่อ 70 บุคคลต้นแบบและตั้งปณิธานความดี23 
14 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 367-2560กองกลางจาก ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาในสังกัดเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ27 
14 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 370-2560กองกลางจาก กรมประมง เรื่อง ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต12 
14 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 369-2560กองกลางจาก ม.มหิดล เรื่อง ขอเรียนเชิญนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ประจำปี 256036 
14 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 366-2560กองกลางจาก ม.คริสเตียน เรื่อง ขอเชิญบุคลากรในสังกัดไปร่วมการสัมมนาวิชาการ เรื่อง การขับเคลื่อนระบบบริการพยาบาลสู่ระบบบริการสุขภาพไทย 4.0 16 
14 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 365-2560กองกลางจาก ม.สวนดุสิต เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : กลยุทยธ์การบริหารโลจิสติกส์ห่วงโซ่อุปทานและการสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการดำเนินงานสำหรับองค์กรในยุค 4.011 
14 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 373-2560กองกลางจาก ม.ปทุมธานี เรื่อง เรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 256013 
14 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 371-2560กองกลางจาก ม.บูรพา เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย10 
14 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 364-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์66 
10 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 363-2560กองกลางจาก สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรม33 
10 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว360-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสาร13 
10 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 358-2560กองกลางจาก กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เรื่อง ขอปิดการจราจรชั่วคราว16 
10 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 361-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง ขอเชิญประชุมระดับชาติ11 
10 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 359- 2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฟังการบรรยายและชมการเสนอผลงานวิจัย
10 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 355-2560กองกลางจาก gistda เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฝคกอบรม หลักสูตร การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยภูมิสารสนเทศ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 \"ศาสตร์พระราชากับประเทศไทย 4.0 : การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยภูมิสารสนเทศ\"28 
10 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 357-2560กองกลางจาก สถาบันพระปกเกล้า เชิญชวนส่งข้อเสนองานวิจัย12 
09 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 350-2560กองกลางจาก สกอ. เรื่อง ขอความร่วมมือประกาศและประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับคัดเลือกเพื่อรับ รางวัลนักวิจัยดีเด่นที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (รางวัล สพสว. : IAD 1-4) ประจำปี 256011 
09 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 346-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 ฉบับ (การเตรียมความพร้อมป้องกันไข้หวัดใหญ่ และ การรับรองวุฒิในการบรรจุแต่ตั้งข้าราการครูและบุคลากรทางการศึกษา)15 
09 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 343-2560กองกลางจาก สถาบันคลังสมองของชาติ เรื่อง ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ
09 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 347-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ลงในวารสาร ฯ12 
09 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 351-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 922 
09 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 348-2560กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (เพิ่มเติม)33 
09 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 352-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำวารสาร Kasetsart Journal of Social Sciences18 
09 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 345-2560กองกลางจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง ประชาสันธ์ ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม17 
09 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 342-2560กองกลางจาห สวทช. เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลการอบรม22 
08 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 340-2560กองกลางจาก สำนักงบประมาณ เรื่อง การบริหารงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256029 
08 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว336-2560กองกลางจาก คณะบริหารธุรกิจ เรื่อง บิดาของ อาจารย์ชนัธฌา ศิวโมกษธรรม ถึงแก่กรรม26 
08 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 338-2560กองกลางจาก สำนักศิลปากรที่ 3 เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลอง 666 ปี กรุงศรีอยุธยา 25 ปี มรดกโลก51 
08 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 337-2560กองกลางจาก สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2560
08 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว339-2560กองกลางจาก สำนักงาน ก.พ. เรื่อง เปิดรับสม้ครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป18 
07 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 329-2560กองกลางจาก โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง บิดาของ นายธีรภพ รักงาม ถึงแก่กรรม12 
07 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 334-2560กองกลางจากสำนักทะเบียนและประมวลผล เรื่อง รับสมัครงาน24 
07 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 332-2560กองกลางกำหนดอัตราค่าวิเคราะห์ ค่าธรรมเนียมการใช้เครื่องมือและสถานที่ ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์20 
07 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 333-2560กองกลางจาก สำนักงบประมาณ เรื่อง ซ้อมควาเข้าใจและกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบมาณ 2560 ที่เหลือจ่าย29 
07 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 327-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและสอบสัมภาษณ์การรับเข้าศึกษาในระบบรับตรง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU Admission) ประจำปีการศึกษา 2560 เพิ่มเติม86 
07 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 328-2560กองกลางจาก คณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง มารดาของ นางสาวเสาวนิตย์ ทิพย์เสวก ถึงแก่กรรม13 
06 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 319-2560กองกลางจาก กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก เรื่อง ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต17 
06 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 324-2560กองกลางจาก สถาบันภาษาไทยสิรินธร เรื่อง ประชาสัมพันธ์เชิญส่งบุคลากรเข้าอบรม23 
06 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 325-2560กองกลางจาก สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เรื่อง มารดาของ นางอัครเทวี ผลาเกส ถึงแก่กรรม19 
06 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 318-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชธานี เรื่อง ขอเชิญส่งบทความและประชุมวิชาการ20 
06 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว317-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา เรื่อง สำเนาหนังสือ จำนวน 2 ฉบับ (เรื่อง กำหนดให้วันที่ 5 ธ.ค. เป็นวันหยุดราชการ และ เรื่อง การศึกษาพิเศษยุทธศาสตร์คันไซ)29 
06 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 322-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่่อง ขอเชิญนำเสนอผลงานและเข้าร่วมประชุมวิชการ18 
06 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 323-2560กองกลางจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรอบรม27 
03 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 320-2560กองกลางจาก คณะวนศาสตร์ เรื่อง นายยุทธ นุกูลกิจ อดีตข้าราชการบำนาญ ถึงแก่กรรม23 
02 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 314-2560กองกลางเรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ของภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์23 
02 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 310-2560กองกลางจาก สกอ. เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 20 
02 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 321-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และการทำเหมืองข้อมูล46 
02 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 311-2560กองกลางจาก สกอ. เรื่อง สำเนาหนังสือ จากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ10 
02 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 309-2560กองกลางจาก กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานแสดงสินค้าเฟอร์นิเจอร์ 2560 (TIFF2017)10 
02 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 313-2560กองกลางจาก สถาบันวิทยาการพลังงาน เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรด้านวิทยาการพลังงานสำหรับนักศึกษา รุ่น 2 (วพศ.2)115 
02 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 308-2560กองกลางจาก ม.ราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสวนสุนันทาวิชาการ ครั้งที่ 6
01 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 307-2560กองกลางจาก มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง เชิญร่วมผลงานเข้าประกวด รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา ครั้งที่ 1223 
01 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 304-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต เรื่อง ขอเชิญส่งบทความงานวิจัย69 
01 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 305-2560กองกลางจาก ศิลปากรสมาคม เรื่อง ขอเชิญร่วมสัมนาครูศิลปการแสดง
01 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 306-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม พุทธศักราช 256055 
01 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 302-2560กองกลางคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง บิดาของ นายภาคิน เกตุแก้ว ถึงแก่กรรม14 
01 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 303-2560กองกลางสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตร สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์
28 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 298-2560กองกลางจาก สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานนิทรรศการ \"สืบสานพระราชปณิธาน พระพิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย\"
28 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 294-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาเปิดรับบทความการประชุมระดับชาติ ฯ
28 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 297-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา \"โครงการทุนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่ออาเซียนฯ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี\" (เพิ่มเติม)21 
28 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 291-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การอบรม18 
28 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 299-2560กองกลางจาก สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ สสอท.ประจำปี 256069 
28 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 300-2560กองกลางจาก บ.ไบแทค จำกัด เรื่อง ขอเชิญร่วมส่งนักศึกษาเข้าสมัครโครงการ DTN BUSINESS PLAN 2017
28 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 289-2560กองกลางจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย17 
28 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 293-2560กองกลางจาก กรมหม่อนไหม เรื่อง รับสมัครงาน28 
28 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 301-2560กองกลางจาก ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง นายสมชัย ถาวรบุตร ข้าราชการบำนาญถึงแก่กรรม17 
28 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 292-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
27 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 284-2560กองกลางกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่าง ๆ ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์22 
27 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 287-2560กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารางวัลสำหรับผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์29 
27 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 288-2560กองกลางจาก คณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง นายอุดม ครุฑเหิม บิดาของ นางเบ็ญจวรรณ แสนทรัพย์ศิริ ข้าราชการ ถึงแก่กรรม20 
27 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 285-2560กองกลางจาก คณะสิ่งแวดล้อม เรื่อง รับสมัครงาน22 
27 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 286-2560กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการโครงการแข่งขันกีฬาประเพณี ชาวเรือ - ชาวไร่ ประจำปี 2560 27 
24 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 282-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนงบประมาณโครงสร้างพื้นฐานภาพรวมด้านสารสนเทศระดับมหาวิทยาลัย21 
24 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 281-2560กองกลางจาก สำนักหอสมุด เรื่อง บิดาของ นางสาวทัศนีย์ ชื่นแดง ถึงแก่กรรม13 
24 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 283-2560กองกลางจาก กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนการจราจร งาน โครงการเดินวิ่ง ไทยพีบีเอส มินิมาราธอน ครั้งที่ 2
23 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 280-2560กองกลางจาก สมาคมส่งเสริมการวิจัย เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรอบรม29 
23 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 277-2560กองกลางจาก คณะเกษตร เรื่อง มารดาของ นางวนิดา เกื้อแก้ว ถึงแก่กรรม14 
23 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว279-2560กองกลางจาก สำนักทะเบียนและประมวลผล เรื่อง รับสมัครงาน23 
23 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 278-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย30 
22 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 274-2560กองกลางจาก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการประเมินฟุตพริ้นท์น้ำ (Water Footprint)21 
22 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 273-2560กองกลางจาก โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เรื่อง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ13 
22 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 275-2560กองกลางจาก กองกลาง เรื่อง มารดาของ นางจุไร เกิดควน พนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการ24 
22 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 272-2560กองกลางจาก ม.สุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย ฯ41 
22 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 271-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ในรั้วนนทรี ประจำปี 256040 
21 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 269-2560กองกลางจาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการ \"การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ\" ครั้งที่ 418 
21 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 268-2560กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะที่ 221 
21 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 264-2560กองกลางจาก ม.เชียงใหม่ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่14 
21 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 267-2560กองกลางเรื่อง กำหนดนโยบายในการบริหารงานเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์48 
21 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 266-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่(Innovative Startup) กิจกรรมสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่โดยมีบริษัทขนาดใหญ่เป็นพี่เลี้ยง (Business Brotherhood)32 
21 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 265-2560กองกลางจาก สกอ. เรื่อง มาตรการทางการบริหารในการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์
20 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 261-2560กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของวิทยาเกษตรศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพิ่มเติม35 
20 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 258-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรอบรม 30 
20 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 263-2560กองกลางจาก สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 256017 
20 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 252-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง ขอเชิญส่งบทความและเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ฯ 11 
20 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 254-2560กองกลางจาก ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวิภาพแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมสัมนา โอกาส อนาคต เศรษฐกิจชีวภาพของประเทศไทย31 
20 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 260-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ
20 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 255-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ 37 
20 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 259-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง เชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสาร
20 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 253-2560กองกลางจาก กรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง แจ้งผลการรายงานผลปริมาณการซื้อการขายน้ำนมโคของผู้ซื้อและผู้ขายเป็นรายเดือน ผ่านระบบ internet13 
20 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 251-2560กองกลางจาก คณะประมง เรื่อง รับสมัครงาน25 
20 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 262-2560กองกลางจาก คณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง มารดาของ คุณจรินธร ไพศาลสิทธิกานต์ ถึงแก่กรรม12 
20 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 257-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการ14 
20 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 256-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 ฉบับ (แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวง และ จัดทำเอกสารสรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NETปี 57)
17 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 246-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ 2521 
17 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 245-2560กองกลางจาก สำนักงานโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนฯ เรื่อง ขอความอุปถัมภ์โครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ71 
17 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 248-2560กองกลางจาก ม.ธรรมศาสตร์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร \"เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่ง\"22 
17 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 250-2560กองกลางจาก คณะสังคมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดศูนย์จัดการศึกษา โครงการภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์14 
17 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 249-2560กองกลางจาก ม.ราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ 28 
17 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 247-2560กองกลางจาก ม.ราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรม61 
16 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 239-2560กองกลางจาก กองกลาง เรื่อง การให้บริการในช่วงของการจัดสัมมนากองกลาง ประจำปี 2560 21 
16 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 240-2560กองกลางกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการห้องประชุมและโสตทัศนูปกรณ์ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน103 
16 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 240-2-2560กองกลางกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการเครื่องมือและอุปกรณ์ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน131 
16 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 244-2560กองกลางจาก คณะเกษตร เรื่อง บิดาของ นางสาวสุกาญจนา เอี่ยมสุวรรณ์ ถึงแก่กรรม13 
16 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว240-1-2560กองกลางกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการทดสอบวัสดุโครงการบริการและทดสอบวัสดุทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน129 
16 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว242-2560กองกลางกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์40 
16 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 241-2560กองกลางกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (ฉบับที่ 4)29 
16 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 243-2560กองกลางกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์21 
15 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 238-2560กองกลางจาก ม.สุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
15 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 233-2560กองกลางจาก ม.สุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรม57 
15 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 236-2560กองกลางจาก กรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560
15 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 234-2560กองกลางจาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ18 
15 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 235-2560กองกลางจาก สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม NIDA Academic Forum12 
15 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 237-2560กองกลางจาก สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน 14 
15 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 232-2560กองกลางจาก คณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณาเสนอรายชื่อฯ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเป็นกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ18 
14 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 225-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพสำหรับบุคลากรด้านการบิน17 
14 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 224-2560กองกลางจาก สำนักงานพัฒนาการวิจัยเกษตร เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม18 
14 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 226-2560กองกลางจาก สมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญประจำปี 2559 เรื่องเพาะเห็ดถุงได้กำไร ถ้าทำถูกหลักวิชาการ12 
14 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 227-2560กองกลางจาก สำนักการกีฬา เรื่อง บิดาของ นางสาวนุชรินทร์ ทิพยเนตร16 
14 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 229-2560กองกลางจาก คณะสังคมศาสตร์ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์12 
14 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 228-2560กองกลางจาก คณะวนศาสตร์ เรื่อง บิดาของ นายรุ่งเรือง พูลศิริ ถึงแก่กรรม12 
14 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 223-2560กองกลางอัตราค่าธรรมเนียมการใช้สถานีวิจัยและสถานีฝึกนิสิตวนศาสตร์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์21 
10 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 209-2560กองกลางจาก สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอเชิญร่วมดครงการประกวด สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้18 
10 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 205-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวาการระดับชาติ11 
10 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 201-2560กองกลางจาก สถาบันคลังสมองของชาติ เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมนาภารกิจที่ 4 14 
10 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 202-2560กองกลางจาก สถาบันไทยศึกษา เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ 47 
10 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 200-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม ฯ31 
10 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 208-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ13 
10 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 204-2560กองกลางจาก กรมกิจการผู้สูงอายุ เรื่อง ขอเชิญหน่วยงานจัดส่งบุคลาการ เข้าร่วมอบรม16 
10 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 220-2560กองกลางจาก สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เรื่อง ขยายเวลารับบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 7
10 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 207-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนผู้ได้รับทุนมูลนิธิฯ ปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระกุศล
10 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 217-2560กองกลางจาก กองกลาง เรื่อง การให้บริการในช่วงของการจัดสัมมนากองกลาง ประจำปี 256013 
10 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 218-2560กองกลางเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้สิทธิ์พักอาศัยห้องพักของอาคารสวัสดิการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์24 
10 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/206-2560กองกลางจาก คณะดนตรีและการแสดง เรื่อง ขอเชิญส่งบทความวิชาการด้านนตรีและการแสดง เพื่อตีพิมพ์ในวารสารฯ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 213-2560กองกลางเรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย สำหรับนิสิตโครงการหลักสูตรปริญญาตรีร่วมนานาชาติสองปริญญา สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมการบินและอวกาศ) และบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 2)21 
10 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 215-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการส่งเสริมศักยภาพศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิต31 
10 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 214-2560กองกลางเรื่อง กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 2)25 
10 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 210-2560กองกลางกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการเครื่องมือชั้นสูงของห้องปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกตรศาสตร์14 
10 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 212-2560กองกลางเรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย สำหรับนิสิตโครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร18 
10 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 211-2560กองกลางเรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย สำหรับนิสิตโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน (ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์17 
10 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 216-2560กองกลางจาก กรมทรัพยากรน้ำ เรื่อง รับสมัครหนัวหน้าศูนย์บริหารจัดการและบรรเทาอุทกภัยระดับภูมิภาค
10 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 221-2560กองกลางจาก คณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง มารดาของ ผศ.วรรณดี สุทธินรากร ถึงแก่กรรม13 
10 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 219-2560กองกลางจาก ม.สงขลานครินทร์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ27 
10 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 1199-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมระยะสั้น 39 
10 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 203-2560กองกลางจาก กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อการจัดการสารเคมี ครั้งที่ 154 
09 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 197-2560กองกลางจาก กองกลาง และสถาบันค้นคว้าและผลิตภัณฑ์อาหาร เรื่อง นายเสริม พรหมพินิจ บิดาของ นางสาวบุษราภรณ์ พรหมพินิจ และสามีของ นางบัวไข พรหมพินิจ ถึงแก้กรรม20 
09 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 198-2560กองกลางจาก กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เรื่อง นายเทียม สุ่มแก้ว บิดาของ นายประกาศิต สุ่มแก้ว ถึงแก่กรรม10 
08 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 184-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง สำเนาหนังสือ การประชาสัมพันธ์การเยี่ยมชมสถานีเรียนรู้ด้านความปลอดภัยฯ ของศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ปลอดภัยในการทำงาน ฯ13 
08 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 182-2560 กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ ช่องทางรับข้อร้องเรียนของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ
08 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 178-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมเสวนาวันภาษาแม่สากล ประจำปี 256030 
08 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 179-2560กองกลางจาก กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่อง การดำเนินโครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ. 256011 
08 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 191-2560กองกลางจาก TCEB เรื่อง ขอเชิญนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมงาน MICE Career Day ครั้งที่ 3
08 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว185-2560กองกลางจาก สำนักงานตรวจสอบภายใน เรื่อง รับสมัครงาน26 
08 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 193-2560กองกลางจาก คณะสิ่งแวดล้อม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์
08 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 183-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง สำหนังสือ ขอเชิญร่วมงานเผยแพร่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ฯ
08 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 189-2560กองกลางจาก ม.ราชภัฏเทพสตรี เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงาน 96 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
08 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 187-2560กองกลางจาก กองแผนงาน เรื่อง บิดาของ นางสาวประมวล ลือกระจ่าง ถึงแก่กรรม19 
08 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 190-2560กองกลางจาก สถาบันคลังสมองของชาติ เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ32 
08 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 192-2560กองกลางจาก ม.บูรพา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 256012 
08 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 188-2560กองกลางจาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม20 
07 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 180-2560กองกลางจาก กองกิจการนิสิต เรื่อง มารดาของนางสาวจันทนา พวงทวาย ถึงแก่กรรม13 
07 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 181-2560กองกลางจาก คณะเกษตร เรื่อง นางสาวสัมฤทธิ์ เผือกคล้าย ลูกจ้างประจำ ถึงแก่กรรม16 
06 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 177-2560กองกลางจาก คณะมนุษย์ศาสตร์ เรื่อง มาดาของ นายทวีศักดิ์ ศรีผ่อง ถึงแก่กรรม11 
06 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว173-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานในการสัมมนา20 
06 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว171-2560กองกลางจากอธิบดีกรมควบุคมโรค เรื่อง ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานประกวด สปอตวิทยุ ฯ 16 
06 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 175-2560กองกลางจาก คณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง บิดาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีรเดช มาลีหอม ถึงแก่กรรม16 
06 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 176-2560กองกลางจาก กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ เรื่อง นายจำเนียร เสมแย้ม ลูกจ้างประจำ ถึงแก่กรรม17 
06 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 174-2560กองกลางจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง ประกาศทุนวิจัย20 
06 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว172-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง เชิญส่งบทความและประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการเครืองข่ายด้านการจัดการชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับชาติ ครั้งที่ 214 
03 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 167-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเที่ยวงาน \"ตามรอยพ่อ กษัตริย์เกษตร\"
03 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 165-2560กองกลางเรื่อง เปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ \"เลือกแนวทาง...วางอนาคต\" ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์34 
03 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 169-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2560 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 256111 
03 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 168-2560กองกลางจาก วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ \"นอร์ทเทิร์นวิจัย\" ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 255933 
03 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 166-2560กองกลางจาก สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
01 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 164-2560กองกลางจาก ม.ศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ \"มศว วิจัย\" ครั้งที่ 10 42 
01 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว150-2560กองกลางจาก กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ เรื่อง ขอส่งแผนการจราจรและที่จอดรถวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์12 
01 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 154-2560กองกลางจาก กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แจ้งกฎกระทรวง 42 
01 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 149-2560กองกลางจาก สถาบันคลังสมองของชาติ เรื่อง ประชาสัมพันธ์หลักสูตร กฎหมายมหาชนกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 3
01 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 148-2560กองกลางประชาสัมพันธ์หลักสูตรโครงการวิจัยฯ กับมาตรการยกเว้นภาษี 300 %60 
01 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 152-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช เรื่อง ขอเชิญร่วมงานพิธีเทศน์มหาชาติ
01 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 160-2560กองกลางจาก สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ
01 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 156-2560กองกลางจาก สถานีวิจัยลพบุรี เรื่อง มารดาของ นายเตือน สีลา ถึงแก่กรรม
01 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 162-2560กองกลางจาก อสมท เรื่อง ขอเชิญส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ u. มี IDEAS ปี 256035 
01 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 161-2560กองกลางจาก ม.เอเชียอาคเนย์ เรื่อง ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 256018 
01 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 153-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา การปลูกมันสัมปะหลังแบบมืออาชีพ19 
01 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 151-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ เรื่อง ขอเชิญส่งบทความและประชุมวิชาการ ฯ12 
01 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 157-2560กองกลางจาก สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2560 37 
01 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 158-2560กองกลางจาก คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์38 
01 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 159-2560กองกลางจาก สถาบันคลังสมองของชาติ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการบริหารจัดการความต่อเนื่องของระบบงานของมหาวิทยาลัย รุ่น 4
01 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 163-2560กองกลางจาก สถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ เรื่อง ขอเรียนเชิญชมการแข่งขันธุรกิจ
01 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 147-2560กองกลางเปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายประกวดพืชและสัตว์ทางการเกษตร12 
31 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 144-2560กองกลางจาก กรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลที่เห็นสมควรเป็นกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ33 
31 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 142-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอส่งสำเนา เรื่อง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเยาวชนและสมาชิก to be number one เข้าร่วมประกวดฯ 10 
31 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 140-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอใใช้งบประมาณงบกลาง รายการเงินสำรองเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเืพ่อแก้ไขหรือเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายในบางกรณี พงศ. 255914 
31 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 146-2560กองกลางจาก สถาบันคลังสมองของชาติ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น 1626 
31 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 145-2560กองกลางจาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ18 
31 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 143-2560กองกลางจาก ม.เชียงใหม่ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 20 
31 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 141-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แจ้งเรื่องการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปี พ.ศ. 256022 
30 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 130-2560กองกลางจาก ชมรมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและภาษาแห่งประเทศไทย เรื่อง การอบรมหลักสูตร ศิลปะการพูด การเป็นพิธีกร และการจัดพิธีการ44 
30 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 135-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง เสนอรายชื่อผุ้สมควรได้รับการเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น ฯ25 
30 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 138-2560กองกลางจาก สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง ขอขยายระยะเวลาและเพิ่มเงินรางวัลโครงการประกวดมิวสิควีดีโอประกอบเพลง เธอ 14 
30 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 128-2560กองกลางจาก ม.นเรศวร เรื่อง ขอเชิญร่วมงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560 (Regional Research Expo 2017)13 
30 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 127-2560กองกลางจาก สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 256015 
30 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 136-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญร่วมงานสัมมนาการเรื่อง รักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน10 
30 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 132-2560กองกลางจาก คณะสิ่งแวดล้อม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย27 
30 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 139-2560กองกลางจาก กองกิจการนิสิต เรื่อง มารดาของ นายสุรินทร์ คงชุ่ม ถึงแก่กรรม14 
30 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว137-2560กองกลางจาก สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง รุดหน้าเข้าสู่ปฏิบัติการ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐฯ71 
30 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 134-2560กองกลางจาก กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เรื่อง การประชุมวิชาการ \"การแพทย์โฮมีโอพาธีย์\"13 
30 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 129-2560กองกลางจาก ม.สวนดุสิต เรื่อง ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม54 
30 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 131-2560กองกลางเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์จับสลากห้องพักอาคารสวัสดิการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์42 
26 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 123-2560กองกลางจากกระทรวงการคลัง เรื่อง การเบิกจ่ายงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร31 
26 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว124-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 1118 
26 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 126-2560กองกลางจาก กองคลัง เรื่อง บิดาของ นางสาวสุทรา วงษ์วันทนีย์ ถึงแก่กรรม30 
26 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 125-2560กองกลางชมเชยการปฏิบัติหน้าที่พลเมืองดี21 
25 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 119-2560กองกลางจาก กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ แจ้งของเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์จับฉลาก วันจับสลาก และวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าพัก อาคารสวัสดิการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์21 
25 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 120-2560กองกลางจาก คณะสังคมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครงาน23 
25 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 121-2560กองกลางแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลงานทางวิชาการในการจัดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์58 
24 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 116-2560กองกลางจาก สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร \"การบริหารด้านบัญชีการเงินสำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานหน่วยงานภาครัฐ\"48 
24 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว110-2560กองกลางจาก สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอเชิญประชุมวิชาการ 26 
24 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 106-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง ข้อสังการของนายกรัฐมนตรี ฯ19 
24 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 109-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ ฯ 16 
24 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 105-2560กองกลางจาก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ขอเชิญรับฟังการเสวนาวิชาการ ในการจัดประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 14 
24 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว104-2560กองกลางจาก มูลนิธิเพื่อสังคมไทย เรื่อง ขอเชิญชวนสนับสนุนกิจกรรมการกุศล15 
24 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 108-2560กองกลางจาก สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง ขอเชิญชวนสม้ครขอรับทุนวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 256013 
24 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 113-2560กองกลางจาก คณะเศรษฐศาสตร์ เรื่อง บิดาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญธรรม รจิตภิญโญเลิศ ถึงแก่กรรม14 
24 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว107-2560กองกลางจาก กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เรื่อง แผนการจราจรงานเกษตรแฟร์ ประจำปี พ.ศ. 256041 
24 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 118-2560กองกลางจาก ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร \"การกำกับดูแลและบังคับใช้กฎหมายในตลาดเงินตลาดทุนรุ่น 2\"38 
24 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 115-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง พระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 254517 
24 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว111-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร29 
24 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 117-2560กองกลางจาก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการและเผยแพร่ผลงานสถาบันน้ำ18 
24 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 114-2560กองกลางจาก คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมงานและประชาสัมพันธ์การจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 412 
24 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 112-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอเชิญชวนร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้11 
23 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 87-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ปี 256016 
23 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว90-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ขอเชิญประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 9 ปี 2560 12 
23 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 93-2560กองกลางจาห สภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดมารยาทในเขตกรุงเทพ ประจำปี 256082 
23 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 89-2560กองกลางจาก กรมปศุสัตว์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ มหกรรมไก่พื้นเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 256018 
23 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 95-2560กองกลางจาก กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แจ้งพระราชบัญญัติวัตถุุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2559
23 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว -2558กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 256024 
23 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 100-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ \"ป่ารักน้ำที่มีชีวิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์\"41 
23 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 101-2560กองกลางเรื่อง ยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการ \"ลุ่มน้ำก่ำที่มีชีวิต\" มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร24 
23 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 98-2560กองกลางจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง บิดาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฆนิศา รุ่งแจ้ง ถึงแก่กรรม14 
23 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 86-2560กองกลางจาก คณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง บิดาของ รศ.พรทิพย์ ไชยโส ถึงแก่กรรม18 
23 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 97-2560กองกลางจาก คณะเกษตร เรื่อง มารดาของ นายประวิท ระยับศรี(คณะเกษตร) และนางอำนวย แตงจาด(โรงเรียนสาธิตแห่ง มก.) ถึงแก่กรรม17 
23 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 92-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา26 
23 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 88-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง ประชาสัมพันธ์การอบรม35 
23 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 91-2560กองกลางจาก สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เรื่อง ขอเชิญร่วมการสัมมนา22 
23 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 94-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญร่วมงาน วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2560 และงานมหกรรมสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ ฯ13 
20 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 78-2560กองกลางยกเลิกใบเสร็จรับเงิน16 
20 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 84-2560กองกลางกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้สถานที่ ห้องประชุม ห้องบรรยาย ห้องเรียน และการใช้บริการโสตทัศนูปกรณ์ของภาควิชาในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์28 
20 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 83-2560กองกลางกำหนดอัตราค่าบริการทางวิชาการของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 2)31 
20 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 80-2560กองกลางจาก สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร \"การคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) เพื่อการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย รุ่นที่ 620 
20 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 82-2560 กองกลางจาก สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เรื่อง การสมัครขอรับทุนการศึกษาในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 256012 
20 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 85-2560กองกลางจาก สำนักนโยบายและแผนพลังงาน เรื่อง การสมัครขอรับทุนการศึกษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 256014 
20 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 79-2560กองกลางให้นิสิตหยุดเรียน37 
19 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 77-2560กองกลางจาก คณะอุตสาหกรรมเกษตร เรื่อง บิดาของ รองศาสตราจารย์ ดร.ธนโชติ บุญวรโชติ ถึงแก่กรรม15 
18 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 74-2560กองกลางจาก คณะประมง เรื่อง ขออนุมัติหยุดทำการ ในวันที่ 19 มกราคม 256020 
18 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 73-2560กองกลางเปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2560 เพิ่มเติมและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 256057 
18 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 75-2560กองกลางจาก กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เรื่อง แจ้งแผนผังการจัดการจราจรบริเวณโดยรอบโรงเรียนสาธิตฯ งานเกษตรแฟร์ประจำปี พ.ศ. 256021 
18 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 76-2560กองกลางจาก กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เรื่อง แจ้งกำหนดการเข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการกางเต็นท์โดม15 
17 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 70-2560กองกลางจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง บิดาของ นายวีรชัย ชัยวรพฤกษ์ ถึงแก่กรรม16 
17 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 71-2560กองกลางจาก บัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ขอปิดทำการ ระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 256021 
16 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 65-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรม26 
16 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 68-2560กองกลางจากมหาวิทยาลัยรามคำแห่ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต21 
16 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 66-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบล เรื่อง ขอเชิญส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสาร24 
16 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 59-2560กองกลางเรื่อง กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่นๆ ในการบริหารโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์31 
16 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 62-2560กองกลางเรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์35 
16 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 60-2560กองกลางจาก กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่นๆ ในการบริหารโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (ฉบับที่ 3)36 
16 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 61-2560กองกลางเรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (โครงการ วมว.มก.)29 
16 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 67-2560กองกลางจาำ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย
13 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 55-2560กองกลางจาก สกอ. เรื่อง เชิญชวนส่งบทความต้นฉบับเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย.22 
13 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 58-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหนังสือ \"ทำเนียบเกษตรศาสตร์ ปราดเปรื่อง\" รุ่นที่ 1-1623 
13 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 63-2560กองกลางจาก กองการเจ้าหน้าที่ เรื่อง มารดาของ นางธีรวรรณ โศภิษฐนภา ถึงแก่กรรม29 
13 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 57-2560กองกลางจาก โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี เรื่อง นายนคร เหลืองประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี ถึงแก่กรรม51 
13 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 54-2560กองกลางจาก ม.เวสเทิร์น เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 855 
12 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 53-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 256035 
12 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 52-2560กองกลางจาก มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่อง โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมาย86 
12 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 50-2560กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 ของ มก.25 
12 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 51-2560กองกลางจาก สภาปัญญาสมาพันธ์ เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ17 
11 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 47-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ฯ20 
11 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 42-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกาศกรรมการสรรหาอธิการบดี 38 
11 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 49-2560กองกลางจาก สถาบันคลังสมองของชาติ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร \"การบริหารความขัดแย้งในมหาวิทยาลัย\"26 
11 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 45-2560กองกลางจากกรมควบคุมโรค เรื่อง ขอเชิญข้าร่วมประชุมวิชาการด้านโรค ฯ22 
11 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 48-2560กองกลางจาก สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เรื่อง ขออนุมัติหยุดทำการ23 
11 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 43-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการะประชุมทางวิชาการวิศวกรรมอาหารแห่งชาติ ครั้งที่ 322 
10 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 40-2560กองกลางว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 255978 
10 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 41-2560กองกลางว่าด้วยการบริหารโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2559251 
09 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 36-2560กองกลางจาก ม.ราชภัฏพระนคร เรื่อง ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา11 
09 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 31-2560กองกลางจาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการแจ้งเวียนประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 18 
09 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 26-2560กองกลางจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาท่องเที่ยวมั่นคง สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน57 
09 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 33-2560กองกลางจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัตการ38 
09 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 37-2560กองกลางจาก ม.ธรรมศาสตร์ เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านการระหว่างประเทศและการพัฒนา21 
09 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 27-2560กองกลางจาก ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 2736 
09 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 38-2560กองกลางจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ30 
09 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 32-2560กองกลางจาก สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ \"ด้านการจัดประชุมและนิทรรศการ\" ครั้งที่ 789 
09 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 35-2560กองกลางจาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม NIDA Academic Forum12 
09 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 39-2560กองกลางจาก กรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง เปิดรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการจัดทำกฎกระทรวงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมาตรการตอบโต้การอุดหนุน ฯ 11 
09 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 34-2560กองกลางจาก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมศึกษาดูงานเพื่อเสริมทักษะการทำงานด้านการบริหารจัดการน้ำและดูงานนิทรรศการ Inter Aqua 2017 ณ ประเทศญี่ปุ่น11 
06 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 22-2560กองกลางจาก ม.บูรพา เรื่อง ขออนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการฯ เชิญชวนส่งนักเรียน นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการโครงการ 1 ทศวรรษ รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ชายฝั่งทะเลตะวันออก84 
06 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 24-2560กองกลางจาก สำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง แจ้งเกี่ยวกับคู่มือการนำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ไปสู่การปฏิบัติ20 
06 ม.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 25กองกลางจากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่องขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ครั้งที่ 120 
06 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 20-2560กองกลางจาก โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เรื่อง เปลี่ยนเวลารับบัตรคิว18 
06 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 21-2560กองกลางจาก มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ เรื่อง โครงการอบรมหลักสูตร \"ผู้นำยุคใหม่เครื่อข่ายอาเซียน\" รุ่นที่ 328 
06 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 23-2560กองกลางจาก สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดมิวสิควีดีโอประกอบเพลง \\\"เธอ\\\"16 
06 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 19-2560กองกลางจาก คณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง มารดาของ นายอิศเรศ สิงหไพศาล ถึงแก่กรรม22 
05 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 18-2560กองกลางจาก คณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง นายกานต์ เงินเหรียญ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ (บุตรชายของ นางราตรี เงินเหรียญ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ คณะบริหารธุรกิจ) ถึงแก่กรรม28 
05 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 17-2560กองกลางจาก โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เรื่อง งดให้บริการตรวจรักษา20 
04 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 12-2560กองกลางจาก สำนักงานพุทธมณฑล เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการพบพระพบธรรมในวันธรรมสวนะ ณ วิหารพุทธมณฑล16 
04 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 16-2560กองกลางจาก คณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง บิดาของ ดร.คทารัตน์ ชูศรีเอี่ยม ถึงแก่กรรม16 
04 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 13-2560กองกลางจาก สกอ. เรื่อง สำเนาหนังสือสำนักงานรัฐมนตรี เรื่อง ประกาศเฉลิมพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว21 
04 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 15-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อการปรับปรุงประกาศ กสทช. ฯ34 
04 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 04-2560กองกลางจาก สาธารณสุขจังหวัดเลย เรื่อง ขอเชิญร่วมงานมหกรรมแพทย์แผนไทย22 
04 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 06-60กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนอุดหนุนการวิจัยปีงบประมาณ 2560 แผนงานพลังงานทดแทนภายใต้โครงการความร่วมมือไทย-จีน29 
04 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 03-2560กองกลางจาก สำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการอบรม 38 
04 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 01-2560กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการผลิตรายการโทรทัศน์วันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 74 ปี25 
04 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 09-2560กองกลางจาก สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ขอนแก่น เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ51 
04 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 11-2560กองกลางจาก ม.รังสิต เรื่อง ขอเชิญนำเสนอบทความวิจัยและงานสร้างสรรค์ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 256034 
04 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 08-2560กองกลางจาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ขอเสนอหลักสูตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256055 
04 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 05-60กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอเชิญชวนส่งผลงานการจัดการสอน25 
04 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 10-2560กองกลางจาก กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่อง ขอความร่วมมือพิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ฯ97 
04 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 07-2560กองกลางจาก คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ขอเชิญเข้าฟังปาฐกถาศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ครั้งที่ 857 
04 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 14-2560กองกลางจาก กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง การขออนุญาตเข้าเก็บข้อมูลเพื่อการศึกษาวิจัยกับเด็ก เยาวชน และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน14 

[ย้อนกลับ]

   หมายเหต: เปิดอ่าน(ครั้ง) * คือ จำนวนครั้งที่ผู้ใช้คลิกเปิดอ่านเอกสาร เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2554