หน่วยงาน : กองกลาง  หนังสือเวียนปี 2561      [ย้อนกลับ]
วัน เดือน ปีเลขที่หนังสือประเภทหนังสือชื่อเรื่องเปิดอ่าน(ครั้ง) *
23 พ.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 817-2561ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่อง การจัดกิจกรรมร้องเพลงมหาวิทยาลัยและรับน้องใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 256128 
23 พ.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 819-2561ประกาศถึงแก่กรรมจาก คณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง มารดาของ นางสุนี ภู่ระหงษ์ ลูกจ้างประจำ ถึงแก่กรรม
22 พ.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 814-2561คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์อาเซียน38 
22 พ.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 812-2561ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่อง ให้ปริญญาแก่นิสิต จำนวน 28 ฉบับ22 
22 พ.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 813-2561ประกาศแต่งตั่งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการจัดการประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 613 
22 พ.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 8111-2561ประกาศรับสมัครงานจาก คณะสังคมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครงาน
22 พ.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 815-2561ประกาศทั่วไปจาก วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เรื่อง ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าแข่งขันฯ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
22 พ.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 810-2561ประกาศทั่วไปจาก มหาวิทยาลัยราขชภัฏธนบุรี เรื่อง เชิญชวนเสนอชื่อผู้ที่มีผลงานทางศิลปวัฒนธรรมเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล \"ธนบุรีศรีนพมาศ\"
22 พ.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 816-2561ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนโครงการปุ๋ยสั่งตัด17 
21 พ.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 803-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม25 
21 พ.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 799-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2561
21 พ.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 805-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก สถาบันพระปกเกล้า เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ17 
21 พ.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 796-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการปฏิบัติงานการเงินการคลังภาครัฐ รุ่นที่ 4-615 
21 พ.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 792-2561ประกาศทั่วไปจาก กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ
21 พ.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 795-2561ประกาศทั่วไปจาก สกอ. เรื่อง สำเนาหนังสือจำนวน 2 เรื่อง39 
21 พ.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 801-2561ประกาศทั่วไปจาก ธนาคารธนชาต เรื่อง ขอเชิญส่งนักเรียน นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ ธนชาต ริเริ่ม..เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย
21 พ.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 804-2561ประกาศทั่วไปจาก สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เรื่อง ประชาสัมพันธ์และเชิญร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
21 พ.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 802-2561ประกาศทั่วไปจาก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง ขอเชิญส่งตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันร้อยกรองรางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าจฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. 2561
21 พ.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 791-2561ประกาศทั่วไปจาก สำนักงานราชบัณฑิตยสภา เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์13 
21 พ.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 800-2561ประกาศทั่วไปจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ขอแจ้งขยายเวลาการส่งบทความ (CALL FOR PAPER) และการเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 9
21 พ.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 794-2561ประกาศถึงแก่กรรมจาก กองกิจการนิสิต เรื่อง นายเจริญ แก้วบัณฑิต พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ถึงแก่กรรม56 
21 พ.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 787-2561ประกาศกิจกรรมมหาวิทยาลัยจาก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรื่อง ขอแจ้งปิดทำการ วันที่ 6 - 8 มิถุนายน 256136 
21 พ.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 7933-2561ประกาศกิจกรรมมหาวิทยาลัยจาก สำนักทะเบียนและประมวลผล เรื่อง ขอแจ้งปิดทำการฝ่ายวิชาบูรณาการ วันที่ 23 - 25 พฤษภาคม 256119 
21 พ.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 797-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ขอเชิญเข้าอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตรกลยุทธ์และข้อควรระวังในการบริหารการจัดหาพัสดุของหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง รุ่นที่ 1-310 
21 พ.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 789-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก สถาบันคลังสมองของชาติ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรม26 
21 พ.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 790 - 2561 ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก สถาบันคลังสมองของชาติ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนา18 
21 พ.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 798-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตรการปฏิบัติงานการเงิน บัญชีของกองทุน เมื่อ พรบ. บริหารทุนหมุนเวียนและกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีผลใช้บังคับ รุ่นที่ 1-314 
21 พ.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 788-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรอบรม27 
21 พ.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 807-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ กวี นักเขียนภาคใต้กับการสร้างสรรค์ผลงาน
21 พ.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 806-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง ขอเชิญส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 10 
17 พ.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 770-2561ประกาศทั่วไปจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา20 
17 พ.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 771-2561ประกาศทั่วไปจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ 1 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับเสนอเรื่องแต่งตั้งกรรมการ ผู้บริหารและข้าราชการการเมือง11 
17 พ.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 783-2561ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
17 พ.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 774-2561ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุม เครื่องมือ อุปกรณ์ และการให้บริการการวิเคราะห์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์11 
17 พ.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 773-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ปชส.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ฯ23 
17 พ.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 784-2561ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์การจัดสรรเงินรายได้ในการดำเนินงานการรับเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์54 
17 พ.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 781-2561ประกาศถึงแก่กรรมจาก โรงเรียนสาธิต เรื่อง บิดาของ นางวนาวรรณ สุภัทรนิยพงศ์ ถึงแก่กรรม23 
17 พ.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 772-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ปชส.การส่งบทความวิจัยในการประชุมวิชาการ10 
17 พ.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 785-2561ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อัตราค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (โครงการ วมว.มก.)20 
16 พ.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 757-2561ประกาศทั่วไปจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ขอส่งจุลสารออนไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ฉบับที่ 66
16 พ.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 758-2561ประกาศทั่วไปจาก บ. เออาร์ไอที จำกัด เรื่อง โครงการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ Thailand Design Creator Competition ครั้งที่ 1
16 พ.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 759-2561ประกาศทั่วไปจาก กระทรวงยุติธรรม เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนยุติธรรม
16 พ.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 762-2561ประกาศทั่วไปจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ขอเชิญนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ ครั้งที่ 11 และการประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจนานาชาติ ครั้งที่ 8
16 พ.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 763-2561ประกาศทั่วไปจาก สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรม PIM Language Competition ครั้งที่ 3
16 พ.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 761-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรภาคปฏิบัติด้านพลังงานทดแทน (ก๊าซชีวภาพ)12 
16 พ.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 765-2561คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและคณะอนุกรรมการจัดทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2561 (เพิ่มเติม)16 
16 พ.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 767-2561ประกาศแต่งตั่งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการแข่งขันกีฬาสุขภาพของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 256141 
16 พ.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 769-2561ประกาศถึงแก่กรรมจาก คณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง บุตรของ นางนิภาศิริ ทัพไชย ถึงแก่กรรม29 
16 พ.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 764-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 311 
16 พ.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 760-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2561
16 พ.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 766-2561คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดกกิจกรรมร้องเพลงมหาวิทยาลัยและรับน้องใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 256118 
15 พ.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 749-2561ประกาศทั่วไปจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอส่งมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ รวมทั้งการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 35 
15 พ.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 754-2561ประกาศทั่วไปจาก คณะกรรมการจัดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ เรื่อง การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ
15 พ.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 748-2561ประกาศทั่วไปจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง สำเนาหนังสือจำนวน 2 เรื่อง 1 การใช้ที่ดินราชพัสดุ 2 เชิญชวนสมัครเข้าร่วมก่ิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย13 
15 พ.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 755-2561คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดโครงการฝึกอบรม \"หลักสูตรผู้นำนิสิต ต้นกล้าสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน\" ประจำปีการศึกษา 256133 
15 พ.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 752-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรอบรม23 
15 พ.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 746-2561ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว52 
15 พ.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 756-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรภาคปฏิบัติด้านพลังงานทดแทน (แก๊สซิฟิเคชั่นจากชีวมวล)10 
15 พ.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 750-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง เชิญส่งบุคลากรอบรม31 
15 พ.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 753-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การอบรม \"ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ\" รุ่นที่ 28 - 2928 
15 พ.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 747-2561ประกาศสภาอื่น ๆปิดศูนย์บัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์54 
11 พ.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 740-2561ประกาศทั่วไปจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเครือข่ายการจัดการความรู้นักตรวจสอบภายในระหว่างมหาวิทยาลัย
11 พ.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 745-2561ประกาศทั่วไปจาก กรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง ขอเชิญส่งผลงานการออกแบบสินค้าเฟอร์นิเจอร์เข้าร่วมประกวด โครงการ ASEAN Furniture Design Contest 2018
11 พ.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 736-2561ประกาศทั่วไปจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 13 
11 พ.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 742-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ขอนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ
11 พ.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 741-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก สถาบันเพิ่มผลิตผลแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา14 
11 พ.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 735-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ เรื่อง เชิญส่งบุคลากรเข้าพัฒนาองค์ความรู้17 
11 พ.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 739-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน เรื่อง ขอเชิญประชุมวิชาการ12 
11 พ.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 734-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ19 
11 พ.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 737-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง เชิญส่งบุคลกกรอบรมภาคปฏิบัติด้านพลัังงานทดแทน เอทานอล
10 พ.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 730-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ปชส.โครงการฝึกอบรม30 
10 พ.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 733-2561คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ทุน Erasmus+Programme35 
10 พ.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 731-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก สมาคมเครือข่ายไอซีทีเพื่อการพัฒนาสังคม เรื่อง ขอเชิญอบรม24 
10 พ.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 729-2561ประกาศรับสมัครงานจาก กรมประมง เรื่อง รับสมัครงาน44 
10 พ.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 732-2561ประกาศถึงแก่กรรมจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง บิดาของ นางสาวเครือฟ้า ตุลาคุปต์ ถึงแก่กรรม20 
10 พ.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 738-2561ประกาศรับสมัครงานจาก สำนักงานตรวจสอบภายใน เรื่อง รับสมัครงาน47 
09 พ.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 726-2561ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่อง การจัดทดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 256141 
09 พ.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 724-2561ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาพนักงานแทนตำแหน่งที่ว่าง74 
09 พ.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 725-2561ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาพนักงานแทนตำแหน่งที่ว่าง78 
08 พ.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 711-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมและส่งบทความ10 
08 พ.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 716-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติและประชาสัมพันธ์11 
08 พ.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 717-2561ประกาศทั่วไปจาก สกอ. เรื่อง สำเนาหนังสือจำนวน 2 ฉบับ20 
08 พ.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 714-2561ประกาศทั่วไปจาก สกอ. เรื่อง สำเนาหนังสือ จำนวน 4 ฉบับ25 
08 พ.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 707-2561ประกาศทั่วไปจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประชาสัมพันธ์ส่งเรื่องของผู้ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์เป็นลูกที่มีความกตัญญูเวทีอย่างสูงต่อแม่ 14 
08 พ.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 719-2561ประกาศทั่วไปจาก ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดสุดยอดหุ่นยนต์ทางการแพทย์เพื่อสุขภาพ
08 พ.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 709-2561ประกาศทั่วไปจาก สถานพยาบาล มก. เรื่อง ขอแจ้งปิดทำการ 2 วัน ระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 256134 
08 พ.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 715-2561ประกาศทั่วไปจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาในสังกัดเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย11 
08 พ.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 708-2561ประกาศทั่วไปจาก มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา เรื่อง ขอเชิญร่วมสนทนาธัมมะ
08 พ.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 723-2561ประกาศทั่วไปจาก สกอ. เรื่อง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชาบัญญัติฯ 3 ฉบับ
08 พ.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 720-2561ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ขอความร่วมมือประกาศและประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลนักวิจัยดีเด่นฯ
08 พ.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 718-2561ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 710 
08 พ.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 710-2561ประกาศแต่งตั่งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆเรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาและกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2561 ในคณะกรรมการดำเนินงาน เพิ่มเติม56 
08 พ.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 713-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1213 
08 พ.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 721-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์12 
08 พ.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 712-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายโดย ศาสตราจารย์ ภญ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์15 
08 พ.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 706-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง ขอแจ้งเปลี่ยนวันจัดกิจกรรมและกำหนดการประชุมสัมมนาวิชาการ14 
08 พ.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 722-2561ประกาศทั่วไปจาก สกอ. เรื่อง การสรรหาบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นเพื่อรับการคัดเลือกเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ
04 พ.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 704-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสาร เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม14 
04 พ.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 698-2561ประกาศทั่วไปจาก สกอ. เรื่อง สำเนาหนังสือ จำนวน 5 ฉบับ37 
04 พ.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 692-2561ประกาศทั่วไปจาก มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ปชส.การประกวดออกแบบสัญักษณ์มหาวิทยาลัยบูรพา
04 พ.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 701-2561ประกาศสภาอื่น ๆเรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานภายในสำนักงานเลขานุการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์94 
04 พ.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 702-2561ประกาศสภาอื่น ๆเรื่อง การปรับโครงสร้างหน่วยงานภายในคณะประมง118 
04 พ.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 694-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ปชส.เข้ารับการอบรม26 
04 พ.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 700-2561ประกาศรับสมัครงานเรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งอาจารย์62 
04 พ.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 703-2561ประกาศรับสมัครงานจาก สำนักงานบริการวิชาการ เรื่อง รับสมัครงาน47 
04 พ.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 695-2561ประกาศรับสมัครงานจาก คณะสิ่งแวดล้อม เรื่อง รับสมัครงาน51 
04 พ.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 705-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก สถาบันคลังสมอง เรื่อง ปชส.หลักสูตร \"การบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ\" รุ่น 522 
04 พ.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 693-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก สมาคมส่งเสริมการวิจัย เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม31 
04 พ.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 699-2561ประกาศทุนการศึกษาจาก Youth Exchange Scholarship (YES) เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน 1 ปีการศึกษา รุ่นที่ 3320 
02 พ.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 689-2561ประกาศทั่วไปจาก มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2561
02 พ.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 690-2560ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ปชส.โครงการฝึกอบรม42 
02 พ.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 687-2561ประกาศรับสมัครงานจาก กองแผนงาน เรื่อง รับสมัครงาน86 
02 พ.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 688-2561ประกาศทั่วไปจาก มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การสรรหาตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา23 
01 พ.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 685-2561ประกาศแต่งตั่งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการจัดการประชุมวิชาการ \"KU Data Science Workshop\"54 
01 พ.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 683-2561คำสั่งสภาแต่งตั้งผู้บริหารเรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์175 
30 เม.ย. 2561ศธ 0513.10102/ว 668-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมและประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2018 ครั้งที่ 314 
30 เม.ย. 2561ศธ 0513.10102/ว 667-2561ประกาศทั่วไปจาก กองต่อต้านการค้ามนุษย์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าประกวด \"วันต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2561\"
30 เม.ย. 2561ศธ 0513.10102/ว 676-2561ประกาศทั่วไปจาก สำนักงาน กสทช. เรื่อง การใช้คลื่นความถี่นอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาต
30 เม.ย. 2561ศธ 0513.10102/ว 675-2561ประกาศทั่วไปจาก จังหวัดนนทบุรี เรื่อง แจ้งยกเลิกประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง การประกวดการออกแบบมาสคอต (Mascot) ตุ๊กตาสัญลักษณ์ชาวมอญ
30 เม.ย. 2561ศธ 0513.10102/ว 674-2561ประกาศทั่วไปจาก ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สถานศึกษาประชาสัมพันธ์เชิญชวนนิสิต นักศึกษา ส่งประกวดออกแบบสติ๊กเกอร์รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์
30 เม.ย. 2561ศธ 0513.10102/ว 677-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก คณะกรรมการจัดการประชุม EECON-41 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 41
30 เม.ย. 2561ศธ 0513.10102/ว 673-2561ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2 )27 
30 เม.ย. 2561ศธ 0513.10102/ว 665-2561ประกาศแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาในโครงการบ่มเพาะคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ระดับส่วนงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์41 
30 เม.ย. 2561ศธ 0513.10102/ว 666-2561ประกาศแต่งตั่งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการการใช้เทคนิค loop-mediated isothermal amplification biosensor technique ในการวินิจฉัยโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวัลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี20 
30 เม.ย. 2561ศธ 0513.10102/ว 670-2561ประกาศถึงแก่กรรมจาก คณะเศรษฐศาสตร์ เรื่อง นางปิยารมณ์ หุ่นทอง พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ถึงแก่กรรม49 
30 เม.ย. 2561ศธ 0513.10102/ว 669-2561ประกาศถึงแก่กรรมจาก คณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง นางชาลีวัลย์ สุนทรสถิตย์ ข้าราชการบำนาญ ถึงแก่กรรม25 
30 เม.ย. 2561ศธ 0513.10102/ว 664-2561คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการโครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 256165 
27 เม.ย. 2561ศธ 0513.10102/ว 653-2561ประกาศทั่วไปจาก กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบัตรมวยการกุศล
27 เม.ย. 2561ศธ 0513.10102/ว 655-2561ประกาศทั่วไปจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ16 
27 เม.ย. 2561ศธ 0513.10102/ว 658-2561ประกาศทั่วไปจาก สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เรื่อง การแจ้งย้ายที่ทำการใหม่13 
27 เม.ย. 2561ศธ 0513.10102/ว 660-2561ประกาศทั่วไปจาก สกอ. เรื่อง สำเนาหนังสือจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกาาธิการ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ จำนวน 1 ฉบับ
27 เม.ย. 2561ศธ 0513.10102/ว 661-2561ประกาศทั่วไปจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง เชิญเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรับรางวัลเพชรสยาม/บุคคลดีเด่น
27 เม.ย. 2561ศธ 0513.10102/ว 662-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ปชส.การประชุมวิชาการระดับชาติ
27 เม.ย. 2561ศธ 0513.10102/ว 652-2561ประกาศทั่วไปจาก ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอแก้ไขคณะกรรมการการสรรหาผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ฯ
27 เม.ย. 2561ศธ 0513.10102/ว 659-2561ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการห้องประชุม สัมมนา ห้องจัดเลี้ยง และห้องคอมพิวเตอร์ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์28 
27 เม.ย. 2561ศธ 0513.10102/ว 657-2561ประกาศทุนวิจัยจาก กรมควบคุมมลพิษ เรื่อง ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคลากรเพื่อรับทุนวิจัยระยะสั้น25 
27 เม.ย. 2561ศธ 0513.10102/ว 651-2561ประกาศถึงแก่กรรมจาก โรงเรียนสาธิตแห่ง มก. เรื่อง บิดาของ นางดวงเดือน แข็งขัน ถึงแก่กรรม16 
27 เม.ย. 2561ศธ 0513.10102/ว 654-2561ประกาศทั่วไปจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 2 เรื่อง26 
26 เม.ย. 2561ศธ 0513.10102/ว 647-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก ชมรมศิษย์กรรมฐาน พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมการพัฒนาจิตเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพในการทำงาน13 
26 เม.ย. 2561ศธ 0513.10102/ว 646-2561ประกาศทั่วไปจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 6 เรื่อง 67 
26 เม.ย. 2561ศธ 0513.10102/ว 645-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก ชมรมพยาบาลการดูแลแบบผสมผสานและการบำบัดทางเลือกแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอเชิญประชุมวิชาการ13 
26 เม.ย. 2561ศธ 0513.10102/ว 649-2561ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดการแข่งขันว่ายน้ำเยาวชนระหว่างสโมสร ครั้งที่ 3617 
26 เม.ย. 2561ศธ 0513.10102/ว 643-2561ประกาศทั่วไปจาก บริษัทดิจิทัล เวนเจอร์ส จำกัด เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการ17 
25 เม.ย. 2561ศธ 0513.10102/ว 626-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10
25 เม.ย. 2561ศธ 0513.10102/ว 625-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก กรมสุขภาพจิต เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์และขอเชิญสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 17
25 เม.ย. 2561ศธ 0513.10102/ว 627-2561ประกาศทั่วไปจาก วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติ12 
25 เม.ย. 2561ศธ 0513.10102/ว 629-2561ประกาศทั่วไปจาก สวทช. เรื่อง จัดส่งเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร STEM เพื่อการวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรม ประจำปี 2561
25 เม.ย. 2561ศธ 0513.10102/ว 631-2561ประกาศทั่วไปจาก ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประกวดการออกแบบมาสคอต (Mascot) ตุ๊กตาสัญลักษณ์ชาวมอญ
25 เม.ย. 2561ศธ 0513.10102/ว 638-2561คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนิสิตเข้าร่วมคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมการประชุม FISU Forum ครั้งที่ 1410 
25 เม.ย. 2561ศธ 0513.10102/ว 633-2561คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์โครงการธนาคารหน่วยกิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 256134 
25 เม.ย. 2561ศธ 0513.10102/ว 635-2561คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน ประจำปี 256125 
25 เม.ย. 2561ศธ 0513.10102/ว 624-2561ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียม ค่าทดแทน และค่าปรับจากการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ และอุปกรณ์ของสำนักหอสมุด กำแพงแสน15 
25 เม.ย. 2561ศธ 0513.10102/ว 621-2561ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนการตรวจรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx82 
25 เม.ย. 2561ศธ 0513.10102/ว 622-2561ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนพยาบาลวิชาชีพจากภายนอกที่มาปฏิบัติงานให้กับกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์30 
25 เม.ย. 2561ศธ 0513.10102/ว 623-2561ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินรางวัลสำหรับผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์76 
25 เม.ย. 2561ศธ 0513.10102/ว 636-2561ประกาศแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่อง แต่งตั้งรองประธานสภาพนักงาน84 
25 เม.ย. 2561ศธ 0513.10102/ว 637-2561ประกาศแต่งตั่งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตวแพทย์ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี23 
25 เม.ย. 2561ศธ 0513.10102/ว 640-2561ประกาศแต่งตั่งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการเสวนานวัตกรรมมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 2/2561 \"วัฒนธรรมนำไทย ไทยนิยมสู่นิยมไทย\"18 
25 เม.ย. 2561ศธ 0513.10102/ว 632-2561ประกาศแต่งตั่งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (เพิ่มเติม)44 
25 เม.ย. 2561ศธ 0513.10102/ว 639-2561ประกาศแต่งตั่งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference of Agriculture and Natural Resources (ANRES 2018)18 
25 เม.ย. 2561ศธ 0513.10102/ว 641-2561ประกาศถึงแก่กรรมจาก สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เรื่อง ภรรยาของ นายสมพร คันธนูฤทธิ์ ลูกจ้างประจำถึงแก่กรรม17 
25 เม.ย. 2561ศธ 0513.10102/ว 630-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก กรมสุขภาพจิต เรื่อง ขอเชิญประชุมและส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอหรือประกวดในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 17
25 เม.ย. 2561ศธ 0513.10102/ว 628-2561ประกาศทั่วไปจาก สกอ. เรื่อง สำเนาหนังสือ จำนวน 2 ฉบับ19 
24 เม.ย. 2561ศธ 0513.10102/ว 613-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ23 
24 เม.ย. 2561ศธ 0513.10102/ว 614-2561ประกาศทั่วไปจาก สกอ. เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ 1 เรื่อง งานสัมมนาด้านคณิตศาสตร์นานาชาติ ฯ15 
24 เม.ย. 2561ศธ 0513.10102/ว 618-2561ประกาศทั่วไปจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือน27 
24 เม.ย. 2561ศธ 0513.10102/ว 615-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม48 
24 เม.ย. 2561ศธ 0513.10102/ว 617-2561ประกาศรับสมัครงานจาก วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รับสมัครงาน31 
24 เม.ย. 2561ศธ 0513.10102/ว 619-2561ประกาศถึงแก่กรรมจาก สำนักบริการคอมพิวเตอร์ เรื่อง บิดาของ นางสุนิสา สิงห์แก้ว ถึงแก่กรรม29 
24 เม.ย. 2561ศธ 0513.10102/ว 620-2561ประกาศถึงแก่กรรมจาก คณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง บิดาของ นางสาวสิริณา มณีจันทร์ ถึงแก่กรรม16 
24 เม.ย. 2561ศธ 0513.10102/ว 616-2561ประกาศทั่วไปจาก สมาคมแพทย์อาชีวเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย เรื่อง ให้โควต้าบุคลากรเพื่อหลักสูตรการแพทย์แคนนาบินอยด์/หลักสูตรกัญชาศาสตร์ เพื่อการพัฒนาประเทศ20 
23 เม.ย. 2561ศธ 0513.10102/ว 600-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 256140 
23 เม.ย. 2561ศธ 0513.10102/ว 604-2561ประกาศทั่วไปจาก สถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ BiiC เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย18 
23 เม.ย. 2561ศธ 0513.10102/ว 606-2561ประกาศทั่วไปจาก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 1211 
23 เม.ย. 2561ศธ 0513.10102/ว 601-2561ประกาศทั่วไปจาก กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมจัดนิทรรศการและกิจกรรมในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2561 ระดับภูมิภาค10 
23 เม.ย. 2561ศธ 0513.10102/ว 602-2561ประกาศทั่วไปจาก โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน เรื่อง ขอเชิญชวนอาจารย์ นักศึกษาคหกรรมศาสตร์อุดหนุนหนังสือรักษ์ด้วยใจ มีชีวิตเล่มแรกของโลก12 
23 เม.ย. 2561ศธ 0513.10102/ว 603-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบจำลองทางวิศวกรรมปฐพี 256117 
23 เม.ย. 2561ศธ 0513.10102/ว 607-2561ประกาศทั่วไปจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรือง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมส่งผลงาน สิ่งประดิษฐ์ เพื่อคนพิการ ในโครงการประกวดนวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อคนพิการ ประจำปี พ.ศ. 2561(ครั้งที่ 2)
23 เม.ย. 2561ศธ 0513.10102/ว 609-2561ประกาศทั่วไปจาก สกอ. เรื่อง สำเนาหนังสือ จำนวน 2 ฉบับ26 
23 เม.ย. 2561ศธ 0513.10102/ว 608-2561ประกาศทุนวิจัยจาก สวทช . เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 256135 
23 เม.ย. 2561ศธ 0513.10102/ว 599-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับการดำเนินโครงการ Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 256117 
23 เม.ย. 2561ศธ 0513.10102/ว 605-2561ประกาศทั่วไปจาก กรมควบคุมโรค เรื่อง ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารโรคเอดส์
20 เม.ย. 2561ศธ 0513.10102/ว 590-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง ปชส.การจัดประชุมวิชาการนานาชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 1610 
20 เม.ย. 2561ศธ 0513.10102/ว 589-2561ประกาศทั่วไปจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอส่งหนังสือสำเนาหนังสือ จำนวน 6 เรื่อง 65 
20 เม.ย. 2561ศธ 0513.10102/ว 598-2561ประกาศทั่วไปจาก คณะสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประชาสัมพันธ์เบอร์โทรศัพท์ และโทรสาร คณะสิ่งแวดล้อม16 
20 เม.ย. 2561ศธ 0513.10102/ว 587-2561ประกาศทั่วไปจาก โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เรื่อง เชิญชวนร่วมเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ28 
20 เม.ย. 2561ศธ 0513.10102/ว 593-2561ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จาก สำนักงาน ก.พ. เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ สนับสนุนและส่งเสริมให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดเข้ารับการพัฒนาตนเองผ่านบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์32 
20 เม.ย. 2561ศธ 0513.10102/ว 594-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ10 
20 เม.ย. 2561ศธ 0513.10102/ว 597-2561ประกาศรับสมัครงานจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประกาศรับสมัครงาน34 
20 เม.ย. 2561ศธ 0513.10102/ว 596-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก สถาบันการบินพลเรือน เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการการบินสำหรับผู้บริหาร
20 เม.ย. 2561ศธ 0513.10102/ว 591-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง เชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ10 
20 เม.ย. 2561ศธ 0513.10102/ว 588-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ขอเชิญส่งบทความ CALL FOR PAPER และร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ10 
20 เม.ย. 2561ศธ 0513.10102/ว 595-2561ประกาศรับสมัครงานจาก สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เรื่อง การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดสรรเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2561
19 เม.ย. 2561ศธ 0513.10102/ว 586-2561ประกาศรับสมัครงานจาก สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้ง15 
19 เม.ย. 2561ศธ 0513.10102/ว 585-2561ประกาศทุนวิจัยจาก กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256315 
18 เม.ย. 2561ศธ 0513.10102/ว 571-2561ประกาศทั่วไปจาก มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง การจัดทำหนังสือถึงผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน/หน่วยงานในส่วนของวิทยาเขต/วิทยาลัย14 
18 เม.ย. 2561ศธ 0513.10102/ว 579-2561ประกาศทั่วไปจาก การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย12 
18 เม.ย. 2561ศธ 0513.10102/ว 578-2561ประกาศทั่วไปจาก ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เรื่อง ปชส.การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการกองทุนพัฒนา ฯ12 
18 เม.ย. 2561ศธ 0513.10102/ว 572-2561ประกาศทั่วไปจาก สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561
18 เม.ย. 2561ศธ 0513.10102/ว 575-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ43 
18 เม.ย. 2561ศธ 0513.10102/ว 583-2561ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการการวิเคราะห์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร24 
18 เม.ย. 2561ศธ 0513.10102/ว 582-2561ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่อง ให้ปริญญาแก่นิสิต (จำนวน 63 ฉบับ)35 
18 เม.ย. 2561ศธ 0513.10102/ว 581-2561ประกาศรับสมัครงานจาก สำนักอนามัย เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนภาคประชาชน16 
18 เม.ย. 2561ศธ 0513.10102/ว 574-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ38 
18 เม.ย. 2561ศธ 0513.10102/ว 580-2561ประกาศทั่วไปจาก สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง การแก้ไขคุณสมบัติเฉพาะ 21 
17 เม.ย. 2561ศธ 0513.10102/ว 568-2561ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256159 
17 เม.ย. 2561ศธ 0513.10102/ว 570-2561ประกาศถึงแก่กรรมจาก คณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง บิดาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนัสนันท์ หัตถศักดิ์ ถึงแก่กรรม41 
17 เม.ย. 2561ศธ 0513.10102/ว 569-2561ประกาศรับสมัครงานจาก คณะกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามมาตรา 11(6) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 256021 
17 เม.ย. 2561ศธ 0513.10102/ว 567-2561ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256147 
11 เม.ย. 2561ศธ 0513.10102/ว 560-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ขอเชิญร่วมส่งบทความ (CALL FOR PAPER) และเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 910 
11 เม.ย. 2561ศธ 0513.10102/ว 561-2561ประกาศทั่วไปจาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เรื่อง การจัดกิจกรรม Low Carbonner Contest 2018
11 เม.ย. 2561ศธ 0513.10102/ว 559-2561ประกาศทั่วไปจาก สกอ. เรื่อง เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม \"สถานศึกษาปลอดภัย\" ประจำปี 2561
11 เม.ย. 2561ศธ 0513.10102/ว 565-2561คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อน KU Outlet39 
11 เม.ย. 2561ศธ 0513.10102/ว 564-2561ประกาศถึงแก่กรรมจาก คณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง มารดาของ นายนุสรณ์ พิมพาภรณ์ ถึงแก่กรรม
11 เม.ย. 2561ศธ 0513.10102/ว 558-2561ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จาก สกอ. เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรสมัครเข้าร่วมรับการคัดเลือกงานวิจัยและเทคโนโลยีชีวภาพด้านชีววิทยาศาสตร์ (Life Science)12 
11 เม.ย. 2561ศธ 0513.10102/ว 562-2561ประกาศแต่งตั่งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆเรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์ EdPEx ระดับส่วนงานสนับสนุน59 
11 เม.ย. 2561ศธ 0513.10102/ว 563-2561ประกาศแต่งตั่งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการดำเนินงานโครงการแข่งขันกีฬาประเพณี ชาวเรือ - ชาวไร่ ประจำปี 256129 
11 เม.ย. 2561ศธ 0513.10102/ว 566-2561ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่อง การรับสมัครและการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โครงการธนาคารหน่วยกิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 256126 
10 เม.ย. 2561ศธ 0513.10102/ว 556-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ประชาสัมพันธ์เข้ารับการอบรม31 
10 เม.ย. 2561ศธ 0513.10102/ว 555-2561ประกาศทั่วไปจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การคัดเลือกเพื่อรับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด ประจำปี 2561
10 เม.ย. 2561ศธ 0513.10102/ว 554-2561ประกาศทั่วไปจาก กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2561
09 เม.ย. 2561ศธ 0513.10102/ว 548-2561ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สาขาวิชาที่กำหนดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม รอบที่ 3)38 
09 เม.ย. 2561ศธ 0513.10102/ว 549-2561ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สาขาวิชาที่กำหนดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม รอบที่ 4)45 
09 เม.ย. 2561ศธ 0513.10102/ว 551-2561ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่อง ให้นิสิตหยุดเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 256047 
09 เม.ย. 2561ศธ 0513.10102/ว 550-2561ประกาศแต่งตั่งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (เพิ่มเติม)61 
09 เม.ย. 2561ศธ 0513.10102/ว 552-2561ประกาศกิจกรรมมหาวิทยาลัยจาก คณะประมง เรื่อง หยุดทำการและการเรียนการสอนวิทยาเขตบางเขน วันที่ 10 เมษายน 256123 
09 เม.ย. 2561ศธ 0513.10102/ว 553-2561ประกาศกิจกรรมมหาวิทยาลัยจาก กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เรื่อง แจ้งมาตรการรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน วันหยุดราชการเทศกาลสงกรานต์ ปี 256118 
05 เม.ย. 2561ศธ 0513.10102/ว 542-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ10 
05 เม.ย. 2561ศธ 0513.10102/ว 547-2561ประกาศทั่วไปจาก สำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน 1st International MICE Conference and Forum13 
05 เม.ย. 2561ศธ 0513.10102/ว 544-2561ประกาศทั่วไปจาก วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น เรื่อง ขอแจ้งขยายเวลารับบทความฉบับเต็ม
05 เม.ย. 2561ศธ 0513.10102/ว 546-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 1216 
05 เม.ย. 2561ศธ 0513.10102/ว 540-2561ประกาศรับสมัครงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง รับสมัครงาน30 
05 เม.ย. 2561ศธ 0513.10102/ว 541-2561ประกาศทั่วไปจาก สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี 256111 
05 เม.ย. 2561ศธ 0513.10102/ว 545-2561ประกาศทั่วไปจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์โครงการ \"Super Doctor การประกวดการสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)\"10 
05 เม.ย. 2561ศธ 0513.10102/ว 543-2561ประกาศทั่วไปจาก บริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด เรื่อง ขอแจ้งข่าวการจัดงานแสดงสินค้า ProPak Asia 2018
04 เม.ย. 2561ศธ 0513.10102/ว 536-2561คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์42 
04 เม.ย. 2561ศธ 0513.10102/ว 539-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประชาสัมพันธ์วิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14
04 เม.ย. 2561ศธ 0513.10102/ว 537ประกาศกิจกรรมมหาวิทยาลัยจาก กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่อง ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้สถานศึกษาแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองเป็นประจำทุกวันศุกร์โดยพร้อมเพรียงกัน34 
04 เม.ย. 2561ศธ 0513.10102/ว 534-2561คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงาน และคณะอนุกรรมการจัดทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 256148 
04 เม.ย. 2561ศธ 0513.10102/ว 535-2561คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆเรื่อง แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เพิ่มเติม)40 
04 เม.ย. 2561ศธ 0513.10102/ว538-2561ประกาศทั่วไปจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทน หรือค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่าที่พักของแพทย์และเจ้าพนักงานผู้ได้ทำการชันสูตรพลิกศพ ฯ16 
03 เม.ย. 2561ศธ 0513.10102/ว 529-2561ประกาศรับสมัครงานจาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม25 
03 เม.ย. 2561ศธ 0513.10102/ว 530-2561ประกาศรับสมัครงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการตำแหน่งอาจารย์30 
03 เม.ย. 2561ศธ 0513.10102/ว 525-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการ โครงการ Education ICT Forum 201816 
03 เม.ย. 2561ศธ 0513.10102/ว 527-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาค11 
03 เม.ย. 2561ศธ 0513.10102/ว 531-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก สวทช. เรื่อง เอกสารแนะนำหลักสูตรอบรม Information Technology & Management Professional Training Program ประจำปี 256134 
03 เม.ย. 2561ศธ 0513.10102/ว 532-2561ประกาศทั่วไปจาก สกอ. เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 ฉบับ40 
03 เม.ย. 2561ศธ 0513.10102/ว 528-2561ประกาศทั่วไปจาก มหาวิทยาลัยรังสิต เรื่อง เผยแพร่วารสารและเชิญชวนส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร20 
03 เม.ย. 2561ศธ 0513.10102/ว 533-2561ประกาศทั่วไปจาก สำนักทะเบียนและประมวลผล เรื่อง ขออนุญาตปิดทำการศูนย์บริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Student Services Center)44 
03 เม.ย. 2561ศธ 0513.10102/ว 526-2561ประกาศทั่วไปจาก สกอ. เรื่อง แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา56 
02 เม.ย. 2561ศธ 0513.10102/ว 520-2561ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งคณะกรรมการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2561108 
02 เม.ย. 2561ศธ 0513.10102/ว 523-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ฯ 34 
02 เม.ย. 2561ศธ 0513.10102/ว 519-2561คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์80 
02 เม.ย. 2561ศธ 0513.10102/ว 522- 2561ประกาศทั่วไปจาก สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง ขอความร่วมมือหาผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ประจำปี 256115 
02 เม.ย. 2561ศธ 0513.10102/ว 524-2561ประกาศทั่วไปจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ20 
02 เม.ย. 2561ศธ 0513.10102/ว 521-2561ประกาศทั่วไปจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง ขอส่งประกาศ เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา21 
30 มี.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 515-2561ประกาศถึงแก่กรรมจาก โรงเรียนสาธิตแห่ง มก. เรื่อง บิดาของ นางสาวอรวรรณ คูหเพ็ญแสง ถึงแก่กรรม28 
30 มี.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 518-2561ประกาศรับสมัครงานจาก สำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม13 
30 มี.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 517-2561ประกาศทั่วไปจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง สำเนาหนังสือ เรื่อง การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 256217 
30 มี.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 514-2561ประกาศทุนการศึกษาเรื่อง รับสมัครนิสิตขอรับทุนฉลองสมโภชพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ปีการศึกษา 256138 
29 มี.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 508-2561ประกาศทั่วไปจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ วารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น
29 มี.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 506-2561ประกาศถึงแก่กรรมจาก คณะวนศาสตร์ เรื่อง บิดาของ นายสีห์สุระ วารีสอาด ถึงแก่กรรม17 
29 มี.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 512-2561ประกาศทุนการศึกษาจาก สถาบันพระปกเกล้า เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้ารับทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ ด้านพระปกเกล้าศึกษา10 
29 มี.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 501-2561ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่อง การคัดเลือกบุคคลออทิสติกและบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 256121 
29 มี.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 503-2561ประกาศทั่วไปจาก คณะกรรมาธิการสามัญ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ฯ ของบุคคลผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ20 
29 มี.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 505-2561ประกาศทั่วไปจาก โรงเรียนสอนคนตาบอด เรื่อง ขอเชิญร่วมบริจาค29 
29 มี.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 502-2561ประกาศทั่วไปจาก มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับรางวัลกระแส ชนะวงศ์ ประจำปี 256113 
29 มี.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 507-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย เรื่อง การประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1513 
29 มี.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 510-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12
29 มี.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 511-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์และเข้าร่วมงานการนำเสนอประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านฮาลาล 2018
29 มี.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 509-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ขอเชิญส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ
29 มี.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 504-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก กระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรม36 
29 มี.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 513-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานทดแทน(ค่าว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการควบคุมการทำงานและบำรุงรักษาระบบผลิตพลังงานจากพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับหน่วยงานภาครัฐ)13 
27 มี.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 500-2561ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่อง ประกาศให้ปริญญาแก่นิสิต จำนวน 3 ฉบับ64 
27 มี.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 498-2561คำสั่งสภาแต่งตั้งผู้บริหารเรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์192 
27 มี.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 499-2561คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพองค์กรกิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ประจำปีการศึกษา 256048 
26 มี.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 494-2561ประกาศแต่งตั่งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์99 
26 มี.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 496-2561ประกาศแต่งตั่งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีบุคลากร มก. ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ครั้งที่ 52 ประจำปี พ.ศ. 256154 
26 มี.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 493-2561ประกาศทั่วไปจาก สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์18 
26 มี.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 497-2561คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสัมภาษณ์และคัดเลือกผู้ขอรับทุนฉลองสมโภชพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ (เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ครั้งที่ 1)43 
26 มี.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 495-2561ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่อง งดการเรียนการสอน161 
26 มี.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 492-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 614 
23 มี.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 486-2561คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆเรื่อง ยกเลิกและแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์31 
23 มี.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 489-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล เรื่อง ขอเชิญส่งบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์20 
23 มี.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 485-2561คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆเรื่อง คณะทำงานการทำบัตรประจำตัวนิสิตรูปแบบใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เพิ่มเติม)24 
23 มี.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 4848ประกาศถึงแก่กรรมจาก คณะเกษตร เรื่อง รศ.ภาสกร คณานุรักษ์ ข้าราชการบำนาญ ถึงแก่กรรม44 
23 มี.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 491-2561ประกาศรับสมัครงานจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง เชิญชวนผู้มีคุณสมบัติจะสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
23 มี.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 490-2561ประกาศรับสมัครงานจาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
23 มี.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 488-2561ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมหอพัก ของอาคารหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร25 
23 มี.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 487-2561ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่อง รายชื่อนิสิตผู้ที่ได้รับทุนพระราชทานรางวัลเรียนดี ทุนภูมิพล ประจำปีการศึกษา 256055 
22 มี.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 479-2561ประกาศแต่งตั่งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการในคณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์101 
22 มี.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 471- 2561ประกาศทั่วไปจาก กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เรื่อง ขอแจ้งปิดบริการอาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1 และ 252 
22 มี.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 478-2561ประกาศทั่วไปจาก กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เรื่อง ขออนุมัติให้บริการรถโดยสารสวัสดิการช่วงเทศกาลสงกรานต์41 
22 มี.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 480-2561ประกาศรับสมัครงานจาก คณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้ง21 
22 มี.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 474-2561ประกาศทั่วไปจาก สกอ. เรื่อง ขอส่งสำหนังสือ 2 เรื่อง (1.การรับคนพิการเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ ปี 2561 2. ขอเชิญร่วมสัมนาวิชาการ ฯ)10 
22 มี.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 482-2561ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง รางวัล 2018 TWAS Prize for Young Scientists in Thailand สาขาชีววิทยา14 
22 มี.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 472-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทสไทย เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม ฯ20 
22 มี.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 481-2561ประกาศรับสมัครงานจาก คณะประมง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครงาน31 
22 มี.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 473-2561ประกาศทั่วไปจาก สกอ. เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ 4 เรื่อง (1. ขอให้ยึดถือและปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี การรับสมัครข้าราชการหรือเข้าทำงานโดยต้องผ่านการตรวจเลือกทหาร ฯ 2. การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเติม ในวันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2561 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ อีก 1 วัน 3. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม ฯ 4. รายงานผลสรุปการดำเนินงานในส่วนของกลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ฯ)59 
22 มี.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 483-2561ประกาศทั่วไปจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 256218 
22 มี.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 476-2561ประกาศทั่วไปจาก สกอ. เรื่อง ขอส่งสำหนังสือ 1 เรื่อง ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา (ฉบับที่2) พ.ศ. 2561 43 
22 มี.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 477 -2561 ประกาศถึงแก่กรรมจาก คณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง บิดาของ นางสาวณัฐเนตร ศรีตระกูล ถึงแก่กรรม12 
21 มี.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 470-2561คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานการทำบัตรประจำตัวนิสิตรูปแบบใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์44 
21 มี.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 468-2561ประกาศทั่วไปจาก กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ (กยค.)
21 มี.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 469-2561ประกาศถึงแก่กรรมจาก โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มารดาของ นางสาวสุนิสา ณ ถลาง ถึงแก่กรรม12 
21 มี.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 467-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก ที่ประชุมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย(ปขมท.) ชุดที่ 19 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี 256121 
21 มี.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 466-2561ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จาก มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนหูหนวกไทย เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สั่งซื้อหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย
20 มี.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 460-2561ประกาศทุนการศึกษาจาก สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท11 
20 มี.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 465-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง ประชาสัมพันธ์22 
20 มี.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 463-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการ ฯ16 
20 มี.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 457-2561ประกาศถึงแก่กรรมจาก คณะประมง เรื่อง บิดาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์ ถึงแก่กรรม29 
20 มี.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 458-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุม25 
20 มี.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 464-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ขอเชิญเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการ ฯ18 
20 มี.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 459-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ20 
19 มี.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 447-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ46 
19 มี.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 449-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรม34 
19 มี.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 454-2561ประกาศทั่วไปจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาส่งบทความเพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย.13 
19 มี.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 452-2561ประกาศทั่วไปจาก มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ เรื่อง ขอเชิญบริจาค 10 
19 มี.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 455-2561ประกาศรับสมัครงานจาก คณะสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน37 
19 มี.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 453-2561ประกาศถึงแก่กรรมจาก คณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง มารดาของ รศ.ดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช ข้าราชการบำนาญ ถึงแก่กรรม36 
19 มี.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 456-2561ประกาศถึงแก่กรรมจาก คณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง มารดาของ ผศ.น.สพ.ดร.เฉลิมพล เล็กเจริญสุข ถึงแก่กรรม21 
19 มี.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 448-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรอบรม 36 
16 มี.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 440-2561ประกาศทั่วไปจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง การเตรียมการเพื่อดำเนินนโยบายของทางรายการ ซึ่งเป็นมาตรการแก้ปัญหายางพารา ฯ 12 
16 มี.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 441-2561ประกาศทั่วไปจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ขอเชิญชวนส่ง ผลงานคุณภาพ เข้าร่วมประกวดในโครงการวันประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 612 
16 มี.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 443-2561อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกาาสำหรับนิสิตโครงการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ภาคพิเศษ15 
16 มี.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 445-2561ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่อง ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์138 
16 มี.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 444-2561ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทน ค่าสมนาคุณ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการจัดสอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ ภาคปกติ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์26 
16 มี.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 442-2561ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่อง กำหนดอัตราค่าสมัคร ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย และการจัดสรรรายได้ในการดำเนินงานการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์73 
16 มี.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 446-2561ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนสำหรับพนักงานขับรถและอัตราค่าบำรุงรักษารถยนต์ของกองยานพาหนะอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์122 
15 มี.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 436-2561ประกาศทั่วไปจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ (1.ขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงหรืองดการจัดกิจกรรมในห้องการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการ ฯ 2. ปชส.เชิญชวนนักประพันธ์ดนตรีชาวไทย ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดฯ)21 
15 มี.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว438-2561ประกาศถึงแก่กรรมจาก กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เรื่อง บิดาของ นายนิคม นวลพุ่ม ถึงแก่กรรม24 
15 มี.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 437-2561ประกาศทั่วไปจาก มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ปชส.การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่ิอรับรางวัล17 
15 มี.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 435-2561ประกาศทั่วไปจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ปชส.การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช. ฯ14 
14 มี.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 433-2561ประกาศทั่วไปจาก กองแผนงาน เรื่อง (ร่าง) แผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์43 
14 มี.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 423-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม30 
14 มี.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 434-2561ประกาศทั่วไปจาก มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล กระแส ชนะวงศ์ ประจำปี 2561
14 มี.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 432-2561ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการจัดประชุมวิชาการ KU Data Science Workshop ครั้งที่ 1 ประจำปี 256132 
14 มี.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 430-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม23 
14 มี.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 431-2561ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 256158 
14 มี.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 427-2561ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ19 
14 มี.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 426-2561ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดการประชุมทางวิชาการ ฯ20 
14 มี.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 425-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม่จาก ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมฯ48 
14 มี.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 429-2561ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จาก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม ฯ25 
13 มี.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 414-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ15 
13 มี.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 411-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง(ว.พ.ปค.) เรื่อง โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครอง15 
13 มี.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 410-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอความอนุเคราะห์จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม และร่วมฟังบรรยายจากศิลปินแห่งชาติ(สาขาทัศน์ศิลป์) ประจำปี พ.ศ. 2549 รุกขกรผู้มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญด้านดูแลต้นไม้ใหญ่10 
13 มี.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 408-2561ประกาศทั่วไปจาก ธ.ก.ส. เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เสนอรายชื่อนักวิจัยเพื่อรับรางวัลเมธีวิจัย ธ.ก.ส.36 
13 มี.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 417-2561ประกาศทั่วไปจาก คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ผู้ตรวจการแผ่นดิน เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน
13 มี.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 409-2561ประกาศทั่วไปจาก กรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561
13 มี.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 416-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ \"ด้านการจัดประชุมและนิทรรศการ\" ครั้งที่ 9 และงาน MICE career Day ครั้งที่ 5 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี16 
13 มี.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 418-2561ประกาศทั่วไปจาก คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ เลขาธิการคณะกรรมการ ปปง. เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
13 มี.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 420-2561ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่อง ผลการเลือกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร ซึ่งเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่ง คณบดี ผู้อำนวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือสำนัก แทนตำแหน่งที่ว่าง196 
13 มี.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 413-2561ประกาศทุนวิจัยจาก บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด เรื่อง ขอเชิญส่งผลงานเพื่อขอรับทุนวิจัย 25 
13 มี.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 412-2561ประกาศรับสมัครงานจาก สำนักงาน ก.พ. เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวการรับสมัครสอบ52 
13 มี.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 407-2561ประกาศรับสมัครงานจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาคณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่10 
13 มี.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 421-2561ประกาศถึงแก่กรรมจาก คณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ เรื่อง มารดาของ นางสาวธัญมน แตงเอี่ยม, นางสุชาดา หงส์ทอง, นางวรรณา อุไรรงค์ และนางสาวอังกาบ แตงเอี่ยม ถึงแก่กรรม52 
13 มี.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 419-2561ประกาศทั่วไปจาก ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์18 
12 มี.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 405-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา วิจัยพลังงานไทย เพื่อก้าวที่ยั่งยืน13 
12 มี.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 399-2561ประกาศทั่วไปจาก สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เรื่อง เผยแพร่แบบสอบถามความคิดเห็น โดยสแกน QR-Code 14 
12 มี.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 406-2561ประกาศทั่วไปจาก ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอส่งรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การปฏิรูปอุดมศึกษา25 
12 มี.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 400-2561ประกาศทั่วไปจาก สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เรื่อง ประชาสัมพันธ์21 
12 มี.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 404-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ขอเรียนเชิญนำเสนอผลงานทางวิชาการและประชุม21 
12 มี.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 403-2561ประกาศทั่วไปจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอิสาน เรื่อง ขอขยายเวลาการส่งบทคัดย่อ ฯ20 
12 มี.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 398-2561ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งคณะกรรมการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน101 
12 มี.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 401-2561ประกาศรับสมัครงานจาก คณะสิ่งแวดล้อม เรื่อง รับสมัครงาน53 
12 มี.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 402-2561ประกาศทั่วไปจาก สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพแห่งชาติบรมราชชนนี เรื่อง การคัดเลือกเพื่อรับรางวัลธัญญาอวอร์ดประจำปี 2561
09 มี.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 397-2561ประกาศถึงแก่กรรมจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง บิดาของ ผศ.พูนลาภ ลามศรีจันทร์ ถึงแก่กรรม26 
08 มี.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 390-2561ประกาศทั่วไปจาก กรมประมง เรื่อง ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต15 
08 มี.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 389-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก สวทช เรื่อง การประชุมวิชาการ การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 522 
08 มี.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 391-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก มหาวิทยาสวนดุสิต เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ40 
08 มี.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 388-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก ม.เชียงใหม่ เรื่อง ขอเชิญเข้าอบรม43 
08 มี.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 392-2561ประกาศทั่วไปจาก คณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง ขอแจ้งปิดทำการ49 
08 มี.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 393-2561ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่อง ยกเลิกใบเบิกถอนและใบสำคัญการเบิกจ่าย48 
08 มี.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 395-2561ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งคณะทำงานร่างคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) ของโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ มก. ประจำปีงบประมาณ 256141 
08 มี.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 394-2561ประกาศทั่วไปจาก สำนักงบประมาณ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 255927 
06 มี.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 384-2561ประกาศทั่วไปจาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์25 
06 มี.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 383-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา33 
06 มี.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 377-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก สถาบันคลังสมองของชาติ เรื่อง ประชาสัมพันธ์หลักสูตร การบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ รุ่นที่ 421 
06 มี.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 380-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ และการประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 1617 
06 มี.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 385-2561ประกาศทั่วไปจาก สกอ. เรื่อง สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 1 ฉบับ18 
06 มี.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 370-2561ประกาศทั่วไปจาก มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาคประจำปี 2561
06 มี.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 369-2561ประกาศทั่วไปจาก บริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท16 
06 มี.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 373-2561ประกาศทั่วไปจาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ขอเชิญชวนเข้าอบรมวิปัสสนากรรมฐานโครงการปฏิบัติธรรมประชาชน11 
06 มี.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 374-2561ประกาศทั่วไปจาก สกอ. เรื่อง สำเนาหนังสือ จำนวน 2 ฉบับ42 
06 มี.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 372-2561ประกาศทั่วไปจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย
06 มี.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 371-2561ประกาศทั่วไปจาก สถาบันพลาสติก เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดแนวคิดนวัตกรรมทางการแพทย์สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ
06 มี.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 381-2561ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะเพื่อพัฒนานวัตกรรมสายอุดมศึกษา27 
06 มี.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 382-2561ประกาศทุนวิจัยจาก การยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประกาศ เรื่อง จัดสรรทุนส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพาราปีงบประมาณ 256217 
06 มี.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 376-2561ประกาศรับสมัครงานจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2/256125 
06 มี.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 378-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์ รุ่นที่ 711 
06 มี.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 379-2561ประกาศทั่วไปจาก สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง สร้างแหล่งเรียนรู้จรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาผ่านบทเรียนออนไลน์ ประจำปี 256114 
05 มี.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 366-2561ประกาศทั่วไปจาก สำนักงานราชบัณฑิตยสภา เรื่อง ปชส.ข่าวการขยายเวลาการรับสมัครภาคีสมาชิก สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง
05 มี.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 365-2561ประกาศทั่วไปจาก สำนักงานราชบัณฑิตยสภา เรื่อง ปชส.ข่าวการรับสมัครภาคีสมาชิก สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง
05 มี.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 363-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ปชส. หลักสูตรฝึกอบรม40 
05 มี.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 362-2561ประกาศทั่วไปจาก สำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ปชส.เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด17 
05 มี.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 106-2561361-2561ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งคณะทำงานโครงการอบรม \"เตรียมความพร้อมสำหรับการทำงาน\" ปี 2561 เพิ่มเติม66 
05 มี.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 364-2561ประกาศทั่วไปจาก สำนักงานราชบัณฑิตยสภา เรื่อง ปชส.ข่าวขยายเวลาการรับสมัครภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์13 
02 มี.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 355-2561คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่ดำเนินงานโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับนักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น (โควตาพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2561 เพิ่มเติม26 
02 มี.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 356-2561ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์การถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวนิสิตรูปแบบใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน73 
02 มี.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 360-2561ประกาศถึงแก่กรรมจาก คณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง มารดาของ นายทศพล อิงค์วิเศษไพบูลย์ ถึงแก่กรรม12 
02 มี.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 358-2561ประกาศทุนการศึกษาจาก สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เรื่อง การสมัครขอรับทุนการศึกษาในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 256115 
02 มี.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 359-2561ประกาศถึงแก่กรรมจาก คณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง มารดาของ รศ.กอบศิริ วรศรี ข้าราชการบำนาญ ถึงแก่กรรม21 
02 มี.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 357-2561ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสร้าง \\\"ศาลาเกษตรศาสตร์อนุสรณ์ 75 ปี\\\"62 
28 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 354-2561ประกาศทั่วไปจาก สำนักงานกฎหมาย เรื่อง ขอแจ้งปิดทำการ43 
28 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 346-2561ประกาศทั่วไปจาก ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ
28 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 348-2561คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการศึกษาผลกระทบด้านการจราจรและสิ่งแวดล้อม และการศึกษาออกแบบก่อสร้างถนนเชื่อมต่อถนนเลียบคลองบางเขน53 
28 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 349-2561ประกาศแต่งตั่งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆเรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณารับผู้มีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีโดยวิธีพิเศษ22 
28 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 351-2561ประกาศทั่วไปจาก สำนักงานอธิการบดี เรื่อง ขอแจ้งปิดทำการสำนักงานอธิการบดี56 
28 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 353-2561ประกาศทุนวิจัยจาก สำนักงานโยบายและแผนพลังงาน เรื่อง การสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 256111 
28 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 352-2561ประกาศทุนการศึกษาจาก สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เรื่อง การสมัครขอรับทุนการศึกษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 256113 
28 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 345-2561ประกาศรับสมัครงานจาก คณะสิ่งแวดล้อม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งอาจารย์28 
28 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 347-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการสัมมนา นำเสนอบทความ และการประกวดนวัตกรรม โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการครั้งที่ 10 ประจำปี 2561
28 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 350-2561ประกาศแต่งตั่งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประเภทโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพและสร้างความพร้อมในการแข่งขันของประเทศ32 
27 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 337-2561คำสั่งสภาแต่งตั้งผู้บริหารแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์167 
27 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 336-2561คำสั่งสภาแต่งตั้งผู้บริหารแต่งตั้งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์160 
27 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 343-2561ประกาศทั่วไปจาก สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง ประชาสัมพันธ์ แนวทางการดำเนินงานเสริมสร้างกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Ethics in Professional Learning community : e-PLC) ปี 256110 
27 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 340-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุด ฯ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา ความร่วมมือระหว่างไทยกับสภาวิทยาศาสตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนด้านนาโนเทคโนโลยี เทคโนลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และฟิสิกส์พลังงานสูง ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ11 
27 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 341-2561ประกาศทั่วไปจาก สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 256111 
27 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 342-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและเสนอผลงานวิจัย25 
27 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 339-2561ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร ซึ่งเลือกจาก คณบดี ผู้อำนวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือสำนัก แทนคณบดีที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง90 
27 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 338-2561ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร ซึ่งเลือกจาก คณบดี ผู้อำนวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือสำนัก แทนคณบดีที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง
27 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 344-2561ประกาศถึงแก่กรรมจาก คณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง มารดาของ รศ.ดร.สรัญญา วัชโรทัย ถึงแก่กรรม52 
26 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 331-2561ประกาศทั่วไปจาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่22 
26 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 332-2561ประกาศทั่วไปจาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่17 
26 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 321-2561ประกาศทั่วไปจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม 256132 
26 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 323-2561ประกาศทั่วไปจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประกวดรางวัลนวัตกรรมยางพาราปี 2561
26 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 326-2561ประกาศทั่วไปจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร21 
26 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 328-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก กรมการแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ขอเชิญประชุมวิชาการสมุนไพรแห่งชาติ70 
26 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 318-2561คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดโครงการสัมมนาวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 434 
26 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 330-2561ประกาศทั่วไปจาก สสส. เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม \\\\\\\\\\\\\\\"เวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2 ประจำปี 256114 
26 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 327-2561ประกาศทั่วไปจาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่15 
26 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 324-2561ประกาศทั่วไปจาก กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก เรื่อง ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป๋็นพระราชกุศล
26 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 333-2561ประกาศทั่วไปจาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่17 
26 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 322-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก สวก. เรื่อง ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมงาน การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้ งที่ 515 
26 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 329-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการฯ18 
26 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 335-2561ประกาศถึงแก่กรรมจาก สำนักงานกฎหมาย เรื่อง บิดาของ นายฉัตรชัย จรูญพงศ์ ข้าราชการ ผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมาย ถึงแก่กรรม144 
26 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 319-2561ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แก้ไขชื่อและแต่งตั้งคณะกรรมการประจำศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านอ้อย (เพิ่มเติม)33 
23 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 310-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ขอเชิญร่วมงานสัมมนาเรื่อง Mercury waste Management Current Status, Practices from Japan and Trends15 
23 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 311-2561ประกาศสภาอื่น ๆเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทบทวนระเบียบและข้อบังคับด้านการเงิน งบประมาณ และพัสดุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เพิ่มเติม)101 
23 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 312-2561คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์66 
23 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 316-2561ประกาศรับสมัครงานจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
23 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 307-2561ประกาศทั่วไปจาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม NIDA Academic Forum12 
23 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 313-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม ฯ32 
23 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 315-2561ประกาศทั่วไปจาก มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนฯ เรื่อง ประชาสัมพันธ์และร่วมบุญ ฯ
23 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 309-2561ประกาศทั่วไปจาก ม.ราชภักลำปาง เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ \"คณะครุศาสตร์วิจัย 2561/NACE 2018 : สร้างสรรค์ พัฒนาการเรียนรู้ สู่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน\"
23 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 314-2561ประกาศทั่วไปจาก มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสรรหาคณบดีคณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
23 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 308-2561ประกาศทั่วไปจาก มูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย เรื่อง ขอเรียนเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในงาน THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 19 th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand ปี 256111 
22 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 301-2561ประกาศทั่วไปจาก ธนาคารธนชาติ เรื่อง ขอเชิญส่งครู อาจารย์ เข้าร่วมกิจกรรม ครูต้นแบบมารยาทไทย ในโครงการ ธนชาติริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย342 
22 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 106-2561299-2561ประกาศทั่วไปจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง ขอเชิญส่งบทความ
22 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 302-2561ประกาศทั่วไปจาก สมาคมปรสิตวิทยาและอายุรศาสตร์เขตร้อนแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอแจ้งการพิจารณารางวัล \"นักปรสิตวิทยารุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 256110 
22 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 300-2561ประกาศทั่วไปจาก มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมฟังปาฐกถา13 
22 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 303-2561ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่อง รายชื่อผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นที่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความสามารถทางกีฬา53 
22 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 305-2561ประกาศรับสมัครงานจาก สำนักทะเบียนและประมวลผล เรื่อง ขยายเวลารับสมัครงาน75 
22 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 304-2561ประกาศรับสมัครงานจาก คณะสิ่งแวดล้อม เรื่อง รับสมัครงาน41 
22 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 306-2561ประกาศถึงแก่กรรมจาก โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฯ เรื่อง บิดาของ นางลำเพย ผาจันทร์ ถึงแก่กรรม12 
21 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 297-2561ประกาศทั่วไปจาก ม.ราชภัฏสกลนคร เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมงานและร่วมการประกวดแข่งขันสรภัญญะ รำมวยโบราณ วาดภาพระบายสีในงานมหกรรมภูมิปัญญาพื้นบ้านมูนมังอีสาน ครั้งที่ 9 \"มหัศจรรย์ผ้าย้อมคราม\"15 
20 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 292-2561ประกาศทั่วไปจาก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์30 
20 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 287-2561คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาหลักสูตร Smart Farming ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์99 
20 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 290-2561อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเรื่อง หลักเกณฑ์การลดหย่อนค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์22 
20 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 288-2561อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา30 
20 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 296-2561ประกาศถึงแก่กรรมจาก คณะเศรษฐศาสตร์ เรื่อง มารดาของ รศ.สมพร อิศวิลานนท์ ถึงแก่กรรม37 
20 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 291-2561อัตราค่าเบี้ยประชุมเรื่อง กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบที่สอง และมอบตัวนักเรียนโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (โครงการ วมว.มก.)33 
20 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 293-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรอบรม32 
20 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 294-2561ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่อง ยุบเลิกศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเครื่องจักรกลการเกษตรและอาหารภายใต้ศูนย์ประสานเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ สำนักงานอธิการบดี47 
20 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 295-2561ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่อง ยุบเลิกศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านข้าวโพด ภายใต้ศูนย์ประสานเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ สำนักงานอธิการบดี56 
20 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 289-2561อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย สำหรับนิสิตโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรนานาชาติ) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์28 
19 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 283-2561ประกาศทั่วไปจาก มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักวิจัยเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง15 
19 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 286-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 5 12 
19 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 284-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรม33 
19 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 280-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก สวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเพื่อการปฏิบัติราชการที่ดี ฯ25 
19 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 285-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก มหาวิทยาลัยปทุมธานี เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ19 
19 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 279-2561 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงาน66 
19 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 282-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก บริษัท ดิ โมสท์ พรีเซ็นเทชั่น จำกัด เรื่อง ประชาสัมพันธ์ร่วมกิจกรรมสัมมนาสร้างแรงบันดาลใจ \"อนาคตเศรษฐกิจไทย ก้าวไกลด้วยเกษตรนวัตกรรม10 
19 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 281-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม แนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร งานพัสดุ ตาม พรบ. พ.ศ. 2560 22 
16 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 272-2561ประกาศทั่วไปจาก ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญร่วมงาน UNIVERSITY XPO ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย23 
16 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 273-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ42 
16 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 277-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตร เทคนิคการใช้ภาษาและการจดรายงานการประชุมเชิงบูรณาการ12 
16 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 275-2561ประกาศทั่วไปจาก วัดโพธิ์ศรีสว่าง เรื่อง ขอความอุปถัมภ์โครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ
16 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 276-2561ประกาศรับสมัครงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครและการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
16 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 274-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ42 
15 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 264-2561ประกาศทั่วไปจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง ขอเชิญส่งบทความ17 
15 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 265-2561ประกาศทั่วไปจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ 4 ฉบับ (1.เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการชำระเงินของส่วนราชการ ฯ 2. เรื่อง ประธานคณะกรรมการ ก.พ.อ 3. เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการผ่อนชำหนี้กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือทายาทได้รับเงินตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จ ฯ 4. เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามาตรา 6 ฯ )29 
15 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 267-2561ประกาศรับสมัครงานจาก คณะสิ่งแวดล้อม เรื่อง รับสมัครงาน48 
15 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 269-2561ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารางวัลสำหรับผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์63 
15 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 268-2561ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ (Project Steering Committee) โครงการส่งเสริมศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์43 
14 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 257-2561ประกาศทั่วไปจาก มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ข่าวการสรรหาผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
14 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 263-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ขอเชิญอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (หลักสูตรกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง)12 
14 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 256-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง ขอเชิญร่วมสัมมนาเครือข่ายองค์การการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาคุรภาพมาตรฐาน15 
14 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 262-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ขอเชิญอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (หลักสูตรการป้องกันการทุจริตด้านความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคา ฯ)
14 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 260-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ขอเชิญอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร30 
14 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 259-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ขอเชิญอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (หลักสูตรระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์)28 
14 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 261-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ขอเชิญอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 21 
14 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 258-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ขอเชิญอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานการเงิน)23 
14 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 255-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ23 
13 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 243-2561ประกาศทั่วไปจาก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง ขอเรียนเชิญเสนอผลงานเข้ารับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ปี 256114 
13 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 248-2561ประกาศถึงแก่กรรมจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง มารดาของ นายวัชระ เครือรัฐติกาล ถึงแก่กรรม17 
13 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 245-2561ประกาศสภาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักหอสมุด68 
13 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 234-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ International Conference of Agriculture and Natural Resources (ANRES 2018)15 
13 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 237-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง คลายปัญหาการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 233 
13 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 244-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรอบรม32 
13 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 240-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก วิทยาลัยนครราชสีมา เรื่อง ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาส่งบทความเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ12 
13 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 242-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ17 
13 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 239-2561ประกาศทั่วไปจาก บริติช เคานซิล ประเทศไทย เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการFamelab 201816 
13 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 236-2561ประกาศทั่วไปจาก สวทช. เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดงานวิชาการ สวทช. ประจำปี 256122 
13 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 238-2561ประกาศทั่วไปจาก มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการ SAS ACADEMY FOR DATY SCIENCE15 
13 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 252-2561ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุม ดูแล ผู้ประกอบการร้านค้าในพื้นที่ ที่กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ รับผิดชอบ32 
13 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 249-2561ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย โครงการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการขับเคลื่อน Thailand 4.0 และ โครงการ Innovation Hub - Agriculture and Food เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐาานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.030 
13 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 250-2561ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งคณะกรรมการจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย โครงการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการขับเคลื่อน Thailand 4.0 และ โครงการ Innovation Hub - Agriculture and Food เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐาานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 (เพิ่มเติม)35 
13 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 251-2561ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนนิสิตและคณะกรรมการองค์การบริหารองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 256133 
13 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 246-2561ประกาศรับสมัครงานจาก ม.ราชภัฏพระนคร เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน31 
13 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 247-2561ประกาศรับสมัครงานจาก ม.สงขลานครินทร์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประบาสัมพันธ์การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
13 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 235-2561ประกาศทั่วไปจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทคัดย่อ ฯ15 
12 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 228-2561ประกาศสภาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์59 
12 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 229-2561ประกาศแต่งตั่งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆเรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบสัมภาษณ์โครงการหลักสูตรนานาชาติ/ภาคภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 256131 
12 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 233-2561ประกาศถึงแก่กรรมจาก โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มารดาของ นางสาววรุฬลักษณ์ เลียงมา ถึงแก่กรรม17 
12 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 230-2561ประกาศแต่งตั่งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน 99 ปี ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร65 
12 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 232-2561ประกาศแต่งตั่งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันรำลึกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทรทรงหว่านข้าว ณ เกษตรกลาง บางเขน37 
12 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 231-2561ประกาศแต่งตั่งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ในรั้วนนทรี ประจำปี 256174 
09 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 223-2561ประกาศทั่วไปจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง สำเนาหนังสือจากกรมโยธาธิการและผังเมือง (เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรและกฎหมายว่าด้วยสถาปนิก)
09 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 222-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ เรื่อง ขอเชิญประชุมวิชาการนานาชาติ12 
09 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 227-2561ประกาศถึงแก่กรรมจาก คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ เรื่อง พลโทรองศาสตราจารย์พิเศษพงศ์สรร ถวิลประวัติ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ถึงแก่อนิจกรรม21 
09 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 226-2561ประกาศถึงแก่กรรมจาก สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา เรื่อง บิดาของ นางอนุตรา สุนทรส ถึงแก่กรรม16 
09 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 225-2561ประกาศถึงแก่กรรมจาก คณะเกษตร เรื่อง บุตรของ ศาสตราจารย์ธีระ สูตะบุตร ถึงแก่กรรม อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 120 
09 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 224-2561ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬายิงธนู เกษตรศาสตร์ โอเพ่น ครั้งที่ 19 ประจำปี 256118 
08 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 221-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก สโมสรลูกเสือพระรามหก(ส่วนหน้า) เรื่อง เปิดการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ96 
08 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 220-2561คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์104 
07 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 215-2561ประกาศทั่วไปจาก สกอ. เรื่อง ขอเชิญเช่าบูชาวัตถุมงคลรูปเหมือนพระพุทธบารมีศักดิ์สิทธิ์สยามิศรจักรีฉัฏฐีอนุสรณ์ศึกษาทรรังสรรค์(พระพุทธรูปประจำกระทรวง)28 
07 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 214-2561ประกาศรับสมัครงานจาก สวทช. เรื่อง ขอเชิญชวนเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ15 
07 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 217-2561ประกาศถึงแก่กรรมจาก กองคลัง เรื่อง บิดาของนางสาวลักขณา ปล้องประภา ถึงแก่กรรม28 
07 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 216-2561ประกาศรับสมัครงานจาก สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง การสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สสวท.14 
07 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 218-2561ประกาศถึงแก่กรรมจาก คณะเกษตร เรื่อง นายสมปอง คดพิมพ์ อดีตลูกจ้างประจำถึงแก่กรรม34 
07 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 213-2561ประกาศรับสมัครงานจาก คณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน15 
06 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 201-2561ประกาศทั่วไปจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง ขอแจ้งการให้บริการของสำนักงานเลขานุการในช่วงสัมมนาบุคลากร39 
06 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 151-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ เรื่อง ขอเชิญร่วมโครงการอบรม21 
06 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 203-2561ประกาศทั่วไปจาก สกอ. เรื่อง ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่สำหรับสถานศึกษา13 
06 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 207-2561ประกาศทั่วไปจาก โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เรื่อง แจ้งการเปิดให้บริการทางการแพทย์ ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์27 
06 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 154-2561ประกาศทั่วไปจาก กรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสรรคหาพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ11 
06 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 204-2561ประกาศทั่วไปจาก สกอ. เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 4 ฉบับ28 
06 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 200-2561คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการโครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน43 
06 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 209-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก ควอท เรื่อง การเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 13 ประจำปี 256116 
06 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 210-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก สถาบันคลังสมองของชาติ เรื่อง ประชาสัมพันธ์หลักสูตร กฎหมายมหาชนกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 516 
06 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 211-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 256115 
06 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 208-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก สถาบันปัญญาภิวัฒน์ เรื่อง ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 8 และนานาชาติ ครั้งที่ 117 
06 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 202-2561ประกาศรับสมัครงานจาก สำนักงานบริการวิชาการ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน54 
06 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 212-2561ประกาศถึงแก่กรรมจาก คณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง รศ.น.สพ.ดร.อาคม สังข์วรานนท์ ข้าราชการบำนาญถึงแก่กรรม40 
06 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 206-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก สถาบันคลังสมองของชาติ เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วม Workshop on evidence synthesis for decision making10 
06 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 205-2561ประกาศทั่วไปจาก สกอ. เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 ฉบับ37 
05 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 197-2561คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกาาจัดทำร่างหลักสูตรบูรณาการศาสตร์แห่งแผ่นดิน (Knowledge of The Land) เพิ่มเติม ครั้งที่ 353 
05 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 198-2561คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการสัมมนาวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 426 
05 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 196-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก สวทช. เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานเสวนา เรื่อง ถอดประสบการณ์การบริหารกลุ่มวิจัยขนาดใหญ่แนวทางการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย (Mentoring New Scientist)23 
05 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 193-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก สถาบันคลังสมองของชาติ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น 1816 
05 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 199-2561ประกาศถึงแก่กรรมจาก โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี เรื่อง นายรัฐธนนท์ ธนาธรณ์คุณานนท์ พนักงานมหาวิทยาลัย ถึงแก่ก่รรม77 
05 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 194-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ขอเสนอหลักสูตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256040 
05 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 195-2561ประกาศรับสมัครงานจาก ม.ราชภัฏเทพสตรี เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
02 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 189-2561ประกาศทั่วไปจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง เผยแพร่การบรรยายเกี่ยวกับการดำเนินการบังคับคดีและการใช้งานระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง21 
02 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 190-2561ประกาศทั่วไปจาก ม.ราชธานี เรื่อง ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 256112 
02 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 192-2561คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบผู้ประกอบการ ครั้งที่ 2739 
02 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 187-2561ประกาศทั่วไปจาก ม.ราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ขอเชิญส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่14 
02 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 191-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง ขอเรียนเชิญนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 19 
02 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 186-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญร่วมงานการประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 256124 
02 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 188-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก ม.สงขลานครินทร์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมงานและประชาสัมพันธ์การจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 และนานาชาติ ครั้งที่ 321 
01 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 174-2561ประกาศทั่วไปจาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เรื่อง ประชาสัมพันธ์18 
01 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 177-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่อง โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง18 
01 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 171-2561คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานคัดเลือกนิสิต วิทยาเขตศรีราชา27 
01 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 183-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก สมาคมส่งเสริมการวิจัย เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม25 
01 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 179-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ30 
01 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 178-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรม33 
01 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 180-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรอบรม38 
01 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 175-2561ประกาศทั่วไปจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ขอเชิญร่วมงานเสวนา22 
01 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 184-2561ประกาศทั่วไปจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง ขอเชิญชวนวัมงาน วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2561
01 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว182-2561ประกาศทั่วไปจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง สำเนาหนังสือ 1 เรื่องมอบอำนาจให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งและปฏิบัติราชการเพิ่มเติม 2 เรื่อง โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 70 ปี ฯ
01 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 181-2561ประกาศทั่วไปจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสรรหาพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ
01 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 173-2561ประกาศรับสมัครงานจาก ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครงาน25 
01 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 185-2561ประกาศถึงแก่กรรมจาำ สำนักงานตรวจสอบภายใน เรื่อง มารดาของ นางประไพพิศ ลลิตาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน ถึงแก่กรรม54 
01 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 176-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก สมาพันธ์ลีซูนานาชาติแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอเชิญประชุมนานาชาติ18 
01 ก.พ. 2561ศธ 0513.10102/ว 172-2561ประกาศทั่วไปจาก ม.สงขลานครินทร์ เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ปี 2561 และวันจัดประชุม20 
30 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 169-2561ประกาศทั่วไปอาคารหอประชุม งานอาคารและสถานที่ เรื่อง ขออนุมัติงดให้บริการและงดเก็บค่าธรรมเนียมลานจอดรถยนต์ อาคารหอประชุม15 
30 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 158-2561คำสั่งอื่น ๆคำสั่งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มอบอำนาจดำเนินคดีปกครอง101 
30 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 165-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก ม.ธรรมศาสตร์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่ง รุ่นที่ 622 
30 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 166-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก ม.ธรรมศาสตร์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การสร้างความสุขในที่ทำงานและความผูกพันของพนักงาน รุ่นที่ 423 
30 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 162-2561ประกาศทั่วไปจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง ขอความอนุเคาะห์ในการประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย26 
30 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 160-2561ประกาศถึงแก่กรรมจาก โรงเรียนสาธิตแห่ง มก. เรื่อง บิดาของ นายอิทธิพล วารินทร์ ถึงแก่กรรม13 
30 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 164-2561ประกาศทั่วไปจาก สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนิทรรศการ16 
30 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 157-2561ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาพนักงาน140 
30 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 167-2561ประกาศแต่งตั่งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์40 
30 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 163-2561ประกาศทุนวิจัยจาก สำนักการศึกษา เรื่อง ขอความร่วมมือเผยแพร่ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกรุงเทพมหานคร15 
30 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 168-2561ประกาศรับสมัครงานจาก สำนักทะเบียนและประมวลผล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้40 
30 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 161-2561ประกาศทั่วไปจาก สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แจ้งกำหนดการเปิดใช้งานระบบการยื่นลงทะเบียนรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแลดล้อมฯ14 
29 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 145-2561ประกาศสภาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์89 
29 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 149-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ19 
29 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 153-2561ประกาศทั่วไปจาก กรมการค้าภายใน เรื่อง ขอส่งสำเนาประกาศเรื่องการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์
29 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 148-2561ประกาศทั่วไปจาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง แจ้งยกเลิกการส่งรูปเล่มวารสารวิชาการ26 
29 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 156-2561ประกาศถึงแก่กรรมจาก คณะเกษตร เรื่อง บิดาของ นางจารุวรรณ สมบัติภิรมย์ ถึงแก่กรรม20 
29 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 155-2561ประกาศทั่วไปจาก กรมราชทัณฑ์ เรื่อง ขอเชิญร่วมงานและประชาสัมพันธ์งานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์10 
29 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 147-2561ประกาศทุนวิจัยจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยปีงบประมาณ 2561 แผนงานพลังงานทดแทนภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย - จีน13 
29 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 146-2561ประกาศถึงแก่กรรมจาก คณะเกษตร เรื่อง มารดาของ นางจำรัส ทองโสดา ถึงแก่กรรม21 
29 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 150-2561ประกาศทั่วไปจาก มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น และ รางวัล นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่13 
26 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 141-2561คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 256174 
26 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 140-2561ประกาศแต่งตั่งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2018 : ASEAN step towards Bioenergy and Bioeconomy under Global Changes30 
26 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 144-2561ประกาศถึงแก่กรรมจาก กองคลัง เรื่อง บิดาของนางอังสนา สิริวัฒนาพาท ถึงแก่กรรม26 
26 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 143-2561ประกาศถึงแก่กรรมจาก ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง บิดาของ รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์ สงวนพงษ์ ถึงแก่กรรม42 
26 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 142-2561ประกาศแต่งตั่งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆเรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลงานทางวิชาการในการจัดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์54 
25 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 139-2561ประกาศสภาอื่น ๆเรื่อง เปลี่ยนชื่อภาควิชาในคณะมนุษยศาสตร์114 
25 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 137-2561ประกาศทั่วไปจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประชาสัมพันธ์พิจารณาเสนอชื่อผู้สูงอายุสรรหาเป็นผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม27 
25 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 134-2561ประกาศรับสมัครงานจาก มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์และสรรหาคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล พ.ศ. 256118 
25 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 135-2561ประกาศรับสมัครงานจาก มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร ผอ.วิทยาลัยการอาชีพตากใบ
25 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 136-2561ประกาศรับสมัครงานจาก มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 20 
25 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 138-2561ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่อง ให้นิสิตหยุดเรียน83 
24 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 130-2561ประกาศทั่วไปจาก โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา45 
24 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 132-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง ขอเชิญส่งบทความในการประชุมวิชาการ13 
24 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 127-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม42 
24 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 133-2561ประกาศทั่วไปจาก สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 256126 
24 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 128-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ 14 
24 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 131-2561ประกาศทั่วไปจาก มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ขอเชิญร่วมงานเสวนาวิชาการ20 
24 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 129-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุม30 
23 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 113-2561ประกาศทั่วไปจาก สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ เรื่อง ขอส่งประกาศ \"การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2561\"12 
23 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 120-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก ม.สุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมและโปรดอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวการฝึกอบรม46 
23 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 124-2561คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆยกเลิกและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาศักยภาพและกิจการนิสิตสู่สากล22 
23 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 115-2561ประกาศสภาอื่น ๆเรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองเรื่องเข้าวาระที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์85 
23 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 114-2561ประกาศสภาอื่น ๆเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทบทวนระเบียบและข้อบังคับด้านการเงิน งบประมาณ และพัสดุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์106 
23 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 116-2561ประกาศสภาอื่น ๆเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทบทวนข้องบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาผู้บริหารส่วนงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์95 
23 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 119-2561ประกาศทั่วไปจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่ิอง การสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 ตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ. 2561-2564)23 
23 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 125-2561ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เพิ่มเติม ครั้งที่ 350 
23 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 126-2561ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เพิ่มเติม ครั้งที่ 271 
23 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 106-2561ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์The University s policies to enhance the morality and transparency of the University Administrators of Kasetsart University 25 
23 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 117-2561ประกาศแต่งตั่งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆเรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในคณะอนุกรรมการฝ่ายประกวดพืชและสัตว์ทางการเกษตร (เพิ่มเติม)29 
23 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 118-2561ประกาศแต่งตั่งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยโครงการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการขับเคลื่อน Thailand 4.0 และ Innovation Hub - Agriculture and Food เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.031 
23 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 121-2561ประกาศรับสมัครงานจาก คณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน13 
23 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 123-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก ม.สวนดุสิต เรื่อง ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงฯ รุ่นที่ 1 20 
23 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 122-2561ประกาศทั่วไปจาก สมาคมคนตาบอดชาวอีสาน เรื่อง ขอเชิญท่านเป็นเจ้าภาพและร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อจัดสร้างอาคารอเนกประสงค์
22 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 102 - 2561ประกาศทั่วไปจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การขยายเวลากำหนดส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการ17 
22 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 104- 2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม เรื่อง เชิญเข้าร่วมการสัมมนา34 
22 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 95 - 2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ขอเชิญส่งบทความ และประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการ ฯ26 
22 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว103- 2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ32 
22 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 96 - 2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม31 
22 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 111-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก ม.มหาสารคาม เรื่อง ขอเชิญส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย และเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ 26 
22 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 98 - 2561ประกาศทั่วไปจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง แจ้งประกาศเกี่ยวกับด่านตรวจสอบวัตถุออกฤทธิ์11 
22 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 99 - 2561ประกาศทั่วไปจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง แจ้งประกาศกระทรวงสาธารณสุข16 
22 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 93 - 2561ประกาศทั่วไปจาก สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติ ฯ \"ศิลปาธร\" ปี 256119 
22 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 94 - 2561ประกาศทั่วไปจาก มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งผลงานเพื่อเผยแพร่ในวารสาร28 
22 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 108-2561ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการเครื่องมือและอุปกรณ์ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์18 
22 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 109-2561ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการทดสอบความเที่ยงตรงมาตรวัดแรงดันของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน28 
22 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 110-2561ประกาศรับสมัครงานจาก คณะสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน37 
22 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 107-2561ประกาศรับสมัครงานจาก สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร18 
22 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 105-2561ประกาศถึงแก่กรรมจาก สำนักหอสมุด เรื่อง บิดาของ นางณราวดี วงค์ลังกา ถึงแก่กรรม19 
22 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 112-2561ประกาศถึงแก่กรรมจาก คณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง บิดาของ นางสาวทิพวรรณ กลิ่นประยงค์ ถึงแก่กรรม20 
22 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 97 - 2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการทางวัฒนธรรม15 
19 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 85-2561ประกาศทั่วไปจาก กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เรื่อง ขอแจ้งผังการจัดการจราจรรอบโรงเรียนสาธิตฯ งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 256114 
19 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 89 - 2561ประกาศถึงแก่กรรมจาก สำนักทะเบียนและประมวลผล เรื่อง บิดาของ นางจารุณี สอนน้อย ถึงแก่กรรม26 
19 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 79-2561คำสั่งอื่น ๆเรื่อง แก้ไขชื่อคณะทำงานและเลขานุการในคณะทำงานเพื่อปรับปรุงและพัฒนาเว็บเพจฝ่ายวิจัย - บริการวิชาการ43 
19 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 83-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก ม.มหิดล เรื่อง ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งบุคคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมระยะสั้น ประจำปี 256131 
19 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 81-2561ประกาศทั่วไปจาก สภานิติบัญญัติ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ18 
19 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 91 - 2561ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการจัดงาน 75 ปี พืชไร่คืนถิ่น36 
19 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 92 - 2561ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดสร้างพระพุทธชินสีห์ (ภปร.) ที่ระลึก 75 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์56 
19 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 990-2561ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์16 
19 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 90-2561ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์18 
19 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 80-2561ประกาศแต่งตั่งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆเรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาสำนักทะเบียนและประมวลผล88 
19 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 87-2561ประกาศรับสมัครงานจาก สถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร14 
19 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 84-2561ประกาศรับสมัครงานจาก ม.มหิดล เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย51 
19 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 86-2561ประกาศรับสมัครงานจาก ม.ราชภัฏเทพสตรี เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ26 
19 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 88 - 2561ประกาศถึงแก่กรรมจาก สำนักทะเบียนและประมวลผล เรื่อง บิดาของ นายณรงค์ฤทธิ์ โอวาทสาร ถึงแก่กรรม17 
19 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 82-2561ประกาศทั่วไปจาก ม.ศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการ22 
18 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 73-2561ประกาศทั่วไปจาก กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เรื่อง ขออนุมัติหลักการการจัดการจราจรรอบโรงเรียนสาธิตฯ งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 256133 
18 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 78 - 2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก มหาวิทยาลัยสงขลาราชนครินทร์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ12 
18 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 75-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก สถาบันคลังสมองของชาติ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ \"การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 4:พลิกโฉมอุดมศึกษา เพื่อสร้างคนยุคใหม่\"72 
18 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 76-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก สถาบันคลังสมองของชาติ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร\"การบริหารความขัดแย้งในมหาวิทยาลัย\" รุ่นที่ 333 
18 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 74-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก ม.เทคโนโลยีมหานคร เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการอบรมและขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวการอบรม30 
17 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 72-2561ประกาศทั่วไปจาก ม.เอเชียอาคเนย์ เรื่อง ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 256141 
16 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 69 - 2561ประกาศถึงแก่กรรมจาก บัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง มารดาของ นางสาวธมลวรรณ ลาภจิตร์ ถึงแก่กรรม51 
16 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 68-2561ประกาศถึงแก่กรรมจาก คณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง นางสุมาลี ลาภจิตร์ ลูกจ้างประจำเกษียณอายุ ถึงแก่กรรม56 
15 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 65 - 2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก ม.ราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย21 
15 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 63 - 2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีมอบโล่พระราชทานฯ และฟังการบรรยายพิเศษ29 
15 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 67 - 2561ประกาศถึงแก่กรรมจาก คณะสัตวพทยศาสตร์ เรื่อง รศ.น.สพ.สุพจน์ เอนกวนิช ข้าราชการบำนาญ ถึงแก่กรรม35 
15 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 62 - 2561ประกาศทั่วไปจาก องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าว และร่วมฟังการเสวนา17 
15 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 66 - 2561ประกาศทั่วไปจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ประกาศระบุชื่อและประเภทยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 256032 
15 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 64 - 2561ประกาศทั่วไปจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การเสนอชื่อบุคคลขึ้นทะเบียนผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำปี 256126 
12 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 58-2561ประกาศทั่วไปจาก ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประชาสัมพันธ์22 
12 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 59- 2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ เรื่อง ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ ฯ14 
12 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 61 - 2561ประกาศถึงแก่กรรมจาก คณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง มารดาของ ผศ.น.สพ.ดร.สัญชัย ลักษณโกเศศ ถึงแก่กรรม18 
12 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 57 - 2561ประกาศกิจกรรมมหาวิทยาลัยให้นิสิตหยุดเรียน130 
11 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 56 - 2561ประกาศกิจกรรมมหาวิทยาลัยจาห บัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ขอแจ้งปิดทำการ64 
11 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 52 - 2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุม40 
11 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 54-2561ประกาศทุนการศึกษาจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง การเปิดรับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเกษก (คปก.) รุ่นที่ 2139 
11 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 55 - 2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก มหาวิทยาลัยราขภัฏสวนสุนันทา เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ35 
10 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 44 - 2561ประกาศทั่วไปจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การโอนข้าราชการ44 
10 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 43 - 2561ประกาศถึงแก่กรรมจาก สำนักงานตรวจสอบภายใน เรื่อง บิดาของ นางทัศรียา มลมิตร ถึงแก่กรรม18 
10 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 49 - 2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร46 
10 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 48 - 2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม57 
10 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 46-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม51 
10 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 47 - 2561ประกาศทั่วไปจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง ขอเชิญร่วมงานเกษตรสุรนารี 61 19 
10 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 50 - 2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ22 
10 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 45- 2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม39 
09 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 42 - 2561ประกาศถึงแก่กรรมจาก คณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง มารดาของ ดร.ชาติเฉลิม รักษากุล ถึงแก่กรรม16 
08 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 33 - 2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ \"งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561\"20 
08 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 34 - 2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง เชิญส่งผลงานและเข้าร่วมประชุมวิชาการรับดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 256118 
08 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 36-2561ประกาศทั่วไปจาก มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านการเมือง การบริหารและกฎหมาย14 
08 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 38 - 2561ประกาศทั่วไปจาก สำนักคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง แจ้งกฎหมายใหม่25 
08 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 32 - 2561ประกาศถึงแก่กรรมจาก คณะสิ่งแวดล้อม เรื่อง บิดาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐชา ชัยชนะ ถึงแก่กรรม31 
08 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 39 - 2561ประกาศแต่งตั่งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำข้อเสนอการติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าในพื้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์58 
08 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 40 - 2561ประกาศแต่งตั่งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษถาคฤดูร้อน พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 30)28 
08 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 37- 2561ประกาศทั่วไปจาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทคัดย่อ บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ16 
08 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 41 - 2561ประกาศทั่วไปเรื่อง แก้ไขชื่อคณะกรรมการประจำศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านอ้อย19 
05 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 24-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก ม.รังสิต เรื่อง ขอเชิญนำเสนอบทความวิจัยและงานสร้างสรรค์ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 256125 
05 ม.ค. 2561ที่ ศธ 0513.10102/ว 22-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก ควอท เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ23 
05 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 18-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ เรื่อง โครงการอบรมหลักสูตร \"ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน\" รุ่นที่ 619 
05 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 29-2561ประกาศทั่วไปจาก กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่อง ขอความร่วมมือพิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทยฯ
05 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 19-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เรื่อง เชิญเข้าร่วมงานสัมมนาหลักสูตร \"ความรู้เบื้องต้นภายใต้โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสนับใจตามมาตรฐานของประเทศไทย\"21 
05 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 27-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก สวทช. เรื่อง ส่งบุคคลเข้าร่วมการฝึกอบรม29 
05 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 28-2561ประกาศทั่วไปจาก ม.ขอนแก่น เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมค่ายบัณฑิตศึกษา ม.ขอนแก่น
05 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 25-2561ประกาศทั่วไปจาก สกอ. เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ \"ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร\"
05 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 21-2561ประกาศทั่วไปจาก สำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ กิจการเคลื่อนที่ทางบกและกิจการประจำที่ ย่านความถี่ 137 - 174 เมกะเฮิรตซ์ (MHZ) (ฉบับที่ 2)
05 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 15-2560ประกาศถึงแก่กรรมจาก กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เรื่อง มารดาของ นางสาวนุชนารถ ประสมทรัพย์ ถึงแก่กรรม16 
05 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 26-2561ประกาศทั่วไปจาก ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยฯ10 
05 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 14-2561ประกาศทั่วไปจาก คณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง ขออนุม้ติปิดภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง23 
05 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 30-2561ประกาศทั่วไปจาก สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขอเชิญหน่วยงานเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ20 
05 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 12 -2561ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 256167 
05 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 17-2561ประกาศทั่วไปจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมงานปาฐกถาศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ครั้งที่ 914 
05 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 23-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก ม.มหิดล เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ13 
05 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 16-2561ประกาศแต่งตั่งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมใหม่ (Innovative Startup) กิจกรรมสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่โดยบริษัทขนาดใหญ่เป็นพี่เลี้ยง(Business Brotherhood) สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เพิ่มเติม)16 
05 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 13-2561ประกาศรับสมัครงานจาก สถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง รับสมัครงาน24 
05 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 20-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก ม.ราชภัฏสงขลา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1213 
05 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 31-2561ประกาศถึงแก่กรรมจาก คณะเศรษฐศาสตร์ เรื่อง บิดาของ นางสาววรรณพร ฉัตรทอง ถึงแก่กรรม
04 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 0006-2560ประกาศรับสมัครงานจาก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รับสมัครงาน30 
04 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 10-2561ประกาศทั่วไปจาก สกอ. เรื่อง การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 256122 
04 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 0004-2561ประกาศทั่วไปจาก มูลนิธิคนตาบอดไทย เรื่อง ขอเชิญร่วมสนับสนุนโครงการผลิตหนังสือระบบเดซีเพื่อการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์10 
04 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 11-2561ประกาศทั่วไปจาก คณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้บริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์45 
03 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 0003-2560ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการผลิตรายการพิเศษวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 75 ปี49 
03 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 0002-2560คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆแต่งตั้งที่ปรึกษาในคณะกรรมการนโยบายการรับเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มก. เพิ่มเติม26 
03 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 0001-2560คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนกิจกรรมนักกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์40 

[ย้อนกลับ]

   หมายเหต: เปิดอ่าน(ครั้ง) * คือ จำนวนครั้งที่ผู้ใช้คลิกเปิดอ่านเอกสาร เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2554