หน่วยงาน : กองกลาง  หนังสือเวียนปี 2560   
วัน เดือน ปีเลขที่หนังสือประเภทหนังสือชื่อเรื่องเปิดอ่าน(ครั้ง) *
26 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1570-2560กองกลางประกาศคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (จำนวน 2 ฉบับ) 1. แต่งตั้งที่ปรึกษาของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2. แต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
26 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1569-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างประกาศเกี่ยวกับการมอบใบประกาศนียบัตร เกียรติบัตรและวุฒิบัตร
26 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1566-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล10 
26 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1568-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์10 
26 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1567-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
26 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1571-2560กองกลางจาก ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร เรื่อง มารดาของ รองศาสตราจารย์สุดาวดี เหมทานนท์ ถึงแก่กรรม
25 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1565-2560กองกลางจาก ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2560 
25 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1564-2560กองกลางจาก ม.เชียงใหม่ เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญและร่วมในพิธีถวายผ้ากฐิน ประจำปี 2560 
25 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1560-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง ฐานะและเงื่อนไขการอยู่ในราชอาณาจักรไทยของผู้เกิดในราชอาณาจักรไทยซึ่งไม่ได้สัญชาติไทย พ.ศ. 2560 
25 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1459 - 2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง เชิญส่งบทความต้นฉบับเพื่อรับการพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 
25 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1455- 2560กองกลางจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประกวดแข่งขันนวัตกรรมจากบุคคลภายนอก กฟภ ปี 2560
25 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1458 - 2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตร \"แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และวิธีปฏิบัติทางอิเล็กทรอนิกส์
25 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1457 - 2560กองกลางมหาวิทยาลัยราขชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประชุมวิชาการนานาชาติ
25 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1561 - 2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ขอเชิญเข้าอบรมโครงการ ฯ \"การบัญชีภาครัฐสำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติด้านบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ\"
25 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1456-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง สำเนาหนังสือ เรื่อง การจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และวันครบรอบ 100 ปี การประการใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย
25 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1563-2560กองกลางจาก การประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560 
22 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1448-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นพร้อมผลงาน
22 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว1449 - 2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง รับสมัครข้าราชการพลเรือน
22 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1447 - 2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการ ฯ
22 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1453 - 2560กองกลางจากคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง บิดาของ นายธวัชชัย ชุ่มใจ และ นางภิญญดา วงษ์กรานต์ ถึงแก่กรรม
22 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1450 - 2560กองกลางจาก คณะสิิ่งแวดล้อม เรื่อง รับสมัครงาน
22 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1452 - 2560กองกลางแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานพิํธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.2560 เพิ่มเติม
22 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1451 - 2560กองกลางอัตราค่าธรรมเนียมการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และอัตราค่าวิเคราะห์-วิจัย ของคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
22 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1445-2560กองกลางเรื่อง ประกาศให้ปริญญาแก่นิสิต (จำนวน 121 ฉบับ)
21 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1443-2560กองกลางเรื่อง การหยุดเรียนและงดใช้อาคาร25 
21 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1444-2560กองกลางเรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าพักอาศัยในห้องรับรองสำหรับผู้บริหาร อาคารที่พักอาศัยบุคลากรซอยพหลโยธิน 45 หลังที่ 215 
21 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1442 - 2560กองกลางจาก คณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง เปลี่ยนแปลงเวลาฌาปนกิจศพ มารดาของ ศาสตราจารย์ ดร.บุษบา ยงสิทธิ์ ข้าราชการบำนาญ ถึงแก่กรรม11 
20 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1439-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม11 
20 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1430 - 2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ขอเชิญส่งผลงานวิจัย
20 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1438-2560กองกลางจาก ม.เกริก เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งาน \"การประชุมเกริกวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560\"
20 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1437-2560กองกลางจาก คณะบริหารธุรกิจ เรื่อง ข้าราชการบำนาญถึงแก่กรรม19 
20 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1431- 2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมนิทรรศการแสดงผลงานประดิษฐ์คิดค้น ในกิจกรรม งานประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น ปี 2561
20 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1440 - 2560กองกลางจาก กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เรื่อง บิดาของ นางสาวยุพิน ทองคำ ถึงแก่กรรม
20 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1425 - 2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เรื่อง ขอเชิญประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย
20 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1434- 2560กองกลางกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
20 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1427 - 2560กองกลางจาก บริษัท บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) เรื่อง แจ้งเปลี่ยนเลขหมายโทรศัพท์
20 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1426 - 2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครินทร์ เรื่อง ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร
20 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1433 - 2560กองกลางกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
20 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1429-2560กองกลางจาก สำนักมูลนิธิ 14 ตุลา เรื่อง ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมงานรำลึกและปาฐกถา 14 ตุลา
20 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1432-2560กองกลางจาก บริษัทเพย์ออล กรุ๊ป จำกัด เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดสัญลักษณ์ (Logo) ของบริษัทเพย์ออล กรุ๊ป จำกัด 
20 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1441 - 2560กองกลางจาก คณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง มราดาของ ศาสตราจราย์บุษบา ยงสมิทธิ์ ข้าราชการบำนาญ ถึงแก่กรรม
19 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1412 - 2560กองกลางจาก บริษัท แอพลิเทค โซลูชั่น จำกัด เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน \"เวิลด์ไดแด็ค เอเซีย\"  
19 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1419-2560กองกลางจาก กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ขอเชิญร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมฯ ประจำปี 2560 
19 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1420-2560กองกลางจาก ม.สุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง ขอเชิญชวนบริจาคเงินร่วมสมทบในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี พ.ศ. 2560
19 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1418-2560กองกลางจาก กรมศิลปากร เรื่อง ขอเชิญร่วมงานและร่วมอนุโมทนาพระกฐินพระราชทานกรมศิลปากร ประจำปี พ.ศ. 2560
19 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1417-2560กองกลางจาก ม.อีสเทิร์นเอเชีย เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินมหากุศลสามัคคี EAU สืบสานงานพระศาสนา 
19 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1416-2560กองกลางจาก กรมป่าไม้ เรื่อง ขอเชิญร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560
19 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1414-2560กองกลางจาก สำนักงบประมาณ เรื่อง ขอเชิญร่วมงานเป็นเจ้าภาพในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560
19 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1424-2560กองกลางจาก สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์เชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา 
19 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1411 - 2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับโอน
19 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1422-2560กองกลางจาก สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง แจ้งการซ้อมอพยพหนีไฟ
19 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1421-2560กองกลางจาก สกอ. เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรเพื่อเข้ารับการคัดเลือกรางวัลดีเด่นเนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2560 
19 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1423-2560กองกลางจาก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การจัดงานประชุมวิชาการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีฯ
19 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1409- 2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ
19 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1415-2560กองกลางจาก สถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพ เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
19 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1413 - 2560กองกลางจาก สมาคมเวิร์ดไดแด็ค เอเซีย เรื่อง เรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาและเข้าชมงาน เวิรด์ลไดแด็ค เอเซีย 2017
18 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1407-2560กองกลางกำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 256036 
18 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1408 - 2560กองกลางจาก กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เรื่อง มารดาของ นายนิพนธ์ ลิ้มแหลมทอง ข้าราชการบำนาญ (อดีตรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ ผู้อำนวยการกองยานพาหนะอาคารและสถานที่)23 
18 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1406-2560กองกลางจาก คณะสังคมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครงาน
15 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1400 - 2560กองกลางจาก โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เรื่อง ประชาสัมพันธ์เชิญเขียนบทความตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ
15 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1401 - 2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
15 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1402- 2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ
15 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1403 - 2560กองกลางจาก วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เรื่อง ขอเชิญประชุมวิชาการ
14 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1397 - 2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
14 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1395 - 2560กองกลางจาก สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ขอความร่วมมือเสนอชื่อนิสิตเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2561
14 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1393-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2560 ในคณะกรรมการดำเนินงาน เพิ่มเติม28 
14 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1398 - 2560กองกลางกำหนดอัตราค่าให้บริการวิชาการ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรสาสตร์13 
14 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1394-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 256020 
14 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1399 - 2560กองกลางกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทน ค่าสมนาคุณ และการจัดสรรเงินในการบริการวิชาการ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์18 
13 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1389-2560กองกลางจาก กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีและร่วมบริจาคปัจจัยสมทบถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2560
13 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1390-2560กองกลางจาก สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงาน Thailand Innovation and Design Expo 2017 (T.I.D.E.2017)
13 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1392-2560กองกลางจาก ม.ราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 9 ตามศาสตร์พระราชากับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
13 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1388-2560กองกลางจาก กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
13 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1387-2560กองกลางจาก ม.ศรีปทุม เรื่อง ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ เข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ
13 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1391-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
12 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1375 - 2560กองกลางจาก สถาบันพัฒนาสื่สารมวลชนและการประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการสัมมนาพิเศษหลักสูตรการประชาสัมพันธ์ยุคใหม่
12 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1382 - 2560กองกลางจาก กรมประมง เรื่อง ขอเชิญบริจาคโลหิต
12 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1381- 2560กองกลางจาก คณะเกษตร เรื่อง มาราดของ นายชัยวัฒน์ คลังทอง ถึงแก่กรรม
12 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1374 - 2560กองกลางจาก สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐลาล (สนามบินน้ำ) เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี 2560
12 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1383 - 2560กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน16 
12 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1379 - 2560กองกลางจาก คณะมนุษย์ศาสตร์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รับสมัครทุนสถาบันขงจื้อเพื่อศึกษาต่อประเทศจีนระยะสั้น
11 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1376-2560กองกลางจาก คณะสังคมศาสตร์ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1377-2560กองกลางจาก ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติในวันฉลองครบรอบ 25 ปี ธรรมศาสตร์ ลำปาง
11 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1378-2560กองกลางจาก คณะเกษตร เรื่อง มาราของ นายวิเชียร เอี่ยมทอง ลูกจ้างประจำ ถึงแก่กรรม
08 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1362-2560กองกลางจาก คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมฯ
08 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1366-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560
08 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1363-2560กองกลางจาก ม.ราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2560
08 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1364-2560กองกลางจาก สำนักงานราชบัณฑิตยสภา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวประกาศเปิดการรับสมัครภาคีสมาชิก สำนักศิลปกรรม
08 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1372- 2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการอบรม 16 
08 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1369 - 2560กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผู้เหมาะสมเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ16 
08 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1371 - 2560กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผู้เหมาะสมเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต15 
08 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1370 - 2560กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผู้เหมาะสมเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่23 
08 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1367-2560กองกลางจาก ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ \\\"เทคนิคการต่อสู้และนำเสนอพยานหลักฐานในคดีฟอกเงิน\\\"
08 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1365-2560กองกลางจาก สวทช. เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานและนำเสนอผลงานในงาน Thailand Tech Show 2017
06 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1344-2560กองกลางจาก กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เรื่อง แจ้งปิดการให้บริการ วันที่ 19 กันยายน 256011 
06 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1355-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการพระปกเกล้า ครั้งที่ 19 ประจำปี 2560
06 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1351-2560กองกลางจาก สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลารับสมัครเข้าร่วมแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศลฯ
06 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1359 - 2560กองกลางจาก กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ประชาสัมพันธ์งาน Talent Mobility Fair 2017
06 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1357 - 2560กองกลางมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่อง การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
06 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1341-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลหลักสูตรในระบบสารสนเทศการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เพิ่มเติม)11 
06 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1342-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการดำเนินงานจัดนิทรรศการ \\\"ทรัพยากรไทย:ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น\\\" เพิ่มเติม
06 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1353-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการจัดการประชุมนานาชาติด้านพลศึกษา สุขภาพและกีฬา ครั้งที่ 3
06 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1343-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยงานรับขวัญเฟรชชี่นนทรีช่อใหม่ KU7712 
06 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1352-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทคัดย่อและเรื่องเต็มงานวิจัย (Peer Review)20 
06 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1347-2560กองกลางจาก สกอ. เรื่อง การรับสมัครทุนการศึกษา มูลนิธิการศึกษาเชล 100 ปี ว่าด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
06 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1348-2560กองกลางจาก ม.ราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ
06 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1350-2560กองกลางจาก ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน
06 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1349-2560กองกลางจาก ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอน-ย้าย ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2/2560
06 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1340 - 2560กองกลางจาก คณะสังคมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครงาน15 
06 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1354-2560กองกลางจาก คณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง สามีของ รศ.ลาวัณย์ ไกรเดช ข้าราชการบำนาญ ถึงแก่กรรม
06 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1345 - 2560กองกลางจาก คณะเกษตร เรื่อง มารดาของ นางสาววีรวรรณ์ พึ่งแย้ม ถึงแก่กรรม
06 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1346 - 2560กองกลางจาก คณะเกษตร เรื่อง สามีของ ศาสตราจารย์ ดร.เลขา มาโนช ข้าราชการบำนาญถึงแก่กรรม
06 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1356- 2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง ขอเชิญร่วมปงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 ฯ
06 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1339 - 2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมเพื่อเฉลิมฉลองวันแห่งการเรียนรู้หนังสือสากล 2560
06 ก.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 1358-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอความร่วมมือตอบแบบสองถามการรับรู้ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์งานของกรมบัญชีกลางผ่านเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ 2560
04 ก.ย. 25600513.10102/ว 1338-2560กองกลางจาก สำนักบริการคอมพิวเตอร์ เรื่อง บิดาของ นางสาวพจีจินต์ อาวรณ์ ถึงแก่กรรม
04 ก.ย. 25600513.10102/ว 1337-2560กองกลางจาก สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เรื่อง ขอเชิญร่วมงาน Digital Thailand Big Bang 2017
01 ก.ย. 25600513.10102/ว 1334-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม18 
01 ก.ย. 25600513.10102/ว 1332-2560กองกลางจาก กรมประมง เรื่อง ขอเชิญทำบุญทอดกฐินสามัคคีกรมประมง ปี 2560
01 ก.ย. 25600513.10102/ว1331-2560กองกลางจาก กองกิจการนิสิต เรื่อง บิดาของ นางสาวพัชรา อินทสุวรรณ์ ถึงแก่กรรม
01 ก.ย. 25600513.10102/ว 1335-2560กองกลางกำหนดอัตราค่าตอบแทนการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขข้อมูลหลักสูตรในระบบสารสนเทศการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์17 
01 ก.ย. 25600513.10102/ว 1333-2560กองกลางมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
31 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1329-2560กองกลางเรื่อง การจำหน่ายพัสดุที่ชำรุดหรือเสื่อมสภาพ18 
31 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1328-2560กองกลางจาก สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏสงขลา เรื่อง ขอเชิญหน่วยงานเสนอชื่อผู้ทำคุณประโยชน์ด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
31 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1320-2560กองกลางจาก กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เรื่อง ขออนุมัติงดให้บริการและงดเก็บค่าธรรมเนียมลานจอดรถยนต์ อาคารหอประชุม10 
31 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1326-2560กองกลางจาก สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอมอบสิทธิ์ในการเป็นสมาชิกประเภทองค์กร (Corporate Member) ประจำปี 2560
31 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1321-2560กองกลางจาก กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560
31 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1325-2560กองกลางจาก สมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าชมงาน Thailand LAB INTERNATIONAL 2017
31 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1327-2560กองกลางจาก สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนา \"การใช้ระบบผลิตแผนที่กลางแบบออนไลน์ เพื่อสนับสนุนการจัดการน้ำของประเทศ\"
31 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1324-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งผู้สังเกตการณ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 255914 
31 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1330-2560กองกลางจาก สำนักงบประมาณ เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
31 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1322-2560กองกลางจาก สถาบันพระปกเกล้า เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2560
31 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1323-2560กองกลางเรื่อง ให้ปริญญาแก่นิสิต 27 
30 ส.ค. 25600513.10102/ว1319-2560กองกลางจาก โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มารดาของ นายพศวีร์ วรสร ถึงแก่กรรม
30 ส.ค. 25600513.10102/ว1317-2560กองกลางจาก บริษัท อิงลิชออนไลน์ จำกัด เรื่องการอบรมเชิงปฏิบัติการ EOL System
30 ส.ค. 25600513.10102/ว1316-2560กองกลางจาก บริษัท อิงลิชออนไน์ จำกัด เรื่อง ประชาสัมพันธ์สนับสนุนการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษระบบออนไลน์
30 ส.ค. 25600513.10102/ว 1318-2560กองกลางจาก คณะวนศาสตร์ เรื่อง บิดาของ นางนฤมล นพพิบูลย์ เงินดี ถึงแก่กรรม
29 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1308-2560กองกลางเรื่อง แก้ไขประกาศให้ปริญญาแก่นิสิต22 
28 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1299-2560กองกลางเรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนและแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายโครงการเกษตร อาหารและเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการขับเคลื่อน Thailand 4.0 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์11 
28 ส.ค. 25600513.10102/ว 1306-2560กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ15 
28 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1301-2560กองกลางจาก ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาให้ความรู้
28 ส.ค. 25600513.10102/ว1303-2560กองกลางแต่งตั้งคณะทำงานสำรวจการปรับปรุงอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
28 ส.ค. 25600513.10102/ว 1305-2560กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมหารสรรหาผู้อำนวยการสำนักหอสมุด กำแพงแสน16 
28 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1302-2560กองกลางจาก ม.ราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมประจำปีพุทธศักราช 2560 และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
28 ส.ค. 25600513.10102/ว1304-2560กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ True Lab@Kasetsart
28 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1300-2560กองกลางเรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการโครงการเกษตร อาหารและเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อการขับเคลื่อน Thailand 4.0
26 ก.ค. 25600513.10102/ว 12266-2560กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างหลักสูตรบูรณาการศาสตร์แห่งแผ่นดิน (Knowledge of The Land) เพิ่มเติม
25 ส.ค. 25600513.10102/ว 1292 - 2560 กองกลางจาก สถาบันคลังสมองของชาติ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติฯ
25 ส.ค. 25600513.10102/ว 1293-2560กองกลางจาก สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ขอเชิญเข้าอบรม ฯ10 
25 ส.ค. 25600513.10102/ว1295-2560กองกลางจาก กรมวิชาการเกษตร เรื่อง ขอเชิญร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชาน ประจำปี 2560
25 ส.ค. 25600513.10102/ว 1298-2560กองกลางจาก กรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง ขอเชิญร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชาน ประจำปี 2560
25 ส.ค. 25600513.10102/ว 1290-2560กองกลางจาก ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการยกย่องเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจำปี 2560
25 ส.ค. 25600513.10102/ว 1297-2560กองกลางจาห กรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ขอเชิญร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชาน ประจำปี 2560
25 ส.ค. 25600513.10102/ว1296-2560กองกลางจาก วิทยาลัยการชลประทานมูลนิธิ เรื่อง ขอเชิญร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชาน ประจำปี 2560
24 ส.ค. 25600513.10102/ว1289-2560กองกลางกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมหอพักบุคลากรและนิสิต โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนองโพ
24 ส.ค. 25600513.10102/ว 1287-2560กองกลางจาก สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม เรื่อง ขอแจ้งงดการให้บริการของสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม10 
24 ส.ค. 25600513.10102/ว 1288-2560กองกลางกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมหอพักบุคลากรและนิสิต โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน17 
23 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1284-2560กองกลางจาก สกอ. เรื่อง สำเนาหนังสือจำนวน 3 ฉบับ
23 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1274-2560กองกลางจาก ม.ราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมฟังปาฐกถาบรรจบ พันธุเมธา ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560
23 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1270-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาจัดทำงบประมาณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2560 (ใช้ฉบับนี้แทนฉบับเดิม)20 
23 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1273-2560กองกลางจาก ม.ธรรมศาสตร์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรฯ10 
23 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1281-2560กองกลางจาก ม.ฟาฏอนี เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6
23 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1283-2560กองกลางจาก วิทยาลัยนานาชาติ ม.ทักษิณ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ TSU -AFBE International Conference 2018
23 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1275-2560กองกลางจาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรฯ
23 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1279-2560กองกลางจาก ม.เชียงใหม่ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ
23 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1278-2560กองกลางจาก สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาคฯ
23 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1277-2560กองกลางจาก สกอ. เรื่อง ส่งสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
23 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1276-2560กองกลางจาก ม.ราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
23 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1280-2560กองกลางจาก สำนักงาน กสทช. เรื่อง ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร กสทช. ประจำปี 2560
23 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1271-2560กองกลางจาก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมศึกษาดูงานเพื่อเสริมทักษะการทำงานด้านการบริหารจัดการน้ำ ณ ประเทศไต้หวัน
23 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1282-2560กองกลางจาก ม.ราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
23 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1272-2560กองกลางจาก สำนักงานราชบัณฑิตยสภา เรื่อง ขอเชิญร่วมกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560
23 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1286-2560กองกลางจาก ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร เรื่อง มารดาของ นางสำราญ ศรีชมพร ถึงแก่กรรม
23 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1825-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานประชุมนานาชาติ \"2017 International Agriculture and Food Deans Meeting\"
22 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1265-2560กองกลางจาก สกอ. เรื่อง สำเนาหนังสือสำนักกิจการยุติธรรม
22 ส.ค. 25600513.10102/ว1267-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอเชิญชวนร่วมสวดมนต์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพระชัยมงคล กับถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 ในวันที่ 22 สิงหาคม 2560
22 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1266-2560กองกลางจาก ม.ราชภัฏอุดรธานี เรื่อง ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏอุดรธานี ปีที่ 5 เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
22 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1264-2560กองกลางจาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม10 
22 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1259-2560กองกลางจาก คณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการประชุมวิชาการนานาชาติวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี 2560 (World Rabies Day 2017)10 
22 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1261-2560กองกลางจาก วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมการจัดการประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 1
22 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1263-2560กองกลางจาก ม.สุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา/พนักงานมหาวิทยาลัย หรือเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
22 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1260-2560กองกลางจาก สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ เสนอชื่อ \"ผู้หญิงเก่ง ปี 2561\"
22 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1257-2560กองกลางจาก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
22 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1256-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 256042 
22 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1255-2560กองกลางเรื่อง ชมเชยการปฏิบัติหน้าที่พลเมืองดี11 
22 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1262-2560กองกลางจาก ม.แม่โจ้ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาคณบดี 2 หน่วยงาน
22 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1258-2560กองกลางจาก สถาบันคลังสมองของชาติ เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมงานสุนทรียเสวนา \"ฟังความรอบด้าน : การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา\"
21 ส.ค. 25600513.10102/ว1251-2560กองกลางจาก สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน เรื่อง ขอเชิญเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์และเผยแพร่หนังสือ
21 ส.ค. 25600513.10102/ว 1249-2560กองกลางจาก บริษัท กริดบิสซิเนสโซลูชั่นส์ จำกัด เรื่อง ขอเชิญอบรมหลัก ฯ
21 ส.ค. 25600513.10102/ว 1247-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ \"การสรรหาและคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2560\"
21 ส.ค. 25600513.10102/ว 1248-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอส่งเนาหนังสือ \"การคัดเลือกสตรี บุคคคลและหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2561\"
21 ส.ค. 25600513.10102/ว1246-2560กองกลางอัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาและค่าใช้จ่ายอื่น ในโครงการเตรียมความพร้อมการพัมนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ ระดับคณะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
21 ส.ค. 25600513.10102/ว 1250-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม ฯ
21 ส.ค. 25600513.10102/ว1253-2560กองกลางจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง มารดาของ นายสุวิวัฒน์ สืบสานกุล ถึงแก่กรรม
21 ส.ค. 25600513.10102/ว 1255-2560กองกลางจาก คณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง มารดาของ นางหนึ่งฤทัย กลิ่นจันทร์ ถึงแก่กรรม13 
21 ส.ค. 25600513.10102/ว1244-2560กองกลางจาก คณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง บิดาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพฤทธิ์ จินันทุยา ถึงแก่กรรม
21 ส.ค. 25600513.10102/ว1254-2560กองกลางจาก สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เรื่อง มารดาของ นางสาววาสนา บัวจันทร์ ถึงแก่กรรม11 
21 ส.ค. 25600513.10102/ว1245-2560กองกลางกำหนดหลักเกณฑ์การมอบทุนสนับสนุนการเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า ในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ และทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์10 
18 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1242-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการสอบกลางภาคและสอบไล่ ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน14 
18 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1241-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ การจัดการประชุมระดับบัณฑิตศึกษา The 3rd University Consortium Graduate Forum 2017 \" Combating Food and Energy Insecurity and Climate Change with Sustainable and Inclusive Agricultural Technology and Innovation\"
18 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1239-2560กองกลางจาก สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการนานาชาติ ADTech-SAB 2018
18 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1243-2560กองกลางจาก คณะสังคมศาสตร์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประกาศขยายเวลารับสมัครงาน11 
18 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1240-2560กองกลางเรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้สถานที่ ห้องประชุม ห้องบรรยาย ห้องเรียน และการใช้บริการโสตทัศนูปกรณ์ของภาควิชาในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 2)
18 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1237-2560กองกลางจาก ม.แม่โจ้ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาคณบดี 2 หน่วยงาน
18 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1236-2560กองกลางจาก สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เรื่อง ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
18 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1238-2560กองกลางจาก ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ประจำปี 2560
17 ส.ค. 25600513.10102/ว 1234-2560กองกลางจาก กระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง การประกวดตัวการ์ตูนคุณธรรม
17 ส.ค. 25600513.10102/ว 1231-2560กองกลางยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณางบประมาณสนับสนุนโครงการเสริาสร้างศักยภาพนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่สากล10 
17 ส.ค. 25600513.10102/ว 1232-2560กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนและติดตามโครงการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อการขับเคลื่อน Thailand 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256012 
17 ส.ค. 25600513.10102/ว 1233-2560กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 (แก้ไขครั้งที่ 4)10 
17 ส.ค. 25600513.10102/ว 1235-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง ประชาสัมพันธ์เชิญประชุมวิชาการระดับชาติ
16 ส.ค. 25600513.10102/ว 1217-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ 2 ฉบับ เรื่อง แนวทางการแต่ตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ / การบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้
16 ส.ค. 25600513.10102/ว 1209-2560กองกลางแต่งตั้งคณะทำงานเืพ่อปรับปรุงและพัฒนาเว็บเพจฝ่ายวิจัย - บริการวิชาการ
16 ส.ค. 25600513.10102/ว1221-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรม \"การจัดหาพัสดุแนวทางใหม่ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560\" รุ่น 2 13 
16 ส.ค. 25600513.10102/ว 1219-2560กองกลางจาก สมาคมกีฬาลีลาศแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาลีลาศนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 810 
16 ส.ค. 25600513.10102/ว 1218 - 2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง เชิญร่วมกิจกรรมทางวิชาการ
16 ส.ค. 25600513.10102/ว1211-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยเทคโนลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี
16 ส.ค. 25600513.10102/ว 1213-2560กองกลางจาก สวทช. เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม12 
16 ส.ค. 25600513.10102/ว1214-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมทางวิชาการ
16 ส.ค. 25600513.10102/ว 1226-2560กองกลางจาก คณะสิ่งแวดล้อม เรื่อง รับสมัครงาน
16 ส.ค. 25600513.10102/ว 1225 -2560กองกลางจาก โรงพยาบาลสัตว ม.เกษตร บางเขน เรื่อง งดให้บริการ ในวันที่ 6 กันยายน 2560
16 ส.ค. 25600513.10102/ว 1224-2560กองกลางจาก คณะเทคนิคสัตวแพทย์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการการบรรยายพิเศา เรื่อง \"The Are of Grant Writing
16 ส.ค. 25600513.10102/ว 1216-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เขอเชิญส่งบทความและเข้าร่วมประชุม
16 ส.ค. 25600513.10102/ว 1215-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม
16 ส.ค. 25600513.10102/ว1212-2560กองกลางจาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี 2560
11 ส.ค. 25600513.10102/ว 1194-2560กองกลางแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลหลักสูตรในระบบสารสนเทศการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์21 
11 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1204-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสำนักทะเบียนและประมวลผล
11 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1206-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเกษตร24 
11 ส.ค. 25600513.10102/ว 1195-2560กองกลางจาก สมาคมนักวิชาการอ้อยและน้ำตาลแห่งประเทศไทย เรื่อง การประชุมนักวิชาชีพน้ำตาลและเทคโนโลยีบูรณาการระหว่างประเทศ ครั้งที่ 611 
11 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1203-2560กองกลางจาก สำนักงานประกันคุณภาพ เรื่อง มารดาของนางสาววาสิฏฐี ไวตี ถึงแก่กรรม
11 ส.ค. 25600513.10102/ว1200-2560กองกลางจาก มูลนิธิพัฒนาการศึกษาอำเภอเชียงใหม่ เรื่อง การมอบทุนการศึกษา
11 ส.ค. 25600513.10102/ว 1196-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การเสวนาเรื่อง ลิขสิทธิ์ ยุคเทคโนโลยีดิจิทัล
11 ส.ค. 25600513.10102/ว 1201-2560กองกลางจากคณะสังคมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครงาน10 
11 ส.ค. 25600513.10102/ว 1197-2560กองกลางจาก กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เสนอบุคคลเพื่อประกอบการพิจารณาศิลปินแห่งชาติ พุุทธศักราช 2560
10 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1192-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดตั้ง \"สถาบันพัฒนาความร่วมมือด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิตเชิงยุทธศาสตร์\" (Strategic Value-Based Co-Creations & Well Being Institute)
10 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1190-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการอบรม \"ผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์\" ครั้งที่ 24-5-2560
10 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1189-2560กองกลางจาก คณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง มารดาของ รองศาสตราจารย์ ดร.กิติมา อินทรัมพรรย์ ถึงแก่กรรม
10 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1191-2560กองกลางจาก คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์
10 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1193-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบริการวิชาการสำนักทะเบียนและประมวลผล15 
08 ส.ค. 25600513.10102/ว 1185-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ กรมการแพทย์แผนไทย ฯ
08 ส.ค. 25600513.10102/ว 1183-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง ประชาสัมพันธ์สรรหาอธิการบดี
08 ส.ค. 25600513.10102/ว 1187-2560กองกลางจาก คณะเกษตร เรื่อง สามีของ นางสุภาพ ไตรมนตรี ถึงแก่กรรม12 
08 ส.ค. 25600513.10102/ว 1186-2560กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56-57 ของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์18 
08 ส.ค. 25600513.10102/ว1184-2560กองกลางจาก คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เรื่อง รับสมัครงาน10 
08 ส.ค. 25600513.10102/ว1182-2560กองกลางจาก องค์การตลาด เรื่อง แจ้งที่ทำการองค์การตลาด สำนักงานใหญ่
07 ส.ค. 25600513.10102/ว 1179-2560กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารับนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 256112 
07 ส.ค. 25600513.10102/ว 1180 - 2560 กองกลางจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง บิดาของ นายไชยวัฒน์ กล่ำพล ถึงแก่กรรม
07 ส.ค. 25600513.10102/ว 1181-2560กองกลางจาก คณะสังคมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครงาน13 
04 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1173-2560กองกลางจาก มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย เรื่อง ขอเชิญเสนอชื่อบุคคล คณะบุคคล และ/หรือหน่วยงานที่สมควรรับรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมูลนิธิโทเร ประเทศไทย ครั้งที่ 24 พ.ศ. 2560
04 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1176-2560กองกลางจาก ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรม16 
04 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1174-2560กองกลางจาก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงานวันมหิดล ประจำปี 2560
04 ส.ค. 25600513.10102/ว 1134-2560กองกลางจาก คณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง มารดาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรางค์ สุธิราวุธ ถึงแก่กรรม
04 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1171-2560กองกลางเรื่อง ทุนฉลองสมโภชพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ประจำปีการศึกษา 256011 
04 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1172-2560กองกลางจาก มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย เรื่อง ขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 24 พ.ศ. 2560
04 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1177-2560กองกลางจาก คณะบริหารธุรกิจ เรื่อง บิดาของ ดร.ธีรารัตน์ วรพิเชฐ ถึงแก่กรรม12 
04 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1175-2560กองกลางจาก กรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ขอเชิญเยี่ยมชมการจัดงาน ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี
03 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1164-2560กองกลางจาก สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน10 
03 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1162-2560กองกลางจาก โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561
03 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1167-2560กองกลางจาก สกอ. เรื่อง ขอความร่วมมือประสานสถานศึกษาที่มีโครงการเลี้ยงไก่ไข่หรือสัตว์ปีกเพื่ออาหารกลางวัน ดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดนก
03 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1166-2560กองกลางจาก สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2560
03 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1168-2560กองกลางจาก คณะสังคมศาสตร์ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
03 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1169-2560กองกลางจาก สถาบันโลกร้อนศึกษาประเทศไทย เรื่อง เชิญเสวนาสาธารณะ ครั้งที่ 418 
03 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1165-2560กองกลางจาก ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2560
03 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1163-2560กองกลางจาก ม.สุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง รับสมัครคัดเลือกผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัดต่างๆ
03 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1170-2560กองกลางจาก คณะเทคนิคกการสัตวแพทย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่งแม่บ้าน
03 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1161-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนายุวมหาดไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
02 ส.ค. 25600513.10102/ว 1145-2560กองกลางจาก สำนักงานราชบัณฑิตยสภา เรื่อง ประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ประจำพุทธศักราช 2561
02 ส.ค. 25600513.10102/ว 1142-2560กองกลางจาก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมเสวนา 50 ปี อาเซียนกับการดำเนินด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและเทศทางในอนาคต
02 ส.ค. 25600513.10102/ว1152-2560กองกลางจาก บริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด เรื่อง ขอเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ M Heart : สายโลหิต สายใจ
02 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1137-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ KU International Food Fair 201713 
02 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1156-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเชิดชูเกียรติบัณฑิตเกียรตินิยม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 256016 
02 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1136-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์19 
02 ส.ค. 25600513.10102/ว 1148-2560กองกลางจาก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการประเมินฟุตพริ้นท์น้ำ (Water Footprint)
02 ส.ค. 25600513.10102/ว 1149-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ขอเชิญนำเสนอผลงานทานวิชาการในการประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ
02 ส.ค. 25600513.10102/ว 1143-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติงานวินัยการเงินการคลังภาครัฐ
02 ส.ค. 25600513.10102/ว 1151-2560กองกลางจาก กรมการแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ขอเชิญร่วมงานส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมประกวด ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติและการประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย ฯ
02 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1158-2560กองกลางจาก สกอ. เรื่อง สำเนาหนังสือ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การจัดกิจกรรมถวายพระกุศล เนื่องในโอกาสที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเจริญพระชันษา 60 ปี 13 กรกฎาคม 2560
02 ส.ค. 25600513.10102/ว 1147-2560กองกลางจาก มหายวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์เชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร
02 ส.ค. 25600513.10102/ว 1154-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยรังสิต เรื่อง การเผยแพร่วารสารและเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่
02 ส.ค. 25600513.10102/ว 1146-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย
02 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1157-2560กองกลางเรื่อง ประกาศให้ปริญญาแก่นิสิต13 
02 ส.ค. 25600513.10102/ว 1153-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาภาคการศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560
02 ส.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1159-2560กองกลางจาก คณะเกษตร เรื่อง บิดาของ รองศาสตราจารย์วันชัย จันทร์ประเสริฐ ถึงแก่กรรม
02 ส.ค. 25600513.10102/ว 1150-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่้อง ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
02 ส.ค. 25600513.10102/ว 1144-2560กองกลางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือ 1. เรื่อง การขับเคลื่อนแนวทางการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ 2. ขอเชิญร่วมงานการประชุม THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 18 Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 2560
01 ส.ค. 25600513.10102/ว 1141-2560กองกลางจาก กรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง ขอเชิญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560
01 ส.ค. 25600513.10102/ว 1140-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ขอเชิญอบรม \"แนวทางการบริหารความเสี่ยงการประเมินผลการควบคุมภายในและการป้องกันหรือควบคุมความเสียหายตามมาตรการการตรวจเงินแผ่นดิน\"10 
01 ส.ค. 25600513.10102/ว1138-2560กองกลางจาก สำนักงานทรัพย์สิน เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการให้เช่าพื้นที่ประเภทธุรกิจขนาดใหญ่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน การวิจัยหรือกิจกรรมหลักของหน่วยงาน14 
01 ส.ค. 25600513.10102/ว 1139-2560กองกลางจาก สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร เรื่อง ทะเบียนวัตถุอันตรายที่ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนหมดอายุ
31 ก.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1135-2560กองกลางจาก คณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง มารดาของ รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช ถึงแก่กรรม11 
30 มิ.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 986-2560กองกลางจาก กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เรื่อง ขอแจ้งแผนผังจราจรการซ่อมแซมถนนทวีศักดิ์ เสสะเวส
27 ก.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1131-2560กองกลางจาก คณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง บิดาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรา โตบัว ถึงแก่กรรม
26 ก.ค. 25600513.10102/ว 1124-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญประชุม
26 ก.ค. 25600513.10102/ว1120-2560กองกลางจาก กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง แจ้งเลขที่หนังสือออก ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ฯ
26 ก.ค. 25600513.10102/ว1123-2560กองกลางจาก กรมสุขภาพจิต เรื่อง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อเทคโนโลยี
26 ก.ค. 25600513.10102/ว1125-2560กองกลางจาก คณะเกษตร เรื่อง รองศาสตราจารย์แสงธรรม คมกฤส ข้าราชการบำนาญ ถึงแก่กรรม13 
26 ก.ค. 25600513.10102/ว 1129-2560กองกลางยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารอาคารเรียนรวมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน14 
26 ก.ค. 25600513.10102/ว 1128-2560กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์23 
26 ก.ค. 25600513.10102/ว1127-2560กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์21 
26 ก.ค. 25600513.10102/ว 1121-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แจ้งให้บุคลากรในสถาบัน ฯ ส่งผลงานวิชาการเข้าประกวด ฯ
25 ก.ค. 25600513.10102/ว 1112-2560กองกลางจาก สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย เรื่อง การสัมมนา เรื่อง การปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.....20 
25 ก.ค. 25600513.10102/ว 1111-2560กองกลางจาก มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลัง เรื่อง ขอเชิญเข้าอบรมโครงการสัมมนา เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการเงินการคลังภาครัฐ
25 ก.ค. 25600513.10102/1114-2560กองกลางจาก สถาบันคลังสมองของชาติ เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร
25 ก.ค. 25600513.10102/ว 1116-2560กองกลางจาก สถาบันคลังสมองของชาติ เรื่อง ขอเชิญร่วมการสัมมนาภารกิจที่ 4
25 ก.ค. 25600513.10102/1118-2560กองกลางจาก สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อ เรื่อง ภรรยาของ นายเกรียงศักดิ์ บุญผา ถึงแก่กรรม
25 ก.ค. 25600513.10102/ว1110-2560กองกลางจาก กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้สิทธิ์พักอาศัยห้องพักอาคารสวัสดิการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์25 
25 ก.ค. 25600513.10102/ว 1113-2560กองกลางจาก คณะสิ่งแวดล้อม เรื่อง รับสมัครงาน13 
25 ก.ค. 25600513.10102/ว1109-2560กองกลางจาก สำนักหอสมุด เรื่อง บิดาของ นายอุดม กุญแจทอง ถึงแก่กรรม
25 ก.ค. 25600513.10102/ว 1115-2560กองกลางจาก กระทรวงยุติธรรม เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ฯ
24 ก.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1108-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์31 
24 ก.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1107-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร14 
24 ก.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1102-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเรื่อง NRMS กับการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ
24 ก.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1103-2560กองกลางจาก ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ ประชาสัมพันธ์การสรรหาอธิการบดี
24 ก.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1101-2560กองกลางจาก ม.ศรีปทุม เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการเรียนรู้และสัมมนาเชิงปฏิบัติการ.15 
24 ก.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1105-2560กองกลางจาก ม.ขอนแก่น เรื่อง ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2560
24 ก.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1104-2560กองกลางจาก กรมชลประทาน เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมชลประทาน ประจำปี 2560
24 ก.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1106-2560กองกลางจาก ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2560
21 ก.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1097-2560กองกลางจาก สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏนครปฐม เรื่อง ขอเชิญร่วมแข่งขันสวดทำวัตรเช้าและบทโพชฌงค์ ครั้งที่ 6 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี132 
21 ก.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1096-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2561
21 ก.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1099-2560กองกลางจาก สำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนร่วมงาน Thailand Industry Expo 2017
21 ก.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1095-2560กองกลางจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ประกาศทุน
21 ก.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1093-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำร่างปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เพิ่มเติม)12 
21 ก.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1094-2560กองกลางเรื่อง ขอพ้นจากตำแหน่งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์40 
21 ก.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1100-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา และระดับวิทยาเขต ประจำปีการศึกษา 255925 
21 ก.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1098-2560กองกลางจาก สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง ขอเชิญชวนสมัครขอรับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม)
20 ก.ค. 25600513.10102/ว 1088-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การกำหนดแนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณร่ายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
20 ก.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1084-2560กองกลางจาก ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง ขอเชิญร่วมถวายผ้ากฐินของมหาวิทยาลัย ประจำปี 256010 
20 ก.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1083-2560กองกลางจาก คณะสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน11 
20 ก.ค. 25600513.10102/ 1090 - 2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
20 ก.ค. 25600513.10102/1089-2560กองกลางจาก มูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มประเทศไทย เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุม
20 ก.ค. 25600513.10102/ว 1091-2560กองกลางจาก สวทช. เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการสัมมนา
20 ก.ค. 25600513.10102/ ว 1086 -2560 กองกลางจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พงศ. 60 : มิติใหม่ ทางกฎหมายและข้อสัญญาที่พึงรู้ก่อนกฎหมายใช้บังคับ19 
20 ก.ค. 25600513.10102/ว 1085 - 2560 กองกลางจาก คณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง บิดของ นางสาวพรมณี ยิ่งมีมา ถึงแก่กรรม
19 ก.ค. 25600513.10102/ว1078-2560กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร22 
19 ก.ค. 25600513.10102/ว1081-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับโอน
19 ก.ค. 25600513.10102/ว 1082-2560กองกลางจาก สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นผู้อำนวยการ
19 ก.ค. 25600513.10102/ว 1080-2560กองกลางจาก สวทช. เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม15 
19 ก.ค. 25600513.10102/ว1079-2560กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการ \"สืบสาน วันสืบ นาคะเสถียร\" ปี 256016 
19 ก.ค. 25600513.10102/ว 1076-2560กองกลางจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงวุฒิ เฮงพระธานี ข้าราชการ ถึงแก่กรรม31 
19 ก.ค. 25600513.10102/ว1077-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอส่งสำเนา ขอความอนุเคราะห์คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ฯ
18 ก.ค. 25600513.10102/ว 1075-2560กองกลางจาก คณะประมง เรื่อง บิดาของ ผศ.มณช์นิศาษ์ ศรีสมวงศ์
18 ก.ค. 25600513.10102/ว1075-2560กองกลางจาก กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ เรื่อง มารดาของ นายสุนทร กาบตุ้ม ลูกจ้างประจำ เกษียณอายุราชการ ถึงแก่กรรม
17 ก.ค. 25600513.10102/ว1072-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินพระราชทาน
17 ก.ค. 25600513.10102/ว 1073-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เรื่อง ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุมวิชาการ
17 ก.ค. 25600513.10102/ว1071-2560กองกลางจาก คณะสังคมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครงาน13 
14 ก.ค. 25600513.10102/ว 1059-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลกรและนักศึกษา เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยในงานประชุมระดับนานาชาติ
14 ก.ค. 25600513.10102/ว 1604-2560กองกลางจาก มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล36 
14 ก.ค. 25600513.10102/ว 1066-2560กองกลางจาก บริษัทแบ็งค็อค เอ็กซ์ซิบิชั่น เรื่อง ประชาสัมพันธ์งานแสดงสินค้า Food & Hotel Thailand 2017
14 ก.ค. 25600513.10102/ว 1061 - 2560 กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมในเว็บไซต์
14 ก.ค. 25600513.10102/ว 1068-2560กองกลางจาก กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ประชาสัมพันธ์กิจกรรม \"ประกวดตราสัญลักษณ์และคำขวัญการป้องกันและต่อต้านการทุจริต กระทรวงอุตสาหกรรม\"
14 ก.ค. 25600513.10102/ว 1063 - 2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง ประชาสัมพันธ์อบรม12 
14 ก.ค. 25600513.10102/ว 1067-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ ขอเชิญร่วมบริจาคสนับสนุนงาน \"วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน\"
14 ก.ค. 25600513.10102/ว1065-2560กองกลางจาก สมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด เรื่อง ขอความอนุเคราะห์งบประมารในการจัดทำโครงการทำความดีทดแทนคุณแผ่นดิน
14 ก.ค. 25600513.10102/ว 1070 - 2560กองกลางจาก สมาคมเครือข่ายไอซีที เรื่อง ขอเรียนเชิญส่งบคุลากรเข้าอบรม
14 ก.ค. 25600513.10102/ว 1060-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ
14 ก.ค. 25600513.10102/ว 1062-2560 กองกลางจาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง ประชาสัมพันธ์ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอบรมเชิงปฏิบัติการ ฯ11 
14 ก.ค. 25600513.10102/ว1069-2560กองกลางจาก กรมการข้าว เรื่อง ขอเชิญกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 256012 
13 ก.ค. 25600513.10102/ว1055-2560กองกลางเปลี่ยนแปลงตำแหน่งคณะกรรมการอำนวยการจัดทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
13 ก.ค. 25600513.10102/ว1056-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การอบรมหลักสูตร ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ รุ่นที่ 2517 
13 ก.ค. 25600513.10102/ว1053-2560กองกลางจาก สำนักหอสมุด เรื่อง สามีของ นางพัชญ์สิตา อัครบดีชยานันท์ ถึงแก่กรรม12 
13 ก.ค. 25600513.10102/ว 1054-2560กองกลางเปลี่ยนแปลงตำแหน่งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์15 
12 ก.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1039-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์54 
12 ก.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1037-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน43 
12 ก.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1047-2560กองกลางจาก คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ อัยการสูงสุด เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด
12 ก.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1046-2560กองกลางจาก ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
12 ก.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1042-2560กองกลางจาก สมาคมคนตาบอดชาวอีสาน เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณซื้อต้นเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2560
12 ก.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1044-2560กองกลางจาก โรงเรียนกำเนิดวิทย์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 256116 
12 ก.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1043-2560กองกลางจาก สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เรื่อง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่
12 ก.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1040-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย - จีน ครั้งที่ 6
12 ก.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1052-2560กองกลางจาก สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ ประจำปี 2560
12 ก.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1050-2560กองกลางเรื่อง เปลี่ยนแปลงตำแหน่งและแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาโครงการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เพิ่มเติม)
12 ก.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1038-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล62 
12 ก.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1048-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเกษตรแฟร์ปากช่อง 6013 
12 ก.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1049-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานที่ปรึกษาโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
12 ก.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1035-2560กองกลางจาก คณะวนศาสตร์ เรื่อง มารดาของ นางบรรเจิด ศรีโปฎก ถึงแก่กรรม
12 ก.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1036-2560กองกลางจาก คณะสังคมศาสตร์ เรื่อง บิดาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพทินนา สมุทรานนท์ ถึงแก่กรรม
12 ก.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1051-2560กองกลางจาก ม.สงขลานครินทร์ เรื่อง ขอเชิญส่งผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการ
12 ก.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1045-2560กองกลางจาก ม.สวนดุสิต เรื่อง ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
12 ก.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1041-2560กองกลางจาก ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ 12 
11 ก.ค. 25600513.10102/ว 1029-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง ขอเชิญชวนส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการนานาชาติ
11 ก.ค. 25600513.10102/ว 1034-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครบการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมการจัดหาพัสดุแนวทางใหม่สำหรับหน่วยงานของรัฐ ฯ
11 ก.ค. 25600513.10102/ว 1030-2560กองกลางจาก โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เรื่อง ปชส.การจัดประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย10 
11 ก.ค. 25600513.10102/ว1033-2560กองกลางจาก สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง สำเนาหนังสือจากคณะรัฐมนตรี เรื่องแนวทางการจัดทำร่างกฎหมายให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เพิ่มเติม)
11 ก.ค. 25600513.10102/ว 1019-2560กองกลางจาก กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง ประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2560
11 ก.ค. 25600513.10102/ว 1032-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมงานสืบสานภาษา คงคุณค่าวรรณศิลป์ ครั้งที่ 10
11 ก.ค. 25600513.10102/ว 1022 - 2560 กองกลางจาก มหายวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคลลเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดี
11 ก.ค. 25600513.10102/ว 1024 - 2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน
11 ก.ค. 25600513.10102/ว 1025-2560กองกลางประกาศจากกองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์จับสลากห้องพักของอาคารสวัสดิการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์22 
11 ก.ค. 25600513.10102/ว 1026-2560กองกลางจาก สำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. 256013 
11 ก.ค. 25600513.10102/ว 1027-2560กองกลางจาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม NIDA Academic Forum
11 ก.ค. 25600513.10102/ว 1028-2560 กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง ขอเชิญประชุมวิชาการ
11 ก.ค. 25600513.10102/ว 1021 - 2560กองกลางจาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลาการเข้ารับการอบรม20 
11 ก.ค. 25600513.10102/ว 1020 - 2560 กองกลางจาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ11 
11 ก.ค. 25600513.10102/ว 1031-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ขอเชิญประชุม
11 ก.ค. 25600513.10102/ว 1023-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ ฯ
07 ก.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1014-2560กองกลางจาก กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก เรื่อง ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ
07 ก.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1017-2560กองกลางจาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา12 
07 ก.ค. 25600513.10102/ว 1009-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร18 
07 ก.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1012-2560กองกลางเรื่อง ยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์12 
07 ก.ค. 25600513.10102/ว 1010-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม15 
07 ก.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1013-2560กองกลางจาก คณะบริหารธุรกิจ เรื่อง บิดาของ ดร.ชลลดา สัจจานิตย์ ถึงแก่กรรม11 
07 ก.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1016-2560กองกลางจาก วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เรื่อง ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3
07 ก.ค. 25600513.10102/ว 1011-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 256016 
07 ก.ค. 25600513.10102/ว 1008-2560กองกลางจาก สถาบันคลังสมอง เรื่อง ประชาสัมพันธ์หลักสูตรธรรมาภิบาล
07 ก.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1015-2560กองกลางจาก สำักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
06 ก.ค. 25600513.10102/ว 1005 - 2560 กองกลางจาก คณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง บิดาของ นางสาวนภสร เผ่าชูศักดิ์ ข้าราชการ ถึงแก่กรรม
06 ก.ค. 25600513.10102/ว1006-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิยร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ2560
06 ก.ค. 25600513.10102/ว 1004-2560กองกลางจาก บัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง บิดาของ นางสาวอังคณา เผ่าชูศักดิ์ ถึงแก่กรรม
05 ก.ค. 25600513.10102/ว1001-2560กองกลางจาก สำนักการกีฬา เรื่อง บิดาของ นายศวัช ขัดโพธิ์ ลูกจ้างประจำ ถึงแก่กรรม
05 ก.ค. 25600513.10102/ว 1002-2560กองกลางจาก สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย เรื่อง ขอเชิญอบรมทางวิชาการ โครงการ Digital Social Innovation 201718 
03 ก.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 989-2560กองกลางจาก สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 (วทท 43)
03 ก.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 1000-2560กองกลางจาก คณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง นางสาวชอุ่มเอม สิริสวย (ข้าราชการบำนาญ) ถึงแก่กรรม
03 ก.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 999-2560กองกลางจาก คณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง บุตรของ นายประทีป สาดโพล้ง ถึงแก่กรรม
03 ก.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 998-2560กองกลางจาก กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เรื่อง บิดาของ นายเอกสิทธิ์ เมฆชัยภักดิ์ ถึงแก่กรรม
03 ก.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 995-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการองค์การบริหาร องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ประจำปีการศึกษา 256015 
03 ก.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 993-2560กองกลางเรื่อง คณะกรรมการสมาชิกสภาผู้แทนนิสิต องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ประจำปีการศึกษา 256011 
03 ก.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 994-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งสมาชิกสภาผู้แทนนิสิต องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ประจำปีการศึกษา 256019 
03 ก.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 996-2560กองกลางเรื่อง แต่งต้้งประธานชมรมนิสิตด้านศิลปวัฒนธรรม วิทยาเขตบางเขน ประจำปีการศึกษา 2560
03 ก.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 997-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งประธานชมรมนิสิตด้านบำเพ็ญประโยชน์ บางเขน ประจำปีการศึกษา 2560
03 ก.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 991-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี 256011 
03 ก.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 988-2560กองกลางจาก สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยฯ เรื่อง แจ้งปรับอัตราค่าลงทะเบียนร่วมประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 11
03 ก.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 987-2560กองกลางจาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง เตือนให้รายงานข้อมูลการขนส่งกากอุตสาหกรรมในระบบอิเล็กทรอนิกส์
30 มิ.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 984-2560กองกลางเรื่อง การเปิดรับสมัครผู้สนใจเช่าพื้นที่ในความปกครองดูแลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน19 
30 มิ.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 985-2560กองกลางจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง ประกาศรับสมัครรางวัล 2018 TRF-OHEC-Scopus Researcher Awards และรางวัล 2018 TRF-OHEC-Scopus Innovative Researcher Award
29 มิ.ย. 2560ศธ.0513.10102/ว982-2560กองกลางจาก ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง ขอปิดทำการธุรการภาควิชาภาษาต่างประเทศ
29 มิ.ย. 2560ศธ.0513.10102/ว 980-2560กองกลางจาก สกอ. เรื่อง สำเนาหนังสือ 2 ฉบับ26 
29 มิ.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว 979-2560กองกลางจาก สถาบันคลังสมองของชาติ เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนา16 
29 มิ.ย. 2560ศธ.0513.10102/ว 981-2560กองกลางจาก สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอเชิญประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 18 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2560 (TSAE 2017)
28 มิ.ย. 25600513.10102/ว 973-2560 กองกลางจาก มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ขอเชิญเข้าอบรมศิลปะทำงานพิพิธภัณฑ์
28 มิ.ย. 25600513.10102/ว972-2560กองกลางจาก คณะสังคมศาสตร์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดนวัตกรรมเพื่อสังคม
28 มิ.ย. 25600513.10102/ว971-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จาก แนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน) ประจำปี 2560
28 มิ.ย. 25600513.10102/ว 974-2560กองกลางจาก สวทช. เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม 21 
28 มิ.ย. 25600513.10102/ว977-2560กองกลางจาก กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม10 
28 มิ.ย. 25600513.10102/ว978-2560กองกลางจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง บิดาของ นายมารุศ ชาวไร่ ถึงแก่กรรม
28 มิ.ย. 25600513.10102/ว975-2560กองกลางจาก สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง ดาวน์โหลดไฟล์หนังสือรวมกฏหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
27 มิ.ย. 25600513.10102/ว 976-2560กองกลางจาก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างกฎหมาย
27 มิ.ย. 25600513.10102/ว 968- 2560กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประเภท โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพและสร้างความพร้อมในการแข่งขันของประเทศ (เพิ่มเติม)10 
27 มิ.ย. 25600513.10102/ว969-2560กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานโครงการทุน สควค. ระยะที่ 3 ศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
27 มิ.ย. 25600513.10102/ว 970 -2560กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการทุน สควค. ระยะที่ 3 ศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
26 มิ.ย. 25600513.10102/ว964-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี เรื่อง ขอเรียนเชิญส่งบทความวิชาการ
26 มิ.ย. 25600513.10102/ว967-2560กองกลางจาก คณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง มารดาของ นางสาวธัญญารัตน์ อินลุน ถึงแก่กรรม
26 มิ.ย. 25600513.10102/ว 961 - 2560 กองกลางจาก สำนักงาน กสทช. เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดประมูลหมายเลขโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นหมายเลขสวย
26 มิ.ย. 25600513.10102/ว 960-2560 กองกลางจาก กองการเจ้าหน้าที่ เรื่อง นาวสาวพรวสา บุญรินทร์ ถึงแก่กรรม45 
26 มิ.ย. 25600513.10102/ว 962-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอส่งสำหนาหนังสือมหาวิทยาลัยเอเซียน เรื่อง ข้อมูลเผยแพร่
26 มิ.ย. 25600513.10102/ว 965-2560กองกลางจาก สำนักงานราชบัณฑิตสภา เรื่อง ประชาสัมพันธ์ข่าวประกาศเปิดรับสมัครภาคีสมาชิก
26 มิ.ย. 25600513.10102/ว966-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา
26 มิ.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว959-2560กองกลางเรื่อง ประกาศให้ปริญญาแก่นิสิต (32 ฉบับ)19 
23 มิ.ย. 25600513.10102/ว 956- 2560กองกลางจาก สำนักงานกฎหมาย เรื่อง ขอแจ้งปิดทำการ ในวันที่ 6 - 8 กรกฎาคม 256011 
23 มิ.ย. 25600513.10102/ว942-2560กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 29)10 
23 มิ.ย. 25600513.10102/ว 948 - 2560กองกลางจาก สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น
23 มิ.ย. 25600513.10102/ว 955 - 2560กองกลางจาก การประปานครหลวง เรื่อง ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิชาการ การประปานครหลวง ประจำปี 2560
23 มิ.ย. 25600513.10102/ว 949-2560 กองกลางจาก สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย เรื่อง ขอเชิญร่วมถวายพระพรชัยมงคลในหนังสือวันแม่แห่งชาติ ปี 2560
23 มิ.ย. 25600513.10102/ว957-2560กองกลางจาก สำนักงาน กสทช. เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดประมูลเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่เป็นหมายเลขสวย
23 มิ.ย. 25600513.10102/ว 951- 2560 กองกลางจาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2561
23 มิ.ย. 25600513.10102/ว952- 2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ เรื่อง ไม้หวงห้ามประเภท ก ขั้นตอนการขออนุญาตตัดไม้หวงห้าม
23 มิ.ย. 25600513.10102/ว 953- 2560 กองกลางจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรม
23 มิ.ย. 25600513.10102/ว 943-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แก้ไข้ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการน้ำมันรำข้าวนานาชาติ
23 มิ.ย. 25600513.10102/ว 950 - 2560 กองกลางจาก ม.เชียงใหม่ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรม12 
23 มิ.ย. 25600513.10102/ว 944 - 2560 กองกลางจาก สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ฯ เรื่อง ขอความร่วมมือเผยแพร่ะและจำหน่ายดอกมะลิ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
21 มิ.ย. 25600513.10102/ 930-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการอบรม แนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 256030 
21 มิ.ย. 25600513.10102/6 936-2560กองกลางจาก กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมนานาชาติพรรณพฤกษชาติของประเทศไทย ครั้งที่ 17
21 มิ.ย. 25600513.10102/ว933-2560กองกลางจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ขอเชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ11 
21 มิ.ย. 25600513.10102/ว 927-2560กองกลางจาก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้นำด้านการบริหารจัดการน้ำ รุ่นที่ 7
21 มิ.ย. 25600513.10102/ว924-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมโครงการจัดประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 16
21 มิ.ย. 25600513.10102/931-2560กองกลางจาก วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เรื่อง ขอเชิญรับฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก
21 มิ.ย. 25600513.10102/ว932-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ฯ
21 มิ.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว940-2560กองกลางจาก ม.ราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง การเตรียมพร้อมสู่การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 256025 
21 มิ.ย. 25600513.10102/ว925-2560กองกลางจาก สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย เรื่อง เชิญสัมมนาและประชุม13 
21 มิ.ย. 25600513.10102/ว923-2560กองกลางแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เพิ่มเติม)20 
21 มิ.ย. 25600513.10102/ว 947 - 2560กองกลางจาก คณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง มารดาของ ดร.เพ็ญศรี บุญสวรรค์ส่ง ถึงแก่กรรม
21 มิ.ย. 25600513.10102/ ว 922 -2560กองกลางผลการเลือกอุปนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์42 
21 มิ.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว941-2560กองกลางจาก สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การคัดเลือกครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ กว ประจำปี พ.ศ. 2560
21 มิ.ย. 25600513.10102/ว 395 - 2560 กองกลางจาก สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ11 
21 มิ.ย. 25600513.10102/ 934-2560 กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง การขออนุญาติให้ศึกษาวิจัย หรือจำหน่ายส่งออก หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า
21 มิ.ย. 25600513.10102/929-2560กองกลางจาก สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา มหกรรมความรู้ ครั้งที่ 6
20 มิ.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว914-2560กองกลางจาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมมหกรรมการจัดการความรู้
20 มิ.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว909-2560กองกลางจาก สกอ. เรื่อง สำเนาหนังสือจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
20 มิ.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว913-2560กองกลางจาก สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เรื่อง ขอรับการสนับสนุนและเชิญชมนิทรรศการ
20 มิ.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว911-2560กองกลางจาก มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เรื่อง ขอเชิญร่วมบริจาคสนับสนุน วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน
20 มิ.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว917-2560กองกลางจาก สำนักงานที่ประชุมสภาข้าราชการพนักงานและลูกจ้าง เรื่อง ขอส่งวารสารและเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ปขมท.
20 มิ.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว915-2560กองกลางจาก คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม10 
20 มิ.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว918-2560กองกลางจาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการยกระดับระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย70 
20 มิ.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว921-2560กองกลางจาก ม.ธรรมศาสตร์ เรื่อง ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุค THAILAND 4.021 
20 มิ.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว919-2560กองกลางจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนา
20 มิ.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว908-2560กองกลางจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ21 
20 มิ.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว912-2560กองกลางจาก สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รุ่นที่ 611 
20 มิ.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว920-2560กองกลางจาก ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ขอเชิญชวนเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์
20 มิ.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว916-2560กองกลางจาก สำนักงานมูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพฯ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง ขอความร่วมมือในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อขอรับรางวัลการส่งเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพฯ
20 มิ.ย. 2560ศธ 0513.10102/ว910-2560กองกลางจาก วัดอินจำปา เรื่อง ขอความสนับสนุนกำแพงวัด
19 มิ.ย. 25600513.10102/ว902-2560กองกลางจาก คณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง มารดาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวัชชัย ศักดิ์ภู่อร่าม ข้าราชการบำนาญ ถึงแก่กรรม18 
19 มิ.ย. 25600513.10102/ว 904-2560กองกลางจาก สำนักงานอธิการบดี เรื่อง ขอแจ้งปิดทำการสำนักงานอธิการบดี22 
19 มิ.ย. 25600513.10102/ว 905-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารับผู้มีความสามารถพิเศษทางดนตรีเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ10 
19 มิ.ย. 25600513.10102/ว 903-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการเก็บข้อมูลการจัดอันดับ UI GreenMetric มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์19 
19 มิ.ย. 25600513.10102/ว 906-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบาย 4.0 กลุ่มเรื่องเกษตรและอาหาร (Agriculture & Food)
19 มิ.ย. 25600513.10102/ว 901-2560กองกลางจาก คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชาา เรื่อง บิดาของ นางสาวสุภารัตน์ จิตรแจ้ง ถึงแก่กรรม
19 มิ.ย. 25600513.10102/ว 907-2560กองกลางจาก คณะสิ่งแวดล้อม เรื่อง บิดาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุจิณณา กรรณสูต ถึงแก่กรรม12 
16 มิ.ย. 25600513.10102/ว895-2560กองกลางกำหหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย สำหรับนิสิตโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรนานาชาติ) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์23 
16 มิ.ย. 25600513.10102/ว 896-2560กองกลางจัดตั้งศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางวัสดุยางและพอลิเมอร์เพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์20 
16 มิ.ย. 25600513.10102/ว 899-2560กองกลางจาก กระทรวงพลังงาน เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงพลังงาน ประจำปี 2560
16 มิ.ย. 25600513.10102/ว 900-2560กองกลางจาก ม.นเรศวร เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการน้ำมันรำข้าวนานาชาติ
16 มิ.ย. 25600513.10102/ว 898-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 256033 
16 มิ.ย. 25600513.10102/ว893-2560กองกลางกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิตโครงการหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม (ภาคพิเศษ) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา11 
16 มิ.ย. 25600513.10102/ว894-2560กองกลางกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิตโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม (ภาคพิเศษ) ระบบไตรภาค คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
15 มิ.ย. 25600513.10102/ว 890-2560กองกลางเรื่อง การจัดกิจกรรมร้องเพลงมหาวิทยาลัยและรับน้องใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 256075 
15 มิ.ย. 25600513.10102/ว 888-2560กองกลางจาก สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เรื่อง เชิญพนักงานร่วมงานสัมมนา Thailand Cybersecurity Week 201710 
15 มิ.ย. 25600513.10102/ว 889-2560กองกลางเรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ของสำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 6)15 
15 มิ.ย. 25600513.10102/ว 891-2560กองกลางเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้18 
13 มิ.ย. 25600513.10102/ว873-2560กองกลางจาก สำนักงานพุทธมณฑล เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการพบพระธรรมในวันธรรมสวนะ ณ วิหารพุทธมณฑล
13 มิ.ย. 25600513.10102/ว 879-2560กองกลางจาก กองกิจการนิสิต เรื่อง นางสาวถนอมศรี ฉิมอ่ำ พนักงานมหาวิทยาลัย ถึงแก่กรรม22 
13 มิ.ย. 25600513.10102/ว 882-2560กองกลางเปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมงานโอกาสที่ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จมาเป็นประธานเปิดศูนย์ประชุมนานาชาติจุฬาภรณ์ (Princess Chulabhorn International Conference Centre)และเปิดประชุมวิชาการนานาชาติวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี 2560 (World Rabies Day 2017)10 
13 มิ.ย. 25600513.10102ว 883-2560กองกลางหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของสำนักหอสมุด กำแพงแสน ห้องสมุด วิทยาเขตศรีราชา และห้องสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร17 
13 มิ.ย. 25600513.10102/ว880-2560กองกลางอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน16 
12 มิ.ย. 25600513.10102/ว874-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ 25 
12 มิ.ย. 25600513.10102/ว876-2560กองกลางจาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ
12 มิ.ย. 25600513.10102/ว 875-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา10 
09 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 657-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน นนทรีสีทอง 6035 
08 มิ.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 857-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 256012 
08 มิ.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 871-2560กองกลางจาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง ขอเชิญส่งผลงานและรับฟังการชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด Thailand Energy Awards 201811 
08 มิ.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 868-2560กองกลางจาก วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ เรื่อง การเผยแพร่วารสารและเชิญชวนส่งผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่16 
08 มิ.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 867-2560กองกลางจาก สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง สรุปผลการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
08 มิ.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 870-2560กองกลางจาก คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา เรื่อง ขอแจ้งการปิดทำการ12 
08 มิ.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 869-2560กองกลางจาก ม.ราชภัฏนครปฐม เรื่อง ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 911 
08 มิ.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 866-2560กองกลางจาก สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา27 
08 มิ.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 863-2560กองกลางจาก ม.ราชภัฏนครปฐม เรื่อง ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 223 
08 มิ.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 860-2560กองกลางจาก สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมและส่งผลงานร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 11
08 มิ.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 864-2560กองกลางจาก ม.นเรศวร เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และเชิญเข้าร่วมโครงการประชุม14 
08 มิ.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 858-2560กองกลางจาก สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ 4 ทศวรรษสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 10 
08 มิ.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 865-2560กองกลางจาก สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประกาศข่าวรับสมัครงาน
08 มิ.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 859-2560กองกลางจาก ม.ทักษิณ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี
07 มิ.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 849-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการครั้งที่ 9 และงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 4
07 มิ.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 848-2560กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานสีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ ครั้งที่ 11
07 มิ.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 839-2560กองกลางจาก สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อรับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ดประจำปี 2560
07 มิ.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 845-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำเนาหนังสือ เรื่อง การประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์สำหรับใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระบรมศพฯ13 
07 มิ.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 854-2560กองกลางจาก คณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง บิดาของ นางสาวสมิตานัน พานทอง ถึงแก่กรรม
07 มิ.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 856-2560กองกลางจาก คณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง มารดาของ รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ จันทวงศ์ ข้าราชการบำนาญ ถึงแก่กรรม
07 มิ.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 855-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา เรื่อง ขอให้มหาวิทยาลัย ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องใช้งบประมาณเหลือจ่าย ขอให้รายงานตามแบบฟอร็ม (หัวข้อ ขอความเห็นชอบใช้งบประมาณเหลือจ่าย รอบสอง)
07 มิ.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 843-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการพลเรือน20 
07 มิ.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 851-2560กองกลางจาก การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประกวดแนวคิดและรูปแบบการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
07 มิ.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 852-2560กองกลางจาก กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เรื่อง ห้องพักว่างของอาคารสวัสดิการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์19 
07 มิ.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 838-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง ประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความตีพิมพ์ในวารสารวิจัย
07 มิ.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 842-2560กองกลางจาก กรมประมง เรื่อง ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต
07 มิ.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 850-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
07 มิ.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 840-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13
07 มิ.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 841-2560กองกลางจาก บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เรื่อง ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษและเยี่ยมชมงาน13 
07 มิ.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 847-2560กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและป้องกันผลกระทบการกำหนดแหล่งหินอุตสาหกรรม ชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) ณ บริเวณศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร
06 มิ.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 826-2560กองกลางจาก คณะสิ่งแวดล้อม เรื่อง รับสมัครงาน24 
06 มิ.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 829-2560กองกลางจาก สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร เรื่อง ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการ และร่วมประชุมวิชาการ ประจำปี 256010 
06 มิ.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 837-2560กองกลางจาก คณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง สามีของ รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณวรรณ หวังกอบเกียรติ ข้าราชการถึงแก่กรรม26 
06 มิ.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 833-2560กองกลางจาก คณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง มารดาของ ดร.ณิชยา บุญมา ถึงแก่กรรม
06 มิ.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 831-2560กองกลางจาก สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ฯ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ12 
06 มิ.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 834-2560กองกลางจาก สถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง รับสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร11 
06 มิ.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 827-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล วช. ประจำปี 2560
06 มิ.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 835-2560กองกลางจาก สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน11 
06 มิ.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 832-2560กองกลางจาก กรมสุขภาพจิต เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ 17 
06 มิ.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 828-2560กองกลางจาก สำนักงานกิจการยุติธรรม เรื่อง คู่มือแนวทางการเผยแพร่กฎหมายเพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ
06 มิ.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 830-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การอบรมหลักสูตร ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ รุ่นที่ 2414 
05 มิ.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 822-2560กองกลางจาก กรมวิชาการเกษตร เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 3812 
05 มิ.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 818-2560กองกลางจาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง ขอเชิญร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 256014 
05 มิ.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 820-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การวิเคราะห์กลั่นกรองหนังสือราชการและการเกษียณหนังสืออย่างอาชีพ รุ่นที่ 114 
05 มิ.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 819-2560กองกลางจาก กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประกวดภาพถ่าย \"สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ\" ประจำปี 2560
05 มิ.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 823-2560กองกลางจาก เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ เรื่อง ขอเชิญชวนส่งงานวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุน
05 มิ.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 821-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง ประชาสัมพันธ์เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร
02 มิ.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 816-2560กองกลางจาก ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ เรื่อง ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 16
02 มิ.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 815-2560กองกลางจาก คณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง บิดาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฎฐา เสนีวาส ถึงแก่กรรม
31 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 810-2560กองกลางจาก สมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการด้านครอบครัวศึกษา ประจำปี 2560
31 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 813-2560กองกลางจาก ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมงานและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 431 
31 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 811-2560กองกลางจาก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรื่อง ขออนุญาตปิดทำการ15 
31 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 806-2560กองกลางจาก สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มก. เรื่อง มารดาของ นางวรนุช ขำสวัสดิ์ ข้าราชการบำนาญ ถึงแก่กรรม
31 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 809-2560กองกลางจาก มูลนิธิเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดาร เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ราษฎรบนพื้นที่สูง
31 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 807-2560กองกลางจาก สำนักงบประมาณ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. 256072 
31 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 812-2560กองกลางจาก สมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การนำเสนอผลงานวิจัยด้านครอบครัวแบบโปสเตอร์
31 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 814-2560กองกลางจาก สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ เรื่อง ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียน เทิดพระคุณแม่ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 256066 
30 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 803-2560กองกลางจาก สถาบันไทยศึกษา เรื่อง ขอเชิญประชุมวิชาการ โครงการประชุมวิชาการ การรักษาโรคกับการใช้ยาสมุนพรไทยในวัฒนธรรมไทย-ไท24 
30 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 804-2560กองกลางจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมฟังการแสดงปาฐกถา ฯ
30 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 805-2560กองกลางจาก คณะสังคมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครงาน24 
30 พ.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 808-2560กองกลางการปิดอาคารตึกพักชายที่ 14 และอาคารตึกพักชายที่ 15 เพื่อปรับปรุงเป็นหอพักนิสิตหญิง10 
30 พ.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว กองกลางการปิดอาคารตึกพักชายที่ 14 และอาคารตึกพักชายที่ 15 เพื่อปรับปรุงเป็นหอพักนิสิตหญิง31 
29 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 800-2560กองกลางจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง ขอความร่วมมือมือเผยแพร่ประกาศทุนวิจัย10 
29 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 802-2560กองกลางจาก คณะบริหารธุรกิจ เรื่อง บิดาของ นางสาวจีรนันท์ เกิดผาสุข ถึงแก่กรรม
29 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 801-2560กองกลางจาก คณะประมง เรื่อง นายบันเจิด กราบทอง ลูกจ้างประจำถึงแก่กรรม11 
26 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 796-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม24 
26 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 799-2560กองกลางเรื่อง ข้อปฏิบัติในการทดสอบวัดความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 256023 
26 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 798-2560กองกลางเรื่อง กำหนดอัตราค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนในการดำเนินการทดสอบวัดความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์29 
26 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 797-2560กองกลางจาก คณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง ขอแจ้งปิดทำการ วันที่ 1-2 มิถุนายน 256013 
25 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 792-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม24 
25 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 788-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี พ.ศ. 256011 
25 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 786-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น
25 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 794-2560กองกลางจาก จังหวัดจันทบุรี เรื่อง การประกวดและสาธิตผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร งาน มหานครผลไม้ภาคตะวันออก ประจำปี 2560
25 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 785-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญเข้าร่วมการประชุม
25 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 789-2560กองกลางจาก สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เรื่อง รับสมัครงาน24 
25 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 791-2560กองกลางจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง มรดาของ นายเลิศชัย ระตะนะอาพร ถึงแก่กรรม15 
25 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 784-2560กองกลางจาก สำนักทะเบียนและประมวลผล เรื่อง แจ้งปิดทำการฝ่ายวิชาบูรณาการ ฯ ในวันพุธที่ 31 พฤษภาคม - วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 256014 
25 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 790-2560กองกลางแต่งตั้งคณะทำงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม17 
24 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 727-2560กองกลางจาก คณะกรรมการประกวดผลงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
24 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 725-2560กองกลางจาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง \"องค์กรต้นแบบด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง\"
24 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 730-2560กองกลางจากโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560152 
24 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 726-2560กองกลางจาก สกอ. เรื่อง สำเนาหนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
24 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 728-2560กองกลางจาก ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตร \"กฏหมายและระเบียบสำหรับการคลัง\" รุ่นที่ 510 
24 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 729-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมประกวด \"อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle : UAV)\" ประจำปี 2560
24 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 733-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Sensory Science and Consumer Research Symposium 201714 
24 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 724-2558กองกลางจาก คณะสังคมศาสตร์ เรื่อง ประกาศรับสมัครงาน19 
24 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 731-2560กองกลางจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเรื่อง \"ศักยภาพอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน14 
24 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 732-2560กองกลางจาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ขอขยายเวลาส่งบทคัดย่อและบทความฉบับสมบูรณ์ ในงานประชุมวิชาการการบริหารการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหารระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560
23 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 721-2560กองกลางจาก สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ เรื่อง ขอเชิญร่วมสัมมนา OKMD The Knowledge Talk : The Knowledge INNOVATION Series
23 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 720-2560กองกลางจาก วัดขุนทิพย์ เรื่อง ขอเชิญร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคี17 
23 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 719-2560กองกลางเรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องบรรยาย ห้องประชุม ห้องปฏิบัติการและโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์16 
23 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 718-2560กองกลางเรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการเครื่องมือและอุปกรณ์ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์14 
23 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 722-2560กองกลางจาก สกอ. เรื่อง ขอความร่วมมือในโครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
22 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 716-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญส่งแบบเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ไทย ประจำปี 2560
22 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 717-2560กองกลางจาก คณะบริหารธุรกิจ เรื่อง มารดาของ นางปรียา พลอยศิริ ถึงแก่กรรม
22 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 715-2560กองกลางจาก คณะสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน16 
19 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 706-2560กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างหลักสูตรบูรณาการศาสตร์แห่งแผ่นดิน (Knowledge of The Land)28 
19 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 711-2560กองกลางสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง ขอส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม10 
19 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 712-2560กองกลางมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 911 
19 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 710-2560กองกลางมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
19 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 705-2560กองกลางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 118 
19 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 704-2560กองกลางคณะสิ่งแวดล้อม เรื่อง รับสมัครงาน11 
19 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 714-2560กองกลางจาก คณะมนุษย์ศาสตร์ เรื่อง นายชิน ฝ้ายเทศ (นายชินกร ไกรลาศ) บิดาของ ดร.ขจร ฝ้ายเทศ ถึงแก่กรรม18 
19 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 709-2560กองกลางจาก คณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง แจ้งปิดทำการสำนักงานเลขานุการ คณะมนุษยศาสตร์ ในวันที 21 - 23 พฤษภาคม 256010 
19 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 707-2560กองกลางจาก ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ เรื่อง ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ
19 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว713-2560กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดกิจกรรมร้องเพลงมหาวิทยาลัยและรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)13 
18 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 701-2560กองกลางจาก สกว. เรื่อง ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (รอบ 2)
18 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 703-2560กองกลางสำนักงานทรัพย์สิน เรื่อง ขอแจ้งกำหนดการสวดอภิธรรมและพระราชทานเพลิงศพ บิดาของ นางปิยฉัตร ช่างเหล็ก21 
18 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 702-2560กองกลางคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง มารดาของ นายวีระพจน์ อร่ามรัตน์ ถึงแก่กรรม
18 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 700-2560กองกลางจาก สำนักทะเบียนและประมวลผล เรื่อง รับสมัครงาน28 
17 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 699-2560กองกลางจาก กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-256220 
16 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 695-2560กองกลางจาก สภาวิศวกร เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดเสวนา เรื่อง การแก้ปัญหาน้ำท่วมภาคใต้อย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ ในหลวง ร 9
16 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 694-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอเชิญประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง 256019 
16 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 697-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 715 
16 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 691-2560กองกลางจาก คณะประมง เรื่อง มารดาของ นางภัสสรา รัตนพิศิฏฐ์ ถึงแก่กรรม
16 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 696-2560กองกลางจาก กรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์การเกษตรและอาหาร ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยทรัพย์สินทางปัญญา13 
16 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 698-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจ ส่งเรื่องจริงของผู้ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์เป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ เพื่อรับการคัดเลือก
16 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 692-2560กองกลางจาก ไปรษณีย์ไทย เรื่อง ประชาสัมพันธ์ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไป ประจำปี 2560
16 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 693-2560กองกลางจาก ม.ราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง เชิญเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรับรางวัลเพชรสยาม/บุคคลดีเด่น17 
15 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 679-2560กองกลางแต่งตั้งคณะทำงานจัดโครงการฝึกอบรม \"หลักสูตรผู้นำนิสิต ต้นกล้าสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน\" ประจำปีการศึกษา 256012 
15 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 685-2560กองกลางจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ขอเชิญร่วมการประชุม และส่งกรณีศึกษาในการประชุมสัมมนาวิชาการ EnT ครั้งที่ 4 14 
15 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 687-2560กองกลางจาก สถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง รับสมัครผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
15 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 689-2560กองกลางจาก คณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง ขอแจ้งปิดทำการ10 
15 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 684-2560กองกลางจาก ไทยพาณิชย์ เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมบริจาคโลหิต
15 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 683-2560กองกลางจาก สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 713 
15 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 680-2560กองกลางจาก คณะสิ่งแวดล้อม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป14 
15 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 681-2560กองกลางจาก สำนักงานบริการวิชาการ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน12 
15 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 682-2560กองกลางจาก คณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง มารดาของ นายวิจิตร สัมมาวรรณ ถึงแก่กรรม11 
15 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 688-2560กองกลางจาก คณะวนศาสตร์ เรื่อง นายสมหมาย ขันเพ็ชร อดีตลูกจ้างประจำถึงแก่กรรม
15 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 686-2560กองกลางจาก ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุม World Materials Research Institutes Forum ครั้งที่ 715 
15 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 690-2560กองกลางเรื่อง ประกาศรายชื่อคณะกรรมการกลั่นกรองผู้ที่สมควรได้รับการพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์18 
11 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 670-2560กองกลางจาก กระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการฑูตระหว่างไทยกับมาเลเซีย
11 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 676-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ 12 
11 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 677-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 13
11 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 673-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ15 
11 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 675-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการจากวิทยานิพนธ์ ในงานประชุมวิชาการการสื่อสารระดับชาติครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
11 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 672-2560กองกลางจาก จังหวัดสระบุรี เรื่อง การประกวดออกแบบสัญลักษณ์ (Mascot) ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี12 
11 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 671-2560กองกลางจาก สำนักสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการประกวดผลิตภัณฑ์และพัฒนาวัสดุเหลือใช้ ประจำปี 256011 
11 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 669-2560กองกลางจาก กระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง การส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดคลิปวิดีโอในหัวข้อ 50 ปี อาเซียน ก้าวสู่ยุคใหม่กับโอกาสและความท้าทาย
11 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 674-2560กองกลางจาก สวทช. เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม19 
09 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 664-2560กองกลางจาก คณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง ขออนุมัติหยุดทำการ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 256010 
09 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 663-2560กองกลางจาก กรมหม่อนไหม เรื่อง แจ้งการก่อสร้างอาคารวิจัยพัฒนามาตรฐานและอนุรักษ์พันธ์กรรมหม่อนไหม กรมหม่อนไหม
09 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 662-2560กองกลางจาก ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง ขอมอบวารสารวิชาการและวิจัย และขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารฯ
09 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 640-2560กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว18 
09 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 658-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานดำเนินการจัดประชุมวิชาการ SPC 201715 
09 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 660-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดโครงการประชุมนานาชาติวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี 2560 (World Rabies Day 2017) เพิ่มเติม16 
09 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 659-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 256032 
09 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 665-2560กองกลางจาก ม.แม่ฟ้าหลวง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน10 
09 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 661-2560กองกลางเรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิจัย สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
09 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 666-2560กองกลางจาก ม.เกษมบัณฑิต เรื่อง ขอความร่วมมือการจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม23 
08 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 651-2560กองกลางจาก สถาบันคลังสมองของชาติ เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร นักวิชาการเพื่อสังคม
08 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 655-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอความร่วมมือสถานศึกษาพิจารณาดำเนินการข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ)16 
08 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 653-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
08 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 648-2560กองกลางจาก ชมรมศิษย์กรรมฐาน พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรม14 
08 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 650-2560กองกลางจาก สถาบันการศึกษาทางไกล เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาศึกษาทางไกล
08 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 654-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เรื่อง ขอชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ
08 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 649-2560กองกลางจาก สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
08 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 1652-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยศรีปทุม เรื่อง ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการและนำเสนอผลงานพัฒนาการสอน
08 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 656-2560กองกลางจาก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง การประกวดภาพเด็กและเยาวชนในหัวข้อ \\\"ประเทศไทย ปลอดภัยจากการค้ามนุษย์\\\"20 
05 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 638-2560กองกลางจาก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เรื่อง จัดอบรมหลักสูตรแพทย์ทางเลือก17 
05 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 636-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ \"นวัตกรรมสร้างสรรค์ ศาสตร์ พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ไทยแลนด์ 4.020 
05 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 643-2560กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์27 
05 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 635-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือจากกรมบัญชีกลาง กฏกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและอัตราในการจ่ายเงินสงเคราะห์และกำหนดลักษณะความพิการขนาดหนักจนเป็นอุปสรรคสำคัญยิ่งในการประกอบอาชีพหรือในการดำรงชีพ ฯ
05 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 632-2560กองกลางจาก องค์การแลกเปลี่ยนเยาวชน YES เรื่อง ประชาสัมพันธ์สอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน 1 ปีการศึกษา รุ่นที่ 32
05 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 630-2560กองกลางจาก บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประกวดภาพถ่าย คุ้งบางกะเจ้า ความสุขพระราชทาน13 
05 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 637-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง สำเนาหนังสือ จำนวน 2 ฉบับ (1. เชิญชวนประดับธงชาติ ในวันที่ 28 กันยายน 2560 เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย 2. ปชส.นำเสนอผลงานในงาน วทท.เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 12)10 
05 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 631-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ประชาสัมพันธ์และเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการและการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 1
05 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 644-2560กองกลางจาก กองกิจการนิสิต เรื่อง มารดาของ นายสำเริง เครื่องไธสง ถึงแก่กรรม
05 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 646-2560กองกลางแนวปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 255964 
05 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 641-2560กองกลางกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษ ของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์16 
05 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 634-2560กองกลางจาก วัดบางปลากด เรื่อง ประชาสัมพันธ์ ติดตั้งป้ายโครงการอุปสมบทหมู่
05 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 627-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอเชิญส่งบทความ และแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานและสหกิจศึกษา
05 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 639-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดนวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุ กิจกรรม 45 ปี 33 
05 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 629-2560กองกลางจาก องค์การหรือสถานสาธารณสุข ลำดับที่ 89 เรื่อง การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ปี 256073 
05 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 633-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ขอเชิญอบรมโครงการหลักสูตร เสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานการเงินการคลังภาครัฐ12 
04 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 623-2560กองกลางจาก สำนักทะเบียนและประมวลผล เรื่อง ขอแจ้งปิดทำการฝ่ายวิชาบูรณาการ วันที่ 4 - 6 พฤษภาคม 256021 
04 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 624-2560กองกลางจาก มูลินิธิพิทักษ์สิทธิเด็ก เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือเด็กที่ถูกกระทำความรุนแรง
04 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 625-2560กองกลางจาก โรงเรียนบ้านป่าสัก เรื่อง ขอเชิญความทำบุญ ออมบุญเพื่อเด็กน้อยด้อยโอกาส
03 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 616-2560กองกลางเรื่อง ผลการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน44 
03 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 621-2560กองกลางจาก สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดสัมมนาทางวิขาการ เรื่อง พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ ณ มิถุนายน 256022 
03 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 645-2560กองกลางแต่งตั้งคณะทำงานจัดกิจกรรมดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ \"เทศน์มหาชาติ ถวายราชสักการะ องค์พระภูมิพล\" เนื่องในโอกาสรำลึกและถวายพระราชกุศลเป็นราชสักการะแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร10 
03 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 622-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง สำเนาหนังสือประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดทักษะภาษาจีน นานมี ฯ11 
03 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 619-2560กองกลางจาก สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ เรื่อง เผยแพร่วารสารวิชาการนานาชาติด้านสุขภาพจิตและพัฒนาการเด็ก11 
03 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 618-2560กองกลางจาก สำนักงานบริการวิชาการ เรื่อง ขอแจ้งปิดทำการสำนักงานบริการวิชาการ18 
03 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 620-2560กองกลางจาก วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร เรื่อง ขอเชิญเป็นเจ้าภาพกัณฑ์มหาชาติ ในวันวิสาขบูชาโลก13 
02 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 615-2560กองกลางจาก สกอ. เรื่อง สำเนาหนังสือจากการยางแห่งประเทศไทย
02 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 611-2560กองกลางจาก สกอ. เรื่อง ผลการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 13 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง15 
02 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 612-2560กองกลางจาก สวทช. เรื่อง จัดส่งเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร STEM เพื่อการวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรม
02 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 614-2560กองกลางจาก ม.หอการค้าไทย เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ14 
02 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 613-2560กองกลางจาก สกอ. เรื่อง สำเนาหนังสือ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
01 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 607-2560กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพิ่มเติม25 
01 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 608-2560กองกลางจาก มูลนิธิสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรม34 
01 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 600-2560กองกลางเรื่อง เปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ประจำวิทยาเขตบางเขน15 
01 พ.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 606-2560กองกลางเปลี่ยนแปลงวันจบการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ของนิสิตวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ12 
28 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 594-2560กองกลางจาก ม.ธรรมศาสตร์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร \\\"เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม\\\" รุ่นที่ 2116 
28 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 595-2560กองกลางจาก ม.ราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม \"สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่\" (ลูกไก่)11 
28 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 596-2560กองกลางจาก ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8
28 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 597-2560กองกลางจาก กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบัตรมวยการกุศล
28 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 602-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามการสร้างเพิ่มเติมศูนย์ประชุมนานาชาติจุฬาภรณ์ พร้อมที่พักโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์11 
28 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 601-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 6 และการจัดประชุมภาคีเครือข่ายสัตวศาสตร์/สัตวบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9
28 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 599-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 (เพิ่มเติม)16 
28 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 598-2560กองกลางจาก คณะสังคมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
28 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 593-2560กองกลางจาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร \"เส้นทางลัดสู่ความเป็นเลิศทางการวิจัยในยุค 4.0 plus\"14 
27 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 588-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประชาสัมพันธ์เสนอชื่อผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงาน พิจารณาผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
27 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 591-2560กองกลางสมาคมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยอีสาน เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่ 89 รูป
27 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 589-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 เรื่อง (แนวทางการจัดทำและการเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตร )16 
27 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 590-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอความร่วมมือ ประชาสัมพันธ์ให้นิสิต นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
26 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 584-2560กองกลางจาก สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรม \"เทศกาล การแสดง ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี\"12 
26 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 583-2560กองกลางจาก กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เรื่อง บิดาของ นางทองสุข จรจัด ถึงแก่กรรม13 
26 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว587-2560กองกลางจาก คณะประมง เรื่อง บิดาของ นางสาวดวงกมล หวังแก้ว ถึงแก่กรรม11 
26 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 586-2560กองกลางเรื่อง ประกาศให้ปริญญาแก่นิสิต 35 
25 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 579-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร21 
25 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 578-2560กองกลางจาก คณะสังคมศาสตร์ เรื่อง บิดาของนางสาวพิทชญา สารภิรมย์ ถึงแก่กรรม
25 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 582-2560กองกลางจาก คณะวนศาสตร์ เรื่อง นายสุพจน์ ศรีวิเชียร อดีตลูกจ้างประจำถึงแก่กรรม
25 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 580-2560กองกลางหลักเกณฑ์การใช้เงินรางวัลสำหรับผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์32 
24 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 564-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
24 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 560-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนา20 
24 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 562-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2017
24 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 570-2560กองกลางแต่งตั้งคณะทำงานการดำเนินงานจัดนิทรรศการ \"ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น\"10 
24 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 572-2560กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการโครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 21 
24 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 571-2560กองกลางแต่งตั้งคระกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์41 
24 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 563-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
24 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 569-2560กองกลางผลการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร ซึ่งเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี56 
24 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 573-2560กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ18 
24 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 576-2560กองกลางจาก โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง บิดาของ นางสิรยา ตรีสุวรรณ ถึงแก่กรรม
24 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 577-2560กองกลางจาก สำนักหอสมุด เรื่อง มารดาของ นางสาวกัญฐิมา ภักพวง ถึงแก่กรรม
24 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว561-2560กองกลางจาก สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดสัมมนาทางวิชาการ 26 
24 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 566-2560กองกลางจาก กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ขอเชิญประชุมและส่งผลงานวิชาการ ฯ 14 
24 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 575-2560กองกลางกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการห้องสมุด ของสำนักขอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์22 
21 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 558-2560กองกลางจาก มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ เรื่อง โครงการอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน 13 
21 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 557-2560กองกลางจาก สำนักศิริพัฒนา เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรอบรม17 
21 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 556-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ 19 
21 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 559-2560กองกลางจาก สสส. เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสรรหารองประธานกรรมการคนที่สอง
21 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 568-2560กองกลางให้นิสิตหยุดเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 255911 
21 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 554-2560กองกลางจาก สำน้กงานราชบัณฑิตยสภา เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรัยสม้ครภาคีสมาชิก 10 
20 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 541-2560กองกลางจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรม28 
20 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 542-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 8
20 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 545-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ขอส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม24 
20 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 552-2560กองกลางจาก สวทช เรื่อง ขอเรียนเชิญส่งผลงานเข้าร่วมงาน Thailand Tech Show 2017
20 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 549-2560กองกลางจาก กรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง การเสนวนา นวัตกรรมตอบโจทย์สังคมสูงวัย10 
20 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 546-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยรังสิต เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ11 
20 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 544-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ข้อคิดเห็นจากากรระดมสมอง เรื่อง การจัดกิจกรรมในและนอกหลักสูตรเพื่อให้อุดมศึกษาสร้างคนดีให้แก่บ้างเมือง16 
20 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 548-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การสรรหาบุคคลและองค์กรในหน่วยงาน เพื่อเข้ารับโล่เกียรติคุณกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 256016 
20 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 550-2560กองกลางจาก สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เรื่อง มารดาของ นางจุฬาลักษณ์ จารุนุช ถึงแก่กรรม11 
20 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 547-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตร 2 สถิติสำหรับงานด้านชีววิทยาและการแพทย์39 
20 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 551-2560กองกลางจาก ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการจัดประชุมระดับชาติด้านวิชาการเทคโนโลยีการเชื่อมและการตรวจสอบ
20 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 553-2560กองกลางจาก การยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประกาศ เรื่อง จัดสรรทุนส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพารา ปีงบประมาณ 256113 
19 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 539-2560กองกลางจาก ม.ศิลปากร เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร \"แนวทางการจัดการบริหารสินทรัพย์\"13 
19 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 538-2560กองกลางจาก ม.เชียงใหม่ เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อหารายได้จัดสร้างอาคารเรียนฯ
19 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 540-2560กองกลางจาก มูลนิธิเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่้น เรื่อง ขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศล11 
19 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 531-2560กองกลางเรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำ57 
19 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 532-2560กองกลางเรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร ซึ่งเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่ง คณบดี ผู้อำนวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือสำนัก58 
19 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 534-2560กองกลางจาก สถานพยาบาล เรื่อง ขอปิดทำการบริการ 2 วัน (20-21 เมษายน 2560)11 
19 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว527-2560กองกลางจาก คณะสิ่งแวดล้อม เรื่อง รับสมัครงาน20 
19 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 537-2560กองกลางจาก สถาบันวิทยาชุมชน เรื่อง รับสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล11 
19 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 536-2560กองกลางจาก สถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง รับสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง20 
19 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 528-2560กองกลางจาก คณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง บิดาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลี่ลี อิงศรีสว่าง ถึงแก่กรรม11 
19 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 535-2560กองกลางจาก สถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง รับสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน12 
18 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 525-2560กองกลางจาก คณะอุตสาหกรรมเกษตร เรื่อง บิดาของ นายรัฐรวี จิตรบำรุง ถึงแก่กรรม
18 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 526-2560กองกลางจาก กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เรื่อง บิดาของ นายประจวบ เทียมญาติ ถึงแก่กรรม
12 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 516-2560กองกลางจาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการการบริหารการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหารระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 256069 
12 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 515-2560กองกลางจาก สกอ. เรื่อง สำเนาหนังสือ 2 ฉบับ35 
12 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 514-2560กองกลางจาก กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่อง ขอส่งบทความวิจัยทางวัฒนธรรมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้เผยแพร่ในการประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ \"วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ 7\"10 
12 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 520-2560กองกลางจาก สกอ. เรื่อง สำนาประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการ20 
12 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 521-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง แจ้งประกาศกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 2 ฉบับ13 
12 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 518-2560กองกลางเรื่อง ยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดโครงการประชุมนานาชาติวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี 2560 (World Rabies Day 2017)25 
12 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 519-2560กองกลางจาก กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เรื่อง คู่สมรสของ นางขวัญใจ จันทร์ลภ มรณภาพ11 
12 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 522-2560กองกลางจาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการนานาชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 15 และจัดประชุมวิชาการระดับชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 736 
12 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 517-2560กองกลางจาก ม.ศิลปากร เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรม33 
11 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 509-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดกิจกรรมร้องเพลงมหาวิทยาลัยและรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 256020 
11 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 512-2560กองกลางจาก สกอ. เรื่อง สำเนาหนังสือ 3 ฉบับ17 
11 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 513-2560กองกลางจาก สำนักทะเบียนและประมวลผล เรื่อง ขออนุญาตปิดทำการ วันอังคารที่ 11 เมษายน 256017 
11 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 506-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันรำลึกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ทรงหว่านข้าว ณ เกษตรกลาง บางเขน13 
11 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 511-2560กองกลางจาก ม.บูรพา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2560
11 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 508-2560กองกลางเรื่อง การคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการและนักวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 256039 
11 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 507-2560กองกลางเรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาพนักงานแทนตำแหน่งที่ว่าง21 
11 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 510-2560กองกลางจาก สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบันฯ14 
10 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 503-2560กองกลางจาก ม.ราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256012 
10 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 642-2560กองกลางจาก กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ เรื่อง ขอส่งแผนการจราจร ปิดปรับปรุงประตู20 
10 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 504-2560กองกลางจาก กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 256012 
10 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 502-2560กองกลางจาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม40 
10 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 500-2560กองกลางเรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์35 
10 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 501-2560กองกลางจาก สถาบันการบินพลเรือน เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการการบินสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 327 
07 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 498-2560กองกลางจาก กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เรื่อง บิดาของ นายวินัย อ่วมอิ่ม ถึงแก่กรรม10 
07 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 494-2560กองกลางจาก คณะเกษตร เรื่อง บิดาของ นางสายฝน เสนาะอาจ ถึงแก่กรรม15 
07 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 495-2560กองกลางจาก คณะสังคมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครงาน16 
07 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 496-2560กองกลางจาก มหาวิทยามหิดล เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 41 
07 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 490-2560กองกลางจาก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเผยแพร่ผลงานโครงการในภาพรวม ESCO ก้าวหน้า ประชารัฐก้าวไกล พาไทยประหยัดพลังงาน24 
07 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 491-2560กองกลางจาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง พัฒนบริหารศาสตร์กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน51 
07 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 489-2560กองกลางจาก กรมควบคุมโรค เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แจ้งเวียนประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทคัดย่อ และเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ40 
07 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 497-2560กองกลางจาก คณะเศรษฐศาสตร์ เรื่อง บิดาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิยา สาหร่ายทอง ถึงแก่กรรม14 
05 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 488-2560กองกลางจาก ม.ธรรมศาสตร์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร \\\"เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่ง\\\" รุ่นที่ 615 
05 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 481-2560กองกลางจาก ม.ราชธานี เรื่อง ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ \"ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 2\"
05 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 485-2560กองกลางจาก กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เรื่อง มาตรการรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน วันหยุดเทศกาลสงกรานต์ 2560
05 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 486-2560กองกลางเรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการห้องปฎิบัติการของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์14 
05 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 487-2560กองกลางจาก ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตร \"ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐและวิธีปฏิบัติทางอิเล็กทรอนิกส์\" รุ่นที่ 219 
05 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 483-2560กองกลางจาก สำนักหอสมุด เรื่อง มารดาของนางสาวยุพิน เกียรติสุวิมล ถึงแก่กรรม10 
04 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 479-2560กองกลางจาก สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง ขอแจ้งการจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการของสมาคม19 
03 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 467-2560กองกลางจาก สกอ. เรื่อง สำเนาหนังสือ จำนวน 3 ฉบับ55 
03 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 468-2560กองกลางจาก สำนักงานราชบัณฑิตยสภา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครภาคีสมาชิก สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง12 
03 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 477-2560กองกลางจาก โรงเรียนสาธิตแห่ง มก. เรื่อง บิดาของ นางสาวฐิภาพรรณ บุญมี ถึงแก่กรรม11 
03 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 466-2560กองกลางจาก สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่อง ขอส่งลิงค์การดาวน์โหลดข้อมูลรายงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 255910 
03 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 476-2560กองกลางจาก โรงเรียนสาธิตแห่ง มก. เรื่อง มารดาของ นางสาวเครือวัลย์ ปาวิลัย ถึงแก่กรรม10 
03 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 475-2560กองกลางจาก คณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง มารดาของ ดร.รุจ เอกะวิภาต ถึงแก่กรรม
03 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 478-2560กองกลางจาก คณะเกษตร เรื่อง บิดาของ นายอานนท์ วิชัยวงษ์ ถึงแก่กรรม
03 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 469-2560กองกลางจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมการประชุมและส่งกรณีศึกษาในการประชุมสัมมนาวิชาการ EnT ครั้งที่ 412 
03 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 464-2560กองกลางจาก ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์12 
03 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 470-2560กองกลางจาก ม.พะเยา เรื่อง ขอเชิญชวนส่งบทความลงวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.พะเยา11 
03 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 471-2560กองกลางจาก วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรฯ ม.รังสิต เรื่อง \"เรียนเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ นวัตกรรม นำพาข้าวไทยฝ่าวิกฤติ\"24 
03 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 465-2560กองกลางจาก ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม เรื่อง เชิญเข้าอบรมสัมมนา26 
03 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 473-256059กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเตรียมกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 3636 
03 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 474-2560กองกลางเรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมหอพักนิสิตและค่าปรับต่างๆ ของหอพักนิสิตปรับอากาศ อาคาร 27-31 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน32 
03 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 472-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 256031 
03 เม.ย. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 463-2558กองกลางจาก สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
31 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 462-2560กองกลางจาก คณะเกษตร เรื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ เอกะวิภาต ข้าราชการบำนาญ ถึงแก่กรรม16 
31 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 461-2560กองกลางจาก โครงการ GovConnect การคลัง 4.0 เรื่อง ขอเรียนเชิญและพิจารณาส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม45 
31 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 460-2560กองกลางจาก สำนักงานทรัพย์สิน เรื่อง บิดาของผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สิน ถึงแก่กรรม43 
30 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 458-2560กองกลางจาก คณะสังคมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครงาน18 
30 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 459-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลัเกณฑ์และแนวทางการจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.....พร้อมปฏิทินโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256015 
28 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 455-2560กองกลางจาก สกอ. เรื่อง การยืมตัวข้าราชการ และพนักของหน่วยงานในกำกับของรัฐ เพื่อช่วยดำเนินงานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และโรงพยาบาลจุฬาภรณ์22 
28 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 454-2560กองกลางจาก ม.ราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ10 
28 มี.ค. 2560ศธ 0513.10102/449-2560กองกลางจากบริษัท แบงค็อค เรื่อง ขอแจ้งการจัดงานแสดงสินค้า15 
28 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 457-2560กองกลางจาก คณะอุตสาหกรรมเกษตร เรื่อง สามีของ นางพิกุล ประโคม ถึงแก่กรรม13 
28 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 451-2560กองกลางจาก สำนักทะเบียนและประมวลผล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้15 
28 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 450-2560กองกลางจาก สำนักทะเบียนและประมวลผล เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย21 
28 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 456-2560กองกลางจาก สำนักการศึกษา เรื่อง ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกรุงเทพมหานคร12 
28 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 452-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์40 
28 มี.ค. 2560ศธ 0513.10102/448-2560กองกลางจาก คณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง มารดาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฎฐา เสนีวาส ถึงแก่กรรม14 
24 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 445-2560กองกลางจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง บิดาของ นางสุรีรัตน์ ผลศิลป์ ถึงแก่กรรม17 
23 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 444-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดโครงการประชุมนานาชาติวันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี 2560 (World Rabies Day 2017)37 
23 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 437-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์
23 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 442-2560กองกลางจาก กรมทรัพยากรน้ำ เรื่อง ประชาสัมพันธ์งานสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติและวันน้ำโลก ปี พ.ศ. 2560
23 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว436-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ 14 
23 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 439-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
23 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 440-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
23 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 441-2560กองกลางจาก สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่น
23 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 438-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประชาสัมพันธ์การพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ
23 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 443-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนงบประมาณโครงสร้างพื้นฐานภาพรวมด้านสารสนเทศ ระดับมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม)13 
22 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 432-2560กองกลางจาก ม.ศิลปากร เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร \"กฎและระเบียบสำหรับการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ รุ่นที่ 2\"16 
22 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 417-2560กองกลางจาก ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน เรื่อง ขอเชิญร่วมโครงการอบรมเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน ฯ 14 
22 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 427-2560กองกลางจาก มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม หลักสูตร เศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับผู้บริหาร34 
22 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 414-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม29 
22 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 410-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม24 
22 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 423-2560กองกลางจาก สถาบันการพลศึกษา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการนานาชาติ สถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 727 
22 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 425-2560กองกลางจาก ม.ศิลปากร เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร พัฒนาบุคลากรภาครัฐเกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 320 
22 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 430-2560กองกลางจาก ม.ราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อการเผยแพร่ฯ35 
22 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 426-2560กองกลางจาก ม.ราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ยินดีต้อนรับ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ136 
22 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 431-2560กองกลางจาก ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 256023 
22 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 434-2560กองกลางจาก สำนักทะเบียนและประมวลผล เรื่อง ขอแจ้งปิดทำการ 29 
22 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 411-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประชาสัมพันธ์ โอน - ย้าย ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา20 
22 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 419-2560กองกลางเรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) ของโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ มก.19 
22 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 422-2560กองกลางจาก ม.มหาสารคาม เรื่อง ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่
22 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 420-2560กองกลางจาก กรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง การสรรหาพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนประจำปี 256059 
22 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 429-2560กองกลางจาก ม.ราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ICMSIT 2017
22 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 424-2560กองกลางจาก ม.อุบลราชธานี เรื่อง เผยแพร่วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
22 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 433-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง รับสม้ครสองแข่งขันบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย10 
22 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว409-2560กองกลางจาก โรงเรียนบ้านกระวัน เรื่อง ขอความอนุเคราะห์งบประมาณ15 
22 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 428-2560กองกลางจาก กรมบัญชีกลาง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายหนังสือ แนวคำวินิจฉัยคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่ง เล่ม 115 
22 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 421-2560กองกลางจาก ม.ราชภัฏลำปาง เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ \"คณะครุศาสตร์ 2560 : นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้\"
22 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 413-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ขอเชิญส่งบทความวิจัยจัยเพื่อเผยแพร่11 
22 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 416-2560กองกลางจาก วิทยาลัยสารพัดช่างสีพระยา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์18 
22 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 418-2560กองกลางประกาศคณะกรรมการบริหารทุน ทุนฉลองสมโภชพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เรื่อง รับสมัครนิสิตขอรับทุนฉลองสมโภชพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ปีการศึกษา 256025 
21 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 406-2560กองกลางจาก สถาบันการบินพลเรือน เรื่อง สถาบันการบินพลเรือนเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน ประจำปีการศึกษา 2560
21 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว407-2560กองกลางจาก สถานพยาบาล เรื่อง ขอติดตามการลงทะเบียนสุขภาพประจำปี 256018 
21 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 404-2560กองกลางจาก ม.ราชภัฏภูเก็ต เรื่อง ขยายเวลาในการรับบทความวิจัยในงานนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ
21 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 403-2560กองกลางจาก ม.อีสเทิร์นเอเชีย เรื่อง เรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและส่งผลงานวิจัย
21 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 405-2560กองกลางจาก สกอ. เรื่อง โครงการบรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ44 
20 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 401-2560กองกลางจาก สกอ. เรื่อง สำเนาหนังสือ3 ฉบับ27 
20 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 402-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การส่งผลงานการออกแบบและตั้งชื่อ Mascot ของงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 Thailand Research Expo 201720 
20 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 390-2560กองกลางจาก กรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ (STRATEGIC PR MANAGEMENT) รุ่นที่ 1142 
20 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 389-2560กองกลางจาก สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ
20 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 388-2560กองกลางจาก ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและขอประชาสัมพันธ์34 
17 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 387-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แผนโครงการเงินกู้ 5 ปี (พ.ศ. 2562-2566)21 
17 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 383-2560กองกลางกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง แจ้งการส่งข้อมูลรายงานผลปริมาณการซื้อ-ขายนมโคตาม MOU ปี 2559/2560 ของผู้ซื้อและผู้ขาย21 
17 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 384-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งาน Talent Mobility for Food Innovation 201715 
17 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 381-2560กองกลางจาก สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่ 12 ประจำปี 256020 
17 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 382-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 256015 
17 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 386-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 256075 
17 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 385-2560กองกลางจาก สำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2560
15 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 378-2560กองกลางจาก สำนักงบประมาณ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการใหม่ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงบประมาณ21 
15 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 377-2560กองกลางจาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษ12 
15 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 379-2560กองกลางอัตราค่าธรรมเนียมการใช้สถานนีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์19 
15 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 376-2560กองกลางเรื่อง ให้ปริญญาแก่นิสิต 125 
14 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 370-2560กองกลางจาก กรมประมง เรื่อง ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต12 
14 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 367-2560กองกลางจาก ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาในสังกัดเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ24 
14 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 368-2560กองกลางจาก ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานจัดแสดงละครเวทีเรื่องเสียงของพ่อ
14 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 372-2560กองกลางจาก ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) เรื่อง ขอเชิญชวนร่วมเสนอชื่อ 70 บุคคลต้นแบบและตั้งปณิธานความดี21 
14 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 366-2560กองกลางจาก ม.คริสเตียน เรื่อง ขอเชิญบุคลากรในสังกัดไปร่วมการสัมมนาวิชาการ เรื่อง การขับเคลื่อนระบบบริการพยาบาลสู่ระบบบริการสุขภาพไทย 4.0 14 
14 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 365-2560กองกลางจาก ม.สวนดุสิต เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : กลยุทยธ์การบริหารโลจิสติกส์ห่วงโซ่อุปทานและการสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการดำเนินงานสำหรับองค์กรในยุค 4.011 
14 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 373-2560กองกลางจาก ม.ปทุมธานี เรื่อง เรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 256012 
14 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 371-2560กองกลางจาก ม.บูรพา เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย10 
14 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 369-2560กองกลางจาก ม.มหิดล เรื่อง ขอเรียนเชิญนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ประจำปี 256033 
14 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 364-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์65 
10 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว360-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสาร13 
10 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 358-2560กองกลางจาก กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เรื่อง ขอปิดการจราจรชั่วคราว15 
10 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 357-2560กองกลางจาก สถาบันพระปกเกล้า เชิญชวนส่งข้อเสนองานวิจัย12 
10 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 359- 2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฟังการบรรยายและชมการเสนอผลงานวิจัย
10 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 355-2560กองกลางจาก gistda เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฝคกอบรม หลักสูตร การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยภูมิสารสนเทศ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 \"ศาสตร์พระราชากับประเทศไทย 4.0 : การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยภูมิสารสนเทศ\"27 
10 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 361-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง ขอเชิญประชุมระดับชาติ11 
10 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 363-2560กองกลางจาก สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรม30 
09 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 346-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 ฉบับ (การเตรียมความพร้อมป้องกันไข้หวัดใหญ่ และ การรับรองวุฒิในการบรรจุแต่ตั้งข้าราการครูและบุคลากรทางการศึกษา)15 
09 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 343-2560กองกลางจาก สถาบันคลังสมองของชาติ เรื่อง ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ
09 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 347-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ลงในวารสาร ฯ10 
09 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 350-2560กองกลางจาก สกอ. เรื่อง ขอความร่วมมือประกาศและประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับคัดเลือกเพื่อรับ รางวัลนักวิจัยดีเด่นที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (รางวัล สพสว. : IAD 1-4) ประจำปี 256011 
09 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 342-2560กองกลางจาห สวทช. เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลการอบรม21 
09 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 348-2560กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (เพิ่มเติม)31 
09 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 352-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำวารสาร Kasetsart Journal of Social Sciences16 
09 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 345-2560กองกลางจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง ประชาสันธ์ ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม16 
09 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 351-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 921 
08 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 337-2560กองกลางจาก สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2560
08 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 338-2560กองกลางจาก สำนักศิลปากรที่ 3 เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลอง 666 ปี กรุงศรีอยุธยา 25 ปี มรดกโลก45 
08 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว336-2560กองกลางจาก คณะบริหารธุรกิจ เรื่อง บิดาของ อาจารย์ชนัธฌา ศิวโมกษธรรม ถึงแก่กรรม23 
08 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว339-2560กองกลางจาก สำนักงาน ก.พ. เรื่อง เปิดรับสม้ครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป17 
08 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 340-2560กองกลางจาก สำนักงบประมาณ เรื่อง การบริหารงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256026 
07 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 333-2560กองกลางจาก สำนักงบประมาณ เรื่อง ซ้อมควาเข้าใจและกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบมาณ 2560 ที่เหลือจ่าย28 
07 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 332-2560กองกลางกำหนดอัตราค่าวิเคราะห์ ค่าธรรมเนียมการใช้เครื่องมือและสถานที่ ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์20 
07 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 328-2560กองกลางจาก คณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง มารดาของ นางสาวเสาวนิตย์ ทิพย์เสวก ถึงแก่กรรม11 
07 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 334-2560กองกลางจากสำนักทะเบียนและประมวลผล เรื่อง รับสมัครงาน23 
07 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 329-2560กองกลางจาก โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง บิดาของ นายธีรภพ รักงาม ถึงแก่กรรม11 
07 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 327-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและสอบสัมภาษณ์การรับเข้าศึกษาในระบบรับตรง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU Admission) ประจำปีการศึกษา 2560 เพิ่มเติม81 
06 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 324-2560กองกลางจาก สถาบันภาษาไทยสิรินธร เรื่อง ประชาสัมพันธ์เชิญส่งบุคลากรเข้าอบรม22 
06 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 319-2560กองกลางจาก กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก เรื่อง ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต14 
06 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว317-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา เรื่อง สำเนาหนังสือ จำนวน 2 ฉบับ (เรื่อง กำหนดให้วันที่ 5 ธ.ค. เป็นวันหยุดราชการ และ เรื่อง การศึกษาพิเศษยุทธศาสตร์คันไซ)28 
06 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 323-2560กองกลางจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรอบรม26 
06 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 318-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชธานี เรื่อง ขอเชิญส่งบทความและประชุมวิชาการ18 
06 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 322-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่่อง ขอเชิญนำเสนอผลงานและเข้าร่วมประชุมวิชการ14 
06 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 325-2560กองกลางจาก สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เรื่อง มารดาของ นางอัครเทวี ผลาเกส ถึงแก่กรรม17 
03 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 320-2560กองกลางจาก คณะวนศาสตร์ เรื่อง นายยุทธ นุกูลกิจ อดีตข้าราชการบำนาญ ถึงแก่กรรม21 
02 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 311-2560กองกลางจาก สกอ. เรื่อง สำเนาหนังสือ จากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ
02 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 321-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และการทำเหมืองข้อมูล38 
02 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 313-2560กองกลางจาก สถาบันวิทยาการพลังงาน เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรด้านวิทยาการพลังงานสำหรับนักศึกษา รุ่น 2 (วพศ.2)100 
02 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 310-2560กองกลางจาก สกอ. เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 17 
02 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 314-2560กองกลางเรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ของภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์21 
02 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 308-2560กองกลางจาก ม.ราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสวนสุนันทาวิชาการ ครั้งที่ 6
02 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 309-2560กองกลางจาก กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานแสดงสินค้าเฟอร์นิเจอร์ 2560 (TIFF2017)
01 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 307-2560กองกลางจาก มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง เชิญร่วมผลงานเข้าประกวด รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา ครั้งที่ 1221 
01 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 305-2560กองกลางจาก ศิลปากรสมาคม เรื่อง ขอเชิญร่วมสัมนาครูศิลปการแสดง
01 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 302-2560กองกลางคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง บิดาของ นายภาคิน เกตุแก้ว ถึงแก่กรรม13 
01 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 304-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต เรื่อง ขอเชิญส่งบทความงานวิจัย63 
01 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 303-2560กองกลางสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตร สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์
01 มี.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 306-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม พุทธศักราช 256048 
28 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 297-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา \"โครงการทุนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่ออาเซียนฯ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี\" (เพิ่มเติม)21 
28 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 299-2560กองกลางจาก สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ สสอท.ประจำปี 256050 
28 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 298-2560กองกลางจาก สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานนิทรรศการ \"สืบสานพระราชปณิธาน พระพิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย\"
28 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 294-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาเปิดรับบทความการประชุมระดับชาติ ฯ
28 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 291-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การอบรม18 
28 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 292-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
28 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 300-2560กองกลางจาก บ.ไบแทค จำกัด เรื่อง ขอเชิญร่วมส่งนักศึกษาเข้าสมัครโครงการ DTN BUSINESS PLAN 2017
28 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 293-2560กองกลางจาก กรมหม่อนไหม เรื่อง รับสมัครงาน27 
28 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 301-2560กองกลางจาก ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง นายสมชัย ถาวรบุตร ข้าราชการบำนาญถึงแก่กรรม16 
28 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 289-2560กองกลางจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย16 
27 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 284-2560กองกลางกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่าง ๆ ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์19 
27 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 287-2560กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารางวัลสำหรับผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์28 
27 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 288-2560กองกลางจาก คณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง นายอุดม ครุฑเหิม บิดาของ นางเบ็ญจวรรณ แสนทรัพย์ศิริ ข้าราชการ ถึงแก่กรรม18 
27 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 285-2560กองกลางจาก คณะสิ่งแวดล้อม เรื่อง รับสมัครงาน21 
27 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 286-2560กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการโครงการแข่งขันกีฬาประเพณี ชาวเรือ - ชาวไร่ ประจำปี 2560 25 
24 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 282-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนงบประมาณโครงสร้างพื้นฐานภาพรวมด้านสารสนเทศระดับมหาวิทยาลัย20 
24 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 281-2560กองกลางจาก สำนักหอสมุด เรื่อง บิดาของ นางสาวทัศนีย์ ชื่นแดง ถึงแก่กรรม13 
24 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 283-2560กองกลางจาก กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนการจราจร งาน โครงการเดินวิ่ง ไทยพีบีเอส มินิมาราธอน ครั้งที่ 2
23 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 278-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย29 
23 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 277-2560กองกลางจาก คณะเกษตร เรื่อง มารดาของ นางวนิดา เกื้อแก้ว ถึงแก่กรรม13 
23 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว279-2560กองกลางจาก สำนักทะเบียนและประมวลผล เรื่อง รับสมัครงาน23 
23 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 280-2560กองกลางจาก สมาคมส่งเสริมการวิจัย เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรอบรม28 
22 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 274-2560กองกลางจาก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการประเมินฟุตพริ้นท์น้ำ (Water Footprint)20 
22 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 273-2560กองกลางจาก โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เรื่อง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ12 
22 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 275-2560กองกลางจาก กองกลาง เรื่อง มารดาของ นางจุไร เกิดควน พนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการ23 
22 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 272-2560กองกลางจาก ม.สุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย ฯ38 
22 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 271-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ในรั้วนนทรี ประจำปี 256037 
21 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 265-2560กองกลางจาก สกอ. เรื่อง มาตรการทางการบริหารในการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์
21 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 268-2560กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะที่ 217 
21 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 264-2560กองกลางจาก ม.เชียงใหม่ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่11 
21 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 267-2560กองกลางเรื่อง กำหนดนโยบายในการบริหารงานเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์45 
21 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 266-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่(Innovative Startup) กิจกรรมสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่โดยมีบริษัทขนาดใหญ่เป็นพี่เลี้ยง (Business Brotherhood)29 
21 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 269-2560กองกลางจาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการ \"การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ\" ครั้งที่ 417 
20 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 261-2560กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของวิทยาเกษตรศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพิ่มเติม32 
20 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 260-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ
20 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 258-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรอบรม 28 
20 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 263-2560กองกลางจาก สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 256015 
20 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 252-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง ขอเชิญส่งบทความและเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ฯ 10 
20 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 257-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการ14 
20 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 254-2560กองกลางจาก ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวิภาพแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมสัมนา โอกาส อนาคต เศรษฐกิจชีวภาพของประเทศไทย24 
20 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 253-2560กองกลางจาก กรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง แจ้งผลการรายงานผลปริมาณการซื้อการขายน้ำนมโคของผู้ซื้อและผู้ขายเป็นรายเดือน ผ่านระบบ internet10 
20 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 256-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 ฉบับ (แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวง และ จัดทำเอกสารสรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NETปี 57)
20 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 259-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง เชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสาร
20 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 251-2560กองกลางจาก คณะประมง เรื่อง รับสมัครงาน23 
20 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 262-2560กองกลางจาก คณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง มารดาของ คุณจรินธร ไพศาลสิทธิกานต์ ถึงแก่กรรม11 
20 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 255-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ 34 
17 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 247-2560กองกลางจาก ม.ราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรม58 
17 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 248-2560กองกลางจาก ม.ธรรมศาสตร์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร \"เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่ง\"22 
17 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 249-2560กองกลางจาก ม.ราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ 26 
17 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 246-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ 2519 
17 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 250-2560กองกลางจาก คณะสังคมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดศูนย์จัดการศึกษา โครงการภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์13 
17 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 245-2560กองกลางจาก สำนักงานโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนฯ เรื่อง ขอความอุปถัมภ์โครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ67 
16 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 239-2560กองกลางจาก กองกลาง เรื่อง การให้บริการในช่วงของการจัดสัมมนากองกลาง ประจำปี 2560 20 
16 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 240-2560กองกลางกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการห้องประชุมและโสตทัศนูปกรณ์ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน98 
16 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 240-2-2560กองกลางกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการเครื่องมือและอุปกรณ์ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน124 
16 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 244-2560กองกลางจาก คณะเกษตร เรื่อง บิดาของ นางสาวสุกาญจนา เอี่ยมสุวรรณ์ ถึงแก่กรรม12 
16 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว240-1-2560กองกลางกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการทดสอบวัสดุโครงการบริการและทดสอบวัสดุทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน122 
16 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว242-2560กองกลางกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์33 
16 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 241-2560กองกลางกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (ฉบับที่ 4)22 
16 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 243-2560กองกลางกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์18 
15 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 232-2560กองกลางจาก คณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณาเสนอรายชื่อฯ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเป็นกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ17 
15 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 236-2560กองกลางจาก กรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560
15 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 233-2560กองกลางจาก ม.สุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรม53 
15 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 234-2560กองกลางจาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ17 
15 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 235-2560กองกลางจาก สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม NIDA Academic Forum
15 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 237-2560กองกลางจาก สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน 13 
15 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 238-2560กองกลางจาก ม.สุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
14 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 225-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพสำหรับบุคลากรด้านการบิน16 
14 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 224-2560กองกลางจาก สำนักงานพัฒนาการวิจัยเกษตร เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม18 
14 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 226-2560กองกลางจาก สมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญประจำปี 2559 เรื่องเพาะเห็ดถุงได้กำไร ถ้าทำถูกหลักวิชาการ12 
14 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 227-2560กองกลางจาก สำนักการกีฬา เรื่อง บิดาของ นางสาวนุชรินทร์ ทิพยเนตร16 
14 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 229-2560กองกลางจาก คณะสังคมศาสตร์ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์10 
14 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 228-2560กองกลางจาก คณะวนศาสตร์ เรื่อง บิดาของ นายรุ่งเรือง พูลศิริ ถึงแก่กรรม11 
14 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 223-2560กองกลางอัตราค่าธรรมเนียมการใช้สถานีวิจัยและสถานีฝึกนิสิตวนศาสตร์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์19 
10 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 207-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนผู้ได้รับทุนมูลนิธิฯ ปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระกุศล
10 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 204-2560กองกลางจาก กรมกิจการผู้สูงอายุ เรื่อง ขอเชิญหน่วยงานจัดส่งบุคลาการ เข้าร่วมอบรม16 
10 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 205-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวาการระดับชาติ11 
10 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 219-2560กองกลางจาก ม.สงขลานครินทร์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ24 
10 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 1199-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมระยะสั้น 36 
10 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 203-2560กองกลางจาก กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อการจัดการสารเคมี ครั้งที่ 151 
10 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 209-2560กองกลางจาก สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอเชิญร่วมดครงการประกวด สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้17 
10 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 218-2560กองกลางเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้สิทธิ์พักอาศัยห้องพักของอาคารสวัสดิการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์24 
10 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/206-2560กองกลางจาก คณะดนตรีและการแสดง เรื่อง ขอเชิญส่งบทความวิชาการด้านนตรีและการแสดง เพื่อตีพิมพ์ในวารสารฯ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 217-2560กองกลางจาก กองกลาง เรื่อง การให้บริการในช่วงของการจัดสัมมนากองกลาง ประจำปี 256012 
10 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 220-2560กองกลางจาก สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เรื่อง ขยายเวลารับบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 7
10 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 213-2560กองกลางเรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย สำหรับนิสิตโครงการหลักสูตรปริญญาตรีร่วมนานาชาติสองปริญญา สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมการบินและอวกาศ) และบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 2)17 
10 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 215-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการส่งเสริมศักยภาพศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิต29 
10 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 214-2560กองกลางเรื่อง กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 2)20 
10 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 210-2560กองกลางกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการเครื่องมือชั้นสูงของห้องปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกตรศาสตร์14 
10 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 212-2560กองกลางเรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย สำหรับนิสิตโครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร17 
10 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 211-2560กองกลางเรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย สำหรับนิสิตโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน (ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์16 
10 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 216-2560กองกลางจาก กรมทรัพยากรน้ำ เรื่อง รับสมัครหนัวหน้าศูนย์บริหารจัดการและบรรเทาอุทกภัยระดับภูมิภาค
10 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 221-2560กองกลางจาก คณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง มารดาของ ผศ.วรรณดี สุทธินรากร ถึงแก่กรรม12 
10 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 201-2560กองกลางจาก สถาบันคลังสมองของชาติ เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมนาภารกิจที่ 4 13 
10 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 202-2560กองกลางจาก สถาบันไทยศึกษา เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ 43 
10 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 200-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม ฯ30 
10 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 208-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ13 
09 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 198-2560กองกลางจาก กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เรื่อง นายเทียม สุ่มแก้ว บิดาของ นายประกาศิต สุ่มแก้ว ถึงแก่กรรม
09 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 197-2560กองกลางจาก กองกลาง และสถาบันค้นคว้าและผลิตภัณฑ์อาหาร เรื่อง นายเสริม พรหมพินิจ บิดาของ นางสาวบุษราภรณ์ พรหมพินิจ และสามีของ นางบัวไข พรหมพินิจ ถึงแก้กรรม20 
08 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 183-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง สำหนังสือ ขอเชิญร่วมงานเผยแพร่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ฯ
08 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 191-2560กองกลางจาก TCEB เรื่อง ขอเชิญนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมงาน MICE Career Day ครั้งที่ 3
08 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 189-2560กองกลางจาก ม.ราชภัฏเทพสตรี เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงาน 96 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
08 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 190-2560กองกลางจาก สถาบันคลังสมองของชาติ เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ31 
08 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 188-2560กองกลางจาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม20 
08 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 187-2560กองกลางจาก กองแผนงาน เรื่อง บิดาของ นางสาวประมวล ลือกระจ่าง ถึงแก่กรรม18 
08 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 193-2560กองกลางจาก คณะสิ่งแวดล้อม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์
08 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว185-2560กองกลางจาก สำนักงานตรวจสอบภายใน เรื่อง รับสมัครงาน25 
08 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 179-2560กองกลางจาก กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่อง การดำเนินโครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ. 256011 
08 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 184-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง สำเนาหนังสือ การประชาสัมพันธ์การเยี่ยมชมสถานีเรียนรู้ด้านความปลอดภัยฯ ของศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ปลอดภัยในการทำงาน ฯ12 
08 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 178-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมเสวนาวันภาษาแม่สากล ประจำปี 256027 
08 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 182-2560 กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ ช่องทางรับข้อร้องเรียนของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ
08 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 192-2560กองกลางจาก ม.บูรพา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 256010 
07 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 180-2560กองกลางจาก กองกิจการนิสิต เรื่อง มารดาของนางสาวจันทนา พวงทวาย ถึงแก่กรรม13 
07 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 181-2560กองกลางจาก คณะเกษตร เรื่อง นางสาวสัมฤทธิ์ เผือกคล้าย ลูกจ้างประจำ ถึงแก่กรรม15 
06 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 177-2560กองกลางจาก คณะมนุษย์ศาสตร์ เรื่อง มาดาของ นายทวีศักดิ์ ศรีผ่อง ถึงแก่กรรม10 
06 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 175-2560กองกลางจาก คณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง บิดาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีรเดช มาลีหอม ถึงแก่กรรม15 
06 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 174-2560กองกลางจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง ประกาศทุนวิจัย19 
06 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว172-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง เชิญส่งบทความและประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการเครืองข่ายด้านการจัดการชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับชาติ ครั้งที่ 213 
06 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว173-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานในการสัมมนา18 
06 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 176-2560กองกลางจาก กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ เรื่อง นายจำเนียร เสมแย้ม ลูกจ้างประจำ ถึงแก่กรรม16 
06 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว171-2560กองกลางจากอธิบดีกรมควบุคมโรค เรื่อง ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานประกวด สปอตวิทยุ ฯ 13 
03 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 167-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเที่ยวงาน \"ตามรอยพ่อ กษัตริย์เกษตร\"
03 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 165-2560กองกลางเรื่อง เปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ \"เลือกแนวทาง...วางอนาคต\" ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์27 
03 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 168-2560กองกลางจาก วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ \"นอร์ทเทิร์นวิจัย\" ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 255929 
03 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 169-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2560 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 256110 
03 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 166-2560กองกลางจาก สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
01 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 147-2560กองกลางเปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายประกวดพืชและสัตว์ทางการเกษตร12 
01 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 154-2560กองกลางจาก กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แจ้งกฎกระทรวง 36 
01 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 153-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา การปลูกมันสัมปะหลังแบบมืออาชีพ17 
01 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 161-2560กองกลางจาก ม.เอเชียอาคเนย์ เรื่อง ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 256017 
01 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 159-2560กองกลางจาก สถาบันคลังสมองของชาติ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการบริหารจัดการความต่อเนื่องของระบบงานของมหาวิทยาลัย รุ่น 4
01 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว150-2560กองกลางจาก กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ เรื่อง ขอส่งแผนการจราจรและที่จอดรถวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์11 
01 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 152-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช เรื่อง ขอเชิญร่วมงานพิธีเทศน์มหาชาติ
01 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 164-2560กองกลางจาก ม.ศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ \"มศว วิจัย\" ครั้งที่ 10 38 
01 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 151-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ เรื่อง ขอเชิญส่งบทความและประชุมวิชาการ ฯ12 
01 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 162-2560กองกลางจาก อสมท เรื่อง ขอเชิญส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ u. มี IDEAS ปี 256031 
01 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 157-2560กองกลางจาก สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2560 35 
01 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 158-2560กองกลางจาก คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์32 
01 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 149-2560กองกลางจาก สถาบันคลังสมองของชาติ เรื่อง ประชาสัมพันธ์หลักสูตร กฎหมายมหาชนกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 3
01 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 148-2560กองกลางประชาสัมพันธ์หลักสูตรโครงการวิจัยฯ กับมาตรการยกเว้นภาษี 300 %50 
01 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 160-2560กองกลางจาก สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ
01 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 163-2560กองกลางจาก สถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ เรื่อง ขอเรียนเชิญชมการแข่งขันธุรกิจ
01 ก.พ. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 156-2560กองกลางจาก สถานีวิจัยลพบุรี เรื่อง มารดาของ นายเตือน สีลา ถึงแก่กรรม
31 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 146-2560กองกลางจาก สถาบันคลังสมองของชาติ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น 1623 
31 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 140-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอใใช้งบประมาณงบกลาง รายการเงินสำรองเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเืพ่อแก้ไขหรือเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายในบางกรณี พงศ. 255914 
31 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 144-2560กองกลางจาก กรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลที่เห็นสมควรเป็นกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ29 
31 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 143-2560กองกลางจาก ม.เชียงใหม่ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 19 
31 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 141-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แจ้งเรื่องการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปี พ.ศ. 256021 
31 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 145-2560กองกลางจาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ17 
31 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 142-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอส่งสำเนา เรื่อง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเยาวชนและสมาชิก to be number one เข้าร่วมประกวดฯ
30 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 136-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญร่วมงานสัมมนาการเรื่อง รักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน10 
30 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว137-2560กองกลางจาก สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง รุดหน้าเข้าสู่ปฏิบัติการ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐฯ64 
30 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 134-2560กองกลางจาก กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เรื่อง การประชุมวิชาการ \"การแพทย์โฮมีโอพาธีย์\"13 
30 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 129-2560กองกลางจาก ม.สวนดุสิต เรื่อง ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม52 
30 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 138-2560กองกลางจาก สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง ขอขยายระยะเวลาและเพิ่มเงินรางวัลโครงการประกวดมิวสิควีดีโอประกอบเพลง เธอ 11 
30 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 130-2560กองกลางจาก ชมรมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและภาษาแห่งประเทศไทย เรื่อง การอบรมหลักสูตร ศิลปะการพูด การเป็นพิธีกร และการจัดพิธีการ39 
30 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 135-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง เสนอรายชื่อผุ้สมควรได้รับการเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น ฯ22 
30 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 127-2560กองกลางจาก สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 256015 
30 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 131-2560กองกลางเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์จับสลากห้องพักอาคารสวัสดิการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์41 
30 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 132-2560กองกลางจาก คณะสิ่งแวดล้อม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย26 
30 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 139-2560กองกลางจาก กองกิจการนิสิต เรื่อง มารดาของ นายสุรินทร์ คงชุ่ม ถึงแก่กรรม13 
30 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 128-2560กองกลางจาก ม.นเรศวร เรื่อง ขอเชิญร่วมงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560 (Regional Research Expo 2017)12 
26 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 123-2560กองกลางจากกระทรวงการคลัง เรื่อง การเบิกจ่ายงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร30 
26 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว124-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 1116 
26 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 126-2560กองกลางจาก กองคลัง เรื่อง บิดาของ นางสาวสุทรา วงษ์วันทนีย์ ถึงแก่กรรม29 
26 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 125-2560กองกลางชมเชยการปฏิบัติหน้าที่พลเมืองดี21 
25 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 119-2560กองกลางจาก กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ แจ้งของเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์จับฉลาก วันจับสลาก และวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าพัก อาคารสวัสดิการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์20 
25 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 120-2560กองกลางจาก คณะสังคมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครงาน22 
25 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 121-2560กองกลางแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลงานทางวิชาการในการจัดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์54 
24 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว111-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร28 
24 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 116-2560กองกลางจาก สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร \"การบริหารด้านบัญชีการเงินสำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานหน่วยงานภาครัฐ\"45 
24 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 114-2560กองกลางจาก คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมงานและประชาสัมพันธ์การจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 411 
24 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 118-2560กองกลางจาก ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร \"การกำกับดูแลและบังคับใช้กฎหมายในตลาดเงินตลาดทุนรุ่น 2\"36 
24 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 115-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง พระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 254515 
24 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 105-2560กองกลางจาก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ขอเชิญรับฟังการเสวนาวิชาการ ในการจัดประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 13 
24 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว104-2560กองกลางจาก มูลนิธิเพื่อสังคมไทย เรื่อง ขอเชิญชวนสนับสนุนกิจกรรมการกุศล14 
24 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 109-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ ฯ 14 
24 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 112-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอเชิญชวนร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้10 
24 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 106-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง ข้อสังการของนายกรัฐมนตรี ฯ18 
24 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 108-2560กองกลางจาก สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง ขอเชิญชวนสม้ครขอรับทุนวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 256012 
24 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 113-2560กองกลางจาก คณะเศรษฐศาสตร์ เรื่อง บิดาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญธรรม รจิตภิญโญเลิศ ถึงแก่กรรม13 
24 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว107-2560กองกลางจาก กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เรื่อง แผนการจราจรงานเกษตรแฟร์ ประจำปี พ.ศ. 256039 
24 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว110-2560กองกลางจาก สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอเชิญประชุมวิชาการ 24 
24 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 117-2560กองกลางจาก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการและเผยแพร่ผลงานสถาบันน้ำ16 
23 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 88-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง ประชาสัมพันธ์การอบรม33 
23 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 92-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา22 
23 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 95-2560กองกลางจาก กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แจ้งพระราชบัญญัติวัตถุุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2559
23 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 89-2560กองกลางจาก กรมปศุสัตว์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ มหกรรมไก่พื้นเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 256017 
23 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 94-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญร่วมงาน วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2560 และงานมหกรรมสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ ฯ11 
23 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 93-2560กองกลางจาห สภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดมารยาทในเขตกรุงเทพ ประจำปี 256066 
23 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว -2558กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 256023 
23 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 100-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ \"ป่ารักน้ำที่มีชีวิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์\"39 
23 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 101-2560กองกลางเรื่อง ยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการ \"ลุ่มน้ำก่ำที่มีชีวิต\" มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร23 
23 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 98-2560กองกลางจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง บิดาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฆนิศา รุ่งแจ้ง ถึงแก่กรรม13 
23 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 86-2560กองกลางจาก คณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง บิดาของ รศ.พรทิพย์ ไชยโส ถึงแก่กรรม18 
23 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 97-2560กองกลางจาก คณะเกษตร เรื่อง มารดาของ นายประวิท ระยับศรี(คณะเกษตร) และนางอำนวย แตงจาด(โรงเรียนสาธิตแห่ง มก.) ถึงแก่กรรม16 
23 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 87-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ปี 256016 
23 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว90-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ขอเชิญประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 9 ปี 2560 12 
23 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 91-2560กองกลางจาก สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เรื่อง ขอเชิญร่วมการสัมมนา20 
20 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 80-2560กองกลางจาก สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร \"การคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) เพื่อการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย รุ่นที่ 618 
20 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 78-2560กองกลางยกเลิกใบเสร็จรับเงิน15 
20 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 84-2560กองกลางกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้สถานที่ ห้องประชุม ห้องบรรยาย ห้องเรียน และการใช้บริการโสตทัศนูปกรณ์ของภาควิชาในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์25 
20 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 85-2560กองกลางจาก สำนักนโยบายและแผนพลังงาน เรื่อง การสมัครขอรับทุนการศึกษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 256014 
20 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 79-2560กองกลางให้นิสิตหยุดเรียน36 
20 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 82-2560 กองกลางจาก สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เรื่อง การสมัครขอรับทุนการศึกษาในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 256011 
20 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 83-2560กองกลางกำหนดอัตราค่าบริการทางวิชาการของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 2)27 
19 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 77-2560กองกลางจาก คณะอุตสาหกรรมเกษตร เรื่อง บิดาของ รองศาสตราจารย์ ดร.ธนโชติ บุญวรโชติ ถึงแก่กรรม14 
18 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 75-2560กองกลางจาก กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เรื่อง แจ้งแผนผังการจัดการจราจรบริเวณโดยรอบโรงเรียนสาธิตฯ งานเกษตรแฟร์ประจำปี พ.ศ. 256019 
18 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 73-2560กองกลางเปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2560 เพิ่มเติมและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 256050 
18 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 76-2560กองกลางจาก กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เรื่อง แจ้งกำหนดการเข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการกางเต็นท์โดม14 
18 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 74-2560กองกลางจาก คณะประมง เรื่อง ขออนุมัติหยุดทำการ ในวันที่ 19 มกราคม 256018 
17 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 70-2560กองกลางจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง บิดาของ นายวีรชัย ชัยวรพฤกษ์ ถึงแก่กรรม16 
17 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 71-2560กองกลางจาก บัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ขอปิดทำการ ระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 256020 
16 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 67-2560กองกลางจาำ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย
16 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 68-2560กองกลางจากมหาวิทยาลัยรามคำแห่ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต20 
16 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 66-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบล เรื่อง ขอเชิญส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสาร22 
16 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 65-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรม25 
16 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 60-2560กองกลางจาก กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่นๆ ในการบริหารโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (ฉบับที่ 3)34 
16 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 61-2560กองกลางเรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (โครงการ วมว.มก.)24 
16 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 59-2560กองกลางเรื่อง กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่นๆ ในการบริหารโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์27 
16 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 62-2560กองกลางเรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์34 
13 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 54-2560กองกลางจาก ม.เวสเทิร์น เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 847 
13 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 55-2560กองกลางจาก สกอ. เรื่อง เชิญชวนส่งบทความต้นฉบับเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย.20 
13 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 58-2560กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหนังสือ \"ทำเนียบเกษตรศาสตร์ ปราดเปรื่อง\" รุ่นที่ 1-1622 
13 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 63-2560กองกลางจาก กองการเจ้าหน้าที่ เรื่อง มารดาของ นางธีรวรรณ โศภิษฐนภา ถึงแก่กรรม29 
13 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 57-2560กองกลางจาก โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี เรื่อง นายนคร เหลืองประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี ถึงแก่กรรม49 
12 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 52-2560กองกลางจาก มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่อง โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมาย79 
12 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 51-2560กองกลางจาก สภาปัญญาสมาพันธ์ เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ15 
12 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 50-2560กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 ของ มก.24 
12 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 53-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 256032 
11 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 49-2560กองกลางจาก สถาบันคลังสมองของชาติ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร \"การบริหารความขัดแย้งในมหาวิทยาลัย\"25 
11 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 45-2560กองกลางจากกรมควบคุมโรค เรื่อง ขอเชิญข้าร่วมประชุมวิชาการด้านโรค ฯ21 
11 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 42-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกาศกรรมการสรรหาอธิการบดี 34 
11 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 47-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ฯ19 
11 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 48-2560กองกลางจาก สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เรื่อง ขออนุมัติหยุดทำการ22 
11 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 43-2560กองกลางจาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการะประชุมทางวิชาการวิศวกรรมอาหารแห่งชาติ ครั้งที่ 319 
10 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 40-2560กองกลางว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 255977 
10 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 41-2560กองกลางว่าด้วยการบริหารโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2559228 
09 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 35-2560กองกลางจาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม NIDA Academic Forum
09 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 39-2560กองกลางจาก กรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง เปิดรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการจัดทำกฎกระทรวงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมาตรการตอบโต้การอุดหนุน ฯ 10 
09 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 32-2560กองกลางจาก สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ \"ด้านการจัดประชุมและนิทรรศการ\" ครั้งที่ 766 
09 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 38-2560กองกลางจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ30 
09 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 37-2560กองกลางจาก ม.ธรรมศาสตร์ เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านการระหว่างประเทศและการพัฒนา21 
09 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 27-2560กองกลางจาก ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 2733 
09 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 31-2560กองกลางจาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการแจ้งเวียนประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 17 
09 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 26-2560กองกลางจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาท่องเที่ยวมั่นคง สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน54 
09 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 33-2560กองกลางจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัตการ37 
09 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 36-2560กองกลางจาก ม.ราชภัฏพระนคร เรื่อง ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา11 
09 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 34-2560กองกลางจาก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมศึกษาดูงานเพื่อเสริมทักษะการทำงานด้านการบริหารจัดการน้ำและดูงานนิทรรศการ Inter Aqua 2017 ณ ประเทศญี่ปุ่น11 
06 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 24-2560กองกลางจาก สำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง แจ้งเกี่ยวกับคู่มือการนำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ไปสู่การปฏิบัติ18 
06 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 23-2560กองกลางจาก สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดมิวสิควีดีโอประกอบเพลง \\\"เธอ\\\"15 
06 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 19-2560กองกลางจาก คณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง มารดาของ นายอิศเรศ สิงหไพศาล ถึงแก่กรรม22 
06 ม.ค. 2560ศธ 0513.10102/ว 25กองกลางจากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่องขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ครั้งที่ 119 
06 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 21-2560กองกลางจาก มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ เรื่อง โครงการอบรมหลักสูตร \"ผู้นำยุคใหม่เครื่อข่ายอาเซียน\" รุ่นที่ 326 
06 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 20-2560กองกลางจาก โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เรื่อง เปลี่ยนเวลารับบัตรคิว17 
06 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 22-2560กองกลางจาก ม.บูรพา เรื่อง ขออนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการฯ เชิญชวนส่งนักเรียน นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการโครงการ 1 ทศวรรษ รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ชายฝั่งทะเลตะวันออก76 
05 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 17-2560กองกลางจาก โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เรื่อง งดให้บริการตรวจรักษา19 
05 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 18-2560กองกลางจาก คณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง นายกานต์ เงินเหรียญ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ (บุตรชายของ นางราตรี เงินเหรียญ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ คณะบริหารธุรกิจ) ถึงแก่กรรม25 
04 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 13-2560กองกลางจาก สกอ. เรื่อง สำเนาหนังสือสำนักงานรัฐมนตรี เรื่อง ประกาศเฉลิมพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว19 
04 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 15-2560กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อการปรับปรุงประกาศ กสทช. ฯ31 
04 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 05-60กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอเชิญชวนส่งผลงานการจัดการสอน23 
04 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 12-2560กองกลางจาก สำนักงานพุทธมณฑล เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการพบพระพบธรรมในวันธรรมสวนะ ณ วิหารพุทธมณฑล15 
04 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 10-2560กองกลางจาก กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่อง ขอความร่วมมือพิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ฯ89 
04 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 14-2560กองกลางจาก กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง การขออนุญาตเข้าเก็บข้อมูลเพื่อการศึกษาวิจัยกับเด็ก เยาวชน และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน13 
04 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 08-2560กองกลางจาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ขอเสนอหลักสูตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256053 
04 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 03-2560กองกลางจาก สำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการอบรม 38 
04 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 09-2560กองกลางจาก สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ขอนแก่น เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ38 
04 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 16-2560กองกลางจาก คณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง บิดาของ ดร.คทารัตน์ ชูศรีเอี่ยม ถึงแก่กรรม14 
04 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 06-60กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนอุดหนุนการวิจัยปีงบประมาณ 2560 แผนงานพลังงานทดแทนภายใต้โครงการความร่วมมือไทย-จีน26 
04 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 01-2560กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการผลิตรายการโทรทัศน์วันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 74 ปี24 
04 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 07-2560กองกลางจาก คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ขอเชิญเข้าฟังปาฐกถาศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ครั้งที่ 855 
04 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 04-2560กองกลางจาก สาธารณสุขจังหวัดเลย เรื่อง ขอเชิญร่วมงานมหกรรมแพทย์แผนไทย20 
04 ม.ค. 2560ที่ ศธ 0513.10102/ว 11-2560กองกลางจาก ม.รังสิต เรื่อง ขอเชิญนำเสนอบทความวิจัยและงานสร้างสรรค์ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 256032 

[ย้อนกลับ]

   หมายเหต: เปิดอ่าน(ครั้ง) * คือ จำนวนครั้งที่ผู้ใช้คลิกเปิดอ่านเอกสาร เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2554