หน่วยงาน : กองกลาง  หนังสือเวียนปี 2561      [ย้อนกลับ]
วัน เดือน ปีเลขที่หนังสือประเภทหนังสือชื่อเรื่องเปิดอ่าน(ครั้ง) *
23 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 106-2561ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์The University s policies to enhance the morality and transparency of the University Administrators of Kasetsart University
23 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 117-2561ประกาศแต่งตั่งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆเรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในคณะอนุกรรมการฝ่ายประกวดพืชและสัตว์ทางการเกษตร (เพิ่มเติม)
23 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 118-2561ประกาศแต่งตั่งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยโครงการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการขับเคลื่อน Thailand 4.0 และ Innovation Hub - Agriculture and Food เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0
23 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 114-2561ประกาศสภาอื่น ๆเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทบทวนระเบียบและข้อบังคับด้านการเงิน งบประมาณ และพัสดุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์13 
23 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 119-2561ประกาศทั่วไปจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่ิอง การสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 ตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ. 2561-2564)
23 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 116-2561ประกาศสภาอื่น ๆเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทบทวนข้องบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาผู้บริหารส่วนงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์11 
23 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 115-2561ประกาศสภาอื่น ๆเรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองเรื่องเข้าวาระที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์11 
23 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 113-2561ประกาศทั่วไปจาก สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ เรื่อง ขอส่งประกาศ \"การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2561\"
22 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 108-2561ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการเครื่องมือและอุปกรณ์ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
22 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 109-2561ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการทดสอบความเที่ยงตรงมาตรวัดแรงดันของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
22 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 110-2561ประกาศรับสมัครงานจาก คณะสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน22 
22 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 107-2561ประกาศรับสมัครงานจาก สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
22 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 105-2561ประกาศถึงแก่กรรมจาก สำนักหอสมุด เรื่อง บิดาของ นางณราวดี วงค์ลังกา ถึงแก่กรรม10 
22 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 112-2561ประกาศถึงแก่กรรมจาก คณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง บิดาของ นางสาวทิพวรรณ กลิ่นประยงค์ ถึงแก่กรรม
22 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 111-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก ม.มหาสารคาม เรื่อง ขอเชิญส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย และเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ
22 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 104- 2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม เรื่อง เชิญเข้าร่วมการสัมมนา19 
22 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 97 - 2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการทางวัฒนธรรม
22 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 95 - 2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ขอเชิญส่งบทความ และประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการ ฯ10 
22 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว103- 2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ14 
22 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 96 - 2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม17 
22 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 102 - 2561ประกาศทั่วไปจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การขยายเวลากำหนดส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการ
22 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 94 - 2561ประกาศทั่วไปจาก มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งผลงานเพื่อเผยแพร่ในวารสาร16 
22 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 99 - 2561ประกาศทั่วไปจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง แจ้งประกาศกระทรวงสาธารณสุข
22 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 93 - 2561ประกาศทั่วไปจาก สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติ ฯ \"ศิลปาธร\" ปี 2561
22 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 98 - 2561ประกาศทั่วไปจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง แจ้งประกาศเกี่ยวกับด่านตรวจสอบวัตถุออกฤทธิ์
19 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 990-2561ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
19 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 79-2561คำสั่งอื่น ๆเรื่อง แก้ไขชื่อคณะทำงานและเลขานุการในคณะทำงานเพื่อปรับปรุงและพัฒนาเว็บเพจฝ่ายวิจัย - บริการวิชาการ12 
19 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 91 - 2561ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการจัดงาน 75 ปี พืชไร่คืนถิ่น21 
19 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 92 - 2561ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดสร้างพระพุทธชินสีห์ (ภปร.) ที่ระลึก 75 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์40 
19 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 80-2561ประกาศแต่งตั่งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆเรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาสำนักทะเบียนและประมวลผล68 
19 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 87-2561ประกาศรับสมัครงานจาก สถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร
19 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 84-2561ประกาศรับสมัครงานจาก ม.มหิดล เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย25 
19 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 86-2561ประกาศรับสมัครงานจาก ม.ราชภัฏเทพสตรี เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ
19 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 88 - 2561ประกาศถึงแก่กรรมจาก สำนักทะเบียนและประมวลผล เรื่อง บิดาของ นายณรงค์ฤทธิ์ โอวาทสาร ถึงแก่กรรม12 
19 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 89 - 2561ประกาศถึงแก่กรรมจาก สำนักทะเบียนและประมวลผล เรื่อง บิดาของ นางจารุณี สอนน้อย ถึงแก่กรรม20 
19 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 83-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก ม.มหิดล เรื่อง ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งบุคคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมระยะสั้น ประจำปี 256121 
19 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 85-2561ประกาศทั่วไปจาก กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เรื่อง ขอแจ้งผังการจัดการจราจรรอบโรงเรียนสาธิตฯ งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2561
19 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 82-2561ประกาศทั่วไปจาก ม.ศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการ11 
19 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 81-2561ประกาศทั่วไปจาก สภานิติบัญญัติ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
19 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 90-2561ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
18 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 75-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก สถาบันคลังสมองของชาติ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ \"การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 4:พลิกโฉมอุดมศึกษา เพื่อสร้างคนยุคใหม่\"21 
18 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 74-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก ม.เทคโนโลยีมหานคร เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการอบรมและขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวการอบรม15 
18 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 73-2561ประกาศทั่วไปจาก กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เรื่อง ขออนุมัติหลักการการจัดการจราจรรอบโรงเรียนสาธิตฯ งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 256128 
18 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 78 - 2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก มหาวิทยาลัยสงขลาราชนครินทร์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
18 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 76-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก สถาบันคลังสมองของชาติ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร\"การบริหารความขัดแย้งในมหาวิทยาลัย\" รุ่นที่ 326 
17 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 72-2561ประกาศทั่วไปจาก ม.เอเชียอาคเนย์ เรื่อง ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 256116 
16 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 69 - 2561ประกาศถึงแก่กรรมจาก บัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง มารดาของ นางสาวธมลวรรณ ลาภจิตร์ ถึงแก่กรรม47 
16 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 68-2561ประกาศถึงแก่กรรมจาก คณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง นางสุมาลี ลาภจิตร์ ลูกจ้างประจำเกษียณอายุ ถึงแก่กรรม47 
15 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 67 - 2561ประกาศถึงแก่กรรมจาก คณะสัตวพทยศาสตร์ เรื่อง รศ.น.สพ.สุพจน์ เอนกวนิช ข้าราชการบำนาญ ถึงแก่กรรม23 
15 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 65 - 2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก ม.ราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย14 
15 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 64 - 2561ประกาศทั่วไปจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การเสนอชื่อบุคคลขึ้นทะเบียนผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำปี 256121 
15 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 62 - 2561ประกาศทั่วไปจาก องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าว และร่วมฟังการเสวนา13 
15 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 66 - 2561ประกาศทั่วไปจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ประกาศระบุชื่อและประเภทยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 256010 
15 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 63 - 2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีมอบโล่พระราชทานฯ และฟังการบรรยายพิเศษ20 
12 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 61 - 2561ประกาศถึงแก่กรรมจาก คณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง มารดาของ ผศ.น.สพ.ดร.สัญชัย ลักษณโกเศศ ถึงแก่กรรม13 
12 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 58-2561ประกาศทั่วไปจาก ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประชาสัมพันธ์16 
12 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 59- 2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ เรื่อง ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ ฯ10 
12 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 57 - 2561ประกาศกิจกรรมมหาวิทยาลัยให้นิสิตหยุดเรียน125 
11 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 54-2561ประกาศทุนการศึกษาจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง การเปิดรับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเกษก (คปก.) รุ่นที่ 2133 
11 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 52 - 2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุม32 
11 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 55 - 2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก มหาวิทยาลัยราขภัฏสวนสุนันทา เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ23 
11 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 56 - 2561ประกาศกิจกรรมมหาวิทยาลัยจาห บัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ขอแจ้งปิดทำการ58 
10 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 43 - 2561ประกาศถึงแก่กรรมจาก สำนักงานตรวจสอบภายใน เรื่อง บิดาของ นางทัศรียา มลมิตร ถึงแก่กรรม15 
10 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 46-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม43 
10 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 48 - 2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม52 
10 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 47 - 2561ประกาศทั่วไปจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง ขอเชิญร่วมงานเกษตรสุรนารี 61 16 
10 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 45- 2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม32 
10 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 50 - 2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ19 
10 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 44 - 2561ประกาศทั่วไปจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การโอนข้าราชการ29 
10 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 49 - 2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร38 
09 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 42 - 2561ประกาศถึงแก่กรรมจาก คณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง มารดาของ ดร.ชาติเฉลิม รักษากุล ถึงแก่กรรม14 
08 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 40 - 2561ประกาศแต่งตั่งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษถาคฤดูร้อน พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 30)22 
08 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 39 - 2561ประกาศแต่งตั่งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำข้อเสนอการติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าในพื้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์47 
08 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 32 - 2561ประกาศถึงแก่กรรมจาก คณะสิ่งแวดล้อม เรื่อง บิดาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐชา ชัยชนะ ถึงแก่กรรม27 
08 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 34 - 2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง เชิญส่งผลงานและเข้าร่วมประชุมวิชาการรับดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 256113 
08 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 38 - 2561ประกาศทั่วไปจาก สำนักคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง แจ้งกฎหมายใหม่20 
08 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 41 - 2561ประกาศทั่วไปเรื่อง แก้ไขชื่อคณะกรรมการประจำศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านอ้อย15 
08 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 37- 2561ประกาศทั่วไปจาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทคัดย่อ บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ13 
08 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 36-2561ประกาศทั่วไปจาก มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านการเมือง การบริหารและกฎหมาย10 
08 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 33 - 2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ \"งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561\"18 
05 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 12 -2561ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 256152 
05 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 14-2561ประกาศทั่วไปจาก คณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง ขออนุม้ติปิดภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง17 
05 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 13-2561ประกาศรับสมัครงานจาก สถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง รับสมัครงาน16 
05 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 31-2561ประกาศถึงแก่กรรมจาก คณะเศรษฐศาสตร์ เรื่อง บิดาของ นางสาววรรณพร ฉัตรทอง ถึงแก่กรรม
05 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 15-2560ประกาศถึงแก่กรรมจาก กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เรื่อง มารดาของ นางสาวนุชนารถ ประสมทรัพย์ ถึงแก่กรรม12 
05 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 23-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก ม.มหิดล เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ
05 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 20-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก ม.ราชภัฏสงขลา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 12
05 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 18-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ เรื่อง โครงการอบรมหลักสูตร \"ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน\" รุ่นที่ 614 
05 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 24-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก ม.รังสิต เรื่อง ขอเชิญนำเสนอบทความวิจัยและงานสร้างสรรค์ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2561
05 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 27-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก สวทช. เรื่อง ส่งบุคคลเข้าร่วมการฝึกอบรม24 
05 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 19-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เรื่อง เชิญเข้าร่วมงานสัมมนาหลักสูตร \"ความรู้เบื้องต้นภายใต้โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสนับใจตามมาตรฐานของประเทศไทย\"12 
05 ม.ค. 2561ที่ ศธ 0513.10102/ว 22-2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก ควอท เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ17 
05 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 17-2561ประกาศทั่วไปจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมงานปาฐกถาศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ครั้งที่ 9
05 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 30-2561ประกาศทั่วไปจาก สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขอเชิญหน่วยงานเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ13 
05 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 26-2561ประกาศทั่วไปจาก ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยฯ
05 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 21-2561ประกาศทั่วไปจาก สำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ กิจการเคลื่อนที่ทางบกและกิจการประจำที่ ย่านความถี่ 137 - 174 เมกะเฮิรตซ์ (MHZ) (ฉบับที่ 2)
05 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 29-2561ประกาศทั่วไปจาก กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่อง ขอความร่วมมือพิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทยฯ
05 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 28-2561ประกาศทั่วไปจาก ม.ขอนแก่น เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมค่ายบัณฑิตศึกษา ม.ขอนแก่น
05 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 25-2561ประกาศทั่วไปจาก สกอ. เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ \"ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร\"
05 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 16-2561ประกาศแต่งตั่งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมใหม่ (Innovative Startup) กิจกรรมสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่โดยบริษัทขนาดใหญ่เป็นพี่เลี้ยง(Business Brotherhood) สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เพิ่มเติม)10 
04 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 0006-2560ประกาศรับสมัครงานจาก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รับสมัครงาน22 
04 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 0004-2561ประกาศทั่วไปจาก มูลนิธิคนตาบอดไทย เรื่อง ขอเชิญร่วมสนับสนุนโครงการผลิตหนังสือระบบเดซีเพื่อการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์
04 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 10-2561ประกาศทั่วไปจาก สกอ. เรื่อง การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 256118 
04 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 11-2561ประกาศทั่วไปจาก คณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้บริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์37 
03 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 0003-2560ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการผลิตรายการพิเศษวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 75 ปี44 
03 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 0002-2560คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆแต่งตั้งที่ปรึกษาในคณะกรรมการนโยบายการรับเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มก. เพิ่มเติม19 
03 ม.ค. 2561ศธ 0513.10102/ว 0001-2560คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนกิจกรรมนักกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์34 

[ย้อนกลับ]

   หมายเหต: เปิดอ่าน(ครั้ง) * คือ จำนวนครั้งที่ผู้ใช้คลิกเปิดอ่านเอกสาร เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2554