หน่วยงาน : กองการเจ้าหน้าที่  หนังสือเวียนปี 2561      [ย้อนกลับ]
วัน เดือน ปีเลขที่หนังสือประเภทหนังสือชื่อเรื่องเปิดอ่าน(ครั้ง) *
22 ม.ค. 2561ป390/2561ประกาศแต่งตั่งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์15 
22 ม.ค. 2561124/2561คำสั่งอื่น ๆขอพ้นจากตำแหน่งรองคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร และผู้รักษาการแทน (ผศ.ชื่นจิต แก้วกัญญา)
19 ม.ค. 2561105/2561คำสั่งอื่น ๆขอพ้นจากตำแหน่งรองหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร และผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชา ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (รศ.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์)
19 ม.ค. 2561ป337/2561ประกาศทั่วไปขอพ้น แต่งตั้ง และปรับเปลี่ยนกรรมการในคณะกรรมการประจำคณะเกษตร กำแพงแสน (ผศ.อรประพันธ์ ส่งเสริม และอีก 2 ราย)11 
19 ม.ค. 2561103/2561คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ (รศ.รองลาภ สุขมาสรวง)
19 ม.ค. 2561106/2561คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (นายชัยวัฒน์ เทพสาร)19 
19 ม.ค. 2561101/2561คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งรองคณบดีคณะวนศาสตร์ (เพิ่มเติม) (นายสุรินทร์ อ้นพรม)17 
19 ม.ค. 2561102/2561คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีคณะวนศาสตร์ ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (เพิ่มเติม) (นายสุรินทร์ อ้นพรม)
19 ม.ค. 256199/2561คำสั่งอื่น ๆขอพ้นจากตำแหน่งหัวหน้าภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร (รศ.วิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล)16 
19 ม.ค. 2561100/2561คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร (ผศ.รติยา ธุวพาณิชยานันท์ และอีก 2 ราย)
19 ม.ค. 2561104/2561คำสั่งอื่น ๆขอพ้นจากตำแหน่งรองหัวหน้าภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร และผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชา ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (รศ.นันทวัน เทอดไทย)
18 ม.ค. 2561ปขมท.19/ว 137ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 632 
18 ม.ค. 25611251/6585.77ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมการสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาอบรมหลักสูตรนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์การและสังคมอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 220 
18 ม.ค. 256156/2561คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ (นายภักดี คบกลาง และนายโกศล จันทรเสนา)12 
12 ม.ค. 256138/2561คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (เพิ่มเติม) (ผศ.ประเสริฐศักดิ์ กายนาคา และ ผศ.จุฑามาศ บัตรเจริญ)
12 ม.ค. 256137/2561คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ (เพิ่มเติม) (ผศ.ประเสริฐศักดิ์ กายนาคา และ ผศ.จุฑามาศ บัตรเจริญ)
12 ม.ค. 256133/2561คำสั่งอื่น ๆขอพ้นจากตำแหน่งรองหัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ และผู้รักษาการแทน (น.ส.นฤมล ช้างบุญมี)11 
12 ม.ค. 25613304/2560คำสั่งมอบอำนาจในการปฎิบัติราชการมอบอำนาจให้ผู้ช่วยคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ (นายพิชัย จิรวัฒนาพงศ์ และ ผศ.เกรียงไกร วิฑูรย์เสถียร)10 
12 ม.ค. 25613303/2560คำสั่งมอบอำนาจในการปฎิบัติราชการมอบอำนาจให้ผู้ช่วยคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ (นายพิชัย จิรวัฒนาพงศ์ และ ผศ.เกรียงไกร วิฑูรย์เสถียร)
12 ม.ค. 256143/2561คำสั่งมอบอำนาจในการปฎิบัติราชการมอบอำนาจให้รองผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (น.ส.ดาลัด ศิริวัน)11 
12 ม.ค. 256134/2561คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งผู้รักษาการแทน ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ คณะเกษตร ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (น.ส.อรวรรณ คำดี และ นางขนิษฐา เสลาคุณ)31 
12 ม.ค. 256136/2561คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (น.ส.สุนีย์รัตน์ วุฒิจินดานนท์ และอีก 2 ราย)
12 ม.ค. 256132/2561คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (ผศ.รวิพิมพ์ ฉวีสุข และอีก 3 ราย)18 
12 ม.ค. 256135/2561คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ (น.ส.สุนีย์รัตน์ วุฒิจินดานนท์ และอีก 2 ราย)12 
11 ม.ค. 2561สขอ.25.12/2560ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมขอเชิญส่งข้าราชการ/พนักงานเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต55 
08 ม.ค. 25613298/2560คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมทางทะเล คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ (นายสาธิต พงษ์ดวง)
08 ม.ค. 25613242/2560คำสั่งมอบอำนาจในการปฎิบัติราชการมอบอำนาจให้รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร35 
08 ม.ค. 25613245/2560คำสั่งอื่น ๆขอพ้นจากตำแหน่งรองคณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ (ผศ.ศรินยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา)19 
08 ม.ค. 25613282/2560คำสั่งมอบอำนาจในการปฎิบัติราชการมอบอำนาจให้ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี (นายเสรี กุญแจนาค)49 
08 ม.ค. 25613244/2560คำสั่งอื่น ๆขอพ้นจากตำแหน่งรองหัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และผู้รักษาการแทน (ผศ.สุรพงษ์ อาทิตย์วงศ์)
08 ม.ค. 25613246/2560คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน คณะสัตวแพทยศาสตร์ (ผศ.เฉลิมพล เล็กเจริญสุข และอีก 2 ราย)12 
08 ม.ค. 25613299/2560คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปรับเปลี่ยน และแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตศรีราชา (เพิ่มเติม) (ผศ.สถาพร เชื้อเพ็ง และอีก 6 ราย)22 
08 ม.ค. 25613295/2560คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน (น.ส.มณฑาทิพย์ คงมี และ น.ส.รุ่งทิพย์ มาศเมธาทิพย์)13 
08 ม.ค. 256124/2561คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (เพิ่มเติม) (นางพัทธินันท์ วาริชนันท์)17 
08 ม.ค. 256125/2561คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน (เพิ่มเติม) (ผศ.สมบัติ ขาวประทีป)
08 ม.ค. 25613296/2560คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (น.ส.มณฑาทิพย์ คงมี และ น.ส.รุ่งทิิพย์ มาศเมธาทิพย์)
08 ม.ค. 25613297/2560คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ (นายอมรเดช นวลมณี)10 

[ย้อนกลับ]

   หมายเหต: เปิดอ่าน(ครั้ง) * คือ จำนวนครั้งที่ผู้ใช้คลิกเปิดอ่านเอกสาร เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2554