หน่วยงาน : กองการเจ้าหน้าที่  หนังสือเวียนปี 2561      [ย้อนกลับ]
วัน เดือน ปีเลขที่หนังสือประเภทหนังสือชื่อเรื่องเปิดอ่าน(ครั้ง) *
18 พ.ค. 2561948/2561คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ (ผศ.อรรณพ หอมจันทร์)13 
18 พ.ค. 2561943/2561คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ (ผศ.ณัฎฐา เสนีวาส)12 
18 พ.ค. 2561942/2561คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (นางกาญจนา วสุสิริกุล)19 
18 พ.ค. 2561971/2561คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งรองคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ผศ.ประวุฒิ แย้มยลงาม และอีก 3 ราย)15 
18 พ.ค. 2561ป2405/2561ประกาศแต่งตั่งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด กำแพงแสน 43 
18 พ.ค. 2561969/2561คำสั่งอื่น ๆขอพ้นจากตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน คณะสัตวแพทยศาสตร์ (รศ.จตุพร รัตนศรีสมพร)15 
18 พ.ค. 2561972/2561คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (ผศ.ประวุฒิ แย้มยลงาม และอีก 3 ราย)15 
18 พ.ค. 2561941/2561คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (นายวรวุฒิ หวังวัชรกุล และอีก 2 ราย)
18 พ.ค. 2561940/2561คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (นายวรวุฒิ หวังวัชรกุล และอีก 2 ราย)
11 พ.ค. 2561914/2561คำสั่งอื่น ๆขอพ้นจากผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.ปารเมศ กำแหงฤทธิรงค์)44 
11 พ.ค. 2561884/2561คำสั่งอื่น ๆขอพ้นจากตำแหน่งรองหัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ และผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชา ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (ผศ.จริน กาญจนวรินทร์)
11 พ.ค. 2561899/2561คำสั่งมอบอำนาจในการปฎิบัติราชการมอบอำนาจให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 29 
11 พ.ค. 2561919/2561คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายในสำนักหอสมุด (น.ส.สุพรรณี หงษ์ทอง และอีก 5 ราย)35 
11 พ.ค. 2561917/2561คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ (ผศ.อัญชลี ศิริขจรกิจ และอีก 6 ราย)12 
11 พ.ค. 2561920/2561คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ (ผศ.ภัททิรา เรืองสินทรัพย์)12 
11 พ.ค. 2561915/2561คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์ (ผศ.รุ่งเรือง พูลศิริ และ น.ส.ออ พรานไชย)12 
11 พ.ค. 2561916/2561คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์ ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (ผศ.รุ่งเรือง พูลศิริ และ น.ส.ออ พรานไชย)
11 พ.ค. 2561918/2561คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (ผศ.อัญชลี ศิริขจรกิจ และอีก 6 ราย)13 
11 พ.ค. 2561892/2561คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร (ผศ.ปิยะ กิตติภาดากุล)15 
11 พ.ค. 2561ศธ 0509 (5).4/ว 707ประกาศทั่วไปการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 256173 
11 พ.ค. 2561893/2561คำสั่งอื่น ๆขอพ้นจากตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมทางทะเล คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ (นายสาธิต พงษ์ดวง)
04 พ.ค. 2561ศธ 0509 (3)/ว 631ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมการฝึกอบรม \"หลักสูตรการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง (นบม.)\" รุ่นที่ 2941 
30 เม.ย. 2561835/2561คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (รศ.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า)24 
30 เม.ย. 2561ศธ 0509 (5).4/ว 649ประกาศทั่วไปขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ กรณีบริจาค28 
30 เม.ย. 2561834/2561คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอพ้น และแต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ (รศ.ศรีสม สุวรรณวงศ์ และ ผศ.ธีราพร อนันตะเศรษฐกูล)22 
27 เม.ย. 2561พป 0003/ว 568ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมการสมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 5
27 เม.ย. 2561816/2561คำสั่งมอบอำนาจในการปฎิบัติราชการมอบอำนาจให้หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 37 
27 เม.ย. 2561831/2561คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม (เพิ่มเติม) (นายนฤชิต ดำปิน)10 
23 เม.ย. 2561พป 0009/ว 832ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 2019 
23 เม.ย. 2561นร 1207.6/1883ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมขอเชิญเข้าอบรมเรื่อง \"การบริหารองค์การภาครัฐในยุค 4.0\"39 
23 เม.ย. 2561ศธ 0526.07/ว 194ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมขอเลื่อนระยะเวลาการฝึกอบรมหลักสูตร \"การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัย\" รุ่นที่ 1048 
23 เม.ย. 2561794/2561คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (นางมณฑา วงศ์มณีโรจน์)12 
23 เม.ย. 2561793/2561คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งรองหัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน (นางมณฑา วงศ์มณีโรจน์)12 
23 เม.ย. 2561796/2561คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งรองคณบดีคณะเกษตร (เพิ่มเติม) (น.ส.สุจิตตา เรืองรัศมี)35 
23 เม.ย. 2561795/2561คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งหัวหน้าศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน (รศ.เกียรติไกร อายุวัฒน์)15 
19 เม.ย. 2561นร 1013.9/17ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพชีวิตของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256164 
19 เม.ย. 2561778/2561คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ (นายอัครพงษ์ สวัสดิพงษ์)30 
19 เม.ย. 2561777/2561คำสั่งอื่น ๆขอพ้นจากตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ (รศ.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต)19 
11 เม.ย. 2561730/2561คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา (นายสืบสกุล คุรุรัตน์)
11 เม.ย. 2561ป1923/2561ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 41 
11 เม.ย. 2561705/2561คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งรองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (รศ.นาวาอากาศโทสุมิตร สุวรรณ และอีก 4 ราย)48 
11 เม.ย. 2561706/2561คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (รศ.นาวาอากาศโทสุมิตร สุวรรณ และอีก 2 ราย)22 
11 เม.ย. 2561731/2561คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (เพิ่มเติม) (ผศ.ศุภชัย อำคา)
11 เม.ย. 2561736/2561คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (รศ.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต และอีก 2 ราย)25 
11 เม.ย. 2561698/2561คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ (ผศ.มนัสนันท์ หัตถศักดิ์)
11 เม.ย. 2561700/2561คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ผศ.พรเทพ อนุสสรนิติสาร)13 
11 เม.ย. 2561765/2561คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (นายบารมี อริยะเลิศเมตตา และ ผศ.ไพรินทร์ กะทิพรมราช)
11 เม.ย. 2561703/2561คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (น.ส.มาลี สกุลนิยมพร)12 
11 เม.ย. 2561696/2561คำสั่งอื่น ๆขอพ้นจากตำแหน่งรองหัวหน้าภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ และผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชา ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (ผศ.ชาติชาย อมิตรพ่าย)
11 เม.ย. 2561701/2561คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (เพิ่มเติม) (น.ส.ภูริชชญา แตปรเมศามัย)11 
11 เม.ย. 2561763/2561คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอพ้น และแต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ (นายสุริยา ณ หนองคาย)23 
11 เม.ย. 2561702/2561คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปรับเปลี่ยน และแต่งตั้งรองคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (เพิ่มเติม) (นายวีระชัย ธนมัยมาศ และ น.ส.พิมพ์อมร นิยมค้า)19 
11 เม.ย. 2561ป1926/2561ประกาศสภาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย (ผศ.ต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล)18 
11 เม.ย. 2561699/2561คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (ผศ.มนัสนันท์ หัตถศักดิ์)
11 เม.ย. 2561762/2561คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอพ้น และแต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ (ผศ.ฉัตรชัย เงินแสงสรวย และ รศ.ศรีสม สุวรรณวงศ์)20 
11 เม.ย. 2561704/2561คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆเปลี่ยนแปลงกรรมการในคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 20 
11 เม.ย. 2561664/2561คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา (ผศ.สุภัทรชัย ชมพันธ์ุ)
11 เม.ย. 2561695/2561คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ (ผศ.อัครพงศ์ พัชรรุ่งเรือง)21 
11 เม.ย. 2561764/2561คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ (นายบารมี อริยะเลิศเมตตา และ ผศ.ไพรินทร์ กะทิพรมราช)
11 เม.ย. 2561735/2561คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (รศ.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต และอีก 6 ราย)67 
29 มี.ค. 2561ศธ 0508/ว 431ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านกิจการนักศึกษา รุ่น 438 
23 มี.ค. 2561585/2561คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (น.ส.บุษกร ครจำนงค์)23 
23 มี.ค. 2561584/2561คำสั่งอื่น ๆขอพ้นจากตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (น.ส.นิชาพันธ์ อินทรพาณิชย์)12 
23 มี.ค. 2561ศธ 0509(5).4/ว 443ประกาศทั่วไปซักซ้อมความเข้าใจในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี45 
23 มี.ค. 2561ศธ 0509(5).3/ว 436ประกาศทั่วไปพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว75 
23 มี.ค. 2561พป 0009/ว 588ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมการสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ 311 
23 มี.ค. 2561ศธ 0509(5).3/ว 434ประกาศทั่วไปการจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายและประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 256066 
21 มี.ค. 2561615/2561คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (ผศ.มณฑล ฐานุตตมวงศ์ และอีก 2 ราย)40 
21 มี.ค. 2561616/2561คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ (ผศ.วิรัญญา แก้ววัฒนะ และอีก 6 ราย)24 
21 มี.ค. 2561617/2561คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (ผศ.วิรัญญา แก้ววัฒนะ และอีก 2 ราย)14 
21 มี.ค. 2561614/2561คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งรองผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ (ผศ.มณฑล ฐานุตตมวงศ์ และอีก 2 ราย)60 
21 มี.ค. 2561ศธ 0509(5).4/ว 392ประกาศทั่วไปการจัดเตรียมข้อมูลของผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 256181 
19 มี.ค. 2561พป 0009/ว 482ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมการสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 919 
19 มี.ค. 2561589/2561คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ (เพิ่มเติม) (รศ.ภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา)11 
19 มี.ค. 2561588/2561คำสั่งอื่น ๆขอพ้นจากตำแหน่งรองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ และผู้รักษาการแทน (ผศ.จีมา ศรลัมพ์)
19 มี.ค. 2561579/2561คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร (ผศ.อธิราช หนูสีดำ และ ผศ.ชามา พานแก้ว)14 
19 มี.ค. 2561565/2561คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน (นายสุทธิชัย อินนุรักษ์)59 
19 มี.ค. 2561563/2561คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ (เพิ่มเติม) (ผศ.จันทิกา ชูโชติรส)
13 มี.ค. 2561546/2561คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (น.ส.สุธีรา วิทยากาญจน์ และอีก 4 ราย)17 
13 มี.ค. 2561545/2561คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอพ้น และแต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ (น.ส.พัชรา ศรีพระบุ และ นายนนทิพัฒน์ ทวีวัฒน์)17 
13 มี.ค. 2561548/2561คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆเปลี่ยนแปลงกรรมการในคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 37 
13 มี.ค. 2561544/2561คำสั่งอื่น ๆขอพ้นจากตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา (นายจิรโรจน์ บูรณะโรจน์)16 
13 มี.ค. 2561547/2561คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายโรงงาน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (นายพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ)12 
09 มี.ค. 2561505/2561คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไหม (น.ส.ณิชานันท์ เกินอาษา)18 
09 มี.ค. 2561518/2561คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์ (ผศ.สาพิศ ดิลกสัมพันธ์)24 
09 มี.ค. 2561519/2561คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ (เพิ่มเติม) (นายสุทธิเดช ปรีชารัมย์)31 
09 มี.ค. 2561514/2561คำสั่งมอบอำนาจในการปฎิบัติราชการมอบอำนาจให้รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 46 
09 มี.ค. 2561520/2561คำสั่งอื่น ๆขอพ้นจากผู้รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (น.ส.พิศมัย ศรีชาเยช)20 
09 มี.ค. 2561521/2561คำสั่งอื่น ๆขอพ้นจากหัวหน้าศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาอุตสาหกรรม สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (น.ส.พิศมัย ศรีชาเยช)10 
09 มี.ค. 2561ป1215/2561ประกาศแต่งตั่งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ผศ.คงศักดิ์ เที่ยงธรรม)31 
09 มี.ค. 2561516/2561คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งผู้รักษาการแทน ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (รศ.นวลวรรณ สุนทรภิษัช และอีก 2 ราย)45 
09 มี.ค. 2561504/2561คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ (นายนรุตม์ ทะนานทอง)11 
09 มี.ค. 2561501/2561คำสั่งอื่น ๆขอพ้นจากตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา (นายปิยะพงษ์ ศรีรัตน์)15 
09 มี.ค. 2561515/2561คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (รศ.นวลวรรณ สุนทรภิษัช และอีก 5 ราย)37 
09 มี.ค. 2561503/2561คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ คณะมนุษยศาสตร์ ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (นายประพนธ์ โอสถสัมพันธ์สุข)
09 มี.ค. 2561502/2561คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ คณะมนุษยศาสตร์ (นายประพนธ์ โอสถสัมพันธ์สุข)
26 ก.พ. 2561ศธ 0509(5).4/ว 189ประกาศทั่วไปการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ประจำปี93 
26 ก.พ. 2561นมร.0200/0172ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตร \"ผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารเมือง\" (ผู้นำเมือง รุ่นที่ 3)33 
22 ก.พ. 2561414/2561คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (รศ.สิรี ชัยเสรี)85 
22 ก.พ. 2561413/2561คำสั่งมอบอำนาจในการปฎิบัติราชการมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน และผู้อำนวยการกองในสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน75 
22 ก.พ. 2561415/2561คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุด (รศ.ลดาวัลย์ พวงจิตร)61 
19 ก.พ. 2561358/2561คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ (ผศ.พันตรีหญิงพนมพร พุ่มจันทร์ และอีก 2 ราย)17 
19 ก.พ. 2561363/2561คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งรองหัวหน้าฝ่าย และรองหัวหน้าศูนย์ในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาาหาร (น.ส.สุวีณา จันทพิรักษ์ และอีก 7 ราย)18 
19 ก.พ. 2561356/2561คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (เพิ่มเติม) (นายสรายุทธ์ น้อยเกษม)22 
19 ก.พ. 2561359/2561คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (ผศ.พันตรีหญิงพนมพร พุ่มจันทร์ และอีก 2 ราย)
19 ก.พ. 2561360/2561คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ คณะสังคมศาสตร์ ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (นางปณิตชา กลิ่นหวล และอีก 4 ราย)29 
19 ก.พ. 2561361/2561คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา (ผศ.ประวิทย์ ชุมชู)13 
19 ก.พ. 2561362/2561คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา (ผศ.เชฏฐา ชำนาญหล่อ)
19 ก.พ. 2561357/2561คำสั่งอื่น ๆขอพ้นจากตำแหน่งรองคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร และผู้รักษาการแทน (ผศ.ธนพร ขจรผล)18 
16 ก.พ. 2561ทส 0811/ว 1433ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อศึกษาอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 (ปธส.6)15 
16 ก.พ. 2561ศธ 0516.34/ว 154ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม หลักสูตร \"การบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง\" รุ่นที่ 1844 
15 ก.พ. 2561332/2561คำสั่งอื่น ๆขอพ้นจากตำแหน่งรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (น.ส.นันทวัน เทียนแก้ว)20 
15 ก.พ. 2561333/2561คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร (นายจารุวัฒน์ เถาธรรมพิทักษ์)34 
15 ก.พ. 2561334/2561คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ (รศ.วราภรณ์ พาราสุข)21 
15 ก.พ. 2561337/2561คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายในสำนักหอสมุด กำแพงแสน (น.ส.นวลวรรณ ชั้นไพศาลศิลป์ และอีก 2 ราย)41 
14 ก.พ. 2561311/2561คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ (น.ส.รุจิรา เส้งเนตร)19 
14 ก.พ. 2561312/2561คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ (นางมุกข์ดา สุขธาราจาร)24 
14 ก.พ. 2561316/2561คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งหัวหน้าฝ่าย และผู้รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายในสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน (นางพาณี สวาสดิ์ และอีก 2 ราย)29 
14 ก.พ. 2561313/2561คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ (นายชัชวาลย์ ชิงชัย)28 
14 ก.พ. 2561ป820/2561ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รศ.ธานี ศรีวงศ์ชัย และ ผศ.ศศิธร นาคทอง)24 
14 ก.พ. 2561314/2561คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร (ผศ.สุดเขตต์ นาคะเสถียร)17 
09 ก.พ. 2561ป670/2561ประกาศแต่งตั่งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 45 
09 ก.พ. 2561289/2561คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ (ผศ.ประทีป ด้วงแค และอีก 2 ราย)18 
09 ก.พ. 2561292/2561คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (นางศุมาพร เกษมสำราญ และอีก 2 ราย)25 
09 ก.พ. 2561290/2561คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (ผศ.ประทีป ด้วงแค และอีก 2 ราย)13 
05 ก.พ. 2561162/2561คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งรองคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (เพิ่มเติม) (น.ส.ภูริชชญา แตปรเมศามัย)16 
05 ก.พ. 2561240/2561คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน (เพิ่มเติม) (นายสัญชัย ภู่เงิน)
05 ก.พ. 2561163/2561คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งรองคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร (เพิ่มเติม) (นางจินตนา ต๊ะย่วน)19 
05 ก.พ. 25612018/02/0007ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าพัฒนาองค์ความรู้75 
05 ก.พ. 2561192/2561คำสั่งอื่น ๆขอพ้นจากผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี (น.ส.เบ็ญจารัชด ทองยืน)40 
05 ก.พ. 2561242/2561คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งรองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ (เพิ่มเติม) (น.ส.ปาริชาติ ภูติรัตน์)30 
05 ก.พ. 2561196/2561คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน (เพิ่มเติม) (น.ส.คนึงรัตน์ คำมณี)11 
05 ก.พ. 2561241/2561คำสั่งอื่น ๆแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (ผศ.สุขุมาล กิติสิน)27 
05 ก.พ. 2561243/2561คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งรองคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (เพิ่มเติม) (นายศุภชัย เหมือนโพธิ์)14 
05 ก.พ. 2561198/2561คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ คณะมนุษยศาสตร์ (ผศ.วัชราภรณ์ อาจหาญ)13 
05 ก.พ. 2561195/2561คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (นางจินตนา ต๊ะย่วน และนายเกรียงไกร พัทยากร)13 
05 ก.พ. 2561197/2561คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ (ผศ.พีรวัฒน์ วัฒนพงศ์ และ รศ.อานนท์ รุ่งสว่าง)22 
24 ม.ค. 2561123/2561คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งหัวหน้าฝ่าย และหัวหน้าศูนย์ ในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (น.ส.วราภรณ์ ประเสริฐ และอีก 9 ราย)27 
24 ม.ค. 2561134/2561คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งผู้รักษาการแทน ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (น.ส.วิลาวรรณ ชูแก้ว และ น.ส.จุฑาทิพย์ รำเรือง)13 
24 ม.ค. 2561คลังสมอง วปอ.ฯ 005/61ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้นำพอเพียงเพื่อความมั่นคง (นพม.) ปี 2561 (ปีที่ 2)22 
24 ม.ค. 2561133/2561คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (น.ส.แอนนา สายมณีรัตน์)24 
24 ม.ค. 2561ป411/2561ประกาศแต่งตั่งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 24 
24 ม.ค. 2561135/2561คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งรองคณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน (เพิ่มเติม) (ผศ.ศุภชัย อำคา)29 
22 ม.ค. 2561ป390/2561ประกาศแต่งตั่งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์35 
22 ม.ค. 2561124/2561คำสั่งอื่น ๆขอพ้นจากตำแหน่งรองคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร และผู้รักษาการแทน (ผศ.ชื่นจิต แก้วกัญญา)25 
19 ม.ค. 2561106/2561คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (นายชัยวัฒน์ เทพสาร)38 
19 ม.ค. 2561104/2561คำสั่งอื่น ๆขอพ้นจากตำแหน่งรองหัวหน้าภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร และผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชา ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (รศ.นันทวัน เทอดไทย)
19 ม.ค. 2561105/2561คำสั่งอื่น ๆขอพ้นจากตำแหน่งรองหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร และผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชา ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (รศ.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์)
19 ม.ค. 2561ป337/2561ประกาศทั่วไปขอพ้น แต่งตั้ง และปรับเปลี่ยนกรรมการในคณะกรรมการประจำคณะเกษตร กำแพงแสน (ผศ.อรประพันธ์ ส่งเสริม และอีก 2 ราย)20 
19 ม.ค. 256199/2561คำสั่งอื่น ๆขอพ้นจากตำแหน่งหัวหน้าภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร (รศ.วิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล)26 
19 ม.ค. 2561102/2561คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีคณะวนศาสตร์ ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (เพิ่มเติม) (นายสุรินทร์ อ้นพรม)
19 ม.ค. 2561100/2561คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร (ผศ.รติยา ธุวพาณิชยานันท์ และอีก 2 ราย)10 
19 ม.ค. 2561103/2561คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ (รศ.รองลาภ สุขมาสรวง)13 
19 ม.ค. 2561101/2561คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งรองคณบดีคณะวนศาสตร์ (เพิ่มเติม) (นายสุรินทร์ อ้นพรม)23 
18 ม.ค. 25611251/6585.77ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมการสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาอบรมหลักสูตรนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์การและสังคมอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 227 
18 ม.ค. 2561ปขมท.19/ว 137ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 643 
18 ม.ค. 256156/2561คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ (นายภักดี คบกลาง และนายโกศล จันทรเสนา)16 
12 ม.ค. 25613303/2560คำสั่งมอบอำนาจในการปฎิบัติราชการมอบอำนาจให้ผู้ช่วยคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ (นายพิชัย จิรวัฒนาพงศ์ และ ผศ.เกรียงไกร วิฑูรย์เสถียร)
12 ม.ค. 256134/2561คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งผู้รักษาการแทน ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ คณะเกษตร ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (น.ส.อรวรรณ คำดี และ นางขนิษฐา เสลาคุณ)35 
12 ม.ค. 25613304/2560คำสั่งมอบอำนาจในการปฎิบัติราชการมอบอำนาจให้ผู้ช่วยคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ (นายพิชัย จิรวัฒนาพงศ์ และ ผศ.เกรียงไกร วิฑูรย์เสถียร)15 
12 ม.ค. 256138/2561คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (เพิ่มเติม) (ผศ.ประเสริฐศักดิ์ กายนาคา และ ผศ.จุฑามาศ บัตรเจริญ)10 
12 ม.ค. 256133/2561คำสั่งอื่น ๆขอพ้นจากตำแหน่งรองหัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ และผู้รักษาการแทน (น.ส.นฤมล ช้างบุญมี)14 
12 ม.ค. 256132/2561คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (ผศ.รวิพิมพ์ ฉวีสุข และอีก 3 ราย)20 
12 ม.ค. 256137/2561คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ (เพิ่มเติม) (ผศ.ประเสริฐศักดิ์ กายนาคา และ ผศ.จุฑามาศ บัตรเจริญ)11 
12 ม.ค. 256136/2561คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (น.ส.สุนีย์รัตน์ วุฒิจินดานนท์ และอีก 2 ราย)10 
12 ม.ค. 256135/2561คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ (น.ส.สุนีย์รัตน์ วุฒิจินดานนท์ และอีก 2 ราย)14 
12 ม.ค. 256143/2561คำสั่งมอบอำนาจในการปฎิบัติราชการมอบอำนาจให้รองผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (น.ส.ดาลัด ศิริวัน)14 
11 ม.ค. 2561สขอ.25.12/2560ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมขอเชิญส่งข้าราชการ/พนักงานเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต67 
08 ม.ค. 25613245/2560คำสั่งอื่น ๆขอพ้นจากตำแหน่งรองคณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ (ผศ.ศรินยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา)22 
08 ม.ค. 25613244/2560คำสั่งอื่น ๆขอพ้นจากตำแหน่งรองหัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และผู้รักษาการแทน (ผศ.สุรพงษ์ อาทิตย์วงศ์)
08 ม.ค. 25613282/2560คำสั่งมอบอำนาจในการปฎิบัติราชการมอบอำนาจให้ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี (นายเสรี กุญแจนาค)55 
08 ม.ค. 25613242/2560คำสั่งมอบอำนาจในการปฎิบัติราชการมอบอำนาจให้รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร38 
08 ม.ค. 25613295/2560คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน (น.ส.มณฑาทิพย์ คงมี และ น.ส.รุ่งทิพย์ มาศเมธาทิพย์)15 
08 ม.ค. 25613297/2560คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ (นายอมรเดช นวลมณี)16 
08 ม.ค. 25613298/2560คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมทางทะเล คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ (นายสาธิต พงษ์ดวง)11 
08 ม.ค. 256125/2561คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน (เพิ่มเติม) (ผศ.สมบัติ ขาวประทีป)13 
08 ม.ค. 25613246/2560คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน คณะสัตวแพทยศาสตร์ (ผศ.เฉลิมพล เล็กเจริญสุข และอีก 2 ราย)15 
08 ม.ค. 25613299/2560คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปรับเปลี่ยน และแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตศรีราชา (เพิ่มเติม) (ผศ.สถาพร เชื้อเพ็ง และอีก 6 ราย)27 
08 ม.ค. 25613296/2560คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (น.ส.มณฑาทิพย์ คงมี และ น.ส.รุ่งทิิพย์ มาศเมธาทิพย์)10 
08 ม.ค. 256124/2561คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (เพิ่มเติม) (นางพัทธินันท์ วาริชนันท์)19 

[ย้อนกลับ]

   หมายเหต: เปิดอ่าน(ครั้ง) * คือ จำนวนครั้งที่ผู้ใช้คลิกเปิดอ่านเอกสาร เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2554