หน่วยงาน : กองการเจ้าหน้าที่  หนังสือเวียนปี 2560   
วัน เดือน ปีเลขที่หนังสือประเภทหนังสือชื่อเรื่องเปิดอ่าน(ครั้ง) *
16 พ.ย. 25603944/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (น.ส.พัชราวดี แพรัตกุล)
16 พ.ย. 25602805/2560กองการเจ้าหน้าที่ขอพ้น และแต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (น.ส.พิศมัย ศรีชาเยช และอีก 5 ราย)
16 พ.ย. 25602772/2560กองการเจ้าหน้าที่ปรับเปลี่ยนตำแหน่งรองคณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ (ผศ.ยอดชาย เตียเปิ้น)
16 พ.ย. 25602792/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (น.ส.พิลาณี ไวถนอมสัตย์ และอีก 2 ราย)
16 พ.ย. 25602790/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ (รศ.ไพบูลย์ ผจงวงศ์)
16 พ.ย. 25602771/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะสัตวแพทยศาสตร์ (ศ.พรทิพภา เล็กเจริญสุข)
16 พ.ย. 25602791/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งรองผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (น.ส.พิลาณี ไวถนอมสัตย์ และอีก 2 ราย)
16 พ.ย. 25602807/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (นางพรประภา คิคุทจิ และอีก 2 ราย)
16 พ.ย. 25602806/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งรองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ (นางพรประภา คิคุทจิ และอีก 4 ราย)
13 พ.ย. 25602749/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี (เพิ่มเติม) (น.ส.สุวพร ผาสุก)13 
13 พ.ย. 25603911/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย (ผศ.ปริวรรต พูลเพิ่ม)
13 พ.ย. 25602750/2560กองการเจ้าหน้าที่มอบอำนาจให้รองคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 13 
10 พ.ย. 25603899/2560กองการเจ้าหน้าที่ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการกำหนดวันทำงาน การลา และการจ่ายค่าจ้างระหว่างลาของพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 256057 
08 พ.ย. 25602705/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (น.ส.พัชชาอรฐ์ สิริชีวเกษร)
08 พ.ย. 25602703/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งหัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตร สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน (ผศ.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล)
08 พ.ย. 25602707/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบริการวิชาการทางสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ (ผศ.คงศักดิ์ เที่ยงธรรม)
08 พ.ย. 25602684/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี (นายศรายุทธ เรืองสุวรรณ)15 
08 พ.ย. 25602706/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งผู้จัดการอาคารจอดรถของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (นางวิชชุตา ทองพันชั่ง)10 
07 พ.ย. 25602676/2560กองการเจ้าหน้าที่มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้ช่วยคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์14 
07 พ.ย. 2560กค 0418.3/46131กองการเจ้าหน้าที่การรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 510 
07 พ.ย. 2560นร 0915/ว 031กองการเจ้าหน้าที่ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการร่างกฎหมาย การให้ความเห็นทางกฎหมาย และการดำเนินคดีปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
07 พ.ย. 25602665/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งรองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ (เพิ่มเติม) (น.ส.ปาริชาติ ภูติรัตน์)12 
07 พ.ย. 25602679/2560กองการเจ้าหน้าที่มอบอำนาจให้ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี (นายปวเรศ ชมเดช)10 
07 พ.ย. 25602616/2560กองการเจ้าหน้าที่มอบอำนาจให้ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (น.ส.พัชราวดี แพรัตกุล)20 
31 ต.ค. 25602604/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี (ผศ.นุชนาถ มั่งคั่ง)43 
30 ต.ค. 25602539/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน (นางพาณี สวาสดิ์)11 
30 ต.ค. 25602569/2560กองการเจ้าหน้าที่ปรับเปลี่ยน และแต่งตั้งรองคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (เพิ่มเติม) (นายเตชทัช คลายโศกก์ และ นายพีรพจน์ ปิ่นทองดี)
30 ต.ค. 25602540/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ผศ.อารีย์ ทยานานุภัทร์ และอีก 3 ราย)11 
30 ต.ค. 25602592/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งรองคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ (นายเกียรติศักดิ์ ตันเจริญ และอีก 5 ราย)16 
30 ต.ค. 25602542/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร (ผศ.มาศอุบล ทองงาม)
30 ต.ค. 25602586/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ (นายกฤษฎา ทวีศักดิ์ศรี และ นางดวงแก้ว เงินพูลทรัพย์)
30 ต.ค. 25602585/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (นายภูริวัจน์ เดชอุ่ม และ นางวัณณนา สุนทรนฤรังษ๊)
30 ต.ค. 25602572/2560กองการเจ้าหน้าที่ปรับเปลี่ยน และแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม (เพิ่มเติม) (รศ.สุวิสา พัฒนเกียรติ และ น.ส.ยุพวัลย์ ทองใบอ่อน)
30 ต.ค. 25602570/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ (ผศ.ถวัลย์ เนียมทรัพย์)
30 ต.ค. 25602574/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (เพิ่มเติม)
30 ต.ค. 25602541/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์นิติสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (นายนนทวัฒน์ จันทร์เจริญ)
30 ต.ค. 25602584/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งรองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ (นายภูริวัจน์ เดชอุ่ม และอีก 4 ราย)15 
30 ต.ค. 25602571/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน (น.ส.ณิชานันท์ เกินอาษา)12 
30 ต.ค. 25602587/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (นายกฤษฏา ทวีศักดิ์ศรี และ นางดวงแก้ว เงินพูลทรัพย์)
30 ต.ค. 25602543/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (ผศ.มาศอุบล ทองงาม)
30 ต.ค. 25602593/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (นายเกียรติศักดิ์ ตันเจริญ และอีก 5 ราย)
30 ต.ค. 25602573/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งผู้รักษาการแทน ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (นายจิรวัฒน์ วีรังกร และอีก 2 ราย)10 
27 ต.ค. 25602591/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีคณะเกษตร (นายดำรงค์ ศรีพระราม)35 
24 ต.ค. 25602495/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน (นายบรรพต กุลสุวรรณ)
24 ต.ค. 2560ป3657/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท)
24 ต.ค. 25602496/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร (ผศ.ศุภกิตต์ สายสุนทร)11 
24 ต.ค. 25602517/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งผู้รักษาการแทน ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (ผศ.ธารินทร์ ก้านเหลือง)12 
24 ต.ค. 25602503/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (น.ส.นพมาศ โลกคำลือ)
24 ต.ค. 25602499/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ (รศ.วิราช นิมิตสันติวงศ์ และ ผศ.อุคเดช บุญประกอบ)
24 ต.ค. 25602500/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (รศ.วิราช นิมิตสันติวงศ์ และ ผศ.อุคเดช บุญประกอบ)
24 ต.ค. 25602502/2560กองการเจ้าหน้าที่ขอพ้น และแต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม (นางชไมพร เอกทัศนาวรรณ และ น.ส.จุฑามาศ รักชุม)
24 ต.ค. 25602497/2560กองการเจ้าหน้าที่ขอพ้นจากตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ (ผศ.วรรณา มาลาพันธุ์)
24 ต.ค. 25602501/2560กองการเจ้าหน้าที่ขอพ้นจากตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ (นายก้องรัฐ นกแก้ว)
24 ต.ค. 25602498/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ (รศ.ร้อยเอกชัยวัฒน์ กิตติกูล)
24 ต.ค. 25602522/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบทางภาษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ (ผศ.พรศิริ ม่วงสมัย)
19 ต.ค. 25602442/2560กองการเจ้าหน้าที่ขอพ้นจากตำแหน่งรองคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ และผู้รักษาการแทน (ผศ.นิรวรรณ แสนโพธิ์)
19 ต.ค. 25602445/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (น.ส.เกศศิณี ตระกูลทิวากร)
19 ต.ค. 25602472/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งรองผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (เพิ่มเติม) (น.ส.ดาลัด ศิริวัน)
19 ต.ค. 25602471/2560กองการเจ้าหน้าที่ขอพ้นจากตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และผู้รักษาการแทน (น.ส.เกศศิณี ตระกูลทิวากร และ นางเนตรนภิส วัฒนสุชาติ)
19 ต.ค. 25602444/2560กองการเจ้าหน้าที่ขอพ้นจากตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ และผู้รักษาการแทน (นายจิตติ นิรมิตรานนท์)
19 ต.ค. 25602443/2560กองการเจ้าหน้าที่ขอพ้นจากตำแหน่งรองหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ (นางเตือนใจ น้อยพา)
12 ต.ค. 25602392/2560กองการเจ้าหน้าที่ขอพ้นจากตำแหน่งรองหัวหน้าภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร และผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชา ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (ผศ.พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี)
12 ต.ค. 25602421/2560กองการเจ้าหน้าที่ขอพ้นจากตำแหน่งรองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ และผู้รักษาการแทน (รศ.รัตติกรณ์ จงวิศาล)
12 ต.ค. 25602391/2560กองการเจ้าหน้าที่ขอพ้นจากตำแหน่งรองหัวหน้าภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ และผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชา ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (นายวิชาญ มะวิญธร)
12 ต.ค. 25602402/2560กองการเจ้าหน้าที่มอบอำนาจให้ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี (รศ.อนุชัย รามวรังกูร)16 
12 ต.ค. 25602299/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (น.ส.นิชาพันธ์ อินทรพาณิชย์)
12 ต.ค. 25602366/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี (นายวิชาญ วงษ์สังข์)24 
12 ต.ค. 25602420/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ คณะเกษตร (น.ส.ณัฏฐิณี ทะนะแสง)
12 ต.ค. 25602364/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี (นางธีรวรรณ โศภิษฐนภา)16 
12 ต.ค. 25602423/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน (นายชัยวัฒน์ เทพสาร)13 
12 ต.ค. 25602418/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งผู้รักษาการแทน ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (นางพรศรี กาญจนภักดิ์ และอีก 3 ราย)23 
12 ต.ค. 25602365/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี (น.ส.ลิลา วุฒิวาณิชยกุล)
12 ต.ค. 2560ศธ 0592(4)/ว 1553กองการเจ้าหน้าที่การจัดฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับปฏิบัติการ และหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับชำนาญการขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ 2561
12 ต.ค. 25603395/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย (ผศ.หทัยเทพ วงศ์สุวรรณ)
12 ต.ค. 25602422/2560กองการเจ้าหน้าที่ขอพ้นจากผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน (นายมนัส ศรีละออ)16 
12 ต.ค. 25603542/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งรองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร (เพิ่มเติม) (รศ.วิชัย โฆสิตรัตน)
29 ก.ย. 2560ศธ 0509(3)/ว 1477กองการเจ้าหน้าที่การฝึกอบรม \"หลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาสายสนับสนุนระดับสูง (นบสส.)\" รุ่นที่ 1711 
28 ก.ย. 25602279/2560กองการเจ้าหน้าที่ขอพ้นจากตำแหน่งรองคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ผศ.นพพร รัตนช่วง)11 
28 ก.ย. 25602273/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา (ผศ.ไพโรจน์ ทองประศรี)
28 ก.ย. 25602254/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งรองคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (เพิ่มเติม) (นายวีระชัย ธนมัยมาศ)
28 ก.ย. 25602272/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ (นายพรชัย ศุภวิทิตพัฒนา)
28 ก.ย. 2560ศธ 0513.10103/ว 3061กองการเจ้าหน้าที่รับทราบการยกเลิกข้อตกลงงาน ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ 27 กันยายน 255524 
27 ก.ย. 25602240/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน (นายณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์)40 
25 ก.ย. 25603020/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา (น.ส.อังศุธร เถื่อนนาดี)
25 ก.ย. 25602165/2560กองการเจ้าหน้าที่ขอพ้นจากผู้รักษาการแทนรองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ (ผศ.วัฒนา อนันตผล)
25 ก.ย. 25602163/2560กองการเจ้าหน้าที่การมอบอำนาจลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 256023 
25 ก.ย. 25602162/2560กองการเจ้าหน้าที่การมอบอำนาจดำเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ35 
25 ก.ย. 25602171/2560กองการเจ้าหน้าที่ปรับเปลี่ยน และแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (น.ส.ปาณิสรา วิจิตร)
25 ก.ย. 25602168/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (ผศ.ราตรี เรืองไทย และอีก 3 ราย)
25 ก.ย. 25602995/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ (เพิ่มเติม) (ผศ.ชนินทร์ ปัญจพรผล)
25 ก.ย. 25602190/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (น.ส.นพมาศ โลกคำลือ)
25 ก.ย. 25602217/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ (ผศ.พงศกร จันทรัตน์)
25 ก.ย. 25602218/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ (รศ.สิริกร กาญจนสุนทร)
25 ก.ย. 25602169/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (ผศ.ราตรี เรืองไทย และอีก 3 ราย)
25 ก.ย. 25602164/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งรองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม (เพิ่มเติม) (รศ.สุวิสา พัฒนเกียรติ)
25 ก.ย. 25602167/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (เพิ่มเติม) (ผศ.ชนินทร์ ปัญจพรผล)
25 ก.ย. 25602219/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งผู้จัดการอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ (นายวิโรจน์ พวงพิกุล)10 
19 ก.ย. 25602970/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี29 
19 ก.ย. 25602971/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี47 
19 ก.ย. 25602130/2560กองการเจ้าหน้าที่ขอพ้นจากผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (ผศ.ฉลาด จักรพิมพ์)12 
13 ก.ย. 25602106/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งผู้รักษาการแทน ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (รศ.วินัย พูลศรี และอีก 2 ราย)21 
13 ก.ย. 25602938/2560กองการเจ้าหน้าที่ประกาศรายชื่อคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.อ.ม.)30 
13 ก.ย. 25602105/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (รศ.วินัย พูลศรี และอีก 4 ราย)23 
12 ก.ย. 25602095/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (น.ส.นงณพชร คุณากร)
12 ก.ย. 25602097/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ16 
12 ก.ย. 2560กห 0317.3/1020กองการเจ้าหน้าที่ขอเชิญสมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร ประจำปีงบประมาณ 256114 
12 ก.ย. 25602094/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ (ผศ.สันติ แก้วโมกุล)10 
12 ก.ย. 25602096/2560กองการเจ้าหน้าที่ขอพ้นจากตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา (นายอุเทน สุปัตติ)
12 ก.ย. 25602093/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (น.ส.วิมลลาศ ประชากุล และอีก 2 ราย)
08 ก.ย. 2560ศธ 0509(5)/ว 1392กองการเจ้าหน้าที่ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา30 
08 ก.ย. 25602042/2560กองการเจ้าหน้าที่ขอพ้นจากผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (น.ส.กนกอร แก้วประภา)18 
31 ส.ค. 25602809/60กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำสำนักทะเบียนและประมวลผล16 
31 ส.ค. 25602033/2560กองการเจ้าหน้าที่ขอพ้นจากตำแหน่งหัวหน้าภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ (รศ.นธกฤต วันต๊ะเมล์)
31 ส.ค. 25602032/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เพิ่มเติม (นายวีรเทพ สุดแดน)10 
31 ส.ค. 25602034/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ (ผศ.ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี)10 
30 ส.ค. 25602011/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ (ผศ.วัฒนา อนันตผล)13 
30 ส.ค. 25602000/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง (น.ส.พัชรี ครูขยัน และ ผศ.สมหมาย เจนกิจการ)
30 ส.ค. 2560ศธ 0501(1)/ว 191กองการเจ้าหน้าที่ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียนทุนรัฐบาลร่วมเขียนบทความเพื่อเผยแพร่ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2560 และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย
30 ส.ค. 2560ศธ 0509(5).7/ว 1303กองการเจ้าหน้าที่แนวปฏิบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา30 
30 ส.ค. 25602010/2560กองการเจ้าหน้าที่มอบอำนาจให้ผู้รักษาการแทนรองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ (ผศ.วัชราภรณ์ อาจหาญ)
30 ส.ค. 25602002/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (ผศ.เอกชัย สุนทรศิลสังวร)
30 ส.ค. 25602001/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (น.ส.พัชรี ครูขยัน และ ผศ.สมหมาย เจนกิจการ)
25 ส.ค. 2560ศธ 0509(5).2/ว 1275กองการเจ้าหน้าที่หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบตำแหน่งอย่างอื่นเท่ากับการดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 255113 
25 ส.ค. 25601957/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบริการวิชาการทางสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ (ผศ.คงศักดิ์ เที่ยงธรรม)
25 ส.ค. 25601962/2560กองการเจ้าหน้าที่ขอพ้นจากตำแหน่งรองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ และผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชา ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (ผศ.กานดิส สุดสาคร และ รศ.มานพ เจริญไชยตระกูล)
25 ส.ค. 25601958/2560กองการเจ้าหน้าที่ขอพ้นจากผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (ผศ.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ)10 
25 ส.ค. 25601959/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์จัดการศึกษาโครงการพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์ (รศ.สิริวรรณ นันทจันทูล)
25 ส.ค. 25601956/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งผู้อำนวยการ และผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ผศ.คัมภีร์ พัฒนะธนัง และอีก 3 ราย)
25 ส.ค. 25601960/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านอ้อย (ผศ.ทิวา พาโคกทม)
22 ส.ค. 2560ศธ 0522.05 (01)/ว 2882กองการเจ้าหน้าที่ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ
16 ส.ค. 2560ศธ 0509(5).7/ว 1196กองการเจ้าหน้าที่การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฏไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 256124 
16 ส.ค. 25601821/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองคณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ (รศ.ชัชพล ชังชู)
16 ส.ค. 25601820/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ผศ.แตงอ่อน พรหมมิ)11 
16 ส.ค. 2560ป2634/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะสิ่งแวดล้อม 13 
10 ส.ค. 2560พป 0002/ว 1418กองการเจ้าหน้าที่การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตร ไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ 8
10 ส.ค. 25601763/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งผู้รักษาการแทน ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (นายภาคภูมิ ตันเตชสาธิต)11 
10 ส.ค. 25601764/2560กองการเจ้าหน้าที่มอบหมายภารกิจให้ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (นายภาคภูมิ ตันเตชสาธิต และอีก 4 ราย)20 
10 ส.ค. 25601762/2560กองการเจ้าหน้าที่ปรับเปลี่ยน และแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (เพิ่มเติม) (นายภาคภูมิ ตันเตชสาธิต และอีก 4 ราย)
10 ส.ค. 2560พป 0007.3/ว 1432กองการเจ้าหน้าที่การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษา หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 16
09 ส.ค. 25601683/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำร่างระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับ เกี่ยวกับการเงิน บัญชี พัสดุ ทรัพย์สิน และสิทธิประโยชน์ ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558 เพิ่มเติม (ผศ.วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย)19 
09 ส.ค. 25601665/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งรองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน (ผศ.หทัยเทพ วงศ์สุวรรณ)10 
09 ส.ค. 25601702/2560กองการเจ้าหน้าที่ขอพ้นจากผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (นางธีรนันท์ ตันพานิชย์)
09 ส.ค. 25601719/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (รศ.กมลชัย ตรงวานิชนาม และอีก 7 ราย)
09 ส.ค. 25601721/2560กองการเจ้าหน้าที่ขอพ้นจากตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน (ผศ.กมล อมรฟ้า)10 
09 ส.ค. 25601718/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งรองคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ (เพิ่มเติม) (รศ.กมลชัย ตรงวานิชนาม และอีก 4 ราย)12 
09 ส.ค. 2560พป 0007.3/ว 1343กองการเจ้าหน้าที่การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 17
09 ส.ค. 25601666/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน (น.ส.จำเนียร ชมภู และอีก 3 ราย)
26 ก.ค. 2560ศธ 0574.01/ว 07กองการเจ้าหน้าที่รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
26 ก.ค. 25601594/60กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (ผศ.กัมปนาท เพ็ญสุภา)26 
21 ก.ค. 2560กค 0416.3/ว 206กองการเจ้าหน้าที่ขยายระยะเวลาการตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ21 
21 ก.ค. 25601570/2560กองการเจ้าหน้าที่ขอพ้นจากตำแหน่งรองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน (นางนงลักษณ์ เล็กรุ่งเรืองกิจ)10 
21 ก.ค. 25601571/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ (น.ส.วรภัทร รัตนาพาณิชย์)11 
21 ก.ค. 25601506/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์15 
21 ก.ค. 25601545/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งคณะทำงานยกร่างการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารกลุ่มส่วนงานวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ เพิ่มเติม17 
21 ก.ค. 25601546/2560กองการเจ้าหน้าที่ขอพ้นจากผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตกำแพงแสน (นายทิฆัมพร พันลึกเดช)14 
21 ก.ค. 2560ศธ 0509(2).2/ว 1107กองการเจ้าหน้าที่หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.255620 
21 ก.ค. 2560ศธ 0509(5).7/ว 1045กองการเจ้าหน้าที่การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 256122 
21 ก.ค. 25601547/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งผู้จัดการกองทุน 72 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์16 
20 ก.ค. 25601499/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งรองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ (เพิ่มเติม) (ผศ.ธนารดี คำยา)12 
20 ก.ค. 25601500/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร (น.ส.ผุสดี แซ่ลิ่ม)
20 ก.ค. 25601503/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งหัวหน้าสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (รศ.มงคล รักษาพัชรวงศ์)
20 ก.ค. 25601517/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (นายจิรายุทธ์ หรรษาพันธ์ุ)
20 ก.ค. 25601518/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (ผศ.ชัยวัฒน์ บุญแก้ววรรณ)
20 ก.ค. 25601521/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งรองหัวหน้าฝ่ายในสำนักหอสมุด และผู้รักษาการแทนหัวหน้าฝ่าย ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (น.ส.ศรัญญาภรณ์ โชลิตกุล และอีก 5 ราย)
20 ก.ค. 25601522/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งหัวหน้าฝ่าย และผู้รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายในสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม (นางชไมพร เอกทัศนาวรรณ และอีก 2 ราย)
20 ก.ค. 25601501/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ (ผศ.สุรพงษ์ อาทิตย์วงศ์ และ นางประภัสสร บุญสูงเนิน)
20 ก.ค. 25601505/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ สำนักหอสมุด กำแพงแสน (นางฐิตวดี เพลงปาน)
20 ก.ค. 25601520/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาศิลปาชีพ คณะมนุษยศาสตร์ ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (น.ส.นิลาลักษณ์ จันหาญ)
20 ก.ค. 25601502/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (ผศ.สุรพงษ์ อาทิตย์วงศ์ และ นางประภัสสร บุญสูงเนิน)
20 ก.ค. 25601504/2560กองการเจ้าหน้าที่ขอพ้น และแต่งตั้งเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ สำนักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี (น.ส.เสาวคนธ์ บุญสมธป และอีก 2 ราย)14 
20 ก.ค. 25601523/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์
20 ก.ค. 25601524/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ11 
18 ก.ค. 2560กบข.3050/ว 3968/2560กองการเจ้าหน้าที่เรียนเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการให้ความรู้เรื่องการวางแผนทางการเงินและการลงทุน ปี 256020 
17 ก.ค. 25601445/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ (น.ส.จิตรลดา ฦาชา)
17 ก.ค. 25601443/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง (นางไพลิน จิตรชุ่ม)
17 ก.ค. 25601389/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (ผศ.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา และอีก 3 ราย)
17 ก.ค. 25602315/60กองการเจ้าหน้าที่ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมงานสัมมนาสำหรับผู้บริหารระดับสูง CEO, HR and Top Leaders Conference หัวข้อ \"ULTIMATE Coaching, ULTIMATE Results, ULTIMATE Happiness\" โดย Dr. Marshall Goldsmith, Dr. Peter Chee และ Serely Alcaraz15 
17 ก.ค. 25601388/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ผศ.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา และอีก 3 ราย)
26 มิ.ย. 25601285/2560กองการเจ้าหน้าที่ขอพ้นจากผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.ธนารดี คำยา)11 
26 มิ.ย. 25601334/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (ผศ.หม่อมหลวงวุฒิพงษ์ ทวีวงศ์)
26 มิ.ย. 25601333/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ผศ. หม่อมหลวงวุฒิพงษ์ ทวีวงศ์)
26 มิ.ย. 2560สอ.มก.769/2560กองการเจ้าหน้าที่ขอความอนุเคราะห์อนุญาตให้บุคลากรเข้าร่วมการสัมมนา25 
26 มิ.ย. 2560กบข.3050/ว 3444/2560กองการเจ้าหน้าที่ขอนำส่งโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการ \"อิ่มทั่วไทย จ่ายไม่แพง\" และ \"บัตรบางจาก-กบข.\"13 
22 มิ.ย. 2560กค 0416.3/ว 177กองการเจ้าหน้าที่การตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ45 
22 มิ.ย. 2560ปขมท.19/ว 088กองการเจ้าหน้าที่ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมงานมหกรรมการแสดงผลงานด้านสร้างสรรค์นวัตกรรม และการพัฒนางานประจำ ครั้งที่ 2
20 มิ.ย. 25601259/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (ผศ.สุกัญญา วิชชุกิจ)27 
20 มิ.ย. 25601081/2560กองการเจ้าหน้าที่ขอพ้นจากผู้รักษาการแทนรองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ (นายมนต์ชัย พินิจจิตรสมุทร)
20 มิ.ย. 25601256/2560กองการเจ้าหน้าที่ขอพ้นจากตำแหน่งรองหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร และผู้รักษาการแทน (ผศ.ศศิธร ตรงจิตภักดี)
20 มิ.ย. 25601185/2560กองการเจ้าหน้าที่มอบอำนาจให้ผู้รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (น.ส.พิลาณี ไวถนอมสัตย์)
20 มิ.ย. 25601260/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (นายทิสวัส ธำรงสานต์)
20 มิ.ย. 25601257/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร (นายจารุวัฒน์ เถาธรรมพิทักษ์ และ นางชามา พานแก้ว)
20 มิ.ย. 25601200/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร (ผศ.ชัยวัฒน์ บุญแก้ววรรณ)
20 มิ.ย. 25601254/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งรองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร (ผศ.รัชนี ฮงประยูร และอีก 2 ราย)
20 มิ.ย. 25601253/2560กองการเจ้าหน้าที่ขอพ้นจากตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (น.ส.เกวลี เพชราทิพย์)
20 มิ.ย. 25601258/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน (ผศ.สุกัญญา วิชชุกิจ)59 
20 มิ.ย. 25601201/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ (รศ.เดชา วิวัฒน์วิทยา)
20 มิ.ย. 25601252/2560กองการเจ้าหน้าที่ขอพ้น และแต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร (รศ.น้ำฝน ลำดับวงศ์ และ รศ.ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์)
15 มิ.ย. 2560พป 0002/ว 1012กองการเจ้าหน้าที่การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 713 
13 มิ.ย. 25601152/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (น.ส.พิลาณี ไวถนอมสัตย์ และอีก 4 ราย)
13 มิ.ย. 25601106/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล และผู้รักษาการแทน ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล (ผศ.มณฑล ฐานุตตมวงศ์ และอีก 2 ราย)18 
13 มิ.ย. 25601084/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชาศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (นายทิสวัส ธำรงสานต์)
13 มิ.ย. 25601083/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (ผศ.กังสดาล เชาว์วัฒนกุล และ น.ส.ชลิตา บัณฑุวงศ์)
13 มิ.ย. 25601108/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ (รศ.เมตตา เจริญพานิช)
13 มิ.ย. 25601082/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (นายสิทธารถ ศรีโคตร)
13 มิ.ย. 2560ว.3/2560กองการเจ้าหน้าที่โครงการอบรมหลักสูตร \"ผู้นำยุคใหม่\" รุ่นที่ 425 
13 มิ.ย. 25601988/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการประจำสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์)
13 มิ.ย. 25601153/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (รศ.อภิชาติ ใจอารีย์ และ นายนิรันดร์ ยิ่งยวด)
13 มิ.ย. 25601080/2560กองการเจ้าหน้าที่ขอพ้น และแต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง (รศ.ธนิษฐา ทรรพนันทน์ และ ผศ.จรวย สุขแสงจันทร์)10 
13 มิ.ย. 25601154/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (รศ.อภิชาติ ใจอารีย์ และ นายนิรันดร์ ยิ่งยวด)
13 มิ.ย. 25601135/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองในสำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (น.ส.พัทริยา ศุภอุดร และ นายพงศ์พิพัฒน์ ศรีชาติ)22 
13 มิ.ย. 25601983/60กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เพิ่มเติม) (ศ.บุญเรียง ขจรศิลป์)
13 มิ.ย. 25601130/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ (ผศ.ทิพทินนา สมุทรานนท์)
02 มิ.ย. 2560ศธ 0509(5).7/ว 758กองการเจ้าหน้าที่ตอบข้อหารือแนวทางการเยียวยากรณีการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปีผิดพลาด35 
01 มิ.ย. 25601898/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งที่ปรึกษาผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รศ.วิโรจ อิ่มพิทักษ์)60 
15 พ.ค. 25601750/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะเกษตร กำแพงแสน 36 
15 พ.ค. 2560857/2560กองการเจ้าหน้าที่ขอพ้นจากตำแหน่งรองหัวหน้าภาควิชาศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (น.ส.ภัทรพร จินตกานนท์)13 
15 พ.ค. 25601743/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ (เพิ่มเติม) (พลเรือเอก ฆนัท ทองพูล และ เรือเอก นคร น.กุลศรีรัตน์)15 
15 พ.ค. 2560846/2560กองการเจ้าหน้าที่ขอพ้นจากตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาศิลปาชีพ คณะมนุษยศาสตร์ (นายรภัส ศิลป์ศรีกุล)
15 พ.ค. 2560854/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายในสำนักหอสมุด (น.ส.สุพรรณี หงษ์ทอง และอีก 5 ราย)13 
15 พ.ค. 2560920/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งผู้จัดการอาคารสารนิเทศ 50 ปี (นายนิพนธ์ ปานสอน)16 
15 พ.ค. 2560848/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร (รศ.พรธิภา องค์คุณารักษ์)
15 พ.ค. 2560924/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (รศ.สิรี ชัยเสรี)29 
15 พ.ค. 2560927/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (เพิ่มเติม) (ผศ.สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล)
15 พ.ค. 2560850/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ (นายนภพล ภู่พนิตพันธ์ และอีก 2 ราย)
15 พ.ค. 2560855/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน (ผศ.กิติพงษ์ เจาจารึก)
15 พ.ค. 2560852/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ (ผศ.อลงกต บุญสูงเนิน)
15 พ.ค. 2560856/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (ผศ.กิติพงษ์ เจาจารึก)
15 พ.ค. 2560851/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (นายนภพล ภู่พนิตพันธ์ และอีก 2 ราย)
15 พ.ค. 2560922/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ผศ.วิชัย ศิวะโกศิษฐ)12 
15 พ.ค. 2560926/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ (เพิ่มเติม) (ผศ.สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล)
15 พ.ค. 2560847/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาศิลปาชีพ คณะมนุษยศาสตร์ (นางพิมณฑน์พัทธ์ รอดทุกข์)17 
15 พ.ค. 2560849/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (รศ.พรธิภา องค์คุณารักษ์)
15 พ.ค. 2560853/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (ผศ.อลงกต บุญสูงเนิน)
15 พ.ค. 2560928/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (นายนิรอมลี มะกาเจ)10 
09 พ.ค. 2560วพม. 05/177กองการเจ้าหน้าที่ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร)66 
08 พ.ค. 2560831/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (น.ส.สุพรรณนิจ พลเสน)13 
08 พ.ค. 2560832/2560กองการเจ้าหน้าที่ขอพ้น และแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน (ผศ.วิชัย ศิวะโกศิษฐ และ รศ.เกียรติไกร อายุวัฒน์)
08 พ.ค. 25601678/2560กองการเจ้าหน้าที่สรุปรายงานประชุมใหญ่สมาชิก กสจ. ประจำปี 255933 
27 เม.ย. 2560754/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร (ผศ.พรรณวดี โสพรรณรัตน์)13 
27 เม.ย. 2560793/2560กองการเจ้าหน้าที่ขอพ้น และแต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร (รศ.วาณี ชนเห็นชอบ และ ผศ.ศศิธร ตรงจิตภักดี)15 
27 เม.ย. 2560753/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน (ผศ.คงศักดิ์ เที่ยงธรรม)
27 เม.ย. 2560750/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (นายอนุสรณ์ กุลวงษ์) 19 
27 เม.ย. 2560755/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน (รศ.สนธิชัย จันทร์เปรม)18 
27 เม.ย. 2560799/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (น.ส.พิมพ์พรรณ ปรืองาม)
27 เม.ย. 2560796/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งผู้รักษาการแทน ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ คณะเศรษฐศาสตร์ ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (น.ส.กันทิมา จันทร์อำไพ และ นางปิยวรรณ โวทาน)18 
27 เม.ย. 2560798/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน (น.ส.พิมพ์พรรณ ปรืองาม)
27 เม.ย. 2560795/2560กองการเจ้าหน้าที่ขอพ้นจากตำแหน่งรองหัวหน้าภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ และผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชา ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (นายสมคิด ปราบภัย)13 
27 เม.ย. 2560794/2560กองการเจ้าหน้าที่ขอพ้นจากตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ (รศ.สิริพล อนันตวรสกุล)13 
27 เม.ย. 2560797/2560กองการเจ้าหน้าที่ขอพ้นจากตำแหน่งรองคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ผศ.ศุภเดช สุจินพรัหม)15 
24 เม.ย. 2560ปขมท. 61/2560กองการเจ้าหน้าที่ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี 256031 
24 เม.ย. 2560นร 1013.4/8กองการเจ้าหน้าที่โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256033 
24 เม.ย. 2560ศธ 0516.34/ว 337กองการเจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม หลักสูตร \"การบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง\" รุ่นที่ 1779 
19 เม.ย. 2560675/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาการจัดการการกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (นายอิษฎี กุฏอินทร์)11 
19 เม.ย. 2560725/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายในสำนักหอสมุด กำแพงแสน (น.ส.มัสยา ฐาปนพันธ์นิติกุล และอีก 2 ราย)13 
19 เม.ย. 2560715/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ คณะมนุษยศาสตร์ ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (นายพรนริน พูลภิรมย์ และ นางสุพิญญา กาวไธสง)17 
19 เม.ย. 2560710/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (นายกิติพงศ์ ตั้งกิจ และ ผศ.ประเทือง พุฒซ้อน)10 
19 เม.ย. 2560พป 0007.3/ว 705กองการเจ้าหน้าที่ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 1914 
19 เม.ย. 2560717/2560กองการเจ้าหน้าที่ขอพ้นจากตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ผศ.หม่อมหลวงวุฒิพงษ์ ทวีวงศ์)13 
19 เม.ย. 2560ศธ 0509 (3)/ว 510กองการเจ้าหน้าที่การฝึกอบรม \"หลักสูตรการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง (นบม.)\" รุ่นที่ 28114 
19 เม.ย. 25600720/2560กองการเจ้าหน้าที่ขอพ้นจากผู้รักษาการแทนรองคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร (ผศ.มาศอุบล ทองงาม)12 
19 เม.ย. 2560728/2560กองการเจ้าหน้าที่มอบอำนาจให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย19 
19 เม.ย. 2560716/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ (ผศ.กังสดาล เชาว์วัฒนกุล และ น.ส.ชลิตา บัณฑุวงศ์)
19 เม.ย. 2560671/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ (นายสิทธารถ ศรีโคตร)10 
19 เม.ย. 2560721/2560กองการเจ้าหน้าที่ขอพ้น และแต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร (ผศ.ปวริน ตันตริยานนท์ และ น.ส.นิตยา ทับทิมทัย)13 
19 เม.ย. 2560711/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์ (น.ส.นิตยา เมี้ยนมิตร)13 
19 เม.ย. 2560709/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ (นายกิติพงศ์ ตั้งกิจ และ ผศ.ประเทือง พุฒซ้อน)10 
19 เม.ย. 2560673/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (เพิ่มเติม) (ผศ.วิษฐิดา จันทราพรชัย)
19 เม.ย. 2560713/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์ (นายชาคริต ณ ตะกั่วทุ่ง และ นางลัดดาวรรณ เหรียญตระกูล)
19 เม.ย. 2560718/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ผศ.ศนิ ลิ้มทองสกุล)13 
19 เม.ย. 2560742/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร (นายณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร)15 
19 เม.ย. 2560674/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาการจัดการการกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (นายอิษฎี กุฏอินทร์)
19 เม.ย. 2560712/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์ ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (นายสุรินทร์ อ้นพรม และ น.ส.นิตยา เมี้ยนมิตร)
19 เม.ย. 2560723/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (รศ.สันติ ศรีสวนแตง)11 
19 เม.ย. 2560722/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร (รศ.วิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล)16 
19 เม.ย. 2560724/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน (ผศ.อมรเดช พุทธิพิพัฒน์ขจร)18 
19 เม.ย. 2560672/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร (เพิ่มเติม) (ผศ.วิษฐิดา จันทราพรชัย)
19 เม.ย. 2560714/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์ ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (นายชาคริต ณ ตะกั่วทุ่ง และ นางลัดดาวรรณ เหรียญตระกูล)
05 เม.ย. 2560645/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายในสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน (นายธเนตร ศรีสุข และนางสาคร ชินวงค์)15 
05 เม.ย. 2560661/2560กองการเจ้าหน้าที่มอบอำนาจให้ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี (นายไพโรจน์ ลิ้มศรีสกุลวงศ์ และนายศรายุทธ เรืองสุวรรณ)17 
05 เม.ย. 2560642/2560กองการเจ้าหน้าที่ขอพ้นจากผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (นายวุธิพงศ์ ภักดีกุล)12 
05 เม.ย. 2560ป1368/60กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย (รศ.ชลลดา หลวงพิทักษ์)18 
05 เม.ย. 2560643/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองยานพาหนะอาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดี ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (นายปรีชา เกื้อแก้ว และอีก 3 ราย)17 
05 เม.ย. 2560641/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 23 
05 เม.ย. 2560644/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งรองผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม (นายณัฐพล ชัยยวรรณาการ)13 
04 เม.ย. 2560สขอ. 1.3/2560กองการเจ้าหน้าที่ขอเชิญส่งข้าราชการ/พนักงานเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต30 
04 เม.ย. 2560พป 0003/ว 296กองการเจ้าหน้าที่การสมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 413 
04 เม.ย. 2560สกสช. 60/0154กองการเจ้าหน้าที่ขอเชิญสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ รุ่นที่ 227 
23 มี.ค. 2560581/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (ผศ.สานิตย์ รัศมี และอีก 2 ราย)20 
23 มี.ค. 2560580/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (ผศ.สานิตย์ รัศมี และอีก 4 ราย)25 
23 มี.ค. 2560พป 0002/ว 504กองการเจ้าหน้าที่การสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 2135 
23 มี.ค. 2560578/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (นางสิริลักษณ์ พิชัยณรงค์)14 
23 มี.ค. 2560574/2560กองการเจ้าหน้าที่ขอพ้นจากตำแหน่งรองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ (ผศ.ปนัดดา ชำนาญสุข)15 
23 มี.ค. 2560577/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งผู้รักษาการแทน ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (นางบงกช วัดเมือง และอีก 2 ราย)21 
23 มี.ค. 2560ศธ 0509 (5).7/ว 407กองการเจ้าหน้าที่การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 256040 
23 มี.ค. 2560579/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ผศ.นพพร รัตนช่วง)21 
23 มี.ค. 2560539/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล (ผศ.วิมล รอดเพ็ชร)46 
23 มี.ค. 2560575/2560กองการเจ้าหน้าที่ปรับเปลี่ยนตำแหน่งรองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา (นายปุณณะ ยศปัญญา)13 
15 มี.ค. 2560500/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งรองคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ (เพิ่มเติม) (ผศ.นรินทร์ อุประกรินทร์ และอีก 2 ราย)21 
15 มี.ค. 2560504/2560กองการเจ้าหน้าที่ขอพ้นจากตำแหน่งรองหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม (น.ส.ทัศนีย์ บุญประคอง)13 
15 มี.ค. 2560499/2560กองการเจ้าหน้าที่ขอพ้นจากตำแหน่งรองหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และผู้รักษาการแทน (ผศ.นรินทร์ อุประกรินทร์)13 
15 มี.ค. 2560522/2560กองการเจ้าหน้าที่มอบอำนาจให้ผู้รักษาการแทนรองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ (รศ.กนกพร นุ่มทอง)17 
15 มี.ค. 2560501/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เพิ่มเติม (ผศ.วีระภาส คุณรัตนสิริ)14 
15 มี.ค. 2560503/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ (ผศ.ศศิมนัส อุณจักร์)17 
15 มี.ค. 2560502/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (ผศ.สุขุมาล กิติสิน และอีก 4 ราย)17 
09 มี.ค. 2560475/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งผู้รักษาการแทน ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (เพิ่มเติม) (ผศ.วัจน์วงค์ กรีพละ)14 
09 มี.ค. 2560478/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งผู้รักษาการแทน ผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (ผศ.นันทชัย กานตานันทะ และอีก 2 ราย)12 
09 มี.ค. 2560นร 1003/ว 2กองการเจ้าหน้าที่การเปลี่ยนหน่วยงานปฏิบัติราชการชดใช้ทุนของนักเรียนทุนรัฐบาล (ก.พ.) 22 
09 มี.ค. 2560476/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาการจัดการธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (นายฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์)15 
09 มี.ค. 2560พป 0009/ว 417กองการเจ้าหน้าที่ขยายเวลาการสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ 213 
09 มี.ค. 2560พป 0009/ว 338กองการเจ้าหน้าที่การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 841 
09 มี.ค. 2560477/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ผศ.นันทชัย กานตานันทะ และอีก 2 ราย)
03 มี.ค. 2560กบข.3062/ว 950/2560กองการเจ้าหน้าที่เชิญร่วมงานมหกรรมการลงทุนครบวงจรแห่งปี (Set in the City2017)13 
03 มี.ค. 2560398/2560กองการเจ้าหน้าที่ขอพ้นจากตำแหน่งรองหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร และผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชา ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (นายเกรียงไกร พัทยากร)11 
03 มี.ค. 2560359/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ (รศ.กนกพร นุ่มทอง และอีก 6 ราย)37 
03 มี.ค. 2560399/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งรองคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร เพิ่มเติม (นายเกรียงไกร พัทยากร)
03 มี.ค. 2560360/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งผู้รักษาการแทน ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (รศ.กนกพร นุ่มทอง และอีก 2 ราย)22 
03 มี.ค. 2560395/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ คณะมนุษยศาสตร์ (ผศ.พุทธชาติ โปธิบาล)14 
03 มี.ค. 2560ป924/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำร่างระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับ เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 255837 
03 มี.ค. 2560445/2560กองการเจ้าหน้าที่ขอพ้นจากผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารวิชาการและนิสิต สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (นางศิริพร แสนศรี)20 
24 ก.พ. 2560ป785/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์25 
23 ก.พ. 2560ศธ 0513.10103/ว 787กองการเจ้าหน้าที่ขอให้ตรวจสอบรายชื่อผู้สมควรได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 256047 
23 ก.พ. 2560355/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี เพิ่มเติม (นายศรายุทธ เรืองสุวรรณ)33 
23 ก.พ. 2560323/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน (น.ส.ชนมน จันทนา)18 
20 ก.พ. 2560720/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ (รศ.เลิศชัย ระตะนะอาพร)12 
20 ก.พ. 2560ศธ 0509(5).10/ว 157กองการเจ้าหน้าที่การฝึกอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร ILC และหลักสูตร OCC ประจำปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติม)20 
14 ก.พ. 2560277/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ เพิ่มเติม (รศ.สันติยา เอกอัคร และ รศ.สุวรรณา ประณีตวตกุล)24 
14 ก.พ. 2560272/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (ผศ.เลอพงศ์ จารุพันธ์ และ รศ.รังรอง ยกส้าน)
14 ก.พ. 2560276/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ (นายดำรงค์ ศรีพระราม)49 
14 ก.พ. 2560271/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร (ผศ.เลอพงศ์ จารุพันธ์ และ รศ.รังรอง ยกส้าน)
14 ก.พ. 2560270/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาในคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา (นายสมจิตต์ ปาละกาศ และอีก 2 ราย)
14 ก.พ. 2560266/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (ผศ.ณรงค์ฤทธิ์ แก้วบรรจักร์)11 
14 ก.พ. 2560268/2560กองการเจ้าหน้าที่ขอพ้น และแต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมทางทะเล คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ (นายสาธิต พงษ์ดวง)
14 ก.พ. 2560267/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ คณะเศรษฐศาสตร์ (นายวัฒนชัย ทองธีรภาพ)14 
14 ก.พ. 2560278/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งผู้รักษาการแทน ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (รศ.สันติยา เอกอัคร และอีก 5 ราย)23 
09 ก.พ. 2560221/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ (รศ.ชลลดา หลวงพิทักษ์ และอีก 3 ราย)25 
09 ก.พ. 2560219/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์ (นางนพรัตน์ คัคคุริวาระ)17 
09 ก.พ. 2560218/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (นางภัณฑิรา มงคลจุฑา และอีก 2 ราย)17 
09 ก.พ. 2560189/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ (น.ส.รวมสุข สุขมาก และ นายสุวิทย์ สินที)14 
09 ก.พ. 2560234/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (น.ส.สุภิญญา ปัญญาสีห์ และ น.ส.กนิษฐา เชาว์วัฒนกุล)11 
09 ก.พ. 2560232/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ เพิ่มเติม (ผศ.บุรินทร์ นิ่มสุพรรณ์)
09 ก.พ. 2560235/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (น.ส.สุภิญญา ปัญญาสีห์ และ น.ส.กนิษฐา เชาว์วัฒนกุล)10 
09 ก.พ. 2560188/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เพิ่มเติม (น.ส.กนกอร แก้วประภา)16 
09 ก.พ. 2560180/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (รศ.สุริยะ สะวานนท์)
09 ก.พ. 2560220/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาการจัดการการผลิต คณะบริหารธุรกิจ (นายณัฐพล พันธุ์ภักดี)
09 ก.พ. 2560181/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน (นายบรรพต กุลสุวรรณ)20 
09 ก.พ. 2560179/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน (รศ.สุริยะ สะวานนท์ และ ผศ.ยุวเรศ เรืองพานิช)12 
09 ก.พ. 2560178/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน (นายพิเชษฐ์ สืบสายพรหม)46 
09 ก.พ. 2560177/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ (ผศ.ไตรรัตน์ เนียมสุวรรณ)14 
09 ก.พ. 2560ป588/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 22 
09 ก.พ. 2560171/2560กองการเจ้าหน้าที่ขอพ้นจากตำแหน่งรองคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ และผู้รักษาการแทนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (ศาสตราจารย์เฉลียว ศาลากิจ)17 
09 ก.พ. 2560175/2560กองการเจ้าหน้าที่ขอพ้นจากตำแหน่งรองหัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ (น.ส.มณีเนตร เวชกามา)
09 ก.พ. 2560216/2560กองการเจ้าหน้าที่ขอพ้นจากตำแหน่งรองหัวหน้าภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์ และผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชา ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (ผศ.วีระภาส คุณรัตนสิริ)
09 ก.พ. 2560174/2560กองการเจ้าหน้าที่ขอพ้นจากผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (นายพรศักดิ์ แสนศรี)21 
09 ก.พ. 2560176/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ (นายสุโกสินทร์ ทองรัตนาศิริ)
09 ก.พ. 2560233/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ เพิ่มเติม (ผศ.บุรินทร์ นิ่มสุพรรณ์)10 
09 ก.พ. 2560217/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งผู้รักษาการแทน ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (นางจันทิมา จำนงค์นารถ)19 
09 ก.พ. 2560209/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งรองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เพิ่มเติม (ผศ.นลินรัตน์ รักกุศล)16 
09 ก.พ. 2560183/2560กองการเจ้าหน้าที่ขอพ้น และแต่งตั้งกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการประจำคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ (น.ส.พัชรา ศรีพระบุ และ น.ส.สุภาวดี เล่าเฮ้ย)13 
09 ก.พ. 2560227/2560กองการเจ้าหน้าที่มอบอำนาจเป็นผู้รับรองลงนามในบันทึกการเข้าร่วมโครงการที่มุ่งจิตอาสา12 
09 ก.พ. 2560182/2560กองการเจ้าหน้าที่ขอพ้นจากหัวหน้าฝ่ายการศึกษา วิจัยและพัฒนา สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน (นายธเนตร ศรีสุข)10 
08 ก.พ. 2560ป422/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย เพิ่มเติม (ผศ.สิรินทร์พร สินธุวณิชย์)18 
08 ก.พ. 2560ศธ 0509(3)/ว 97กองการเจ้าหน้าที่การฝึกอบรม \"หลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูง\" (สำหรับผู้บริหารสายสนับสนุน)\" รุ่นที่ 16105 
08 ก.พ. 25601251/1433กองการเจ้าหน้าที่ขอขยายเวลารับสมัครและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์การและสังคมอย่างยั่งยืน12 
08 ก.พ. 2560ศธ 5206.1/18897กองการเจ้าหน้าที่โครงการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลหมู่ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา22 
30 ม.ค. 2560118/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองคณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน เพิ่มเติม (ผศ.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล)27 
30 ม.ค. 2560120/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (รศ.โสมสกาว เพชรานนท์)15 
30 ม.ค. 2560148/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ (รศ.ลดาวัลย์ พวงจิตร)33 
30 ม.ค. 2560119/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งผู้รักษาการแทน ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (เพิ่มเติม) (ผศ.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล และ ผศ.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง)31 
30 ม.ค. 2560ป424/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย (นางนงลักษณ์ เล็กรุ่งเรืองกิจ)14 
30 ม.ค. 2560ป423/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย (รศ.นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว)14 
25 ม.ค. 256097/2560กองการเจ้าหน้าที่เปลี่ยนแปลงกรรมการในคณะกรรมการประจำคณะเกษตร กำแพงแสน30 
25 ม.ค. 256096/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งรองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เพิ่มเติม (นายสุริยัน สุวรรณกาล)27 
25 ม.ค. 2560105/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (น.ส.ภัคนิจ งามเกษม)16 
23 ม.ค. 256073/2560กองการเจ้าหน้าที่ขอพ้นจากตำแหน่งรองหัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ และผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชา ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (ผศ.กรกฎา นักคิ้ม)13 
23 ม.ค. 256057/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุด (น.ส.พรนภา ตั้งนิติพงศ์)13 
23 ม.ค. 256061/2560กองการเจ้าหน้าที่ขอพ้นจากตำแหน่งรองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชา ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (รศ.เวชพงศ์ ชุติชูเดช และนายมนต์ชัย สุระรัตน์ชัย)14 
23 ม.ค. 25601251/0352กองการเจ้าหน้าที่ขอขยายเวลารับสมัครและประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 418 
23 ม.ค. 256071/2560กองการเจ้าหน้าที่ขอพ้นจากตำแหน่งรองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน (นายนที อธิกคุณากร)17 
23 ม.ค. 256072/2560กองการเจ้าหน้าที่ขอพ้นจากตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน (นายกายรัฐ เจริญราษฎร์)18 
23 ม.ค. 256063/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (ผศ.ชินภัทร ทิพโยภาส และ น.ส.อารยา ศักดิ์บูรณาเพชร)10 
23 ม.ค. 256062/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ผศ.ชินภัทร ทิพโยภาส และ น.ส.อารยา ศักดิ์บูรณาเพชร)
23 ม.ค. 256056/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสำนักหอสมุด กำแพงแสน (นายเรวัติ อ่ำทอง)24 
23 ม.ค. 256055/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (ว่าที่ร้อยตรีอำนวย ตันพานิชย์)15 
23 ม.ค. 256059/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ (ผศ.ชาติชาย อมิตรพ่าย และอีก 3 ราย)14 
23 ม.ค. 256060/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (ผศ.ชาติชาย อมิตรพ่าย และอีก 3 ราย)15 
23 ม.ค. 256058/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ (น.ส.วัลลีย์ นวนมุสิก)11 
23 ม.ค. 256044/2560กองการเจ้าหน้าที่ขอพ้น และแต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ผศ.นุชนาถ มั่งคั่ง และ รศ.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์)19 
23 ม.ค. 256070/2560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งรองผู้อำนวยการสถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (น.ส.นพเก้า สิรินธรานนท์)14 
20 ม.ค. 2560กห 0300/88กองการเจ้าหน้าที่เชิญร่วมโครงการอบรมหลักสูตรผู้นำพอเพียงเพื่อความมั่นคง14 
17 ม.ค. 2560สขอ.13.12/2559กองการเจ้าหน้าที่ขอเชิญส่งข้าราชการ/พนักงานเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต40 
17 ม.ค. 2560พป 0009/ว 2611กองการเจ้าหน้าที่การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ 229 
10 ม.ค. 25603294/2559กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งรองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน (ผศ.สมชาย ดอนเจดีย์ และอีก 3 ราย)33 
10 ม.ค. 25603324/2559กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (นายชาญเวช ศีลพิพัฒน์ และอีก 3 ราย)13 
10 ม.ค. 25603322/2559กองการเจ้าหน้าที่ขอพ้น และแต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ผศ.วิสุทธิ์ สุพิทักษ์ และ ผศ.พรเทพ อนุสสรนิติสาร)14 
10 ม.ค. 25603318/2559กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (เพิ่มเติม) (รศ.จงรักษ์ แก้วประสิทธิ์)15 
10 ม.ค. 25603295/2559กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (ผศ.สมชาย ดอนเจดีย์ และอีก 3 ราย)16 
10 ม.ค. 25603323/2559กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ (นายชาญเวช ศีลพิพัฒน์ และอีก 3 ราย)18 
10 ม.ค. 25603300/2559กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (ผศ.ลพ ภวภูตานนท์ และอีก 3 ราย)20 
10 ม.ค. 25603296/2559กองการเจ้าหน้าที่ปรับปรุง และแต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (นางสุรีย์รัตน์ บำรุงสุข และ น.ส.เมธาวี ยุทธพงษ์ธาดา)12 
10 ม.ค. 2560กค 0420/47235กองการเจ้าหน้าที่โครงการอบรมหลักสูตร \"การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจำ\"72 
10 ม.ค. 25603297/2559กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันวิศวกรรมพลังงาน (นายปัญญวัฒน์ โกมุทบุตร)29 
10 ม.ค. 25603299/2559กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน (ผศ.ลพ ภวภูตานนท์ และอีก 3 ราย)13 

[ย้อนกลับ]

   หมายเหต: เปิดอ่าน(ครั้ง) * คือ จำนวนครั้งที่ผู้ใช้คลิกเปิดอ่านเอกสาร เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2554