ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2554
ชื่อเรื่อง
ประเภทหนังสือเวียน
หน่วยงาน
แต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์วิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ผศ.ลดาวัลย์ พวงจิตร)คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กองการเจ้าหน้าที่
แต่งตั้งรองผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (นางจุฬาลักษณ์ จารุนุช)คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กองการเจ้าหน้าที่
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานเลขานุการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม (นางกาญจนา พงษ์โสภา)คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กองการเจ้าหน้าที่
แต่งตั้งผู้จัดการอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ (นายวิโรจน์ พวงพิกุล)คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กองการเจ้าหน้าที่
แต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (น.ส.อัมพิกา บันสิทธิ์)คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กองการเจ้าหน้าที่
แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร (ผศ.วรรณี จิรภาคย์กุล)คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กองการเจ้าหน้าที่
แต่งตั้งหัวหน้ีาภาควิชาการจัดการประมง คณะประมง (รศ.แสงเทียน อัจจิมางกูร)คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กองการเจ้าหน้าที่
แต่งตั้งหัวหน้าศูนย์บริการทางวิชาการและสารสนเทศทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ (รศ.พิภพ ลลิตาภรณ์)คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กองการเจ้าหน้าที่
แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ (รศ.ชวลิต กิตติชัยการ)คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กองการเจ้าหน้าที่
จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง รับสมัครงานประกาศรับสมัครงานกองกลาง
จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง ข้าราชการถึงแก่กรรมประกาศถึงแก่กรรมกองกลาง
เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิตโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคพิเศษ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กองกลาง
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครงานประกาศรับสมัครงานกองกลาง
จาก กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เรื่อง พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ถึงแก่กรรม นายเอกสิทธิ์ วาดถนนประกาศถึงแก่กรรมกองกลาง
จากสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประกาศทั่วไปกองกลาง
จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง รับสมัครศึกษาระดับปริญญาโทประกาศทั่วไปกองกลาง
จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรมกองกลาง
จากสำนักหอสมุด เรื่อง ขอเชิญเข้าอบรมประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรมกองกลาง
แต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ (เพิ่มเติม) (นายสัณหะ เหมเนิช)คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กองการเจ้าหน้าที่
ขอพ้นจากตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (รศ.กล้าณรงค์ ศรีรอต)คำสั่งอื่น ๆกองการเจ้าหน้าที่
ขอพ้นจากตำแหน่งรองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (นางพรทิพย์ เล็กพิทยา)คำสั่งอื่น ๆกองการเจ้าหน้าที่
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสถานีวิจัยกาญจนบุรี สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร (ผศ.ชัยสิทธิ์ ทองจู)คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กองการเจ้าหน้าที่
เปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆกองกลาง
ขอพ้นจากผู้รักษาราชการแทนเลขานุการคณะอุตสาหกรรมเกษตร (นายภานพ เพ็งแพ)คำสั่งอื่น ๆกองการเจ้าหน้าที่
ขอพ้นจากรองตำแหน่งหัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตนม สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ (น.ส.ศิริรัตน์ บัวผัน)คำสั่งอื่น ๆกองการเจ้าหน้าที่
ขอพ้นจากตำแหน่งรองหัวหน้าภาควิชาโรคพืช และผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าภาิควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน (ผศ.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร)คำสั่งอื่น ๆกองการเจ้าหน้าที่
ขอพ้นจากผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขานุการคณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตศรีราชา (นายณรงค์ฤทธิ์ แก้วบรรจักร์)คำสั่งอื่น ๆกองการเจ้าหน้าที่
ขอพ้นจากผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารและธุรการทั่วไป วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ วิทยาเขตศรีราชา (น.ส.บุญจิรา ปั่นทอง)คำสั่งอื่น ๆกองการเจ้าหน้าที่
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน (โรงเรียนสาธิตแห่ง มก.ฯ ผศ.นลินี วิริยะวัฒนะ และอีก 4 ราย)คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กองการเจ้าหน้าที่
แต่งตั้งรองอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ (เพิ่มเติม) (ผศ.ระวีวรรณ พ่วงวิจิตร)คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กองการเจ้าหน้าที่
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน (ภ.กายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ผศ.ศิริรักษ์ จันทครุ)คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กองการเจ้าหน้าที่
แต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ (ผศ.ศิริรักษ์ จันทครุ)คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กองการเจ้าหน้าที่
แต่งตั้งรองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร (ผศ.เสริมศิริ จันทร์เปรม)คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กองการเจ้าหน้าที่
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน (สถาบันค้นคว้าฯผลิตผลทางการเกษตร ฯ นางวารุณี ธนะแพสย์ และอีก 4 ราย)คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กองการเจ้าหน้าที่
แต่งตั้งรองผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (นางสุคันธรส ธาดากิตติสาร และอีก 3 ราย)คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กองการเจ้าหน้าที่
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการหอจดหมายเหตุ (นางอารีย์ ธัญกิจจานุกิจ)คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กองการเจ้าหน้าที่
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ คณะสังคมศาสตร์ (นายสรศักดิ์ มงคลสมบูรณ์)คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กองการเจ้าหน้าที่
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาองค์กรนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กองกลาง
เรื่อง กำหนดอัตราเงินช่วยเหลือนิสิตผู้ประสบภัย (ฉบับที่ ๒)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กองกลาง
เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิตโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (ฉบับที่ ๒)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กองกลาง
จากกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กองกลาง
เรื่อง กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (ฉบับที่ ๒)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กองกลาง
เรื่อง กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคหกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๒)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กองกลาง
หนังสือแจ้งการโอนกรมธรรม์ประกันวินาศภัยประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กองคลัง
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ประกาศสภาอื่น ๆกองกลาง
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกสืและโซ่อุปทาน ครั้ง ๑๑คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆกองกลาง
การสรรหาและเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการประกาศทั่วไปกองการเจ้าหน้าที่
ขอเชิญเข้ารับการอบรมเรื่อง \\\"การเตรียมความพร้อมเพื่อการนำระบบบริหารทรัพยากรองค์การสู่การปฏิบัติงานด้านบัญชีและการเงินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์\\\"ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กองคลัง
การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการประกาศทั่วไปกองการเจ้าหน้าที่
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ว.351) จำนวน 7 รายประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กองคลัง
ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 ณ Kangwon National University เกาหลีใต้ประกาศทั่วไปกองวิเทศสัมพันธ์
ระเบียบว่าด้วยการบริหารศูนย์นิติสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๔ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กองกลาง
จากสถาบันคลังสองของชาติ เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนาชุดคุณภาพอุดมศึกษาไทย ครั้งที่ ๒ Academic Transformationประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรมกองกลาง
จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรมกองกลาง
แต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (น.ส.นงณพชร คุณากร)คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กองการเจ้าหน้าที่
ขอพ้นจากตำแหน่งรองหัวหน้าภาควิชาการศึกษา และผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ (รศ.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล)คำสั่งอื่น ๆกองการเจ้าหน้าที่
แต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน (นายเกษมสันต์ สกุลรัตน์)คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กองการเจ้าหน้าที่
จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ และร่วมส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมนานาชาติ ด้านอีเลิร์นนิง ปี ๒๕๕๕ ในหัวข้อ Smart Innovation in Education and Long Learning ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรมกองกลาง
จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการ Melatonin Research Forum ครั้งที่ ๑ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรมกองกลาง
แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ (นายสิทธิกร สุมาลี)คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กองการเจ้าหน้าที่
แต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน (รศ.พงศ์ศักดิ์ ฯ และอีก 2 ราย)คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กองการเจ้าหน้าที่
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน (คณะศึกษาศาสตร์ ผศ.อัญชัน เกียรติบุตร และีอีก 2 ราย)คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กองการเจ้าหน้าที่
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน (กองคลัง นางกฤษณา ชมภูแดง และอีก 5 ราย)คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กองการเจ้าหน้าที่
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน (ภ.พืชไร่นา คณะเกษตร ผศ.ชเนษฏ์ ม้าลำพอง และอีก 3 ราย)คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กองการเจ้าหน้าที่
แต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน (ผศ.ชเนษฎ์ ม้าลำพอง และอีก 3 ราย)คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กองการเจ้าหน้าที่
แต่งตั้งรองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ (รศ.จงกล แก่นเพิ่ม )คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กองการเจ้าหน้าที่
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน (ภ.เกษตรกลวิธาน คณะเกษตร รศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์ และ นายนนทวัชร์ ชัยณรงค์)คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กองการเจ้าหน้าที่
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน (ภ.สัตวบาล คณะเกษตร ผศ.สุริยะ สะวานนท์ และ ผศ.อรประพันธ์ ส่งเสริม)คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กองการเจ้าหน้าที่
ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการเผยแพร่ตำราหรือหนังสือประกาศทั่วไปกองการเจ้าหน้าที่
จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนระดับบัณฑิตศึกษาประกาศทั่วไปกองกลาง
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน (สถาบันสุวรรณฯ ผศ.เลอชาติ บุญเอก)คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กองการเจ้าหน้าที่
จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ษประชาสัมพันธ์งาน CIT2012ประกาศทั่วไปกองกลาง
จากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ขอให้เสนอโครงการวิจัยประกาศทั่วไปกองกลาง
จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง มารดาข้าราชการถึงแก่กรรม (มารดา รศ.น.สพ.ดร.อำนาจ พัวพลเทพ)ประกาศถึงแก่กรรมกองกลาง
สำนักงานกฎหมาย รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ประกาศรับสมัครงานสำนักงานกฎหมาย
แต่งตั้งหัวหน้าสถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (นายณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์)คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กองการเจ้าหน้าที่
ขอพ้นจากตำแหน่งรองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ (รศ.สุวิช บุตรสุวรรณ)คำสั่งอื่น ๆกองการเจ้าหน้าที่
แต่งตั้งหัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตนม สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ (น.ส.ศิริรัตน์ บัวผัน)คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กองการเจ้าหน้าที่
จากคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๔ประกาศทุนการศึกษากองกลาง
แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (น.ส.พิลาณี ไวถนอมสัตย์)คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กองการเจ้าหน้าที่
แต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายและผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (น.ส.ศุมาพร เกษมสำราญ และอีก 2 ราย)คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กองการเจ้าหน้าที่
แต่งตั้งหัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ผศ.เขมะทัต วิภาตะวนิช)คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กองการเจ้าหน้าที่
แต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านยางพารา (รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ)คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กองการเจ้าหน้าที่
จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง บิดาข้าราชการถึงแก่กรรม (บิดานางสาวยุพิน ภวพงศ์สุภัทร)ประกาศถึงแก่กรรมกองกลาง
จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง เชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารประกาศทั่วไปกองกลาง
จากมหาวิทยาลัเชียงใหม่ เรื่อง เชิญร่วมทำบุญในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประกาศทั่วไปกองกลาง
จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ขอเชิญทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประกาศทั่วไปกองกลาง
จากมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุม APAIE Conference and Exhibition 2012ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรมกองกลาง
จากคณะวิศวกรรม กำแพงแสน เรื่อง มารดาข้าราชการถึงแก่กรรม (มารดา ผศ.ดร.ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์)ประกาศถึงแก่กรรมกองกลาง
จากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เรื่อง ขอเชิญประชุมวิชาการและนิรรศการ ทรัพยากรไทย ก้าวไกลสู่โลกกว้างอย่างมั่นใจประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรมกองกลาง
จากชมรมสื่อสร้างสรรค์สังคม เรื่อง เชิญส่งเจ้าหน้าที่อบรมประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรมกองกลาง
เปลี่ยนแปลงคณะทำงานจัดทำข้อมูลเพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัยคำสั่งอื่น ๆกองกลาง
แต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการการจัดสัมมนาทางวิชาการวนวัฒนวิทยาครั้งที่ ๙ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กองกลาง
ชมเชยการปฏิบัติหน้าที่พลเมืองดีประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กองกลาง
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนประกาศรับสมัครงานกองกลาง
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการพัฒนาโครงการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กองกลาง
จากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เรื่อง ประชาสัมพันธ์ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กองกลาง
การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการอบรมหลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง(บยป.) รุ่นที่ 3ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรมกองการเจ้าหน้าที่
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง ขอเชิญส่งบทความวิจัย/ บทความวิชาการ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การประชุมวิชาการบริหารการศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๔ และการประชุมวิชาการและแสดงผลงานวิจัย ระดับชาติ ครั้งที่ ๓ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรมกองกลาง
จากกองแผนงาน เรื่อง ขอปิดทำการในวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ประกาศทั่วไปกองกลาง
จากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง ขอเชิญร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๔ประกาศทั่วไปกองกลาง
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน โดยเสด็จพระราชกุศล ประจำปี ๒๕๕๔ประกาศทั่วไปกองกลาง
จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ The 4th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2012 Pharmacy Profession on Harmonyประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรมกองกลาง
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๔ประกาศทั่วไปกองกลาง
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน (สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ (ผศ.เลอชาติ บุญเอก)คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กองการเจ้าหน้าที่
จากสำนักหอสมุด เรื่อง บิดาพนักงานมหาวิทยาลัยรายได้ถึงแก่กรรมประกาศถึงแก่กรรมกองกลาง
จากศูนย์บริการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมความปลอดภัยทางการใช้สารกัมมันตรังสีประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรมกองกลาง
ขอพ้นจากตำแหน่งรองหัวหน้าภาควิชาการศึกษา และผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ (รศ.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล)คำสั่งอื่น ๆกองการเจ้าหน้าที่
แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพ (น.ส.วิไลรัตน์ วิริยะวิบูลย์กิจ)คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กองการเจ้าหน้าที่
แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ในการถวายพระอักษรหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) แด่ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กองกลาง
จากคณะสังคมศาสตร์ เรื่อง บิดาลูกจ้างประจำถึงแก่กรรม (นายมานพ วัดเมือง) ประกาศถึงแก่กรรมกองกลาง
จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง การประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู คำขวัญวันครู และบทร้อยกรองเทิดเกียรติคุณครูประกาศทั่วไปกองกลาง
จากสำนักงานเลขาธิการสมาคมนิยมไทย เรื่อง แจ้งข่าวการประกวดภาพถ่าย วาดภาพ และบทกวีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสจัดงานนิทรรศการ ปวงชนชาวไทย เทิดไท้องค์ราชันย์ประกาศทั่วไปกองกลาง
สำนักงานกฎหมาย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)ประกาศทั่วไปสำนักงานกฎหมาย
จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรมกองกลาง
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) เพื่อรับโอนมาปฏิบัติราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครประกาศทั่วไปกองกลาง
จากสำนักงานพุทธมณฑล เรื่อง ความร่วมมือส่งนักเรียน นิสิต นักศึกษา เข้าประกวดประดิษฐ์กระทงลอย งานประเพณีลอยกระทง ณ พุทธมณฑลประกาศทั่วไปกองกลาง
ข้อมูลรองรับสถานการณ์น้ำท่วมประกาศทั่วไปกองกลาง
จากคณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตศรีราชา เรื่อง ขอแจ้งการปิดทำการสำนักงานเลขานุการคณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมประกาศทั่วไปกองกลาง
จากกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง ความก้าวหน้าของการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนประกาศทั่วไปกองกลาง
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นระดับบัณฑิต ประจำปี 2555 จาก Tokyo Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่นประกาศทุนการศึกษากองวิเทศสัมพันธ์
จากคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง บิดาพนักงานมหาวิทยาลัยถึงแก่กรรม (บิดา ดร.ธันวาวรรณ ด้วงทองอยู่)ประกาศถึงแก่กรรมกองกลาง
ขอกราบเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2554กับครอบครัวไชยา-แอน มิตรชัยประกาศทั่วไปกองกลาง
จาก คณะเกษตร เรื่อง ข้าราชการถึงแก่กรรมในหน้าที่ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิบูลย์ กังแฮ)ประกาศถึงแก่กรรมกองกลาง
จากคณะวนศาสตร์ เรื่อง บิดาพนักงานมหาวิทยาลัยถึงแก่กรรม (บิดา น.ส.อโนมา นามพิมูล)ประกาศถึงแก่กรรมกองกลาง
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์พักพิงชั่วคราวผู้ประสบภัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆกองกลาง
จากคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง มารดาข้าราชการถึงแก่กรรม (มารดา นายรัตนากร กล่ำสมบัติ)ประกาศถึงแก่กรรมกองกลาง
จากคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง ข้าราชการบำนาญถึงแก่กรรม (รศ.สลวย กรุแก้ว)ประกาศถึงแก่กรรมกองกลาง
จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งรายงานเกี่ยวความเสียหาย, ประกาศรับสมัครอาสาสมัครฯ หากเกิดเหตุน้ำท่วมในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล กำหนดศูนย์อพยพ จำนวน ๗๔ ศูนย์ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กองกลาง
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสัมมนาวิชาการและประชุมเชิงปฏิบัติการ\"ไอซีทีเพื่อการศึกษาไทย(ICTEd 2011)\"ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กองกลาง
เรื่อง เลื่อนกำหนดการรับสมัครและการสอบคัดเลือกผู้มีความสามารถพิเศษทางดนตรีเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2555ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กองกลาง
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนนิสิตและคณะกรรมการองค์การบริหาร องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กองกลาง
เรื่อง นิสิตดีเด่นด้านความประพฤติ นิสิตดีเด่นด้านกิจกรรมนอกหลักสูตร และนิสิตดีเด่นด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมประจำภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๔ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กองกลาง
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักวิจัยดีเด่นของมูลนิธิระพี-กัลยา สาคริกประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กองกลาง
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารศูนย์พักพิงชั่วคราว และบรรจุถึงยังชีพ เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กองกลาง
เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ในคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กองกลาง
จากสถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม U-genius@uobkayhian 2012ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรมกองกลาง
จากสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง การสื่อสารงานประชาสัมพันธ์กับสื่อมวลชนประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรมกองกลาง
จากคณะเกษตร เรื่อง บิดาลูกจ้างประจำถึงแก่กรรม (บิดานางยาวลักษณ์ แพนเกาะ)ประกาศถึงแก่กรรมกองกลาง
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ขอแจ้งเลื่อนการจัดงานมหกรรมคุณภาพของจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยประกาศทั่วไปกองกลาง
จากโรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบ ฐานสโม เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประกาศทั่วไปกองกลาง
จากกองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังทรัพย์สินในสถานการณ์อุทกภัยประกาศทั่วไปกองกลาง
จาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการธัมมิกคีตา ดนตรีของผู้ใฝ่ธรรมะประกาศทั่วไปกองกลาง
จาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เรื่อง ขอเชิญชมนิทรรศการเทิดพระเกรียติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประกาศทั่วไปกองกลาง
จาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ส่งสำเนาหนังสือเพื่อโปรดทราบ จำนวน ๔ เรื่อง ประกาศทั่วไปกองกลาง
จาก วัดพุทธธรรมวิปัสสนา เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นประธานอุปถัมภ์ทอดผ้าป่าสามัคคีช่วยเหลือวัดที่ถูกน้ำท่วมประกาศทั่วไปกองกลาง
จาก ม.พะเยา เรื่อง ขอเชิญร่วมอนุโมทนากุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๔ประกาศทั่วไปกองกลาง
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง วิทยาเขตบางเขนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆกองกลาง
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ฝึกกีฬาเทควันโด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆกองกลาง
เรื่อง เลื่อนการเปิด ปิด ภาคเรียน ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กองกลาง
จากคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๒๓ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรมกองกลาง
จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ขอเชิญร่วมการสัมมนาเสริมสร้างความรู้ในงานบีโอไอแฟร์ 2011ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรมกองกลาง
เรื่อง เปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คำสั่งอื่น ๆกองกลาง
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น หลักสูตร Special Program of Engineering Science 21st Century ประจำปี 2555 จาก Osaka University ประเทศญี่ปุ่นประกาศทุนการศึกษากองวิเทศสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปี 2555 จาก Utsunomiya University ประเทศญี่ปุ่นประกาศทั่วไปกองวิเทศสัมพันธ์
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบบัญชี และการเงินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประกาศแต่งตั่งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆกองกลาง
จาก ม.ราชภัฏนครราชสีมา เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับโอนประกาศรับสมัครงานกองกลาง
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ประกาศแต่งตั่งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆกองกลาง
จากบริษัท เดลล์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เรื่อง เรียนเชิญร่วมงานสัมมนา Dell Connected Campus and Cloudประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรมกองกลาง
จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งสำเนาหนังสือเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง ส่งคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีประกาศทั่วไปกองกลาง
จากวัดพุทธธรรมวิปัสสนา เรื่อง ขอเชิญเป็นประธานอุปถัมภ์งานบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ ปี ๒๕๕๕ประกาศทั่วไปกองกลาง
เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษในคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กองกลาง
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง แจ้งการติดต่อกับสำนักงานอธิการบดีเป็นการชั่วคราวประกาศทั่วไปกองกลาง
จากเครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ เรื่อง ขอสนับสนุนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมดนตรีคนพิการแห่งเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ ๑๑ประกาศทั่วไปกองกลาง
จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารประกาศทั่วไปกองกลาง
จาก ม.มหิดล เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรมกองกลาง
จาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์อบรมภาษาอังกฤษประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรมกองกลาง
เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิตแลกเปลี่ยนในโครงการ Okayama-Kasetsart International practical Environmental Education Programประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กองกลาง
จาก สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ ๕ และการประชุมวิชาการระดับชาติประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรมกองกลาง
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการ มจพ.วิจัยกับการพัฒนาในงานเมทัลเล็กซ์ 2011ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรมกองกลาง
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกิจการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประกาศสภาอื่น ๆกองกลาง
เรื่อง การปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในคณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศสภาอื่น ๆกองกลาง
เรื่อง เปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบลงทะเบียนเรียนและการจัดการเรียนการสอน (เพิ่มเติม)คำสั่งอื่น ๆกองกลาง
ขอเลื่อนกำหนดการวันเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง \\\"การวิเคราะห์รายการทางการบัญชี การบันทึกบัญชี และการจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน\\\"ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กองคลัง
แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆกองกลาง
หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลการบำบัดทดแทนไตด้วยวิธีปลูกถ่ายไตจากผู้บริจาคไตที่มีชีวิตประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กองคลัง
ปฏิทินการบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กองคลัง
จากคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง มารดาข้าราชการถึงแก่กรรม (มารดา ดร.รัฐชา ชัยชนะ)ประกาศถึงแก่กรรมกองกลาง
ขอให้จัดส่งงบการเงินโครงการพิเศษ ปีงบประมาณ 2554ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กองคลัง
แจ้งยกเลิกการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในสถานพยาบาลเอกชน 2 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กองคลัง
การปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การเบิกค่าตรวจสุขภาพประจำปี (ค่าตรวจเอกซเรย์ปอด)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กองคลัง
จากสำนักงานกฎหมาย เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการสวนนวัตกรรมแหล่งท่องเที่ยวผจญภัยเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กองกลาง
การจัดอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัยประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรมกองการเจ้าหน้าที่
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๔ประกาศทั่วไปกองกลาง
จาก มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนาวิชาการประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรมกองกลาง
จากสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและโปรดเผยแพร่ข่าวการอบรมประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรมกองกลาง
แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (เพิ่มเติม) (นพ.ถวัลย์ พบลาภ)ประกาศแต่งตั่งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆกองการเจ้าหน้าที่
รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ประจำไตรมาส 4ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กองคลัง
จาก กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ประกาศรับสมัครงานกองกลาง
จากสำนักงานบริการวิชาการ เรื่อง บิดาข้าราชการถึงแก่กรรม (บิดา นายพิสิษฐ์ รัตนมานพสกุล)ประกาศถึงแก่กรรมกองกลาง
ส่งประกาศ ช.พ.ค. และประกาศ ช.พ.ส.(ประจำเดือน กันยายน 2554)ประกาศถึงแก่กรรมกองการเจ้าหน้าที่
จากการประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน การประปาส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๕๔ประกาศทั่วไปกองกลาง
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี (นางวรพร อร่ามรักษ์)คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กองการเจ้าหน้าที่
แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานบริการวิชาการ (นางรัตน์ศศิร์ สุนทรนิธิกุล และอีก 3 ราย)คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กองการเจ้าหน้าที่
จากกรมป่าไม้ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งาน วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี ๒๕๕๔ประกาศทั่วไปกองกลาง
กำหนดค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการอ่านบทความวิจัยหรือวิชาการ บทความวิทยานิพนธ์และรายงานวิจัยของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๒)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กองกลาง
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ คณะวนศาสตร์ (นายยงสยาม สนามพล และ น.ส.เกื้อกูล อุตรารัชต์กิจ)คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กองการเจ้าหน้าที่
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน (กองการเจ้าหน้าที่ นางเตือนตา ห้วยหงษ์ทอง และอีก 4 ราย)คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กองการเจ้าหน้าที่
แต่งตั้งหัวหน้าศูนย์วิจัยนิวเคลียร์เทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ (ผศ.พีรนุช จอมพุก)คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กองการเจ้าหน้าที่
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน และผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายในสำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (น.ส.พัชราภรณ์ ลันศรี และอีก 2 ราย)คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กองการเจ้าหน้าที่
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ประกาศทั่วไปกองกลาง
เรื่อง เปลี่ยนแปลงการจัดงาน วันที่ระลึกวันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรีประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กองกลาง
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการงานวิจัย งานเกษตรแฟร์ ประจำปี ๒๕๕๔ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กองกลาง
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ ๕๐ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม) ครั้งที่ ๑ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กองกลาง
จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในการทอดกฐินสามัคคี สศช. ประจำปี ๒๕๕๔ประกาศทั่วไปกองกลาง
จากกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง ขอเชิญร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลและเป็นเจ้าภาพในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประกาศทั่วไปกองกลาง
ขอความร่วมมือให้ตรวจสอบเอกสารการนำเงินฝากธนาคารประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กองคลัง
เรื่อง งดการเรียนการสอนประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กองกลาง
จาก สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) เรื่อง ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ Paclflc Neighborhood Consortium 2011ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรมกองกลาง
จากกรมวิชาการเกษตร เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 11 ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรมกองกลาง
ขอเชิญส่งผลงานร่วมจัดแสดงในการประชุมวิชาการระดับชาติ พ.ศ.2554 \\\\\\\\\\\\\\\"การประกันคุณภาพการศึกษาไทยร่มพระบารมี\\\\\\\\\\\\\\\"ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำนักประกันคุณภาพ
จากมูลนิธิโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ เรื่อง เชิญประกวดการทำอารหารที่มีประโยชน์สำหรับพระภิกษุ สามเณร และประชาชนประกาศทั่วไปกองกลาง
จาก บริษัท แอพลิเคเทค โซลูชั่น จำกัด เรื่อง เรียนเชิญเข้าร่วมชมงานแสดงสือ เวิลด์ไดแด็ค เอเชียประกาศทั่วไปกองกลาง
จาก สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ เรื่อง ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินสามัคคีของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปี 2554ประกาศทั่วไปกองกลาง
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง \"การวิเคราะห์รายการทางการบัญชี การบันทึกบัญชี และการจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน\"ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กองคลัง
จาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมชมงานนิทรรศการ บีโอไอแฟร์ 2011 เป็นหมู่คณะประกาศทั่วไปกองกลาง
จาก มูลนิธิโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ เรื่อง ขอเชิญประกวดภาพจิตรกรรมและประกวดบทกลอนเฉลิมพระเกียรติฯประกาศทั่วไปกองกลาง
จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2554ประกาศทั่วไปกองกลาง
จาก กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขอเชิญชวนสมัครเข้ารับการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศทั่วไปกองกลาง
จาก องค์การคลังสินค้า เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้าประกาศรับสมัครงานกองกลาง
การจัดอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัยประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรมกองกลาง
จากคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง บิดาข้าราชการถึงแก่กรรม (บิดาอาจารย์มาลี สุทธิโอภาส)ประกาศถึงแก่กรรมกองกลาง
จากโครงการพิเศษหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เรื่อง ขอความอนุเค ราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตปริญญาเอก รุ่นที่ ๔ประกาศทั่วไปกองกลาง
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๔คำสั่งอื่น ๆกองกลาง
จากกองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เรื่อง ขออนุมัติงดการจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมลานจอดรถอาคารหอประชุมใหญ่ประกาศทั่วไปกองกลาง
จากกองแผนงาน เรื่อง ขอเปิดทำการปกติในวันศุกร์ที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ประกาศทั่วไปกองกลาง
ประกาศกองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ประกาศรับสมัครงานกองกลาง
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีใส่บาตรพระภิกษุสงฆ์๑,๑๑๑รูปประกาศทั่วไปกองกลาง
สำนักงานกฎหมาย รับพนักงานเงินรายได้ นิติกร 4 อัตรา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตราประกาศรับสมัครงานสำนักงานกฎหมาย
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ วันที่ระลึกวันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรีประกาศแต่งตั่งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆกองกลาง
จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมโครงการ เรื่อง การวิจัยเชิงคุณภาพในงานด้านสุขภาพประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรมกองกลาง
จากสถาบันพระปกเกล้า เรื่อง การสัมมนาวิชาการนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ว่าด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรมกองกลาง
จากโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ เรื่อง ขอส่งประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาดูลงาน การฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติงาน และที่พัก ภายในโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ประกาศทั่วไปกองกลาง
จากคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปี ๒๕๕๔ประกาศทั่วไปกองกลาง
จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศทั่วไปกองกลาง
จากมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่อง ขอเชิญส่งผู้สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองตามมาตรฐานที่ ก.ศป.รับรอง รุ่นที่ ๓ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรมกองกลาง
จากกองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เรื่อง มารดาพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ถึงแก่กรรม (มารดา นายสุชีพ แย้มโคกสูง)ประกาศถึงแก่กรรมกองกลาง
จากศูนย์ภูมิภาคโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ในองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดภาพถ่ายประกาศทั่วไปกองกลาง
จากคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง บุตรลูกจ้างประจำถึงแก่กรรม (บุตร นางจำลอง อ่อนเหม)ประกาศถึงแก่กรรมกองกลาง
จากสมาคมส่งเสริมการวิจัย เรื่อง เชิญส่งบุคคลเข้าฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรมกองกลาง
จากกรมวิชาการเกษตร เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาติในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ ๒๕๕๔ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรมกองกลาง