คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆ
วัน เดือน ปี เลขที่หนังสือ หน่วยงาน ชื่อเรื่อง
03 ก.พ. 2559ศธ 0513.10102/ว 0187/2559กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานทะเบียนนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
20 ม.ค. 2559ศธ 0513.10102/ว 0112/2559กองกลางแต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมวินัยและความประพฤติของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
19 ม.ค. 2559ที่ ศธ 0513.10102/ว 0104-2559กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทำลายเอกสาร
11 ม.ค. 2559ที่ ศธ 0513.10102/ว 0051-2559กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคลังความรู้ดิจิทัลและฐานข้อมูลจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
07 ม.ค. 25594/2559กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะเกษตร กำแพงแสน
07 ม.ค. 25593700/2558กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำร่างระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับ เกี่ยวกับโครงสร้าง และการสรรหาผู้บริหาร ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558 เพิ่มเติม (รศ.วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค และ ผศ.วิมล รอดเพ็ชร)
06 ม.ค. 2559ที่ ศธ 0513.10102/ว 0016/2559กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประชุมวิชาการประเพณีเกษตรศาสตร์ - กองทัพเรือ -มหิดล - ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 18
04 ม.ค. 2559ศธ 0513.10102/ว 0001/2559กองกลางแต่งตั้งคณะทำงานจัดโครงการสัมมนากิจการนิสิต 4 วิทยาเขต
30 ธ.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว2647/2558กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ประกอบการ ครั้งที่ 25
30 ธ.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 2649-2558กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการพลังงาน
30 ธ.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 2646/2558กองกลางยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
29 ธ.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 2642/2558กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการข้อมูล
29 ธ.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 2641/2558กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการด้านสารสนเทศ
29 ธ.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 2640/2558กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายด้านสารสนเทศ มก.
18 ธ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2592-2558กองกลางเรื่อง ยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ The 1 st Bilateral Conference between Kyoto University and Kasetsart University
18 ธ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2580-2558กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดตั้งสถาบันภาษาและวัฒนธรรมข้ามชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
14 ธ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2453-2558กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์นักเรียนโครงการเรียนล่วงหน้ารุ่นที่ 10 เพื่อเข้าศึกษาในสังกัดคณะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
30 พ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2383-2557กองกลางยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการรับนิสิตเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
27 พ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2377-2558กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพิ่มเติม
27 พ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2376-2558กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ The 1st Bilateral Conference Between Kyoto University and KasetSart University
24 พ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2354-2558กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการบูรณาการศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อวกฤตภัยแล้ง
19 พ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2333-2558กองกลางเรื่อง แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เพิ่มเติม)
19 พ.ย. 25583338/2558กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน
17 พ.ย. 25583295/2558กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำร่างระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับ เกี่ยวกับการพัฒนาสารสนเทศ ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558 เพิ่มเติม
13 พ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2305-2558กองกลางเรื่อง เปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ \"เลือกแนวทาง...วางอนาคต\" ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
09 พ.ย. 25583226/2558กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำร่างระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับ เกี่ยวกับการศึกษา และนิสิต ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558 เพิ่มเติม
30 ต.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 2197-2558กองกลางแต่งตั้งคณะทำงานหน่วยเฉพาะกิจเพื่อส่งเสริมวินัยและความประพฤตินิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เพิ่มเติม)
22 ต.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2144-2558กองกลางเรื่อง เปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งคณะกรรมการรายวิชาศิลปวิจักษณ์ (Art Perception)
21 ต.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2142-2558กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เพิ่มเติม)
21 ต.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2141-2558กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคุมห้องสอบกลางภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558
20 ต.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 2125-2558กองกลางแต่งตั้งคณะทำงานโครงการพิเศษจังหวัดสุรินทร์ ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอาทิตยาทรกิตติคุณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
20 ต.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 2124-2558กองกลางยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการรายวิชาสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิต (Environment, Technology and Life)
19 ต.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 2118-2558กองกลางยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการรายวิชากาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai Language for Communication)
16 ต.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2114-2558กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการทุน สควค.ระยะที่ 3 ศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
16 ต.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2113-2558กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ \"เลือกแนวทาง...วางอนาคต\" ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 20
15 ต.ค. 25582992/2558กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
14 ต.ค. 25582966/2558กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำร่างระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับ เกี่ยวกับโครงสร้าง และการสรรหาผู้บริหาร ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558
14 ต.ค. 25582965/2558กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำร่างระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับ เกี่ยวกับภาพลักษณ์ และสื่อสารองค์กร ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558
14 ต.ค. 25582964/2558กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำร่างระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับ เกี่ยวกับการพัฒนาสารสนเทศ ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558
14 ต.ค. 25582963/2558กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำร่างระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับ เกี่ยวกับการบริการวิชาการ ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558
14 ต.ค. 25582962/2558กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำร่างระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับ เกี่ยวกับการวิจัย ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558
14 ต.ค. 25582961/2558กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำร่างระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับ เกี่ยวกับการบริหารทั่วไป ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558
14 ต.ค. 25582960/2558กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำร่างระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558
14 ต.ค. 25582959/2558กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำร่างระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ และการตรวจสอบ ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558
14 ต.ค. 25582958/2558กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำร่างระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับ เกี่ยวกับการศึกษา และนิสิต ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558
14 ต.ค. 25582957/2558กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำร่างระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับ เกี่ยวกับการเงิน บัญชี พัสดุ ทรัพย์สิน และสิทธิประโยชน์ ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558
08 ต.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2040-2558กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานหน่วยเฉพาะกิจเพื่อส่งเสริมวินัยและความประพฤตินิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
05 ต.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 2008-2558กองกลางแต่งตั้งคณะทำงานยกร่างแผนพัฒนานิสิต
05 ต.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 2000-2558กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือกโครงการรับนักเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
30 ก.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 1967-2558กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการสอบภาคกลางและสอบไล่ ประจำปีการศึกษา 2558 วิทยาเขต บางเขน
28 ก.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1943-2558กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมสุ่ขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้ไม่สูบบุหรี่ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำวิทยาเขตบางเขน
24 ก.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 1919-2558กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณางบประมาณสนับสนุนโครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่สากล
22 ก.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1910-2558กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคระกรรมการร้านค้าภายในอาคารที่อยู่ในความดูแลของกิจการนิสิต
21 ก.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 1901-2558กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง วิทยาเขตบางเขน
21 ก.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 1900-2558กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
21 ก.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 1899-2558กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารับผู้มีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมเข้าศึกษาต่อไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ
18 ก.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 1886-2558กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเกษตรศาสตร์ลดพุง มุ่งสู่องค์กรสุขภาพ
17 ก.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1874-2558กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
17 ก.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1873-2558กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15 ก.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1852-2558กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
14 ก.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 1842-2558กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการ อนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่ดำเนินงานรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาตามโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับนักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น(โควตาพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2559
14 ก.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 1835-2558กองกลางเปลี่ยนแปลงตำแหน่งคณะกรรมการดำเนินงานการรับเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
14 ก.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1827-2558กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
14 ก.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1826-2558กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจการนิสิต วิทยาเขตบางเขน
14 ก.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1822-2558กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10 ก.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 1801-2558กองกลางแต่งคณะกรรมการประสานงานกิจการนิสิตระดับวิทยาเขต
09 ก.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 1795-2558กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิภาพนิสิต
03 ก.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1764-2558กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการโครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2558 วิทยาเขตบางเขน
31 ส.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1730-2558กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
31 ส.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1727-2558กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ก.พ.ม.)
26 ส.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1698-2558กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการเข้ารับศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
25 ส.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1681-2558กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานการลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558และภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2559
18 ส.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 1623-2558กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ KU International Food Fair 2015
07 ส.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 1567-2558กองกลางแต่งตั้งหัวหน้าตึกพัก / หอพักนิสิต
07 ส.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 1562-2558กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558 และภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2559
05 ส.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 1541-2558กองกลางแต่งตั้งอาจารย์พี่เลี้ยงโครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ ปีการศึกษา 2558 วิทยาเขตบางเขน
20 ก.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 1436-2558กองกลางจาก แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดประชุมวิชาการนานาชาติ The Third International Conferece for Science Educator and Teachers (ISET 2015) เพิ่มเติม
20 ก.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 1435-2558กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการรายวาการพัฒนาความมั่นคงแห่งชาติ (National Security Developmetn)
17 ก.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 1426-2558กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการบูรณาการศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อวิกฤตภัยแล้ง
16 ก.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว1407-2558กองกลางแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาทางกายภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพิ่มเติม
14 ก.ค. 25581825/2558กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
14 ก.ค. 25581824/2558กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
09 ก.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 1367-2558กองกลางแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนิสิต
06 ก.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 1285-2558กองกลางยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณางบประมาณสนับสนุนการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
06 ก.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 1284-2558กองกลางแต่งตั้งคณะทำงานการดำเนินงานจัดนิทรรศการ \"ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน\"
01 ก.ค. 25581680/2558กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
24 มิ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 1222-2558กองกลางแต่งตั้งคณะอนุดกรรมการระบบฐานข้อมูลองค์กรสำหรับการบริหาร
22 มิ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 1186-2558กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
22 มิ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 1185-2558กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายแบะกำกับดูแลงานวิเทศสัมพันะ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
18 มิ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 1169-2558กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารับผู้มีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมเข้าศึกษาต่อในมก. โดยวิธีพิเศษ
18 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1177-2558กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำร่างแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (พ.ศ.2559-2562)
12 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1136-2558กองกลางจาก สำนักงานกฎหมาย เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำร่างระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับ เกี่ยวกับการบริหารงานและสิทธิประโยชน์จากการวิจัย และการบริการวิชาการ ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามความในร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1135-2558กองกลางจาก สำนักงานกฎหมาย เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำร่างระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับ เกี่ยวกับการศึกษา และนิสิต ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามความในร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐของมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์เพิ่มเติม
11 มิ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 1103-2558กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิภาพนิสิต
08 มิ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 1085-2558กองกลางยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการคัดเลือกนิสิต วิทยาเขตศรีราชา
02 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1047-2558กองกลางเรื่อง ยกเลิกและแต่งตั้งคณะทำงานกำหนดวิธีวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
02 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1037-2558กองกลางเรื่อง ยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง วิทยาเขตศรีราชา
29 พ.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 1015-2558กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายเอกสาร
27 พ.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว0986-2558กองกลางแต่งตั้งคณะทำงานโครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร ปีที่ 3 ในระยที่ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพิ่มเติม
27 พ.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 1987-2558กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเชิดชูเกียรติบัณฑิตเกียรตินิยม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2558
26 พ.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0983-2558กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เพิ่มเติม)
19 พ.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว0923-2558กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการรวบรวมองค์ความรู้ทางวิชาการด้านการเกษตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เพิ่มเติม)
19 พ.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0924-2558กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบไล่รายวิชาบูรณาการ หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2557
18 พ.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว0897-2558กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
06 พ.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0841-2558กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
06 พ.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0840-2558กองกลางแต่งตี้งคณะกรรมการประสานงานกิจการนิสิตระดับวิทยาเขต
06 พ.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0839-2558กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
01 พ.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0833-2558กองกลางแต่งตั้งคณะทำงานการเก็บข้อมูลการจัดอันดับ UI GreenMetric มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
28 เม.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 0799-2558กองกลางแต่งตั้งคณะทำงานยกร่างแผนพัฒนานิสิต
27 เม.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 0788-2558กองกลางแต่งตั้งคณะทำงานเก็บข้อมูลการจัดอันดับ UI GreenMetric มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
24 เม.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 0768-2558กองกลางยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
24 เม.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 0767-2558กองกลางแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
20 เม.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0724-2558กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ
20 เม.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0714-2558กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
16 เม.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 0693-2558 กองกลางแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
07 เม.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 0645-2558กองกลางแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงระบบงานการเงินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
31 มี.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0612-2558กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการโครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2557 วิทยาเขตบางเขน (เพิ่มเติม)
30 มี.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0610-2558กองกลางขอพ้นและแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลหอพักอาจารย์และข้าราชการชายโสด ซอยพหลโยธิน 45
30 มี.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0607-2558กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการกิจการนิสิต วิทยาเขตบางเขน
27 มี.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว0606-2558กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการโครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ ปีการศึกษา 2558 วิทยาเขตบางเขน
24 มี.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0574-2558กองกลางยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณางบประมาณสนับสนุนโครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่สากล
19 มี.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0545-2558กองกลางยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2558
18 มี.ค. 2558709/2558กองการเจ้าหน้าที่เปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
13 มี.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0500-2558กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการร้านค้าภายในอาคารที่อยู่ในความดูแลของกองกิจการนิสิต
13 มี.ค. 2558690/2558กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (อธิการบดี และอีก 14 ราย)
11 มี.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0475-2558กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการทุน สควค.ระยะที่ 3 ศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10 มี.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0438-2558กองกลางแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
06 มี.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0443-2558กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการโครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2557 วิทยาเขตบางเขน
06 มี.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0439-2558กองกลางแต่งตั้งคณะทำงานการจัดทำระบบ มคอ. ออนไลน์ เพิ่มเติมท
06 มี.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0437-2558กองกลางแต่งตั้งคณะทำงานโครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร ปีที่ 3 ในระยะที่ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
02 มี.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว0408-2558กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายเอกสาร
02 มี.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0407-2558กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการห้องสอบกลางภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2557
27 ก.พ. 2558501/2558กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รศ.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร)
20 ก.พ. 2558ศธ 0513.10102/ว 0339-2558กองกลางแต่งตั้งอนุกรรมการสอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
19 ก.พ. 2558455/2558กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รศ.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร และ รศ.ตฤณ แสงสุวรรณ)
17 ก.พ. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0302-2558กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2558
12 ก.พ. 2558ศธ 0513.10102/ว 0276-2558กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการรวบรวมองค์ความรู้ทางวิชาการด้านการเกษตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
03 ก.พ. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0204-2557กองกลางแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานสอบคัดเลือกนักเรียนตามโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น (โควตาพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2558 เพิ่มเติม
29 ม.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0187-2558กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการร่างคู่มือการบริหารหลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพิ่มเติม
22 ม.ค. 2558177/2558กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา (รองวิทยาเขตศรีราชา และอีก 15 ราย)
21 ม.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0119-2558กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการร่างคู่มือการบริหารหลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
13 ม.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0055-2558กองกลางเปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานจัดทำตารางเรียนและตารางสอบมหาวิทยาลัย วิทยาเขตบางเขน
12 ม.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว0042-2558กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนิสิตเพื่อเข้ารับการพิจารณารับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2557
12 ม.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0053-2558กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการโครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2557 วิทยาเขตบางเขน
12 ม.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0042-2557กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนิสิตเพื่อเข้ารับการพิจารณารับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2557
12 ม.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0039-2558กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการจัดการพลังงาน สำนักงานอธิการบดี (เพิ่มเติม)
03 ธ.ค. 2557ศธ 0513.10102/ว2177-2557กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์นักเรียนโครงการเรียนล่วงหน้า รุ่นที่ 9 เพื่อเข้าศึกษาในสังกัดคณะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558
01 ธ.ค. 2557ศธ 0513.10102/ว2163-2557กองกลางแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานด้านกิจการนิสิต วิทยาเขตบางเขน
01 ธ.ค. 2557ศธ 0513.10102/ว2162-2557กองกลางแต่งตั้งคณะทำงานยกร่างแผนพัฒนานิสิต
26 พ.ย. 2557ศธ 0513.10102/ว2144-2557กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการคุมห้องสอบไล่ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557
25 พ.ย. 2557ป/1000กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด (รศ.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ และอีก 10 ราย)
19 พ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 2094-2557กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
13 พ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 2064-2557กองกลางเปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งคณะกรรมการดูแลการใช้อาคารเรียนรวมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
10 พ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 2043-2557กองกลางเรื่อง เปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ \"เลือกแนวทาง...วางอนาคต\" ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
06 พ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 2023-2557กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจการนิสิต วิทยาเขตบางเขน
27 ต.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1926-2557กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณารับผู้มีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ
20 ต.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1895-2557กองกลางเปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานระหว่างวิทยาเขต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพิ่มเติม
13 ต.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1838-2557กองกลางแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อบริหารจัดการ \"ชุดโครงการวิจัยบูรณาการเพื่อการพัฒนาเชิงนิเวศคุ้งบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน\"
13 ต.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1804-2557กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบกลางภาครายวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗
07 ต.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1800-2557กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการดำเนินการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The Third International Conference for Science Educator and Teachers (ISET2015)
06 ต.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1774-2557กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการพลังงาน เพิ่มเติม
06 ต.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1773-2557กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารับผู้มีความรู้ความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ
01 ต.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1748-2557กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคุมห้องสอบกลางภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗
22 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1700-2557กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรืและเทคโนโลยี สำหรับเด็กแลเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ ๑๗ ปี ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
19 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1684-2557กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการรับเข้าศึกษาในระบบรับตรง มหาวิทยาบัยเกษตรศาสตร๋ เพิ่มเติม
17 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1675-2557กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการสอบกลางภาคและสอบไล่ ประจำปีการศึกษา 2557 วิทยาเขตบางเขน
17 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1674-2557กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการดูแลการใช้อาคารเรียนรวมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
11 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1602-2557กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและบริการรายวิชากิจกรรมพลศึกษา 4 วิทยาเขต
08 ก.ย. 2557ศธ 0513.10102/ว 1577-2557กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานประสานงานการติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สายภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
01 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1532-2557กองกลางยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
01 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1531-2557กองกลางแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
01 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1530-2557กองกลางแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2557 และภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ.2558
01 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1528-2557กองกลางแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดนครราชสีมาก
28 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1513-2557กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการในคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เพิ่มเติม)
22 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1483-2557กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารับผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ
22 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1482-2557กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
21 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1476-2557กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลางและคณะกรรมการตรวจสอบการจัดกิจกรรมร้องเพลง กิจกรรมเชียร์และกิจกรรมรับน้องของนิสิตวิทยาเขตศรีราชา ปีการศึกษา ๒๕๕๗
20 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1465-2557กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2557 และภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2558
06 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1379-2557กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหนังสือ \"ครบรอบ 72 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
05 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1371-2557กองกลางแต่งตั้งคณะทำงานศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากการก่อสร้างทางขึ้นทางยกระดับอุตราภิมุข บริเวณแยกวิภาวดีรังสิตกับถนนงามวงศ์วาน
28 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1306-2557กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเชิดชูเกียรติบัณฑิตเกียรตินิยม มก. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
25 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1301-2557กองกลางเปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ ครั้งที่ 5
07 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1179-2557กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคระอนุกรรมการจัดประชุมนานาชาติมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ Building Bridge for Eco-Economics เพิ่มเติม
07 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1177-2557กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมนำเสนอผลงานระดับบัณฑิตศึกษา ไทย - มาเลเซีย ครั้งที่ ๓
30 มิ.ย. 25571753/2557กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ และอีก 12 ราย)
26 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1109-2557กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการโครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ ปีการศึกษา 2557 วิทยาเขตบางเขน เพิ่มเติม
27 พ.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0905-2557กองกลางเรื่อง แต่ตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 8 th Thailand - Taiwan Bilateral Conference and the 2 th UNTA Meeting Science Technology and Innovation for Sustainable Tropical Agriculture and Food (เพิ่มเติม)
15 พ.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0824-2557กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2557
12 พ.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0815-2557กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงการจราจรและทางสัญจรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน (เพิ่มเติม)
08 พ.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0803-2557กองกลางเรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการสอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557
29 เม.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0743-2557กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารับนักกีฬา เข้าศึกษาในระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (เพิ่มเติม)
28 เม.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0725-2557กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกทำงานเตรียมนักกีฬา และบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาบุคลากรระหว่างวิทยาเขต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๗
22 เม.ย. 2557ศธ 0513.10102/ว 0695-2557กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการการจัดประชุมนานาชาติมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ \"Building Bridge for Eco-Economics\"
21 เม.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0662-2557กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการจัดการเรียนการสอนร่วมสองปริญญา (Double Degree)ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรสาสตร์ และมหาวิทยาลัยเกียวโต
11 เม.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0647-2557กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
03 เม.ย. 2557ศธ 0513.10102/ว 0601-2557กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการโครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ ปีการศึกษา 2557 วิทยาเขตบางคน
18 มี.ค. 2557ศธ 0513.10102/ว 0508-2557กองกลางแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินงานการตวจสอบคุณสมบัติและสอบสัมภาษณ์การรับเข้าศึกษาในระบบรับตรงร่วม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพิ่มเติม
07 มี.ค. 2557ศธ 0513.10102/ว 0438-2557กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการการเทียบโอนรายวิชาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ถวายแด่ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
03 มี.ค. 2557ศธ 0513.10102/ว 0398-2557กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการจัดการพลังงาน สำนักงานอธิการบดี
03 มี.ค. 2557ศธ 0513.10102/ว 0397-2557กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมการดำเนินงานตึกพัก หอพัก
24 ก.พ. 2557ศธ 0513.10102/ว 0360-2557กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงการจัดงานเกษตรแฟร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
24 ก.พ. 2557ศธ 0513.10102/ว 0359-2557กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคุมห้งอสอบไล่ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๖
21 ก.พ. 2557ศธ 0513.10102/ว 0354-2557กองกลางแต่งตั้งคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากรพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
18 ก.พ. 2557ศธ 0513.10102/ว 0321-2557กองกลางแต่งตั้งกรรมการคัดเลือกนิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำ 2557
18 ก.พ. 2557ศธ 0513.10102/ว 0320-2557กองกลางแต่งตั้งคณะทำงานทรูจัดตั้งทรู แล็บ แอท เกษตรศาสตร์ (True Lab @ Kasetsart)
17 ก.พ. 2557ศธ 0513.10102/ว 0313-2557กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการคัดเลือกนิสิต วิทยาเขตศรีราชา
31 ม.ค. 2557ศธ 0513.10102/ว 0189-2557กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารับนักกีฬาเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท มก. ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (เพิ่มเติม)
20 ม.ค. 2557ศธ 0513.10102/ว 0124-2557กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการปฏิบัติราชการ
09 ม.ค. 2557ศธ 0513.10102/ว 0043-2557กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนิสิตเพื่อเข้ารับการพิจารณารับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2556
09 ม.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว0061-2557กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2556 ของ มก.
09 ม.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว0060-2557กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคพิเศษ มก.
29 พ.ย. 2556ศธ 0513.10102/ว 2435-2556กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์นักเรียนโครงการเรียนล่วงหน้ารุ่นที่ 8 เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2557
21 พ.ย. 25563835/2556กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา (คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และอีก 7 ราย)
20 พ.ย. 2556ศธ 0513.10102/ว 2383-2556กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายเอกสาร
20 พ.ย. 2556ศธ 0513.10102/ว 2378-2568กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการโครีงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2556 วิทยาเขตบางเขน เพิ่มเติม
18 พ.ย. 2556ศธ 0513.10102/ว 2353-2556กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
13 พ.ย. 2556ศธ 0513.10102/ว 2330-2556กองกลางเรื่อง เปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาโครงการสหกิจศึกษาของ มก.
13 พ.ย. 2556ศธ 0513.10102/ว 2321-2556กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตจากโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2556
12 พ.ย. 2556ศธ 0513.10102/ว 2312-2556กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
08 พ.ย. 2556ป/689กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย (ผศ.จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์)
07 พ.ย. 2556ศธ 0513.10102/ว 2295-2556กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
07 พ.ย. 2556ศธ 0513.10102/ว 2294-2556กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง วิทยาเขตบางเขน
07 พ.ย. 25563687/2556กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (นายทศพล จตุระบุล)
01 พ.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว2257-2556กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการดำเนินงานจัดนิทรรศการ ทรัพยากรไทย นำสิ่งดีงามสู่ตาโลก
30 ต.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 2231-2556กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการโครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ วิทยาเขตบางเขน
25 ต.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 2214-2556กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ \"เลือกแนวทาง...วางอนาคต\" ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่๑๘
25 ต.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 2210-2556กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหนังสือ \"ครบรอบ 72 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์\"
17 ต.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 2157-2556กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาโครงการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
14 ต.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 2137-2556กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานจัดทำตารางเรียนและตารางสอบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
14 ต.ค. 25563366/2556กองการเจ้าหน้าที่เปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (นส.ศมณพร สุทธิบาก และอีก 2 ราย)
07 ต.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 2086-2556กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาปรับปรุงงานของสำนักงานอธิการบดีรางวัลข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงที่ดีที่สุด (Best Improvement Awards)
03 ต.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 2072-2556กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบไล่รายวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปภาคตืน ปีการศึกษา ๒๕๕๖
25 ก.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1977-2556กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ อนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่ดำเนินงานรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาตามโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อใน มก. สำหรับนักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนในท้องถิ่น ฯ สำหรับนักเรียนใน ๖ จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน (กระบี่ ระนอง พังงา ภูเก็ต ตรัง และสตูล)ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ และ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือกโครงการรับนักเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
17 ก.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1908-2556กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการคุมห้องสอบไล่ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2556
11 ก.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1872-2556กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบผู้ประกอบการ ครั้งที่ ๒๓
04 ก.ย. 25562722/2556กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการประจำศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านอ้อย (นางรุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล และอีก 11 ราย)
02 ก.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1598-2556กองกลางแต่งตั้งคณะทำงานโครงการพิเศษ นครราชสีมา (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3)
02 ก.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1597-2556กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิภาพนิสิต
30 ส.ค. 25562691/2556กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ และอีก 10 ราย)
21 ส.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1533-2556กองกลางเรื่อง เปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์
14 ส.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1491-2556กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดหอพักนิสิต ปีการศึกษา 2556
01 ส.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว1404-2556กองกลางเปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งคณะกรรมการในคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
31 ก.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว1395-2556กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ ๑๔
29 ก.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว1374-2556กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคุมห้องสอบกลางภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖
26 ก.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1360-2556กองกลางแต่งตั้งคณะทำงานจัดการประชุมวิชาการประเพณีกอทัพเรือ-มหิดล-ธรรมศาสตร์-เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 16 เพิ่มเติม
17 ก.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1304-2556กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งดำรงตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งระดับชำนาญการหรือชำนาญงานหรือเทียบเท่าขึ้นไปเป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะวนศาสตร์
17 ก.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1301-2556กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารับนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ
17 ก.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1298-2556กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ หลักสูตรนานาชาติ ปีการศึกษา 2556 วิทยาเขตบางเขน (เพิ่มเติม)
12 ก.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1259-2556กองกลางแต่งตั้งคณะทำงานจัดการประชุมวิชาการประเพณีกองทัพเรือ - มหิดล - ธรรมศาสตร์ - เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 16
10 ก.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1238-2556กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งดำรงตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งระดับชำนาญการหรือชำนาญงานหรือเทียบเท่าขึ้นไปเป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ
08 ก.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว1220-2556กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์
08 ก.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว1217-2556กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคลังความรู้ดิจิตัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
04 ก.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว1200-2556กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบกลางภาคและสอบไล่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ วิทยาเขตบางเขน
01 ก.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1173-2556กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ เลือกแนวทาง...วางอนาคต ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
01 ก.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1172-2556กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพิ่มเติม
01 ก.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1167-2556กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ KU International Foof Fair 2013
27 มิ.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1137-2556กองกลางเรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการรับเข้าศึกษาในระบบรับตรงร่วม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เพิ่มเติม) และ เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานการรับเข้าศึกษาในระบบรับตรงร่วม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
24 มิ.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1114-2556กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการหรือชำนาญงาน หรือเที่ยงเท่าขึ้นไปเป็นกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร
19 มิ.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1086-2556กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานการลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ และภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. ๒๕๕๗
10 มิ.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1008-2556กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการลงทะเบียนเรียน ปีการศกึษา 2556 และภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2557
04 มิ.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 0971-2556กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทะเบียนและตั้งชื่อพันธุ์พืช สัตว์ และจุลินทรีย์
31 พ.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว0958-2556กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ หลักสูตรนานาชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ วิทยาเขตบางเขน
23 พ.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 0911-2556กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเชิดชูเกียรติบัณฑิตเกียรตินิยม และนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2556
21 พ.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 0889-2556กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งดำรงตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งระดับชำนาญการหรือชำนาญงานหรือเทียบเท่าขึ้นไปเป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะเกษตร
20 พ.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 0880-2556กองกลางเปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานระหว่างวิทยาเขต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพิ่มเติม
20 พ.ค. 25561490/2556กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านโลจิสติกส์ เิพิ่มเติม (นายชัยมงคล ลิ้มเพียรชอบ และอีก 2 ราย)
16 พ.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 0862-2556กองกลางแต่งตั้งอาจารย์พี่เลี้ยงโครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ ปีการศึกษา 2556
15 พ.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 0851-2556กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดูแลให้ความช่วยเหลือนิสิตออทิสติกและนิสิตที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
14 พ.ค. 25561382/2556กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ (รองฯ ฝ่ายวิจัย และอีก 12 ราย)
08 พ.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 0815-2556กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงบรรยายพิเศษ หัวข้อเนื้องอกวิทยา (Oncology)
01 พ.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว0776-2556กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกาและพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการหรือชำนาญงาน หรือเทียบเท่าขึ้นไปเป็นกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน
26 เม.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 0747-2556กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
25 เม.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 0737-2556กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งดำรงตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งระดับชำนาญการหรือชำนาญงานหรือเทียบเท่าขึ้นไปเป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
23 เม.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 0726-2556กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการหรือชำนาญงาน หรือเทียบเท่าขึ้นไปเป็นกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์
19 เม.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 0710-2556กองกลางแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาร่างหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสังคมที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
18 เม.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 0687-2556กองกลางแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาพื้นที่จัดตั้งสถานีวิจัย ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านการเกษตรและทรัพยากรป่าไม้ แขวงจำปาสัก
18 เม.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 0686-2556กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดตั้งโครงการการศึกษาพหุภาษา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
18 เม.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 0684-2556กองกลางแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาเว็บเพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัยผ่านเว็บ
03 เม.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 0626-2556กองกลางแต่งตั้งคณะทำงานระบบข้อมูลนิสิต เพิ่มเติม
03 เม.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 0625-2556กองกลางเปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานระหว่างวิทยาเขต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เพิ่มเติม)
28 มี.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 0598-2556กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้แทนข้าราชการพลเรือในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการหรือชำนาญงาน หรือเทียบเท่าขึ้นไปเป็นกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักหอสมุด กำแพงแสน
27 มี.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 0583-2556กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2556
21 มี.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 0558-2556กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11 มี.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว0487-2556กองกลางเรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการจัดทำร่างข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามความในร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพิ่มเติม
08 มี.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 0473-2556กองกลางแต่งตั้งคณะทำงานการจัดทำระบบ มคอ.ออนไลน์ เพิ่มเติม
06 มี.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 0459-2556กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
05 มี.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 0453-2556กองกลางยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายเอกสาร และแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายเอกสารชุดใหม่
04 มี.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 0440-2556กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเตรียมกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓๒
26 ก.พ. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 0399-2556กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพสำหรับคณะวิชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แก้ไขครั้งที่ ๑
21 ก.พ. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 0383-2556กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการคุมห้องสอบไล่ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2555
14 ก.พ. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 0336-2556กองกลางแต่งตั้เงคณะอนุกรรมการในการดำเนินงานจัดทำรายงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2555 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้านการผลิตบัณฑิตและกิจกรรมการพัฒนานิสิต (เพิ่มเติม)
13 ก.พ. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 0325-2556กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี 2556
11 ก.พ. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว0311-2556กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ ๒๕๕๖ วิทยาเขตบางเขน
05 ก.พ. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 0270-2556กองกลางยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการรายวิชาสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิต
04 ก.พ. 2556332/2556กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน (อธิการบดี และอีก 9 ราย)
28 ม.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว0196-2556กองกลางเรื่อง ยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการรับนิสิตเข้าศึกษาใน มก.
22 ม.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 0162-2556กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการเพื่อพิจารณาทบทวนการศึกาความเหมาะสมของโครงการทางด่วนขั้นที่ ๓ ตอนที่ ๑ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
22 ม.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 0159-2556กองกลางแต่งตั้งคณะทำงานระบบข้อมูลนิสิต (เพิ่มเติม)
16 ม.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 0109-2556กองกลางแต่งตั้งอนุกรรมการสอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรประจำปีการศึกษา 2556
15 ม.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 0098-2556กองกลางแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณารับผู้มีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ
15 ม.ค. 2556113/2556กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน (คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน และอีก 12 ราย)
11 ม.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 0081-2556กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
04 ม.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 0028-2556กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (Kasetsart IT Square : KITS) ๑ และ ๒ เพิ่มเติม
02 ม.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 0004-2556กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานระหว่างวิทยาเขต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เพิ่มเติม)
21 ธ.ค. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 2277-2555กองกลางเปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งคณะกรรมการรายวิชาสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิต
17 ธ.ค. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 2244-2555กองกลางแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำฐานข้อมูลทางด้านกายภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพิ่มเติม
13 ธ.ค. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 2212-2555กองกลางเรื่อง เปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12 ธ.ค. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 2195-2555กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินงานโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อใน มก. สำหรับนักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น (โควตาพิเศษ)ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ เพิ่มเติม
12 ธ.ค. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 2193-2555กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคุมห้องสอบกลางภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๕
11 ธ.ค. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 2189-2555กองกลางเปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ \"เลือกแนวทาง...วางอนาคต\"ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11 ธ.ค. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 2188-2555กองกลางแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานด้านกิจการนิสิต วิทยาเขตบางเขน
06 ธ.ค. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 2168-2555กองกลางแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการจัดทำหนังสือ งามทั่วแคว้าน แดนนนทรี (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1
06 ธ.ค. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 2166-2555กองกลางแต่งตั้งประธานคณะทำงานระบบข้อมูลนิสิต และเลขานุการคณะกรรมการนโยบายระบบข้อมูลนิสิต
23 พ.ย. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 2096-2555กองกลางเปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
23 พ.ย. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 2095-2555กองกลางเปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
23 พ.ย. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 2094-2555กองกลางแต่งตั้งคณะทำงานการจัดทำระบบ มคอ.ออนไลน์ (เพิ่มเติม)
23 พ.ย. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 2092-2555กองกลางเปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งคณะทำงานจัดเก็บและติดตามผลการปฏิบัติราชการตัวชี้วัดร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ
23 พ.ย. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 2091-2555กองกลางเปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอาเซียนศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
23 พ.ย. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 2090 -2555กองกลางเปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
23 พ.ย. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 2089-2555กองกลางเปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสหวิทยาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
23 พ.ย. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 2088-2555กองกลางเปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการติดตามผลการจัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก
23 พ.ย. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 2087-2555กองกลางเปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการเสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
23 พ.ย. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 2086-2555กองกลางเปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
23 พ.ย. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 2085-2555กองกลางเปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการกลั่นกรองการรับนิสิตเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศษสาสตร์
20 พ.ย. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 2048-2555กองกลางเปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
07 พ.ย. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 1961-2555กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการหรือชำนาญการ หรือเทียบเท่าขึ้นไป เป็นกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
07 พ.ย. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 1957-2555กองกลางยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
07 พ.ย. 25553176/2555กองการเจ้าหน้าที่เปลี่ยนแปลงประธานกรรมการในคณะกรรมการประจำศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านโลจิสติกส์ (นางปนัดดา กสิกิจวิวัฒน์)
06 พ.ย. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 1946-2555กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
18 ต.ค. 2555คำสั่ง มก. ที่ 2986/2555สำนักประกันคุณภาพคำสั่ง มก. ที่ 2986/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ สำหรับสถาบัน สำนัก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
17 ต.ค. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 1791-2555กองกลางแต่งตั้งคณธกรรมการดำเนินงานบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบผู้ประกอบการ ครั้งที่ 22
15 ต.ค. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 1789-2555กองกลางแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความพร้อมต่อสภาว่ะวิกฤต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน (เพิ่มเติม)
15 ต.ค. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 1767-2555กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเรียนรู้และเผยแพร่โครงการพระราชดำริ
12 ต.ค. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 1761-2555กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัย มก.
12 ต.ค. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 1760-2555กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการพิเศษ นครราชสีมา (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)
10 ต.ค. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 1746-2555กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหนังสือ \"งามทั่วแคว้น แดนนทรี\" เพื่อมอบให้กับบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10 ต.ค. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 1743-2555กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งดำรงตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งระดับชำนาญการหรือชำนาญงานหรือเทียบเท่าขึ้นไปเป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
04 ต.ค. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 1711-2555กองกลางเปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ \"เลือกแนวทาง...วางอนาคต\" ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
03 ต.ค. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 1704-2555กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายเอกสาร
02 ต.ค. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 1695-2555กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการพิเศษ นครราชสีมา เพิ่มเติม
27 ก.ย. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 1660-2555กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาแนวทางการแต่งกายข้ามเพศของนิสิต
21 ก.ย. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 1628-2555กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคุมห้องสอบไล่ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕
21 ก.ย. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 1627-2555กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ KU International Food Fair 2012
20 ก.ย. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 1621-2555กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
19 ก.ย. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 1617-2555กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2555 วิทยาเขตบางเขน
19 ก.ย. 25552622/2555กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะสิ่งแวดล้อม (รวม 7 ราย)
17 ก.ย. 2555ป/639กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ และอีก 9 ราย)
17 ก.ย. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 1596-2555กองกลางยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี
17 ก.ย. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 1593-2555กองกลางแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (พ.ศ.2556 - 2565)
14 ก.ย. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 1587-2555กองกลางแต่งตั้งคณะทำงานโครงการพิเศษ นครราชสีมา
14 ก.ย. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 1577-2555กองกลางแต่งตั้งคณะทำงานจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการตรวจสอบคุณภาพโดยวิธีไม่ทำลาย
14 ก.ย. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 1576-2555กองกลางแต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผล โครงการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้เพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
14 ก.ย. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 1575-2555กองกลางแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือผู้บริหารด้านกิจการนิสิต (เพิ่มเติม)
12 ก.ย. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 1567-2555กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานระบบข้อมูลนิสิต(เพิ่มเติม)
22 ส.ค. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 1452-2555กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการ อนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่ดำเนินงานรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาตามโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับนักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น (โครวตาพิเศษ) และโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับนักเรียนใน 6 จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน (กระบี่ ระนอง พังงา ภูเก็ต ตรัง และสูตร) ประจำปีการศึกษษ 2556 , แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โครงการรับนักเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556
16 ส.ค. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 1408-2555กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือผู้บริหารด้านกิจการนิสิต
16 ส.ค. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 1407-2555กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอาเซียนศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15 ส.ค. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 1395-2555กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารับผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ
15 ส.ค. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 1394-2555กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำเว็บไซต์ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
09 ส.ค. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 1383-2555กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สำนักงานอธิการบดี
01 ส.ค. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 1329-2555กองกลางแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตร วิทยาเขตบางเขน (เพิ่มเติม)
31 ก.ค. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 1311-2555กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งดำรงตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งระดับชำนาญการหรือชำนาญงานหรือเทียบเท่าขึ้นไปเป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์
30 ก.ค. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 1297-2555กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการหรือชำนาญงาน หรือเทียบเท่าขึ้นไป เป็นกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล
30 ก.ค. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 1294-2555กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารับนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ
30 ก.ค. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 1293-2555กองกลางแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำระบบ e-Portfolio โครงการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
25 ก.ค. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 1274-2555กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการคุมห้องสอบกลางภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2555
19 ก.ค. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 1252-2555กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ หลักสูตรนานาชาติ ปีการศึกษา 2555 วิทยาเขตบางเขน
16 ก.ค. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 1242-2555กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบกลางภาคและสอบไล่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ วิทยาเขตบางเขน
10 ก.ค. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 1195-2555กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมของสโมสรนิสิต ชมรม กลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ ของนิสิต
10 ก.ค. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 1194-2555กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาร่างหลักสูตรปริญญาตรีนานาชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ชีววิทยา
06 ก.ค. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 1180-2555กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายเอกสาร
06 ก.ค. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 1179-2555กองกลางแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
03 ก.ค. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 1143-2555กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการพลังงาน วิทยาเขตบางเขน
03 ก.ค. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 1142-2555กองกลางแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตบางเขน
26 มิ.ย. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 1100-2555กองกลางเปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
25 มิ.ย. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 1082-2555กองกลางแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนิสิต
22 มิ.ย. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 1074-2555กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการร้านค้าภายในอาคารที่อยู่ในความดูแลของกิจการนิสิต
21 มิ.ย. 25551583/2555กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (นางมณฑนี อุบลสิงห์)
21 มิ.ย. 25551582/2555กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (นายธนันต์ชัย นพแก้ว)
11 มิ.ย. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 0984-2555กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งดำรงตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งระดับชำนาญการหรือชำนาญงาน หรือเทียบเท่าขึ้นไปเป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน
05 มิ.ย. 25551394/2555กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติฯ และอีก 14 ราย)
05 มิ.ย. 25551381/2555กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (รศ.ก่อโชค จันทวรางกูร)
29 พ.ค. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 0923-2555กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
25 พ.ค. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 0905-2555กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2555 และภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2556
18 พ.ค. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 0864-2555กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการรณรงค์การควบคุมกำจัดหนู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เพิ่มเติม)
17 พ.ค. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 0854-2555กองกลางแต่งงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2555
08 พ.ค. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 0801-2555กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๔ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
03 พ.ค. 25551058/2555กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ และอีก 11 ราย)
25 เม.ย. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 0718-2555กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี 2555
25 เม.ย. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 0714-2555กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานระบบงานการเงิน
25 เม.ย. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 0713-2555กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานระบบข้อมูลนิสิต
25 เม.ย. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 0712-2555กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานระบบข้อมูลบุคลากร
25 เม.ย. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 0711-2555กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายระบบงานการเงิน
25 เม.ย. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 0710-2555กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายระบบข้อมูลนิสิต
25 เม.ย. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 0709-2555กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายระบบข้อมูลบุคลากร
18 เม.ย. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 0683-2555กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบดูแลและให้ความช่วยเหลือนิสิต
03 เม.ย. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 0627-2555กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์การศึกษานานาชาติ
29 มี.ค. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 0612-2555กองกลางแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบดูแลและให้ความช่วยเหลือนิสิต
27 มี.ค. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 0589-2555กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการคุมห้องสอบไล่ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๔
22 มี.ค. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 0567-2555กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดเก็บและติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔(เพิ่มเติม)
21 มี.ค. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 0559-2555กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระบบลงทะเบียนเรียนและการจัดการเรียนการสอน
14 มี.ค. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 0500-2555กองกลางเปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
01 มี.ค. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 0424-2555กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ วิทยาเขตบางเขน
29 ก.พ. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 0401-2555กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
24 ก.พ. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 0376-2555กองกลางเปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานด้านกิจการนิสิต วิทยาเขตบางเขน
20 ก.พ. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 0353-2555กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานจัดทำตารางเรียนและตารางสอบ วิทยาเขตบางเขน
14 ก.พ. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 0322-2555กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ เลือกแนวทาง...วางอนาคต ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เพิ่มเติม)
14 ก.พ. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 0311-2555กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนังงานมหาวิทยาลัย ซึ่งดำรงตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งระดับชำนาญการหรือชำนาญงานหรือเทียบเท่าขึ้นไปเป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
13 ก.พ. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 0302-2555กองกลางแต่งตั้งคณะทำงานกำหนดคำอธิบายข้อมูล คำนิยาม คำจำกัดความ ข้อมูลด้านงานทะเบียนนิสิต
10 ก.พ. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 0280-2555กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดเก็บและติดตามผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ
09 ก.พ. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 0276-2555กองกลางแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
09 ก.พ. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 0275-2555กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดประชุม HortCRSP Annual Couference 2012
08 ก.พ. 2555358/2555กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานศูนย์ความรู้เฉพาะด้านวิศวกรรมความรู้และวิศวกรรมภาษา (เพิ่มเติม) (ผศ.พุทธชาติ โปธิบาล และ น.ส.หัชทัย ชาญเลขา)
06 ก.พ. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 0241-2555กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจในการดำเนินการรับผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ (เพิ่มเติม)
30 ม.ค. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 0199-2555กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบและกรรมการคุมสอบกลางภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๔
30 ม.ค. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 0197-2555กองกลางแต่งตั้งคณะอนุกรรมการในการดำเนินงานจัดทำรายงานประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2554 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
30 ม.ค. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 0196-2555กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2554 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
30 ม.ค. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 0194-2555กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการกิจการนิสิต วิทยาเขตบางเขน(เพิ่มเติม)
23 ม.ค. 2555ป/606กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตศรีราชา (ผศ.รุจา อรุณบรรเจิดกุล และอีก 12 ราย)
20 ม.ค. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 0140-2555กองกลางเรื่อง งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งดำรงตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งระดับชำนาญการหรือชำนาญงาน หรือเทียบเท่าขึ้นไปเป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
18 ม.ค. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 0121-2555กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการมีงานทำแก่นิสิตและบัณฑิต มก. ประจำปี ๒๕๕๔
11 ม.ค. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 0058-2555กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งดำรงตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งระดับชำนาญการหรือชำนาญงานหรือเทียบเท่าขึ้นไปกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ
10 ม.ค. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 0054-2554กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการหรือชำนาญงาน หรือเทียบเท่าขึ้นไปเป็นกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
10 ม.ค. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 0053-2554กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งดำรงตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งระดับนำนาญการหรือชำนาญงาน หรือเทียบเท่าข่นไปเป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
10 ม.ค. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 0052-2554กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ
04 ม.ค. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 0011-2555กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานออกแบบระบบป้องกันอุทกภัยและการระบายน้ำ มหาวิทยาลัยเกตรศาสตร์ (เพิ่มเติม)
27 ธ.ค. 25543060/2554กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำคณะเกษตร กำแพงแสน (รศ.เอมอร อังสุรัตน์ และอีก 2 ราย)
09 ธ.ค. 2554ที่ ศธ 0513.10102/ว 1921-2554กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
09 ธ.ค. 2554ที่ ศธ 0513.10102/ว 1920-2554กองกลางเปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
09 ธ.ค. 2554ที่ ศธ 0513.10102/ว 1911-2554กองกลางแต่งตั้งอนุกรรมการคณะทำงานออกแบบระบบป้องกันภัยและการระบายน้ำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
08 ธ.ค. 25542869/2554กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (อธิการบดี และอีก 21 ราย)
02 ธ.ค. 2554ที่ ศธ 0513.10102/ว 1892-2554กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานออกแบบระบบป้องกันอุทกภัยและการระบายน้ำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
25 ต.ค. 2554ที่ ศธ 0513.10102/ว 1873-2554กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์พักพิงชั่วคราวผู้ประสบภัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
20 ต.ค. 2554ที่ ศธ 0513.10102/ว 1856-2554กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง วิทยาเขตบางเขน
20 ต.ค. 2554ที่ ศธ 0513.10102/ว 1852-2554กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ฝึกกีฬาเทควันโด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
19 ต.ค. 2554ที่ ศธ 0513.10102/ว 1833-2554กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
07 ต.ค. 2554ที่ ศธ 0513.10102/ว 1760-2554กองกลางเปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
06 ต.ค. 2554ที่ ศธ 0513.10102/ว 1752-2554กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกสืและโซ่อุปทาน ครั้ง ๑๑
29 ก.ย. 2554ที่ ศธ 0513.10102/ว 1696-2554กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เพิ่มเติม)
28 ก.ย. 2554ที่ ศธ 0513.10102/ว 1688-2554กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
28 ก.ย. 2554ที่ ศธ 0513.10102/ว 1682-2554กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการจัดทำระบบ มคอ.ออนไลน์
15 ก.ย. 2554ที่ ศธ 0513.10102/ว 1618-2554กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคุมห้องสอบไล่ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๔
13 ก.ย. 2554ที่ ศธ 0513.10102/ว 1581-2554กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจกรรมนิสิตด้านวิชาการและพัฒนาสมรรถนะนิสิต เพิ่มเติม
06 ก.ย. 2554ที่ ศธ 0513.10102/ว 1547-2554กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสหวิทยาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
05 ก.ย. 2554ที่ ศธ 0513.10102/ว 1529-2554กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งดำรงตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งระดับชำนาญการหรือชำนาญงาน หรือเทียบเท่าขึ้นไปเป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
05 ก.ย. 2554ที่ ศธ 0513.10102/ว 1528-2554กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งดำรงตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งระดับชำนาญการหรือชำนาญงาน หรือเทียบเท่าขึ้นไปเป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
05 ก.ย. 2554ที่ ศธ 0513.10102/ว 1513-2554กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการรณรงค์การควบคุมกำจัดหนู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
01 ก.ย. 2554ที่ ศธ 0513.10102/ว 1511-2554กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานสื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
31 ส.ค. 2554ที่ ศธ 0513.10102/ว 1501-2554กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ วิทยาเขตบางเขน
30 ส.ค. 2554ป/599กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะเทคนิคการสัตวแพทย์
29 ส.ค. 2554ที่ ศธ 0513.10102/ว 1485-2554กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการรณรงค์การควบคุมกำจัดหนู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
25 ส.ค. 2554ที่ ศธ 0513.10102/ว 1467-2554กองกลางเรื่อง เปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15 ส.ค. 2554ที่ ศธ 0513.10102/ว 1404-2554กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาการจัดงาน \"เพื่อนพี่ง ภา)เกษตรแฟร์\" ปี ๒๕๕๔
11 ส.ค. 2554ที่ ศธ 0513.10102/ว 1397-2554กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาแนวทางในการโอนการดำเนินงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี ไปสังกัดวิทยาเขตกำแพงแสน (เพิ่มเติม)
10 ส.ค. 2554ที่ ศธ 0513.10102/ว 1381-2554กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ อนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่ดำเนินงานรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาตามโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับนักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น(โควต้าพิเศษ) และโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับนักเรียนใน ๖ จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน (กระบี่ ระนอง พังงา ภูเก็ต ตรัง และสูตล) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ และ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการรับนักเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
03 ส.ค. 2554ที่ ศธ 0513.10102/ว 1329-2554กองกลางเรื่อง เปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ \\\"เลือกแนวทาง...วางอนาคต\\\" ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
29 ก.ค. 2554ที่ ศธ 0513.10102/ว 1303-2554กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดตั้งคณะวิทยาการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
28 ก.ค. 2554ที่ ศธ 0513.10102/ว 1283-2554กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งดำรงตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งระดับชำราญการหรือชำนาญงานหรือเทียบเท่าขึ้นไปเป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะสังคมศาสตร์
14 ก.ค. 2554ที่ ศธ 0513.10102/ว 1198-2554กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
14 ก.ค. 2554ที่ ศธ 0513.10102/ว 1197-2554กองกลางเรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนิสิต (เพิ่มเติมครั้งที่ ๓)
13 ก.ค. 2554ที่ ศธ 0513.10102/ว 1182-2554กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12 ก.ค. 2554ที่ ศธ 0513.10102/ว 1169-2554กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการจัดสรรทุนการศึการะดับปริญญาเอก (เพิ่มเติม)
12 ก.ค. 2554ที่ ศธ 0513.10102/ว 1163-2554กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการพิธีเปิดอาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต
08 ก.ค. 2554ที่ ศธ 0513.10102/ว 1157-2554กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านเอกสารสิทธิ์ที่ดิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
08 ก.ค. 2554ที่ ศธ 0513.10102/ว 1155-2554กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบลงทะเบียนเรียนและการจัดการเรียนการสอน
08 ก.ค. 2554ที่ ศธ 0513.10102/ว 1149-2554กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาทางกายภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เพิ่มเติม)
01 ก.ค. 2554ที่ ศธ 0513.10102/ว 1106-2554กองกลางเรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหอพักตัวอย่าง
01 ก.ค. 2554ที่ ศธ 0513.10102/ว 1103-2554กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตั้งป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เพิ่มเติม)
29 มิ.ย. 2554ที่ ศธ 0513.10102/ว 1070-2554กองกลางเรื่อง แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เพิ่มเติม)
27 มิ.ย. 25541666/2554กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ (นางสุวรรณา นาครุ้ง)
21 มิ.ย. 2554ที่ ศธ 0513.10102/ว 1033-2554กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
21 มิ.ย. 2554ที่ ศธ 0513.10102/ว 1032-2554กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ประจำปี 2554
21 มิ.ย. 2554ที่ ศธ 0513.10102/ว 1028-2554กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการจัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก
08 มิ.ย. 2554ที่ ศธ 0513.10102/ว 931-2554กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารับนักกีฬาทีมชาติเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ
03 มิ.ย. 2554ที่ ศธ 0513.10102/ว 903-2554กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ เลือกแนวทาง....วางอนาคต ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
03 มิ.ย. 2554ที่ ศธ 0513.10102/ว 896-2554กองกลางแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนิสิต (เพิ่มเติม)
27 พ.ค. 2554ที่ ศธ 0513.10102/ว 862-2554กองกลางเปลี่ยนแปลงอาจารย์พี่เลี้ยง โครงการก้าวแรกสู้บัณฑิตยุคใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๔
24 พ.ค. 2554ที่ ศธ 0513.10102/ว 825-2554กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการลงทะเบียนเรียนปีการศึกษา 2554 และภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ.2555
20 พ.ค. 2554ที่ ศธ 0513.10102/ว 813-2554กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำข้อมูลเพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัย เพิ่มเติม
19 พ.ค. 2554ที่ ศธ 0513.10102/ว 803-2554กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา\"น้อมนำตามคำพ่อ : ประมวลผลพระบรมราโชวาทแก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และน้อมนำประยุกต์ใช้ภายใต้พันธกิจมหาวิทยาลัย จากพระบรมราโชวาทพระราชทาน ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์\"
19 พ.ค. 2554ที่ ศธ 0513.10102/ว 802-2554กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเชิดชูเกียรติบัณฑิตเกียรตินิยม นิสิตที่มีผลการเรียนดีและกิจกรรมดีเด่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓
19 พ.ค. 2554ที่ ศธ 0513.10102/ว 777-2554กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาภาพเครื่องหมายราชการ
18 พ.ค. 2554ที่ ศธ 0513.10102/ว 775-2554กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้แทนข้าราชการและพนักงาน ซึ่งดำรงตำแหน่งระดับ 6 หรือเทียบเท่าขึ้นไปของคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
18 พ.ค. 2554ที่ ศธ 0513.10102/ว 774-2554กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึงผู้แทนข้าราชการและพนักงาน ซึ่งดำรงตำแหน่งระดับ 6 หรือเทียบเท่าขึ้นไปของสถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
18 พ.ค. 2554ที่ ศธ 0513.10102/ว 773-2554กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้แทนข้าราชการและพนักงาน ซึ่งดำรงตำแหน่งระดับ6 หรือเทียบเท่าขึ้นไปของคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
09 พ.ค. 2554ที่ ศธ 0513.10102/ว 735-2554กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานประกันคุณภาพประจำปีการศึกษา 2553 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
09 พ.ค. 2554ที่ ศธ 0513.10102/ว 734-2554กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
03 พ.ค. 2554ที่ ศธ 0513.10102/ว 716-2554กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการความร่วมมือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
29 เม.ย. 2554ที่ ศธ 0513.10102/ว 703-2554กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารราคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อจำหน่ายอาหารที่โรงอาหาร มก.
20 เม.ย. 2554ที่ ศธ 0513.10102/ว 655-2554กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการค่ายเยาวชนสมองแก้ว รุ่นที่ ๒๔
20 เม.ย. 2554ที่ ศธ 0513.10102/ว 651-2554กองกลางแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดประชุมสัมมนาอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๔
08 เม.ย. 2554ที่ ศธ 0513.10102/ว.592-2554กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบและกรรมการคุมสอบกลางภาครายวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2554
29 มี.ค. 2554ที่ ศธ 0513.10102/ว.539-2554กองกลางแต่งตั้งคณะทำงานติดตามผลการปฏิบัติราชการเพิ่มเติม
21 มี.ค. 2554ที่ ศธ 0513.10102/ว.496-2554กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงพื้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
18 มี.ค. 2554ที่ ศธ 0513.10102/ว 485-2554กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานระหว่างวิทยาเขต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
18 มี.ค. 2554ที่ ศธ 0513.10102/ว 483-2554กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ
16 มี.ค. 2554ที่ ศธ 0513.10102/ว.473-2554กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (พ.ศ.2555-2559)
15 มี.ค. 2554ที่ ศธ 0513.10102/ว.469-2554กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานในคณะทำงนปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย มก.
14 มี.ค. 2554ที่ ศธ 0513.10102/ว.439-2554กองกลางแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำข้อมูลเพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
14 มี.ค. 2554ที่ ศธ 0513.10102/ว.432-2554กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณพิตสาขาการจัดการเทคโนโลยีและการผลิต(หลักสูตรนานาชาติ)
09 มี.ค. 2554ที่ ศธ 0513.10102/ว.409-2554กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติตามผลการปฏิบัติราชการ
09 มี.ค. 2554ที่ ศธ 0513.10102/ว.408-2554กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการปฏิบัติราชการ
08 มี.ค. 2554ที่ ศธ 0513.10102/ว.402-2554กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทะเบียนและตั้งชื่อพันธุ์พืช สัตว์ และจุลินทรีย์
08 มี.ค. 2554616/2554กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ (รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล และอีก 12 ราย)
28 ก.พ. 2554ที่ ศธ 0513.10102/ว.358-2554กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี 2554
25 ก.พ. 2554ที่ ศธ 0513.10102/ว.352-2554กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้แทนข้าราชการและพนักงาน ซึ่งดำรงตำแหน่งระดับ 6 หรือเทียบเท่าขึ้นไปของคณะเกษตร กำแพงแสน
25 ก.พ. 2554516/2554กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการประจำศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเครื่องจักรกลการเกษตรและอาหาร (ผศ.ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์ และอีก 18 ราย)
25 ก.พ. 2554515/2554กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งที่ปรึกษาศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเครื่องจักรกลการเกษตรและอาหาร (รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และอีก 8 ราย)
23 ก.พ. 2554451/2554กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (อธิการบดี และอีก ๑๐ ราย)
17 ก.พ. 2554ที่ ศธ 0513.10102/ว.309-2554กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้แทนข้าราชการและพนักงาน ซึ่งดำรงตำแหน่งระดับ ๖ หรือเทียบเท่าขึ้นไปของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์
14 ก.พ. 2554ที่ ศธ 0513.10102/ว.275-2554กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
25 ม.ค. 2554ที่ ศธ 0513.10102/ว.158-2554กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ ปีการศึกา 2554 วิทยาเขตบางเขน
21 ม.ค. 2554ที่ ศธ 0513.10102/ว.143-2554กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการรวบรวมองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของเกษตรกร
20 ม.ค. 2554ที่ ศธ 0513.10102/ว.130-2554กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานด้านกิจการนิสิต วิทยาเขตบางเขน
20 ม.ค. 2554ที่ ศธ 0513.10102/ว.129-2554กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการจัดตั้งหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนด้านสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
17 ม.ค. 2554ที่ ศธ 0513.10102/ว.99-2554กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้แทนข้าราชการและพนักงานซึ่งดำรงตำแหน่งระดับ 6 หรือเทียบเท่าขึ้นไปของสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม
17 ม.ค. 2554ที่ ศธ 0513.10102/ว.101-2554กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้แทนข้าราชการและพนักงานซึ่งดำรงตำแหน่งระดับ 6 หรือเทียบเท่าขึ้นไปของคณะประมง
13 ม.ค. 255435/2554กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน (คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน และอีก 12 ราย)
13 ม.ค. 255434/2554กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ และอีก 13 ราย)
11 ม.ค. 2554ที่ ศธ 0513.10102/ว.51-2554กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ฝึกซ้อมกีฬาเทควันโด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
07 ม.ค. 2554ที่ ศธ 0513.10102/ว.32-2554กองกลางแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำเขื่อนดินบริเวณแนวคูน้ำ ด้านข้างกลุ่มหอพักชาย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
06 ม.ค. 25544823/2554กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการประจำศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านสบู่ดำ (รศ.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ และอีก 7 ราย)
04 ม.ค. 2554ที่ ศธ 0513.10102/ว.01-2554กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
24 ธ.ค. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.2451-2553กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงรหัสสาขาวิชาและรายวิชา เพื่อการจัดทำข้อมูลนิสิตเต็มเวลา (FTES)
24 ธ.ค. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.2450-2553กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพิ่มเติม
13 ธ.ค. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.2345-2553กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการบำรุงรักษาและพัฒนาวัตกรรมเครื่องออกกำลังกาย สำนักการกีฬา
08 ธ.ค. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.2338-2553กองกลางแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจในการดำเนินการรับผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ (เพิ่มเติม)
03 ธ.ค. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.2314-2553กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนากีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
29 พ.ย. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.2283-2553กองกลางแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานด้านกิจการนิสิต วิทยาเขตบางเขน
22 พ.ย. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.2240-2553กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายเอกสาร
18 พ.ย. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.2224-2553กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาโครงการขอรับการสนับสนุนงบระมาณการปรับปรุงหรือจัดตั้งแหล่งเรียนรู้เพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เพิ่มเติม)
16 พ.ย. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.2191-2553กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
16 พ.ย. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.2189-2553กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตั้งสำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
09 พ.ย. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.2150-2553กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจการนิสิต วิทยาเขตบางเขน
05 พ.ย. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.2136-2553กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เพิ่มเติม)
19 ต.ค. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.2024-2553กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการมีงานทำแก่นิสิตและบัณฑิต มก. ประจำปี 2553
18 ต.ค. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.2015-2553กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15 ต.ค. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.2008-2553กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15 ต.ค. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.2002-2553กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Integrated Technology for Sustainability of Food Systems and Food Safety
11 ต.ค. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.1968-2553กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามผลการปฏิบัติราชการ
07 ต.ค. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.1934-2553กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานออกแบบงานก่อสร้างอาคารพักอาศัยบุคลากรหลังที่ 2 ซอยพหลโยธิน 45
05 ต.ค. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.1914-2553กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เพิ่มเติม)
04 ต.ค. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.1910-2553กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะทงำนจัดตั้งโรงงานผลิตเม็ดพลาสติก
04 ต.ค. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.1891-2553กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ฝึกซ้อมกีฬาเทควันโด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
04 ต.ค. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.1890-2553กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานประสานด้านงานวิจัยและวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ กรมพัฒนาที่ดิน
21 ก.ย. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.1822-2553กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมเพื่อจัดทำแผนปรองดองกรุงเทพมหานคร เพิ่มเติม
20 ก.ย. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.1814-2553กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคุมห้องสอบไล่ ภาคต้น ปีการศึกษา 2553
20 ก.ย. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.1786-2553กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2553 วิทยาเขตบางเขน
14 ก.ย. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.1783-2553กองกลางแต่งตั้งคณะอนุกรรมการยกร่างการปรับปรุงแนวปฏิบัติและดัชนีชี้วัดจรรยาบรรณาอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
13 ก.ย. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.1721-2553กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการงาน \"วันที่ระลึกนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด\"
02 ก.ย. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.1706-2553กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการความร่วมมือวิจัยเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยเกษตรศสตร์ KU Green Research Collaboration
01 ก.ย. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.1703-2553กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการลงทะเบียนเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2553 และภาคฤดูร้อน ปีพ.ศ. 2554
23 ส.ค. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.1633-2553กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการสอบไล่ ประจำการศึกษา 2553 วิทยาเขตบางเขน
23 ส.ค. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.1630-2553กองกลางแต่งตั้งคณะทำงานออกแบบงานก่อสร้าง/ปรับปรุง โรงอาหารกลาง 1 และโรงอาหารกลาง 2
16 ส.ค. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.1589-2553กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานออกแบบงานก่อสร้างอาคารหอพักนิสิตหลังที่ 4 และหลังที่ 5 ซอยพหลโยธิน 45
06 ส.ค. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.1558-2553กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณการปรับปรุงหรือจัดตั้งแหล่งเรียนรู้เพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
28 ก.ค. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.1466-2553กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการร้านค้าภายในอาคารที่อยู่ในความดูแลของกองกิจการนิสิต
19 ก.ค. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.1434-2553กองกลางแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงโครงสร้างของคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไข่ไก่และผลิตภัณฑ์
14 ก.ค. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.1394-2553กองกลางแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนวิจัย มก. โครงการวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาคุณภาพ และโครงการวิจัย และพัฒนาเพิ่มศักยภาพเชิงบูรณาการเพื่อการแข่งขันฯ (เพิ่มเติม)
09 ก.ค. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.1369-2553กองกลางแต่งตั้งคณะทำงานเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
09 ก.ค. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.1349-2553กองกลางเปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาโครงการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
05 ก.ค. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.1333-2553กองกลางเปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
25 มิ.ย. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.1275-2553กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เพิ่มเติม)
21 มิ.ย. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.1207-2553กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านพักข้าราชการซอยพหลโยธิน 45
14 มิ.ย. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.1169-2553กองกลางแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงพื้นที่ใต้อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ
31 พ.ค. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.1014-2553กองกลางแต่งตั้งคณะทำงานก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์การกีฬาเพิ่มเติม
11 พ.ค. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.922-2553กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงและซ่อมแซมด้านกายภาพสระว่ายน้ำจุฬาภรณวลัยลักษณ์ (เพิ่มเติม)
06 พ.ค. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.893-2553กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเก็บรักษาและใช้ประโยชน์พันธุ์พืช สัตว์ และจุลินทรีย์ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
06 พ.ค. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.886-2553กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารับนักกีฬาทีมชาติเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ
29 เม.ย. 2553ป/560กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รศ.สุนันทา รัตนาโภ)
28 เม.ย. 2553ที่ ศธ 0513.10102-ว 851-2553กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เพิ่มเติม)
26 เม.ย. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.837-2553กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์การกีฬา
23 เม.ย. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.832-2553กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้แทนข้าราชการและพนักงาน ซึ่งดำรงตำแหน่งระดับ 6 หรือเทียบเท่าขึ้นไปของคณะวิศวกรรมศาสตร์
21 เม.ย. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.794-553กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการจัดนิทรรศการผลงานวิจัยและประชุมวิชาการในงาน\"การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2553\"
20 เม.ย. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.776-2553กองกลางเปลี่ยนแปลงกรรมการในคณะกรรมการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ
19 เม.ย. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.780-2553กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการค่ายเยาวชนสมองแก้ว รุ่นที่ 23
19 เม.ย. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.779-2553กองกลางเรื่อง แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการดำเนินงานจัดประชุมสัมมนาอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2553 (เพิ่มเติม)
25 มี.ค. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.680-2553กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการดำเนินงานจัดประชุมสัมมนาอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2553
23 มี.ค. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.653-2553กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานงานก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์การกีฬา
23 มี.ค. 2553978/2553กองการเจ้าหน้าที่เปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
16 มี.ค. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.601-2553กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีบุคลากรของ มก. ครั้งที่ 45 ประจำปี พ.ศ. 2553
15 มี.ค. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.586-2553กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน
11 มี.ค. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.576-2553กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำบัตรประจำตัวนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11 มี.ค. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.562-2553กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานออกแบบงานหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์ หน้าอาคารเทพศาสตร์สถติย์
10 มี.ค. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.561-2553กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำฐานข้อมูลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
10 มี.ค. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.560-2553กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทะเบียนและตั้งชื่อพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ (เพิ่มเติม)
26 ก.พ. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.443-2553กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับกรมชลประทาน (เพิ่มเติม)
24 ก.พ. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.419-2553กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
22 ก.พ. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.400-2553กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการนำร่องประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
19 ก.พ. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.386-2553กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ ปีการศึกษา 2553 วิทยาเขตบางเขน
19 ก.พ. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.376-2553กองกลางจากสำนักงานกฎหมาย แจ้งเวียนคำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการใช้พื้นที่ก่อสร้างอาคารบริเวณโรงสูบและพื้นที่บริเวณซอยพหลโยธิน 45
09 ก.พ. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.303-553กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
05 ก.พ. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.284-553กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินโครงการจัดการประกวดแนวคิดสร้างสรรค์เชิงวิทยาศาสตร์ และการประกวดภาพวาด เรื่อง การลดภาวะโลกร้อนที่มีผลกระทบต่อการเกษตรกรรม
05 ก.พ. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.283-2553กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
04 ก.พ. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.273-2553กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2553
27 ม.ค. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.219-553กองกลางจากกองกิจการนิสิต เรื่อง แต่งตั้งผู้จัดการอาคารหอพักซอยพหลโยธิน 45
25 ม.ค. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.190-553กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเสนอผลงานประเภทโครงการดีเด่นของชาติ
21 ม.ค. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.169-553กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ อนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่ดำเนินงานรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาตามโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับนักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น (โควตาพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2553 เพิ่มเติม
18 ม.ค. 255328/2553กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (น.ส.ทองวาท ราชชารี)
14 ม.ค. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.57-2553กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานด้านกิจการนิสิต วิทยาเขตบางเขน
13 ม.ค. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.58-2553กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 ประจำปี 2553
08 ม.ค. 2553553/2552กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (รศ.วัลลีย์ ภัทโรภาส และอีก 7 ราย)
05 ม.ค. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.5-2553กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
23 ธ.ค. 25526347/2552กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักงานทรัพย์สิน (รองฯ ฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน และอีก 12 ราย)
21 ธ.ค. 2552ที่ ศธ 0513.10102/ว.2002-2552กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเสนอชื่ออาจารย์ นักวิจัย เพื่อรับการพิจารณารางวัลด้านการวิจัยจากองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
18 ธ.ค. 2552ที่ ศธ 0513.10102/ว.1989-2552กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการใช้พื้นที่ก่อสร้างอาคารสำหรับการเรียนการสอนบริเวณโรงสูบ
26 พ.ย. 2552ที่ ศธ 0513.10102-ว 1890-2552กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาเชิงรุกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
26 พ.ย. 2552ที่ ศธ 0513.10102-ว 1888-2552กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจในการดำเนินการรับผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ
25 พ.ย. 2552ที่ ศธ 0513.10102/ว.1870-2552กองกลางเรื่อง แต่งตั่งคณะกรรมการบริหารสถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
25 พ.ย. 2552ที่ ศธ 0513.10102-ว 1884-2552กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ อนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่ดำเนนงานรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาตามโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับนักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น (โควตาพิเศษ) และโครงการรับผู้มีความสามารถทางวิชาการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (สว.มก.) ประจำปีการศึกษา2553
25 พ.ย. 2552ที่ ศธ 0513.10102-ว 1883-2552กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2552
25 พ.ย. 25525939/2552กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการประจำวิทยาลัยบัณฑิตศึกษา ศรีราชา (คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษา และอีก 4 ราย)
19 พ.ย. 2552ที่ ศธ 0513.10102/ว.1829-2552กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์บรรเทาสาธารณภัย
18 พ.ย. 2552ที่ ศธ 0513.10102/ว.1824-2552กองกลางเรื่อง เปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
18 พ.ย. 2552ที่ ศธ 0513.10102/ว.1823-2552กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำวีดิทัศน์โครงการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11 พ.ย. 2552ที่ ศธ 0513.10102/ว.1768-2552กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11 พ.ย. 25525782/2552กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะเกษตร กำแพงแสน (คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน และอีก 14 ราย)
09 พ.ย. 2552ที่ ศธ 0513.10102/ว.1732-2552กองกลางจาก กองแผนงาน เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานก่อสร้างอาคารสำหรับหน่วยงานที่มีกิจกรรมเกี่ยวข้องกับนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
28 ต.ค. 2552483/2552กองธุรการ กพส.แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารายละเอียดข้อมูลในการดำเนินงานจัดสร้างอาคารหอพักนิสิตและอาคารชุดพักอาศัยบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
20 ต.ค. 2552ที่ ศธ 0513.10102-ว 1616-2552กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาโรคเพลี้ยระบาดในต้นมันสำปะหลัง
20 ต.ค. 2552465/2552กองธุรการ กพส. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานระบบฐานข้อมูลการศึกษานิสิต วิทยาเขตกำแพงแสน
20 ต.ค. 2552464/2552กองธุรการ กพส.แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการจ้างการก่อสรางอาคารโรงสีของศูนยเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์และการส่งเสริมพันธุ์ข้าวพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
20 ต.ค. 2552461/2552กองธุรการ กพส.แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการจัดงานวันลอยกระทง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
19 ต.ค. 2552460/2552กองธุรการ กพส.แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายด้านนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
16 ต.ค. 2552ที่ ศธ 0513.10102/ว.1582-2552กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ มก.ใส่ใจ ห่วงใยบัณฑิต ครั้งที่ 2
16 ต.ค. 2552ที่ ศธ 0513.10102/ว.1581-2552กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบผู้ประกอบการ ครั้งที่ 19
14 ต.ค. 2552ที่ ศธ 0513.10102/ว.1554-2552กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาพิเศษประจำคณะสังคมศาสตร์
08 ต.ค. 2552ศธ 0513.10102/ว1537กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
05 ต.ค. 2552ศธ 0513.10102/ว.1520-2552กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานศึกษากำหนดหลักเกณฑ์การประเมินมูลค่าเทคโนโลยี/ทรัพย์สินทางปัญญาหรือนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
05 ต.ค. 2552ศธ 0513.10102/ว.1518-2552กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานออกแบบงานก่อสร้างอาคารหอพักนิสิต 3 ซอยพหลโยธิน 45
02 ต.ค. 25525248/2552กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา (คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และอีก 7 ราย)
02 ต.ค. 25525237/2552กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ (รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และอีก 14 ราย)
24 ก.ย. 2552117/2552วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 5 ประจำปี 2552 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
24 ก.ย. 2552114/2552วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานโครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
22 ก.ย. 2552ศธ 0513.10102/ว.1447-2552กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคุมห้องสอบไล่ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2552
18 ก.ย. 2552405/2552กองธุรการ กพส.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
17 ก.ย. 2552ศธ 0513.10102/ว.1421-2552กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้แทนข้าราชการและพนักงาน ซึ่งดำรงตำแหน่งระดับ 6 หรือเทียบเท่าขึ้นไปของคณะเกษตร
16 ก.ย. 2552ศธ 0513.10102/ว.1407-2552กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านข้าวโพดเพื่ออุตสาหกรรม (เพิ่มเติม)
14 ก.ย. 2552ศธ 0513.10102/ว.1386-2552กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้แทนข้าราชการและพนักงาน ซึ่งดำรงตำแหน่งระดับ 6 หรือเทียบเท่าขึ้นไปของคณะบริหารธุรกิจ
14 ก.ย. 2552ศธ 0513.10102/ว.1384-2552กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้แทนข้าราชการและพนักงาน ซึ่งดำรงตำแหน่งระดับ 6 หรือเทียบเท่าขึ้นไปของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
14 ก.ย. 255298/2552กองธุรการ กพส.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
14 ก.ย. 2552399/2552กองธุรการ กพส. แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการพิจารณาผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
14 ก.ย. 2552393/2552กองธุรการ กพส.แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการสู่การเป็นวิทยาเขตวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
11 ก.ย. 2552ศธ 0513.10102/ว.1380-2552กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านสิ่งแวดล้อม
11 ก.ย. 2552ศธ 0513.10102/ว.1363-2552กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับกรมชลประทาน
09 ก.ย. 25525021/2552กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ประเภทคณาจารย์ประจำ (ผศ.ณชพงศ์ อุดมศรี)
03 ก.ย. 2552388/2552กองธุรการ กพส.แต่งตั้งคณะทำงานโครงการพัฒนาชุมชนตามแนวทางเศรฐกิจพอเพียงประจำวิทยาเขตกำแพงแสน
31 ส.ค. 2552ศธ 0513.10102/ว.1288-2552กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลสุขอนามัยของนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
25 ส.ค. 2552ศธ 0513.10102/ว.1258-2552กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิธีเปิดอาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2
19 ส.ค. 2552ศธ 0513.10102/ว.1215-2552กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สำนักงานอธิการบดี
18 ส.ค. 2552ศธ 0513.10102/ว.1212-2552กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทำลายเอกสาร
18 ส.ค. 2552ศธ 0513.10102/ว.1210-2552กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2552 วิทยาเขตบางเขน
18 ส.ค. 2552ศธ 0513.10102/ว.1209-2552กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนานวัตกรรมการออกกำลังกายและเทคโนโลยีการศึกษา
18 ส.ค. 2552ศธ 0513.10102/ว.1191-2552กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านข้าวโพดเพื่ออุตสาหกรรม
13 ส.ค. 2552ศธ 0513.10102/ว.1166-2552กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาโครงการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
07 ส.ค. 2552ศธ 0513.10102/ว.1130-2552กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้แทนข้าราชการและพนักงาน ซึ่งดำรงตำแหน่งระดับ 6 หรือเทียบเท่าขึ้นไปของคณะวิทยาศาสตร์
07 ส.ค. 2552ศธ 0513.10102/ว.1129-2552กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้แทนข้าราชการและพนักงาน ซึ่งดำรงตำแหน่งระดับ 6 หรือเทียบเท่าขึ้นไปของคณะวนศาสตร์
07 ส.ค. 2552354/2552กองธุรการ กพส.แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มก.กพส.
05 ส.ค. 2552ศธ 0513.10102/ว.1119-2552กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารทุนอุดหนุวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2553
05 ส.ค. 2552ศธ 0513.10102/ว.1117-2552กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมการเล่นและจัดการแข่งขันหมากล้อม
05 ส.ค. 2552350/2552กองธุรการ กพส.แต่งตั้งคณะกรรมการแนวการศึกษาสัญจรเชิงรุก ปี 2552
05 ส.ค. 2552347/2552กองธุรการ กพส.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2552
05 ส.ค. 2552344/2552กองธุรการ กพส.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบฐานข้อมูลการศึกษานิสิต วิทยาเขตกำแพงแสน
05 ส.ค. 2552341/2552กองธุรการ กพส.แต่งตั้งคณะทำงานโครงการพัฒนาชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ประจำวิทยาเขตกำแพงแสน
29 ก.ค. 2552ศธ 0513.10102/ว.1081-2552กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิภาพนิสิต
24 ก.ค. 2552325/2552กองธุรการ กพส. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วอิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม โควตารับตรง ปี53
23 ก.ค. 2552323กองธุรการ กพส.แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบกลางภาคประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2552 วิทยาเขตกำแพงแสน
21 ก.ค. 2552ศธ 0513.10102/ว.1035-2552กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารร้านพันธุ์ไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
21 ก.ค. 2552ศธ 0513.10102/ว.1032-2552กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานร่างระเบียบการเบิกจ่ายเงินทุน U-IRC
21 ก.ค. 2552ศธ 0513.10102/ว.1031-2552กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
20 ก.ค. 2552ศธ 0513.10102/ว.1021-2552กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (เพิ่มเติม)
17 ก.ค. 2552307/2552กองธุรการ กพส.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ
17 ก.ค. 2552304/2552กองธุรการ กพส.แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารอาคารศูนย์มหาวิทยาลัย
17 ก.ค. 2552303/2552กองธุรการ กพส.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตกำแพงแสน
15 ก.ค. 2552ศธ 0513.10102/ว.983-2552กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการปรับปรุงพื้นที่อาคารปฏิบัติการสัตว์ทดลองสำหรับสัตว์น้ำ
01 ก.ค. 2552ศธ 0513.10102/ว.930-2552กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เพิ่มเติม)
01 ก.ค. 2552ศธ 0513.10102/ว.929-2552กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านงานวิจัยเครื่องจักรกลการเกษตรและอาหาร (เพิ่มเติม)
01 ก.ค. 2552ศธ 0513.10102/ว.928-2552กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนำเสนอความเคลื่อนไหวของราคาผลิตผลการเกษตร (เพิ่มเติม)
26 มิ.ย. 2552ศธ 0513.10102/ว.904-2552กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำห้องทรงงาน คณะสังคมศาสตร์
26 มิ.ย. 2552ศธ 0513.10102/ว.903-2552กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตร วิทยาเขตบางเขน
26 มิ.ย. 2552266/2552กองธุรการ กพส.แต่งตั้งคณะกรรมการสัมภาษ์นิสิตทุนการศึกษาและกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปี2552
26 มิ.ย. 2552265/2552กองธุรการ กพส.แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนเลขานุการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร์
26 มิ.ย. 2552263/2552กองธุรการ กพส.แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการก้าวแรกสู่เคยู เรียนรู้ล่วงหน้า (KU connect)
26 มิ.ย. 2552261/2552กองธุรการ กพส.แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์อำนวยการควบคุมและกำกับดูแลกิจกรรมร้องเพลงมหาวิทยาลัย ปี 2552
26 มิ.ย. 2552259/2552กองธุรการ กพส.แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้า
24 มิ.ย. 2552ศธ 0513.10102/ว.894-2552กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการหลักสูตร Double Degree in French Gourmet and Hospitality
18 มิ.ย. 25522062/2552กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (รองฯ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร) และอีก 8 ราย)
18 มิ.ย. 25522061/2552กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา (รองฯ วิทยาเขตศรีราชา และอีก 10 ราย)
18 มิ.ย. 25522060/2552กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (รองฯ วิทยาเขตกำแพงแสน และอีก 14 ราย)
15 มิ.ย. 2552ศธ 0513.10102/ว.835-2552กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เพิ่มเติม)
12 มิ.ย. 2552ศธ 0513.10102/ว.831-2552กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
12 มิ.ย. 2552ศธ 0513.10102/ว.830-2552กองกลางจากสำนักงานกฎหมาย แจ้งประกาศ มก. เรื่อง การกำหนดอัตราค่าบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำล้างถนน การทิ้งเศษขยะ เศษกิ่งไม้และใบไม้ ในพื้นที่ส่วนกลางของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11 มิ.ย. 2552247/2552กองธุรการ กพส. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารรายวิชาแนวคิดทางวิทยาศาสตร์กับปรัชญา (01999212)
11 มิ.ย. 2552246/2552กองธุรการ กพส.แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารรายวิชาสุขภาพเพื่อชีวิต (01999012)
11 มิ.ย. 2552245/2552กองธุรการ กพส.แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารรายวิชาไทยศึกษา(01999032)
11 มิ.ย. 2552244/2552กองธุรการ กพส. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารรายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (01999021)
11 มิ.ย. 2552243/2552กองธุรการ กพส.แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารรายวิชาคณิตศาตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน (01999211)
11 มิ.ย. 2552242/2552กองธุรการ กพส.แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารรายวิชามนุษย์ย์กับสังคม (01999141)
11 มิ.ย. 2552241/2552กองธุรการ กพส. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารรายวิชาการพัฒนานิสิต (02999042)
11 มิ.ย. 2552240/2552กองธุรการ กพส.แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารรายวิชาเศรษฐศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิตที่ดี (01999041)
11 มิ.ย. 2552239/2552กองธุรการ กพส. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารรายวิชาศิลปะการดำเนินชีวิต (01999033)
11 มิ.ย. 2552238/2552กองธุรการ กพส.แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารรายวิชามรดกอารยธรรมโลก (01999031)
11 มิ.ย. 2552237/2552กองธุรการ กพส.แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารรายวิชาการจัดการสารสนเทศยุคใหม่ในชีวิตประจำวัน (01999013)
11 มิ.ย. 2552236/2552กองธุรการ กพส.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการวิชาบูรณาการ วิทยาเขตกำแพงแสน
11 มิ.ย. 2552235/2552กองธุรการ กพส.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน) Open house ปี 2552
11 มิ.ย. 2552234/2552กองธุรการ กพส.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (โควตารับตรง) ปี 2553
11 มิ.ย. 2552233/2552กองธุรการ กพส.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ
11 มิ.ย. 2552231/2552กองธุรการ กพส.แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
09 มิ.ย. 2552ศธ 0513.10102/ว.811-2552กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ เลือกแนวทาง...วางอนาต ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
05 มิ.ย. 25521915/2552กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำคณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตศรีราชา (น.ส.สุนันท์ กิจจารุวรรณกุล และ นายณรงค์ฤทธิ์ แก้วบรรจักร)
04 มิ.ย. 2552ศธ 0513.10102/ว.787-2552กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน ISSAAS International Congress 2009
01 มิ.ย. 2552ศธ 0513.10102/ว.755-2552กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ ครั้งที่ 6 เพิ่มเติม
29 พ.ค. 2552ศธ 0513.10102/ว.751-2552กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
27 พ.ค. 2552ศธ 0513.10102/ว.735-2552กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ ครั้งที่ 6
20 พ.ค. 2552195/2552กองธุรการ กพส.แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์โครงการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา มก.กพส รับตรง(เพิ่มเติม)52
20 พ.ค. 2552181/2552กองธุรการ กพส.แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงอาหารกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
19 พ.ค. 2552184/2552กองธุรการ กพส.แต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์พี่เลี้ยงโครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ ปีการศึกษา 2552
19 พ.ค. 2552178/2552กองธุรการ กพส.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานลงทะเบียนเรียนประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2552 เพิ่มเติม
18 พ.ค. 2552ศธ 0513.10102/ว.674-2552กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการบัณฑิตยุคใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
18 พ.ค. 2552ศธ 0513.10102/ว.673-2552กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านโลจิสติกส์ทางผลิตภัณฑ์เกษตร
07 พ.ค. 2552170/2552กองธุรการ กพส.ให้พ้นจากตำแหน่งและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตกำแพงแสน
07 พ.ค. 2552169/2552กองธุรการ กพส.แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการให้บริการ (e-services)
07 พ.ค. 2552162/2552กองธุรการ กพส.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานลงทะเบียนเรียนประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2552
07 พ.ค. 25521445/2552กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำสำนักงานทรัพย์สิน (เพิ่มเติม) (รศ.ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์)
30 เม.ย. 2552ศธ 0513.10102/ว.610-2552กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดนิทรรศการผลงานวิจัยและประชุมวิชาการในงาน การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2552
27 เม.ย. 2552154/2552กองธุรการ กพส.แต่ตั้งคณะกรรมการจัดทำหนังสือครบรอบ 30 ปี มหาวิทยาลัยเกษตร์ศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน
27 เม.ย. 2552153/2552กองธุรการ กพส.แต่งตั้งคณะกรรมการกิจการนิสิต มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กำแพงแสน
27 เม.ย. 2552152/2552กองธุรการ กพส.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการค่ายคุณธรรมนำชีวิตพอเพียง ปี 2552
27 เม.ย. 2552151/2552กองธุรการ กพส.แต่ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและทำลายหนังสือ
24 เม.ย. 2552ศธ 0513.10102/ว.565-2552กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนางานนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
24 เม.ย. 2552ศธ 0513.10102/ว.564-2552กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการปฏิบัติราชการ
01 เม.ย. 2552291/2552กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ สำนักงานอธิการบดี (ผอ.สำนักงานอธิการบดี และอีก 20 ราย)
25 มี.ค. 25521017/2552กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา (คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา และอีก 8 ราย)
13 มี.ค. 2552871/2552กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12 มี.ค. 2552ศธ 0513.10102/ว.398-2552กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ เพิ่มเติม
12 มี.ค. 2552897/2552กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์เสริมสร้างสัมพันธภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (อธิการบดี และอีก 16 ราย)
02 มี.ค. 2552ศธ 0513.10102/ว.324-2552กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ ปีการศึกษา 2552 วิทยาเขตบางเขน (เพิ่มเติม)
24 ก.พ. 2552661/2552กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำสำนักงานวิทยาเขต วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (นายทศพล อัคพิน)
20 ก.พ. 2552629/2552กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งกรรมการประจำศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านปาล์มน้ำมัน (เพิ่มเติม) (นางกาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ)
16 ก.พ. 2552ศธ 0513.10102/ว.238-2552กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการประเมินผลสำเร็จและผลสัมฤทธิ์ของผลงานวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
13 ก.พ. 2552ศธ 0513.10102/ว.242-2552กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานรณรงค์และประเมินผลการประหยัดพลังงาน
13 ก.พ. 2552ศธ 0513.10102/ว.241-2552กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรณรงค์และประเมินผลการประหยัดพลังงาน
12 ก.พ. 2552ศธ 0513.10102/ว.224-2552กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ ปีการศึกษา 2552 วิทยาเขตบางเขน
06 ก.พ. 2552426/2552กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการประจำศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านยางพารา (รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และอีก 12 ราย)
05 ก.พ. 2552ศธ 0513.10102/ว.170-2552กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเรียนรู้คุณธรรม นำชีวิตพอเพียง ปี 2552
04 ก.พ. 2552ศธ 0513.10102/ว.167-2552กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44 ประจำปี พ.ศ. 2552
04 ก.พ. 2552270/2552กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักงานวิทยาเขต วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (ผอ.สำนักงานวิทยาเขตฯ และอีก 8 ราย)
04 ก.พ. 2552269/2552กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (ผศ.ปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา)
04 ก.พ. 2552230/2552กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน (คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน และอีก 12 ราย)
23 ม.ค. 2552ศธ 0513.10102/ว.98-2552กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ อนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่ดำเนินงานรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาตามโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับนักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น (โควตาพิเศษ) และโครงการรับผู้มีความสามารถทางวิชาการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีรับรอง (สว.มก.)ประจำปีการศึกษา 2552 เพิ่มเติม
16 ม.ค. 2552ศธ 0513.10102/ว.78-2552กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจการนิสิต วิทยาเขตบางเขน
12 ม.ค. 2552ศธ 0513.10102/ว.37-2552กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ
25 ธ.ค. 2551ศธ 0513.10102/ว.1837-2551กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงอาคารหอประชุมเกษตรกลางบางเขน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
17 ธ.ค. 2551ศธ 0513.10102/ว.1791-2551กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนิสิตเพื่อเข้ารับการพิจารณารับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2551
04 ธ.ค. 2551ศธ 0513.10102/ว.1727-2551กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม)
25 พ.ย. 2551ศธ 0513.10102/ว.1687-2551กองกลางเรื่อง เปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2551 วิทยาเขตบางเขน
12 พ.ย. 2551ศธ 0513.10102/ว.1586-2551กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนากีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
07 พ.ย. 2551ศธ 0513.10102/ว.1564-2551กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
07 พ.ย. 2551ศธ 0513.10102/ว.1557-2551กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่ดำเนินงานรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาตามโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับนักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลายจาก รร. มัธยมศึกษาในท้องถิ่น (โควตาพิเศษ) และโครงการรับผู้มีความสามารถทางวิชาการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยวิธีรับตรง (สว.มก.)ประจำปีการศึกษา 2552
04 พ.ย. 2551ศธ 0513.10102/ว.1547-2551กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแกนนำการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
22 ต.ค. 2551ศธ 0513.10102/ว.1479-2551กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการใช้พื้นที่ก่อสร้างอาคารสำหรับการเรียนการสอนบริเวณโรงสูบ
15 ต.ค. 2551ศธ 0513.10102/ว.1453-2551กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการบูรณาการการใช้ประโยชน์จากข้าวโพด
25 ก.ย. 2551ศธ 0513.10102/ว.1322-2551กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้แทนข้าราชการและพนักงานซึ่งดำรงตำแหน่งระดับ 6 หรือเทียบเท่าขึ้นไปของคณะมนุษยศาสตร์
22 ก.ย. 2551ศธ 0513.10102/ว.1286-2551กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนภารกิจศูนย์ภูฟ้าพัฒนา
15 ก.ย. 2551ศธ 0513.10102/ว.1265-2551กองกลางเรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนิสิต (เพิ่มเติม)
10 ก.ย. 2551ศธ 0513.10102/ว.1233-2551กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพิจารณารับผู้มีความสามารถพิเศษทางดนตรีเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ
08 ก.ย. 2551ศธ 0513.10102/ว.1211-2551กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาที่พักอาศัยสำหรับนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (เพิ่มเติม)
08 ก.ย. 2551ศธ 0513.10102/ว.1209-2551กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
02 ก.ย. 25513383/2551กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (นายธิบดี สกุลวิชญธาดา)
26 ส.ค. 2551ศธ 0513.10102/ว.1155-2551กองกลางจาก กองแผนงาน ส่งสำเนาคำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
21 ส.ค. 2551ศธ 0513.10102/ว.1133-2551กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารับผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ
20 ส.ค. 2551ศธ 0513.10102/ว.1123-2551กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณางบประมาณสนับสนุนการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
20 ส.ค. 2551ศธ 0513.10102/ว.1122-2551กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานกับมูลนิธิพระดาบส ในพระบรมราชูปถัมภ์
11 ส.ค. 2551ศธ 0513.10102/ว.1066-2551กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหนังสือประมวลบทความของอดีตนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2550-2551
11 ส.ค. 2551ศธ 0513.10102/ว.1065-2551กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการปรับปรุงเว็บไซต์ภาษาอังกฤษของหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
06 ส.ค. 2551ศธ 0513.10102/ว.1043-2551กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
31 ก.ค. 2551ศธ 0513.10102/ว.1012-2551กองกลางเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการทำงานโครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านงานวิจัยเครื่องจักรกลการเกษตรและอาหาร
31 ก.ค. 2551ศธ 0513.10102/ว.1009-2551กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณชมรมกีฬา ปีงบประมาณ 2552
30 ก.ค. 2551ศธ 0513.10102/ว.1010-2551กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารับนักกีฬาทีมชาติเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยวิธีพิเศษ
28 ก.ค. 2551ศธ 0513.10102/ว.992-2551กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทำงานเตรียมการจัดทำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
28 ก.ค. 25512743/2551กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา (ผอ.สำนักวิทยบริการ และอีก 13 ราย)
23 ก.ค. 2551ศธ 0513.10102/ว.971-2551กองกลางจากสำนักงานกฎหมาย ขอแจ้งเวียน คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างประกาศ และข้อบังคับ ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามความในร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
16 ก.ค. 2551ศธ 0513.10102/ว.957-2551กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2551 วิทยาเขตบางเขน
15 ก.ค. 2551ศธ 0513.10102/ว.946-2551กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทำลายเอกสาร
20 มิ.ย. 2551ศธ 0513.10102/ว.824-2551กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี
16 มิ.ย. 2551ศธ 0513.10102/ว.807-2551กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาโครงการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
13 มิ.ย. 2551ศธ 0513.10102/ว.791-2551กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและทำลายเอกสาร
11 มิ.ย. 2551ศธ 0513.10102/ว.784-2551กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการจัดกิจกรรมร้องเพลงมหาวิทยาลัยและรับน้องใหม่ วิทยาเขตบางเขน ประจำปีการศึกษา 2551
11 มิ.ย. 2551ศธ 0513.10102/ว.782-2551กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนางานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์
10 มิ.ย. 2551ศธ 0513.10102/ว.764-2551กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โครงการหลักสูตรสองปริญญาคู่ขนาน ระหว่างหลักสูตร วท.บ.(วนศาสตร์) สาขาวนศาสตร์ชุมชน คู่ขนานกับหลักสูตร ศศ.บ.(สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)
10 มิ.ย. 2551ศธ 0513.10102/ว.763-2551กองกลางเรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนิสิต
28 พ.ค. 2551ศธ 0513.10102/ว.685-2551กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ ครั้งที่ 5 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 62 ปี ในปีพุทธศักราช 2551
27 พ.ค. 25511739/2551กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
02 พ.ค. 2551ศธ 0513.10102/ว.586-2551กองกลางเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการเสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
01 พ.ค. 2551ศธ 0513.10102/ว.580-2551กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปี พ.ศ. 2551
28 เม.ย. 2551ศธ 0513.10102/ว.557-2551กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านปาล์มน้ำมัน (เพิ่มเติม)
28 เม.ย. 2551ศธ 0513.10102/ว.543-2551กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำฐานข้อมูลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
23 เม.ย. 2551ศธ 0513.10102/ว.523-2551กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสอบคัดเลือกนักเรียนตามโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับนักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น (โควตาพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2551 (เพิ่มเติม)
01 เม.ย. 2551ศธ 0513.10102/ว.432-2551กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
31 มี.ค. 2551ศธ 0513.10102/ว.428-2551กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2551
10 มี.ค. 2551ศธ 0513.10102/ว336-2551กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ ปีการศึกษา 2551 วิทยาเขตบางเขน (เพิ่มเติม)
10 มี.ค. 2551ศธ 0513.10102/ว.335-2551กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้แทนข้าราชการและพนักงาน ซึ่งดำรงตำแหน่งระดับ 6 หรือเทียบเท่าขึ้นไปของคณะอุตสาหกรรมเกษตร
10 มี.ค. 2551803/2551กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำสำนักงานทรัพย์สิน (เพิ่มเติม) (น.ส.รัชดาภรณ์ ชอบชู และอีก 2 ราย)
26 ก.พ. 2551ศธ 0513.10102/ว.271-2551กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านยางพารา (เพิ่มเติม)
26 ก.พ. 2551ศธ 0513.10102/ว.270-2551กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเรียนรู้คุณธรรม นำชีวิตพอเพียง
26 ก.พ. 2551ศธ 0513.10102/ว.269-2551กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านปาล์มน้ำมัน
26 ก.พ. 2551ศธ 0513.10102/ว.268-2551กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านข้าว
25 ก.พ. 2551ศธ 0513.10102/ว.260-2551กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีบุคลากร มก.ครั้งที่ 43 ประจำปี พ.ศ. 2551
11 ก.พ. 2551ศธ 0513.10102/ว.178-2551กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านยางพารา
28 ม.ค. 2551ศธ 0513.10102/ว.112-2551กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ ปีการศึกษา 2551 วิทยาเขตบางเขน
24 ม.ค. 2551ศธ 0513.10102/ว.96-2551กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน โครงการสัมมนาผู้นำนิสิต เรื่อง บทบาทของนิสิตในการส่งเสริมและสนับสนุนการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
17 ม.ค. 2551117/2551กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด กำแพงแสน (รองฯ วิทยาเขตกำแพงแสน และอีก 14 ราย)
09 ม.ค. 2551ศธ 0513.10102/ว.27-2551กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตอาหารระดับ SME เตรียมเข้าสู่ระบบ HACCP (โครงการ Pre-HACCP)
21 ธ.ค. 2550ศธ 0513.10102/ว.1911-2550กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำโครงการนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมใจเทิดไท้ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วิทยาเขตบางเขน
18 ธ.ค. 2550ศธ 0513.10102/ว.1876-2550กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ประจำปี 2550
11 ธ.ค. 2550ศธ 0513.10102/ว.1829-2550กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ อนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่ดำเนินงานรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาตามโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับนักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น (โควตาพิเศษ) และโครงการรับผู้มีความสามารถทางวิชาการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (สว.มก.) ประจำปีการศึกษา 2551
07 ธ.ค. 2550ศธ 0513.10102/ว.1824-2550กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตอาหารระดับ SME เตรียมเข้าสู่ระบบ HACCP (โครงการ Pre-HACCP)
22 พ.ย. 2550ศธ 0513.10102/ว.1762-2550กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการอาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
20 พ.ย. 25503924/2550กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการประจำวิทยาลัยบัณฑิตศึกษา ศรีราชา (คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาฯ และอีก 4 ราย)
15 พ.ย. 2550ศธ 0513.10102/ว.1724-2550กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
13 พ.ย. 2550ศธ 0513.10102/ว.1702-2550กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักงานทรัพย์สิน
25 ต.ค. 2550ศธ 0513.10102/ว.1614-2550กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้แทนข้าราชการและพนักงาน ซึ่งดำรงตำแหน่งระดับ 6 หรือเทียบเท่าขึ้นไปของคณะเศรษฐศาสตร์
19 ต.ค. 2550ศธ 0513.10102/ว.1595-2550กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการงานบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบผู้ประกอบการ ครั้งที่ 17
18 ต.ค. 25503527/2550กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการประจำวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ วิทยาเขตศรีราชา (คณบดีวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ และอีก 5 ราย)
15 ต.ค. 2550ศธ.0513.10102/ว.1555กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15 ต.ค. 25503467/2550กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา และอีก 6 ราย)
03 ต.ค. 2550ป/440กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตศรีราชา (ศ.สนิท อักษรแก้ว และอีก 12 ราย)
26 ก.ย. 2550ศธ 0513.10102/ว.1451-2550กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รวมใจ เทิดไท้ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วิทยาเขตบางเขน
26 ก.ย. 25503143/2550กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (อธิการบดี และอีก 21 ราย)
19 ก.ย. 2550ศธ 0513.10102/ว.1404-2550กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการคุมห้องสอบไล่ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2550
05 ก.ย. 2550ศธ 0513.10102/ว.1318-2550กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2550
28 ส.ค. 25502693/2550กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ (รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และอีก 14 ราย)
27 ส.ค. 2550ศธ 0513.10102/ว.1270-2550กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบไล่ ประจำปีการศึกษา 2550 วิทยาเขตบางเขน
27 ส.ค. 2550ศธ 0513.10102/ว.1269-2550กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิภาพนิสิต
22 ส.ค. 2550ศธ 0513.10102/ว.1244-2550กองกลางแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยของอาหาร และคณะอนุกรรมการประเมินผลรสชาติคุณภาพและความเหมาะสมของอาหาร
02 ส.ค. 25502390/2550กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา (คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และอีก 7 ราย)
26 ก.ค. 2550ศธ 0513.10102/ว.1142-2550กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2554
26 ก.ค. 25502362/2550กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะเกษตร กำแพงแสน (คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน และอีก 14 ราย)
19 ก.ค. 2550ศธ 0513.10102/ว.1105-2550กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านระบบความมั่นคงปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
16 ก.ค. 2550ศธ 0513.10102/ว.1088-2550กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการโรงอาหารกลาง 1 และ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
27 มิ.ย. 2550ศธ 0513.10102/ว.985-2550กองกลางการแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ยานพาหนะ และความปลอดภัย งานกีฬามหาวิทยาลัยโลก ครั้งที่ 24 ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
19 มิ.ย. 2550ศธ 0513.10102/ว.950-2550กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการชมรมชาวตึกชาวหอ ประจำปีการศึกษา 2550
18 มิ.ย. 2550ศธ 0513.10102/ว.937-2550กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการหอพักนิสิต ประจำปีการศึกษา 2550
13 มิ.ย. 2550ศธ 0513.10102/ว.921-2550กองกลางแต่งตั้งคณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนภารกิจของมูลนิธิโครงการหลวง (เพิ่มเติม)
07 มิ.ย. 25501707/2550กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานคณบดี บัณฑิตศึกษาสถาน วิทยาเขตศรีราชา (น.ส.กษมา เนตรวิเชียร)
01 มิ.ย. 2550ศธ 0513.10102/ว.850-2550กองกลางแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการจัดกิจกรรมร้องเพลงมหาวิทยาลัยและรับน้องใหม่ วิทยาเขตบางเขน ประจำปีการศึกษา 2550
29 พ.ค. 2550ศธ 0513.10102/ว.825-2550กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ด้านการผลิตบัณฑิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 (เพิ่มเติมและแก้ไข)
28 พ.ค. 2550ศธ 0513.10102/ว.801-2550กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2550 และภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2551
23 พ.ค. 2550ศธ 0513.10102/ว.797-2550กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการ วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ ครั้งที่ 4 ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
23 พ.ค. 2550ศธ 0513.10102/ว.791-2550กองกลางแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนากายภาพและสภาพแวดล้อมด้านกิจการนิสิต
23 พ.ค. 2550ศธ 0513.10102/ว.790-2550กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
17 พ.ค. 2550ศธ 0513.10102/ว.764-2550กองกลางเรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พี่เลี้ยงโครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ ปีการศึกษา 2550
17 พ.ค. 2550ศธ 0513.10102/ว.762-2550กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารทุนภูมิพล
16 พ.ค. 2550ป/404กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน (รองฯ วิทยาเขตกำแพงแสน และอีก 16 ราย)
15 พ.ค. 25501389/2550กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
03 พ.ค. 2550ศธ 0513.10102/ว.676-2550กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายสลากบำรุงสภากาชาดไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
03 พ.ค. 2550ศธ 0513.10102/ว.667-2550กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการบัณฑิตยุคใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
02 พ.ค. 2550ศธ 0513.10102/ว.665-2550กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการแกนนำการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
30 เม.ย. 2550ป/397กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตศรีราชา (คณบดีคณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และอีก 8 ราย)
24 เม.ย. 2550ศธ 0513.10102/ว.611-2550กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 26 ประจำปี พ.ศ. 2550
23 เม.ย. 2550ศธ 0513.10102/ว.598-2550กองกลางเรื่อง ยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารอาคารพุทธเกษตร
19 เม.ย. 2550ศธ 0513.10102/ว.589-2550กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ด้านการผลิตบัณฑิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
18 เม.ย. 2550ศธ 0513.10102/ว.565-2550กองกลางแต่งตั้งคณะทำงาน "โครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ ปีการศึกษา 2550 วิทยาเขตบางเขน" (เพิ่มเติม)
18 เม.ย. 25501033/2550กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ และอีก 14 ราย)
10 เม.ย. 2550ศธ 0513.10102/ว.535-2550กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินโครงการวิจัยสู่เชิงพาณิชย์
04 เม.ย. 2550861/2550กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาภาพเครื่องหมายราชการ (รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ และอีก 10 ราย)
02 เม.ย. 2550855/2550กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
29 มี.ค. 2550ศธ 0513.10102/ว 489-2550กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการค่ายเยาวชนสมองแก้ว รุ่นที่ 20
26 มี.ค. 2550ศธ 0513.10102/ว 461-2550กองกลางแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำฐานข้อมูลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
26 มี.ค. 2550817/2550กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ (รองอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ และอีก 10 ราย)
19 มี.ค. 2550ศธ 0513.10102/ว.407-2550กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการวิจัยร่วมภาครัฐและเอกชน
08 มี.ค. 2550ศธ 0513.10102/ว.363-2550กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำหนังสือ และวีดิทัศน์สดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
02 มี.ค. 2550485/2550กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา (นายเกียรติยุทธ กวีญาณ และอีก 8 ราย)
26 ก.พ. 2550ศธ 0513.10102/ว.307-2550กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบไล่ ประจำปีการศึกษา 2549 วิทยาเขตบางเขน
26 ก.พ. 2550437/2550กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ประเภทคณาจารย์ประจำ (รศ.วราวุธ วุฒิวณิชย์ และ ผศ.ภรต กุญชร ณ อยุธยา)
19 ก.พ. 2550360/2550กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (นางคัทลียา จิรประเสริฐกุล)
12 ก.พ. 2550308/2550กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาคุณภาพ และโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศัีกยภาพเชิงบูรณาการเพื่อการแข่งขันในการแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในชาติ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12 ก.พ. 2550307/2550กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยสถาบันและเสริมสร้างขีดความสามารถเพื่อการพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
07 ก.พ. 2550ศธ 0513.10102/ว.198-2550กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน โครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ ปีการศึกษา 2550 วิทยาเขตบางเขน
06 ก.พ. 2550ศธ 0513.10102/ว.183-2550กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้แทนข้าราชการและพนักงานซึ่งดำรงตำแหน่งระดับ 6 หรือเทียบเท่าขึ้นไปของคณะประมง
06 ก.พ. 2550ศธ 0513.10102/ว.182-2550กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้แทนข้าราชการและพนักงาน ซึ่งดำรงตำแหน่งระดับ 6 หรือเทียบเท่าขึ้นไปของคณะสัตวแพทยศาสตร์
31 ม.ค. 2550178/2550กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน (คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน และอีก 12 ราย)
24 ม.ค. 2550112/2550กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำสำนักงานวิทยาเขต วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (นางผ่องพรรณ มีพรหม)
15 ม.ค. 25508/2550กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทาวเฮ้าส์ (รองฯ ฝ่ายทรัพย์สิน และอีก 6 ราย)
15 ม.ค. 255025/2550กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักงานวิทยาเขต วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (จำนวน 9 ราย)
22 ธ.ค. 2549ศธ 0513.10102/ว.2108-2549กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการฟื้นฟูอาชีพของเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
15 ธ.ค. 2549ศธ 0513.10102/ว.2063-2549กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนางานวิจัยและกิจกรรมเสริมสร้างงานวิจัยตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
13 ธ.ค. 2549ศธ 0513.10102/ว.2054-2549กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการฟื้นฟูอาชีพของเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
08 ธ.ค. 2549ศธ 0513.10102/ว.2016-2549กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน ขอบคุณบุคลากร
07 ธ.ค. 2549ศธ 0513.10102/ว.2020-2549กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวดการแสดงศิลปวัฒนธรรม
20 พ.ย. 25493678/2549กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร)
15 พ.ย. 2549ศธ 0513.10102/ว.1716-2549กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพนิสิต
14 พ.ย. 2549ศธ 0513.10102/ว.1702-2549กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการกิจการนิสิต วิทยาเขตบางเขน
14 พ.ย. 25493547/2549กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งหัวหน้าศูนย์พุทธศาสนศึักษา สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ (นายบุญเหลือ ใจมโน)
14 พ.ย. 25493545/2549กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา (นายสมชาย งามยิ่งยวด และอีก 6 ราย)
27 ต.ค. 2549ศธ 0513.10102/ว.1618-2549กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน "โครงการความรู้คู่สุขภาพ เกษตรศาสตร์สู่สังคม ประจำปี พ.ศ. 2549" เพิ่มเติม
27 ต.ค. 2549ศธ 0513.10102/ว.1611-2549กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ "วันที่ระลึกวันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด"
27 ต.ค. 2549ศธ 0513.10102/ว.1607-2549กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิภาพนิสิต
26 ต.ค. 2549ศธ 0513.10102/ว.1603-2549กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน
16 ต.ค. 2549ศธ 0513.10102/ว.1553-2549กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการความรู้คู่สุขภาพ เกษตรศาสตร์สู่สังคม ประจำปี พ.ศ.2549
13 ต.ค. 25493148/2549กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ (นางกมลา นาคะศิริ และอีก 7 ราย)
06 ต.ค. 2549ศธ 0513.10102/ว.1439-2549กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน
27 ก.ย. 2549ศธ 0513.10102/ว.1447-2549กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการงานบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบผู้ประกอบการ ครั้งที่ 16
26 ก.ย. 2549ศธ 0513.10102/ว.1438-2549กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
11 ก.ย. 25492658/2549กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการประจำบัณฑิตศึกษาสถาน วิทยาเขตศรีราชา (คณบดีบัณฑิตศึษาสถาน และอีก 9 ราย)
25 ส.ค. 25492422/2549กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (จำนวน 14 ราย)
24 ส.ค. 2549ศธ 0513.10102/ว.1267-2549กองกลางเปลี่ยนแปลงการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน 60 ปี ชีวิตและผลงาน รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์
22 ส.ค. 2549ศธ 0513.10102/ว.1248-2549กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2549
18 ส.ค. 2549ศธ 0513.10102/ว.1226-2549กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพิจารณารับผู้มีความสามารถพิเศษทางดนตรี เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ
16 ส.ค. 2549ศธ 0513.10102/ว-1209-2549กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน "60 ปี ชีวิตและผลงาน รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์"
01 ส.ค. 2549ศธ 0513.10102/ว.1124กองกลางแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาข้อเสนอโครงการพัฒนานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีจากเอกสารสิทธิบัตร เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตและใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ปี 2548
27 ก.ค. 25492073/2549กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาทางกายภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (อธิการบดี และอีก 21 ราย)
26 ก.ค. 2549ศธ 0513.10102/ว.1104กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารทุนภูมิพล
25 ก.ค. 2549ศธ 0513.10102/ว-1093กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน นนทรีสีทอง 2549
03 ก.ค. 2549ศธ 0513.10102/ว-992กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน "งานโครงการสนับสนุนค่าครองชีพนิสิตจากการทำงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"
30 มิ.ย. 2549ศธ 0513.10102/ว.988กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแกนนำการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
26 มิ.ย. 2549ศธ 0513.10102/ว.961กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการหอพักนิสิต ประจำปีการศึกษา 2549
21 มิ.ย. 25491656/2549กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (นางจันทร์เพ็ญ พิรุณเกษตร)
15 มิ.ย. 2549ศฑ 0513.10102/ว.891กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารับนักกีฬาทีมชาติเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ
29 พ.ค. 25491472/2549กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการประจำคณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตศรีราชา
04 พ.ค. 2549ศธ 0513.10102/ว.667กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรเพื่อการอุดมศึกษา
01 พ.ค. 25491189/2549กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งคณะทำงานเตรียมการจัดกิจกรรมการกุศลเดินเฉลิมพระเกียรติ "รวมพลังเกษตรไทย เทิศไท้องค์ราชัน"
20 เม.ย. 2549ศธ 0513.10102/ว-591กองกลางแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาพิพิธภัณฑ์เครือข่ายองค์ความรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
05 เม.ย. 2549863/2549กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ผศ.ดาวิษี บุญธรรม)
31 มี.ค. 2549833/2549กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (จำนวน 8 ราย)
31 มี.ค. 2549783/2549กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์
28 มี.ค. 2549720/2549กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำฐานข้อมูลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อจัดส่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
28 มี.ค. 2549621/2549กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการความร่วมมือทางวิชาการกับ Kyoto University (จำนวน 17 ราย)
23 มี.ค. 2549ศธ 0513.10102/ว.490กองกลางเรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อกำกับตัวชี้วัด เรื่องระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549
22 มี.ค. 2549ศธ 0513.10102/ว.474กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหนังสือ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10 มี.ค. 2549ศธ 0513.10102/ว-421กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหนังสือ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
07 มี.ค. 2549ศธ 0513.10102/ว-381กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 25 ประจำปี พ.ศ. 2549
07 มี.ค. 2549493/2549กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการค่ายเยาวชนสมองแก้ว รุ่นที่ 19
28 ก.พ. 2549ศธ 0513.10102/ว 352กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ พระฉายาลักษณ์ ประดับห้องพักรับรองพิเศษ
27 ก.พ. 2549ศธ 0513.10102/ว-331กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารอาคารพุทธเกษตร
23 ก.พ. 2549ศธ 0513.10102/ว-323กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหนังสือ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
08 ก.พ. 2549274/2549กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ (อธิการบดี และอีก 6 ราย)
02 ก.พ. 2549ศธ 0513.10102/ว 188กองกลางแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
02 ก.พ. 2549252/2549กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการปฏิบัติราชการ (อธิการบดี และอีก 15 ราย)
31 ม.ค. 2549ศธ 0513.10102/ว 180กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทำลายเอกสาร
26 ม.ค. 2549ศธ 0513.10102/ว 168-1กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาผู้แทนข้าราชการและพนักงาน คณะเกษตร
25 ม.ค. 2549ศธ 0513.10102/ว157กองกลางแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานการฟื้นฟูสถานีวิจัยทรัพยากรชายฝั่งระนองและสถานีฝึกนิสิตวนศาสตร์บางม่วง
18 ม.ค. 254956/2549กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดฝึกอบรมหลักสูตร "เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่" ประจำปี 2549
18 ม.ค. 2549103/2549กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เพิ่มเติม
17 ม.ค. 2549ศธ 0513.10102/ว 84กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาผู้แทนข้าราชการและพนักงาน
13 ม.ค. 2549ศธ 0513.10102/ว 71กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้แทนข้าราชการและพนักงาน ซึ่งดำรงตำแหน่งระดับ 6 หรือเทียบเท่าขึ้นไปของคณะบริหารธุรกิจ
04 ม.ค. 2549ศธ 0513.10102/ว 1705กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิธีเปิดอาคารวิจัยและพัฒนา
30 ธ.ค. 2548ศธ 0513010102/ว 1702กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายบริหารเครือข่ายสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
21 ธ.ค. 25484149/2548กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการดำเนินงานโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (น.ส.เพียงใจ พานิชกุล)
21 ธ.ค. 25484148/2548กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ (น.ส.เพียงใจ พานิชกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์)
21 ธ.ค. 25484147/2548กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงิน (น.ส.เพียงใจ พานิชกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์)
19 ธ.ค. 2548ศธ 0513.10102/ว1637กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวดทีม Dancer
19 ธ.ค. 25484138/2548กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำคณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตศรีราชา (นางจิราพร พจนสัจ และ น.ส.จารุวรรณ เพียรทอง)
09 ธ.ค. 2548ศธ 0513.10102/ว1602กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน ผู้บริหารพบบุคลากร
01 ธ.ค. 25483963/2548กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด กำแพงแสน (รวม 17 ราย)
01 ธ.ค. 25483962/2548กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำสำนักงานวิทยาเขต วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
01 ธ.ค. 25483821/2548กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการความร่วมมือทางวิชาการด้าน E-learning ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ Nagoya University
27 ก.ค. 25482420/2548ศูนย์วิชาบูรณาการ สำนักงานอธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์วิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
17 พ.ย. 2548ศธ 0513.10102/ว 1481กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี
10 พ.ย. 2548ศธ 0513.10102/ว 1434กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ "วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ ครั้งที่ 2 เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในปี 2550
04 พ.ย. 2548ศธ 0513.10102/ว 1415กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทำลายเอกสาร
26 ต.ค. 2548ศธ 0513.10102/ว 1370กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ "สัปดาห์ความรู้คู่สุขภาพ เกษตรศาสตร์สู่สังคม" เพิ่มเติม
21 ต.ค. 2548ศธ 0513.10102/ว 1341กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานครบรอบ 1 ปี การเกิดเหตุการณ์ "สึนามิ" จังหวัดระนอง เพิ่มเติม
19 ต.ค. 2548ศธ 0513.10102/ว 1325กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรณรงค์และประเมินผลการประหยัดพลังงาน เพิ่มเติม
13 ต.ค. 25483278/2548กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักงานวิทยาเขต วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (จำนวน 12 ราย)
10 ต.ค. 2548ศธ 0513.10102/ว1277กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ "สัปดาห์ความรู้คู่สุขภาพ เกษตรศาสตร์สู่สังคม" เพิ่มเติม
04 ต.ค. 25483177/2548กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รองฯ บริหาร และอีก 17 ราย)
03 ต.ค. 2548ศธ 0513.10102/ว 1250กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ "วันที่ระลึกวันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด"
29 ก.ย. 2548ศธ 0513.10102/ว 1248กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาภาษาไทย
28 ก.ย. 2548ศธ 0513.10102/ว 1239กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ "สัปดาห์ความรู้คู่สุขภาพ เกษตรศาสตร์สู่สังคม"
22 ก.ย. 2548ศธ 0513101012/ว1197กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ "วันที่ระลึกวันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด"
08 ก.ย. 25482938/2548กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา (คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และอีก 16 ราย)
08 ก.ย. 25482936/2548กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงิน เจ้าหน้าที่การเงิน และเจ้าหน้าที่บัญชี (คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา)
08 ก.ย. 25482935/2548กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงิน (น.ส.จีรวรรณ จีรวรางกูร คณะวิศวกรรมศาสตร์)
05 ก.ย. 25482867/2548กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประเภทคณาจารย์ประจำ (นายชัชวาล เมธาพิสิทธิกุล)
01 ก.ย. 25482835/2548กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
01 ก.ย. 25482780/2548กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาดนตรีชาติพันธุ์วิทยา ภาคพิเศษ
01 ก.ย. 25482779/2548กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย ภาคพิเศษ
01 ก.ย. 25482778/2548กองการเจ้าหน้าที่กำหนดหน้าที่ให้คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
01 ก.ย. 25482455/2548กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์
29 ส.ค. 25482806/2548กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่บัญชี และกรรมการเก็บรักษาเงิน (นางสุรี จิตโสภิณ และอีก 4 ราย)
29 ส.ค. 25482805/2548กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ (นายกีรติ แสงแจ่ม)
29 ส.ค. 25482804/2548กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่บัญชี และกรรมการเก็บรักษาเงิน (นายอวยชัย จีระชน และอีก 4 ราย)
29 ส.ค. 25482803/2548กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ (นายอนุรักษ์ อรรถสิษฐ์)
29 ส.ค. 25481807/2548กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงิน และเจ้าหน้าที่บัญชี (น.ส.ธนชณ ทับบำรุง และ น.ส.นภาพร สมบัติศรี)
09 ส.ค. 25482610/2548กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์
08 ส.ค. 25482400/2548กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
04 ส.ค. 2548ศธ 0513.10102/ว 990กองกลางแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงห้องทรงงานอาคารคหกรรมศาสตร์เพิ่มเติม
04 ส.ค. 2548ศธ 0513.10102/ว 989กองกลางแต่งตั้งคณะทำงานโครงการพัฒนาปรับปรุงสวนสองแสน เนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
25 ก.ค. 2548ศธ 0513.10102/ว929กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงห้องทรงงานอาคารคหกรรมศาสตร์
25 ก.ค. 2548ศธ 0513.10102/ว922กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลรักษาสุนัขที่พระบรมราชวงศ์ชั้นสูงทรงเลี้ยง
25 ก.ค. 2548ศธ 0513.10102/ว921กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนางานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ (เพิ่มเติม)
25 ก.ค. 2548ศธ 0513.10102/ว920กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีจากเอกสารสิทธิบัตรเพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิต และใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (เพิ่มเติม)
19 ก.ค. 2548ศธ 0513.10102/ว901กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน นนทรีสีทอง 48
04 ก.ค. 2548ศธ 0513.10102/ว821กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการรณรงค์และประเมินผลการประหยัดพลังงาน
01 ก.ค. 2548ศธ 0513.10102/ว818กองกลางแต่งตั้งคณะทำงานโครงการพัฒนาปรับปรุงสวนสองแสน เนื่องในวโรกาสพัชราภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
30 มิ.ย. 2548ศธ 0513.10102/ว811กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน
22 มิ.ย. 2548ศธ 0513.10102/ว765กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีจากเอกสารสิทธิบัตรเพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิต และใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
22 มิ.ย. 2548ศธ 0513.10102/ว764กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2548
09 มิ.ย. 2548ศธ 0513.10102/ว693กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนางานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์
07 มิ.ย. 25481702/2548กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตศรีราชา
31 พ.ค. 2548ศธ 0513.10102/ว641กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักหอสมุด กำแพงแสน
17 พ.ค. 25481445/2548กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะเกษตร กำแพงแสน (จำนวน 15 ราย)
28 เม.ย. 2548ศธ 0513.10102/ว510กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม และสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน
21 เม.ย. 2548ศธ 0513.10102/ว482กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการอาคารจอดรถบริเวณประตูงามวงศ์วาน 1
01 เม.ย. 2548ศธ 0513.101028ว417กองกลางแต่งตั้งคณะทำงาน Call Center มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
01 เม.ย. 2548ศธ 0513.101028ว414กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15 มี.ค. 2548ศธ 0513.10102/ว338กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการด้านเอกลักษณ์และศิลปวัฒนธรรม
10 มี.ค. 2548ศธ 0513.10102/ว302กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพิ่มเติม
10 ก.พ. 2548ศธ 0513.10102/ว180กองกลางแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำโครงการคัดเลือกนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยวิธีพิเศษ
07 ก.พ. 2548ศธ 0513.10102/ว152กองกลางแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำโครงการคัดเลือกนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยวิธีพิเศษ
04 ก.พ. 2548ศธ 0513.10102/ว151กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
31 ม.ค. 2548ศธ 0513.10102/ว 132กองกลางแต่งตั้งคณะทำงานจัดงานนิทรรศการเกษตรศาสตร์ปราดเปรื่อง
20 ม.ค. 2548ศธ 0513.10102/ว 74กองกลางแต่งตั้งคณะอนุกรรมการงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2548 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4
20 ธ.ค. 2547ศธ 0513.10102/ว1657กองกลางแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดสัมมนาวิชาการและนิทรรศการประกอบการแสดงดนตรีไทยและดนตรีสากล เรื่อง "ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระพุทธเจ้าหลวงฯ เสด็จประพาสไทรโยค"
20 ธ.ค. 2547ศธ 0513.10102/ว1656กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสัมมนาวิชาการและนิทรรศการ (เพิ่มเติม)
09 ธ.ค. 2547ศธ 0513.10102/ว 1624กองกลางการแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวดทีม Dancer เพิ่มเติม
03 ธ.ค. 2547ศธ 0513.10102/ว 1608กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน
24 พ.ย. 2547ศธ 0513.10102/ว1538กองกลางการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548
04 พ.ย. 2547gen01-12กองกลางแต่งตังคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนากีฬามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
27 ต.ค. 2547ศธ 0513.10102/ว1406กองกลางเปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมนิสิตด้านทำนุบำรุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
20 ต.ค. 2547ศธ 0513.10102/ว1385กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหนังสือคู่มือนิสิต
14 ต.ค. 2547ศธ 0513.10102/ว1359กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบประเมินอิเล็กทรอนิกส์ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เพิ่มเติม)
08 ต.ค. 2547ศธ 0513.10102/ว1323กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำวิทยาสารเกษตรศาสตร์และเอกสารทางวิชาการ (เพิ่มเติม)
06 ต.ค. 2547ศธ 0513.10102/ว1302กองกลางที่ 2951/2547 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ "วันที่ระลึกวันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด"
06 ต.ค. 2547ศธ 0513.10102/ว1294กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานกับมูลนิธิพระดาบส ในพระบรมราชูปถัมภ์
20 ก.ย. 2547ศธ 0513.10102/ว1219กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
20 ก.ย. 2547ศธ 0513.10102/ว1218กองกลางแต่งตั้งคณะทำงานเตรียมการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2548 (เพิ่มเติม)
16 ก.ย. 2547ศธ 0513.10102/ว1204กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
16 ก.ย. 2547ศธ 0513.10102/ว1202กองกลางการแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547
02 ก.ย. 2547ศธ 0513.10102/ว1131กองกลางแต่งตั้งคณะทำงานเตรียมการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2548
30 ส.ค. 2547ศธ 0513.10102/ว1114กองกลางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสัมมนาและนิทรรศการ
20 ส.ค. 25472365-2547กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2547
29 ก.ค. 2547ศธ 0513.10102/ ว989กองกลางแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาดินแห่งชาติ
28 ก.ค. 2547ศธ 0513.10102/ว 975กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการกิจการพิเศษ
05 ก.ค. 2547ที่ ศธ 0513.10102/ว860กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิภาพนิสิต
14 พ.ค. 2547ที่ ศธ 0513.10102/ว 613กองกลางแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาแนวทางจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2548 (เพิ่มเติม)
28 เม.ย. 2547993/2547กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการวิจัยเสนอคณะกรรมการบริหารเครือข่ายการวิจัยภาคกลางตอนบน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
28 เม.ย. 2547977/2547กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยสำหรับคณะวิชา ประจำปี 2546 (แก้ไขครั้งที่ 3)
28 เม.ย. 2547969/2547กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับการโอนครุภัณฑ์ประเภทเครื่องมือด้านสิ่งแวดล้อมอิเลคทรอนิคส์และอุตสาหกรรม (การประกวดราคาครั้งที่ 6) จากทบวงมหาวิทยาลัย เพิ่มเติม
28 เม.ย. 2547968/2547กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับการโอนครุภัณฑ์และอุปกรณ์จากทบวงมหาวิทยาลัย
28 เม.ย. 2547967/2547กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับการโอนครุภัณฑ์และอุปกรณ์จากทบวงมหาวิทยาลัย
28 เม.ย. 25472547-26กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับการโอนครุภัณฑ์และอุปกรณ์จากทบวงมหาวิทยาลัย
28 เม.ย. 25471020/2547กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
28 เม.ย. 25471006/2547กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการคุมห้องสอบกลางภาค วิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำภาคฤดูร้อน พ.ศ.2547
26 เม.ย. 2547ศธ 0513.10102/ว 531กองกลางแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาการจัดตั้งกองทุน
05 เม.ย. 2547ที่ ศธ 0513.10102/ว 462กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการวิชาการ
24 มี.ค. 2547642/2547กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสัมมนาเทิดพระเกียรติเนื่องในวันฉัตรมงคล 5 พฤษภาคม 2547
24 มี.ค. 2547534/2547กองกลางแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบรหัสข้อมูลนิสิต
23 มี.ค. 2547ที่ ศธ 0513.10102/ว 406กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 23 ประจำปี พ.ศ. 2547
18 มี.ค. 2547ศธ 0513.10102/ว 382กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสัมมนาเทิดพระเกียรติเนื่องในวันฉัตรมงคล 5 พฤษภาคม 2547
18 มี.ค. 2547619/2547กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยสำหรับสำนัก สถาบัน หน่วยงานสนับสนุนและวิทยาเขต
15 มี.ค. 2547ศธ 0513.10102/ว 344กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับกรมชลประทาน
15 มี.ค. 2547603/2547กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบ ผลิตข้อสอบ และประมวลผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบลของจังหวัดลพบุรี
02 มี.ค. 2547ศธ 0513.10102/ว 284กองกลางแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบรหัสข้อมูลนิสิต
19 ก.พ. 2547365/2547กองกลางแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานใบรับรองประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิต
19 ก.พ. 2547364/2547กองกลางแต่งตั้งคณะทำงานและประสานงานในการจัดทำสรุปเนื้อหารายวิชาในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์
19 ก.พ. 2547363/2547กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการคุมห้องสอบไล่ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2546
13 ก.พ. 2547ที่ ศธ 0513.10102/ว 215กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการวิจัย การวิจัย พัฒนาและการจัดการแหล่งพลอย จังหวัดแพร่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
11 ก.พ. 2547270/2547กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำซีดีโครงการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
04 ก.พ. 2547274/2547กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสอบคัดเลือกนักเรียนตามโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับนักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น (โควตาพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2547 (เพิ่มเติม)
04 ก.พ. 2547258/2547กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบประเมินอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
23 ม.ค. 2547ที่ ศธ 0513.10102/ว 91กองกลางการแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 เพิ่มเติม
13 ม.ค. 254744/2547กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการดูแลรักษาสุนัขที่พระบรมราชวงศ์ชั้นสูงทรงเลี้ยง
09 ม.ค. 2547395/2547กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการจัดตั้งโครงการคลังสมองของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
07 ม.ค. 25479/2547กองกลางเปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อการขอออกเอกสารสิทธิ์การถือครองที่ดินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
06 ม.ค. 2547ที่ 2-2547กองกลางเปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อการขอออกเอกสารสิทธิ์การถือครองที่ดินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
31 ธ.ค. 25463837/2546กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
29 ธ.ค. 25463902/2546กองกลางแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาแนวทางการบันทึกและประมวลผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิตโครงการบัณฑิตยุคใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
29 ธ.ค. 25463901/2546กองกลางแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาการประเมินค่าและการเทียบโอนประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิต โครงการบัณฑิตยุคใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
29 ธ.ค. 25463900/2546กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการบัณฑิตยุคใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
29 ธ.ค. 25463870/2546กองกลางแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบัน
29 ธ.ค. 25463843/2546กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือกนักเรียนตามโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับนักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น (โควตาพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2547 (เพิ่มเติม)
18 ธ.ค. 25463659/2546กองกลางแต่งตั้งคณะทำงานโครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดเพชรบุรี
18 ธ.ค. 25463572/2546กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง "งานสัมมนาย่อยด้านเห็ดราระหว่างไทยและญี่ปุ่น"
16 ธ.ค. 25463566/2546กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการดำเนินงาน การคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2547 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
16 ธ.ค. 25463530/2546กองกลางแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาความปลอดภัยของอาคารจุลชีววิทยา-พันธุศาสตร์
16 ธ.ค. 25463482-768กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนากีฬามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เพิ่มเติม)
16 ธ.ค. 25463411/2546กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการ อนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่ดำเนินงานรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาตามโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับนักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น (โควตาพิเศษ) และโครงการรับผู้มีความสามารถทางวิชาการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (สว.มก.) ประจำปีการศึกษา 2547
16 ธ.ค. 25463409/2546กองกลางแต่งตั้งคณะทำงานโครงการประสานพลังนิสิต พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด (เพิ่มเติม)
16 ต.ค. 2546ที่ 2972/2546กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งผู้จัดการสระว่ายน้ำจุฬาภรณวลัยลักษณ์
16 ต.ค. 2546ที่ 2774/2546กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งหัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนากีฏวิทยาอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง ม.ก.
14 ต.ค. 25462973/2546กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานมูลนิธิพระดาบส
08 ต.ค. 2546ที่ 3049/2546 กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหนังสือสรุปผลการดำเนินงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขต
08 ต.ค. 2546ที่ 3045/2546กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการปริญญาโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์
30 ก.ย. 2546ที่ 2902/2546กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสถานีวิจัยลพบุรี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี
22 ก.ย. 25462834/2546กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนวิจัยโรคเลปโตสไปโรซีส
22 ก.ย. 25462791/2546กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15 ก.ย. 25462765/2546กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาโครงการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15 ก.ย. 25462745/2546กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพิ่มเติม
15 ก.ย. 25462743/2546กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการคุมห้องสอบไล่ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2546
09 ก.ย. 25462718/2546กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหนังสือประมวลบทความ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เพิ่มเติม)
09 ก.ย. 25462713/2546กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเงินทุดอุดหนุนการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพนิสิต
09 ก.ย. 25462712/2546กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพนิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
09 ก.ย. 25462711/2546กองกลางแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจในการดำเนินการรับผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ
09 ก.ย. 25462710/2546กองกลางแต่งตั้งคณะทำงานโครงการประสานพลังนิสิต พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
09 ก.ย. 25462613/2546กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
01 ก.ย. 25462604/2546กองกลางแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาและกำหนดรูปแบบการจัดพิมพ์หนังสือสดุดีพระเกียรติและหนังสือที่ระลึกผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์
22 ส.ค. 25462527/2546กองกลางแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาแนวทางจัดงานเกษตรแฟร์ พ.ศ.2547 เพิ่มเติม
22 ส.ค. 25462454/2546กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการสอบไล่ ประจำปีการศึกษา 2546 วิทยาเขตบางเขน
14 ส.ค. 25462423/2546กองกลางเปลี่ยนผู้ทำงานประจำศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
14 ส.ค. 25462402/2546กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการผ่าตัด "คุณสุดหล่อ"
14 ส.ค. 25462394/2546กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการปรับปรุงอาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
13 ส.ค. 25462450/2546กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5 ส.ค. 25462370/2546กองกลางเปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารับผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ (เพิ่มเติม)
5 ส.ค. 25462367/2546กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหนังสือประมวลบทความ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5 ส.ค. 25462317/2546กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการกิจการพิเศษ
4 ส.ค. 25462247/2546กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย (บัณฑิตวิทยาลัยและวิทยาลัยสิ่งแวดล้อม) (เปลี่ยนแปลง)
4 ส.ค. 25462226/2546กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการคุมห้องสอบกลางภาค วิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2546
4 ส.ค. 25462203/2546กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1 ส.ค. 25462113/2546กองกลางแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดบริการการศึกษาสำหรับนิสิตพิการ
1 ส.ค. 25462094/2546กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai Language for Communication)
1 ส.ค. 25462060/2546กองกลางแต่งตั้งคณะทำงานโครงการให้บริการคอมพิวเตอร์ที่ศูนย์กิจกรรมนิสิต
30 ก.ค. 25462246/2546กองกลางแต่งตั้งคณะทำงานจัดการฝึกอบรมนิสิตนักศึกษาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา
30 ก.ค. 25462061/2546กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการระดับสถาบันด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart University Institution Biosafety Committee)
30 ก.ค. 25462058/2546กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย (บัณฑิตวิทยาลัยและวิทยาลัยสิ่งแวดล้อม)
30 ก.ค. 25462022/2546กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
29 ก.ค. 25462546-587กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน (Mathematiocs and Computers in Everyday Life)
29 ก.ค. 25462546-586กองกลางแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาแนวทางการจัดงานเกษตรแฟร์ พ.ศ.2547
29 ก.ค. 25462546-585กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาแนวคิดทางวิทยาศาสตร์กับปรัชญา (Concepts of Sciences and Philosophy)
29 ก.ค. 25462057/2546กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาสุขภาพเพื่อชีวิต (Heath for Live)
29 ก.ค. 25462056/2546กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการวิชามนุษย์กับสังคม
29 ก.ค. 25462053/2546กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการวิชามรดกอารยธรรมโลก (The Heritage of World Civilization)
29 ก.ค. 25462052/2546กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาไทยศึกษา (Thai Studies)
29 ก.ค. 25462051/2546กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิต (Environmental, Technology and Life)
29 ก.ค. 25462050/2546กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาศิลปะการดำเนินชีวิต (Arts of Living)
16 ก.ค. 2546ที่ 2142/2546กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
11 ก.ค. 25462095/2546กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมดูแลรับผิดชอบถวายการรักษาความปลอดภัย งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2546
25 มิ.ย. 25461912/2546กองกลางแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
25 มิ.ย. 25461887/2546กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ ให้มีวิสัยทัศน์
25 มิ.ย. 25461867/2546กองกลางแต่งตั้งคณะอาจารย์ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
25 มิ.ย. 25461844/2546กองกลางเปลี่ยนแปลงกรรมการในคณะกรรมการบริหาร โครงการบริหารวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (นส.อัญญา มาตุรัตน์)
25 มิ.ย. 25461843/2546กองกลางแต่งตั้งคณะทำงานจัดสัมมนาเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย
25 มิ.ย. 25461799/2546กองกลางแต่งตั้งคณะทำงานประจำศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
16 มิ.ย. 25461767/2546กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพิ่มเติม
16 มิ.ย. 25461766/2546กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ประสานกิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
09 มิ.ย. 2546ที่ 1653/2546กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการบัณฑิตศึกษา สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ และสาขาธุรกิจการเกษตร (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตศรีราชา
6 มิ.ย. 25461549/2546กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนิสิตเพื่อเป็นผู้แทนนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5 มิ.ย. 25461548/2546กองกลางแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนิสิต (เพิ่มเติม) (นายเมธี ศิลา)
5 มิ.ย. 25461547/2546กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการกลาง และคณะกรรมการตรวจสอบการจัดกิจกรรมร้องเพลงเชียร์และการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ของนิสิต
5 มิ.ย. 25461535/2546กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงอาหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5 มิ.ย. 25461534/2546กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการโรงอาหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5 มิ.ย. 25461531/2546กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านพักข้าราชการซอยพหลโยธิน 45
30 พ.ค. 2546ที่ 1533/2546กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ "หอข้อมูลและนวัตกรรมเพื่อการถ่ายทอด : ก้าวแรกแห่งทศวรรษที่ 7 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
28 พ.ค. 25461470/2546กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (เพิ่มเติม) สาขาการจัดการศัตรูพืช สาขาเคมีการเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์เกษตร และสาขาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2546
26 พ.ค. 25461423/2546กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการถวายปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
23 พ.ค. 2546ที่ 1441/2546กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ "เลือกแนวทาง...วางอนาคต" ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
22 พ.ค. 25461385/2546กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์
21 พ.ค. 25461371/2546กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักประกันคุณภาพ (เพิ่มเติม)
21 พ.ค. 25461359/2546กองกลางแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนิสิต
21 พ.ค. 25461358/2546กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2546 และภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ.2547
21 พ.ค. 25461357/2546กองกลางแต่งตั้งคณะทำงาน "โครงการบัณฑิตยุคใหม่ ปีการศึกษา 2546" (เพิ่มเติม)
21 พ.ค. 25461354/2546กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาอาหารเพื่อมนุษยชาติ (Food for Mankind)
16 พ.ค. 25461316/2546กองกลางแต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินงานคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ ประเภทวิชาพลศึกษา โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2546
16 พ.ค. 25461276/2546กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการถวายการดูแลรักษาสุนัขทรงเลี้ยง และคณะทำงานประจำวัง
16 พ.ค. 25461269/2546กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการหอพักนิสิต ประจำปีการศึกษา 2546
9 พ.ค. 25461202/2546กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบและตรวจข้อสอบประมวลความรอบรู้แบบข้อเขียน เพิ่มเติม (ศ.ดร.ทองโรจน์ อ่อนจันทร์ ฯลฯ)
2 พ.ค. 25461211/2546กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาสื่อการศึกษา
2 พ.ค. 25461209/2546กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินโครงการพัฒนาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2 พ.ค. 25461192/2546กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการให้บริการกล้องจุลทรรศน์อิเลคตรอน
2 พ.ค. 25461187/2546กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายเอกสาร
2 พ.ค. 25461144/2546กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะเกษตร กำแพงแสน
2 พ.ค. 25461127/2546กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์
2 พ.ค. 25461126/2546กองกลางแต่งตั้งเจ้าหน้าที่บัญชี และกรรมการเก็บรักษาเงิน (นายอรรณพ จันทรอุปรี ฯลฯ)
2 พ.ค. 25461119/2546กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
25 เม.ย. 25461113/2546กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
25 เม.ย. 25461029/2546กองกลางแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการบริหารโครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา
22 เม.ย. 25461006/2546กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์
10 เม.ย. 2546974/2546กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ
10 เม.ย. 2546971/2546กองกลางให้พ้นจากกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ (นางธารา สวรรยาธิปัติ)
8 เม.ย. 2546908/2546กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรทบวงมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 22 ประจำปี พ.ศ. 2546 (เพิ่มเติม)
2 เม.ย. 2546895/2546กองกลางแต่งตั้งคณะทำงานประสานงานเพื่อการวิจัยด้านเครือช่ายและคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง
2 เม.ย. 2546875/2546กองกลางแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิภาพบุคลากร วิทยาเขตศรีราชา
2 เม.ย. 2546869/2546กองกลางขอพ้นจากคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร(นางสุมนตรันต์ ชื่นพุฒ ฯลฯ)
31 มี.ค. 2546845/2546กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น
27 มี.ค. 2546824/2546กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ "การแข่งม้าการกุศลกรณีพิเศษชิงถ้วยพระราชทานจักรี ครั้งที่ 27
24 มี.ค. 2546806/2546กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาอุทยานเกษตร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
24 มี.ค. 2546805/2546กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ
24 มี.ค. 2546788/2546กองกลางแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงินกองแผนงาน
21 มี.ค. 2546797/2546กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
21 มี.ค. 2546780/2546กองกลางแต่งตั้งกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง (นส.สุนิสา เหลาตระกูล)
21 มี.ค. 2546775/2546กองกลางแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
21 มี.ค. 2546774/2546กองกลางแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร
21 มี.ค. 2546768/2546กองกลางแต่งตั้งกรรมการบริหารศูนย์การศึกษานานาชาติ
21 มี.ค. 2546766/2546กองกลางแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ ภาคพิเศษ คณะเศรษฐศาสตร์ (นางลักษณ์สง่า แม้นกลิ่นเนียม)
21 มี.ค. 2546757/2546กองกลางแต่งตั้งกรรมการออกข้อสอบและตรวจข้อสอบประมวลความรอบรู้แบบข้อเขียน
21 มี.ค. 2546756/2546กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกข้อสอบประมวลความรอบรู้แบบข้อเขียน
21 มี.ค. 2546741/2546กองกลางแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตลพบุรี
21 มี.ค. 2546740/2546กองกลางแต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่บัญชี และกรรมการเก็บรักษาเงิน โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
17 มี.ค. 2546719/2546กองกลางเปลี่ยนแปลงกรรมการในคณะกรรมการบริหาร โครงการบริหารวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (นส.ปิติพร จรดล)
13 มี.ค. 2546663/2546กองกลางแต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงิน ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ (นางขวัญดาว กะตะโท)
11 มี.ค. 2546664/2546กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ จัดงานพิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการจัดการและประเมินโครงการ
11 มี.ค. 2546662/2546กองกลางแต่งตั้งคณะทำงานวางแผนด้านกายภาพ (นายภัทร ภิญชวนิชย์)
11 มี.ค. 2546659/2546กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำวิทยาสารเกษตรศาสตร์และเอกสารทางวิชาการ
11 มี.ค. 2546647/2546กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ
11 มี.ค. 2546646/2546กองกลางแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนในตำแหน่งผู้จัดการสระว่ายน้ำจุฬาภรณวลัยลักษณ์ (นางอรวรรณ วงษ์วานิช)
11 มี.ค. 2546628/2546กองกลางแต่งตั้งคณะทำงานโครงการสัมมนากิจการนิสิต ครั้งที่ 21
11 มี.ค. 2546627/2546กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมนิสิตด้านทำนุบำรุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
11 มี.ค. 2546585/2546กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เพิ่มเติม)
11 มี.ค. 2546566/2546กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ
27 ก.พ. 2546562/2546กองกลางแต่งตั้งกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการสอบประมวลความรู้แบบข้อเขียน
27 ก.พ. 2546561/2546กองกลางแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการดำเนินงานโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ธุรกิจการเกษตร) ภาคพิเศษ คณะเศรษฐศาสตร์ (นส.นงนุช ปรมาคม)
27 ก.พ. 2546560/2546กองกลางแต่งตั้งเจ้าหน้าที่บัญชี และกรรมการเก็บรักษาเงินโครงการหลักสูตรมหาบัณฑิต (ธุรกิจการเกษตร) ภาคพิเศษ คณะเศรษฐศาสตร์ (นส.นงนุช ปรมาคม)
24 ก.พ. 2546516/2546กองกลางเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบริหารวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (นส.นีรนุช ภาชนะทิพย์)
24 ก.พ. 2546515/2546กองกลางแต่งตั้งกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการบริหารวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา)
24 ก.พ. 2546513/2546กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาโครงการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เพิ่มเติม)
24 ก.พ. 2546511/2546กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนานักบริหารกิจการนิสิตนักศึกษา โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ บริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลล์ จำกัด
19 ก.พ. 2546461/2546กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการทุนอุดหนุนเพื่อพัฒนาบุคลากรสำนักบริการวิทยาการ วิทยาเขตศรีราชา
19 ก.พ. 2546459/2546กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการคุมห้องสอบไล่ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2545
13 ก.พ. 2546447/2546กองกลางแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงินฝ่ายบริหารและธุรการทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. (นส.พวงจันทร์ พรมมา)
13 ก.พ. 2546446/2546กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ธุรกิจการเกษตร) ภาคพิเศษ คณะเศรษฐศาสตร์ (นส.บัณฑิณี สูตรสุคนธ์)
11 ก.พ. 2546417/2546กองกลางแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
11 ก.พ. 2546416/2546กองกลางแต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่บัญชี และกรรมการเก็บรักษาเงิน คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
11 ก.พ. 2546415/2546กองกลางแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุคณะประมง
7 ก.พ. 2546391/2546กองกลางขอพ้นจากกรรมการในคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร (นส.ศุภร เสรีรัตน์)
7 ก.พ. 2546389/254กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสอบคัดเลือกนักเรียนตามโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับนักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น (โควตาพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2546 (เพิ่มเติม)
7 ก.พ. 2546348/2546กองกลางแต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่บัญชี และกรรมการเก็บรักษาเงิน
6 ก.พ. 2546364/2546กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนตามโครงการวิชาการและวิจัยต่อเนื่องเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6 ก.พ. 2546346/2546กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตลพบุรี
3 ก.พ. 2546307/2546กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหนังสือ 60 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3 ก.พ. 2546306/2546กองกลางแต่งตั้งคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนากีฬามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
30 ม.ค. 2546291/2546กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทะเบียนและตั้งชื่อพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ (เพิ่มเติม)
30 ม.ค. 2546290/2546กองกลางแต่งตั้งรองประธานกรรมการคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
30 ม.ค. 25462546-106กองกลางแต่งตั้งคณะอนุกรรมการงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2546 เพิ่มเติมครั้งที่ 10
24 ม.ค. 2546224/2546กองกลางเปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
22 ม.ค. 2546153/2546กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
22 ม.ค. 2546152/2546กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ)
22 ม.ค. 2546151/2546กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
22 ม.ค. 2546150/2546กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร
17 ม.ค. 254679/2546กองกลางแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิภาพบุคลากร วิทยาเขตกำแพงแสน
17 ม.ค. 254678/2546กองกลางแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิภาพบุคลากร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
17 ม.ค. 254677/2546กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการค่ายเยาวชนสมองแก้ว รุ่นที่ 16
17 ม.ค. 254676/2546กองกลางแต่งตั้งที่ปรึกษาในคณะทำงานระบบฐานข้อมูลบุคลากร
17 ม.ค. 2546123/2546กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม
17 ม.ค. 2546120/2546กองกลางแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุคณะวิศวกรรมศาสตร์
17 ม.ค. 2546119/2546กองกลางแต่งตั้งคณะผู้แทนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการพิจารณาความร่วมมือกับกรมชลประทาน
17 ม.ค. 2546117/2546กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบงบประมาณเงินรายได้
13 ม.ค. 254675/2546กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานพิจารณากำกับ ดำเนินการ และวินิจฉัยปัญหา โครงการอาคารหอพักนิสิต วิทยาเขตศรีราชา
13 ม.ค. 25463796/2545กองกลางแต่งตั้งคณะทำงานโครงการพัฒนาทักษะอาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
13 ม.ค. 25462546-7กองกลางแต่งตั้งคณะอนุกรรมการงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2546 เพิ่มเติมครั้งที่ 6
6 ม.ค. 25463772/2545กองกลางแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแบบบันทึกประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิต
6 ม.ค. 25463754/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการ อนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่ดำเนินงานรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาตามโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับนักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น (โควตาพิเศษ) และโครงการรับผู้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (สว.มก.) ประจำปีการศึกษา 2546 (เพิ่มเติม)
6 ม.ค. 25462545-1797กองกลางแต่งตั้งคณะอนุกรรมการงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2546 (เพิ่มเติมครั้งที่ 7)
6 ม.ค. 25462545-1796กองกลางแต่งตั้งผู้ประสานงานโครงการควบคุมสุนัขจรจัดในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เพิ่มเติม)
3 ม.ค. 25463748/2545กองกลางแต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่บัญชี และกรรมการเก็บรักษาเงินโครงการปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ ภาคพิเศษ คณะเศรษฐศาสตร์
3 ม.ค. 25463747/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการศึกษา (ภาคพิเศษ)
3 ม.ค. 25462545-1779กองกลางแต่งตั้งคณะอนุกรรมการงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2546 (เพิ่มเติมครั้งที่ 5)
2 ม.ค. 25463706/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักบริการวิทยาการ วิทยาเขตศรีราชา
2 ม.ค. 25463705/2545กองกลางแต่งตั้งคณะทำงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาแผนงานหารายได้และแผนงานบริหารจัดการที่ดินของหน่วยงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2 ม.ค. 25463704/2545กองกลางแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนแม่บทเพื่อการบริหารจัดการที่ดินของหน่วยงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
26 ธ.ค. 25453692/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการฝึกอบรมวิจัยสถาบัน
26 ธ.ค. 25452545-1744กองกลางแต่งตั้งคณะอนุกรรมการงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2546 (เพิ่มเติมครั้งที่ 4)
26 ธ.ค. 25452545-1743กองกลางแต่งตั้งคณะอนุกรรมการงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2546 ( เพิ่มเติมครั้งที่ 3)
24 ธ.ค. 25453610/25450กองกลางเปลี่ยนแปลงกรรมการเก็บรักษาเงินโครงการปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ
24 ธ.ค. 25452545-1723กองกลางเปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิศวกรรมเคมี
23 ธ.ค. 25453695/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาศิลปะการดำเนินชีวิต (Arts of Living) เพิ่มเติม
23 ธ.ค. 25453691/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการควบคุมสุนัขจรจัดในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพิ่มเติม
16 ธ.ค. 25453611/2545กองกลางแต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่บัญชี และกรรมการเก็บรักษาเงิน โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม (ภาคพิเศษ) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
16 ธ.ค. 25453610/2545กองกลางเปลี่ยนแปลงกรรมการเก็บรักษาเงิน โครงการปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์
16 ธ.ค. 25453609/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
16 ธ.ค. 25453566/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ
16 ธ.ค. 25453533/2545กองกลางแต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงิน และกรรมการเก็บรักษาเงิน สถานีวิจัยประมงกำแพงแสน คณะประมง
16 ธ.ค. 25453532/2545กองกลางแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ สถานีวิจัยประมงกำแพงแสน คณะประมง (นายทรงพล เพชรยวน)
16 ธ.ค. 25453472/2545กองกลางแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงินคณะประมง (นางวราภรณ์ เตียวพิพิธพร)
13 ธ.ค. 25452545-1694กองกลางแต่งตั้งคณะอนุกรรมการงานวันเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2546 เพิ่มเติมครั้งที่ 2
13 ธ.ค. 25452545-1693กองกลางแต่งตั้งคณะอนุกรรมการงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2546 เพิ่มเติมครั้งที่ 1
13 ธ.ค. 25452545-1692กองกลางแต่งตั้งคณะอนุกรรมการงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2546
12 ธ.ค. 25453603/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12 ธ.ค. 25453602/2545กองกลางแต่งตั้งอนุกรรมการพิจารณารับผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2546 เพิ่มเติม
12 ธ.ค. 25452545-1691กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการคุมห้องสอบภลางภาค วิชาบูรณาการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2545
11 ธ.ค. 25453582/2545กองกลางแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2521
11 ธ.ค. 25453571/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ผลิตภัณฑ์นม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11 ธ.ค. 25453551/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินงานการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2546 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
11 ธ.ค. 25453545/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการบริหารร้านพันธุ์ไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11 ธ.ค. 25453544/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการสอบประมวลความรอบรู้แบบข้อเขียน
11 ธ.ค. 25453543/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพิ่มเติม
11 ธ.ค. 25453528/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิภาพนิสิต
11 ธ.ค. 25453473/2545กองกลางแต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่บัญชี และกรรมการเก็บรักษาเงิน โครงการหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจมหาบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ (นายวิษณุ อรรถวานิช ฯลฯ)
11 ธ.ค. 25453157/2545กองกลางแต่งตั้งเจ้าหน้าที่บัญชี และกรรมการเก็บรักษาเงินวิทยาเขตลพบุรี (นส.สายฝน กล้าดี ฯลฯ)
11 ธ.ค. 25453122/2545กองกลางแต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงิน และเจ้าหน้าที่บัญชี สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. (นางสมทรง สุทัศนะจินดา ฯลฯ)
11 ธ.ค. 25453105/2545กองกลางแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงินร้านพันธุ์ไม้ มก. (นายไพเราะ รุ่งเรือง ฯลฯ)
11 ธ.ค. 25452545-1666กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ผลิตภัณฑ์นม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
9 ธ.ค. 25453449/2545กองกลางแต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่บัญชี และกรรมการเก็บรักษาเงิน โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหสกรณ์ (ภาคพิเศษ)
6 ธ.ค. 25453474/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6 ธ.ค. 25453443/2545กองกลางเปลี่ยนแปลงกรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุนบัณฑิตวิทยาลัย (ผศ.ดาราวรรณ วิรุฬหผล)
3 ธ.ค. 25453484/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โครงการหลักสูตรสองปริญญาคู่ขนานระหว่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) สาขาวนศาสตร์ชุมชน คู่ขนานกับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)
3 ธ.ค. 25453465/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและทำลายเอกสาร
28 พ.ย. 25453404/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ
28 พ.ย. 25453366/2545กองกลางแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือผู้ตรวจสอบคุณภาพ
21 พ.ย. 25453329/2545กองกลางเปลี่ยนแปลงกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาโครงการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
21 พ.ย. 25453328/2545กองกลางแต่งตั้งกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการบริหารโครงการการศึกษานานาชาติ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
21 พ.ย. 25453325/2545กองกลางแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคัดเลือกผู้ขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ประจำวิทยาเขตบางเขน
21 พ.ย. 25453275/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบและดัชนีประกันคุณภาพสำหรับคณะวิชา
21 พ.ย. 25453273/2545กองกลางแต่งตั้งผู้ประสานงานโครงการควบคุมสุนัขจรจัดในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
21 พ.ย. 25453272/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนากีฬามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
21 พ.ย. 25453271/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการงานบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบผู้ประกอบการ ครั้งที่ 12
21 พ.ย. 25453268/2545กองกลางเปลี่ยนแปลงการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบและดัชนีประกันคุณภาพสำหรับสำนัก สถาบัน
21 พ.ย. 25453267/2545กองกลางเปลี่ยนแปลงการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบและดัชนีประกันคุณภาพสำหรับคณะวิชา
21 พ.ย. 25452545-1575กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี
20 พ.ย. 25452545-1554กองกลางแต่งตั้งคณะอนุกรรมการงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2546 เพิ่มเติมครั้งที่ 1
20 พ.ย. 25452545-1553กองกลางแต่งตั้งคณะอนุกรรมการงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2546
12 พ.ย. 25453262/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทะเบียนและตั้งชื่อพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์
12 พ.ย. 25453261/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการประดิษฐ์
12 พ.ย. 25453213/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์
12 พ.ย. 25453210/2545กองกลางแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ คณะวิทยาศาสตร์
12 พ.ย. 25453209/2545กองกลางเปลี่ยนแปลงกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลหลักสูตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11 พ.ย. 25453225/2545กองกลางแต่งตั้งคณะทำงานด้านเอกสารสิทธิ์ที่ดิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11 พ.ย. 25453189/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์
6 พ.ย. 25453121/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เพิ่มเติม)
6 พ.ย. 25453120/2545กองกลางเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบรืหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
31 ต.ค. 25453108/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบและดัชนีประกันคุณภาพสำหรับคณะวิชา
31 ต.ค. 25452957/2545กองกลางแต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่บัญชี และกรรมการเก็บรักษาเงิน ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร
31 ต.ค. 25452953/2545กองกลางแต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่บัญชี และกรรมการเก็บรักษาเงิน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
31 ต.ค. 25452945/2545กองกลางแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงิน กองคลัง
28 ต.ค. 25453029/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสำนักประกันคุณภาพ
28 ต.ค. 25452979/2545กองกลางแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการดำเนินการโครงการหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจมหาบัณฑิต
28 ต.ค. 25452976/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ ภาคพิเศษ คณะเศรษฐศาสตร์
21 ต.ค. 25452952/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ความปลอดภัย ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพิ่มเติม
21 ต.ค. 25452951/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปริญญาโท สาขาวิศวกรรมความปลอดภัย ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพิ่มเติม
21 ต.ค. 25452941/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการสถาบันด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart U&niversity Institutional Biosafety Committee)
21 ต.ค. 25452940/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ
21 ต.ค. 25452939/2545กองกลางแต่งตั้งคณะทำงาน โครงการฝึกอบีทพนักงาน บริษัท ลองสเตย์ โปรเจ็ค จำกัด
17 ต.ค. 25452830/2545กองกลางแต่งตั้งผู้บริหารสำนักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
16 ต.ค. 25452933/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบและดัชนีประกันคุณภาพสำหรับสำนัก สถาบัน
16 ต.ค. 25452930/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาเศรษฐศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิตที่ดี (Economics for Better Living)
16 ต.ค. 25452929/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการกิจการนิสิตวิทยาเขตบางเขน
16 ต.ค. 25452915/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
16 ต.ค. 25452773/2545กองกลางแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงินโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี (นส.สุรัสวดี อรุณวราภรณ์)
16 ต.ค. 25452764/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15 ต.ค. 25452885/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการ อนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่ดำเนินงานรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาตามโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับนักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น (โควตาพิเศษ) และโครงการรับผู้มีความสามารถทางวิชาการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (สว.มก.) ประจำปีการศึกษา 2546
15 ต.ค. 25452884/2545กองกลางแต่งตั้งคณะทำงานโครงการช่วยเวหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดลพบุรี
15 ต.ค. 25452776/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รศ.ศันสนีย์ สุภาภา)
15 ต.ค. 25452775/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาโครงการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รศ.ศันสนีย์ สุภาภา)
15 ต.ค. 25452771/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (นายสุนทรี ขุนทอง)
15 ต.ค. 25452770/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการผลิตนักวิจัยพัฒนาด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
15 ต.ค. 25452769/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการเปิดสอนปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ
15 ต.ค. 25452768/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ)
15 ต.ค. 25452767/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) ภาคพิเศษ
15 ต.ค. 25452744/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายเอกสาร สระจุฬาภรณวลัยลักษณ์
4 ต.ค. 25452741/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ)
4 ต.ค. 25452615/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ "เลือกแนวทางวางอนาคตที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"
4 ต.ค. 25452614/2545กองกลางแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณารูปแบบการจัดองค์กรการบริหารหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติ
4 ต.ค. 25452612/2545กองกลางแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาแผนพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติ
4 ต.ค. 25452611/2545กองกลางแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาแผนพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ
4 ต.ค. 25452602/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
30 ก.ย. 25452490/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้ทุนของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
30 ก.ย. 25452489/2545กองกลางแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาระบบและดัชนีประกันคุณภาพสำหรับคณะวิชา
30 ก.ย. 25452487/2545กองกลางแต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงินของห้องสมุด คณะประมง (นส.สมใจ ขุนเจริญ)
30 ก.ย. 25452486/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการปริญญาโท สาขาวิชาสุขศึกษา ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์
27 ก.ย. 25452573/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา
27 ก.ย. 25452485/2545กองกลางแต่งตั้งผู้ประสานงานโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่าง
20 ก.ย. 25452462/2545กองกลางขอพ้นจากกรรมการในคณะกรรมการดำเนินการโครงการหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจมหาบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ (นส.เสาวลักษณ์ ปโกฏิประภา)
20 ก.ย. 25452453/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการเงินและพิจารณาจัดหาประโยชน์จากเงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
19 ก.ย. 25452452/2545กองกลางแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงิน สำนักงานบริการวิชาการและทรัพย์สิน (นายไพเราะ รุ่งเรือง ฯลฯ)
19 ก.ย. 25452451/2545กองกลางแต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงินศูนย์วิจัยโลหะและวัสดุ (นายธนดล สัตตบงกช)
19 ก.ย. 25452450/2545กองกลางแต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงินโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) ภาคค่ำ คณะเศรษฐศาสตร์ (นายสังเวียน จันทร์ทองแก้ว)
19 ก.ย. 25452449/2545กองกลางแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ (หลักสูตรนานาชาติ) (นายพรรณวิภา เอื้อสุนทรวัฒนา)
19 ก.ย. 25452448/2545กองกลางแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีโครงการปริญญาโท สาขาวิชาพลศึกษา ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ กพส. (นางพรรณวิภา เอื้อสุนทรวัฒนา)
19 ก.ย. 25452429/2545กองกลางแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำหนังสือประกอบการเรียนการสอน วิชา 999041 เศรษฐศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิตที่ดี
19 ก.ย. 25452416/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการคุมห้องสอบไล่ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2545
13 ก.ย. 25452397/2545กองกลางแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายใน
12 ก.ย. 25452545-1193กองกลางแต่งตั้งอนุกรรมการพิจารณารับผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ
12 ก.ย. 25452379/2545กองกลางแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาหน่วยตรวจสอบภายใน (รศ.ธัญญะ เกียรติวัฒน์ และ ผศ.พิพล บุญจันต๊ะ)
12 ก.ย. 25452378/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการองค์กรเครือข่ายการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย (เพิ่ม)
12 ก.ย. 25452371/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารับผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ
12 ก.ย. 25452364/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
12 ก.ย. 25452363/2545กองกลางแต่งตั้งคณะทำงานศึกษาการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
12 ก.ย. 25452338/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลหลักสูตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5 ก.ย. 25452333/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลหลักสูตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5 ก.ย. 25452319/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบโทรศัพท์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5 ก.ย. 25452318/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและดูแลการใช้ประโยชน์อาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
5 ก.ย. 25452300/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการผลิตนักวิจัยพัฒนาด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา
5 ก.ย. 25452294/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี เพิ่มเติม
5 ก.ย. 25452293/2545กองกลางเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิภาพนิสิต
5 ก.ย. 25452287/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการทุนอุดหนุนเพื่อพัฒนาบุคลากรสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา
5 ก.ย. 25452286/2545กองกลางแต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่บัญชี และกรรมการเก็บรักษาเงิน
29 ส.ค. 25452266/2545กองกลางแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุหน่วยตรวจสอบภายใน (นางพงศ์พงา เนตรหาญ)
29 ส.ค. 25452259/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดชั้นความลับ
29 ส.ค. 25452246/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเปิดสอนระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์
29 ส.ค. 25452242/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาชุมชน (ภาคพิเศษ)
29 ส.ค. 25452241/2545กองกลางแต่งตั้งประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์วิจัยและพัฒนาอ้อยและน้ำตาล (รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา)
29 ส.ค. 25452217/2545กองกลางแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงินคณะวิทยาศาสตร์ (นส.วารุณี พันธุ์เพียร ฯลฯ)
29 ส.ค. 25452216/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการศึกษา ภาคพิเศษ เพิ่มเติม (นายณรงค์ สมพงษ์)
23 ส.ค. 25452193/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและกิจการพิเศษ
23 ส.ค. 25452176/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายเพื่อพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
23 ส.ค. 25452175/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการบ้านพักมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
19 ส.ค. 25452134/2545กองกลางแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาปรับปรุงระเบียบเงินรายได้
19 ส.ค. 25452133/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้ารวิทยุคมนาคม
19 ส.ค. 25452132/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เพิ่มเติม)
19 ส.ค. 25452116/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เพิ่มเติม)
19 ส.ค. 25452115/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการบรืหารกองทุนสวัสดิภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เพิ่มเติม)
19 ส.ค. 25452108/2545กองกลางยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
19 ส.ค. 25452107/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
19 ส.ค. 25452106/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
19 ส.ค. 25452105/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
19 ส.ค. 25452104/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
13 ส.ค. 25452107/2545กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
13 ส.ค. 25452106/2545กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
13 ส.ค. 25452105/2545กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
13 ส.ค. 25452091/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี
13 ส.ค. 25452090/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2546 ของสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย
13 ส.ค. 25452070/2545กองกลางแต่งตั้งคณะทำงานวางแผนด้านกายภาพ
13 ส.ค. 25452069/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาทางกายภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
13 ส.ค. 25452063/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการหลักสูตรปริญญาตรี สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ภาคพิเศษ
7 ส.ค. 25452022/2545กองกลางแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงิน สำนักบริการวิทยาการ วิทยาเขตกำแพงแสน (นส.กษมา เนตรวิเชียร ฯลฯ)
7 ส.ค. 25452011/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7 ส.ค. 25451990/2545กองกลางเปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือทาง วิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับสาธารณรับมัลดีฟ
1 ส.ค. 25451959/2545กองกลางแต่งตั้งคณะทำงานระบบฐานข้อมูลบุคลากร
1 ส.ค. 25451958/2545กองกลางแต่งตั้งคณะทำงานระบบงานการประชุมอิเล็กทรอนิกส์
1 ส.ค. 25451957/2545กองกลางแต่งตั้งคณะทำงานระบบงานการจัดการสำนักงานอัตโนมัติ
30 ก.ค. 25451946/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์
30 ก.ค. 25451944/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาโครงการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
30 ก.ค. 25451943/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบและดัชนีประกันคุณภาพสำหรับคณะวิชา
30 ก.ค. 25451928/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
30 ก.ค. 25451927/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
30 ก.ค. 25451925/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการ 60 ปี มก. : สืบสานผลงานกล้วยไม้ ศ.ระพี สาคริก
30 ก.ค. 25451919/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการศึกษานานาชาติ
30 ก.ค. 25451918/2545กองกลางแต่งตั้งคณะทำงานบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงาน
30 ก.ค. 25451905/2545กองกลางแต่งตั้งรองประธานกรรมการในคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบัณฑิตศึกษานานาชาติ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ผศ.ก้องกิติ พูสวัสดิ์)
30 ก.ค. 25451904/2545กองกลางแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี โครงการปริญญาโทหลักสุตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ธุรกิจการเกษตร) ภาคพิเศษ คณะเศรษฐศาสตร์ (นางพรรณวิภา เอื้อสุนทรวัฒนา)
30 ก.ค. 25451903/2545กองกลางแต่งตั้งคณะทำงานเตรียมการจัดโครงการหลักสูตรปริญญาโท เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) คณะเศรษฐศาสตร์
30 ก.ค. 25451896/2545กองกลางแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารโครงการสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ภาคพิเศษ (ศาสตราจารย์ธีระ สูตะบุตร)
23 ก.ค. 25451918/2545กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งคณะทำงานบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงาน
23 ก.ค. 25451894/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเตรียมโอลิมปิควิชาการให้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
23 ก.ค. 25451881/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบเกษตรในเขตวิกฤต
23 ก.ค. 25451880/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการสอบไล่ ประจำปีการศึกษา 2545 วิทยาเขตบางเขน
23 ก.ค. 25451879/2545กองกลางแต่งตังคณะกรรมการคัดเลือกนิสิตเพื่อเป็นผู้แทนนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
23 ก.ค. 25451878/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบและดัฃนีประกันคุณภาพสำหรับสำนัก สถาบัน
23 ก.ค. 25451877/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพิจารณารับผู้มีความสามารถพิเศษทางดนตรีเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ
23 ก.ค. 25451873/2545กองกลางรองหัวหน้าภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ ขอพ้นจากตำแหน่ง (นส.สุรางค์ เมี้ยนกำเนิด)
23 ก.ค. 25451867/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการคุมห้องสอบกลางภาค วิชาบูรณาการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2545
22 ก.ค. 25451860/2545กองกลางแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณางบประมาณชมรมกีฬา ประจำปี 2545
22 ก.ค. 25451792/2545กองกลางกรรมการดำเนินงานโครงการบัณฑิตศึกษา สาขาบริหารธุรกิจ (สปท.) ขอพ้นจากตำแหน่ง (นายมังกร ฉัตรดำรงธรรม)
16 ก.ค. 25451831/2545กองกลางแต่งตั้งอนุกรรมการสามัญประจำมหาวิทยาลัย (อ.ก.ม. มหาวิทยาลัย) (นางกมลพรรณ นามวงศ์พรหม)
16 ก.ค. 25451830/2545กองกลางแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง (นางธาริณี ประนิช)
11 ก.ค. 25451718/2545กองกลางแต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่บัญชี และกรรมการเก็บรักษาเงิน โครงการหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจมหาบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์
11 ก.ค. 25451717/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่
11 ก.ค. 25451716/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
11 ก.ค. 25451711/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวศึกษา (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
4 ก.ค. 25451695/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการองค์กรเครือข่ายการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย
4 ก.ค. 25451623/2545กองกลางแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงินโครงการวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาชุมชน (ภาคพิเศษ) คณะสังคมศาสตร์
2 ก.ค. 25451679/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก ตำแหน่งเลขานุการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผล ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
2 ก.ค. 25451670/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก ตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
2 ก.ค. 25451639/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการและคณะกรรมการดำเนินงานโครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาคพิเศษ
2 ก.ค. 25451638/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการและคณะกรรมการดำเนินงานโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวศึกษา ภาคพิเศษ
2 ก.ค. 25451637/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2 ก.ค. 25451636/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
28 มิ.ย. 25451637/2545กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิภาพบุคลากร มก.
28 มิ.ย. 25451636/2545กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ มก.
28 มิ.ย. 25451625/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาคพิเศษ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
28 มิ.ย. 25451624/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาชุมชน (ภาคพิเศษ)
28 มิ.ย. 25451622/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาชุมชน (ภาคพิเศษ)
24 มิ.ย. 25451532/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับการโอนครุภัณฑ์ประเภทชุดเครื่องมือวิเคราะห์โครงสร้างและองค์ประกอบของสาร (การประกวดราคาครั้งที่ 9/2) จากทบวงมหาวิทยาลัย
19 มิ.ย. 25451511/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการร่างหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์
19 มิ.ย. 25451501/2545กองกลางแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำข้อเสนอและประเมินผลการปรับปรุงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของงานราชการ
17 มิ.ย. 25451448/2545กองกลางแต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงิน และกรรมการเก็บรักษาเงินคณะบริหารธุรกิจ
17 มิ.ย. 25451447/2545กองกลางแต่งตั้งคณะอาจารย์ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
17 มิ.ย. 25451437/2545กองกลางแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการดำเนินการโครงการหลักสูตรเศรษฐกิจธุรกิจมหาบัณฑิต (นส.เสาวลักษณ์ ปโกฏิประภา)
17 มิ.ย. 25451412/2545กองกลางแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการจัดการและประเมินโครงการตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จังหวัดแพร่
12 มิ.ย. 25451431/2545กองกลางแต่งตั้งคณะทำงานโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย
11 มิ.ย. 25451384/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการปริญญาโท สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม ภาคพิเศษ
11 มิ.ย. 25451383/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรม ภาคพิเศษ
11 มิ.ย. 25451382/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำวิทยาสารเกษตรศาสตร์และเอกสารทางวิชาการ (เพิ่มเติม) (นางสุไร สุวรรณรัตน์)
11 มิ.ย. 25451363/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะวิทยาศาสตร์
11 มิ.ย. 25451362/2545กองกลางแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงินของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
10 มิ.ย. 25451361/2545กองกลางแต่งตั้งคณะผู้จัดทำคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1
5 มิ.ย. 25451306/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการกลาง และคณะกรรมการตรวจสอบการจดกิจกรรมร้องเพลงเชียร์และการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ของนิสิต
5 มิ.ย. 25451299/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการอาคารอเนกประสงค์ (กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม)
3 มิ.ย. 25451289/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการอาคารอเนกประสงค์ (กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม)
3 มิ.ย. 25451280/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับการโอนครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์วิเคราะห์มวลสารและคุณสมบัติของสาร (การประกวดราคาครั้งที่ 9/1) จากทบวงมหาวิทยาลัย
31 พ.ค. 25451267/2545กองกลางแต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา (นายธีระนันท์ บัวเพ็ชร)
30 พ.ค. 25451266/2545กองกลางแต่งตี้งคณะกรรมการหอพักนิสิต ประจำปีการศึกษา 2545
29 พ.ค. 25451244/2545กองกลางแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีโครงการปริญญาโท สาขาวิศวกรรมชลประทาน ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์
28 พ.ค. 25451227/2545กองกลางแต่งตั้งอาจารย์พี่เลี้ยง โครงการบัณฑิตยุคใหม่ ปีการศึกษา 2545 (เพิ่มเติม)
28 พ.ค. 25451226/2545กองกลางแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนิสิต ประจำปีการศึกษา 2545
28 พ.ค. 25451225/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการปลูกพืชในโรงเรือน (เพิ่มเติม) (นายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์)
28 พ.ค. 25451217กองกลางแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณากำหนดแนวทางการขอตำแหน่งทางวิชาการ
22 พ.ค. 25451166/2545กองกลางแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุโครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์
22 พ.ค. 25451165/2545กองกลางแต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่บัญชี และกรรมการเก็บรักษาเงิน
22 พ.ค. 25451164/2545กองกลางแต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่บัญชี และกรรมการเก็บรักษาเงินโครงการปริญญาโท สาขาวิชาพลศึกษา ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์
22 พ.ค. 25451163/2545กองกลางแต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่บัญชี และกรรมการเก็บรักษาเงินโครงการปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์
21 พ.ค. 25451156/2545กองกลางแต่งตั้งคณะอนุกรรมการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จังหวัดแพร่
20 พ.ค. 25451145/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2545
20 พ.ค. 25451129/2545กองกลางแต่งตั้งคณะทำงานศึกษาและพัฒนาระบบบริหารงานวิจัย สิทธิประโยชน์และการบริหารวิชาการเพื่อการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐฐาล
20 พ.ค. 25451128/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเปิดสอนระดับปริญญาโท สาขาการสื่อสารเพื่อการพัฒนา (หลักสุตรนานาชาติ) ภาคพิเศษ คณะเกษตร
17 พ.ค. 25451124/2545กองกลางแต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงินโครงการทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์จากการวิจัย ของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร(นส.รัตติยา สุดดีพงษ์)
17 พ.ค. 25451123/2545กองกลางแต่งตั้งอาจารย์พี่เลี้ยง โครงการบัณฑิตยุคใหม่ ปีการศึกษา 2545
15 พ.ค. 25451071/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการคุมห้องสอบปลายภาค วิชาบูรณษการหมวดวิชาศึกษาทัวไป ประจำภาคฤดูร้อน พ.ศ.2545
10 พ.ค. 25451052/2545กองกลางแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุนบัณฑิตวิทยาลัย (เพิ่มเติม) (นางนัยเนตร องค์เนกนันต์)
10 พ.ค. 25451049/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์
7 พ.ค. 25451041/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนืนการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร วท.บ.(วิทยาศาสตร์เกษตร) คณะเกษตร วิทยาเขตบางเขน ประจำปีการศึกษา 2545
3 พ.ค. 25451035/2545กองกลางให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติหน้าที่ราชการประจำศูนย์พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีรัฐร่วมเอกชน
1 พ.ค. 2545995/2545กองกลางแต่งตั้งคณะทำงานในคณะกรรมการจัดการประชุมนานาชาติ เรื่อง Internation Forum on "Fron Technology for 21' Century and Potential on Collaboration with Kasetsart University"
1 พ.ค. 2545994/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาข้าราชการในสังกัดสำนักงานอธิการบดี
1 พ.ค. 2545991/2545กองกลางแต่งตั้งคณะทำงานจัดตั้งคณะเทคนิคการสัตว์แพทย์
26 เม.ย. 2545973/2545กองกลางแต่งตั้งคณะทำงานเตรียมการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 41 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
26 เม.ย. 2545971/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกผู้รับทุนโครงการพัฒนาอาจารย์วิทยาเขตสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตลพบุรี ประจำปี 2545
24 เม.ย. 2545914/2545กองกลางแต่งตั้งคณะทำงาน "โครงการบัณฑิจยุคใหม่ ปีการศึกษา 2545" (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2
24 เม.ย. 2545913/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการคุมห้องสอบกลางภาค วิชาบูรณาการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำภาคฤดูร้อน พ.ศ.2545
22 เม.ย. 2545873/2545กองกลางแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ (ศ.ต่อกุล กาญจนาลัย)
22 เม.ย. 2545859/2545กองกลางแต่งตั้งคณะทำงานศูนย์วิจัยและพัฒนาอ้อยและน้ำตาล เพิ่มเติม
22 เม.ย. 2545857/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการปริญญาโท สาขาการบริหารทรัพยากรป่าไม้ ภาคพิเศษ คณะวนศาสตร์
22 เม.ย. 2545856/2545กองกลางแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงินของคณะวนศาสตร์
22 เม.ย. 2545855/2545กองกลางแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงินโครงการปริญญาโท สาขาการบริหารทรัพยากรป่าไม้ ภาคพิเศษ
22 เม.ย. 2545854/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาคณะอุตสาหกรรมเกษตร
22 เม.ย. 2545846/2545กองกลางแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาปรับปรุงย้ายสายเคเบิ้ลอากาศลงใต้ดินขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศสไทย เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
22 เม.ย. 2545816/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4 เม.ย. 2545781/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (นางพรรณนภา ศักดิ์สูง)
3 เม.ย. 2545766/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการค่ายเยาวชนสมองแก้ว รุ่นที่ 15
2 เม.ย. 2545758/2545กองกลางแต่งตั้งคณะทำงาน "โครงการบัณฑิตยุคใหม่ ปีการศึกษา 2545" (เพิ่มเติม)
1 เม.ย. 2545738/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 (เลขานุการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
1 เม.ย. 2545730/2545กองกลางแต่งตั้งประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์วิจัยและพัฒนาอ้อยและน้ำตาล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
28 มี.ค. 2545713/2545กองกลางกรรมการโครงการปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ ขอพ้นจากตำแหน่ง (นายสมโชค เรืองอิทธินันท์)
27 มี.ค. 2545687/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
25 มี.ค. 2545643/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการค่ายภาษาอังกฤษสร้างสรรค์ รุ่นที่ 2
22 มี.ค. 2545635/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนตามโครงการวิชาการและวิจัยต่อเนื่องเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติค จากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
22 มี.ค. 2545633/2545กองกลางแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีของโครงการปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์
22 มี.ค. 2545613/2545กองกลางแต่งตั้งกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง เพิ่มเติม
22 มี.ค. 2545610/2545กองกลางแต่งตั้งหัวหน้างานในฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
18 มี.ค. 2545582/2545กองกลางแต่งตั้งคณะทำงานวิเคราะห์หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
18 มี.ค. 2545581/2545กองกลางแต่งตั้งคณะทำงานวิเคราะห์หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร์
18 มี.ค. 2545580/2545กองกลางแต่งตั้งคณะทำงานวิเคราะห์หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
18 มี.ค. 2545579/2545กองกลางแต่งตั้งคณะทำงานวิเคราะห์หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
14 มี.ค. 2545545/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาโครงการวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
13 มี.ค. 2545544/2545กองกลางแต่งตั้งคณะทำงานโครงการสัมมนากิจการนิสิต
13 มี.ค. 2545543/2545กองกลางแต่งตั้งคณะทำงาน \"โครงการบัณฑิตยุคใหม่ ปีการศึกษา 2545\"
13 มี.ค. 2545542/2545กองกลางแต่งตั้งคณะทงานพิธีไหว้ครูดนตรีไทย-นาฏศิลป์และจัดงาน \"ราตรีวัฒนธรรม\" เฉลิมฉลองอาคารเอนกประสงค์ (ดนตรีไทย)
8 มี.ค. 2545469/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการต้อนรับผู้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรอง การประชุมนานาชาติ เรื่อง Internationl Forum on \"Frontier Technology for the 21th Century and Potential Collaboration with Kasetsart University\"
7 มี.ค. 2545485/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารลับ
7 มี.ค. 2545484/2545กองกลางแต่งตั้งนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ
7 มี.ค. 2545482/2545กองกลางแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนถ่านหิน \"บ่อนอก\"
7 มี.ค. 25452545-220กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการวางหลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2544
5 มี.ค. 2545462/2545กองกลางแต่งตั้งกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการสอบประมวลความรู้แบบข้อเขียน
27 ก.พ. 2545413/2545กองกลางแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี โครงการปริญญาโท สาขาวืทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ (นางอัจฉรา เฮียงโฮม)
27 ก.พ. 2545412/2545กองกลางแต่งตั้เงเจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่บัญชี และกรรมการเก็บรักษาเงิน โครงการปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์
14 ก.พ. 2545339/2545กองกลางแต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงิน และเจ้าหน้าที่บัญชีโครงการปริญญาตรีการบัญชี ภาคพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ
14 ก.พ. 2545338/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปริญญาตรีการบัญชี ภาคพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ
14 ก.พ. 2545317/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกีฬาบุคลากรทบวงมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 21 ประจำปี พ.ศ.2545
7 ก.พ. 2545295/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการปลูกพืชในโรงเรือน
7 ก.พ. 2545293/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
30 ม.ค. 2545219/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการโครงการปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการศึกษา ภาคพิเศษ
24 ม.ค. 2545177/2545กองกลางแต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่บัญชีและกรรมการเก็บรักษาเงิน โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ธุรกิจการเกษตร) ภาคพิเศษ คณะเศรษฐศาสตร์
24 ม.ค. 2545176/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนโครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร
24 ม.ค. 2545175/2545กองกลางแต่งตั้งกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
22 ม.ค. 2545155/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานงบประมาณเงินรายได้ปี 2545
16 ม.ค. 2545128/2545กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 6 หัวหน้างานบริการการศึกษา สำนักงานเลขานุการ บัณฑิตวิทยาลัย
15 ม.ค. 2545107/2545กองกลางแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาปรับปรุงย้ายสายเคเบิ้ลอากาศลงใต้ดินขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
11 ม.ค. 254585/2545กองกลางแต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่บัญชี และกรรมกรเก็บรักษาเงิน โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ) บัณฑิตวิทยาลัย
11 ม.ค. 25452545-2กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
11 ม.ค. 254520/2545กองกลางแต่งตั้งคณะทำงานสื่ออิเล็กทรอนิกส์หอประวัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 60 ปี
11 ม.ค. 254519/2545กองกลางแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุหน่วยงานในสังกัดคณะศึกษาศาสตร์
4 ม.ค. 25453239/2544กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมทำปาท่องโก๋และน้ำนมถั่วเหลือง
4 ม.ค. 25453238/2544กองกลางแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุของวิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย์
2 ม.ค. 25453174/2544กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 เลขานุการสถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาด้านพืชศาสตร์
2 ม.ค. 25453165/2544กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ธุรกิจการเกษตร) ภาคพิเศษ คณะเศรษฐศาสตร์
2 ม.ค. 25453137/2544กองกลางแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานวางผังแม่บท
2 ม.ค. 25453136/2544กองกลางแต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ ของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
2 ม.ค. 25453135/2544กองกลางแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีโครงการปริญญาโท สาขาวิศวกรรมชลประทาน ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (นางพรรณวิภา เอื้อสุนทรวัฒนา)
20 ธ.ค. 2544ที่ ทม 3127/2544กองกลางแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ (ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์)
19 ธ.ค. 25443124//2544กองกลางแต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่บัญชี และกรรมการเก็บรักษาเงิน (โครงการปริญญาโท สาขาสื่อสารเพื่อการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคพิเศษ คณะเกษตร
19 ธ.ค. 25443123/2544กองกลางแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน (รองศาสตราจารย์ธงชัย คัมภีร์) ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
18 ธ.ค. 25442544-100กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการคุมห้องสอบกลางภาค วิชาบูรณาการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2544
05 พ.ย. 25442544-33กองกลางแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อหาข้อเท็จจริงกรณีการลอกเลียนวิทยานิพนธ์