ประกาศรับสมัครงาน
วัน เดือน ปี เลขที่หนังสือ หน่วยงาน ชื่อเรื่อง
29 ม.ค. 2559ที่ ศธ 0513.10102/ว 0174-2559กองกลางจาก ม.เทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
29 ม.ค. 2559ที่ ศธ 0513.10102/ว 0165-2559กองกลางจาก ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน 3 อัตรา
29 ม.ค. 2559ที่ ศธ 0513.10102/ว 0168-2559กองกลางจาก ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน
27 ม.ค. 2559ศธ 0513.10102/ว 0148/2559กองกลางจาก มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รับสมัครงาน
20 ม.ค. 2559ศธ 0513.10102/ว 0113/2559กองกลางจาก คณะสิ่งแวดล้อม เรื่อง รับสมัครงาน
13 ม.ค. 2559ที่ ศธ 0513.10102/ว 0075-2559กองกลางจาก คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
13 ม.ค. 2559ศธ 0513.10102/ว 0063/2559กองกลางจาก คณะสังคมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครงาน
08 ก.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 1791-2558กองกลางจาก การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เรื่งอ รับสมัครงาน
08 ก.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 1789-2558กองกลางจาก มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง รับสมัครงาน
08 ก.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 1790-2558กองกลางจาก คณะสิ่งแวดล้อม เรื่อง รับสมัครงาน
04 ก.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1778-2558กองกลางจาก ม.ศิลปากร เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
04 ก.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1776-2558กองกลางจาก ม.อุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
30 ก.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 1970-2558กองกลางจาก สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครงาน
03 ก.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 1713-2558กองกลางจาก องค์การสะพานปลา เรื่อง ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครพนักงาน
03 ก.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1769-2558กองกลางจาก สำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
03 ก.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 1760-2558กองกลางจาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสถาบัน
03 ก.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 1762-2558กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง รับโอนข้าราชการ ฯ
28 ก.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1933-2558กองกลางจาก ม.ราชภัฏธนบุรี เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ
28 ก.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1934-2558กองกลางจาก ม.เทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ
28 ก.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1931-2558กองกลางจาก ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
28 ก.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1946-2558กองกลางจาก สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (กรรมการ ป.ป.ช.)
28 ก.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1932-2558กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชาการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับสูง
23 ก.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1912-2558กองกลางจาก กองบัญชาการศึกษา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ช่วยประชาสัมพันธ์การรับสมัครแข่งขันบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน
21 ก.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว1895-2558กองกลางจาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาร เรื่อง รับสมัครงาน
21 ก.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 1893-2558กองกลางจาก กระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสม้ครเจ้าหน้าที่โครงการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในกรอบอาเซียน
02 ก.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 1750-2558กองกลางจาก กรมศิลปากร เรื่อง รับสมัครสองแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
15 ก.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1851-2558กองกลางจาก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
11 ก.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1819-2558กองกลางจาก ม.เทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ
11 ก.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1818-2558กองกลางจาก สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการสรรหาเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
11 ก.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1810-2558กองกลางจาก ม.สุโขทัยธรรมธิราช เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำลักษณะพิเศษของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งช่างวางรูปแบบฟิล์ม
10 ก.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 1805-2558กองกลางจาก สถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน
01 ก.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1740-2558กองกลางจาก สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่
06 ส.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 1556-2558กองกลางจาก มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รับสมัครตำแหน่งอาจารย์
06 ส.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 1552-2558กองกลางจาก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
06 ส.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1546-2558กองกลางจาก ม.นครพนม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดี
05 ส.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 1535-2558กองกลางจาก คณะสังคมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครงาน
31 ส.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1722-2558กองกลางจาก กรมหม่อนไหม เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ
03 ส.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1503-2558กองกลางจาก ม.ราชภัฏสกลนคร เรื่อง รับสมัครข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ ครั้งที่ 2/2558
03 ส.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1504-2558กองกลางจาก ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง รับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส
27 ส.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 1700-2558กองกลางจาก สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครงาน
26 ส.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1692-2558กองกลางจาก ม.มหิดล เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
26 ส.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1691-2558กองกลางจาก สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการสรรหาเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
25 ส.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 1670-2558กองกลางจาก มหาวิทยาลัยเทคโลโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เรื่อง สอบคัดเลือกลูกจ้าง
24 ส.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 1667-2558กองกลางจาก สำนักทะเบียนและประมวลผล เรื่อง รับสมัครงาน
20 ส.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 1646-2558กองกลางจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน
20 ส.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1655-2558กองกลางจาก สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน
19 ส.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1632-2558กองกลางจาก ม.ราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับโอน
19 ส.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1633-2558กองกลางจาก ม.มหิดล เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
17 ส.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 1605-2558กองกลางจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง รับสมัครงาน
14 ส.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1598-2558กองกลางจาก ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศขยายเวลาการสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอน-ย้าย ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2558
14 ส.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1600-2558กองกลางจาก คณะสังคมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดศูนย์จัดการศึกษา โครงการภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
14 ส.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1599-2558กองกลางจาก คณะสังคมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
13 ส.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 1589-2558กองกลางจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
13 ส.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 1588-2558กองกลางจาก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครงาน
09 ก.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1360-2558กองกลางจาก คณะสังคมศาสตร์ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
09 ก.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1359-2558กองกลางจาก คณะสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งอาจารย์
09 ก.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1351-2558กองกลางจาก ม.เทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 10/2558
09 ก.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1348-2558กองกลางจาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
27 ก.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1493-2558กองกลางจาก กรมทรัพยากรน้ำ เรื่อง รับสมัครผู้เชี่ยวชาญระดับชาติ 4 ตำแหน่ง เพื่อสนับสนุนโครงการศึกษาริเริ่ม (Initial Study)
24 ก.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1465-2558กองกลางจาก ม.ราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง ขยายเวลาการรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง ประเภทวิชาการ
24 ก.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1463-2558กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับสูง (เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)
24 ก.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1460-2558กองกลางจาก สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศขยายเวลารับสมัครงาน
17 ก.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 1420-2558กองกลางจาก สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน
16 ก.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 1410-2558กองกลางจาก มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน
16 ก.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1412-2558กองกลางจาก ม.เทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
16 ก.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 1411-2558กองกลางจาก มหาวิทยาลัยเทคเทคโนโลยีล้านนา เรื่อง รับสมัครและสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
13 ก.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1385-2558กองกลางจาก สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครพนักงานของ สสวท.
13 ก.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1381-2558กองกลางจาก กรมวิชาการเกษตร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 3 ตำแหน่ง
01 ก.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 1263-2558กองกลางจาก คณะสังคมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครงาน
08 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1064-2558กองกลางจาก สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
08 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1065-2558กองกลางจาก สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่
08 มิ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 1073-2558กองกลางจาก สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เรื่อง รับสมัครงาน
30 มิ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 1253-2558กองกลางจาก สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร เรื่อง รับสมัครงาน
24 มิ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 1223-2558กองกลางจาก คณะสิ่งแวดล้อม เรื่อง รับสมัครงาน
24 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1220-2558กองกลางเรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
23 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1201-2558กองกลางจาก สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร สทศ.
02 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1040-2558กองกลางจาก สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียง มก.
22 พ.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว0955-2558กองกลางจาก คณะสังคมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครงาน
21 พ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0941-2558กองกลางจาก ม.ศิลปากร เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ศิลปากร
14 พ.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0884-2558กองกลางจาก คณะสังคมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครงาน
01 พ.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0830-2558กองกลางจาก คณะสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน
07 เม.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 0655-2558กองกลางจาก คณะสิ่ิงแวดล้อม เรื่อง ร้บสมัครงาน
24 เม.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0775-2558กองกลางจาก ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
21 เม.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 0740-2558กองกลางจาก คณะสิ่งแวดล้อม เรื่อง รับสมัครงาน
21 เม.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0733-2558กองกลางจาก ม.นราธิวาศราชนครินทร์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ ปชส. ประกาศรับสมัครคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
21 เม.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0732-2558กองกลางจาก ม.นราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ ปชส. ประกาศรับสมัครคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
20 เม.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0726-2558กองกลางจาก คณะสังคมศาสตร์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประกาศรับสมัครงาน
02 เม.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว0626-2558กองกลางจาก กองการเจ้าหน้าที่ เรื่อง รับสมัครคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
02 เม.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 0624-2558กองกลางจาก คณะประมง เรื่อง รับสมัครงาน
09 มี.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0447-2558กองกลางจาก คณะประมง เรื่อง รับสมัครงาน
26 มี.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0597-2558กองกลางจาก คณะประมง เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
23 มี.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0554-2558กองกลางจาก คณะสังคมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครงาน
20 มี.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0547-2558กองกลางจาก คณะสิ่งแวดล้อม เรื่อง รับสมัครงาน
02 มี.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0404-2558กองกลางจาก สำนักงานทรัพย์สิน เรื่อง สมัครงาน
18 มี.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0523-2558กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเป็นกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก)
18 มี.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0529-2558กองกลางจาก ม.ราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง สำเนาประกาศ ม.ราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง ประเภทวิชาการ
18 มี.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0533-2558กองกลางจาก ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
16 มี.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0507-2558กองกลางจาก คณะสังคมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สังกัดสำนังานเลขานุการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
13 มี.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0503-2558กองกลางจาก บัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยลัยเงินรายได้
12 มี.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0479-2558กองกลางจาก สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา เรื่อง รับสมัครงาน
10 มี.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0435-2558กองกลางจาก คณะสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน
09 ก.พ. 2558ศธ 0513.10102/ว 0252-2558กองกลางจาก คณะสิ่งแวดล้อม เรื่อง รับสมัครงาน
09 ก.พ. 2558ศธ 0513.10102/ว 0254-2558กองกลางจาก สถาบันวิจัยแสงชินโครตรอน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานตำแหน่งผู้ปฏิบัติการเดินเครื่องเร่งอนุภาค จำนวน 1 ตำแหน่ง
05 ก.พ. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0218-2558กองกลางจาก ม.สุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง รับสมัครคัดเลือกผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา
05 ก.พ. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0223-2558กองกลางจาก คณะสังคมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
05 ก.พ. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0222-2558กองกลางจาก สำนักงานเลขานุการคณะเกษตร เรื่อง ขอแจ้งกำหนดเลขที่หนังสือออกของหน่วยงานภายในสังกัดคณะเกษตรภายใต้การปรับโครงสร้างใหม่
25 ก.พ. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0374-2558กองกลางจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เรื่อง รับสมัครผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
20 ก.พ. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0342-2558กองกลางจาก ม.ราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง สำเนาประกาศเรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง ประเภทวิชาการ
20 ก.พ. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0348-2558กองกลางจาก สกอ. เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(ตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น)
02 ก.พ. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0201-2558กองกลางจาก คณะประมง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน
19 ก.พ. 2558ศธ 0513.10102/ว 0319-2558กองกลางจาก คณะสังคมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครงาน
19 ก.พ. 2558ศธ 0513.10102/ว 0320-2558กองกลางจาก คณะบริหารธุรกิจ เรื่อง รับสมัครงาน
17 ก.พ. 2558ศธ 0513.10102/ว 0305-2558กองกลางจาก คณะสังคมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครงาน
11 ก.พ. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0267-2558กองกลางจาก สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอาวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เรื่อง สรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
08 ธ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2429-2558กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
03 ธ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2414-2558กองกลางจาก สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
03 ธ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2411-2558กองกลางจาก ม.กาฬสินธุ์ เรื่อง การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
03 ธ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2412-2558กองกลางจาก ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
29 ธ.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 2631/2558กองกลางจาก คณะสิ่งแวดล้อม เรื่อง รับสม้ครงาน
18 ธ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2579-2558กองกลางจาก สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาโท)
16 ธ.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 2568/2558กองกลางจาก คณะสิ่งแวดล้อม เรื่อง รับสมัครงาน
09 พ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2276-2558กองกลางจาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช เรื่อง รับสมัครงาน
09 พ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2279-2557กองกลางจาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสถาบัน
09 พ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2277-2558กองกลางจาก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน
05 พ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2262-2558กองกลางจาก คณะสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
05 พ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2259-2558กองกลางจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
04 พ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2241-2558กองกลางจาก ม.เทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 22/2558
04 พ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2252-2558กองกลางจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง รับสมัครงาน
25 พ.ย. 2558ศธ.0513.10105/ว.3216กองคลังรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา
02 พ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2230-2557กองกลางจาก ม.สุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์
02 พ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2227-2557กองกลางจาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
19 พ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2339-2558กองกลางจาก ม.ราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
19 พ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2337-2558กองกลางจาก ม.ราชภัฏธนบุรี เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
18 พ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2329-2558กองกลางจาก คณะสังคมศาสตร์ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
17 พ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2326-2558กองกลางจาก มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน
13 พ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 2310/2558กองกลางจาก สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง รับสมัครงาน
13 พ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 2309/2558กองกลางจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง รับสมัครงาน
12 พ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2294-2558กองกลางจาก สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ
12 พ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 2285/2558กองกลางจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน
12 พ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 2284/2558กองกลางจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน
12 พ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2295-2558กองกลางจาก ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน
08 ต.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2043-2558กองกลางจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง ประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครงาน
06 ต.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2022-2558กองกลางจาก กรมชลประทาน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
05 ต.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 2007-2558กองกลางจาก สำนักงานบริการวิชาการ เรื่อง รับสมัครงาน
05 ต.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 2003-2558กองกลางจาก คณะสิ่งแวดล้อม เรื่อง รับสมัครงาน
05 ต.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 2001-2558กองกลางจาก คณะสิ่งแวดล้อม เรื่อง รับสม้ครงาน
28 ต.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2190-2558กองกลางจาก สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทส (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศรับสมัครงาน
28 ต.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 2179-2558กองกลางจาก สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ เรื่อง รับสม้ครงาน
28 ต.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2189-2558กองกลางจาก สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศรับสมัครงาน
26 ต.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2166-2558กองกลางจาก สำนักงานบริการวิชาการ เรื่อง ขอขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ
22 ต.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2151-2558กองกลางจาก สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น ลูกจ้างโครงการ
22 ต.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2154-2558กองกลางจาก ม.ราชภัฎนครราชสีมา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับโอน
22 ต.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2152-2558กองกลางจาก สถาบันวิจัยแสงซินโครตอน (องค์การมหาชน) เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน
20 ต.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 2126-2558กองกลางจาก มหาวิทยาลัยภัฏธนบุรี เรื่อง รับสมัครงาน
20 ต.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว2134-2558กองกลางจาก สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เรื่อง รับสมัครงาน
19 ต.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 2121-2558กองกลางจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรรภูมิ เรื่อง รับสมัครงาน
16 ต.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2107-2558กองกลางจาก ม.นวมินทราธิราช เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยวิธีทั่วไป
15 ต.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2103-2558กองกลางจาก คณะสังคมศาสตร์ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดศูนย์จัดการศึกษา โครงการภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
14 ต.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2085-2558กองกลางจาก คณะสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งช่างเทคนิค
14 ต.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 2088-2558กองกลางจาก สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครงาน
14 ต.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2084-2558กองกลางจาก ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอน-ย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2558
14 ต.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 2089-2558กองกลางจาก มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง รับสมัครงาน
12 ต.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2059-2558กองกลางจาก กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานเลขาธิการ ในปี พ.ศ. 2558 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
12 ต.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2058-2558กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง ขยายเวลาการรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง ประเภทวิชาการ
12 ต.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2055-2558กองกลางจาก คณะสังคมศาสตร์ เรื่อง เผยแพร่ประกาศรับสมัครงาน จำนวน 2 อัตรา
12 ต.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2060-2558กองกลางจาก ศูนย์อาเซียนศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเจ้าหน้าที่คลังสมองศูนย์อาเซียนศึกษา
01 ต.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว1984-2558กองกลางจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง รับสมัครงาน
01 ต.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 1983-2558กองกลางจาก มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รับสมัครงาน
01 ต.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 1981-2558กองกลางจาก การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เรื่อง รับสมัครงาน
07 ม.ค. 2558ศธ.0513.10105/ว.02กองคลังประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
06 ม.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0012-2558กองกลางจาก คณะสิ่งแวดล้อม เรื่อง รับสมัครงาน
06 ม.ค. 2558ศธ0513.10118/0005สำนักประกันคุณภาพประกาศสำนักงานประกันคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
29 ม.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0182-2558กองกลางจาก ม.ราชภักสกลนคร เรื่อง รับสมัครข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
23 ม.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0141-2558กองกลางจาก คณะประมง เรื่อง รับสมัครงาน
22 ม.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0133-2558กองกลางจาก คณะสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
20 ม.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0111-2558กองกลางจาก สำนักการกีฬา เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน
20 ม.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0112-2558กองกลางจาก กองการเจ้าหน้าที่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานสังกัดสำนักงานอธิการบดี
19 ม.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0104-2558กองกลางจาก คณะสังคมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครงาน
16 ม.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0080-2558กองกลางจาก สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
16 ม.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0084-2558กองกลางจาก ม.เทคโนโลยีราชงคลกรุงเทพ เรื่อง ขอให้ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
16 ม.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0078-2558กองกลางจาก สำนักทะเบียนและประมวลผล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
14 ม.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0062-2558กองกลางจาก ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม เรื่อง รับสมัครงาน
13 ม.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0057-2558กองกลางจาก คณะประมง เรื่อง รับสมัครงาน
12 ม.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0037-2558กองกลางเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานขับรถ
05 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1572-2557กองกลางจาก คณะสิ่งแวดล้อม เรื่อง รับสมัครงาน
04 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1553-2557กองกลางจาก คณะสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งอาจารย์
04 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1555-2557กองกลางจาก คณะประมง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
24 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1710-2557กองกลางเรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
24 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1711-2557กองกลางเรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย
22 ก.ย. 2557ศธ.0513.10105/ว.3436กองคลังรับสมัครบุคคลเพื่อเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ
02 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1538-2557กองกลางจาก กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เรื่อง รับสมัครงาน
02 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1542-2557กองกลางจาก คณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณาเสนอรายชื่อฯ กรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลที่เห็นสมควรเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ
19 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1686-2557กองกลางจาก คณะสังคมศาสตร์ เรื่อง ประกาศรับสมัครงาน
18 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1679-2557กองกลางจาก สำนักทะเบียนและประมวลผล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
18 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1678-2557กองกลางจาก คณะประมง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
17 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1668-2557กองกลางจาก กองแผนงาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป้นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นดยบายและแผน
15 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1630-2557กองกลางจาก สกอ. เรื่อง รับสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร
07 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1390-2557กองกลางจาก คณะสิ่งแวดล้อม เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งอาจารย์
06 ส.ค. 2557ศธ.0513.10105/ว.2776กองคลังรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ จำนวน 2 ตำแหน่ง
29 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1524-2557กองกลางจาก คณะสิ่งแวดล้อม เรื่อง รับสมัครงาน
13 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1409-2557กองกลางจาก คณะสังคมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครงาน
01 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1349-2557กองกลางจาก กองการเจ้าหน้าที่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน จำนวน ๓ ตำแหน่ง ๕ อัตรา
01 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1348-2557กองกลางเรื่อง ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
01 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1351-2557กองกลางจาก ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อรับโอน ย้าย ข้าราชการ
09 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1190-2557กองกลางจาก สถาบันโภชนาการ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
25 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1292-2557กองกลางเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน ๑ อัตรา
23 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1274-2557กองกลางจาก คณะสังคมศาสตร์ เรื่อง ประกาศรับสมัครงาน จำนวน ๔ ตำแหน่ง ๖ อัตรา
22 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1258-2557กองกลางจาก คณะสิ่งแวดล้อม เรื่อง รับสมัครงาน
22 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1262-2557กองกลางจาก สำนักทะเบียนและประมวลผล เรื่อง รับสมัครงาน
15 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1212-2557กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ
10 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1199-2557กองกลางจาก คณะสังคมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครงาน
01 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1127-2557กองกลางจาก ม.ราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับโอน
01 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1124-2557กองกลางจาก สถาบันระหว่างประเทศฯ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สถาบันฯ
09 มิ.ย. 2557ศธ.0513.10105/ว.02117กองคลังรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
09 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0985-2557กองกลางเรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน ๕ อัตรา
04 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0961-2557กองกลางเรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
30 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1118-2557กองกลางจาก ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง รับสมัครผู้สมควรดำรงตำแห่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
23 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1070-2557กองกลางจาก คณะสังคมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครงาน
20 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1059-2557กองกลางจาก ม.ราชภัฏสกลนคร เรื่อง สำเนาประกาศรับสมัครข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
18 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1043-2557กองกลางจาก สำนักหอสมุด เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน ๕ ตำแหน่ง ๕ อัตรา
17 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1025-2557กองกลางจาก ม.สุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์
11 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0996-2557กองกลางจาก สำนักงานทรัพย์สิน เรื่อง รับสมัครงาน
10 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0992-2557กองกลางจาก สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้อำนวยการ
28 พ.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0928-2557กองกลางจาก ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
20 พ.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0876-2557กองกลางจาก สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
02 พ.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0757-2557กองกลางเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
19 พ.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0858-2557กองกลางจาก คณะสิ่งแวดล้อม เรื่อง รับสมัครบุลลคเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
04 เม.ย. 2557ศธ 0513.10102/ว 0612-2557กองกลางจาก คณะสังคมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครงาน
03 เม.ย. 2557ศธ 0513.10102/ว 0599-2557กองกลางจาก คณะสิ่งแวดล้อม เรื่อง รับสมัครงาน
29 เม.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0742-2557กองกลางเรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งอาจารย์
25 เม.ย. 2557ศธ 0513.10102/ว 0708-2557กองกลางจาก คณะสังคมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครงาน
24 เม.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0712-2557กองกลางจาก ม.ราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
24 เม.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0711-2557กองกลางจาก ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง เชิญชวนสมัครเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์
22 เม.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0677-2557กองกลางจาก ม.ราชภัฏสกลนคร เรื่อง รับสมัครข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน ๓ อัตรา
22 เม.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0675-2557กองกลางจาก ม.สุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำของมหาวิทยาลัย
21 เม.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0665-2557กองกลางจาก ม.ราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (วิชาการ)
18 เม.ย. 2557ศธ0513.10118/0306สำนักประกันคุณภาพจากสำนักงานประกันคุณภาพ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา
10 เม.ย. 2557ศธ 0513.10102/ว 0642-2557กองกลางจาก มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง รับสมัครงาน
24 มี.ค. 2557ศธ 0513.10102/ว 0549-2557กองกลางจาก กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครงาน
24 มี.ค. 2557ศธ 0513.10102/ว 0541-2557กองกลางจาก คณะสังคมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครงาน
20 มี.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว0526-2557กองกลางจาก คณะสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประกาศรับสมัครงาน (จำนวน ๔ ฉบับ)
20 มี.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว0531-2557กองกลางจาก สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เรื่อง รับสมัครรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวการและสารสนเทศ
18 มี.ค. 2557ศธ 0513.10102/ว 0510-2557กองกลางจาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง รับสมัครงาน
13 มี.ค. 2557ศธ 0513.10102/ว 0475-2557กองกลางจาก ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม เรื่อง รับสมัครงาน
13 มี.ค. 2557ศธ 0513.10102/ว 0476-2557กองกลางจาก สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เรื่อง รับสมัครงาน
12 มี.ค. 2557ศธ 0513.10102/ว 0462-2557กองกลางจาก กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เรื่อง รับสมัครงาน
25 ก.พ. 2557ศธ 0513.10102/ว 0365-2557กองกลางจาก ม.ราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือน
21 ก.พ. 2557ศธ 0513.10102/ว 0346-2557กองกลางจาก คณะสิ่งแวดล้อม เรื่อง รับสมัครงาน
21 ก.พ. 2557ศธ 0513.10102/ว 0351-2557กองกลางจาก สำนักทะเบียนและประมวลผล เรื่อง ขอขยายเวลารับสมัครงาน
17 ก.พ. 2557ศธ 0513.10102/ว 0316-2557กองกลางจาก สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาเป็นเจ้าหน้าที่
13 ก.พ. 2557ศธ 0513.10102/ว 0304-2557กองกลางจาก กองยานพาหนะ อคารและสถานที่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
12 ก.พ. 2557ศธ 0513.10102/ว 0295-2557กองกลางจาก คณะสังคมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครงาน
12 ก.พ. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว0285-2557กองกลางเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
10 ก.พ. 2557ศธ 0513.10102/ว 0257-2557กองกลางจาก คณะสิ่งแวดล้อม เรื่อง รับสมัครงาน
10 ก.พ. 2557ศธ 0513.10102/ว 0258-2557กองกลางจาก กรมวิชาการเกษตร เรื่อง รับสมัครงาน
08 ธ.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 2195-2557กองกลางจาก คณะศิลปศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์
08 ธ.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 2194-2557กองกลางจาก กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
30 ธ.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 2314-2557กองกลางจาก คณะประมง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน
03 ธ.ค. 2557ศธ 0513.10102/ว 2190-2557กองกลางจาก สถานพยาบาล เรื่อง รับสมัครงาน
19 ธ.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 2270-2557กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
18 ธ.ค. 2557ศธ 0513.10102/ว 2261-2557กองกลางจาก คณะสังคมศาสตร์ เรื่อง รับสม้ครงาน
15 ธ.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 2238-2557กองกลางจาก ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาคณบดี ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
06 พ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 2030-2557กองกลางจาก คณะสิ่งแวดล้อม เรื่อง รับสมัครงาน
28 พ.ย. 2557ศธ 0513.10102/ว2154-2557 กองกลางจาก คณะสิ่งแวดล้อม เรื่อง รับสมัครงาน
28 พ.ย. 2557ศธ0513.10118/ว.1059สำนักประกันคุณภาพประกาศสำนักงานประกันคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือก
25 พ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 2131-2557กองกลางจาก ม.นราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
21 พ.ย. 2557LT0513.10118/;.1046สำนักประกันคุณภาพประกาศสำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
20 พ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 2103-2557กองกลางจาก ม.ราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง สำเนาประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
18 พ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 2090-2557กองกลางจาก คณะสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน
14 พ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 2070-2557กองกลางจาก ม.ราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง ประเภทวิชาการ
12 พ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 2052-2557กองกลางจาก คณะสิ่งแวดล้อม เรื่อง รับสมัครงาน
12 พ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 2051-2557กองกลางจาก คณะสังคมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครงาน
11 พ.ย. 2557ศธ0513.10118/1013สำนักประกันคุณภาพประกาศสำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก กำหนด วันและเวลา สถานที่ สอบข้อเขียน และสอบปฏิบัติทางคอมพิวเตอร์
09 ต.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1808-2557กองกลางจาก คณะสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งอาจารย์
09 ต.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1809-2557กองกลางจาก สำนักทรัพย์สิน เรื่อง รับสมัครบุคคเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ๓ อัตรา
08 ต.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1787-2557กองกลางจาก สำนักประกันคุณภาพ เรื่อง รับสมัครงาน
08 ต.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1794-2557กองกลางจาก สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จำกัด เรื่อง รับสมัครงาน
07 ต.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1783-2557กองกลางจาก คณะสังคมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครงาน
06 ต.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1770-2557กองกลางจาก กรมวิชาการเกษตร เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขายเวลาการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
06 ต.ค. 2557ศธ0513.10118/0892สำนักประกันคุณภาพประกาศสำนักงานประกันคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา
30 ต.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1974-2557กองกลางจาก สวทช. เรื่อง ขอเชิญชวนเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
30 ต.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1977-2557กองกลางจาก คณะประมง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
27 ต.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1928-2557กองกลางจาก คณะสังคมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มก.
27 ต.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1929-2557กองกลางจาก คณะประมง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงนมหาวิทยาลัย
21 ต.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1910-2557กองกลางจาก ม.ราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(วิชาการ)
02 ต.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1758-2557กองกลางจาก กองแผนงาน เรื่อง รับสมัครงาน
02 ต.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1753-2557กองกลางจาก ม.ราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับโอน
16 ต.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1875-2557กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหา
14 ต.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1844-2557กองกลางจาก คณะสังคมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร์
14 ต.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1842-2557กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เรื่อง การขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดสรรเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจเพิ่มเติมในปี ๒๕๕๗
10 ต.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1820-2557กองกลางจาก คณะสังคมศาสตร์ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
09 ม.ค. 2557ศธ 0513.10102/ว 0054-2557กองกลางจาก คณะสังคมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครงาน
08 ม.ค. 2557ศธ.0513.10105/ว.0036กองคลังรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวาชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ
08 ม.ค. 2557ศธ 0513.10102/ว 0035-2557กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี
06 ม.ค. 2557ศธ 0513.10102/ว 0019-2557กองกลางจาก ม.บูรพา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
30 ม.ค. 2557ศธ 0513.10102/ว 0182-2557กองกลางจาก คณะสิ่งแวดล้อม เรื่อง รับสมัครงาน
29 ม.ค. 2557ศธ 0513.10102/ว 0174-2557กองกลางจาก สถาบันวิจัยและพัฒนาพื่นที่สูง เรื่อง ประชาสัมพันธ์ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเข้าดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
21 ม.ค. 2557ศธ 0513.10102/ว 0133-2557กองกลางจาก คณะสังคมศาสตร์ เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะสังคมศาสตร์ มก. (2 ฉบับ)
06 ก.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1646-2556กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา เรื่อง ประกาศคณะกรรมการการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา
03 ก.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1610-2556กองกลางรับสมัครงาน
26 ก.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1991556กองกลางเรือง รับสมัครบุคคลเพือคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
26 ก.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1990-2556กองกลางเรือง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งแม่บ้าน
26 ก.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1989556กองกลางเรื่อ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย
26 ก.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1992-2556กองกลางเรื่อง ขยายเวลารับสมัครเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินงบประมาณ ตำแหน่งอาจารย์
25 ก.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1974-2556กองกลางจาก โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
19 ก.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว1934-2556กองกลางจาก องค์การจัดการน้ำเสีย เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครงาน
16 ก.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1899-2556กองกลางจาก สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เรื่อง รับสมัครงาน
16 ก.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1894-2556กองกลางจาก สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน เรื่อง รับสมัครงาน
16 ก.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1893-2556กองกลางจาก คณะสิ่งแวดล้อม เรื่อง รับสมัครงาน
16 ก.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1898-2556กองกลางจาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช เรื่อง รับสมัครงาน
13 ก.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1891-2556กองกลางคณะประมง เรื่อง รับสมัครงาน
10 ก.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1867-2556กองกลางเรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
10 ก.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1866-2556กองกลางจาก ม.ราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง ขยายเวลารับโอนข้าราชการ
08 ส.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1469-2556กองกลางจากมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ประชาสัมพันธ์
07 ส.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1453-2556กองกลางจาก สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน เรื่อง รับสมัครงาน
05 ส.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1420-2556กองกลางจาก คณะสังคมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดงานเลขานุการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
29 ส.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1587-2556กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฏหมาย
29 ส.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1588-2556กองกลางจาก กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
16 ส.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1502-2556กองกลางจาก สถานพยาบาล เรื่อง รับสมัครงาน
01 ส.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1410-2556กองกลางจาก ม.ราชภัฎยะลา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาอธิการบดี ม.ราชภัฏยะลา
31 ก.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว1388-2556กองกลางจาก คณะสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและพัญชี
29 ก.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว1375-2556กองกลางเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคับเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
24 ก.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1352-2556กองกลางจาก คณะสังคมศาสตร์ เรื่อง เผยแพร่ประกาศขยายเวลารับสมัครงานและประกาศรับสมัครงาน
15 ก.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว1277-2556กองกลางเรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
06 มิ.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 0978-2556กองกลางจาก สำนักงานบริการวิชาการ เรื่อง รับสมัครงาน
28 มิ.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1156-2556กองกลางจาก คณะประมง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
26 มิ.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1133-2556กองกลางจาก คณะสังคมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครงาน
26 มิ.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1132-2556กองกลางจาก คณะสิ่งแวดล้อม เรื่อง รับสมัครงาน
26 มิ.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1131-2556กองกลางจากกองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เรื่อง รับสมัครงาน
19 มิ.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1090-2556กองกลางจาก คณะประมง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
19 มิ.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1089-2556กองกลางจาก คณะสิ่งแวดล้อม มก. เรื่อง ขยายเวลาเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร
14 มิ.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1059-2556กองกลางจากมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ประชาสัมพันธ์
13 มิ.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10103/ว1045กองกลางจาก กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
12 มิ.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว1033-2556กองกลางจาก สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย
09 พ.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว0828-2556กองกลางเรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
09 พ.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว0824-2556กองกลางจาก ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาอธิการบดี
31 พ.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 0954-2556กองกลางจาก กองยานพาหนะและสถานที่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
29 พ.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว0938-2556กองกลางจาก ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาอธิการบดี
23 พ.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว0913-2556กองกลางเรื่อง รับสมัครคัดเลืกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินงบประมาณ)
21 พ.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว0900-2556กองกลางจาก สำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ประกาศรับสมัครงาน ๒ ฉบับ
21 พ.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว0899-2556กองกลางจาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง รับสมัครคัดเลือกผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา
02 พ.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 0786-2556กองกลางจากคณะประมง เรื่อง รับสมัครงาน
17 พ.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 0873-2556กองกลางจาก คณะสิ่งแวดล้อม เรื่อง รับสมัครงาน
05 เม.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/0644-2556กองกลางจาก ม.ทักษิณ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ข่าวการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี
29 เม.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 0751-2556กองกลางจาก องค์การจัดการน้ำเสีย เรื่อง รับสมัครพนักงานองค์การจัดการน้ำเสีย
29 เม.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 0750-2556กองกลางจาก ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(สายวิชาการ)
25 เม.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 0736-2556กองกลางเรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งอาจารย์
25 เม.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว0740-2556กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเป็นเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
25 เม.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว0739-2556กองกลางจาก ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาอธิการบดี
24 เม.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 0734-2556กองกลางคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง บิดาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐศักดิ์ กายนาคา ถึงแก่กรรม
22 เม.ย. 2556ศธ 0513.10105/ว.08กองคลังรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ
17 เม.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/0667-2556กองกลางจาก กองการเจ้าหน้าที่ เรื่อง รับสมัครผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
01 เม.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 0609-2556กองกลางจาก ม.ทักษิณ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ข่าวการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี
07 มี.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว0470-2556กองกลางเรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
07 มี.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว0469-2556กองกลางเรือง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
29 มี.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว0605-2556กองกลางจาก มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ข่าวการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี
27 มี.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 0585-2556กองกลางจาก กองการเจ้าหน้าที่ เรื่อง รับสมัครงาน
21 มี.ค. 2556ป/665กองการเจ้าหน้าที่รับสมัครสอบแข่งขัน และคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๒๖ สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ (จำนวนทั้งสิ้น ๓๔ อัตรา)
20 มี.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 0549-2556กองกลางจาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมรับสมัครงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2556 (S&T Job Fair 2013)
15 มี.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว0526-2556กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง สรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
13 มี.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว0501-2556กองกลางจาก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง จอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานตำแหน่งผู้บริหาร
01 มี.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 0434-2556กองกลางจาก คณะสิ่งแวดล้อม เรื่อง รับสมัครงาน
28 ก.พ. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว0424-2556กองกลางจาก สำนักงานศาลปกครอง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองชั้นต้น
28 ก.พ. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 0407-2556กองกลางจาก คณะสังคมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครงาน
28 ก.พ. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว0418-2556กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
28 ก.พ. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 0410-2556กองกลางจาก กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เรื่อง รับสมัครงาน
22 ก.พ. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว0389-2556กองกลางจาก มหาวิทยาลัยสุโยทัยทชธรรมาธิราช เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน
19 ก.พ. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 0359-2556กองกลางจากสถานพยาบาล เรื่อง รับสมัครงาน
15 ก.พ. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว0348-2556กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
13 ก.พ. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 0329-2556กองกลางจาก ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม มก. เรื่อง รับสมัครงาน
11 ก.พ. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว0313-2556กองกลางประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เรื่อง วิธีการสรรหา
01 ก.พ. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 0254-2556กองกลางจากสถานพยายาล มก. เรื่อง ขอขยายเวลาเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
06 ธ.ค. 2556ศธ 0513.10102/ว 2459-2556กองกลางจาก ม.ราชภัฏอุดรธานี เรื่อง มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชารพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
19 ธ.ค. 2556ศธ 0513.10102/ว 4699-2556กองกลางเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป้นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานสถานที่ (2 ฉบับ)
19 ธ.ค. 2556ศธ 0513.10102/ว 4700-2556กองกลางเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป้นพนักงานราชการ
19 ธ.ค. 2556ศธ 0513.10102/ว 4696-2556กองกลางจาก สวทช. เรื่อง ขอเชิญชวนเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
17 ธ.ค. 2556ศธ 0513.10102/ว 4678-2556กองกลางจาก คณะประมง เรื่อง รับสมัครงาน
17 ธ.ค. 2556ศธ 0513.10102/ว 4677-2556กองกลางจาก คณะสังคมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครงาน
12 ธ.ค. 2556ศธ 0513.10102/ว 4645-2556กองกลางจาก คณะสังคมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครงาน
06 พ.ย. 2556ศธ 0513.10102/ว 2279-2556กองกลางจาก สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เรื่อง รับสมัครงาน
06 พ.ย. 2556ศธ 0513.10102/ว 2290-2556กองกลางจาก สกอ. เรื่อง ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา
28 พ.ย. 2556ศธ 0513.10102/ว 2431-2556กองกลางเรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป้นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งอาจารย์
27 พ.ย. 2556ศธ 0513.10102/ว 2421-2556กองกลางจากกองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เรื่อง รับสมัครงาน
27 พ.ย. 2556ศธ 0513.10102/ว 2417-2556กองกลางเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
26 พ.ย. 2556ศธ 0513.10102/ว 2414-2556กองกลางจาก สำนักวิทยาบริการ วิทยาเขตศรีราชา เรื่อง รับสมัครงาน
25 พ.ย. 2556ศธ 0513.10102/ว 2402-2556กองกลางเรื่อง รับสมัครคัดเลืิกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
22 พ.ย. 2556ศธ 0513.10102/ว 2389-2556กองกลางจากกองยานพหาหนะ ฯ เรื่อง รับสมัครงาน
20 พ.ย. 2556ศธ 0513.10102/ว 2379-2556กองกลางจาก คณะสังคมศาสตร์ เรื่อง ประกาศรับสมัครงาน
18 พ.ย. 2556ศธ 0513.10102/ว 2351-2556กองกลางจากคณะสิ่งแวดล้อม เรื่อง รับสมัครงาน
11 พ.ย. 2556ศธ 0513.10102/ว 2305-2556กองกลางจาก ม.ราชภัฏอุดรธานี เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จำนวน ๑ ตำแหน่ง
01 พ.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว2263-2556กองกลางเรื่อง ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
07 ต.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 2088-2556กองกลางจาก สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครผู้สมควรเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน
30 ต.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 2226-2556กองกลางจาก คณะสิ่งแวดล้อม เรื่อง รับสมัครงาน
30 ต.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 2227-2556กองกลางจาก สำนักประกันคุณภาพ เรื่อง รับสมัครงาน
30 ต.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 2235-2556กองกลางจาก ม.สุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง รับสมัครงาน
03 ต.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 2075-2556กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
03 ต.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 2073-2556กองกลางจาก คณะบริหารธุรกิจ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครหัวหน้างานพัสดุ
24 ต.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 2197-2556กองกลางจาก สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
02 ต.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 2024-2556กองกลางจาก สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เรื่อง ขยายเวลารับสมัครงาน
15 ต.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 2146-2556กองกลางจาก คณะสังคมศาสตร์ เรื่อง ประกาศรับสมัครงาน
14 ต.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 2127-2556กองกลางเรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการพักอาศัยในอาคารชุดพักอาศัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
14 ต.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 2126-2556กองกลางเรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
11 ต.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 2116-2556กองกลางเรื่อง ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
11 ต.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 2115-2556กองกลางเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
11 ต.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 2118-2556กองกลางจาก ม.ราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง รับโอนข้าราชการ
11 ต.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 2114-2556กองกลางเรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาเงินรายได้
09 ม.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 0051-2556กองกลางจากสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ เรื่อง รับสมัครงาน
03 ม.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 0017-2556กองกลางจาก วิทยาเขตศรีราชา เรื่อง รับสมัครงาน
03 ม.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 0014-2556กองกลางจาก คณะสังคมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครงาน
28 ม.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว0203-2556กองกลางจาก ม.นครพนม เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม
23 ม.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว0182-2556กองกลางจาก คณะสังคมศาสตร์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประกาศรับสมัครงาน
21 ม.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว0153-2556กองกลางจาก ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(สายวิชาการ)
16 ม.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 0116-2556กองกลางจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เรื่อง รับสมัครงาน
10 ม.ค. 2556..กองคลังรับสมัครบุคคลิเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ต่ำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฎิบัติการ ต่ำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับปฎิบัติการ
10 ม.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102-ว0067-2556กองกลางเรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์
07 ก.ย. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 1539-2555กองกลางจาก กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เรื่อง ประกาศรับสมัครงานพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
06 ก.ย. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 1534-2555กองกลางจากคณะสังคมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
24 ก.ย. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 1643-2555กองกลางจากคณะสังคมศาสตร์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประกาศรับสมัครงาน
11 ก.ย. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 1564-2555กองกลางจาก คณะประมง เรื่อง รับสมัครงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
09 ส.ค. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 1378-2555กองกลางจาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
08 ส.ค. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 1372-2555กองกลางจาก คณะประมง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
29 ส.ค. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 1491-2555กองกลางจาก สำนักทะเบียนและประมวลผล เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครงาน
29 ส.ค. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 1490-2555กองกลางจาก ศูนย์การศึกษานานาชาติ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ขยายเวบาเปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
24 ส.ค. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 1475-2555กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประชาสัมพันธ์ประกาศสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร
21 ส.ค. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 1446-2555กองกลางจากคณะประมง เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
16 ส.ค. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 1400-2555กองกลางจาก คณะสังคมศาสตร์ เรื่อง ประกาศรับสมัครงาน จำนวน ๕ อัตรา
09 ก.ค. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 1185-2555กองกลางจากมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ผอ.กองแผนงาน)
05 ก.ค. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 1160-2555กองกลางจากคณะสังคมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครงาน
31 ก.ค. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 1318-2555กองกลางจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ส่งสำเนาประกาศฯ เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์
30 ก.ค. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 1305-2555กองกลางจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
27 ก.ค. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 1291-2555กองกลางจากคณะสังคมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์
02 ก.ค. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 1123-2555กองกลางจาก กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
12 ก.ค. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 1214-2555กองกลางเรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจะลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะสังคมศาสตร์ มก.
27 มิ.ย. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 1107-2555กองกลางจากคณะสังคมศาสตร์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประกาศรับสมัครงาน
26 มิ.ย. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 1091-2555กองกลางจาก องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการขององค์การสวนพฤกษศาสตร์
08 พ.ค. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 0794-2555กองกลางจากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ
04 พ.ค. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 0781-2555กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศคณะกรรมการการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
29 พ.ค. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 0926-2555กองกลางจากกองยานอาคารพาหนะและสถานที่ เรื่อง รับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
10 พ.ค. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 0810-2555กองกลางเรื่อง ประกาศรับสมัครงาน (จำนวน ๒ ฉบับ)
10 พ.ค. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 0807-2555กองกลางเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร ระดับปฏิบัติการ
27 เม.ย. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 0739-2555กองกลางจาก กองแผนงาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
26 เม.ย. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 0736-2555กองกลางจากคณะสังคมศาสตร์ เรื่อง ขความอนุเคราะห์เผยแพร่ประกาศรับสมัครงาน
26 เม.ย. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 0733-2555กองกลางจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ส่งสำเนาประกาศฯ เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์
19 เม.ย. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 0684-2555กองกลางจากคณะสังคมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครงาน
18 เม.ย. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 0680-2555กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕
06 มี.ค. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 0450-2555กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศคณะกรรมการการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด
30 มี.ค. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 0619-2555กองกลางรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
29 มี.ค. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 0596-2555กองกลางจากคณะสังคมศาสตร์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประกาศรับสมัครงาน
23 มี.ค. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 0573-2555กองกลางจาก กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
21 มี.ค. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 0558-2555กองกลางจากคณะสังคมศาสตร์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประกาศรับสมัครงาน
19 มี.ค. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 0535-2555กองกลางเรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสถานที่ สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะสังคมศาสตร์
13 มี.ค. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 0496-2555กองกลางจาก องค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครบุคลากร
01 มี.ค. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 0427-2555กองกลางเรื่อง ประกาศวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตำแหน่งอาจารย์ (เงินงบประมาณ)
08 ก.พ. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 0257-2555กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน
27 ก.พ. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 0389-2555กองกลางรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
24 ก.พ. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 0383-2555กองกลางจากคณะสังคมศาสตร์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประกาศรับสมัครงาน
24 ก.พ. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 0381-2555กองกลางจากกองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
14 ก.พ. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 0317-2555กองกลางจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอน-ย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
07 ธ.ค. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 2173-2555กองกลางเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคลากรเป็นพนักงานมหาวิยาลัย
04 ธ.ค. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 2157-2555กองกลางจากคณะสังคมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ
04 ธ.ค. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 2158-2555กองกลางจาก คณะสังคมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
03 ธ.ค. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 2152-2555กองกลางจาก มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
24 ธ.ค. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว2296-2555กองกลางจาก สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
21 ธ.ค. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 2280-2555กองกลางจากคณะสังคมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครงาน
14 ธ.ค. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว2228-2555กองกลางจาก มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกาแบบบูรณาการ
14 ธ.ค. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 2225-2555กองกลางจาก สำนักงานประกันคุณภาพ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
14 ธ.ค. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว2238-2555กองกลางจาก กองการเจ้าหน้าที่ เรื่อง รับสมัครคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
13 ธ.ค. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 2208-2555กองกลางจาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันพนักงาน
12 ธ.ค. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 2192-2555กองกลางจาก สำนักงานเทคโนโลยีสานสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง ขยายเวลารับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕
06 พ.ย. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 1951-2555กองกลางจาก สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัคร รับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
05 พ.ย. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 1931-2555กองกลางจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน
05 พ.ย. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 1937-2555กองกลางจากคณะเกษตร เรื่อง มารดาของนายณรงค์ คงเพียรธรรม ถึงแก่กรรม
28 พ.ย. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 2132-2555กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศคณะกรรมการการสรรหาผู้อำนวยการวิยาลัยชุมชนสงขลา
26 พ.ย. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว2105-2555กองกลางจาก ม.ทักษิณ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
26 พ.ย. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว2106-2555กองกลางจาก ม.ทักษิณ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
22 พ.ย. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 2074-2555กองกลางจาก ม.นครพนม เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
16 พ.ย. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 2034-2555กองกลางจาก ม.ทักษิณ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
16 พ.ย. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 2035-2555กองกลางจาก ม.ทักษิณ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา
14 พ.ย. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 2009-2555กองกลางจาก คณะสังคมศาสตร์ เรื่อง ประกาศรับสมัครงาน จำนวน ๒ ฉบับ
22 ต.ค. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 1847-2555กองกลางจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครงาน
12 ต.ค. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 1764-2555กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
11 ต.ค. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 1755-2555กองกลางจาก คณะสังคมศาสตร์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประกาศรับสมัครงาน (จำนวน ๔ ฉบับ)
10 ต.ค. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 1752-2555กองกลางจาก โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
10 ต.ค. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 1751-2555กองกลางเรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
09 ม.ค. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 0044-2555กองกลางจาก คณะสังคมศาสตร์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประกาศรับสมัครงาน
05 ม.ค. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 0024-2555กองกลางจากศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
17 ม.ค. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 0113-2555กองกลางจาก สำนักงานบริการวิชาการ เรื่อง รับสมัครงาน
17 ม.ค. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 0116-2555กองกลางจากคณะประมง เรื่อง รับสมัครงาน
11 ม.ค. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 0071-2555กองกลางจากคณะสังคมศาสตร์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประกาศรับสมัครงาน
05 ก.ย. 2554ที่ ศธ 0513.10102/ว 1534-2554กองกลางจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ส่งสำเนาประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเพื่อรับโอนเป็นข้าราชการ ตำแหน่งอาจารย์
14 ก.ย. 2554ที่ ศธ 0513.10102/ว 1606-2554กองกลางจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
13 ก.ย. 2554ที่ ศธ 0513.10102/ว 1597-2554กองกลางจากคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
12 ก.ย. 2554ที่ ศธ 0513.10102/ว 1577-2554กองกลางจาก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
01 ก.ย. 2554ที่ ศธ 0513.10102/ว 1516-2554กองกลางจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน ๑ อัตรา
30 ส.ค. 2554ที่ ศธ 0513.10102/ว 1494-2554กองกลางจากมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ประชาสัมพันธ์รับสมัคร
22 ส.ค. 2554ศธ 0574/ว. 118กองการเจ้าหน้าที่รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ประจำปีงบประมาณ 2554 และ การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2554 (ครั้งที่ 6)
06 ก.ค. 2554ที่ ศธ 0513.10102/ว 1123-2554กองกลางจากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
28 ก.ค. 2554ที่ ศธ 0513.10102/ว 1287-2554กองกลางจากสำนักทะเบียนและประมวลผล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานเงินรายได้
12 ก.ค. 2554ที่ ศธ 0513.10102/ว 1175-2554กองกลางจาก สำนักงานศาลปกครอง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการจากหน่วยงานอื่น เพื่อรับโอนมารับราชการสังกัดสำนักงานศาลปกครอง ตำแหน่งพนักงานคดีปกครอง ระดับชำนาญการ
22 มิ.ย. 2554ที่ ศธ 0513.10102/ว 1019-2554กองกลางจากกองยานฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
22 มิ.ย. 2554ที่ ศธ 0513.10102/ว 1021-2554กองกลางจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ส่งสำเนาประกาศฯ เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์
20 มิ.ย. 2554ศธ 0574/ว. 0704กองการเจ้าหน้าที่ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔
20 มิ.ย. 2554ที่ ศธ 0513.10102/ว 1006-2554กองกลางเรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
25 พ.ค. 2554ที่ ศธ 0513.10102/ว 834-2554กองกลางเรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
23 พ.ค. 2554ที่ ศธ 0513.10102/ว 822-2554กองกลางจากกองการเจ้าหน้าที่ เรื่อง ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสังกัดสำนักงานอธิการบดี
11 พ.ค. 2554ที่ ศธ 0513.10102/ว 754-2554กองกลางเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
08 เม.ย. 2554ที่ ศธ 0513.10102/ว.584-2554กองกลางจากสำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แจ้งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญฯ
05 เม.ย. 2554ที่ ศธ 0513.10102/ว.570-2554กองกลางจากศูนย์วิทยบริการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดกระบี่ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ใน e-office
28 เม.ย. 2554ที่ ศธ 0513.10102/ว 6998-2554กองกลางเรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัดสำนักการกีฬา มก.
22 เม.ย. 2554ที่ ศธ 0513.10102/ว 669-2554กองกลางเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
21 เม.ย. 2554ที่ ศธ 0513.10102/ว 656-2554กองกลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน
18 เม.ย. 2554ที่ ศธ 0513.10102/ว 642-2554กองกลางจากฝ่ายบริหาร วิทยาเขตศรีราชา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประกาศรับสมัครงาน
18 เม.ย. 2554ศธ ๐๕๒๖.๐๑/ว.๔๗๙กองการเจ้าหน้าที่รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดคณะสถิติประยุกต์
22 มี.ค. 2554ที่ ศธ 0513.10102/ว.499-2554กองกลางจาก กรมทรัยากรน้ำ เรื่อง รับสมัครงาน
22 มี.ค. 2554ที่ ศธ 0513.10102/ว.507-2554กองกลางจาก มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง รับสมัครผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
24 ก.พ. 2554ที่ ศธ 0513.10102/ว.341-2554กองกลางจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอน-ย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มาดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ครั้งที่ 1/2554
02 ก.พ. 2554ที่ ศธ 0513.10102/ว.213-2554กองกลางจาก สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
15 ก.พ. 2554ที่ ศธ 0513.10102/ว.284-2554กองกลางจากศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ส่งประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
15 ก.พ. 2554ที่ ศธ 0513.10102/ว.279-2554กองกลางจาก กรมทรัพยากรน้ำ เรื่อง รับสมัครงานตำแหน่งต่าง ๆ ของ MRCS ๓ ตำแหน่ง
15 ก.พ. 2554ที่ ศธ 0513.10102/ว.287-2554กองกลางจากสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
21 ธ.ค. 2554ที่ ศธ 0513.10102/ว 2006-2554กองกลางจากคณะสังคมศาสตร์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประกาศรับสมัครงาน
20 ธ.ค. 2554ที่ ศธ 0513.10102/ว 1993-2554กองกลางจากคณะประมง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน
13 ธ.ค. 2554ที่ ศธ 0513.10102/ว 1930-2554กองกลางจากศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
13 ธ.ค. 2554ที่ ศธ 0513.10102/ว 1932-2554กองกลางจากกองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
07 ต.ค. 2554ที่ ศธ 0513.10102/ว 1762-2554กองกลางจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครงาน
07 ต.ค. 2554ที่ ศธ 0513.10102/ว 1761-2554กองกลางจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง รับสมัครงาน
04 ต.ค. 2554ศธ 0513.10102/ว 1734-2554กองกลางจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือน
20 ต.ค. 2554ที่ ศธ 0513.10102/ว 1848-2554กองกลางจาก ม.ราชภัฏนครราชสีมา เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับโอน
17 ต.ค. 2554ที่ ศธ 0513.10102/ว 1816-2554กองกลางจาก กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้
12 ต.ค. 2554ที่ ศธ 0513.10102/ว 1799-2554กองกลางจาก องค์การคลังสินค้า เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า
10 ต.ค. 2554ที่ ศธ 0513.10102/ว 1778-2554กองกลางประกาศกองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
07 ม.ค. 2554ที่ ศธ 0513.10102/ว.38-2554กองกลางจาก มหาวิทยาลียแม่ฟ้าหลวง เรื่อง การรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
31 ม.ค. 2554ที่ ศธ 0513.10102/ว.199-2554กองกลางจากสถาบันการบินพลเรือน แจ้งรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงาน
27 ม.ค. 2554ที่ ศธ 0513.10102/ว 175-2554กองกลางจาก กรมทรัพยากรน้ำ เรื่อง รับสมัครงานตำแหน่งต่าง ๆ ของ MRCS 4 ตำแหน่ง
19 ม.ค. 2554ที่ ศธ 0513.10102/ว.117-2554กองกลางจากกรมทรัพยากรน้ำ เรื่อง รับสมัครตำแหน่งงาน Roadmap Preparation Project Coordinator
09 ก.ย. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.1751-2553กองกลางจากคณะเกษตร เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครงาน
09 ก.ย. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.1747-2553กองกลางจาก คณะประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
08 ก.ย. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.1732-2553กองกลางจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง รับสมัครงาน
30 ก.ย. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.1875-2553กองกลางจากคณะประมง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน
03 ก.ย. 2553ป/572กองการเจ้าหน้าที่รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว โดยใช้เงินรายได้ (ตำแหน่งบุคลากร จำนวน 1 อัตรา)
24 ก.ย. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.1846-2553กองกลางจาก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้บริหารของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
23 ก.ย. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.1839-2553กองกลางจากกนมทรัพยากรน้ำ เรื่อง รับสมัครงานตำแหน่งต่างๆ ของ MRCS
23 ก.ย. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.1842-2553กองกลางจากองค์การบริหารพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เรื่อง รับสมัครบุคคล
21 ก.ย. 2553ที่ ศธ 0513.10102-ว 1826-2552กองกลางจาก มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง รับสมัครบุคคลดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
16 ก.ย. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.1785-2553กองกลางจากสำนักงานเลขานุการ คณะประมง เรื่อง รับสมัครงาน
15 ก.ย. 2553ป/573กองการเจ้าหน้าที่รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว โดยใช้เงินรายได้ (ตำแหน่งบุคลากร จำนวน 1 อัตรา)
09 ส.ค. 2553ที่ ศธ 0513.10102-ว 1562-2552กองกลางจาก สำนักการกีฬา เรื่อง ประกาศรับสมัครงาน
06 ส.ค. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.1545-2553กองกลางรับสมัครสอบแข่งขันบรรจุเข้าเป็นพนักงานสถาบันบัณฑิตบริหารศาสตร์
06 ส.ค. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.1549-2553กองกลางจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับโอน
31 ส.ค. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.1693-2553กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร
03 ส.ค. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.1513-2553กองกลางจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แจ้งประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
03 ส.ค. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.1506-2553กองกลางจาก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง ประกาศรับสม้ครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
27 ส.ค. 2553ที่ ศธ 0513.10102-ว 1685-2552กองกลางจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครงาน
26 ส.ค. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.1662-2553กองกลางจากกรมทรัพยากรน้ำ เรื่อง รับสมัครงานตำแหน่งต่าง ๆ ของ MRCS
25 ส.ค. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.1644-2553กองกลางจากสำนักทะเบียนและประมวลผล เรื่อง ประกาศรับสมัครงาน
20 ส.ค. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.1618-2553กองกลางมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง รับสมัครบุคคลดรงตำแนห่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
07 ก.ค. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.1345-2553กองกลางจาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งหรือรับโอนให้ดำรงตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 3-6
07 ก.ค. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.1347-2553กองกลางจาก กรมทรัพยากรน้ำ เรื่อง รับสมัครงานตำแหน่ง Programme Office-MRC Procedures and Policies
05 ก.ค. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.1336-2553กองกลางจากมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือน
30 ก.ค. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.1495-2553กองกลางกรมทรัพยากรน้ำ เรื่องรับสมัครงาน
28 ก.ค. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.1472-2553กองกลางจากสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสรรหาและแต่ตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
22 ก.ค. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.1464-2553กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง รับสมัคงาน
16 ก.ค. 2553ที่ ศธ 0513.10102-ว 1426-2552กองกลางจาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล
15 ก.ค. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.1406-2553กองกลางจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ส่งสำเนาประกาศฯ เรื่อง รับสมัรครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ
14 ก.ค. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.1396-2553กองกลางจากมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยลงกรณ์ เรื่องรับโอนข้าราชการ
12 ก.ค. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.1379-2553กองกลางจากมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
12 ก.ค. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.1371-2553กองกลางจากคณะประมง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน
12 ก.ค. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.1378-2553กองกลางจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
09 มิ.ย. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.1118-2553กองกลางเรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
09 มิ.ย. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.1124-2553กองกลางจากโรงพยาบาลน่าน เรื่อง รับสมัครงาน
09 มิ.ย. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.1125-2553กองกลางจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง รับสมัครงาน
09 มิ.ย. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.1108-2553กองกลางจากคณะประมง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน
08 มิ.ย. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.1097-2553กองกลางจากสถาบันวิจัยแสงชินโครตรอน (องค์การมหาชน) เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน
08 มิ.ย. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.1099-2553กองกลางจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2553 (ฉบับที่ 2)
08 มิ.ย. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.1095-2553กองกลางจากมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครสรรหาคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
04 มิ.ย. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.1072-2553กองกลางจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เรื่อง รับสมัครงาน
04 มิ.ย. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.1073-2553กองกลางจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครงาน
04 มิ.ย. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.1071-2553กองกลางจากสำนักการกีฬา เรื่อง รับสมัครงาน
04 มิ.ย. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.1067-2553กองกลางจากมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี เรื่อง รับสมัครงาน
30 มิ.ย. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.1299-2553กองกลางจากกองธุรการ กำแพงแสน เรื่อง รับสมัครผู้อำนวยการสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ
03 มิ.ย. 2553ที่ ศธ 0513.10102-ว 1061-2552กองกลางจาก คณะประมง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน
03 มิ.ย. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.1063-2553กองกลางจากโรงแรมมณเฑียร เรื่อง รัสมัครงาน
23 มิ.ย. 2553ที่ ศธ 0513.10102-ว 1263-2552กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงาน
23 มิ.ย. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.1239-2553กองกลางจากสำนักงานเลขานุการ คณะประมง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน
23 มิ.ย. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.1241-2553กองกลางจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประกาศฯ เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ)
23 มิ.ย. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.1238-2553กองกลางจากสำนักการกีฬา เรื่อง การประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งคนงาน
23 มิ.ย. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.1247-2553กองกลางจากกรมทรัพยากรน้ำ เรื่องรับสมัครตำแหน่งงาน Chief Executive Officer
21 มิ.ย. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.1217-2553กองกลางจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง รับโอน/ย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
02 มิ.ย. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.1054-2553กองกลางจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขคพื้นที่พิษณุโลก เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน
18 มิ.ย. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.1203-2553กองกลางจาก สำนักงานศาลปกครอง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการจากหน่วยงานอื่น เพื่อรับโอนมารับราชการสังกัดสำนักงานศาลปกครอง
11 มิ.ย. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.1152-2553กองกลางจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
11 มิ.ย. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.1153-2553กองกลางจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
11 มิ.ย. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.1151-2553กองกลางจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันท์
10 มิ.ย. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.1139-2553กองกลางจากกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ
10 มิ.ย. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.1129-2553กองกลางจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง รับสมัครงาน
01 มิ.ย. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.1039-2553กองกลางจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช แจ้งประกาศเรื่อง ขยายเวลารับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
01 มิ.ย. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.1041-2553กองกลางจากมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
01 มิ.ย. 2553ที่ ศธ 0513.10102-ว 1050-2552กองกลางจาก กรมทรัพยากรน้ำ เรื่อง รับสมัครงานตำแหน่ง Programme Officer - Donor Coordination
01 มิ.ย. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.1040-2553กองกลางจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน
07 พ.ค. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.901-2553กองกลางจากกองแผนงาน เรื่องรับสมัครงาน
31 พ.ค. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.1032-2553กองกลางจากวิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์
31 พ.ค. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.1033-2553กองกลางจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
31 พ.ค. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.1020-2553กองกลางจากสำนักการคลัง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ
31 พ.ค. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.1015-2553กองกลางจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง รับสมัครงาน
26 พ.ค. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.997-2553กองกลางจากสำนักงาน ป.ป.ช. ส่งสำเนาประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขัน
26 พ.ค. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.998-2553กองกลางจากกรมควบคุมโรค แจ้งประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดเป็นพนักงานราชการทั่วไป
26 พ.ค. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.996-2553กองกลางจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
26 พ.ค. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.995-2553กองกลางจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัคร
24 พ.ค. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.939-2553กองกลางจากมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี เรื่อง รับสมัครงาน
24 พ.ค. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.946-2553กองกลางจากวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 อัตรา
24 พ.ค. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.941-2553กองกลางจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่องรับสมัครงาน
14 พ.ค. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.935-2553กองกลางจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เรื่อง รับสมัครรองผู้อำนวยการโรงเรีนมหิดลวิทยานุสรณ์
14 พ.ค. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.925-2553กองกลางขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
09 เม.ย. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.751-2553กองกลางจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ส่งสำเนาประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งหรือรับโอนข้าราชการ และสำเนาประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานสถาบัน
09 เม.ย. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.752-2553กองกลางจากบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกปฏิบัติหน้าที่ Chief Financial Office (CFO) บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
08 เม.ย. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.736-2553กองกลางจาก กองแผนงาน เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราววิธีการคัดเลือก
23 เม.ย. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.831-2553กองกลางจากคณะประมง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน
23 เม.ย. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.825-553กองกลางจาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง รับสมัครคัเลือกเพื่อแต่งตั้งหรือรับโอนข้าราชการ
21 เม.ย. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.797-2553กองกลางจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป้นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
21 เม.ย. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.805-2553กองกลางจากสำนักการกีฬา เรื่อง การประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
12 เม.ย. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.768-2553กองกลางจาก ม.ราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับโอน
12 เม.ย. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.760-2553กองกลางจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ส่งประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
12 เม.ย. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.759-2553กองกลางจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสันมพันธ์การรับสมัคร
08 มี.ค. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.503-2553กองกลางจาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ
05 มี.ค. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.491-2553กองกลางจาก กรมทรัพยากรน้ำ เรื่อง รับสมัครงานตำแหน่ง Librarian ของ MECS
04 มี.ค. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.479-2553กองกลางจาก วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจรรบุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
04 มี.ค. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.478-2553กองกลางจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ(คพช)
31 มี.ค. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.716-2553กองกลางจากกองแผนงาน เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราววิธีการคัดเลือก
31 มี.ค. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.717-2553กองกลางจากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ แจ้งประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเซียอาคเนย์ ประจำปี 2553
30 มี.ค. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.712-2553กองกลางจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร สอบคัดเลือก
03 มี.ค. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.472-2553กองกลางจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสันพันธ์
24 มี.ค. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.67653กองกลางจาก สำนักงานศาลปกครอง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองชั้นต้น
24 มี.ค. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.67753กองกลางจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
22 มี.ค. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.642-2553กองกลางจาก ม.ราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง รับสมัครงาน
02 มี.ค. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.469-2553กองกลางจาก มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
18 มี.ค. 2553ศธ 0517.04/438กองการเจ้าหน้าที่ขอความอนุเคราะห์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
17 มี.ค. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.621-2553กองกลางจากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ
12 มี.ค. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.583-2553กองกลางเรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครงาน จำนวน 3 ตำแหน่ง
11 มี.ค. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.571-2553กองกลางจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครผู้อำนวยการ International Foundation for Science (IFS)
10 มี.ค. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.557-2553กองกลางจากมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา เรื่อง ประชาสัมพันธ์รับสมัครอาจารย์
08 ก.พ. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.295-553กองกลางจาก กรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศรับสมัครงานในตำแหน่งหัวหน้าคณะทำงาน
05 ก.พ. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.287-553กองกลางจากโรงพยาบาลจิตเวสสงขลาราชนครินทร์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินบำรุง
04 ก.พ. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.274-2553กองกลางจากคณะประมง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน
03 ก.พ. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.257-553กองกลางจาก สำนักกีฬา มก. เรื่อง รับสมัครงาน
26 ก.พ. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.453-2553กองกลางจาก มหาวิทยาลัยเทคโนสุรนารี เรื่อง รับสมัครงาน
26 ก.พ. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.444-2553กองกลางจากสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในตำแหน่งรองเลขาธิการฯ
26 ก.พ. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.447-2553กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี เรื่อง รับสมัครงาน
26 ก.พ. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.457-2553กองกลางจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง รับสมัครงาน
26 ก.พ. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.452-2553กองกลางจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง รับสมัครงาน
24 ก.พ. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.413-2553กองกลางจากกองการเจ้าหน้าที่ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสังกัดสำนักงานอธิการบดี
23 ก.พ. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.409-2553กองกลางจากสำนักการกีฬา เรื่อง การประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
22 ก.พ. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.402-2553กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี เรื่อง รับสมัครงาน
19 ก.พ. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.380-2553กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
17 ก.พ. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.365-2553กองกลางจากคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
17 ก.พ. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.366-2553กองกลางจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ส่งสำเนาประกาศฯ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
17 ก.พ. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.370-2553กองกลางจากคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตำแหน่งอาจารย์
15 ก.พ. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.348-2553กองกลางจาก สำนักงานศาลปกครอง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด
12 ก.พ. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.340-2553กองกลางจาก คณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้
08 ธ.ค. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.2337-2553กองกลางจากคณะประมง เรื่อง รับสมัครงาน
24 ธ.ค. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.2449-2553กองกลางจากคณะประมง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน
22 ธ.ค. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.2426-2553กองกลางจากคณะประมง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน
21 ธ.ค. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว 2415-2553กองกลางจาก กรมทรัพยากรน้ำ เรื่อง รับสมัครงานตำแหน่ง IT Systems Management Officer
20 ธ.ค. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.2391-2553กองกลางจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
01 ธ.ค. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.2301-2553กองกลางจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ซีมีโอ เพื่อการอุดมศึกษาและพัฒนา
08 พ.ย. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.2137-2553กองกลางจากสถาบันวิจัยแสงชินโครตรอน (องค์การมหาชน) เรื่อง โปรดพิจารณาเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงชินโครตรอน (องค์การมหาชน) และประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
04 พ.ย. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.2124-2553กองกลางจากวิทยาเขตศรีราชา เรื่อง รับสมัครงาน
04 พ.ย. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.2126-2553กองกลางจากมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง รับสมัครตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทน
29 พ.ย. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.2282-2553กองกลางจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง รับสมัครพนักงาน
25 พ.ย. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.2260-2553กองกลางจากกรมทรัพยากรน้ำ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง MRCS 2 ตำแหน่ง
24 พ.ย. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว 2250-2553กองกลางจาก กรมทรัพยากรน้ำ เรื่อง รับสมัครงานตำแหน่งต่งๆ ของ MRCS 7 ตำแหน่ง
06 ต.ค. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.1928-2553กองกลางจากสำนักกีฬา มก. เรื่อง รับสมัครงาน
05 ต.ค. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.1923-2553กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครสานวิชาการ ครั้งที่ 2/2553
26 ต.ค. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.2068-2553กองกลางจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) แจ้งประกาศฯ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
20 ต.ค. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.2031-2553กองกลางจากสำนักการกีฬา เรื่อง รับสมัครงาน
18 ต.ค. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.2011-2553กองกลางจากกรมทรัพยากรน้ำ เรื่อง รับสมัครตำแหน่ง BDP Programme Coordinator
18 ต.ค. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.2010-2553กองกลางจากกรมทรัพยากรน้ำ เรื่อง รับสมัครตำแหน่งงาน MRCS
08 ม.ค. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.45-2553กองกลางจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
06 ม.ค. 2553ศธ 0517.04/2159กองการเจ้าหน้าที่ขอความอนุเคราะห์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
05 ม.ค. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.23-2553กองกลางจากคณะศึกษาศาสตร์ แจ้งประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
05 ม.ค. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.24-2553กองกลางจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศการรับสมัคร IRDR Executive Director
05 ม.ค. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.6-2553กองกลางจากกรมทรัพยากรน้ำ เรื่อง รับสมัครงานตำแหน่ง Senior Environmental Specialist และ HR Office
05 ม.ค. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.18-2553กองกลางจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ตำแหน่ง Director, Division of Water Sciences, Secretary of the International Hydrological Programme and Deputy Assistant Director-General of Natural Sciences (D-2)
05 ม.ค. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.8-2553กองกลางจากสถาบันการบินพลเรือน แจ้งประกาศฯ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
05 ม.ค. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.13-2553กองกลางจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบบรรจุเข้าเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสอนและวิจัย ตำแหน่งอาจารย์
05 ม.ค. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.15-2553กองกลางจากสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครผู้สมควรเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินแทนตำแหน่งที่ว่าง
29 ม.ค. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.234-553กองกลางจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง รับสมัครงาน
29 ม.ค. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.235-553กองกลางจาก บริษัท จี เอ็ม เมดไลน์ จำกัด เรื่อง รับสมัครงาน
29 ม.ค. 2553ศธ 0516.15/ว.78กองการเจ้าหน้าที่ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์
29 ม.ค. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.226-553กองกลางจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครงาน
27 ม.ค. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.218-553กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ เรื่องรับสมัครงาน
27 ม.ค. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.209-553กองกลางจากสำนักงานเลขาวุฒิสภา เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน
26 ม.ค. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.197-553กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง รับสมัครตำแหน่งว่างขององค์การอาหารและยาเกษตรแห่งสหประชาชาติ
26 ม.ค. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.199-553กองกลางจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
26 ม.ค. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.194-553กองกลางจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
18 ม.ค. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.129-553กองกลางจาก คณะประมง เรื่อง รับสมัครงาน
15 ม.ค. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.86-2553กองกลางจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งเรื่อง รับสมัครงาน
15 ม.ค. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.88-2553กองกลางจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี แจ้งเรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
15 ม.ค. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.87-2553กองกลางจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งตำแหน่งว่างขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ จำนวน 7 ตำแหน่ง
15 ม.ค. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.101-2553กองกลางจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน
11 ม.ค. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.62-2553กองกลางจากมหาวิทยาลัยศิลปากร แจ้ง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 12 ตำแหน่ง
07 ก.ย. 2552ที่ ศธ 0513.10102-ว 1336-2552กองกลางจาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สมศ.
24 ก.ย. 2552ศธ 0513.10102/ว.1466-2552กองกลางจากสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคคลตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
23 ก.ย. 2552ศธ 0513.10102/ว.1452-2552กองกลางจาก สำนักการกีฬา เรื่อง การประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
18 ก.ย. 2552ศธ 0513.10102/ว.1427-2552กองกลางจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ส่งสำเนาประกาศฯ เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
18 ก.ย. 2552ศธ 0513.10102/ว.1439-2552กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศแจ้งตำแหน่งว่างขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ จำนวน 3 ตำแหน่ง
11 ก.ย. 2552ศธ 0513.10102/ว.1378-2552กองกลางจากสำนักการกีฬา เรื่อง การประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
01 ก.ย. 2552ที่ ศธ 0513.10102-ว 1303-2552กองกลางจาก สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ เรื่อง ประกาศแจ้งตำแหน่งว่างขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ 5 ตำแหน่ง
01 ก.ย. 2552ที่ ศธ 0513.10102-ว 1304-2552กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง การรับสมัครผู้อำนวยการโรงเรรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
01 ก.ย. 2552ที่ ศธ 0513.10102-ว 1307-2552กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
06 ส.ค. 2552ศธ 0513.10102/ว.1125-2552กองกลางจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับโอน
06 ส.ค. 2552ศธ 0513.10102/ว.1126-2552กองกลางจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ส่งสำเนาประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
04 ส.ค. 2552ที่ ศธ 0513.10102-ว 1104-2552กองกลางจาก กรมทรัพยากรน้ำ เรื่อง รับสมัครงานตำแหน่งต่างๆ ของ MRCs
03 ส.ค. 2552ศธ 0513.10102/ว.1099-2552กองกลางจากคณะประมง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน
27 ส.ค. 2552ศธ 0513.10102/ว.1265-2552กองกลางจาก กรมทรัพยากรน้ำ เรื่อง รับสมัครงานตำแหน่ง Senior Aquatic Ecology Specialist
21 ส.ค. 2552ศธ 6393(2)1.1/ว 338กองการเจ้าหน้าที่รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
19 ส.ค. 2552ศธ 0513.10102/ว.1218-2552กองกลางจาก สำนักการกีฬา เรื่อง การประชาสัมพันธ์ประกาศรัยสมัครงาน ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
19 ส.ค. 2552ศธ 0513.10102/ว.1222-2552กองกลางจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
19 ส.ค. 2552ศธ 0513.10102/ว.1223-2552กองกลางจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
17 ส.ค. 2552ที่ ศธ 0513.10102-ว 1196-2552กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
17 ส.ค. 2552ที่ ศธ 0513.10102-ว 1200-2552กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับโอนมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
17 ส.ค. 2552ที่ ศธ 0513.10102-ว 1197-2552กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา และผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล
17 ส.ค. 2552ที่ ศธ 0513.10102-ว 1201-2552กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แจ้งตำแหน่งว่างขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ
14 ส.ค. 2552ศธ 0513.10102/ว.1174-2552กองกลางจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครผู้บริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
13 ส.ค. 2552ศธ 0513.10102/ว.1168-2552กองกลางจากศูนย์วิทยบริการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ.กระบี่ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ใน e-office (รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว)
11 ส.ค. 2552ศธ 0513.10102/ว.1162-2552กองกลางจาก มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง รับสมัครคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
10 ส.ค. 2552ที่ ศธ 0513.10102-ว 1150-2552กองกลางจาก ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง เพื่อโปรดทราบ และให้ความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
09 ก.ค. 2552ศธ 0513.10102/ว.956-2552กองกลางจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ส่งสำเนาประกาศฯ เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายสอน จำนวน 2 อัตรา
09 ก.ค. 2552ศธ 0513.10102/ว.952-2552กองกลางจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งประกาศรับสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา, ปัตตานี, และยโสธร
30 ก.ค. 2552ศธ 0513.10102/ว.1087-2552กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายสอน จำนวน 1 อัตรา
03 ก.ค. 2552ศธ 0513.10102/ว.951-2552กองกลางจากสำนักการกีฬา เรื่อง การประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
03 ก.ค. 2552ศธ 6393(2)/ว.286กองการเจ้าหน้าที่รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งอาจารย์
29 ก.ค. 2552ศธ 0513.10102/ว.1083-2552กองกลางจากคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สำนักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์
24 ก.ค. 2552ศธ 0513.10102/ว.1054-2552กองกลางจาก กรมทรัพยากรน้ำ เรื่อง รับสมัครงานตำแหน่งต่างๆ ของ MRCS
24 ก.ค. 2552ศธ 0513.10102/ว.1052-2552กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศแจ้งตำแหน่งว่างขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ จำนวน 5 ตำแหน่ง
24 ก.ค. 2552ศธ 0513.10102/ว.1069-2552กองกลางจากสำนักการกีฬา มก. เรื่อง การประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
20 ก.ค. 2552ศธ 0513.10102/ว.1025-2552กองกลางประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ
20 ก.ค. 2552ศธ 0513.10102/ว.1020-2552กองกลางจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ส่งสำเนาประกาศฯ เรื่อง เพิ่มรายละเอียดการรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายสอน จำนวน 2 อัตรา
01 ก.ค. 2552ศธ 0513.10102/ว.927-2552กองกลางจากสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการประสานงานกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติและการเกษตรต่างประเทศ แจ้งประกาศรับสมัครบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายปฏิบัติการ
09 มิ.ย. 2552ศธ 0513.10102/ว.812-2552กองกลางจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกาศแจ้งตำแหน่งว่างขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ จำนวน 8 ตำแหน่ง
05 มิ.ย. 2552ป/519กองการเจ้าหน้าที่รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว โดยใช้เงินรายได้ (จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งบุคลากร สังกัดกองการเจ้าหน้าที่)
04 มิ.ย. 2552ศธ 0513.10102/ว.779-2552กองกลางจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ส่งสำเนาประกาศฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
03 มิ.ย. 2552ศธ 0513.10102/ว.777-2552กองกลางจากกรมทรัพยากรน้ำ เรื่อง รับสมัครงานตำแหน่ง ICB Programme Coordinator
26 มิ.ย. 2552ศธ 0513.10102/ว.913-2552กองกลางจากสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการบริหารสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
25 มิ.ย. 2552ศธ 0513.10102/ว.899-2552กองกลางจากองค์การคลังสินค้า เรื่อง ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า
24 มิ.ย. 2552ศธ 0513.10102/ว.897-2552กองกลางจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ส่งสำเนาประกาศฯ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
19 มิ.ย. 2552ศธ 0513.10102/ว.872-2552กองกลางจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งตำแหน่งว่างขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ จำนวน 7 ตำแหน่ง
19 มิ.ย. 2552ศธ 0513.10102/ว.869-2552กองกลางจากสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการประสานงานกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ แจ้งตำแหน่งว่างของ FAO
19 มิ.ย. 2552ศธ 0513.10102/ว.866-2552กองกลางจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ส่งประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร เรื่อง การรับสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร สังกัดสำนักงานบริหารงานวิทยาลัยชุมชน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
18 มิ.ย. 2552ป/528กองการเจ้าหน้าที่ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว โดยใช้เงินรายได้ (ตำแหน่งบุคลากร 2 อัตรา)
16 มิ.ย. 2552ป/527กองการเจ้าหน้าที่รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก (ตำแหน่งบุคลากร จำนวน 2 อัตรา)
25 พ.ค. 2552ศธ 0513.10102/ว.716-2552กองกลางจากกระทรวงการต่างประเทศ ส่งประกาศฯ เรื่อง รับสมัครบุคลากรเพื่อดำเนินการลงทะเบียนและจัดระบบฐานข้อมูลสืบค้นสำหรับสื่อมวลชนที่ร่วมทำข่าวการประชุมสุดยอดอาเซียนและการประชุมที่เกี่ยวข้องในช่วงที่ไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน
19 พ.ค. 2552ศธ 0513.10102/ว.692-2552กองกลางจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ส่งสำเนาประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา
18 พ.ค. 2552ศธ 6393(2)/ว. 207กองการเจ้าหน้าที่ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็น พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งอาจารย์
09 เม.ย. 2552ที่ ศธ 0513.10102-ว 517-2552กองกลางจาก สำนักงานตรวจสอบภายใน เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
08 เม.ย. 2552ที่ ศธ 0513.10102-ว 507-2552กองกลางจาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หรือรับโอนข้าราชการ
30 เม.ย. 2552ที่ ศธ 0513.10102-ว 616-2552กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศแจ้งตำแหน่งว่างขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ
24 เม.ย. 2552ศธ 0513.10102/ว.567-2552กองกลางจากสำนักงานบริการวิชาการ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
02 เม.ย. 2552ศธ 0513.10102/ว.486-2552กองกลางจาก คณะประมง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน
05 มี.ค. 2552ศธ 0513.10102/ว.348-2552กองกลางจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับโอน
30 มี.ค. 2552ศธ 6393(2)/ว 156กองการเจ้าหน้าที่ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์
03 มี.ค. 2552ศธ 0513.10102/ว.3332552กองกลางจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งประกาศแจ้งตำแหน่งว่างขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ จำนวน 5 ตำแหน่ง
03 มี.ค. 2552ศธ 0513.10102/ว.334-2552กองกลางจากบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
27 มี.ค. 2552ศธ 0513.10102/ว.46252กองกลางจาก ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย เรื่อง ขอควมอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
26 มี.ค. 2552ศธ 0513.10102/ว.448-2552กองกลางจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สมศ.
24 มี.ค. 2552ศธ 0522.01/ว.1237กองการเจ้าหน้าที่รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา)
20 มี.ค. 2552ที่ ศธ 0513.10102-ว 424-2552กองกลางจาก กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง การคัดเลือกบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานเลขาธิการองค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเซียแปซิฟิก
02 มี.ค. 2552ศธ 0513.10102/ว.330-2552กองกลางจาก การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
17 มี.ค. 2552ศธ 0516.37/ 0611กองการเจ้าหน้าที่ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างชั่วคราว (งบรายได้หน่วยงาน)
11 มี.ค. 2552ศธ 0513.10102/ว.385-2552กองกลางจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกาศแจ้งตำแหน่งว่างขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ จำนวน 7 ตำแหน่ง
11 มี.ค. 2552ศธ 0513.10102/ว.388-2552กองกลางจากศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
11 มี.ค. 2552ศธ 0513.10102/ว.390-2552กองกลางจากสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองชั้นต้น
04 ก.พ. 2552ศธ 0513.10102/ว.166-2552กองกลางจากสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย แจ้งการรับโอนข้าราชการมาสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
20 ก.พ. 2552ศธ 0580.052/0162กองการเจ้าหน้าที่ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
02 ก.พ. 2552--กองคลังรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
02 ก.พ. 2552ศธ 0517.04/75กองการเจ้าหน้าที่ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศการขยายเวลารับสมัครงาน (ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา)
12 ก.พ. 2552ศธ 0513.10102/ว.215-2552กองกลางจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ส่งสำเนาประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา
10 ก.พ. 2552ศธ 0513.10102/ว.203-2552กองกลางจาก กรมทรัพยากรน้ำ เรื่อง รับสมัครบุคลากรตำแหน่ง Chief of ICCS
09 ธ.ค. 2552ที่ ศธ 0513.10102/ว.1937-2552กองกลางจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครตำแหน่งอาจารย์
09 ธ.ค. 2552ที่ ศธ 0513.10102/ว.1943-2552กองกลางจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร แจ้งเรื่อง กำหนดการในการดำเนินการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และประกาศ เรื่อง การรับสมัครหรือรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อสรรหาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
28 ธ.ค. 2552ที่ ศธ 0513.10102/ว.2044-2552กองกลางจาก ม.มหิดล เรื่อง ม.มหิดลรับสมัครผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการความเสียง
25 ธ.ค. 2552ที่ ศธ 0513.10102/ว.2033-2552กองกลางจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ส่งประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
24 ธ.ค. 2552ที่ ศธ 0513.10102/ว.2026-2552กองกลางจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
18 ธ.ค. 2552ที่ ศธ 0513.10102/ว.1994-2552กองกลางจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
17 ธ.ค. 2552ที่ ศธ 0513.10102/ว.1973-2552กองกลางจากกรมยุทธศึกษาทหารบก แจ้งข่าวสารการรับสมัครสอบคัดเลือก บุคคลพลเรือนทหารกองหนุน ประเภทบุคคลชายและหญิง เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร เหล่าต่าง ๆ ประจำปี 2553
17 ธ.ค. 2552ที่ ศธ 0513.10102-ว 1976-2552กองกลางจาก มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ขอเชิญผู้สนใจสมัครดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
17 ธ.ค. 2552ที่ ศธ 0513.10102/ว.1961-2552กองกลางจากมหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกอง ในสำนักงานอธิการบดี
17 ธ.ค. 2552ที่ ศธ 0513.10102/ว.1958-2552กองกลางจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกาศแจ้งตำแหน่งว่างองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ จำนวน 7 ตำแหน่ง
17 ธ.ค. 2552ที่ ศธ 0513.10102/ว.1959-2552กองกลางจากมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสร์
17 ธ.ค. 2552ที่ ศธ 0513.10102-ว 1974-2552กองกลางจาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งประธานและกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
09 พ.ย. 2552ที่ ศธ 0513.10102/ว.1751-2552กองกลางจากสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
06 พ.ย. 2552ที่ ศธ 0513.10102/ว.1734-2552กองกลางจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกาศแจ้งตำแหน่งว่างขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ จำนวน 3 ตำแหน่ง
04 พ.ย. 2552ที่ ศธ 0513.10102/ว.1726-2552กองกลางจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ส่งสำเนาประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 ตำแหน่ง
04 พ.ย. 2552ที่ ศธ 0513.10102-ว 1718-2552กองกลางจาก มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานบริการเทีโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
04 พ.ย. 2552ที่ ศธ 0513.10102/ว.1728-2552กองกลางจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
04 พ.ย. 2552ที่ ศธ 0513.10102/ว.1725-2552กองกลางจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน
04 พ.ย. 2552ที่ ศธ 0513.10102-ว 1722-2552กองกลางจาก มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
30 พ.ย. 2552ที่ ศธ 0513.10102/ว.1901-2552กองกลางจากองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อรับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้าง
03 พ.ย. 2552ป/550กองการเจ้าหน้าที่ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
26 พ.ย. 2552ที่ ศธ 0513.10102-ว 1893-2552กองกลางจาก มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจากเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน
26 พ.ย. 2552ที่ ศธ 0513.10102-ว 1894-2552กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศแจ้งตำแหน่งานว่างขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ จำนวน 7 ตำแหน่ง
25 พ.ย. 2552ที่ ศธ 0513.10102/ว.1867-2552กองกลางจากสำนักงานเลขานุการ คณะประมง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน
24 พ.ย. 2552ที่ ศธ 0513.10102-ว 1845-2552กองกลางจาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งประธานและกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาด้านการอาชีวศึกษา
24 พ.ย. 2552ที่ ศธ 0513.10102/ว.1864-2552กองกลางจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน
24 พ.ย. 2552ที่ ศธ 0513.10102-ว 1851-2552กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป้นบุคลากรประจำ ตามสัญญา ตำแหน่งอาจารย์
24 พ.ย. 2552ที่ ศธ 0513.10102-ว 1850-2552กองกลางจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
19 พ.ย. 2552ที่ ศธ 0513.10102/ว.1833-2552กองกลางจากคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์
17 พ.ย. 2552ที่ ศธ 0513.10102/ว.1809-2552กองกลางจากบริษัท ไทยสแตนดาร์ด สต๊าร์ช จำกัด เรื่อง ต้องการรับสมัครนักศึกษาที่มีความพร้อมที่จะทำงานกับ บริษัทฯ ของเรา
17 พ.ย. 2552ที่ ศธ 0513.10102/ว.1808-2552กองกลางจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
17 พ.ย. 2552ที่ ศธ 0513.10102/ว.1807-2552กองกลางจากสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครงาน
16 พ.ย. 2552ที่ ศธ 0513.10102/ว.1802-2552กองกลางจากกรมทรัพยากรน้ำ เรื่อง รับสมัครงานตำแหน่ง Personal Assistant to the CEO ของ MRCS
16 พ.ย. 2552ที่ ศธ 0513.10102/ว.1803-2552กองกลางจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ส่งสำเนาประกาศฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำเงินรายได้
12 พ.ย. 2552ที่ ศธ 0513.10102/ว.1795-2552กองกลางจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ส่งประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในตำแหน่งอาจารย์
12 พ.ย. 2552ที่ ศธ 0513.10102-ว 1779-2552กองกลางจาก สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย เรื่อง มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
11 พ.ย. 2552ที่ ศธ 0513.10102/ว.1759-2552กองกลางจาก กรมทรัพยากรน้ำ เรื่อง รับสมัครบุคลากรตำแหน่ง Chief of ICCS
08 ต.ค. 2552ที่ ศธ 0513.10102/ว.1540-2552กองกลางจากกรมทรัพยากรน้ำ เรื่อง รับสมัครงานตำแหน่งต่าง ๆ ของ MRCS
07 ต.ค. 2552ที่ ศธ 0513.10102/ว.1529-2552กองกลางจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดี
07 ต.ค. 2552ที่ ศธ 0513.10102/ว.1526-2552กองกลางจากศูนย์วิทยบริการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ.กระบี่ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ใน e-office (รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว)
07 ต.ค. 2552ที่ ศธ 0513.10102/ว.1525-2552กองกลางจากสำนักงานตรวจสอบภายใน เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
05 ต.ค. 2552ศธ 0513.10102/ว.1509-2552กองกลางจากสำนักงานตรวจสอบภายใน เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
05 ต.ค. 2552ศธ 0513.10102/ว.1506-2552กองกลางจากคณะประมง เรื่อง เพิ่มเติมคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ คณะประมง
05 ต.ค. 2552ศธ 0513.10102/ว.1517-2552กองกลางจากคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ คณะศึกษาศาสตร์
30 ต.ค. 2552ศธ 0517.04/1720กองการเจ้าหน้าที่ขอความอนุเคราะห์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
28 ต.ค. 2552ที่ ศธ 0513.10102/ว.1630-2552กองกลางจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง เพื่อโปรดทราบ และให้ความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การรับสมัครการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
20 ต.ค. 2552ที่ ศธ 0513.10102/ว.1617-2552กองกลางจากคณะประมง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน
16 ต.ค. 2552ที่ ศธ 0513.10102/ว.1599-2552กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคระกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยกำหนดเวลารับสมัครเพิ่มเติม
16 ต.ค. 2552ที่ ศธ 0513.10102/ว.1596-2552กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสรรหาคณบดี
15 ต.ค. 2552ที่ ศธ 0513.10102/ว.1573-2552กองกลางจากสำนักการกีฬา เรื่อง การประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครงาน
12 ต.ค. 2552ประกาศ099กองคลังรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
01 ต.ค. 2552ศธ 0513.10102/ว.1500-2552กองกลางจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกาศแจ้งตำแหน่งว่างขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ จำนวน 9 ตำแหน่ง
07 ม.ค. 2552ศธ 0513.10102/ว.13-2552กองกลางจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส่งสำเนาประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักสารสนเทศ (นักบริหาร 9)
07 ม.ค. 2552ศธ 0513.10102/ว.12-2552กองกลางจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกาศแจ้งตำแหน่งว่างขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ จำนวน 3 ตำแหน่ง
22 ม.ค. 2552ศธ 0513.10102/ว.96-2552กองกลางจากสำนักงานคณบดี วิทยาลัยบัณฑิตศึกษา ศรีราชา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
21 ม.ค. 2552ศธ 0513.10102/ว.88-2552กองกลางจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งตำแหน่งว่างขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ จำนวน 1 ตำแหน่ง
19 ม.ค. 2552ศธ.0516.15/ร.20กองการเจ้าหน้าที่ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์
16 ม.ค. 2552ศธ 0513.10102/ว.82-2552กองกลางจากกรมทรัพยากรน้ำ เรื่อง รับสมัครบุคลากรตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงาน ณ MRCS
29 ก.ย. 2551ศธ 0513.10102/ว.1336-2551กองกลางจาก มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
23 ก.ย. 2551ศธ 0513.10102/ว.1308-2551กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง รับสมัครงานจำนวน 5 ตำแหน่ง
19 ก.ย. 2551ศธ 0513.10102/ว.1282-2551กองกลางจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยพร่ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
19 ก.ย. 2551ศธ 0513.10102/ว.1281-2551กองกลางจากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ส่งสำเนาประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี เรื่อง การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
17 ก.ย. 2551ฆ 0513.10102/น.1271-2551กองกลางจาก องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์
17 ก.ย. 2551ศธ 0513.10102/ว.1270-2551กองกลางจากสำนักกีฬา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราว
15 ก.ย. 2551ศธ 0513.10102/ว.1261-2551กองกลางจาก ม.ทักษิณ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
15 ก.ย. 2551ศธ 0513.10102/ว.1262-2551กองกลางจาก ม. ทักษิณ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
15 ก.ย. 2551ศธ 0513.10102/ว.1259-2551กองกลางจาก ม.ทักษิณ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา
15 ก.ย. 2551ศธ 0513.10102/ว.1260-2551กองกลางจาก ม.ทักษิณ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
10 ก.ย. 2551ศธ 0513.10102/ว.1239-2551กองกลางจาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งหรือรับโอนให้ดำรงตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ 7 (หัวหน้างาน) สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
29 ส.ค. 2551ศธ 0513.10102/ว.1163-2551กองกลางจาก ม.วลัยลักษณ์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครผู้บริหารวิชาการ
26 ส.ค. 2551ศธ 0513.10102/ว.1151-2551กองกลางจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ส่งสำเนาประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งหรือรับโอนให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 7
18 ส.ค. 2551ศธ 0513.10102/ว.1109-2551กองกลางจากคณะประมง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน
08 ก.ค. 2551ศธ 0513.10102/ว.907-2551กองกลางจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แจ้งประกาศรับสมัครและประชาสัมพันธ์การรับสมัครตำแหน่งคณบดีคณะการบริการและการท่องเที่ยว
08 ก.ค. 2551ประกาศกองคลังรายชื่อผู้มีสิทธฺเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ สอบสัมภาษณ์
31 ก.ค. 2551ศธ 0513.10102/ว.1016-2551กองกลางจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
28 ก.ค. 2551ศธ 0513.10102/ว.997-2551กองกลางจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
02 ก.ค. 2551ศธ 0513.10102/ว.881-2551กองกลางจากคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และรับโอนบุคคลเพื่อมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ หรือมาดำรงตำแหน่งทางวิชาการ วุฒิปริญญาโท-เอก
14 ก.ค. 2551ประกาศผลสอบกองคลังประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว
14 ก.ค. 2551ศธ 0513.10102/ว.934-2551กองกลางจากหน่วยประสานงานวิทยบริการ กระบี่ มก. เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
10 ก.ค. 2551ศธ 0513.10102/ว.918-2551กองกลางจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกาศแจ้งตำแหน่งว่างขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ จำนวน 3 ตำแหน่ง
06 มิ.ย. 2551ศธ 0513.10102/ว.748-2551กองกลางจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ส่งสำเนาประกาศ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
27 มิ.ย. 2551ศธ 0513.10102/ว.861-2551กองกลางจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
27 มิ.ย. 2551ศธ 0513.10105/ว 045กองคลังรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
19 มิ.ย. 2551ศธ 0513.10102/ว.812-2551กองกลางจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกาศแจ้งตำแหน่งว่างขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ จำนวน 4 ตำแหน่ง
13 มิ.ย. 2551ศธ 0513.10102/ว.798-2551กองกลางจากองค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์
29 พ.ค. 2551ศธ 0513.10102/ว.707-2551กองกลางจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ส่งประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การเรียนรู้และผลิตสิ่งพิมพ์ระบบดิจิตอล
21 พ.ค. 2551ศธ 0513.10102/ว.648-2551กองกลางเรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราววิธีการคัดเลือก
16 พ.ค. 2551ศธ 0513.10102/ว.644-2551กองกลางจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง เพื่อโปรดทราบ และให้ความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง
16 พ.ค. 2551ศธ 0513.10102/ว.643-2551กองกลางจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ แจ้งการฝึกอบรม เรื่อง นักวิจัยที่ดีสู่สังคมไทย
12 พ.ค. 2551ศธ 0513.10102/ว.613-2551กองกลางจากกรมทรัพยากรน้ำ เรื่อง รับเจ้าหน้าที่จากประเทศภาคีสมาชิก สมัครงานตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง
12 พ.ค. 2551ศธ 0513.10102/ว.607-2551กองกลางจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย แจ้งรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกในตำแหน่งผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
30 เม.ย. 2551ศธ 0513.10102/ว.571-2551กองกลางจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งตำแหน่งว่างขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ จำนวน 7 ตำแหน่ง
22 เม.ย. 2551ศธ 0513.10102/ว.517-2551กองกลางจากสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา มก. เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสมัคร และการสรรหาคณบดีวิทยาลัยพาณิชยนาวี นานาชาติ
22 เม.ย. 2551ศธ 0513.10102/ว.515-2551กองกลางจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกาศแจ้งตำแหน่งว่างขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ จำนวน 5 ตำแหน่ง
10 เม.ย. 2551ศธ 0513.10102/ว.483-2551กองกลางจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกาศแจ้งตำแหน่งว่างขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ จำนวน 4 ตำแหน่ง
07 มี.ค. 2551ศธ 0513.10102/ว.327-2551กองกลางจากสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับโอนข้าราชการ
19 มี.ค. 2551ศธ 0513.10102/ว.379-2551กองกลางจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกาศแจ้งตำแหน่งว่างขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ จำนวน 5 ตำแหน่ง
08 ก.พ. 2551ศธ 0513.10102/ว.175-2551กองกลางจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งหรือรับโอนให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 4-6
05 ก.พ. 2551ศธ 0513.10102/ว.152-2551กองกลางจากสำนักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ใน e-office
22 ก.พ. 2551ศธ 0513.10102/ว.252-2551กองกลางจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งประกาศตำแหน่งว่างขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ จำนวน 1 ตำแหน่ง
13 ก.พ. 2551ศธ 0513.10102/ว.207-2551กองกลางจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ส่งประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
11 ก.พ. 2551ศธ 0513.10102/ว.180-2551กองกลางจากคณะประมง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน
01 ก.พ. 2551ศธ 0513.10102/ว.138-2551กองกลางจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง รับสมัครคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
04 ธ.ค. 2551ศธ 0513.10102/ว.1722-2551กองกลางจากหน่วยประสานงานวิทยบริการ กระบี่ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ใน e-office
04 ธ.ค. 2551ศธ 0513.10102/ว.1723-2551กองกลางจากมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดี
30 ธ.ค. 2551ศธ 0513.10102/ว.1856-2551กองกลางจาก หน่วยประสานงานวิทยบริการ กระบี่ มก. เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ใน e-office เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
29 ธ.ค. 2551ศธ 0517.04/2452กองการเจ้าหน้าที่ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศการขยายเวลารับสมัครงาน
29 ธ.ค. 2551ศธ 6393(2)/ว.583กองการเจ้าหน้าที่ยกเลิกประกาศคณะเกษตรศาสตร์ และประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพืชสวน
22 ธ.ค. 2551ศธ 0517.04/2389กองการเจ้าหน้าที่ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา)
18 ธ.ค. 2551ศธ 5801/สทบ/5453กองการเจ้าหน้าที่ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครงาน (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รวม 12 ตำแหน่ง 25 อัตรา)
12 ธ.ค. 2551ศธ 0513.10102/ว.1758-2551กองกลางจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ส่งสำเนาประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งหรือรับโอนข้าราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง
12 ธ.ค. 2551ศธ 0513.10102/ว.1740-2551กองกลางจาก ม.นครพนม เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 9 ระดับ 9 (ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม)
01 ธ.ค. 2551ศธ 0513.10102/ว.1710-2551กองกลางจากสำนักงานอธิการบดี เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสมัครงาน
21 พ.ย. 2551ศธ 0513.10102/ว.1673-2551กองกลางจากสำนักการกีฬา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราว
19 พ.ย. 2551ศธ 0513.10102/ว.1661-2551กองกลางจากศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวขยายเวลารับสมัคร
19 พ.ย. 2551ศธ 0513.10102/ว.1660-2551กองกลางจากองค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์ ส่งประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า
18 พ.ย. 2551ศธ 0513.10102/ว.1649-2551กองกลางจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี เรื่อง การรับสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี สังกัดสำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
18 พ.ย. 2551ศธ 0513.10102/ว.1648-2551กองกลางจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งผู้สนใจสมัครเข้ารับตำแหน่งว่าง
17 พ.ย. 2551ศธ 0513.10102/ว.1639-2551กองกลางจากสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด
14 พ.ย. 2551ศธ 0513.10102/ว.1628-2551กองกลางจาก มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แจ้งขยายเวลาในการรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
14 พ.ย. 2551ศธ 0513.10102/ว.1623-2551กองกลางจากกรมทรัพยากรน้ำ เรื่อง รับสมัครที่ปรึกษาจากประเทศภาคีสมาชิก ตำแหน่ง Mekong-IWRM Project Preparation
09 ต.ค. 2551ศธ 0513.10102/ว.1400-2551กองกลางจาก ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช เรื่อง ส่งประกาศการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
09 ต.ค. 2551ศธ 0513.10102/ว.1397-2551กองกลางจาก ม.เทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
09 ต.ค. 2551ศธ 0513.10102/ว.1396-2551กองกลางจาก ม.ทักษิณ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเศารษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
06 ต.ค. 2551ศธ 0513.10102/ว.1384-2551กองกลางจากมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์
06 ต.ค. 2551ศธ 0513.10102/ว.1381-2551กองกลางจาก ม.ทักษิณ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
31 ต.ค. 2551ศธ 0513.10102/ว.1524-2551กองกลางจากสำนักงานกฎหมาย เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
30 ต.ค. 2551ศธ 6393(2)/ว 497กองการเจ้าหน้าที่ขอความอนุเคราะห์ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งอาจารย์ ม.เชียงใหม่)
30 ต.ค. 2551ศธ ๐๕๑๗.๐๔/๑๙๗๒กองการเจ้าหน้าที่ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร)
28 ต.ค. 2551ประกาศ1กองคลังรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
28 ต.ค. 2551ศธ 0513.10102/ว.1511-2551กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศแจ้งตำแหน่งว่างขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ จำนวน 3 ตำแหน่ง
27 ต.ค. 2551ศธ ๐๕๑๗.๐๔/๑๙๕๐กองการเจ้าหน้าที่ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล)
20 ต.ค. 2551ศธ 0513.10102/ว.1468-2551กองกลางจาก ม.ทักษิณ เรื่อง แจ้งขยายเวลาในการรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
17 ต.ค. 2551ศธ 0513.10102/ว.1457-2551กองกลางจากมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง การสรรหาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งบริหารในมหาวิทยาลัยนครพนม
17 ต.ค. 2551ศธ 0513.10102/ว.1456-2551กองกลางจากกองธุรการ (กำแพงแสน) เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสมัครและสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
15 ต.ค. 2551ศธ 0513.10102/ว.1448-2551กองกลางจากคณะประมง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน
15 ต.ค. 2551ศธ 0513.10102/ว.1449-2551กองกลางจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งตำแหน่งว่างขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ จำนวน 4 ตำแหน่ง
15 ต.ค. 2551ศธ 0513.10102/ว.1451-2551กองกลางจากหน่วยประสานงานวิทยบริการ กระบี่ มก. เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ใน e-office รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
13 ต.ค. 2551ศธ 0513.10102/ว.1410-2551กองกลางจากคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
01 ต.ค. 2551ศธ 0513.10102/ว.1353-2551กองกลางจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกาศแจ้งตำแหน่งว่างขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ จำนวน 2 ตำแหน่ง
01 ต.ค. 2551ศธ 0513.10102/ว.1360-2551กองกลางจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส) เรื่อง การประชาสัมพันธ์ประกาศเรื่อง คุณสมบัติและกระบวนการคัดเลือกบุคคลเพื่อไปปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราวในองค์การระหว่างประเทศ
11 ม.ค. 2551ศธ 0513.10102/ว.46-2551กองกลางจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกาศแจ้งตำแหน่งว่างขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ จำนวน 3 ตำแหน่ง
05 ก.ย. 2550ศธ 0512.41/ว 52กองการเจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือประกาศรับสมัครงาน
05 ก.ย. 2550ศธ 0513.10102/ว.1321-2550กองกลางจากกรมทรัพยากรน้ำ เรื่อง รับสมัครงานตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง
03 ก.ย. 2550ศธ 0513.10102/ว.1297-2550กองกลางจากมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนหรือรับย้ายข้าราชการ
26 ก.ย. 2550ศธ ๐๕๑๗.๐๔/๑๗๔๘กองการเจ้าหน้าที่ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
24 ก.ย. 2550ศธ 0513.10102/ว.1429-2550กองกลางจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศแจ้งตำแหน่งว่างขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ จำนวน 3 ตำแหน่ง
11 ก.ย. 2550ศธ 0513.10102/ว.1361-2550กองกลางจากสำนักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตกระบี่ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ใน e-office
10 ก.ย. 2550ศธ 0515(2)/ว.451กองการเจ้าหน้าที่ขอความอนุเคราะห์ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 ก.ย. 2550ศธ 0513.10102/ว.1343-2550กองกลางจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกาศแจ้งตำแหน่งว่างขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ จำนวน 3 ตำแหน่ง
10 ก.ย. 2550ศธ 0512.41/ว. 54กองการเจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
07 ส.ค. 2550ศธ 0517.24/076กองการเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ และรับย้าย หรือโอนข้าราชการ
27 ส.ค. 2550ศธ 0513.10102/ว.1264-2550กองกลางจากศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
21 ส.ค. 2550ศธ 0513.10102/ว.1239-2550กองกลางจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเป็น Scientific Advisory Board ของ OPCW
16 ส.ค. 2550ศธ 0513.10102/ว.1233-2550กองกลางจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งสำเนาหนังสือขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organiztion of the United Nations - FAO) ประกาศรับสมัครงาน
01 ส.ค. 2550ศธ 0513.10102/ว.1157-2550กองกลางจากกรมทรัพยากรน้ำ เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล (Chief of HRD)
20 ก.ค. 2550ศธ 0519.14/1047กองการเจ้าหน้าที่ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
18 ก.ค. 2550ศธ 0513.10102/ว.1098-2550กองกลางจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง ประกาศข่าวขยายเวลารับโอนข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
18 ก.ค. 2550ศธ 0513.10102/ว.1101-2550กองกลางจากมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนหรือรับย้ายข้าราชการ
13 ก.ค. 2550ศธ 0513.10102/ว.1077-2550กองกลางจากสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด
11 ก.ค. 2550ศธ 0513.10102/ว.1047-2550กองกลางจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประกาศขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งนักกิจการนักศึกษา 5 ระดับ 5
21 มิ.ย. 2550ศธ 0513.10102/ว.961-2550กองกลางจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง ประกาศข่าวรับโอนข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
08 พ.ค. 2550รง 0315.2/ว 02979กองการเจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารตลาดแรงงาน ประจำเดือน เมษายน 2550
04 พ.ค. 2550ศธ 0513.10102/ว.682-2550กองกลางจากคณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน
30 พ.ค. 2550ศธ 0513.10102/ว.842-2550กองกลางจากกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รับสมัครงานในตำแหน่ง Programme Management Officer ระดับ P-4
02 พ.ค. 2550ศธ 0513.10102/ว.660-2550กองกลางจากสภาวิศวกร เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประกาศรับสมัครงาน
05 เม.ย. 2550ศธ 0513.10102/ว.517-2550กองกลางจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง รับสมัครงาน
05 เม.ย. 2550ศธ 0513.10102/ว.523-2550กองกลางจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดนครศรีธรรมราช (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) เรื่อง รับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
30 เม.ย. 2550ศธ.0516.15/ว.657กองการเจ้าหน้าที่รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
09 มี.ค. 2550ศธ 0512.4/ว.14กองการเจ้าหน้าที่ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบรรณารักษ์
01 มี.ค. 2550ศธ 0517.04/307กองการเจ้าหน้าที่รับสมัครสอบคัดเืลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งพนักงานธุรการ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล)
21 ก.พ. 2550กสท บบ.(พต)/361กองการเจ้าหน้าที่การรับสมัครบุคคลเพื่อรับทุนบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ไปศึกษาวิชาระดับปริญญาโท ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2550
02 ก.พ. 2550กต 1004/ว.139กองการเจ้าหน้าที่การสมัครงานในตำแหน่งต่าง ๆ ภายในกรอบสหประชาชาติ
14 ก.พ. 2550ศธ 0517.04/212กองการเจ้าหน้าที่ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์)
20 ธ.ค. 2550ศธ 0513.10102/ว.1898-2550กองกลางจากกรมทรัพยากรน้ำ เรื่อง รับสมัครงานตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง
20 ธ.ค. 2550ศธ 0513.10102/ว.1895-2550กองกลางจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกาศแจ้งตำแหน่งว่างขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ จำนวน 2 ตำแหน่ง
17 ธ.ค. 2550ศธ 0513.10102/ว.1869-2550กองกลางจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ส่งสำเนาประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งหรือรับโอนให้ดำรงตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร 2-4 สังกัดคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
13 ธ.ค. 2550ศธ 0513.10102/ว.1855-2550กองกลางจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร แจ้งเรื่อง ขยายกำหนดเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อโอนมารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตำแหน่งวิทยากร 6
02 พ.ย. 2550ศธ 0513.10102/ว.1661-2550กองกลางจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ส่งสำเนาประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งหรือรับโอนให้ดำรงตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร 2-3 สังกัดคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
14 พ.ย. 2550ศธ 0513.10102/ว.1719-2550กองกลางจากโรงพยาบาลพระราม 2 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์การประกาศรับสมัครงาน
13 พ.ย. 2550ศธ 0513.10102/ว.1705-2550กองกลางจากกองแผนงาน เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราววิธีการคัดเลือก
01 พ.ย. 2550ศธ 0513.10102/ว.1653-2550กองกลางจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส่งประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตำแหน่งระดับ 1 ระดับ 3 และระดับ 4
31 ต.ค. 2550ศธ0515(02)/ว.551กองการเจ้าหน้าที่คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพืชสวน
22 ต.ค. 2550ศธ 0513.10102/ว.1604-2550กองกลางจากองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ส่งประกาศ อพท.เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การบริหารพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
19 ต.ค. 2550ศธ 0513.10102/ว.1587-2550กองกลางจากสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองชั้นต้น
17 ต.ค. 2550ศธ 0516.17/ว.4445กองการเจ้าหน้าที่ขอขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 5/2550
24 ม.ค. 2550ศธ 0512.41/ว.2กองการเจ้าหน้าที่ขยายการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่สำนักงาน(บริหารงานทั่วไป)
24 ม.ค. 2550ศธ 0512.41/ว.4กองการเจ้าหน้าที่ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบรรณารักษ์
18 ม.ค. 2550ศธ 0513.10102/ว.96-2550กองกลางจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท
15 ม.ค. 2550ศธ 0512.41/ว. 108กองการเจ้าหน้าที่รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งบรรณารักษ์)
15 ม.ค. 2550ศธ 0517.04/20กองการเจ้าหน้าที่รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
17 ส.ค. 2549ศธ 0513.10102/ว-1216-2549กองกลางจากศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครพนักงาน
30 มิ.ย. 2549ศธ 0513.10102/ว.979กองกลางจาก มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ขยายเวลารับย้ายข้าราชการพร้อมตัดโอนอัตราเงินเดือน
19 มิ.ย. 2549ศธ 0515(02)/ว. 357กองการเจ้าหน้าที่ขอความอนุเคราะห์ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งอาจารย์ )
08 พ.ค. 2549ศธ 0515(02)/ว.227กองการเจ้าหน้าที่ขอความอนุเคราะห์ประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งอาจารย์)
29 พ.ค. 2549ศธ 0513.10102/ว-790กองกลางจากศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครพนักงาน
29 พ.ค. 2549ศธ 5801/สทบ/2181กองการเจ้าหน้าที่ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครงาน (จำนวน 28 ตำแหน่ง 34 อัตรา)
16 พ.ค. 2549์์ศธ 0515(02)/ว.285กองการเจ้าหน้าที่รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
04 เม.ย. 2549ป/320กองการเจ้าหน้าที่รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาพืชสวน
24 เม.ย. 2549ศธ 0515(2)/ว.221กองการเจ้าหน้าที่ขอความอนุเคราะห์ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
08 มี.ค. 2549ศธ.0517.11/ว001กองการเจ้าหน้าที่รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
15 มี.ค. 2549ศธ 0516.32/ว 217กองการเจ้าหน้าที่ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
02 ก.พ. 2549ศธ 0517.04/105กองการเจ้าหน้าที่ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
22 ธ.ค. 2549ศธ 0512.41/ว. 105กองการเจ้าหน้าที่ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบรรณารักษ์
15 ธ.ค. 2549ศธ 0512.41/ว.102กองการเจ้าหน้าที่รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)
12 ธ.ค. 2549ศธ 0512.41/ว.100กองการเจ้าหน้าที่รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (โสตทัศนศึกษา)
12 ธ.ค. 2549ศธ 0516.15/1974กองการเจ้าหน้าที่รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
01 ธ.ค. 2549ศธ 0513.10102/ว.2002-2549กองกลางจากสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประกาศรับสมัครตำแหน่งผู้อำนวยการบริหารสถาบันฯ
07 พ.ย. 2549ศธ 0515(02)/ว.641กองการเจ้าหน้าที่ขอความอนุเคราะห์ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
28 พ.ย. 2549ศธ 0515(2)/ว.693กองการเจ้าหน้าที่ขอความอนุเคราะห์ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งอาจารย์ ภ.พืชสวน)
23 พ.ย. 2549ศธ 0513.10102/ว.1761-2549กองกลางจากวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อโอน/ย้าย ข้าราชการ ตำแหน่ง อาจารย์ ระดับ 7 จำนวน 1 อัตรา
23 พ.ย. 2549ศธ 0513.10102/ว.1758-2549กองกลางจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง มีความประสงค์จะรับโอนบุคลากรเพื่อเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการ
22 พ.ย. 2549ศธ 0512.41/ว. 89กองการเจ้าหน้าที่เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบรรณารักษ์
26 ต.ค. 2549ศธ 0513.10102/ว.1600-2549กองกลางจาก องค์การคลังสินค้า เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การคล้งสินค้า
18 ต.ค. 2549ศงพ.036/2549กองการเจ้าหน้าที่เสนอคนพิการเข้ารับสมัครงาน
10 ต.ค. 2549ศธ 0513.10102/ว.1526-2549กองกลางจาก สำนักงานบริการวิชาการ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
25 ม.ค. 2549ศธ 0516.32/ว.46กองการเจ้าหน้าที่ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
12 ม.ค. 2549ศธ 0513.10102/ว60กองกลางจากคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตำแหน่งอาจารย์ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
05 ก.ย. 2548ศธ 0524.01(2)(6)/114กองการเจ้าหน้าที่รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบัน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2548 (จำนวน 7 อัตรา)
25 ก.ค. 2548ศธ 0513.10102/ว917กองกลางเรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประกาศรับสมัครงาน
20 ก.ค. 2548วท 0203.3/4805031กองการเจ้าหน้าที่ขอความอนุเคราะห์บรรจุ นายสิริวัฒน์ บุญชัยศรี ผู้สำเร็จการศึกษาโครงการ พสวท. เข้าปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
01 ก.ค. 2548ป/238กองการเจ้าหน้าที่รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ (ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา 7)
29 มิ.ย. 2548ป/237กองการเจ้าหน้าที่รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สัมภาษณ์
22 มิ.ย. 2548ศธ 0513.10102/ว760กองกลางจากสำนักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประกาศรับสมัครงาน
21 มิ.ย. 2548ศธ 0513.10102/ว749กองกลางจากสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลที่เห็นสมควรเป็นกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ
15 มิ.ย. 2548ศธ 0513.10102/ว709กองกลางจากสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประกาศรับสมัครงาน
17 พ.ค. 2548ศธ 0513.10102/ว 603กองกลางจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประกาศ
08 ธ.ค. 2548ศธ 0515(2)/ว.671กองการเจ้าหน้าที่รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
09 พ.ย. 2548ศธ 0512.41/ว.109กองการเจ้าหน้าที่ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
27 ก.ย. 2547ศธ 0513.10102/ว1242กองกลางรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
07 เม.ย. 2547ศธ 0513.10102/ว 469กองกลางขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประกาศ
12 พ.ย. 2547สอ.มก.ว.709/2547สหกรณ์ออมทรัพย์ มก.รับสมัครผู้สอบบัญชีประจำปี 2548
23 ส.ค. 25452545-1097กองกลางการรับสมัครและการสอบคัดเลือกผู้มีความสามารถพิเศษทางดนตรีเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2546
13 ส.ค. 25452545-1026กองกลางประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี
11 ก.ค. 2545ืทม 0401.01/ว 519กองกลางขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประกาศ
10 พ.ค. 25452545-534กองกลางรับสมัครคัดเลือกข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 9 (หัวหน้าสำนักงานวิทยาเขต วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร)
10 พ.ค. 25452545-533กองกลางรับสมัครคัดเลือกข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 9 (หัวหน้าสำนักงานวิทยาเขต วิทยาเขตกำแพงแสน)
22 มี.ค. 25452545-287กองกลางรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์
14 ก.พ. 25452545-152กองกลางรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ เลขประจำตัวสอบ กำหนดวัน เวลา วิชาที่สอบ สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
8 ม.ค. 2545ทม 0401.01/ว 011กองกลางขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประกาศ
4 ม.ค. 25452544-138กองกลางรับสมัครคัดเลือกข้าราชการ ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 (เลขานุการสถาบันวิจัยและพัฒนา)
2 ม.ค. 25452544-127กองกลางประกาศ อ.ก.ม. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 (ผู้อำนวยการกองกลาง)
16 ม.ค. 25452545-28กองกลางรับสมัครคัดเลือกข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 6 ทำหน้าที่หัวหน้างานบริการการศึกษา สำนักงานเลขานุการ บัณฑิตวิทยาลัย
26 ธ.ค. 25442544-110กองกลางรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงาน ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ครั้งที่ 1/2545
26 ธ.ค. 2544ทม 0401.01/ว 765กองกลางขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการสอบ
13 ธ.ค. 25442544-94กองกลางผลการสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2544 (6 ตำแหน่ง)
13 ธ.ค. 25442544-93กองกลางผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งนิติกร 3 สังกัดกองการเจ้าหน้าที่)
06 พ.ย. 25442544-36กองกลางรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งนิติกร กองการเจ้าหน้าที่)
28 พ.ย. 2544ทม 0401.01/ว 704กองกลางขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงาน
27 พ.ย. 2544ทม 0401.01/ว 694กองกลางขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประกาศ
16 พ.ย. 2544gen01-005กองกลางขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับโอนมารับราชการสังกัดสำนักงานศาลปกครอง