ประกาศทุนการศึกษา
วัน เดือน ปี เลขที่หนังสือ หน่วยงาน ชื่อเรื่อง
09 ก.พ. 2559ศธ 0513.10109/0973กองวิเทศสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปี 2559 ณ Mie University ประเทศญี่ปุ่น
15 ม.ค. 2559ศธ 0513.10102/ว 0082/2559กองกลางจาก สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เรื่อง การรับสมัครขอรับทุนการศึกษาในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2559
15 ม.ค. 2559ศธ 0513.10102/ว 0085/2559กองกลางจาก สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เรื่อง การสมัครขอรับทุนการศึกษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2559
13 ม.ค. 2559ศธ 0513.10102/ว 0067/2559กองกลางจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง การเปิดสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก) รุ่นที่ 19 ประเภททุนปกติ
03 มิ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 1051-2558กองกลางจาก มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย เรื่อง เปิดรับสมัครทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัย
24 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1217-2558กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และคัดเลือกบุคคลเข้ารับทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง
07 พ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0856-2558กองกลางจาก สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย เรื่อง ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาของสถาบันไอที โดยรัฐบาลไทย
05 ก.พ. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0233-2558กองกลางจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง การเปิดรับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก(คปก.)รุ่นที่ 18 ประเภททุนปกติ
03 ธ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2409-2558กองกลางจาก สำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2559
27 พ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2381-2558กองกลางจาก มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี เรื่อง การให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2558
26 พ.ย. 2558ศธ.0513.10105/3217กองคลังดำเนินการจัดทำสัญญารับทุนกองทุนพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา2558
20 พ.ย. 2558ศธ 0501(2)/ว 431กองการเจ้าหน้าที่รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ทุนพัฒนาข้าราชการ (ทุนศึกษา) ตามความต้องการของส่วนราชการในส่วนทุนของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
02 พ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2226-2557กองกลางจาก มูลนิธิ Save The World เรื่อง ขอมอบทุนการศึกษาในกับนิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัย ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ทุกสาขาทั่วประเทศ
02 พ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 2221-2558กองกลางจาก สำนักงาน ก.พ. เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ
19 พ.ย. 2558ศธ 0513.10109/0370กองวิเทศสัมพันธ์โครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นฤดูใบไม้ผลิ ณ Kumamoto University ประเทศญี่ปุ่น
26 ม.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว0159-2558กองกลางจาก สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เรื่อง โครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2558
26 ม.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0161-2558กองกลางจาก สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เรื่อง โครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ปีงบประมาณ 2558
21 ม.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0121-2558กองกลางจาก สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เรื่อง การสมัครขอรับทุนการศึกษาในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2558
21 ม.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว0122-2558กองกลางจาก สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เรื่อง การสม้ครขอรับทุนการศึกษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2558
19 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1451-2557กองกลางจาก สกอ. เรื่อง การรับสมัครทุนการศึกษา มูลนิธิการศึกษาเชล 100 ปี
25 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1294-2557กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และคัดเลือกบุคคลเข้ารับทุนการศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง
28 พ.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0918-2557กองกลางจาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทโครงการ TAIST-Tokyo Tech (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปี 2514
14 มี.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว0486-2557กองกลางเรื่อง รับสมัครนิสิตขอรับทุนฉลองสมโภชพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ
28 ก.พ. 2557ศธ 0513.10102/ว 0385-2557กองกลางจากธนาคารกรุงไทย เรื่อง การให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ต่างประเทศ และในประเทศ ประจำปี 2557
03 พ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1998-2557กองกลางจาก มูลนิธิพัฒนาการศึกษาอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง การมอบทุนการศึกษา นักเรียนที่ประพฤติดี เรียนดี และขาดแคลน ประจำปีการศึกษา 2557
30 ต.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1976-2557กองกลางจาก สำนักงาน ก.พ. เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน
02 ม.ค. 2557ศธ 0513.10102/ว 0003-2557กองกลางจาก มูลนิธิอานันทมหิดล เรื่อง ประกาศรับสมัครนักเรียนทุนแผนกเกษตรศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล
13 ม.ค. 2557ศธ 0513.10102/ว 0087-2557กองกลางจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง การเปิดรับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเกษก (คปก)รุ่นที่ 17 ประเภททุนปกติ
20 ส.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1529-2556กองกลางจาก มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี เรื่อง การให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ปี 2556
26 มิ.ย. 2556ศธ 0501(2)/ว 206กองการเจ้าหน้าที่รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2556 (ทุนพัฒนาข้าราชการ) ในส่วนทุนของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประจำปี 2555 (เพิ่มเติม)
02 เม.ย. 2556ศธ 0513.10105/ ว. 0688กองคลังเปิดรับสมัครขอรับทุนสนับสนุนการศึกษากองทุนพัฒนา มก. ประจำปี 2556
13 ก.พ. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 0328-2556กองกลางจาก ธนาคารกรุงไทย เรื่อง การให้ทุกนการศึกษาระดับปริญญาโทต่างประเทศ และในประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ ประจำปี 2556
17 ธ.ค. 2556ศธ 0513.10102/ว 4680-2556กองกลางจาก มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เรื่อง ทุนการศึกษาบัณฑิตศึกษา มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
06 พ.ย. 2556ศธ 0513.10102/ว 2281-2556กองกลางจาก มูลนิธิวัฒน์สาธารณสุขไทย เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครขอรับทุนการศึกษาเพื่อพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่
07 ม.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 0036-2556กองกลางจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) แจ้งการจัดสรรทุนประเภทร่วมให้ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษกระหว่าง สกว. และสถาบันอุดมศึกษา สำหรับปีงบประมาณ 2557
03 ม.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 0016-2556กองกลางจาก มูลนิธิอนันทมหิดล เรื่อง ประกาศรับสมัครนักเรียนทุนแผนกเกษตรศาสตร์ มูลนิธอานันทมหิดล
11 ม.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว0087-2556กองกลางจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง การเปิดรับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)รุ่นที่ ๑๖
21 ก.ย. 2555ศธ ๐๕๑๓.๑๐๑๐๓/ว ๔๓๐๑กองการเจ้าหน้าที่การรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคลากรให้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๕๔ (เพิ่มเติม) (ทุนสำหรับผู้ที่กำลังศึกษา หรือมีสถานศึกษาตอบรับให้เข้าศึกษาในต่างประเทศ)
31 ก.ค. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 1328-2555กองกลางจาก มูลนิธิคุณแม่ เรื่อง การสอบชิงการศึกษา ทุนอดุลย์-จินตนา ธนาลงกรณ์ ประจำปี 2555
27 ก.ค. 2555ศธ ๐๕๑๓.๑๐๒๐๙/คส.๙๐๒กองการเจ้าหน้าที่การให้โควต้าเข้าศึกษาสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
18 ก.ค. 2555ศธ ๐๕๐๙(๑)/ว ๘๑๘กองการเจ้าหน้าที่ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๕๕ (ทุนสำหรับบุคคลทั่วไปในต่างประเทศ หรือบุุคคลที่มีสถาบันการศึกษาในต่างประเทศตอบรับ)
11 มิ.ย. 2555ศธ 0526.03/Ph.D./60กองการเจ้าหน้าที่ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) กรณีปกติ, กรณีทุน ประจำปีการศึกษา 2555
25 พ.ค. 2555ศธ 0501(2)/ว 567กองการเจ้าหน้าที่รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2555
10 เม.ย. 2555พน ๐๖๐๖/ว ๑๒๖๑กองการเจ้าหน้าที่การสมัครขอรับทุนการศึกษาในประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
10 เม.ย. 2555พน ๐๖๐๖/ว ๑๒๖๒กองการเจ้าหน้าที่การสมัครขอรับทุนการศึกษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
02 ก.พ. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 0229-2555กองกลางจากมูลนิธิอานันทมหิดล เรื่อง ประกาศรับสมัครนักเรียนทุนแผนกเกษตรศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล
16 ก.พ. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 0334-2555กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย
03 ธ.ค. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว2148-2555กองกลางจาก สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เรื่อง การสมัครขอรับทุนการศึกษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2556
19 พ.ย. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 2041-2555กองกลางจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง ขอเรียนเชิญแจ้งความจำนงการร่วมให้ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปภ.)ระหว่าง สกว. และสถาบันอุดมศึกษา สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (Joint Funding 57)
16 พ.ย. 2555นร ๑๐๐๘.๕/๒๐๓๓กองการเจ้าหน้าที่การรายงานตัวข้าราชการไปศึกษาต่อต่างประเทศ
25 ต.ค. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 1870-2555กองกลางสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เรื่อง โครงการสนับสุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2556
05 ม.ค. 2555ที่ ศธ 0513.10102/ว 0027-2555กองกลางจาก โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. เรื่อง รับสมัครทุน สกว.-อุตสาหกรรม ประจำปี 2555
21 ก.ค. 255402434กองวิเทศสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ การส่งอาจารย์สอนภาษาจีนจากไต้หวันมาสอนในสถาบันอุดมศึกษา การทดสอบความรู้ภาษาจีน และ ทุนการศึกษาไต้หวัน ประจำปีการศึกษา 2555
29 มิ.ย. 2554ที่ ศธ 0513.10102/ว 1076-2554กองกลางจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เรื่อง การรับสมัครทุนสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) ประจำปี 2554
02 มิ.ย. 2554ที่ ศธ 0513.10102/ว 892-2554กองกลางจาก บ.เซเรบอส (ประเทศไทย)จำกัด เรื่อง ขอเชิญส่งผลงานเพื่อขอรับทุนวิจัยเซเรบอส อวอร์ด ครั้งที่ ๑๑
10 มิ.ย. 2554ศธ 0501(2)/ว 133กองการเจ้าหน้าที่การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประจำปี 2554
30 พ.ค. 2554ที่ ศธ 0513.10102/ว 873-2554กองกลางจากมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประชาสัมพันธ์การให้ทุนมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
30 พ.ค. 2554ที่ ศธ 0513.10102/ว 871-2554กองกลางจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งเรื่อง มอบทุนการศึกษาสำหรับบุคลากรครูสอนภาษาอังกฤษ
27 เม.ย. 2554ที่ ศธ 0513.10102/ว 689-2554กองกลางจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง ทุนสนับสนุนการศึกษา ค้นคว้าวิจัย ของมูลนิธิ 50ปี
04 มี.ค. 2554ที่ ศธ 0513.10102/ว.395-2554กองกลางจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ประกาศรับสมัครนักเรียนทุนแผนกเกษตรศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล
29 ธ.ค. 2554ที่ ศธ 0513.10102/ว 2042-2554กองกลางจาก มูลนิธิพัฒนาการศึกษาอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง โครงการมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554
05 ต.ค. 2554ที่ ศธ 0513.10102/ว 1748-2554กองกลางจากคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๔
18 ม.ค. 2554ที่ ศธ 0513.10102/ว.112-2554กองกลางจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง การเปิดรับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 14 ประเภททุนปกติ
14 ม.ค. 2554ที่ ศธ 0513.10102/ว.85-2554กองกลางจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนอุดหนุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ภายในประเทศหรือต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2554-2555
11 ม.ค. 2554ที่ ศธ 0513.10102/ว.52-2554กองกลางจาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์การประชาสัมพันธ์ทุน NSTDA Chair Professor ประจำปี 2554
27 ส.ค. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.1669-2553กองกลางจากมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประชาสัมพันธ์การให้ทุนมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
28 ก.ค. 2553นร 1003/578กองการเจ้าหน้าที่การจัดสรรทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
18 มิ.ย. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.1200-2553กองกลางจาก มูลนิธิพัฒนาการศึกษาอำเภอเชียงใหม่ เรื่อง โครงการมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553
30 เม.ย. 2553พน 0606/ว1285.กองการเจ้าหน้าที่การสมัครขอรับทุนการศึกษาในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2553
30 เม.ย. 2553พน 0606/ว 1284กองการเจ้าหน้าที่การสมัครขอรับทุนการศึกษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2553
03 พ.ค. 2553พน 0606/ว 1285กองการเจ้าหน้าที่การสมัครขอรับทุนการศึกษาในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2553
28 เม.ย. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.856-2553กองกลางจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ส่งประกาศเรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนอุดหนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก และระดับปริญญาเอก ภายในประเทศและต่างประเทศ ประจำปี 2553
12 เม.ย. 2553ศธ 0501(2)/ ว 80กองการเจ้าหน้าที่ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2553 (ทุนพัฒนาข้าราชการ - ศึกษา)
05 มี.ค. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.494-2553กองกลางจาก สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีแก่บุตรหลานเกษตรกร ประจำปี 2553
01 ก.พ. 2553นร 1004.2/ 106กองการเจ้าหน้าที่การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)
17 ธ.ค. 2553นร 1004.1/1931กองการเจ้าหน้าที่การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2554 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)
30 พ.ย. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.2287-2553กองกลางจากสำนักงาน ก.พ. เรื่อง ประชาสัมพันธ์ ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ
18 พ.ย. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.2207-2553กองกลางจาก สำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล
05 ม.ค. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.12-2553กองกลางจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง การเปิดรับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 13 ประเภททุนปกติ
18 ม.ค. 2553นร 1004.2/51กองการเจ้าหน้าที่รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาในสถาบันการศึกษาในประเทศ (Undergraduate Intelligence Scholarship Program หรือ UIS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
15 ม.ค. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.85-2553กองกลางจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งเรื่องให้ทุนการศึกษา
15 ม.ค. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.92-2553กองกลางจากมูลนิธิอานันทมหิดล เรื่อง ประกาศรับสมัครนักเรียนทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกเกษตรศาสตร์
11 ม.ค. 2553ที่ ศธ 0513.10102/ว.72-2553กองกลางจากมูลนิธิ 50 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง ทุนสนับสนุนการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ของมูลนิธิ 50 ปี ธปท.
26 พ.ค. 2552พน 0606/ว 1536กองการเจ้าหน้าที่การสมัครขอรับทุนการศึกษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2552
26 พ.ค. 2552พน 0606/ว 1535กองการเจ้าหน้าที่การสมัครขอรับทุนการศึกษาในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2552
21 พ.ค. 2552ศธ 0501(2)/ ว 550กองการเจ้าหน้าที่ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง กรมฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2552 (ทุนพัฒนาข้าราชการ)
24 เม.ย. 2552ศธ 0513.10102/ว.563-2552กองกลางจากสถาบันเอไอที เรื่องทุนอุดหนุนการศึกษารัฐบาลไทยสำหรับนักศึกษาไทย
02 มี.ค. 2552ศธ 0513.10102/ว.327-2552กองกลางจาก Asian Institute of Technologh เรื่อง ประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาโท เอก และทุนการศึกษา
13 มี.ค. 2552ศธ ๐๕๐๙(๓)/ว ๒๕๕กองการเจ้าหน้าที่ขยายเวลาการรับสมัครผู้รับทุนโครงการพัฒนาอาจารย์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไปศึกษาที่ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศมาเลเซียเป็นเวลา ๑ ภาคการศึกษา
06 ก.พ. 255201031กองวิเทศสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปี 2009-2010 จาก Osaka University ประเทศญี่ปุ่น
19 ก.พ. 2552ศธ 0513.10102/ว.259-2552กองกลางจาก ธนาคารกรุงไทย เรื่อง การให้ทุนปริญญาโท บมจ.ธนาคารกรุงไทย ประจำปี 2552
28 ธ.ค. 2552ที่ ศธ 0513.10102/ว.2052-2552กองกลางจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง การเปิดรับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 13 ประเภททุนปกติ
06 พ.ย. 2552นร 6807/5370/2552กองการเจ้าหน้าที่แจ้งผลการให้ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 12 และขอให้ช่วยปิดประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
26 ม.ค. 2552ศธ 0513.10102/ว.116-2552กองกลางจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ประกาศรับสมัครนักเรียนทุนแผนกเกษตรศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล
04 ก.ย. 2551ศธ 0513.10102/ว.1196-2551กองกลางจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ในประเทศและต่างประเทศ
29 ก.ย. 2551ศธ 0513.10102/ว.1334-2551กองกลางจาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสังคม เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนโครงการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา สาขาเคมี ประจำปี 2552
17 ก.ย. 2551ศธ 0508/ว 152กองการเจ้าหน้าที่หลักเกณฑ์ คุณสมบัติและเงื่อนไขการขอรับทุนการศึกษา และทุนสนับสนุนโรงเรียน
12 ก.ย. 2551ศธ 0513.10102/ว.1252-2551กองกลางจากสถาบันวิจัยโอเมก้าเวิลด์คลาส เรื่อง มอบทุนการศึกษาเชิงประสบการณ์ เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำและผู้บริหาร
04 ส.ค. 25510513.10209/คส. 1055กองการเจ้าหน้าที่การให้โควตาเข้าศึกษาสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2551
27 ส.ค. 2551ศธ 0513.10105/ว 2989กองคลังเปิดรับสมัครขอรับทุนสนับสนุนการศึกษากองทุนพัฒนามก. ประจำปีการศึกษา 2551 (ครั้งที่ 2)
11 ส.ค. 2551บว. 0306(7)/07001กองการเจ้าหน้าที่ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
30 ก.ค. 2551ศธ 0513.10105/2654กองคลังรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนประจำปี 2551 (ครั้งที่ 1) และเอกสารดำเนินการจัดทำสัญญารับทุน
23 มิ.ย. 2551นร 1004.2/3714กองการเจ้าหน้าที่รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2551 (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ)
10 มิ.ย. 2551ศธ 0513.10102/ว.777-2551กองกลางจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งว่าสถานเอกอัครราชทูตอินเดียให้ทุนแก่นักศึกษา
23 พ.ค. 2551พน 0603/1390กองการเจ้าหน้าที่การขยายเวลาการสมัครขอรับทุนการศึกษาในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2551
08 เม.ย. 2551ศธ 0513.10102/ว.462-2551กองกลางจากธนาคารออมสิน เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท
05 มี.ค. 2551นร 1004.2/1491กองการเจ้าหน้าที่รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความต้องการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 2551 ทุนสนับสนุนการศึกษาของคนพิการ
04 มี.ค. 2551Ref. 2008/072cกองการเจ้าหน้าที่ประกาศรับสมัครสอบชิงทุน Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2552
17 มี.ค. 2551ศธ ๐๕๐๙(๓)/ว ๓๒๙ กองการเจ้าหน้าที่รับสมัครทุนโครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2551
25 ก.พ. 2551ที่ พน 0603/ว 468 และ 469กองการเจ้าหน้าที่การสมัครขอรับทุนการศึกษาในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2551 และ การสมัครขอรับทุนการศึกษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2551
18 ก.พ. 2551ศธ 0513.10102/ว.240-2551กองกลางจากธนาคารกรุงไทย เรื่อง การให้ทุนปริญญาโทต่างประเทศธนาคารกรุงไทย ประจำปี 2551
12 ก.พ. 2551นร 1004.2/989กองการเจ้าหน้าที่รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2550 (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ) รอบที่ 2
13 ต.ค. 2551มชว. 852 ว/2551กองการเจ้าหน้าที่ให้ทุนการศึกษา
02 ส.ค. 2550นร 1003/733กองการเจ้าหน้าที่การจัดสรรทุนรัฐบาลตามความต้องการเร่งด่วนของส่วนราชการเพื่อสนับสนุนนวัตกรรมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2550
14 ส.ค. 2550วท 5401.5630/661/2550กองการเจ้าหน้าที่รับสมัครบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2551 (ทุนมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับปริญญาตรี-โท-เอก)
24 ก.ค. 2550ศธ ๐๕๐๙(๓)/ว ๙๔๔กองการเจ้าหน้าที่ทุนพัฒนาข้าราชการ (สำนักงาน ก.พ.)
23 พ.ค. 2550ศธ ๐๕๐๙(3)/ว ๕๘๗กองการเจ้าหน้าที่รับสมัครทุนโครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2550
16 พ.ค. 2550ศธ 0513.10102/ว.756-2550กองกลางจากมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ประกาศรับสมัครค้ดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนพัฒนาบุคลากร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ประจำปี 2550
26 ก.พ. 2550ศธ 0513.10102/ว.297-2550กองกลางจากมูลนิธิการศึกษาไทย - อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เรื่อง รับสมัครสอบชิงทุนประเภทใหม่ ชื่อ International Fulbright Sclence and Technology Award program ประจำปีการศึกษา 2551
12 ก.พ. 2550ที่ พน 0603/371กองการเจ้าหน้าที่การสมัครขอรับทุนการศึกษาในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2550
12 ก.พ. 2550ที่ พน 0603/370กองการเจ้าหน้าที่การสมัครขอรับทุนการศึกษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2550
07 ธ.ค. 2550นร 6807/5565/2550กองการเจ้าหน้าที่การเปิดรับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 11 ประเภททุนปกติ
04 ต.ค. 2550ศธ 0513.10102/ว.1497-2550กองกลางเรื่อง ทุนการศึกษาประเภทดอกผล ประจำปีการศึกษา 2550
17 ม.ค. 2550Ref.2006/531cกองการเจ้าหน้าที่การเปิดแข่งขันชิงทุนฟุลไบรท์สำหรับบุคคลทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2551
27 ก.ย. 2549ศธ.0513.10109/2159กองวิเทศสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา International Bio-Business Studies จาก Tokyo University of Agriculture (TUA) ประเทศญี่ปุ่น
22 ก.ย. 2549ศธ 0513.10109/2153กองวิเทศสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ทุนศึกษา/วิจัย Leibniz-DAAD-Scholarships จาก The German Academic Exchange Service (DAAD) เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกและวิจัยหลังปริญญาเอก
12 ก.ย. 2549สวทช(NSTDA)กองการเจ้าหน้าที่ทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ประจำปี 2550 (ทุนระดับตรี-โท-เอก)
09 ส.ค. 2549270/CU/2006*กองการเจ้าหน้าที่ประกาศรับสมัครผู้รับทุนโครงการ "ทุนพัฒนาอาจารย์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ โดยความร่วมมือกับ AUN/SEED-Net" ประจำปีการศึกษา 2549
24 ส.ค. 2549พป. 0002/ว.504กองการเจ้าหน้าที่การสมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตร "การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน" รุ่นที่ 6
27 ก.ค. 2549สวก 0400/ว.779กองการเจ้าหน้าที่การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) เพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ ระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2549
25 พ.ค. 2549ว.424/2549สหกรณ์ออมทรัพย์ มก.ทุนการศึกษาสำหรับบุตรของสมาชิกที่คู่สมรถสถึงแก่กรรม ปี 2549
16 พ.ค. 2549ศธ.0509.4/ว 641กองการเจ้าหน้าที่การจัดสรรทุนเพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2549
25 เม.ย. 2549นร 1004.2/พิเศษ 6กองการเจ้าหน้าที่รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปีงบประมาณ 2549 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)
14 มี.ค. 2549พน 0603/ว 725กองการเจ้าหน้าที่การสมัครขอรับทุนการศึกษาในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2549
14 มี.ค. 2549พน 0603/ว 726กองการเจ้าหน้าที่การสมัครขอรับทุนการศึกษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2549
09 ก.พ. 2549ป/307กองการเจ้าหน้าที่การรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนศึกษาระดับปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (National University of Singapore NUS) ประจำปี 2549
09 พ.ย. 2549ป/368กองการเจ้าหน้าที่อัตราค่ีาใช้จ่ายสำหรับผู้รับทุน สกอ. ประจำปี 2549
03 พ.ย. 2549ศธ 0513.10103/ว.2997กองการเจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลผู้รับทุนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจำปี 2549
22 พ.ย. 2549ศธ 0509.3/ว 1592กองการเจ้าหน้าที่การหาต้นสังกัดให้ผู้รับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ โครงการทุนการศึกษาขั้นสูงเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างเครือข่ายวิจัยระดับแนวหน้าเพื่อศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2549
13 พ.ย. 2549ศธ 0513.10312/1363กองการเจ้าหน้าที่การส่งข้าราชการเข้าศึกษาในโครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร
30 ต.ค. 2549ศธ 0509.3/ว 21455กองการเจ้าหน้าที่ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน และขอให้ตรวจสอบข้อมูลของผู้รับทุนโครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์ เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ศึกษาในประเทศ ประจำปี 2549 ์
19 ต.ค. 25490406.6/ ว 2กองการเจ้าหน้าที่ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการทำสํญญาและการชดใช้เงินกรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรมปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548
19 ต.ค. 25490406.2/ว 83กองการเจ้าหน้าที่หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสัญญาและการชดใช้เงิน
22 ก.ย. 2548ศธ 0513.11002 (คศม)/1416กองการเจ้าหน้าที่การให้การสนับสนุนบุคลากรในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าศึกษาต่อโครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รุ่นที่ 13
07 ก.ค. 2548ทุนศึกษา 2548กองการเจ้าหน้าที่การปรับปรุงเกณฑ์การดำเนินการโครงการทุนพัฒนาอาจารย์ เพื่อศึกษาในประเทศของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจำปี 2548
07 ก.ค. 2548ศธ 0509.3/10473กองการเจ้าหน้าที่ทุนโครงการพัฒนาอาจารย์ สาขาขาดแคลน โครงการผลิตและพัฒนาอาจารย์ ประจำปี 2548
07 ก.ค. 2548ศธ 0509.3/10305กองการเจ้าหน้าที่ขออนุมัติค่าธรรมเนียมการศึกษาตามจ่ายจริง
07 ก.ค. 2548ศธ 0509.3/ว 946กองการเจ้าหน้าที่ขยายเวลาการคัดเลือกผู้รับทุนศึกษาในประเทศปี 2548 และขยายเวลาการเสนอโครงการเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการของนักศึกษาปริญญาเอก
26 ก.ค. 2548ศธ 0508/ว 1065กองการเจ้าหน้าที่ทุนการศึกษาบุตร-ธิดา ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและราชการ ปี 2547/2 กลุ่มลูกจ้างชั่วคราว
18 ก.ค. 2548ศธ 0509.3/ว 1014กองการเจ้าหน้าที่การรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนศึกษาระดับปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์(National University of Singapore NUS ประจำปี 2548 (เพิ่มเติม)
14 ก.ค. 2548นร.6807/2459/2548กองการเจ้าหน้าที่การเปิดรับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ประเภทปกติ รุ่นที่ 9
01 ก.ค. 2548นร 1004.2/พิเศษ 12กองการเจ้าหน้าที่รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่กำลังศึกษาในต่างประเทศ หรือได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ 2548 (ทุนสรรหาผู้มีอัจฉริยภาพ)
03 มิ.ย. 254830 พ.ค.248กองคลังประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1. ระเบียบวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาของกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2. ระเบียบการขอรับทุน
23 มิ.ย. 2548ศธ 0509.3/ว.877กองการเจ้าหน้าที่การรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนศึกษาระดับปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (National University of Singapore NUS) ประจำปี 2548
16 มิ.ย. 2548ที่ นร 1012.1/497กองการเจ้าหน้าที่การจัดสรรนักเรียนทุนรัฐบาลที่จัดไว้เป็นทุนกลางให้ส่วนราชการ
25 ก.พ. 2548นร 1004.2/พิเศษ 3กองการเจ้าหน้าที่รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ 2548 (ทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาของคนพิการ)
14 ธ.ค. 2548ศธ 0513.10214/837กองการเจ้าหน้าที่การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาการสื่อสารเพื่อการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคพิเศษ
23 พ.ย. 2548ศธ 0513.10312/2002กองการเจ้าหน้าที่การส่งข้าราชการเข้าศึกษาในโครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร (Ex MBA)
26 ต.ค. 2548ศธ 0509.3/ว1484กองการเจ้าหน้าที่สำรวจความต้องการทุนพัฒนาอาจารย์ ปี 2549 (โดยให้กรอกข้อมูลฯ ส่งคืน กจน.)
19 ก.พ. 2547ศธ 0513.10910/050กองการเจ้าหน้าที่การให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยในการศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ
30 ม.ค. 2547ศธ 0507/ว 110กองวิเทศสัมพันธ์ทุนหลักสูตร Thailand/UEA Scholarship Programme
26 ม.ค. 25472547-8กองกลางยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียนสำหรับนิสิตที่มีผลการศึกษาดีเด่น (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)
26 ม.ค. 25472547-10กองกลางผลการคัดเลือกผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2547 ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา
26 ม.ค. 25472547-9กองกลางยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียนสำหรับนิสิตที่มีผลการศึกษาดีเด่น (เพิ่มเติม ครั้งที่ 7)
13 ม.ค. 25472547-6กองกลางผลการคัดเลือกผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2547 รอบสุดท้านและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
22 ส.ค. 25462546-654กองกลางทุนการศึกษาประเภทดอกผล ประจำปีการศึกษา 2546
19 มิ.ย. 25462546-544กองกลางนิสิตดีเด่นด้านความประพฤติ นิสิตดีเด่นด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมและนิสิตดีเด่นด้านกิจกรรมนอกหลักสูตร ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2545 เพิ่มเติม
26 พ.ค. 25462546-502กองกลางรายชื่อผู้ได้รับทุนโครงการพัฒนาอาจารย์สาขาขาดแคลนเพื่อศึกษาในประเทศ ประจำปี 2546 ของทบวงมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม 1)
22 พ.ค. 25462546-495กองกลางยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ (นายเกษม หฤทัยธนาสันติ์)
21 พ.ค. 25462546-481กองกลางรายชื่อผู้ได้รับทุนโครงการพัฒนาอาจารย์สาขาขาดแคลนเพื่อศึกษาในประเทศ ประจำปี 2546 ของทบวงมหาวิทยาลัย
21 พ.ค. 25462546-482กองกลางนิสิตดีเด่นด้านความประพฤติ นิสิตดีเด่นด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมและนิสิตดีเด่นด้านกิจกรรมนอกหลักสูตร ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2545
21 พ.ค. 25462546-483กองกลางรายชื่อผู้ได้รับทุนโครงการผลิตและพัฒนาอาจารย์ ประจำปี 2546 ของทบวงมหาวิทยาลัย
8 เม.ย. 2546448/2546กองกลางให้ข้าราชการขยายเวลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ และกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ (นายสุทธิศักดิ์ ศรลัมภ์)
8 เม.ย. 2546465/2546กองกลางให้ข้าราชการขยายเวลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ (นายภาสันต์ ศารทูลทัต)
8 เม.ย. 2546463/2546กองกลางให้ข้าราชการขยายเวลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ (ผศ.มนชนก วิจารสรณ์)
8 เม.ย. 2546466/2546กองกลางให้ข้าราชการขยายเวลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ (นายเจตวีย์ ภัครัชพันธุ์)
4 เม.ย. 2546316/2546กองกลางให้ข้าราชการกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ (นส.วลัยรัตน์ จันทรปานนท์)
22 เม.ย. 25462546-379กองกลางนิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2545 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
21 เม.ย. 2546666/2546กองกลางให้พนักงานไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ (นางสิริมา ณ สงขลา)
21 เม.ย. 2546668/2546กองกลางให้ข้าราชการศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ (นส.สิริพร ศศิมณฑลกุล)
10 เม.ย. 2546602/2546กองกลางให้ข้าราชการขยายเวลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ (นส.วันดี รุ่งรัตนาอุบล)
10 เม.ย. 2546605/2546กองกลางให้ข้าราชการขยายเวลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ (นายวรฐ คูหิรัญ)
10 เม.ย. 2546604/2546กองกลางให้ข้าราชการขยายเวลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ (นส.ปนัดดา กสิกิจวิวัฒน์)
10 เม.ย. 2546603/2546กองกลางให้ข้าราชการขยายเวลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ (นายพรชัย สัญฐิติเสรี)
10 เม.ย. 2546600/2546กองกลางให้ข้าราชการขยายเวลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ (นายประมุข ภระกูลสุขสถิตย์)
10 เม.ย. 2546601/2546กองกลางให้ข้าราชการขยายเวลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ (นายอดิศร ยะวงศา)
10 เม.ย. 2546599/2546กองกลางให้ข้าราชการยายเวลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ (นายธำรงค์ พุทธาพิทักษ์ผล)
10 เม.ย. 2546462/2546กองกลางให้ข้าราชการศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ เปลี่ยนทุนการศึกษา (นายอนามัย ดำเนตร)
10 เม.ย. 2546598/2546กองกลางให้ข้าราชการขยายเวลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ (นส.ปรารถนา ปรารถนาดี)
28 มี.ค. 2546272/2546กองกลางให้ข้าราชการกลับเข้าปฏิบัติสหน้าที่ราชการ (รศ.เดชา วิวัฒน์วิทยา)
28 มี.ค. 2546271/2546กองกลางให้ข้าราชการกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ (นายชาญเวช ศีลพิพัฒน์)
28 มี.ค. 2546270/2546กองกลางให้ข้าราชการกลับเช้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ (นายพิชัย ทองดีเลิศ)
28 มี.ค. 2546273/2546กองกลางให้ข้าราชการขยายเวลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ (นส.พจนารถ สุวรรณรุจิ)
28 มี.ค. 2546275/2546กองกลางให้ข้าราชการขยายเวลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ (นายไชยวัฒน์ กล่ำพล)
28 มี.ค. 2546274/2546กองกลางให้ข้าราชการขยายเวลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ (นส.จิรพร ธนะรัชติการนนท์)
27 มี.ค. 2546227/2546กองกลางข้าราชการศึกษาต่อในประเทศ (นส.รุ่งรัตน์ สีเหลืองสวัสดิ์)
27 มี.ค. 2546266/2546กองกลางให้ข้าราชการขยายเวลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ (นายโสฬส จิวานุวงศ์)
27 มี.ค. 2546166/2546กองกลางให้ข้าราชการไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ (นายเอกไท วิดรจน์สกุลชัย)
24 มี.ค. 2546132/2546กองกลางให้ข้าราชการย้ายสถานศึกษาและขยายเวลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ (นส.อำพร เสน่ห์)
24 มี.ค. 2546133/2546กองกลางให้ข้าราชการขยายเวลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ (นายเลอชาติ บุญเอก)
24 มี.ค. 2546170/2546กองกลางให้ข้าราชการกลับเข้าปฏิบัติสหน้าที่ราชการ (ผศ.วรงค์ บุญเจริญ)
24 มี.ค. 2546134/2546กองกลางให้ข้าราชการขยายเวลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ (นายสัญญา สิริวิทยาปกรณ์)
24 มี.ค. 2546168/2546กองกลางให้ข้าราชการขยายเวลาศึกษาต่อในประเทศและกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ (นายพงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์)
24 มี.ค. 2546169/2546กองกลางให้ข้าราชการกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ (นส.หฤทัย ปุตระเศรณี)
24 มี.ค. 2546135/2546กองกลางให้ข้าราชการขยายเวลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ (นายศิริโรจน์ ศิริสุขประเสริฐ)
17 มี.ค. 25462546-241กองกลางรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ กรมอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2546
14 มี.ค. 254684/2546กองกลางให้ข้าราชการขยายเวลาศึกษาต่อในประเทศ (นายปรีดา เลิศพงศ์วิภูษณะ)
14 มี.ค. 254662/2546กองกลางให้ข้าราชการกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ (นส.ผุสดี แซ่ลิ่ม)
14 มี.ค. 254664/2546กองกลางให้ข้าราชการขยายเวลาศึกษาต่อและยุติการศึกษา ณ ต่างประเทศ (นายสุขเกษม สิทธิพจน์)
10 มี.ค. 25462546-212กองกลางยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียนสำหรับนิสิตที่มีผลการศึกษาดีเด่น วิทยาเขตศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (นายไพโรจน์ พฤฒิวรกุลชัย)
3 ก.พ. 25463660/2545กองกลางให้ข้าราชการขยายเวลาศึกษาต่อในประเทศ (นายสมาน มงคลสกุลวงศ์)
27 ก.พ. 25462546-194กองกลางให้ข้าราชการขยายเวลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ (นส.สมหญิง ไทยนิมิต)
27 ก.พ. 25462546-199กองกลางให้ข้าราชการขยายเวลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ (นส.สมหญิง ไทยนิมิต)
27 ก.พ. 25463686/2545กองกลางให้ข้าราชการศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ (นายสุนันท์ พินิตเกียรติสกุล)
27 ก.พ. 25463708/2546กองกลางให้ข้าราชการขยายเวลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ และกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ (นายโสภณ อุดรชื่น)
11 ก.พ. 25463671/2546กองกลางให้ข้าราชการลาไปศึกษาต่อและกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ (นายวราห์ เทพาหุดี)
11 ก.พ. 25463678/2546กองกลางให้ข้าราชการขยายเวลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ (นายโสภณ อุไรชื่น )
10 ก.พ. 25463718/2546กองกลางให้ข้าราชการไปดูงาน ณ ต่างประเทศ และกบับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ
29 ธ.ค. 25462546-806กองกลางรายชื่อผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2547 ที่ผ่านการทดสอบรอบแรก
23 ธ.ค. 25462546-804กองกลางนิสิตดีเด่นด้านกีฬา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2546 (เพิ่มเติม)
18 ธ.ค. 25462546-787กองกลางการส่งเสริมนิสิตที่มีผลงานดีเด่นด้านกีฬา
16 ธ.ค. 25462546-772กองกลางยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียนสำหรับนิสิตที่มีผลการศึกษาดีเด่น (เพิ่มเติมครั้งที่ 5)
16 ธ.ค. 25462546-771กองกลางยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียนสำหรับนิสิตที่มีผลการศึกษาดีเด่น
16 ธ.ค. 25462546-758กองกลางนิสิตดีเด่นด้านกิจกรรมนอกหลักสูตร ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2546 เพิ่มเติม (นส.ชัญญา เก่งระดมกิจ)
16 ธ.ค. 25462546-759กองกลางนิสิตดีเด่นด้านกิจกรรมนอกหลักสุตร ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2546 เพิ่มเติม (นส.รัตนรักษ์ ศรียาภัย ฯลฯ)
15 ธ.ค. 25462546-730กองกลางยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ (นางธนิษฐา ทรรพนันทน์)
15 ธ.ค. 25462546-731กองกลางยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ (นายชวัญชัย ดวงสถาพร)
15 ธ.ค. 25462546-735กองกลางยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียนสำหรับนิสิตที่มีผลการศึกษาดีเด่น (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) (นส.ชนัดดา พรมมี)
8 ม.ค. 25462910/2545กองกลางให้ข้าราชการขยายเวลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ (นายสมศักดิ์ โชติชนาทวีวงศ์)
8 ม.ค. 25462909/2545กองกลางให้ข้าราชการขยายเวลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ (นส.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์)
8 ม.ค. 25462908/2545กองกลางให้ข้าราชการขยายเวลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ (นายบารเมศ วรรธนะภูติ)
6 ม.ค. 25462545-1803กองกลางนิสิตดีเด่นด้านกีฬา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2545 (เพิ่มเติม) (นายโกสินทร์ พันธุ์ศิริ)
6 ม.ค. 25463253/2545กองกลางให้ข้าราชการขยายเวลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ (นายวราห์ เทพาหุดี)
6 ม.ค. 25463254/2545กองกลางให้ข้าราชการขยายเวลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ (ผศ.จินดา บุญช่วยเกื้อกูล)
30 ม.ค. 25463558/2545กองกลางให้ข้าราชการกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ (นส.วิรัญญา แก้ววัฒนะ)
30 ม.ค. 25463658/2545กองกลางให้ข้าราชการขยายเวลาศึกษาต่อในประเทศ (นายเชิดศักดิ์ คุณสมบัติ)
27 ม.ค. 25463485/2545กองกลางให้ข้าราชการขยายเวลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ (นายพลฤธิ์ อภิวัฒนลังการ)
27 ม.ค. 25463537/2545กองกลางให้ข้าราชการขยายเวลาศึกษาต่อในประเทศ (นายปราโมทย์ บุญญสิริ)
27 ม.ค. 25463535/2545กองกลางให้พนักงานศึกษาต่อในประเทศ (นส.ศิริสุดา จำนงทรง)
24 ม.ค. 25462906/2545กองกลางให้ข้าราชการขยายเวลาศึกษาต่อในประเทศ (นางพรรตนฤน เพชรวิวรรธน์)
24 ม.ค. 25463458/2545กองกลางให้ข้าราชการกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ (นายเด่นชัย วรเศวต)
24 ม.ค. 25462993/2545กองกลางให้ข้าราชการกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ (นายอภิชาต ตะลุณเพธย์)
24 ม.ค. 25462944/2545กองกลางให้ข้าราชการไปศึกษา (วิจัย) ณ ต่างประเทศ (ผศ.ธีระ วีณิน)
24 ม.ค. 25462905/2545กองกลางให้ข้าราชการยุติการศึกษาและกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ (นายนพฤทธิ์ จินันทุยา)
24 ม.ค. 25463462/2545กองกลางให้ข้าราชการขยายเวลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ (นายเลอพงศ์ จารุพันธ์)
23 ม.ค. 25462546-57กองกลางผลการคัดเลือกผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2546 ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา
2 ม.ค. 25463246/2545กองกลางให้ข้าราชการขยายเวลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ (นส.ณํฐกานต์ นิจยพัธน์)
2 ม.ค. 25463248/2545กองกลางให้พนักงานมหาวิทยาลัยขยายเวลาศึกษาต่อในประเทศ (นส.วชิรญา อิ่มสบาย)
2 ม.ค. 25463250/2545กองกลางให้ข้าราชการขยายเวลาศึกษาต่อในประเทศ (นส.จิราพร เฉลิมชัย)
2 ม.ค. 25462864/2545กองกลางให้ข้าราชการไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ (ผศ.บัณฑูร ชุนสิทธิ์)
2 ม.ค. 25462866/2545กองกลางให้ข้าราชการกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ (นส.สุจิตตรา พรประทานสมบัติ)
2 ม.ค. 25462868/2545กองกลางให้พนักงานกลับเข้าปฏิบัติงาน (นายวิษณุ อรรถวานิช)
2 ม.ค. 25463022/2545กองกลางให้ข้าราชการขยายเวลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ (นายมณฑล ฐานุตตมวงศ์)
2 ม.ค. 25463021/2545กองกลางให้ข้าราชการขยายเวลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ (นส.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์)
2 ม.ค. 25462865/2545กองกลางให้ข้าราชการขยายเวลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ (นส.มาศอุบล ทองงาม)
2 ม.ค. 25463252/2545กองกลางให้ข้าราชการขยายเวลาศึกษาต่อในประเทศ (นางปัทมา ระตะนะอาพร)
2 ม.ค. 25463020/2545กองกลางให้ข้าราชการขยายเวลาศึกษาต่อในประเทศ (นส.ธนวรรณ พาณิชพัฒน์)
2 ม.ค. 25463023/2545กองกลางให้พนักงานไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ (นายพิษณุ ตุลยกุล)
17 ม.ค. 25462546/15กองกลางผลการคัดเลือกผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2546 รอบสุดท้ายและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
5 ก.ย. 25452545-1152กองกลางยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียนสำหรับนิสิตวิทยาเขตศรีราชา ที่มีผลการศึกษาดีเด่น
5 ก.ย. 25452545-1149กองกลางการรับสมัครและการคัดเลือกผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2546
5 ก.ย. 25452312/2545กองกลางให้ข้าราชการกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ (นส.วงศ์ผกา วงศ์รัตน์)
5 ก.ย. 25452327/2545กองกลางให้ข้าราชการขยายเวลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ (นายดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์)
5 ก.ย. 25452326/2545กองกลางให้ข้าราชการขยายเวลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ (นายเกียรติทวี ชูวงศ์โกมล)
5 ก.ย. 25452324/2545กองกลางให้พนักงานศึกษาต่อในประเทศ (นายวัจน์วงค์ กรีพละ)
5 ก.ย. 25452329/2545กองกลางให้ข้าราชการขยายเวลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ (นายพิสุทธิ์ รพีศักดิ์)
5 ก.ย. 25452310/2545กองกลางให้ข้าราชการกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ (นส.กนกรัตน์ เศวตเศรนี)
5 ก.ย. 25452332/2545กองกลางให้ข้าราชการขยายเวลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ (นส.นภาศรี ทิมแย้ม)
5 ก.ย. 25452331/2545กองกลางให้ข้าราชการขยายเวาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ (นส.ฐิติวรรณ ศรีนาค)
5 ก.ย. 25452330/2545กองกลางให้ข้าราชการขยายเวลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ (นายชัยพร ใจแก้ว)
5 ก.ย. 25452328/2545กองกลางให้ข้าราชการขยายเวลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ (นส.ยุวเรศ สังวราภรณ์)
5 ก.ย. 25452311/2545กองกลางให้ข้าราชการกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ผศ.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ)
30 ก.ย. 25452521/2545กองกลางให้ข้าราชการขยายเวลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ (นส.กรรณิการ์ ดวงมาลย์)
30 ก.ย. 25452525/2545กองกลางให้ข้าราชการขยายเวลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ (นายธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม)
30 ก.ย. 25452520/2545กองกลางให้ข้าราชการขยายเวลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ (นส.อัญชนา วงษ์โต)
30 ก.ย. 25452512/2545กองกลางให้ข้าราชการกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ (นายศิริพงศ์ อติพันธ์)
30 ก.ย. 25452518/2545กองกลางให้พนักงานศึกษาต่อในประเทศ (นส.ปิยนุช วรสุบิน)
30 ก.ย. 25452510/2545กองกลางให้ข้าราชการกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ (นายเมธี แก้วเนิน)
30 ก.ย. 25452511/2545กองกลางให้ข้าราชการกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ (นส.ปิยมา ทัศนสุวรรณ)
30 ก.ย. 25452519/2545กองกลางให้ข้าราชการย้ายสถานศึกษาและขยายเวลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ (นายสิทธิชัย ศรีอ่อง)
30 ก.ย. 25452523/2545กองกลางให้พนักงานขยายเวลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ (นายศุภสิทธิ์ รอดขวัญ)
30 ก.ย. 25452522/2545กองกลางให้ข้าราชการขยายเวลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ (นส.วรพรรณ มโนมัธย์)
26 ก.ย. 25452545-1265กองกลางรายชื่อผู้ได้รับทุนโครงการพัฒนาอาจารย์ สาขาขาดแคลนเพื่อศึกษาในประเทศ ประจำปี 2545 ของทบวงมหาวิทยาลัย (ภาคการศึกษาที่ 2)
26 ก.ย. 25452545-1264กองกลางแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจในการดำเนินการรับผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ (เพิ่มเติม)
12 ก.ย. 25452375/2545กองกลางให้พนักงานไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ (นส.อัมพิกา บันสิทธิ์)
12 ก.ย. 25452373/2545กองกลางให้ข้าราชการยุติการศึกษาต่อภายในประเทศ และกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ผศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์)
12 ก.ย. 25452385/2545กองกลางให้ข้าราชการขยายเวลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ (นายศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี)
12 ก.ย. 25452374/2545กองกลางให้ข้าราชการขยายเวลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ และกลับเข้าปฏิบัติสหน้าที่ราชการ (นายศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์)
12 ก.ย. 25452386/2545กองกลางให้ข้าราชการขยายเวลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ (นายเวชพงศ์ ชุติชูเดช)
7 ส.ค. 25452545-1009กองกลางกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2)
7 ส.ค. 25452545-1008กองกลางให้ข้าราชการเปลี่ยนแปลงวันลาศึกษาและขยายเวลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ (นายจเร เลิศสุดวิชัย)
7 ส.ค. 25452025/2545กองกลางให้พนักงานศึกษาต่อในประเทศ (นายจารึก ราชสมบัติ)
7 ส.ค. 25452023/2545กองกลางให้ข้าราชการศึกษาต่อในประเทศ (นางจันทร์จิรา ภวภูตานนท์)
7 ส.ค. 25452024/2545กองกลางให้ข้าราชการศึกษาต่อในประเทศ (นางพินยารัก โทนหงษา)
29 ส.ค. 25452249/2545กองกลางให้ข้าราชการขยายเวลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ และกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ (นายพิชัย กฤชไมตรี)
23 ส.ค. 25452545-1099กองกลางทุนการศึกษาประเภทจ่ายขาด ประจำปีการศึกษา 2545
23 ส.ค. 25452156/2545กองกลางให้ข้าราชการขยายเวลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ (นส.อิศริยา ทัศนงาม)
23 ส.ค. 25452155/2545กองกลางให้ข้าราชการขยายเวลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ (นายสุรชัย ธชีพันธ์)
23 ส.ค. 25452154/2545กองกลางให้ข้าราชการขยายเวลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ (นายศิริพงศ์ อติพันธ์)
23 ส.ค. 25452545-1084กองกลางนิสิตดีเด่นด้านกีฬา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2544 (เพิ่มเติม)
23 ส.ค. 25452158/2545กองกลางให้ข้าราชการขยายเวลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ (นายวิจักขณ์ ฉิมโฉม)
23 ส.ค. 25452157/2545กองกลางให้ข้าราชการขยายเวลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ (นส.ปิยมา ทัศนสุวรรณ)
23 ส.ค. 25452208/2545กองกลางให้ข้าราชการไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ (ผศ.อารีย์ ทยานานุภัทร์)
23 ส.ค. 25452150/2545กองกลางให้ข้าราชการขยายเวลาศึกษาต่อในประเทศ (นส.หฤทัย ปุตระเศรณี)
23 ส.ค. 25452545-1100กองกลางทุนการศึกษาประเภทดอกผล ประจำปีการศึกษา 2545
23 ส.ค. 25452207/2545กองกลางให้ข้าราชการขยายเวลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ (นายอโนทัย ชลชาติภิญโญ)
23 ส.ค. 25452152/2545กองกลางให้ข้าราชการขยายเวลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ (นส.สุนีรัตน์ วงศ์วิทย์เดชา)
23 ส.ค. 25452151/2545กองกลางให้ข้าราชการยายสถานศึกษา และขยายเวลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ (นส.มยุรี ดวงเพชร)
19 ส.ค. 25452117/2545กองกลางให้พนักงานศึกษาต่อในประเทศ (นส.ประภาวดี สุมามาลย์)
13 ส.ค. 25452055/2545กองกลางให้ข้าราชการกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ (นส.ชุลีณี พาหุรัตน์)
1 ส.ค. 25451982/2545กองกลางให้ข้าราชการกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ (นส.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล)
1 ส.ค. 25451960/2545กองกลางให้ข้าราชการเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาลาศึกษา และขยายเวลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ (นายธำรงค์ พุทธาพิทักษ์ผล)
1 ส.ค. 25451962/2545กองกลางให้ข้าราชการขยายเวลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ (นายพีระพงศ์ ตริยเจริญ)
1 ส.ค. 25451961/2545กองกลางข้าราชการศึกษาต่อในประเทศ (นายจรัญ ฉัตรมานพ)
1 ส.ค. 25451983/2545กองกลางให้ข้าราชการกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ (นายดีบุญ เมธากุลชาติ)
4 ก.ค. 25451653/2545กองกลางให้ข้าราชการกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ (นส.นิตยา ทับทิมทัย)
4 ก.ค. 25451682/2545กองกลางให้ข้าราชการกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ (นางราตรี เรืองไทย)
4 ก.ค. 25451654/2545กองกลางให้พนักงานศึกษาต่อในประเทศ (นส.จิตตินันท์ สถลนันทน์)
4 ก.ค. 25451628/2545กองกลางให้ข้าราชการขยายเวลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ (นส.วิรัญญา แก้ววัฒนะ)
4 ก.ค. 25451680/2545กองกลางให้ข้าราชการขยายเวลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ (นส.ทิพย์รัตน์ เลาหวิเชียร)
30 ก.ค. 25451886/2545กองกลางให้ข้าราชการขยายเวลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ (นายสมชัย สัจจาพิทักษ์)
30 ก.ค. 25451885/2545กองกลางให้ข้าราชการขยายเวลาศึกษาต่อในประเทศ (นส.วงศ์ผกา วงศ์รัตน์)
30 ก.ค. 25451888/2545กองกลางให้ข้าราชการขยายเวลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ (นายวรฐ คูหิรัญ)
30 ก.ค. 25452545-953กองกลางยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียนสำหรับนิสิตที่มีผลการศึกษาดีเด่น (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) (นายปริญญา พิศาภาค ฯลฯ)
30 ก.ค. 25451887/2545กองกลางให้ข้าราชการขยายเวลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ (นายเจตวีย์ ภัครัชพันธุ์)
22 ก.ค. 25451785/2545กองกลางให้ข้าราชการศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ (นส.ศศิธร จ่างภากร)
22 ก.ค. 25451800/2545กองกลางให้ข้าราชการขยายเวลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ (นายเด่นชัย วรเศวต)
22 ก.ค. 25451730/2545กองกลางให้ข้าราชการกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ (นายภูมิ พิมพ์ประพันธ์)
22 ก.ค. 25451725/2545กองกลางให้ข้าราชการไปดูงาน ณ ต่างประเทศ และกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ผศ.แสงเดือน เจริญฉิม)
22 ก.ค. 25451799/2545กองกลางให้ข้าราชการขยายเวลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ (นส.กาญจนา อิ่มศิลป์)
2 ก.ค. 25452545-837กองกลางนิสิตดีเด่นด้านกีฬา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2544 (เพิ่มเติม)
2 ก.ค. 25452545-831กองกลางยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ (นายอลงกต อินทรชาติ)
16 ก.ค. 25452545-907กองกลางยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ (นายภูวนาถ แก้วมณีรัตน์ และ นายธีระพงศ์ โทนุสิน)
16 ก.ค. 25452545-922กองกลางยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ (นายกำจัด รื่นเริงดี)
11 ก.ค. 25451691/2545กองกลางให้ข้าราชการเปลี่ยนระดับการศึกษา และขยายเวลาอยู่ศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ (นส.คัทลียา นพรัตนราภรณ์)
11 ก.ค. 25451692/2545กองกลางให้ข้าราชการขยายเวลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ (นส.ฐิติยา แซ่ปัง)
11 ก.ค. 25452545-893กองกลางยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียนสำหรับนิสิตที่มีผลการศึกษาดีเด่น ปีการศึกษา 2545
11 ก.ค. 25451693/2545กองกลางให้ข้าราชการขยายเวลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ (นายดุสิต ธนเพทาย)
11 ก.ค. 25451690/2545กองกลางให้ข้าราชการศึกษาต่อในประเทศ (ผศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์)
7 มิ.ย. 25451344/2545กองกลางให้ข้าราชการขยายเวลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ (นส.อำไพ อัศวรุจิกุลชัย)
7 มิ.ย. 25451345/2545กองกลางให้ข้าราชการขยายเวลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ (นส.ทิพยรัตน์ มูสิกะเจริญ)
7 มิ.ย. 25451342/2545กองกลางให้ข้าราชการขยายเวลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ และกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ (นส.นกน้อย ชิตชวนกิจ)
7 มิ.ย. 25451343/2545กองกลางให้ข้าราชการขยายเวลาศึกษาต่อในประเทศ และกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ (นายคัมภีร์ พัฒนะธนัง)
7 มิ.ย. 25451340/2545กองกลางให้ข้าราชการขยายเวลาศึกษาต่อในประเทศ (นายปราโมทย์ บุญญสิริ)
7 มิ.ย. 25451355/2545กองกลางให้ข้าราชการขยายเวลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ (นส.จิรพร ธนะรัชติการนนท์)
7 มิ.ย. 25451352/2545กองกลางให้ข้าราชการกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ (นายปิยวัตน์ ดิลกสัมพันธ์)
7 มิ.ย. 25451341/2545กองกลางให้ข้าราชการเปลี่ยนทุนและขยายเวลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ (นางปารียา อุดมกุศลศรี)
7 มิ.ย. 25451354/2545กองกลางให้ข้าราชการขยายเวลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ (นส.ลี่ลี อิงศรีสว่าง)
28 มิ.ย. 25452545-815กองกลางนิสิตดีเด่นด้านความประพฤติ นิสิตดีเด่นด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมและนิสิตดีเด่นด้านกิจกรรมนอกหลักสูตร ประจำกาคปลาย ปีการศึกษา 2544 เพิ่มเติม
25 มิ.ย. 25451566/2545กองกลางให้พนักงานศึกษาต่อในประเทศ (นส.อรอนงค์ ฐาปนพันธ์นิติกุล)
25 มิ.ย. 25451567/2545กองกลางให้พนักงานศึกษาต่อในประเทศ (นายวิษณุ อรรถวานิช)
25 มิ.ย. 25452545-800กองกลางให้พนักงานศึกษาต่อในประเทศ (นส.เมธาวี ยุทธพงษ์ธาดา)
25 มิ.ย. 25451570/2545กองกลางให้ข้าราชการศึกษาต่อในประเทศ (ผศ.สุภาพร กลิ่นคง)
25 มิ.ย. 25451564/2545กองกลางให้ข้าราชการขยายเวลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ (นส.ภัทราพร ต๊ะปินตา)
25 มิ.ย. 25451569/2545กองกลางให้ข้าราชการศึกษาต่อในประเทศ (นางปนัดดา ชำนาญสุข)
24 มิ.ย. 25452545-775กองกลางยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ (นางสุคันธรส ธาดากิตติสาร)
24 มิ.ย. 25451549/2545กองกลางให้ข้าราชการขยายเวลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ (นายสิริพล อนันตวรสกุล)
19 มิ.ย. 25451503/2545กองกลางให้ข้าราชการขยายเวลาศึกษาต่อในประเทศ (นายเชิดศักดิ์ คุณสมบัติ)
19 มิ.ย. 25452545-756กองกลางให้ข้าราชการขยายเวลาศึกษาต่อในประเทศ (นส.อาภัสรา อัครพันธุ์)
19 มิ.ย. 25452545-768กองกลางนิสิตดีเด่นด้านกีฬา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2544 (เพิ่มเติม)
19 มิ.ย. 25451505/2545กองกลางให้ข้าราชการขยายเวลาศึกษาต่อในประเทศ (นส.ผุสดี แซ่ลิ่ม)
19 มิ.ย. 25451508/2545กองกลางให้ข้าราชการขยายเวลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ (นส.สมหญิง ไทยนิมิต)
19 มิ.ย. 25451509/2545กองกลางให้ข้าราชการกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ผศ.สุรพล อาจสูงเนิน)
19 มิ.ย. 25451510/2545กองกลางให้ข้าราชการกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ (นายทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน์)
19 มิ.ย. 25451507/2545กองกลางให้ข้าราชการขยายเวลาศึกษาต่อภายในประเทศ และกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ (นายวิชาติ บูรณะประเสริฐสุข)
19 มิ.ย. 25451506/2545กองกลางให้ข้าราชการศึกษาต่อในประเทศ (นางเพ็ญศรี แสวงเจริญ)
18 มิ.ย. 25451487/2545กองกลางให้ข้าราชการกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ (นส.สุรีย์รัตน์ เมธสุทธิ์)
18 มิ.ย. 25451479/2545กองกลางให้ข้าราชการศึกษาต่อภายในประเทศ ด้วยทุนสนับสนุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
18 มิ.ย. 25451480/2545กองกลางให้ข้าราชการและพนักงานศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ ด้วยทุนสนับสนุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
18 มิ.ย. 25451489/2545กองกลางให้ข้าราชการกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ (นายสครา ทีจันทึก)
17 มิ.ย. 25452545-717กองกลางนิสิตดีเด่นด้านความประพฤติ นิสิตดีเด่นด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมและนิสิตดีเด่นด้านกิจกรรมนอกหลักสูตร ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2544 (เพิ่มเติม)
11 มิ.ย. 25451366/2545กองกลางให้ข้าราชการศึกษาต่อในประเทศ (นายธีระพงศ์ โทนุสิน)
11 มิ.ย. 25451407/2545กองกลางให้ข้าราชการขยายเวลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ (นายทรงวุฒิ เฮงพระธานี)
11 มิ.ย. 25451410/2545กองกลางให้ข้าราชการขยายเวลาศึกษาต่อในประเทศ (นายสมาน มงคลสกุลวงศ์)
11 มิ.ย. 25451406/2545กองกลางให้ข้าราชการขยายเวลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ (นส.วลัยรัตน์ จันทรปานนท์)
11 มิ.ย. 25451409/2545กองกลางให้ข้าราชการศึกษาต่อในประเทศ (นางวัณณนา สุนทรนฤรังษี)
11 มิ.ย. 25451408/2545กองกลางให้ข้าราชการขยายเวลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ (นส.ธัญญารัตน์ วิริยะพิทักษ์)
11 มิ.ย. 25451402/2545กองกลางให้ข้าราชการกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ (นส.ศิริรักษ์ จันทครุ)
3 พ.ค. 25452545-521กองกลางนิสิตดีเด่นด้านความประพฤติ นิสิตดีเด่นด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม และนิสิตดีเด่นด้านกิจกรรมนอกหลักสูตร ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2544
29 พ.ค. 25452545-630กองกลางยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ (นายสันติ ศรีสวนแตง)
21 พ.ค. 25452545-580กองกลางนิสิตดีเด่นด้านความประพฤติ นิสิตดีเด่นด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมและนิสิตดีเด่นด้านกิจกรรมนอกหลักสูตร ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2544 เพิ่มเติม
15 พ.ค. 25452545-540กองกลางนิสิตดีเด่นด้านความประพฤติ นิสิตดีเด่นด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมและนิสิตดีเด่นด้านกิจกรรมนอกหลักสูตร ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2544 (เพิ่มเติม)
15 พ.ค. 25452545-541กองกลางการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลตร ประจำปีการศึกษา 2545 (เพิ่มเติม)
26 เม.ย. 25452545-477กองกลางยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา สำสหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ (นายสมศักดิ์ พูนศิริ)
24 เม.ย. 25452545-415กองกลางยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ (นส.นวพร สุ่มสังข์ และ นส.วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล)
13 มี.ค. 25452545-248กองกลางรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตามโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหากวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำหรับนักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น (โควตาพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2545
13 มี.ค. 25452545-247กองกลางรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาตามโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสารสนเทศกระบี่ สำหรับนักเรียนในจังหวัดกระบี่ ระนอง พังงา ภูเก็ต ตรัง และสตูล ประจำปีการศึกษา 2545
13 มี.ค. 25452545-246กองกลางรายชื่อผ้มีสิทธิ์เข้าศึกษาตามโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร สำหรับนักเรียนในจังหวัดสกลนคร นครพนม กาฬสินธุ์ หนองคาย มุกดาหาร และอุดรธานี ประจำปีการศึกษา 2545
13 มี.ค. 25452545-245กองกลางรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการรับผู้มีความสามารถทางวิชาการาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (สว.มก.) ประจำปีการศึกษา 2545
3 ธ.ค. 25453456/2545กองกลางแต่งตั้งอนุกรรมการพิจารณารับผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2546 เพิ่มเติม
26 ธ.ค. 25453130/2545กองกลางให้ข้าราชการกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ (นายสุลักษม์ ตาฬวัฒน์)
26 ธ.ค. 25453206/2545กองกลางให้ข้าราชการไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ (นส.มนธิดา เร้าอรุณ)
26 ธ.ค. 25452891/2545กองกลางให้ข้าราชการไปดูงาน ณ ต่างประเทศ และกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ (รศ.นันทนา กปิลกาญจน์)
26 ธ.ค. 25453129/2545กองกลางให้ข้าราชการกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ (นส.สิวลี ลี้ศิริวัฒนกุล)
26 ธ.ค. 25453205/2545กองกลางให้ข้าราชการไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ (นส.พันธ์ทิพย์ จงโกรย)
26 ธ.ค. 25453155/2545กองกลางให้ข้าราชการยุติการศึกษา และกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ (นายกิจโชติ นันทนสิริวิกรม)
26 ธ.ค. 25453113/2545กองกลางให้ข้าราชการขยายเวลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ (นายกิจโชติ นันทนสิริวิกรม)
24 ธ.ค. 25452545-1722กองกลางรายชื่อผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2546 ที่ผ่านการทดสอบรอบแรก
24 ธ.ค. 25453407/2545กองกลางให้ข้าราชการขยายเวลาศึกษาต่อในประเทศ (นส.อาภัสรา อัครพันธุ์)
24 ธ.ค. 25453410/2545กองกลางให้ข้าราชการขยายเวลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ (นางกษมา บุตรสีทา)
23 ธ.ค. 25452545-1720กองกลางยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียนสำหรับนิสิตที่มีผลการศึกษาดีเด่น วิทยาเขตศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
23 ธ.ค. 25452545-1721กองกลางยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียนสำหรับนิสิตที่มีผลการศึกษาดีเด่น
6 พ.ย. 25452545-1499กองกลางนิสิตดีเด่นด้านความประพฤติ นิสิตดีเด่นด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมและนิสิตดีเด่นด้านกิจกรรมนอกหลักสูตร ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2545
6 พ.ย. 25452545-1498กองกลางนิสิตดีเด่นด้านกีฬา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2545
28 พ.ย. 25452545-1589กองกลางรายชื่อผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นที่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบทางวิชาการและทดสอบทักษะทางกีฬา (เพิ่มเติม)
28 พ.ย. 25452545-1588กองกลางนิสิตดีเด่นด้านความประพฤติ นิสิตดีเด่นด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมและนิสิตดีเด่นด้านกิจกรรมนอกหลักสูตร ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2545 เพิ่มเติม
21 พ.ย. 25452545-1565กองกลางรายชื่อผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นที่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบทางวิชาการและทดสอบทักษะทางกีฬา โดยวิธีพิเศษ
4 ต.ค. 25452545-1327กองกลางการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาตามโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในคณะเกษตรสำหรับนักเรียนจบชั้เนมัธยมศึกษาตอนปลาย โควตาบุตรเกษตรกร ประจำปีการศึกษา 2546
31 ต.ค. 25452977/2545กองกลางให้พนักงานกลับเข้าปฏิบัติงาน (นายศุภสิทธิ์ รอดขวัญ)
31 ต.ค. 25452988/2545กองกลางให้พนักงานไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ (นส.เนตรนภิส เขียวขำ)
17 ต.ค. 25452545-1429กองกลางการรับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษาโครงการรับผู้มีความสามารถทางวิชาการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (สว.มก.) ประจำปีการศึกษา 2546
17 ต.ค. 25452818/2545กองกลางให้ข้าราชการขยายเวลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ (นายประพจน์ ขุนทอง)
17 ต.ค. 25452821/2545กองกลางให้ข้าราชการไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ (นส.ทิพรัตน์ พงศ์ธนาพาณิช)
17 ต.ค. 25452545-1430กองกลางการสมัครเข้าศึกษาตามโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร สำหรับนักเรียนในจังหวัดสกลนคร นครพนม กาฬสินธุ์ หนองคาย มุกดาหาร และอุดรธานี ประจำปีการศึกษา 2546
16 ต.ค. 25452753/2545กองกลางให้ข้าราชการไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ (นส.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร)
16 ต.ค. 25452777/2545กองกลางให้ข้าราชการไปศึกษาต่อในประเทศ (ผศ.พีรนุช จอมพุก)
16 ต.ค. 25452752/2545กองกลางให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ (นายมิติ รุจานุรักษ์)
16 ต.ค. 25452784/2545กองกลางให้พนักงานไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ (นส.วีรานุช ปลื้มทรัพย์)
16 ต.ค. 25452779/2545กองกลางให้ข้าราชการขยายเวลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ (นายสุชาติ เหลืองประเสริฐ)
16 ต.ค. 25452781/2545กองกลางให้ข้าราชการขยายเวลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ (นายฉัตรชัย เปสี)
16 ต.ค. 25452782/2545กองกลางให้พนักงานไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ (นส.สุเนตร พรานนท์สถิตย์)
16 ต.ค. 25452783/2545กองกลางให้พนักงานไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ (นายชัยยะ เหลืองวิริยะ)
16 ต.ค. 25452778/2545กองกลางให้ข้าราชการไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ (รศ.เดชา วิวัฒน์วิทยา)
16 ต.ค. 25452843/2545กองกลางให้ข้าราชการขยายเวลาศึกษาต่อในประเทศ (ผศ.ภักดี วัฒนไตรภพ)
16 ต.ค. 25452780/2545กองกลางให้ข้าราชการขยายเวลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ (นส.สิริพร ศศิมณฑลกุล)
10 ต.ค. 25452660/2545กองกลางให้ข้าราชการขยายเวลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ (นางอรนัดดา ชิณศรี)
10 ต.ค. 25452659/2545กองกลางให้ข้าราชการขยายเวลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ (นส.ลักขณา นิลกลัด)
10 ต.ค. 25452663/2545กองกลางให้พนักงานไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ (นายชยันต์ พิภพลาภอนันต์)
10 ต.ค. 25452664/2545กองกลางให้ข้าราชการศึกษาต่อในประเทศ (นายสุดสายสิน แก้วเรือง)
10 ต.ค. 25452662/2545กองกลางให้ข้าราชการไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ (นายเฉลิมพล เปล่งสะอาด)
10 ต.ค. 25452622/2545กองกลางให้ข้าราชการไปศึกษา ณ ต่างประเทศ (นายพิชัย จิรวัฒนาพงศ์)
10 ต.ค. 25452621/2545กองกลางให้ข้าราชการกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ (นส.ลี่ลี อิงศรีสว่าง)
10 ต.ค. 25452658/2545กองกลางให้ข้าราชการขยายเวลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ (นส.วันดี พินิจวรสิน)
10 ต.ค. 25452661/2545กองกลางให้ข้าราชการขยายเวลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ (นายชวลิต ศรีสถาพรพัฒน์)
10 ต.ค. 25452657/2545กองกลางให้ข้าราชการขยายเวลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ (นายโสฬส จิวานุวงศ์)
10 ต.ค. 25452656/2545กองกลางให้ข้าราชการขยายเวลาศึกษาต่อในประเทศ (นส.วราภรณ์ อ่วมอ่าม)
22 ม.ค. 25452545-44กองกลางยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ
15 พ.ย. 25440401.01/ว 664กองกลางรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนพัฒนาบุคลากรวิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ประจำปี 2545 (ครั้งที่ 2)